Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-09-25-Speech-3-011"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20020925.1.3-011"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr talman! Tack till det danska ordförandeskapet och till kommissionen! Jag vill börja i positiv anda och säga att jag helt och fullt håller med kommissionen och rådet om att vi inte skall vara alltför kritiska och negativa till resultaten av mötet i Johannesburg. Det går inte att mäta vilken vinst det trots allt är om man ser till att fler människor får tillgång till vatten, ordentliga sanitära anläggningar, mat och en miljö med färre kemikalier. Jag tycker att vi skall säga att det verkligen är en vinst och att vi skall dela äran tillsammans. Om det inte hade varit för Europeiska unionen tror jag nämligen att man aldrig hade kommit så långt som man gjorde i Johannesburg. Häri ligger kanske också en del av parlamentets frustration. I parlamentet har vi, ända sedan tiden före toppmötet i Göteborg, aktivt arbetat för en hållbar utveckling. Många har liknat vår önskelista vid ett slags julgran som har varit alltför rikt dekorerad. Vi har ändock varit eniga om kraven och om den process vi önskat att unionen skulle genomföra för att vidta de nödvändiga förändringarna. Vår frustration bottnar i att vi kan konstatera att resultaten inte når ända fram. Om vår önskelista ansågs vara en för mycket dekorerad julgran, så kan man väl säga att resultatet från Johannesburg mera liknar en avbarrad julgran – men trots allt en julgran. Vår frustration tar sig nog också uttryck när vi inte får utnyttja vår kapacitet och vår kunskap under toppmötena. Det budskapet tycker jag ändå att kommissionen skall ta till sig. Det handlar om attityden mellan parlamentet och kommissionen. Detta faktum är dock värt en mycket mindre grad av frustration än den situation vi egentligen borde vara frustrerade över, dvs. den situation som världen befinner sig i. Det är detta problem vi verkligen bör diskutera i dag. De problem som möjligtvis existerar mellan parlamentet och kommissionen om vem som bör säga vad på de internationella mötena kan föras i ett annat forum än i denna sal, och vi bör nu koncentrera oss på det problem som vi verkligen behöver göra någonting åt. Det är bra att det understryks att vi nu måste börja med det verkliga arbetet. Vi måste se till att de utfästelser och löften som EU har gett i Johannesburg nu tar sig uttryck i vår konkreta politik och att de syns i vår budget. Jag skulle önska att både rådet och kommissionen skulle återkomma till parlamentet i februari för att redovisa vad man har gjort fram till dess och vad man vill skall ske i fortsättningen för att åtagandena från Johannesburg skall kunna fullgöras. I detta sammanhang vill jag självfallet understryka biståndet. Medlemsländernas nivå när det gäller det internationella biståndet är pinsamt. Det är få som verkligen lever upp till det. Jag skulle även vilja säga några ord om de övriga åtaganden som EU har gjort, t.ex. i Kyoto och om hur det ser ut med vårt eget klimatprogram, som kommissionen släppte för drygt ett år sedan, ett tvåårsprogram som utgör hälften av strategin för bekämpande av klimatförändringar inom Europa. Den andra hälften, om handel med utsläppsrätter, återkommer vi till i oktober genom Moreira Da Silva. Det är tråkigt att vi inte kan diskutera också utsläppsrätterna i detta sammanhang, men jag skall ändock säga något om den rapport som kommissionen offentliggjorde för drygt ett år sedan. Vi kommer en bra bit på väg med det som kommissionen har lagt fram, men i kommissionens program fattas dock en hel del väsentliga delar. Jordbrukspolitiken finns t.ex. fortfarande inte med, men den kanske kan komma med i programmet nu när ett år har gått. När det gäller våra målsättningar och den åttaprocentiga minskning vi vill åstadkomma, måste grundbulten ändock vara att klimatpolitiken skall ligga till grund för energipolitiken. Detta skall styra utformningen av vår energipolitik i framtiden. Vi måste se till att detta kommer till uttryck i våra forskningsprogram och i de direktiv som kommissionen har utlovat, t.ex. direktivet om offentlig upphandling när det gäller energi. Transporterna kvarstår som det stora problemet. Det finns inga bra lösningar, vilket man skulle kunna beskriva som pinsamt. Mindre pinsamt är de lokala exemplen. Den bilfria dagen runtom i Europa i söndags vittnar om ett enormt engagemang, som vi borde ta till vara mycket mer än vad vi hittills har gjort."@sv13
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, jeg vil gerne takke det danske formandskab og Kommissionen. Jeg vil starte med det positive og sige, at jeg er helt enig med Kommissionen og Rådet om, at vi ikke skal være for kritiske og negative over for resultaterne af Johannesburg-topmødet. Det er ikke muligt at måle de resultater, der trods alt er opnået, når vi kan se, at flere mennesker har adgang til vand, ordentlig sanitet, mad og et miljø med færre kemikalier. Jeg mener, at vi må sige, at dette virkelig er en gevinst, og at vi sammen skal tage æren, for uden EU var vi nok aldrig nået så langt, som vi gjorde i Johannesburg. Det er måske også her, en del af Parlamentets frustration ligger. Lige siden tiden før Göteborg-topmødet har vi i Parlamentet arbejdet aktivt for en bæredygtig udvikling. Mange har sammenlignet vores ønskeseddel med en slags overpyntet juletræ. Alligevel er vi blevet enige om kravene og om den proces, som vi ønskede, at Unionen skulle gennemføre for at opnå de nødvendige ændringer. Vores frustration skyldes, at vi kan se, at vi endnu ikke har opnået disse resultater. Hvis vores ønskeseddel betragtes som et overpyntet juletræ, kunne man sige, at resultatet fra Johannesburg mere ligner et juletræ uden nåle - men dog et juletræ. Vores frustration skyldes også, at vi ikke er i stand til at udnytte vores evner og viden ved topmøderne. Jeg mener stadig, at Kommissionen bør tage dette budskab til efterretning. Det er et spørgsmål om forholdet mellem Parlamentet og Kommissionen. Dette bør imidlertid give anledning til langt mindre frustration end den situation, vi rent faktisk burde være frustrerede over, nemlig situationen rundt om i verden. Det er det problem, vi i virkeligheden burde diskutere i dag. De problemer, der måtte findes mellem Parlamentet og Kommissionen med hensyn til, hvem der skal sige hvad ved de internationale møder, kan tages op i et andet forum end her i salen, og nu skal vi koncentrere os om de problemer, som vi virkelig skal gøre noget ved. Det er fint, at der nu fokuseres på, at vi skal i gang med selve arbejdet. Vi må sikre, at de forpligtelser og løfter, som EU afgav i Johannesburg, nu kommer til udtryk i de faktiske politikker, og at de er synlige på vores budget. Jeg vil gerne have, at Rådet og Kommissionen vender tilbage til Parlamentet til februar for at rapportere om, hvad der er sket indtil da, og hvad der skal ske i fremtiden, således at forpligtelserne fra Johannesburg kan gennemføres. I den forbindelse vil jeg naturligvis fremhæve bistanden. Medlemsstaterne ligger beskæmmende langt fra standarden med hensyn til international bistand. Kun få af dem lever i praksis op til standarden. Jeg vil gerne sige lidt om de øvrige forpligtelser, som EU har indgået, f.eks. i Kyoto, og om, hvordan det ser ud med vores eget klimaprogram, som Kommissionen godkendte for et års tid siden, et toårigt program, der omfatter den ene halvdel af strategien til bekæmpelse af klimaændringer i Europa. Vi vender tilbage til den anden halvdel, handlen med emissionskvoter, til oktober gennem hr. Moreira da Silva. Det er en skam, at vi ikke kan diskutere emissionskvoter også i denne forbindelse, men jeg vil imidlertid sige noget om den rapport, som Kommissionen offentliggjorde for et års tid siden. Vi har gjort gode fremskridt på grundlag af Kommissionens forslag, men Kommissionens program har mangler på en lang række vigtige områder. Landbrugspolitik er f.eks. stadig ikke med, men det kan måske komme med i programmet nu, hvor der er gået et år. Med hensyn til vores mål og den reduktion på 8%, vi ønsker at gennemføre, skal princippet fortsat være, at klimapolitikken skal danne grundlag for energipolitikken. Dette skal være bestemmende for udformningen af vores fremtidige energipolitik. Vi må sikre, at dette kommer til udtryk i vores forskningsprogrammer og i de direktiver, som Kommissionen har lovet, f.eks. direktivet om offentlige indkøb på energiområdet. Transport er fortsat det største problem. Der findes ingen gode løsninger, et forhold, der kan beskrives som pinligt. De lokale eksempler er mindre pinlige. Den bilfrie dag over hele Europa på søndag vidner om et kolossalt engagement af den slags, vi bør sørge for langt hyppigere end tidligere."@da1
". Herr Präsident! Vielen Dank an die dänische Ratspräsidentschaft und an die Kommission! Ich möchte mit dem Positiven beginnen und unterstreichen, dass ich mit dem Rat und der Kommission darin übereinstimme, dass wir nicht zu kritisch und negativ über die Resultate des Gipfels von Johannesburg urteilen sollten. Trotz allem muss es als ein großer Gewinn angesehen werden, wenn es gelingt, mehr Menschen den Zugang zu Wasser, vernünftigen sanitären Anlagen, Lebensmitteln und einer chemikalienärmeren Umwelt zu ermöglichen. Wir sollten diesen Erfolg, an dem wir alle beteiligt sind, auch beim Namen nennen. Ohne die Europäische Union wären wir in Johannesburg sicherlich nicht so weit gekommen. Vielleicht liegt gerade hier ein Grund für die Frustration, die sich im Parlament breit gemacht hat. Denn wir haben schon vor dem Gipfel von Göteborg damit begonnen, hier im Parlament aktiv für eine nachhaltige Entwicklung arbeiten. Viele haben unsere Wunschliste mit einem zu reich geschmückten Weihnachtsbaum verglichen. Dennoch waren wir uns immer einig in Bezug auf unsere Forderungen und auf den Prozess, den die Union unserer Meinung nach durchführen sollte, um die notwendigen Veränderungen durchsetzen zu können. Unsere Frustration beruht darauf, dass wir nun feststellen müssen, dass die Ergebnisse des Gipfels nicht an die von uns gesteckten Ziele heranreichen. War unsere Wunschliste ein zu reich dekorierter Weihnachtsbaum, so muss man wohl die Resultate von Johannesburg mit einem alten, nadelnden Tannenbaum vergleichen, aber es bleibt ein Weihnachtsbaum. Frustrierend ist auch, wenn wir unsere Kapazitäten und unser Wissen auf Gipfeltreffen nicht einbringen können. Diese Botschaft sollte die Kommission durchaus zur Kenntnis nehmen. Es geht hierbei nämlich um die Einstellung der Kommission gegenüber dem Parlament. Trotz allem bietet diese Frage sehr viel weniger Anlass zu Frustration als unser eigentliches Thema, nämlich die Lage, in der sich unsere Welt befindet. Darum soll es hier heute gehen. Die Probleme, die möglicherweise zwischen Parlament und Kommission in der Frage bestehen, wer bei internationalen Treffen was sagen darf, sollten auf einem anderen Forum als diesem diskutiert werden. Jetzt müssen wir uns auf das wirkliche Problem konzentrieren, das einer viel dringenderen Lösung bedarf. Es ist gut, wenn jetzt darauf gedrängt wird, dass wir mit der wirklichen Arbeit beginnen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Versprechen und Verpflichtungen, die die EU in Johannesburg eingegangen ist, sich nun auch in unserer konkreten Politik manifestieren und in unserem Haushalt sichtbar werden. Ich wünsche mir, dass sich sowohl die Kommission als auch der Rat im Februar erneut hier im Parlament einfinden, um uns zu berichten, was bis dahin unternommen worden ist und was in Zukunft geschehen wird, damit die Verpflichtungen von Johannesburg erfüllt werden. In diesem Zusammenhang möchte ich natürlich die Entwicklungshilfe nennen. In Bezug auf die internationale Entwicklungshilfe halten die Mitgliedstaaten ein beschämend niedriges Niveau. Nur wenige erfüllen es auch tatsächlich. Ich möchte auch einige Worte zu den übrigen Verpflichtungen sagen, die die EU beispielsweise in Kyoto eingegangen ist. Auch unser eigenes Klimaprogramm möchte ich erwähnen, das die Kommission vor gut einem Jahr herausgegeben hat: Ein Zweijahresplan, der die erste Hälfte der Strategie zur Bekämpfung der Klimaveränderungen in Europa enthält. Die zweite Hälfte der Strategie, den Handel mit Emissionsrechten, wird Kollege Moreira Da Silva im Oktober aufgreifen. Es ist bedauerlich, dass wir die Emissionsrechte nicht schon in diesem Zusammenhang diskutieren können, aber ich werde trotzdem etwas über den Bericht sagen, den die Kommission vor gut einem Jahr veröffentlichte. Was die Kommission uns vorgelegt hat, bringt uns ein gutes Stück voran. Dennoch fehlen in diesem Programm einige ganz wesentliche Teile. Die Agrarpolitik wird darin beispielsweise wieder nicht berücksichtigt, aber vielleicht ändert sich das ja jetzt nach einem Jahr. Voraussetzung dafür, dass wir unsere Ziele erreichen, insbesondere die angestrebte Reduzierung der Treibhausgasemission um acht Prozent, ist trotz allem, dass die Klimapolitik zur Grundlage der Energiepolitik gemacht wird. Sie muss in Zukunft die Energiepolitik steuern. Wir müssen dafür sorgen, dass sich das in unseren Forschungsprogrammen und in den von der Kommission zugesagten Richtlinien niederschlägt, beispielsweise in der Richtlinie über das öffentliche Auftragswesen im Bereich der Energieversorgung. Der Verkehr ist und bleibt das große Problem. Hier gibt es keine überzeugenden Lösungen, was man getrost als peinlich bezeichnen kann. Weniger beschämend hingegen sind die Beispiele auf regionaler Ebene. Der autofreie Tag in Europa am vergangenen Sonntag hat uns ein enormes Engagement gezeigt, das wir sehr viel besser nutzen sollten, als wir es bisher getan haben."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη δανική Προεδρία και την Επιτροπή. Θέλω να ξεκινήσω με θετική διάθεση την παρέμβασή μου, λέγοντας ότι συμφωνώ πλήρως με την Επιτροπή και το Συμβούλιο ως προς το γεγονός ότι δεν πρέπει να είμαστε υπερβολικά επικριτικοί και αρνητικοί σχετικά με το αποτέλεσμα της διάσκεψης κορυφής του Γιοχάνεσμπουργκ. Το κέρδος που παρ’ όλα αυτά αποκομίσθηκε είναι ανεκτίμητο, όταν βλέπουμε ότι περισσότεροι άνθρωποι απέκτησαν πρόσβαση στο νερό, κατάλληλες εγκαταστάσεις αποχέτευσης, τροφή και ένα περιβάλλον με λιγότερα χημικά. Πρέπει, νομίζω, να πούμε ότι αυτό πραγματικά αποτελεί κέρδος, και μάλιστα να μοιραστούμε από κοινού τα εύσημα, διότι, αν δεν ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστεύω ότι δεν θα φτάναμε ποτέ τόσο μακριά όσο φτάσαμε στο Γιοχάνεσμπουργκ. Στο σημείο αυτό όμως πιθανόν να εδράζεται ένα μέρος της απογοήτευσης των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ήδη από την περίοδο πριν από τη διάσκεψη κορυφής του Γκέτεμποργκ, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εργαστήκαμε ενεργά για την αειφόρο ανάπτυξη. Πολλοί είχαν πει τότε ότι ο κατάλογος των επιθυμιών μας έμοιαζε με ένα υπερβολικά στολισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ωστόσο, είχαμε συμφωνήσει ως προς τις ανάγκες και τη διαδικασία που θέλαμε να εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες αλλαγές. Η απογοήτευσή μας πηγάζει από το γεγονός ότι σήμερα διαπιστώνουμε ότι τα αποτελέσματα δεν έχουν ακόμα επιτευχθεί. Αν ο κατάλογος των επιθυμιών μας είχε θεωρηθεί υπερβολικά στολισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο, τότε θα μπορούσε να πει κανείς ότι το αποτέλεσμα από το Γιοχάνεσμπουργκ είναι ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο χωρίς φύλλα – πάντως χριστουγεννιάτικο! Αισθανόμαστε επίσης απογοήτευση όταν δεν μπορούμε να κάνουμε χρήση των ικανοτήτων και των γνώσεών μας στις διασκέψεις κορυφής. Εντούτοις, εξακολουθώ να πιστεύω ότι η Επιτροπή πρέπει να λάβει υπόψη το μήνυμα αυτό, το οποίο αφορά τη στάση που τηρεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέναντι στην Επιτροπή και αντίστροφα. Ωστόσο, δεν αξίζει τον κόπο να απογοητευόμαστε για το γεγονός αυτό, αφού έχουμε μια πολύ πιο σημαντική αιτία για να απογοητευτούμε πραγματικά, που δεν είναι άλλη από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο κόσμος σήμερα. Αυτό είναι το πρόβλημα που πραγματικά πρέπει να συζητήσουμε σήμερα. Τα προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής ως προς το ποιος λέει τι στις διεθνείς συναντήσεις μπορούν να συζητηθούν σε κάποια άλλη ευκαιρία και όχι σε αυτήν την αίθουσα. Τώρα, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο πρόβλημα για το οποίο πραγματικά πρέπει να κάνουμε κάτι. Ορθώς δίδεται έμφαση στο γεγονός ότι πρέπει τώρα να ξεκινήσουμε πραγματική δουλειά. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι δεσμεύσεις και οι υποσχέσεις της ΕΕ στο Γιοχάνεσμπουργκ εκφράζονται στις σημερινές πολιτικές μας και εντάσσονται στον προϋπολογισμό μας. Θα ήθελα τόσο το Συμβούλιο όσο και η Επιτροπή να επιστρέψουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Φεβρουάριο και να αναφέρουν τι έχει γίνει μέχρι τότε και τι θα συμβεί στο μέλλον, προκειμένου να μπορέσουν να εφαρμοστούν οι δεσμεύσεις από το Γιοχάνεσμπουργκ. Σχετικά με αυτό το θέμα, θα ήθελα βέβαια να τονίσω το ζήτημα των ενισχύσεων. Τα κράτη μέλη αποτυγχάνουν σε ανησυχητικό βαθμό να ανταποκριθούν όταν τίθεται θέμα διεθνούς ενίσχυσης. Λίγα είναι αυτά που πραγματικά ανταποκρίνονται. Θα ήθελα επίσης να πω δυο λόγια και για τις άλλες δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η ΕΕ, στο Κυότο για παράδειγμα, καθώς και για τις εξελίξεις στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την αλλαγή του κλίματος, το οποίο ενέκρινε η Επιτροπή πριν από ένα χρόνο. Πρόκειται για ένα διετές πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει το πρώτο μισό της στρατηγικής για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος στην Ευρώπη. Με το άλλο μισό, δηλαδή με το εμπόριο των δικαιωμάτων εκπομπών, θα ασχοληθούμε τον Οκτώβριο με την έκθεση του κ. Moreira da Silva. Είναι κρίμα που δεν μπορούμε να συζητήσουμε και για τα δικαιώματα εκπομπών σε αυτό το πλαίσιο, ωστόσο θα ήθελα να αναφερθώ στην έκθεση που εξέδωσε η Επιτροπή πριν από ένα περίπου έτος. Έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο σχετικά με αυτά που δρομολόγησε η Επιτροπή, ωστόσο από το πρόγραμμα της Επιτροπής λείπουν πάρα πολλά σημαντικά σημεία. Η γεωργική πολιτική για παράδειγμα δεν περιλαμβάνεται ακόμα στο πρόγραμμα, αλλά ίσως μπορέσει να συμπεριληφθεί τώρα που έχει περάσει ένα έτος. Όσον αφορά τους στόχους μας και τη μείωση κατά 8% που θέλουμε να επιτύχουμε, αρχή μας θα πρέπει να παραμείνει ότι η κλιματική πολιτική πρέπει να αποτελέσει τη βάση της ενεργειακής πολιτικής. Η αρχή αυτή θα πρέπει να διέπει τη διαμόρφωση της ενεργειακής μας πολιτικής στο μέλλον. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτό εκφράζεται στα ερευνητικά μας προγράμματα και στις οδηγίες που υποσχέθηκε η Επιτροπή, όπως είναι η οδηγία σχετικά με τις διαδικασίες προμηθειών του δημοσίου όσον αφορά την ενέργεια. Οι μεταφορές παραμένουν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δεν υπάρχουν κατάλληλες λύσεις σε αυτόν τον τομέα, γεγονός το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ανησυχητικό. Λιγότερο ανησυχητικά είναι τα παραδείγματα σε τοπικό επίπεδο. Η ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο μαρτυρεί μια τεράστια δέσμευση. Θα έπρεπε να αναλαμβάνουμε τέτοιου είδους δεσμεύσεις πολύ πιο συχνά από ό,τι στο παρελθόν."@el8
"Mr President, I should like to thank the Danish Presidency and the Commission. I want to begin in a positive mood and say that I fully agree with the Commission and the Council that we should not be too critical and negative about the result of the Johannesburg Summit. It is not possible to measure the gain that nonetheless results when we see that more people have access to water, proper sanitation, food and an environment with fewer chemicals. I think that we should say that this really is a gain and that we should share the credit together, for, had it not been for the European Union, I think that we never would have got as far as we did in Johannesburg. This is also perhaps where part of Parliament’s frustration lies. Ever since the period before the Gothenburg Summit, we in Parliament have worked actively for sustainable development. Many have compared our wish list to some sort of Christmas tree with an overabundance of decorations. We have nonetheless been agreed on the requirements and on the process we wanted the Union to implement in order to make the necessary changes. Our frustration stems from the fact that we can see that the results have not yet been achieved. If our wish list is considered to be an over-decorated Christmas tree, then one could well say that the result from Johannesburg is more like a Christmas tree with no needles – but nevertheless a Christmas tree. Our frustration also expresses itself when we are not able to make use of our abilities and our knowledge at summits. I still think that this message is one that the Commission should take note of. It is a matter of the attitude between Parliament and the Commission. This fact is, however, worthy of a much smaller degree of frustration than the situation we actually ought to be frustrated about, that is, the situation the world finds itself in. This is the problem we really ought to discuss today. The problems that might exist between Parliament and the Commission as to who should say what at the international meetings can be taken up in a forum other than this Chamber, and we should now concentrate on the problem that we actually need to do something about. It is good that there is emphasis on us now having to start on the real work. We must ensure that the commitments and promises that the EU made in Johannesburg now find expression in our actual policies and that they are visible in our budget. I should like both the Council and the Commission to return to Parliament in February to report on what has been done up to then and what will happen in future so that the commitments from Johannesburg can be implemented. In this connection, I will naturally emphasise aid. The Member States fall embarrassingly short of the standard when it comes to international aid. There are few who actually come up to it. I would also like to say a few words about the other commitments that the EU has made, for example at Kyoto, and about how things are looking with our own climate programme, which the Commission approved about a year ago, a two-year programme that comprises one half of the strategy to combat climate change within Europe. We come back to the other half, the trade in emission quotas, in October through Mr Moreira da Silva. It is a pity that we cannot also discuss emission quotas in this context, but I will, however, say something about the report that the Commission published about one year ago. We have made good progress with what the Commission has put forward, but the Commission’s programme is lacking a great many important parts. Agriculture policy, for example, is still not included, but this could perhaps be included in the programme now since one year has passed. With regard to our targets and the 8% reduction we want to achieve, the principle must still be that climate policy should form the basis of energy policy. This should govern the formulation of our energy policy in future. We must ensure that this is expressed in our research programmes and in the directives that the Commission has promised, such as the directive on public procurement with regard to energy. Transport remains the biggest problem. There are no good solutions, a fact that could be described as embarrassing. Less embarrassing are the local examples. The car-free day all over Europe on Sunday is witness to an enormous commitment of a kind that we should make much more often than we have in the past."@en3
". Señor Presidente, me gustaría expresar mi agradecimiento a la Presidencia danesa y a la Comisión. Quiero comenzar de forma positiva y señalar que estoy completamente de acuerdo con la Comisión y con el Consejo en que no deberíamos ser demasiado críticos o negativos con respecto a los resultados de la Cumbre de Johanesburgo. No es posible medir el beneficio que nos aporta comprobar que cada vez más gente puede beber agua potable, disfrutar de condiciones sanitarias adecuadas, y disponer de alimentos y de un medio ambiente menos contaminado. Creo que deberíamos decir que esto es realmente un beneficio, y que hemos de compartir el mérito de forma conjunta, puesto que, de no ser por la Unión Europea, creo que nunca habríamos llegado tan lejos como lo hicimos en Johanesburgo. Quizás sea éste el motivo de la frustración del Parlamento. Desde antes de la Cumbre de Gotemburgo, el Parlamento ha trabajado incesantemente de forma activa a favor del desarrollo sostenible. Muchos han llegado a comparar nuestra lista de deseos con una especie de árbol de Navidad cargado de demasiados de adornos. No obstante, hemos llegado a un acuerdo sobre los requisitos y sobre el proceso que desearíamos que la UE aplicara para que se produzcan los cambios necesarios. Nuestra frustración tiene su origen en el hecho de que podamos ver que aún no se ha llegado a los resultados previstos. Si se considera que nuestra lista de deseos es un árbol Navidad demasiado cargado de adornos, entonces podríamos muy bien afirmar que el resultado de Johanesburgo se parece más a un árbol de Navidad desnudo, pero, no obstante, un árbol de Navidad. Nuestra frustración también se hace manifiesta cuando nos damos cuenta de que no podemos hacer uso de nuestras aptitudes y de nuestros conocimientos en las cumbres. Sigo pensando que la Comisión debería tomar nota de este mensaje, puesto que trata sobre la actitud entre el Parlamento y la Comisión. De todas formas, este hecho provoca un menor grado de frustración que el que crea la situación que realmente nos debería preocupar, y que no es otra que el estado en el que se encuentra el mundo. Este es el problema que deberíamos debatir seriamente hoy. Los problemas que existan entre el Parlamento y la Comisión acerca de quién debería decir tal o cual cosa en los encuentros internacionales pueden debatirse en otro foro que no sea esta Cámara; deberíamos concentrarnos ahora en el problema que realmente tenemos que tratar. Es bueno que nos veamos obligados a ponernos manos a la obra inmediatamente. Debemos garantizar que los compromisos y las promesas que la UE ha realizado en Johanesburgo se reflejen en las políticas actuales y se materialicen en nuestro presupuesto. Me gustaría que tanto el Consejo como la Comisión volvieran al Parlamento el próximo mes de febrero con el objeto de informar sobre lo que se haya hecho hasta entonces y sobre lo que pasará en el futuro para que los compromisos de Johanesburgo puedan cumplirse. A este respecto, como es natural, haré hincapié en el tema de las ayudas. Lamentablemente, los Estados miembros no están a la altura de las circunstancias cuando se trata de conceder ayudas a escala internacional. Sólo lo están unos pocos. También me gustaría decir unas palabras sobre otros compromisos establecidos por la UE en Kioto y sobre el tono que está adquiriendo la situación con respecto al programa climático aprobado por la Comisión hace un año, un programa de dos años de duración que comprende la mitad de la estrategia para combatir el cambio climático en Europa. En cuanto la otra mitad, el comercio de las cuotas de emisión, la retomaremos en octubre de la mano del Sr. Moreira da Silva. Es una pena que no podamos hablar sobre las cuotas de emisión en este contexto, aunque voy a aludir al informe que publicó la Comisión hace un año aproximadamente. Se han realizado considerables progresos con respecto a las propuestas de la Comisión, pero en el programa de ésta faltan aún muchas partes importantes. Por ejemplo, no se incluye la política agrícola; pero quizás ahora sea un buen momento para considerar la posibilidad de incluirla en el programa, puesto que ya ha pasado un año. Con respecto a nuestros objetivos y a la reducción del 8% que queremos alcanzar, el principio que debe prevalecer es que la política climática sea la base de la política en materia de energía. Este principio debería regir la formulación de nuestra política en materia de energía en el futuro. Debemos procurar que esto quede expresado en nuestros programas de investigación y en las directivas prometidas por la Comisión, tales como la directiva sobre contratación pública con respecto a la energía. El transporte continúa siendo el problema más preocupante. Considero lamentable que no existan soluciones apropiadas. Menos lamentables parecen ser los ejemplos locales. Los días sin coche que se celebran por toda Europa los domingos dan testimonio del tipo de compromisos importantes en los que deberíamos participar con más frecuencia a partir de ahora."@es12
"Arvoisa puhemies, haluan kiittää puheenjohtajavaltio Tanskaa ja komissiota. Haluan aloittaa myönteisessä hengessä ja sanoa yhtyväni täysin komission ja neuvoston näkemykseen siitä, ettei meidän pidä olla liian kriittisiä ja kielteisiä Johannesburgin huippukokouksen tulokseen nähden. On mahdotonta arvioida saavutuksia, joita kuitenkin on syntynyt. Huomaamme niiden ihmisten määrän lisääntyneen, joilla on mahdollisuus puhtaaseen veteen, perusvesihuoltoon, ruokaan ja jotka elävät ympäristössä, josta kemikaalit ovat vähentyneet. Voimme mielestäni pitää tätä todellisena saavutuksena, joka olisi laskettava meidän yhteiseksi ansioksi, sillä vaikka se ei olisi ollutkaan Euroopan unionin ansiota, en usko, että olisimme koskaan saavuttaneet niin paljon kuin nyt saavutimme Johannesburgissa. Tähän parlamentin turhautuneisuus kenties osittain perustuu. Työskentelimme parlamentissa koko Göteborgin huippukokousta edeltäneen ajan aktiivisesti kestävän kehityksen hyväksi. Monet ovat verranneet toivelistaamme ylikoristeltuun joulukuuseen. Olemme kuitenkin olleet yksimielisiä niistä vaatimuksista ja prosesseista, jotka halusimme unionin toteuttavan tarpeellisten muutosten aikaan saamiseksi. Turhautuneisuutemme johtuu siitä, ettei tuloksia ole vielä saavutettu. Jos toivelistaamme on kerran verrattu ylikoristeltuun joulukuuseen, niin tällöin Johannesburgin tulosta voidaan kai verrata kuuseen, jossa ei ole neuloja mutta joka on siitä huolimatta joulukuusi. Turhautuneisuutemme tulee esille myös silloin, kun emme kykene hyödyntämään osaamistamme ja tietämystämme huippukokouksissa. Olen yhä sitä mieltä, että komission olisi otettava tämä viesti huomioon. Kyse on parlamentin ja komission välisistä asenteista. Tämä aiheuttaa kuitenkin paljon vähemmän huolta kuin maailman nykytila, josta meidän olisi syytä olla todella huolissamme. Tästä ongelmasta olisi tänään saatava aikaan todellista keskustelua. Parlamentin ja komission väliset mahdolliset erimielisyydet siitä, kuka sanoo ja mitä kansainvälisissä kokouksissa, voidaan ottaa esille muualla kuin täällä parlamentissa, sillä meidän olisi nyt keskityttävä ongelmaan, jonka eteen meidän on todella myös tehtävä jotakin. On oikein korostaa velvollisuuttamme aloittaa todellinen työnteko. Meidän on varmistettava, että EU:n Johannesburgissa tekemät sitoumukset ja lupaukset näkyisivät nyt myös menettelyissämme ja talousarviossamme. Toivoisin sekä neuvoston että komission edustajien palaavan parlamenttiin helmikuussa kertomaan siihen asti tehdystä työstä sekä siitä, mitä tulevaisuudessa tullaan tekemään, jotta Johannesburgin sitoumukset voidaan panna täytäntöön. Tässä yhteydessä korostan luonnollisesti kehitysapua. Jäsenvaltiot jäävät hävettävän kauaksi kansainvälisen kehitysavun tasosta. Vain harvat todella saavuttavat asetetun tason. Haluan sanoa lisäksi muutaman sanan muista EU:n esim. Kiotossa tekemistä sitoumuksista sekä siitä, mikä on komission oman noin vuosi sitten hyväksymän ilmasto-ohjelman tila. Ohjelma on kaksivuotinen ja käsittää Euroopan ilmastonmuutoksen torjuntastrategian toisen osan. Kauppaa ja päästökiintiöitä koskevaan toiseen osaan palaamme lokakuussa jäsen Moreira da Silvan välityksellä. On harmillista, ettemme voi keskustella myös päästökiintiöistä tässä yhteydessä, mutta sanon kuitenkin muutaman sanan komission noin vuosi sitten julkaisemasta kertomuksesta. Olemme edenneet komission tekemissä esityksissä, mutta komission ohjelmasta uupuu huomattavan moni tärkeä kysymys. Maatalouspolitiikkaa ei esimerkiksi ole vieläkään otettu mukaan ohjelmaan, mutta se voidaan tehdä kenties nyt, kun vuosi on kulunut. Tavoitteisiimme ja kasvihuonepäästöjen kahdeksan prosentin vähentämistavoitteeseen on edelleen sovellettava periaatetta, jonka mukaan ilmastopolitiikan on oltava energiapolitiikan perustana. Tämä lähestymistapa on oltava perustana energiapolitiikkaamme tulevaisuudelle. Meidän on varmistettava, että tämä näkyy tutkimusohjelmissamme ja direktiiveissä, jotka komissio on luvannut antaa, kuten energian julkisesta hankinnasta annettavassa direktiivissä. Liikenne on edelleen suurin ongelma. Hyviä ratkaisuja ei ole esitetty, mitä voidaan pitää kiusallisena. Paikalliset esimerkit eivät ole yhtä hävettäviä. Kaikkialla Euroopassa vietettävä autoton sunnuntai on osoitus laajasta sitoutumisesta, johon meidän olisi pyrittävä aiempaa paljon useammin."@fi5
". Monsieur le Président, je remercie la présidence danoise et la Commission. Je commencerai dans un esprit positif, en disant que je suis entièrement d’accord avec la Commission et le Conseil pour penser que nous ne devons pas avoir une attitude trop critique et négative à propos du résultat du sommet de Johannesbourg. Certes, on ne constate aucune avancée mesurable dans le travail qui vise à apporter à un nombre croissant d’êtres humains l’accès à l’eau, à des conditions sanitaires décentes, à l’alimentation et à un environnement moins chimique. Et pourtant, je pense que nous devons affirmer que cette avancée existe et que nous en partageons le mérite. Car s’il n’y avait pas eu l’Union européenne, je crois que nous n’aurions en aucun cas pu aller aussi loin, à Johannesbourg, que cela n’a été le cas. C’est là peut-être que réside une part de la frustration du Parlement. Au Parlement, nous avons travaillé activement pour le développement durable, dès avant le sommet de Göteborg. Beaucoup ont comparé notre liste d’objectifs à une sorte de sapin de Noël que l’on aurait surchargé de décorations. Pourtant, nous sommes d’accord sur les exigences à formuler et sur le processus que nous souhaitons que l’Union suive pour obtenir les changements nécessaires. Notre frustration réside dans la constatation que les résultats ne sont pas encore apparents. Si notre liste d’objectifs est comparée à un sapin de Noël trop décoré, on peut dire que le résultat de Johannesbourg ressemblerait plutôt à un sapin qui aurait perdu ses aiguilles - mais un sapin de Noël tout de même. De la frustration, nous en ressentons sans doute également quand, dans les réunions au sommet, nous ne pouvons pas utiliser les capacités et les connaissances qui sont les nôtres. Tel est à mon avis le message dont la Commission doit prendre acte. Il s’agit de l’attitude mutuelle qui existe entre le Parlement et de la Commission. Mais c’est là un état de fait qui mérite moins de susciter de la frustration que la situation dont nous avons réellement à nous préoccuper, c’est-à-dire celle où se trouve le monde. C’est de ce problème-là que nous devons en fait discuter aujourd’hui. Les problèmes qui peuvent exister dans les relations entre le Parlement et la Commission et la question de savoir à qui il revient de tenir tel ou tel rôle lors des réunions internationales sont des sujets qui peuvent être débattus dans d’autres forums que cet hémicycle. Nous devons à présent nous consacrer aux problèmes sur lesquels nous avons vraiment quelque chose à faire. Il est bon de souligner la nécessité de s’atteler au vrai travail. Nous devons faire en sorte que les engagements et promesses pris par l’UE à Johannesbourg se traduisent concrètement dans notre politique et qu’ils soient visibles dans notre budget. Je souhaiterais que la Commission et le Conseil reviennent l’un et l’autre devant le Parlement au mois de février pour rendre compte de ce qui aura été fait jusque là et de ce que l’on aura l’intention de faire par la suite pour remplir ces engagements de Johannesbourg. Dans ce contexte, je voudrais naturellement insister sur la question des aides. Le niveau des aides internationales accordées par les États membres est lamentable. Peu de nos pays sont réellement à la hauteur sur ce point. Je voudrais également dire quelques mots sur les autres engagements pris par l’UE, par exemple, à Kyoto et ce qu’il en est de notre propre programme sur le changement climatique que la Commission a lancé il y a tout juste un an, un programme sur deux ans qui constitue la moitié de notre stratégie de lutte contre les changements climatiques en Europe. Nous reviendrons en octobre, avec M. Moreira da Silva, sur le second volet de cette stratégie, à savoir le commerce des droits d'émission. Il est regrettable que nous ne puissions pas discuter de ce sujet dans le contexte présent mais je dirai tout de même un mot du rapport que la Commission a publié il y a environ un an. Avec ce texte présenté par la Commission, nous allons de l’avant mais il manque tout de même dans ce programme certains chapitres essentiels. La politique agricole, par exemple, n’y est pas incluse - mais peut-être va-t-elle pouvoir y entrer, à présent qu’un an s’est écoulé. Cependant, en ce qui concerne nos objectifs et la diminution de 8 % que nous voulons obtenir, l’essentiel est que la politique de préservation du climat soit à la base de la politique énergétique. C’est elle qui devra présider, dans l’avenir, à l’élaboration de la politique en matière d’énergie. Nous devons veiller à ce que ce principe se traduise dans nos programmes de recherche et dans les directives que la Commission a promises, par exemple celle sur les marchés publics dans le domaine de l’énergie. Les transports restent le problème majeur. Il n’existe pas de bonne solution - constatation qui a bien de quoi affliger. Moins affligeants, en revanche, sont les exemples locaux. La journée sans voitures qui a eu lieu un peu partout en Europe, dimanche dernier, témoigne d’un immense engagement qui mérite d’être préservé bien plus que nous ne l'avons fait jusqu’ici."@fr6
"Signor Presidente, ringrazio la Presidenza danese e la Commissione. Vorrei iniziare con un atteggiamento positivo e affermare che sono pienamente d’accordo con la Commissione e il Consiglio sul fatto che non dobbiamo essere troppo critici e negativi in merito ai risultati del Vertice di Johannesburg. Non è possibile misurare il miglioramento che nondimeno deriva dal fatto che più persone abbiano accesso all’acqua, a strutture igieniche adeguate, al cibo e ad un ambiente con meno prodotti chimici. Ritengo si debba affermare che questo è davvero un miglioramento, e dovremmo condividerne il merito, perché, se non fosse stato per l’Unione europea, non credo che saremmo mai arrivati così lontano a Johannesburg. Questo forse è anche in parte il motivo della delusione del Parlamento. Fin dal periodo precedente il Vertice di Göteborg, in seno al Parlamento ci siamo adoperati attivamente ai fini dello sviluppo sostenibile. Molti hanno paragonato il nostro elenco di propositi a una specie di albero di Natale con una sovrabbondanza di decorazioni. Nondimeno, abbiamo espresso il nostro accordo sulle condizioni e sul processo che l’Unione avrebbe dovuto seguire al fine di introdurre i necessari cambiamenti. La nostra delusione deriva dalla constatazione che non si sono ancora raggiunti risultati. Se il nostro elenco di propositi è considerato un albero di Natale eccessivamente decorato, allora si potrebbe dire che il risultato di Johannesburg è più simile a un albero di Natale spoglio di aghi, ma comunque un albero di Natale. La nostra delusione si manifesta anche quando non riusciamo ad usare le nostre capacità e conoscenze in occasione dei vertici. Continuo a pensare che la Commissione dovrebbe prendere nota di questo messaggio. E’ una questione di atteggiamento tra Parlamento e Commissione. Questo fatto tuttavia merita una delusione di gran lunga minore rispetto alla situazione per cui dovremmo effettivamente essere delusi, cioè lo stato in cui versa il mondo. Questo è in realtà il problema che dobbiamo discutere oggi. I possibili problemi tra il Parlamento e la Commissione in merito a chi dovrebbe dire che cosa in occasione delle riunioni internazionali si possono affrontare in altra sede; ora dovremmo concentrarci sulla questione che davvero va affrontata. E’ un fatto positivo che si ponga l’accento sulla necessità di cominciare il lavoro reale. Dobbiamo garantire che gli impegni e le promesse fatte dall’Unione a Johannesburg trovino ora espressione nelle nostre politiche effettive e siano visibili nel nostro bilancio. Sarei grata se sia il Consiglio che la Commissione tornassero in Parlamento a febbraio per riferire in merito a ciò che è stato fatto fino a tale data e ciò che si farà in futuro, in modo da garantire l’adempimento degli impegni di Johannesburg. In questo contesto, intendo ovviamente porre l’accento sugli aiuti. Gli Stati membri sono vergognosamente sotto la norma per quanto riguarda gli aiuti internazionali. Sono pochi quelli che effettivamente la raggiungono. Vorrei anche spendere un paio di parole sugli altri impegni assunti dall’Unione, per esempio a Kyoto, e sul modo in cui si presentano le cose con il nostro programma sul clima, un programma biennale che comprende metà della strategia volta a contrastare il cambiamento climatico in Europa, approvato dalla Commissione circa un anno fa. Esamineremo l’altra metà, lo scambio dei diritti di emissione, in ottobre con l’onorevole Moreira da Silva. E’ un peccato non poter discutere anche la questione dei diritti di emissione in questo contesto; tuttavia, farò alcune osservazioni sulla relazione pubblicata dalla Commissione circa un anno fa. Abbiamo compiuto buoni progressi con le proposte presentate dalla Commissione, ma nel programma mancano molti elementi importanti. La politica agricola, per esempio, non è ancora presa in considerazione, ma forse può essere inclusa adesso nel programma, dal momento che è passato un anno. Per quanto riguarda i nostri obiettivi e la riduzione dell’8 per cento che intendiamo realizzare, il principio da seguire continua ad essere che la politica sul clima deve costituire la base della politica in materia di energia. Questo principio deve informare la formulazione della nostra politica energetica in futuro. Dobbiamo garantire che esso sia espresso nei nostri programmi di ricerca e nelle direttive promesse dalla Commissione, come quella sugli appalti pubblici a maggiore efficienza energetica. I trasporti rimangono il maggiore problema. Non esistono buone soluzioni, fatto che si può considerare imbarazzante. Meno imbarazzanti sono gli esempi locali. Le giornate del pedone in tutta Europa la domenica testimoniano un impegno enorme, un genere d’impegno che dovremmo assumere molto più sovente rispetto a quanto abbiamo fatto in passato."@it9
"Mr President, I should like to thank the Danish Presidency and the Commission. I want to begin in a positive mood and say that I fully agree with the Commission and the Council that we should not be too critical and negative about the result of the Johannesburg Summit. It is not possible to measure the gain that nonetheless results when we see that more people have access to water, proper sanitation, food and an environment with fewer chemicals. I think that we should say that this really is a gain and that we should share the credit together, for, had it not been for the European Union, I think that we never would have got as far as we did in Johannesburg. This is also perhaps where part of Parliament’s frustration lies. Ever since the period before the Gothenburg Summit, we in Parliament have worked actively for sustainable development. Many have compared our wish list to some sort of Christmas tree with an overabundance of decorations. We have nonetheless been agreed on the requirements and on the process we wanted the Union to implement in order to make the necessary changes. Our frustration stems from the fact that we can see that the results have not yet been achieved. If our wish list is considered to be an over-decorated Christmas tree, then one could well say that the result from Johannesburg is more like a Christmas tree with no needles – but nevertheless a Christmas tree. Our frustration also expresses itself when we are not able to make use of our abilities and our knowledge at summits. I still think that this message is one that the Commission should take note of. It is a matter of the attitude between Parliament and the Commission. This fact is, however, worthy of a much smaller degree of frustration than the situation we actually ought to be frustrated about, that is, the situation the world finds itself in. This is the problem we really ought to discuss today. The problems that might exist between Parliament and the Commission as to who should say what at the international meetings can be taken up in a forum other than this Chamber, and we should now concentrate on the problem that we actually need to do something about. It is good that there is emphasis on us now having to start on the real work. We must ensure that the commitments and promises that the EU made in Johannesburg now find expression in our actual policies and that they are visible in our budget. I should like both the Council and the Commission to return to Parliament in February to report on what has been done up to then and what will happen in future so that the commitments from Johannesburg can be implemented. In this connection, I will naturally emphasise aid. The Member States fall embarrassingly short of the standard when it comes to international aid. There are few who actually come up to it. I would also like to say a few words about the other commitments that the EU has made, for example at Kyoto, and about how things are looking with our own climate programme, which the Commission approved about a year ago, a two-year programme that comprises one half of the strategy to combat climate change within Europe. We come back to the other half, the trade in emission quotas, in October through Mr Moreira da Silva. It is a pity that we cannot also discuss emission quotas in this context, but I will, however, say something about the report that the Commission published about one year ago. We have made good progress with what the Commission has put forward, but the Commission’s programme is lacking a great many important parts. Agriculture policy, for example, is still not included, but this could perhaps be included in the programme now since one year has passed. With regard to our targets and the 8% reduction we want to achieve, the principle must still be that climate policy should form the basis of energy policy. This should govern the formulation of our energy policy in future. We must ensure that this is expressed in our research programmes and in the directives that the Commission has promised, such as the directive on public procurement with regard to energy. Transport remains the biggest problem. There are no good solutions, a fact that could be described as embarrassing. Less embarrassing are the local examples. The car-free day all over Europe on Sunday is witness to an enormous commitment of a kind that we should make much more often than we have in the past."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, hierbij wil ik het Deense voorzitterschap en de Commissie bedanken. Ik wil positief beginnen en zeggen dat ik het volledig eens ben met de Commissie en de Raad over het feit dat we niet te kritisch en negatief moeten zijn over de resultaten van de Top van Johannesburg. Ondanks deze resultaten is er toch een zekere winst geboekt als blijkt dat steeds meer mensen beschikken over drinkwater, goede sanitaire voorzieningen, voedsel en minder chemicaliën in het milieu. Ik vind dit zonder meer een succes, en de eer komt ons allen toe. Zonder de Europese Unie waren we in Johannesburg namelijk nooit zover gekomen. Dit is wellicht een van de bronnen van de frustratie van het Parlement. Al voor de Top van Göteborg hebben we ons in het Parlement actief ingezet voor duurzame ontwikkeling. Veel mensen hebben onze lijst met wensen vergeleken met een te overdadig versierde kerstboom. We zijn het echter eens geworden over de eisen en de manier waarop de Unie de noodzakelijke maatregelen moet treffen. Onze frustratie komt voort uit het feit dat wij niet bereikt hebben wat wij wilden. Als onze verlanglijst beschouwd wordt als een te overdadig versierde kerstboom, kan het resultaat van Johannesburg gezien worden als een uitgevallen kerstboom, maar toch een kerstboom. Onze frustratie komt ook tot uiting als wij niet de kans krijgen onze capaciteiten en kennis tijdens de topontmoetingen te benutten. Die boodschap moet de Commissie ter harte nemen, vind ik. Het gaat om de verhouding tussen het Parlement en de Commissie. Dit is echter iets waarover wij veel minder gefrustreerd zouden moeten zijn dan over de situatie waarin de wereld zich bevindt. Dat zouden we vandaag eigenlijk moeten bespreken. De eventuele problemen tussen het Parlement en de Commissie over wie wat mag zeggen op de internationale topontmoetingen kan elders wel worden besproken. Wij moeten ons nu concentreren op het probleem dat echt aangepakt moet worden. Het is goed te weten dat wij nu echt aan de slag moeten. Wij moeten erop toezien dat de toezeggingen en beloftes die de Europese Unie in Johannesburg heeft gedaan tot uitdrukking komen in ons beleid en dat zij zichtbaar worden in onze begroting. Ik zou willen dat zowel de Raad als de Commissie in februari terugkwamen bij het Parlement om uiteen te zetten wat men tot dusver heeft gedaan en wat men wil dat er in de toekomst gaat gebeuren, zodat aan de verplichtingen van Johannesburg kan worden voldaan. In dit verband wil ik vanzelfsprekend de financiële steun benadrukken. Het niveau van de internationale financiële steun van de lidstaten is pijnlijk laag. Slechts enkele landen houden zich aan de gemaakte afspraken hierover. Ik zou ook enkele woorden willen wijden aan andere verplichtingen die de Europese Unie op zich heeft genomen, zoals in Kyoto, en aan ons eigen klimaatprogramma, dat de Commissie ruim een jaar geleden heeft goedgekeurd. Dat wil zeggen een tweejarig programma dat de helft van de strategie vormt voor de bestrijding van klimaatverandering in Europa. Op de andere helft, de handel in emissierechten, komen we in oktober terug met de heer Moreira da Silva. Ik betreur het dat wij de emissierechten nu niet kunnen bespreken, maar ik wil toch iets zeggen over het verslag dat de Commissie ruim een jaar geleden openbaar heeft gemaakt. Het programma van de Commissie brengt ons een heel eind op weg, maar ontbeert een groot aantal essentiële aspecten. Het landbouwbeleid blijft weliswaar onbesproken, maar kan nu wellicht na een jaar worden opgenomen. Wat betreft onze doelen en de vermindering van 8 % die wij willen bewerkstelligen, is het essentieel dat het klimaatbeleid de basis vormt voor het energiebeleid. Dit zal zeker de uitvoering van ons energiebeleid in de toekomst beïnvloeden. Wij moeten erop toezien dat dit tot uiting komt in onze onderzoeksprogramma's en in de richtlijnen die de Commissie heeft toegezegd, zoals de richtlijn inzake de openbare aanbesteding op energiegebied. Het vervoer vormt nog steeds het grootste probleem. Er zijn geen goede oplossingen voorhanden, wat men gênant zou kunnen noemen. Minder gênant zijn de voorbeelden op lokaal niveau. De laatste autoloze zondag in Europa getuigt van een enorme betrokkenheid die wij veel vaker aan de dag zouden moeten leggen."@nl2
"Senhor Presidente, gostaria de agradecer à Presidência dinamarquesa bem como à Comissão. Gostaria também de começar com um espírito positivo e dizer que subscrevo inteiramente a opinião da Comissão e do Conselho de que não devemos ser excessivamente críticos e negativos face aos resultados da Cimeira de Joanesburgo. Não é possível quantificar os resultados obtidos, embora os haja, pois vemos a possibilidade de mais pessoas terem acesso à água, a um saneamento adequado, a produtos alimentares e a um ambiente com menos químicos. Penso que devíamos encarar este resultado como sendo efectivamente uma mais-valia e congratularmo-nos pelo nosso mérito, pois, se não fosse a União Europeia, nunca teríamos ido tão longe quanto o fomos em Joanesburgo. Provavelmente é aqui que reside parte da frustração deste Parlamento. Desde o período anterior à Cimeira de Gotemburgo que nós, no Parlamento Europeu, temos trabalhado afincadamente em prol do desenvolvimento sustentável. Muitos compararam a nossa lista de desejos a uma espécie de árvore de Natal demasiadamente enfeitada. Houve, no entanto, acordo quanto aos requisitos e quanto ao processo que gostaríamos que a União Europeia implementasse com vista à consecução das mudanças que se impõem. A nossa frustração advém do facto de sabermos que os resultados não se traduziram ainda na prática. Se a nossa lista de desejos é equiparada a uma árvore de Natal excessivamente enfeitada, então pode muito bem dizer-se que o resultado de Joanesburgo mais parece uma árvore de Natal sem ramagem – mas apesar de tudo uma árvore de Natal. A nossa frustração também se manifesta quando não conseguimos fazer uso das nossas capacidades e do nosso conhecimento, nas cimeiras. Continuo a pensar que esta é uma das mensagens que a Comissão deverá ter em conta. É uma questão de atitude entre Parlamento e Comissão. Todavia, este facto, ainda que frustrante, não vale a frustração que a situação mundial, essa sim, nos faz sentir e com razão. Esse é o problema que temos efectivamente de debater hoje. As questões que poderão existir entre o Parlamento e a Comissão sobre quem deverá intervir e sobre o sentido da intervenção nas reuniões internacionais, podem ser levantadas num outro fórum que não esta Câmara, pelo que devemos concentrarmo-nos, neste momento, na necessidade imperiosa de passar aos actos. É bom que sintamos essa pressão no sentido de lançarmos mão à obra. Temos de assegurar que os compromissos e promessas efectuados em Joanesburgo se traduzam nas nossas políticas e se tornem visíveis no nosso orçamento. Gostaria que, tanto a Comissão como o Conselho, voltassem a este Parlamento, em Fevereiro, para nos informar sobre o que até então foi realizado e o que está previsto acontecer por forma a que os compromissos de Joanesburgo possam ser cumpridos. Relativamente a esta assunto, coloco, naturalmente, a tónica na ajuda. Os Estados-Membros estão embaraçosamente aquém do padrão normal quando se trata de ajuda internacional. Poucos são os que dão uma resposta à altura. Gostaria igualmente de dizer algumas palavras sobre os outros compromissos que a UE assumiu, por exemplo, em Quioto, e sobre os contornos que se desenham com o nosso Programa para as Alterações Climáticas, que a Comissão aprovou há cerca de um ano atrás, um programa com a duração de dois anos que compreende uma metade da estratégia adoptada para combater as alterações climáticas na Europa. Debruçar-nos-emos sobre a outra metade, o comércio de direitos de emissões, em Outubro, com o senhor deputado Moreira da Silva. É pena que não possamos também discutir a questão dos direitos de emissões neste contexto, mas direi, no entanto, algumas palavras sobre o relatório que a Comissão publicou há cerca de um ano. Registámos avanços com as propostas da Comissão, mas o facto é que o programa da Comissão apresenta lacunas em aspectos extremamente importantes. A política agrícola, por exemplo, não está ainda incluída no programa, mas talvez possa agora vir a sê-lo, visto que decorreu um ano. Em relação aos nossos objectivos e à redução de 8% que queremos alcançar, o princípio deve continuar a ser o mesmo, a saber, que a política climática deve constituir a base da política energética. Esta premissa deve orientar a formulação da nossa política energética, no futuro. Há que assegurar que este princípio se traduza nos nossos programas de investigação e nas directivas que a Comissão prometeu, como por exemplo a directiva sobre os contractos públicos com respeito à energia. Os transportes continuam a constituir o maior problema. Não dispomos ainda de boas soluções, um facto que, de alguma forma, pode ser visto como embaraçoso. Menos embaraçoso são os exemplos locais. O dia sem carro que será vivido em toda a Europa, no Domingo, é um testemunho de um enorme empenho, um empenho que deveria ser visível muitos mais vezes do que até agora tem sido."@pt11
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph