Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-09-24-Speech-2-243"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20020924.10.2-243"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Hr. formand, medlemmer af Kommissionen, ærede medlemmer af Europa-Parlamentet, på vegne af Rådet har det været meget nyttigt at overvære debatten. Både Parlamentet og Kommissionen har berørt vigtige temaer vedrørende budgettet for 2003, og jeg har noteret mig de forskellige synspunkter, og jeg kan forsikre, at jeg vil viderebringe dem til mine kolleger i Rådet. Jeg vil dog gerne knytte enkelte bemærkninger til et par af de fremkomne indlæg. Rådet er ligesom Europa-Parlamentet særdeles opmærksom på det store overskud på EU's budget, som sidste år udgjorde 15 milliarder EUR. Debatten i dag har peget både på Kommissionens og medlemsstaternes ansvar på dette område, og det kræver opfølgning. Med hensyn til midtvejsevalueringen af landbrugspolitikken vil jeg gerne understrege, at det danske formandskab vil gøre, hvad det kan for at bringe reformforhandlingerne fremad. Et andet vigtigt tema, hvor Rådet og Europa-Parlamentet skal finde fælles løsninger, er oprettelse af den særlige fond til imødegåelse af følgerne af oversvømmelserne i Centraleuropa. I går aftes havde vi en ekstraordinær trilog om dette, og det glæder mig at kunne sige, at Europa-Parlamentet, Kommissionen og Rådet er enige om, at de nødvendige beslutninger og retsakter kan vedtages inden udgangen af oktober. Jeg forventer, at Rådet kan levere sit nødvendige bidrag hertil. Der er allerede nu principiel enighed om at oprette en fond på op til en milliard euro årligt, og det er vigtigt, at EU hurtigst muligt kan optrappe sin hjælp til ofrene for oversvømmelserne i Østrig, Tyskland og de berørte kandidatlande. Min kollega, europaminister Bertel Haarder, fremlagde den 3. september her i plenarsalen resultatet af Rådets første læsning af budgettet for 2003. Ved denne lejlighed fremhævede han de aftaler og de fælles forståelser, der blev resultatet af samrådsmødet den 19. juli. Jeg er meget glad for dette resultat. Det betyder meget for det danske formandskab, at vi har fuld opbakning i Rådet til på et tidligt tidspunkt at drøfte væsentlige emner med Parlamentet. Der blev den 19. juli indgået en aftale om, at den administrative forberedelse af udvidelsen er en hovedprioritet, som institutionerne skal kunne løfte fra nu af og gennem 2003, og jeg vil gerne understrege, at det administrative grundlag for udvidelsen er sikret med aftalen om de administrative udgifter for 2003. Denne tidlige aftale giver desuden institutionerne det bedst mulige planlægningsgrundlag i forbindelse med forberedelsen af udvidelsen. Der har også her i dag været en meget grundig debat om EU's eksterne opgaver. Det er i den forbindelse positivt, at der opnået en fælles forståelse af, at der skal arbejdes for at sikre finansiering af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i lyset af væsentlige nye opgaver. En vigtig prioritet i denne forbindelse er, som jeg nævnte indledningsvis, EU's overtagelse af FN's politimission i Bosnien-Hercegovina. Vi er også enige om at søge at nå en aftale om inddragelse af Parlamentet i FUSP-foranstaltningerne inden for traktatens rammer. Det er også et betydeligt resultat, at nødhjælpsreserven til humanitær bistand nu også kan anvendes til civil krisestyring. I juni blev der desuden opnået en fælles forståelse for, at omstrukturering af den spanske og portugisiske fiskerflåde skal finansieres, samt at vækstraten for de samlede betalingsbevillinger skal holdes så lav som muligt. Jeg er naturligvis klar over, at der stadig er et stykke vej igen, inden vi kan indgå en endelig samlet aftale om 2003-budgettet. Dagens debat har bidraget til at tydeliggøre Parlamentets og Kommissionensidéer og holdninger, og jeg er sikker på, at vi kan fortsætte det gode samarbejde mellem institutionerne og i fællesskab finde de nødvendige løsninger, så der i december kan vedtages et budget, der er baseret på en grundig prioritering af EU's midler inden for de finansielle overslag. Hermed kan vi i fællesskab tage de kommende års udfordringer op. Tak for Deres opmærksomhed."@da1
lpv:translated text
". Herr Präsident, sehr geehrte Mitglieder der Kommission und des Europäischen Parlaments, es war sehr nützlich, im Auftrag des Rates die Debatte zu verfolgen. Das Parlament und die Kommission haben wichtige Themen in Bezug auf den Haushaltsplan für 2003 berührt. Ich habe die verschiedenen Ansichten zur Kenntnis genommen und kann Ihnen versichern, dass ich meine Kollegen im Rat entsprechend informieren werde. Zu einigen Redebeiträgen möchte ich noch ein paar Anmerkungen machen. Der Rat interessiert sich ebenso wie das Europäische Parlament besonders für die hohen Überschüsse im EU-Haushalt, die letztes Jahr 15 Mrd. Euro betrugen. In der heutigen Debatte wurde die Verantwortung der Kommission und der Mitgliedstaaten für diesen Bereich betont; hier muss gehandelt werden. Im Hinblick auf die Halbzeitbewertung der Agrarpolitik möchte ich betonen, dass die dänische Präsidentschaft ihr Möglichstes tun wird, um die Reformverhandlungen voranzubringen. Ein weiteres wichtiges Thema, zu dem Rat und Europäisches Parlament gemeinsame Lösungen entwickeln müssen, ist die Einrichtung eines Sonderfonds zur Bewältigung der Folgen der Überschwemmungen in Mitteleuropa. Gestern Abend hatten wir einen außerordentlichen Trilog zu diesem Thema und ich freue mich sagen zu können, dass das Europäische Parlament, die Kommission und der Rat sich darüber einig sind, dass die erforderlichen Beschlüsse und Rechtsakte noch im Oktober verabschiedet werden können. Ich gehe davon aus, dass der Rat seinen notwendigen Beitrag dazu leisten wird. Bereits jetzt ist man sich prinzipiell darüber einig, einen Fonds von bis zu einer Milliarde Euro jährlich einzurichten. Es ist wichtig, dass die EU möglichst schnell ihre Hilfe für die Opfer der Überschwemmungen in Österreich, Deutschland und den betroffenen Kandidatenländern aufstocken kann. Mein Kollege, Europaminister Bertel Haarder, hat am 3. September hier im Plenum das Ergebnis der ersten Lesung des Haushaltsplans für 2003 im Rat vorgestellt. Bei dieser Gelegenheit betonte er die gemeinsamen Vereinbarungen, die auf der Konzertierungssitzung am 19. Juli erzielt wurden. Ich freue mich sehr über dieses Ergebnis. Der dänischen Präsidentschaft bedeutet es sehr viel, dass der Rat die frühzeitige Diskussion wichtiger Themen mit dem Parlament unterstützt. Am 19. Juli wurde eine Vereinbarung getroffen, dass die administrative Vorbereitung der Erweiterung hohe Priorität erhält – eine Aufgabe, die von den Institutionen von jetzt an und das Jahr 2003 hindurch bewältigt werden muss. Ich möchte noch betonen, dass die administrative Grundlage für die Erweiterung durch die Vereinbarung über die Verwaltungsausgaben für 2003 sichergestellt ist. Diese frühzeitige Vereinbarung erlaubt den Institutionen außerdem die optimale Planung im Zusammenhang mit der Vorbereitung der Erweiterung. Heute ist auch sehr gründlich über die externen Aufgaben der EU diskutiert worden. In diesem Zusammenhang ist es positiv, dass eine Verständigung darüber erzielt wurde, die Finanzierung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik in Anbetracht wichtiger neuer Aufgaben sicherzustellen. In diesem Zusammenhang ist die von mir einleitend bereits erwähnte Übernahme des UN-Polizeieinsatzes in Bosnien-Herzegowina durch die Europäische Union eine wichtige Aufgabe. Wir sind uns auch einig, eine Vereinbarung über die Beteiligung des Parlaments an den GASP-Maßnahmen im Rahmen des Vertrags anzustreben. Auch dass die Soforthilfereserve für humanitäre Hilfsmaßnahmen jetzt auch für die zivile Krisenbewältigung genutzt werden kann, ist ein wichtiges Ergebnis. Im Juni verständigte man sich außerdem darüber, dass die Umstrukturierung der spanischen und portugiesischen Fischereiflotte finanziert werden muss und die Wachstumsrate für die gesamten Zahlungsermächtigungen möglichst niedrig zu halten ist. Ich bin mir natürlich bewusst, dass noch einiges getan werden muss, bis wir eine endgültige und umfassende Einigung über den Haushaltsplan für 2003 erreicht haben. Die heutige Debatte hat dazu beigetragen, die Vorstellungen und Positionen des Parlaments und der Kommission zu verdeutlichen, und ich bin mir sicher, dass wir die gute Zusammenarbeit zwischen den Institutionen fortsetzen und gemeinsam die notwendigen Lösungen finden können, sodass im Dezember ein Haushaltsplan beschlossen werden kann, der auf gut durchdachten Prioritäten für die Gemeinschaftsmittel aufbaut und sich im Rahmen der Finanziellen Vorausschau bewegt. Wir können also die Herausforderungen der kommenden Jahre gemeinsam angehen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Επίτροποι, κυρίες και κύριοι, η συμμετοχή μου στη συζήτηση εξ ονόματος του Συμβουλίου ήταν μια πολύτιμη εμπειρία. Τόσο το Κοινοβούλιο όσο και η Επιτροπή έθιξαν σημαντικά θέματα σχετικά με τον προϋπολογισμό για το 2003. Σημείωσα τις διάφορες απόψεις και σας διαβεβαιώνω ότι θα τις μεταφέρω στους συναδέλφους μου στο Συμβούλιο. Ωστόσο, θα ήθελα να προσθέσω ορισμένες παρατηρήσεις στις ομιλίες που ακούστηκαν. Όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έτσι και το Συμβούλιο ανησυχεί ιδιαίτερα για το μεγάλο πλεόνασμα όσον αφορά τον προϋπολογισμό της ΕΕ, το οποίο πέρυσι ανήλθε στο ποσό των 15 000 εκατομμυρίων ευρώ. Η σημερινή συζήτηση ανέδειξε την ευθύνη τόσο της Επιτροπής όσο και των κρατών μελών σε αυτόν τον τομέα, και αυτό θα πρέπει να αντιμετωπισθεί. Όσον αφορά την ενδιάμεση αναθεώρηση της γεωργικής πολιτικής, θα ήθελα να τονίσω ότι η δανική Προεδρία θα καταβάλει τα μέγιστα, προκειμένου να προωθήσει τις διαπραγματεύσεις για τη μεταρρύθμιση. Ένα άλλο σημαντικό θέμα για το οποίο το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εξεύρουν κοινές λύσεις είναι η ίδρυση του ειδικού ταμείου για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των πλημμυρών που έπληξαν την Κεντρική Ευρώπη. Εχθές το βράδυ, είχαμε μια εξαιρετική τριμερή συζήτηση για το θέμα αυτό, και είμαι ευτυχής που είμαι σε θέση να δηλώσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και το Συμβούλιο συμφώνησαν ότι μπορούμε να λάβουμε τις αναγκαίες αποφάσεις και να προβούμε στις αναγκαίες νομικές πράξεις πριν από τα τέλη Οκτωβρίου. Φαντάζομαι ότι το Συμβούλιο θα μπορέσει να συμβάλει σε αυτήν τη διαδικασία. Έχει ήδη επιτευχθεί θεωρητικά συμφωνία για την ίδρυση ταμείου μέχρι ποσού 1 000 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, και είναι σημαντικό η ΕΕ να μπορέσει να ενισχύσει το συντομότερο δυνατόν τα θύματα των πλημμυρών στην Αυστρία, τη Γερμανία και τις υποψήφιες χώρες που επλήγησαν. Στις 3 Σεπτεμβρίου ο συνάδελφός μου, κ. Bertel Haarder, υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, παρουσίασε στο Κοινοβούλιο το αποτέλεσμα της πρώτης ανάγνωσης του Συμβουλίου επί του προϋπολογισμού για το 2003 και τόνισε, με την ευκαιρία, τις συμφωνίες και τις αμοιβαίες συνεννοήσεις που προέκυψαν από τη συνάντηση διαβούλευσης της 19ης Ιουλίου. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής με αυτό το αποτέλεσμα. Σημαίνει πολλά για τη δανική Προεδρία το γεγονός ότι έχουμε πλήξη στήριξη στο Συμβούλιο για τη συζήτηση κρίσιμων θεμάτων με το Κοινοβούλιο σε πρώιμη φάση. Στις 19 Ιουλίου συμφωνήθηκε ότι οι διοικητικές προετοιμασίες για τη διεύρυνση αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα, στην οποία τα θεσμικά όργανα θα μπορέσουν να αντεπεξέλθουν από τώρα και μέσα στο 2003, ενώ θα ήθελα να τονίσω ότι η διοικητική βάση της διεύρυνσης διασφαλίσθηκε με τη συμφωνία για τις διοικητικές δαπάνες για το 2003. Αυτή η πρώιμη συμφωνία αποτελεί, επίσης, για τα θεσμικά όργανα την καλύτερη δυνατή βάση σχεδιασμού της προετοιμασίας για τη διεύρυνση. Επίσης, διεξήχθη σήμερα εδώ μια πολύ λεπτομερής συζήτηση για τις εξωτερικές υποχρεώσεις της ΕΕ. Σχετικά με το θέμα αυτό, είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι καταλήξαμε σε αμοιβαία συνεννόηση ως προς την ανάγκη εξασφάλισης χρηματοδότησης για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, υπό το πρίσμα των νέων σημαντικών υποχρεώσεων. Καταρχάς, όπως ανέφερα κατά την πρώτη ομιλία μου, κορυφαία προτεραιότητα σχετικά με το θέμα αυτό είναι η ανάληψη ευθύνης από πλευράς της ΕΕ για την αποστολή αστυνόμευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Συμφωνήσαμε, επίσης, για την ανάγκη επίτευξης συμφωνίας για τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στις ρυθμίσεις για την ΚΕΠΠΑ στο πλαίσιο της Συνθήκης. Επιπλέον, σημαντική εξέλιξη αποτελεί το γεγονός ότι το αποθεματικό για τις ανθρωπιστικές ενισχύσεις επείγουσας ανάγκης θα μπορεί πια να χρησιμοποιείται και για την επίλυση πολιτικών κρίσεων. Τον Ιούνιο καταλήξαμε επίσης σε αμοιβαία συνεννόηση ως προς την ανάγκη χρηματοδότησης της αναδιάρθρωσης των ισπανικών και πορτογαλικών αλιευτικών στόλων, καθώς και ως προς την ανάγκη διατήρησης των συνολικών πιστώσεων για πληρωμές σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα. Γνωρίζω, φυσικά, ότι έχουμε ακόμα πολύ δρόμο προτού καταλήξουμε σε οριστική κοινή συμφωνία σχετικά με τον προϋπολογισμό για το 2003. Η σημερινή συζήτηση κατέστησε σαφείς τις ιδέες και τις απόψεις του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής και είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να συνεχίσουμε την εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων και, από κοινού, να βρούμε τις αναγκαίες λύσεις, έτσι ώστε τον Δεκέμβριο να εγκρίνουμε έναν προϋπολογισμό που θα βασίζεται σε έναν λεπτομερή καθορισμό προτεραιοτήτων για τα κεφάλαια της ΕΕ στο πλαίσιο των οικονομικών εκτιμήσεων. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε από κοινού στις προκλήσεις των επόμενων ετών. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας."@el8
"Mr President, Commissioners, ladies and gentlemen, it has been very useful to attend the debate on behalf of the Council. Both Parliament and the Commission have touched upon important themes concerning the 2003 budget. I have taken note of the various points of view, and I can assure you that I shall pass them on to my colleagues in the Council. I should nonetheless like to add a number of observations to a couple of the speeches that have been made. Like the European Parliament, the Council is particularly alert to the large surplus in respect of the EU budget, amounting last year to EUR 15 000 million. Today’s debate has indicated both the Commission’s and the Member States’ responsibility in this area, and this needs to be followed up. With regard to the mid-term review of agricultural policy, I should like to emphasise that the Danish Presidency will do what it can to further the negotiations on reform. Another important topic on which the Council and the European Parliament must find common solutions is that of setting up the special fund for dealing with the consequences of the floods in Central Europe. Yesterday evening, we had an extraordinary trialogue on this subject, and I am pleased to be able to say that the European Parliament, the Commission and the Council are agreed that the necessary decisions can be taken and legal acts adopted before the end of October. I anticipate the Council’s being able to make the necessary contribution to this process. There is now already in theory an agreement to establish a fund of up to EUR 1 000 million per year, and it is important for the EU as quickly as possible to be able to step up its aid to the victims of the floods in Austria, Germany and the candidate countries affected. On 3 September, my colleague Bertel Haarder, Minister for European Affairs, presented here in Parliament the result of the Council’s first reading of the 2003 budget and took the opportunity of emphasising the agreements and the common understandings resulting from the meeting for consultation on 19 July. I am very pleased with this result. It means a lot to the Danish Presidency that we have full backing in the Council for discussing crucial topics with Parliament at an early stage. It was agreed on 19 July that the administrative preparation for enlargement is a main priority that the institutions will be able to address from now on and throughout 2003, and I should like to emphasise that the administrative basis for enlargement has been secured by means of the agreement on administrative expenditure for 2003. This early agreement also gives the institutions the best possible basis for planning in connection with the preparation for enlargement. There has also, here today, been a very thorough debate on the EU’s external tasks. In that connection, it is encouraging that a common understanding has been reached of the need to work towards securing funding for the Common Foreign and Security Policy in the light of essential new tasks. As I mentioned to begin with, an important priority in this connection is the EU’s assumption of responsibility for the UN’s policing mission in Bosnia-Herzegovina. We are also agreed about trying to reach an agreement on involving Parliament in the CFSP arrangements within the framework of the Treaty. The fact that the emergency aid reserve for humanitarian assistance can now also be used for civil crisis management is also a significant result. In June, a common understanding was also reached about the need to fund the restructuring of the Spanish and Portuguese fishing fleets and about the need to keep the overall payment appropriations as low as possible. I am of course aware that that there is still a way to go before we can enter into a final joint agreement on the 2003 budget. Today’s debate has helped clarify Parliament’s and the Commission’s ideas and attitudes, and I am certain that we can continue the sound cooperation between the institutions and, together, find the necessary solutions so that, in December, a budget can be adopted based on a detailed prioritising of EU funds within the financial estimates. In this way, we shall be able jointly to meet the challenges of the next few years. Thank you for your attention."@en3
"Señor Presidente, señores Comisarios, Señorías, ha sido muy útil asistir al debate en representación del Consejo. Tanto el Parlamento como la Comisión han tocado temas importantes referentes al presupuesto para el ejercicio 2003. He tomado nota de los distintos puntos de vista, y puedo asegurarles de que se los transmitiré a mis colegas en el Consejo. No obstante, me gustaría añadir una serie de comentarios sobre un par de intervenciones que se han hecho. Al igual que el Parlamento Europeo, el Consejo presta especial atención al enorme superávit del presupuesto de la UE, que el año pasado ascendió a 15.000 millones de euros. El debate de hoy ha puesto de manifiesto la responsabilidad de la Comisión y de los Estados miembros en este terreno, y esta cuestión necesita un seguimiento. Con respecto a la revisión intermedia de la política agraria, me gustaría insistir en que la Presidencia danesa hará todo lo posible para proseguir las negociaciones sobre la reforma. Otro tema importante respecto al cual el Consejo y el Parlamento Europeo tienen que encontrar soluciones comunes es la creación del fondo especial para hacer frente a las consecuencias de las inundaciones en Europa Central. Ayer por la tarde mantuvimos un extraordinario diálogo tripartito sobre este tema, y me complace poder anunciar que el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo han acordado que se tomen las decisiones necesarias y se adopten las medidas legales oportunas antes de finales de octubre. Puedo anticiparles que el Consejo hará la contribución necesaria a este proceso. En teoría, actualmente existe ya un acuerdo para establecer un fondo de hasta 1.000 millones de euros al año, y es importante que la UE sea capaz de agilizar sus ayudas a las víctimas de las inundaciones en Austria, Alemania y los países candidatos afectados. El 3 de septiembre, mi colega Bertel Haarder, Ministro de Asuntos Europeos, presentó aquí en el Parlamento el resultado de la primera lectura del presupuesto para el ejercicio 2003 del Consejo y aprovechó la oportunidad para insistir en los acuerdos y entendimientos comunes alcanzados en la reunión para consulta del 19 de julio. Estoy muy satisfecho de ese resultado. La Presidencia danesa considera muy importante disponer del pleno respaldo del Consejo para debatir temas cruciales con el Parlamento en una primera fase. El 19 de julio se acordó que los preparativos administrativos para la ampliación constituyen una prioridad que las instituciones tendrán que abordar a partir de ahora y a lo largo de 2003, y me gustaría insistir en que el acuerdo alcanzado sobre el gasto administrativo en el ejercicio 2003 proporciona el fundamento administrativo para la ampliación. Este acuerdo inicial proporciona también a las instituciones la mejor base posible para la planificación de sus preparativos de cara a la ampliación. También hoy hemos debatido aquí a fondo las tareas externas de la UE. En ese sentido, es alentador el hecho de que se haya llegado a un entendimiento común sobre la necesidad de trabajar para asegurar la financiación de la política exterior y de seguridad común a la luz de nuevas tareas fundamentales. Como ya dije al principio de mi intervención, una prioridad importante en este sentido es el supuesto de que la UE es responsable de la misión de paz de Naciones Unidas en Bosnia-Herzegovina. También hemos llegado a un acuerdo sobre cómo implicar mejor al Parlamento en los acuerdos sobre dicha política exterior y de seguridad común dentro del marco del Tratado. El hecho de que pueda utilizarse la reserva de ayudas urgentes para causas humanitarias ahora también para hacer frente a crisis civiles es otro resultado importante. En junio se llegó también a un entendimiento común sobre la necesidad de financiar la reestructuración de las flotas pesqueras española y portuguesa y sobre la necesidad de mantener la tasa de crecimiento de los créditos para pagos generales lo más reducida posible. Por supuesto, soy consciente de que queda todavía un largo camino por recorrer hasta que podamos llegar a un acuerdo común definitivo sobre el presupuesto para el ejercicio 2003. El debate de hoy nos ha ayudado a clarificar las ideas y actitudes del Parlamento y la Comisión, y estoy convencido de que podremos seguir manteniendo una estrecha cooperación entre las instituciones y, todos juntos, encontrar las soluciones necesarias de manera que, en diciembre, pueda adoptarse un presupuesto basado en una pormenorizada priorización de los fondos de la UE ajustada a las estimaciones financieras. De esta forma, podremos hacer frente todos juntos a los retos de los próximos años. Muchas gracias por su atención."@es12
"Arvoisa puhemies, arvoisat komission jäsenet, hyvät parlamentin jäsenet, on ollut erittäin hyödyllistä osallistua tähän keskusteluun neuvoston nimissä. Sekä parlamentti että komissio ovat käsitelleet vuoden 2003 talousarvioon liittyviä tärkeitä aiheita. Olen pannut erilaiset näkökannat merkille ja voin taata, että välitän ne kollegoilleni neuvostossa. Haluaisin kuitenkin esittää erinäisiä huomautuksia, jotka koskevat osaa esitetyistä puheista. Kuten Euroopan parlamentti, neuvosto on erittäin tarkka siitä, kuinka EU:n talousarvion suuri ylijäämä – viime vuonna 15 000 miljoonaa euroa – käytetään. Tämänpäiväinen keskustelu on osoittanut sekä komission että jäsenvaltioiden vastuun tällä alalla, ja tilannetta on seurattava tältä osin. Maatalouspolitiikkaa koskevan väliarvioinnin osalta haluan korostaa, että Tanska tekee puheenjohtajakaudellaan parhaansa uudistusta koskevien keskustelujen eteenpäin viemiseksi. Eräs toinen tärkeä aihe, jonka osalta neuvoston ja Euroopan parlamentin on löydettävä yhteisiä ratkaisuja, on erityisrahaston perustaminen Keski-Euroopan tulvien vaikutusten korjaamiseksi. Meillä oli eilen illalla erinomaiset kolmikantaneuvottelut tästä aiheesta, ja olen iloinen voidessani sanoa, että Euroopan parlamentti, komissio ja neuvosto ovat päässeet yksimielisyyteen siitä, että tarvittavat päätökset voidaan tehdä ja säädökset antaa lokakuun loppuun mennessä. Uskon neuvoston voivan osaltaan edistää prosessia. Teoreettinen sopimus vuosittain myönnettävien 1 000 miljoonan euron rahastosta on tehty, ja on tärkeää, että EU voi toimittaa apunsa Itävallan, Saksan ja niiden ehdokasvaltioiden, joita asia koskee, tulvien uhreille mahdollisimman nopeasti. Kollegani Eurooppa-asiain ministeri Bertel Haarder esitteli vuoden 2003 talousarviota koskevan neuvoston ensimmäisen käsittelyn tuloksen täällä parlamentissa 3. syyskuuta ja korosti samassa yhteydessä 19. heinäkuuta pidetyn kuulemiskokouksen yhteydessä tehtyjä sopimuksia ja muita asioita, joista päästiin yhteisymmärrykseen. Olen hyvin iloinen tästä tuloksesta. Tanskan puheenjohtajakauden kannalta on erittäin merkityksellistä, että meillä on neuvoston täysi tuki, jonka ansiosta voimme käsitellä keskeisiä aiheita parlamentin kanssa riittävän ajoissa. Yhdeksäntenätoista heinäkuuta sovittiin, että laajentumisen hallinnollinen valmistelu on toimielinten ensisijainen tehtävä, jonka ne voivat aloittaa heti ja jota ne voivat jatkaa koko vuoden 2003 ajan, ja haluaisin korostaa, että laajentumisen hallinnollinen perusta on taattu vuoden 2003 hallintokuluja koskevan sopimuksen ansiosta. Tämä ajoissa tehty sopimus luo myös toimielimille parhaan mahdollisen pohjan laajentumisen valmistelujen yhteydessä toteutettavaa suunnittelua varten. Täällä on käyty tänään myös hyvin perusteellinen keskustelu EU:n ulkoisista tehtävistä. Tältä osin on kannustavaa, että olemme päässeet yhteisymmärrykseen yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tärkeimpiä uusia tehtäviä koskevan rahoituksen takaamisen tarpeesta. Kuten mainitsin keskustelun alussa, erittäin tärkeä tavoite tässä yhteydessä on, että EU ottaa huolehtiakseen YK:n valvontatehtävästä Bosnia-Hertsegovinassa. Kannatamme myös kaikki sopimusta siitä, että parlamentti osallistuu YUTP-järjestelyihin perustamissopimuksen sallimissa rajoissa. Myös se, että humanitaarista hätäapua varten tehty varaus voidaan käyttää nykyään myös siviilikriisinhallintaan, on merkittävä saavutus. Kesäkuussa päästiin yhteisymmärrykseen myös tarpeesta rahoittaa Espanjan ja Portugalin kalastuslaivastojen rakenneuudistusta ja tarpeesta pitää maksumäärärahojen kokonaismäärä mahdollisimman pienenä. Olen tietenkin selvillä myös siitä, että vuoden 2003 talousarviota koskevan lopullisen yhteisen sopimuksen tekeminen vaatii vielä paljon. Tämänpäiväinen keskustelu on selventänyt parlamentin ja komission ajatuksia ja näkemyksiä, ja olen varma, että voimme jatkaa toimielinten välistä antoisaa yhteistyötä sekä löytää tarvittavat ratkaisut yhdessä, jotta EU:n varojen käyttöä koskevaan yksityiskohtaiseen prioriteettijärjestykseen perustuva talousarvio voidaan hyväksyä joulukuussa rahoitusta koskevien arvioiden puitteissa. Tällä tavoin voimme vastata yhdessä lähivuosien haasteisiin. Kiitän teitä tarkkaavaisuudestanne."@fi5
". Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Commissaires, Mesdames et Messieurs les Députés, je dirai au nom du Conseil qu’il a été très instructif d’assister à ce débat. Le Parlement et la Commission ont abordé des thèmes importants concernant le budget 2003. J’ai pris note des différents points de vue exprimés et je puis vous assurer qu’ils seront transmis à mes collègues du Conseil. Cependant, je voudrais faire quelques remarques sur certaines des interventions que nous avons entendues. Comme le Parlement européen, le Conseil est particulièrement attentif à la question de l’important excédent budgétaire de l’UE, qui s’élevait l’année dernière à 15 milliards d’euros. Le débat d’aujourd’hui a porté tant sur la responsabilité de la Commission à ce sujet que sur celle des États membres, et ce débat devra être suivi d’effets. En ce qui concerne la révision à mi-parcours de la politique agricole, je voudrais souligner le fait que la présidence danoise fera son possible pour faire avancer les négociations en vue des réformes. Un autre thème important est celui de la création d’un fonds spécial destiné à la réparation des dommages provoqués par les des inondations en Europe centrale. Hier soir, nous avons tenu un trilogue extraordinaire sur cette question et je me félicite de pouvoir dire que le Parlement européen, la Commission et le Conseil s’accordent pour estimer que les décisions et actes législatifs nécessaires pourront intervenir avant la fin du mois d’octobre. J’espère que le Conseil pourra y apporter son indispensable contribution. Nous sommes déjà parvenus à nous mettre d’accord sur le principe de la création d’un fonds pouvant se monter jusqu’à un milliard d’euros par an et il est important que l’UE puisse le plus rapidement possible intensifier son aide aux victimes des inondations en Autriche, en Allemagne et dans les pays candidats concernés. Mon collègue, le ministre des Affaires européennes, M. Bertel Haarder, a présenté le 3 septembre en séance plénière le résultat de la première lecture au Conseil du budget de 2003. À cette occasion, il a mis en évidence les accords et les ententes communes sur lesquels a débouché la réunion du 19 juillet. Je me félicite de ce résultat. Il est très important pour la présidence danoise de se sentir pleinement soutenue par le Conseil pour discuter avec le Parlement, à un stade précoce, des sujets essentiels. Le 19 juillet, un accord a été conclu pour faire de la préparation administrative de l’élargissement une des priorités principales de l’Union à laquelle nos institutions devront pouvoir se consacrer à partir de maintenant et tout au long de l’année 2003. Je voudrais souligner le fait que les fondements administratifs de l’élargissement sont garantis par l’accord sur les dépenses administratives de l’exercice 2003. Cet accord, qui intervient à un stade précoce, fournit en outre aux institutions la base de planification la meilleure possible dans la perspective de la préparation de l’élargissement. Nous avons également eu aujourd’hui un débat très approfondi sur les tâches extérieures de l’UE. Dans ce contexte, il est positif que nous soyons parvenus à nous entendre pour travailler en vue de garantir le financement de la politique étrangère et de sécurité commune, à la lumière des nouvelles tâches capitales qui nous incombent. Comme je l’ai indiqué en introduction, la reprise par l’UE de la mission de police en Bosnie-Herzégovine constitue, dans ce contexte, une importante priorité. Nous sommes également d’accord pour tenter de parvenir à un accord sur l’implication du Parlement dans les actions de la PESC dans le cadre du Traité. Le fait que la réserve d’aide d’urgence destinée aux actions humanitaires puisse désormais aussi être utilisée pour la gestion civile des crises constitue également un résultat important. En juin, nous nous sommes également entendus sur le financement de la restructuration des flottes de pêche espagnole et portugaise ainsi que sur le fait qu’il convient de maintenir au plus bas l’ensemble des crédits de paiement alloués. J’ai bien entendu conscience qu’il reste du chemin à parcourir avant que nous ne puissions parvenir à un accord définitif sur le budget 2003. Le débat d’aujourd’hui a contribué à clarifier les idées et les attitudes du Parlement et de la Commission et je suis certain que cette bonne coopération entre nos institutions pourra se prolonger et que nous pourrons trouver ensemble les solutions nécessaires afin de pouvoir adopter, en décembre, un budget fondé sur une définition approfondie des priorités quant à l'utilisation des ressources communautaires, dans le cadre des estimations financières. Nous pourrons ainsi relever ensemble les défis des prochaines années. Je vous remercie de votre attention."@fr6
". Signor Presidente, signori Commissari, onorevoli parlamentari, è stato molto utile assistere alla discussione a nome del Consiglio. Sia il Parlamento che la Commissione hanno toccato tematiche importanti relativamente al bilancio per l’esercizio 2003. Ho preso nota delle diverse opinioni e posso assicurarvi che le riferirò ai miei colleghi al Consiglio. Tuttavia vorrei aggiungere qualche considerazione su un paio di interventi. Il Consiglio, al pari del Parlamento europeo, è particolarmente attento all’ingente eccedenza del bilancio dell’Unione, che l’anno scorso è stata di 15 miliardi di euro. La discussione odierna ha indicato la duplice responsabilità della Commissione e degli Stati membri al riguardo, e si tratta di un punto che va seguito. In merito alla revisione intermedia della politica agricola, desidero porre in rilievo che la Presidenza danese farà tutto il possibile per portare avanti i negoziati sulla riforma. Un altro tema importante su cui Consiglio e Parlamento europeo devono trovare soluzioni comuni è l’istituzione di un fondo speciale per far fronte alle conseguenze delle inondazioni in Europa centrale. Ieri sera abbiamo avuto un trilogo straordinario sull’argomento e sono lieto di poter affermare che il Parlamento europeo, la Commissione e il Consiglio sono d’accordo ad adottare le decisioni necessarie e ad approvare gli atti giuridici del caso entro la fine di ottobre. Mi aspetto che il Consiglio entro allora ponga in essere quanto necessario ai fini della procedura. Vi è già, teoricamente, un accordo per istituire un fondo con una dotazione massima di 1 miliardo di euro l’anno ed è importante che quanto prima l’Unione europea possa intervenire a sostegno delle vittime delle inondazioni in Austria, Germania e nei paesi candidati colpiti. Il 3 settembre il mio collega, il ministro per gli Affari europei Bertel Haarder, ha presentato al Parlamento l’esito della prima lettura del Consiglio del bilancio per l’esercizio 2003 e ha colto l’occasione per porre in rilievo gli accordi e le intese cui si è giunti nella riunione di conciliazione del 19 luglio, risultati di cui mi rallegro. E’ molto importante per la Presidenza danese godere del pieno sostegno in sede di Consiglio per discutere fin dall’inizio dei temi cruciali con il Parlamento. Il 19 luglio si è deciso che i preparativi amministrativi per l’allargamento sono la priorità principale che le Istituzioni potranno affrontare a partire da ora e durante tutto il 2003 e vorrei sottolineare che la base amministrativa per l’ampliamento è stata garantita tramite l’accordo sulle spese amministrative per il 2003. Tale sollecito accordo offre altresì alle Istituzioni la migliore base possibile per programmare i preparativi per l’allargamento. Quest’oggi si è discusso molto diffusamente anche dei compiti esterni dell’Unione. In tale contesto è incoraggiante che sia stata raggiunta un’intesa in ordine alla necessità di adoperarci per garantire la copertura finanziaria della politica estera e di sicurezza comune alla luce dei nuovi importanti compiti. Come accennavo all’inizio una priorità importante in tale contesto è che l’Unione rileverà la missione di polizia delle Nazioni Unite in Bosnia-Erzegovina. Siamo anche d’accordo in merito all’opportunità di cercare un’intesa sulla partecipazione del Parlamento alle iniziative PESC nel rispetto del Trattato. Anche la possibilità di estendere l’utilizzo della riserva di emergenza all’assistenza sanitaria ai fini della gestione delle crisi civili è un risultato significativo. In giugno si è siglata inoltre un’intesa sulla necessità di finanziare la ristrutturazione delle flotte di pesca spagnola e portoghese nonché di mantenere gli stanziamenti di pagamento globali al livello più basso possibile. Ovviamente mi rendo conto che abbiamo ancora strada da fare per addivenire a un accordo comune definitivo sul bilancio 2003. La discussione odierna ha contribuito a chiarire le idee e le posizioni di Parlamento e Commissione; sono certo che si possa proseguire la buona cooperazione tra le Istituzioni, e insieme trovare le soluzioni necessarie onde approvare a dicembre un bilancio basato su priorità precise per i fondi dell’Unione nel rispetto delle prospettive finanziarie. In tal modo potremo insieme raccogliere le sfide dei prossimi anni. Grazie per la vostra attenzione."@it9
"Mr President, Commissioners, ladies and gentlemen, it has been very useful to attend the debate on behalf of the Council. Both Parliament and the Commission have touched upon important themes concerning the 2003 budget. I have taken note of the various points of view, and I can assure you that I shall pass them on to my colleagues in the Council. I should nonetheless like to add a number of observations to a couple of the speeches that have been made. Like the European Parliament, the Council is particularly alert to the large surplus in respect of the EU budget, amounting last year to EUR 15 000 million. Today’s debate has indicated both the Commission’s and the Member States’ responsibility in this area, and this needs to be followed up. With regard to the mid-term review of agricultural policy, I should like to emphasise that the Danish Presidency will do what it can to further the negotiations on reform. Another important topic on which the Council and the European Parliament must find common solutions is that of setting up the special fund for dealing with the consequences of the floods in Central Europe. Yesterday evening, we had an extraordinary trialogue on this subject, and I am pleased to be able to say that the European Parliament, the Commission and the Council are agreed that the necessary decisions can be taken and legal acts adopted before the end of October. I anticipate the Council’s being able to make the necessary contribution to this process. There is now already in theory an agreement to establish a fund of up to EUR 1 000 million per year, and it is important for the EU as quickly as possible to be able to step up its aid to the victims of the floods in Austria, Germany and the candidate countries affected. On 3 September, my colleague Bertel Haarder, Minister for European Affairs, presented here in Parliament the result of the Council’s first reading of the 2003 budget and took the opportunity of emphasising the agreements and the common understandings resulting from the meeting for consultation on 19 July. I am very pleased with this result. It means a lot to the Danish Presidency that we have full backing in the Council for discussing crucial topics with Parliament at an early stage. It was agreed on 19 July that the administrative preparation for enlargement is a main priority that the institutions will be able to address from now on and throughout 2003, and I should like to emphasise that the administrative basis for enlargement has been secured by means of the agreement on administrative expenditure for 2003. This early agreement also gives the institutions the best possible basis for planning in connection with the preparation for enlargement. There has also, here today, been a very thorough debate on the EU’s external tasks. In that connection, it is encouraging that a common understanding has been reached of the need to work towards securing funding for the Common Foreign and Security Policy in the light of essential new tasks. As I mentioned to begin with, an important priority in this connection is the EU’s assumption of responsibility for the UN’s policing mission in Bosnia-Herzegovina. We are also agreed about trying to reach an agreement on involving Parliament in the CFSP arrangements within the framework of the Treaty. The fact that the emergency aid reserve for humanitarian assistance can now also be used for civil crisis management is also a significant result. In June, a common understanding was also reached about the need to fund the restructuring of the Spanish and Portuguese fishing fleets and about the need to keep the overall payment appropriations as low as possible. I am of course aware that that there is still a way to go before we can enter into a final joint agreement on the 2003 budget. Today’s debate has helped clarify Parliament’s and the Commission’s ideas and attitudes, and I am certain that we can continue the sound cooperation between the institutions and, together, find the necessary solutions so that, in December, a budget can be adopted based on a detailed prioritising of EU funds within the financial estimates. In this way, we shall be able jointly to meet the challenges of the next few years. Thank you for your attention."@lv10
". Mijnheer de voorzitter, leden van de Commissie, geachte afgevaardigden van het Europees Parlement, het was bijzonder nuttig om namens de Raad dit debat bij te wonen. Zowel het Parlement als de Commissie hebben belangrijke thema’s inzake de begroting voor 2003 aangeroerd. Ik heb de verschillende standpunten genoteerd en ik kan u verzekeren dat ik deze aan mijn collega’s in de Raad zal overbrengen. Ik wil echter graag enige opmerkingen maken naar aanleiding van enkele van de gepresenteerde bijdragen. De Raad is zich evenals het Europees Parlement bijzonder goed bewust van het grote overschot op de begroting van de EU, dat vorig jaar 15 miljard euro bedroeg. Het debat van vandaag heeft de verantwoordelijkheid van zowel de Commissie als de lidstaten op dit punt duidelijk gemaakt, en dat vereist een vervolg. Met betrekking tot de van het landbouwbeleid wil ik graag onderstrepen dat het Deense voorzitterschap alles zal doen wat in zijn vermogen ligt om de hervormingsonderhandelingen te stimuleren. Een ander belangrijk thema waarvoor de Raad en het Europees Parlement gezamenlijke oplossingen moeten vinden betreft het instellen van het speciale fonds om de gevolgen van de overstromingen in Midden-Europa op te vangen. Gisteravond hebben wij hierover een buitengewoon tripartiet overleg gevoerd en het verheugt mij te kunnen zeggen dat het Europees Parlement, de Commissie en de Raad het erover eens zijn dat het mogelijk is vóór eind oktober de noodzakelijke besluiten te nemen en rechtshandelingen te verrichten. Ik verwacht dat de Raad de noodzakelijke bijdrage hieraan kan leveren. Er is nu reeds principiële overeenstemming over het realiseren van een fonds van maximaal één miljard euro per jaar en het is belangrijk dat de EU zo spoedig mogelijk haar hulp aan de slachtoffers van de overstromingen in Oostenrijk, Duitsland en de betreffende kandidaat-lidstaten kan opvoeren. Mijn collega, minister van Europese Zaken Bertel Haarder, heeft op 3 september hier in de plenaire vergadering het resultaat van de eerste lezing in de Raad van de begroting voor 2003 gepresenteerd. Bij deze gelegenheid heeft hij de overeenkomsten en gezamenlijke inzichten benadrukt die het resultaat waren van de overlegvergadering van 19 juli. Ik ben zeer verheugd over dit resultaat. Het is van groot belang voor het Deense voorzitterschap dat we in de Raad volledige steun hebben om op een vroeg moment wezenlijke onderwerpen met het Parlement te bespreken. Op 19 juli is overeengekomen dat de administratieve voorbereiding van de uitbreiding een hoofdprioriteit vormt die de instellingen vanaf nu en in de loop van 2003 moeten kunnen oppakken, en ik wil graag onderstrepen dat de administratieve basis voor de uitbreiding gegarandeerd is met de overeenkomst over de administratieve uitgaven voor 2003. Dit vroege akkoord geeft de instellingen bovendien een optimale basis voor het plannen van de voorbereidingen van de uitbreiding. Er is hier vandaag ook een bijzonder diepgaand debat gevoerd over de externe taken van de EU. In dat verband is het positief dat men tot het gezamenlijk inzicht is gekomen dat er in het licht van wezenlijke nieuwe taken gewerkt moet worden aan het garanderen van de financiering van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid. Zoals ik in mijn inleiding heb aangegeven is een belangrijke prioriteit in dit verband de overname door de EU van de Politiemis-sie van de VN in Bosnië-Herzegovina. Wij zijn het er ook over eens dat we moeten proberen tot een akkoord te komen over een bijdrage van het Parlement aan GBVB-maatregelen binnen de kaders van het Verdrag. Het feit dat de reserve voor noodhulp ten behoeve van humanitaire bijstand nu ook gebruikt kan worden voor civiele crisisbeheersing is eveneens een belangrijk resultaat. In juni is men bovendien tot het gezamenlijke inzicht gekomen dat de herstructurering van de Spaanse en Portugese vissersvloot gefinancierd moet worden en dat het groeipercentage voor de totale betalingskredieten zo laag mogelijk gehouden moet worden. Ik realiseer mij uiteraard dat er nog een lange weg is te gaan voordat we een definitief en algeheel akkoord over de begroting voor 2003 kunnen sluiten. Het debat van vandaag heeft bijgedragen aan het verduidelijken van de ideeën en standpunten van het Parlement en de Commissie. Ik ben ervan overtuigd dat we de goede samenwerking tussen de instellingen kunnen voorzetten en gezamenlijk de noodzakelijke oplossingen kunnen vinden, zodat er in december een begroting kan worden aangenomen die gebaseerd is op een zorgvuldige prioritering van de middelen van de EU binnen de financiële vooruitzichten. Hiermee kunnen we gezamenlijk de uitdagingen van de komende jaren aangaan. Ik dank u voor uw aandacht."@nl2
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Comissários, Senhoras e Senhores Deputados, gostaria de referir, em nome do Conselho, que foi muito útil presenciar o debate. Tanto o Parlamento como a Comissão abordaram temas relevantes relativos ao orçamento para 2003 e registei os diferentes pontos de vista e posso garantir que irei transmiti-los aos meus colegas no Conselho. Gostaria de tecer, no entanto, alguns comentários em relação a algumas das intervenções que foram aqui proferidas. À semelhança do Parlamento Europeu, o Conselho está particularmente atento ao grande superavit no orçamento da UE, que o ano passado atingiu 15 mil milhões de euros. O debate de hoje aponta para a responsabilidade da Comissão e dos Estados-Membros e este aspecto exige seguimento. No que diz respeito à avaliação intercalar da política agrícola, gostaria de sublinhar que a Presidência dinamarquesa irá fazer tudo o que estiver ao seu alcance para levar em frente as negociações relativas à reforma. Um outro tema relevante, para o qual o Conselho e o Parlamento Europeu têm de encontrar uma solução, é a criação do fundo especial destinado a fazer face às inundações na Europa Central. Ontem, ao fim do dia, tivemos um triálogo extraordinário sobre esta matéria e congratulo-me por poder informar que o Parlamento Europeu, a Comissão e o Conselho estão de acordo quanto à necessidade das resoluções necessárias e os actos legais serem aprovados antes do final de Outubro. Espero que o Conselho possa dar o contributo necessário nesse sentido. Existe já neste momento um acordo de princípio sobre a criação de um fundo de até 1 000 milhões de euros, por ano, e importa que a UE possa, o mais rapidamente possível, reforçar a sua ajuda às vítimas das inundações na Áustria, na Alemanha e nos países candidatos afectados. O meu colega, o Ministro dos Assuntos Europeus, Bertel Haarder, apresentou, no dia 3 de Setembro, aqui no plenário, os resultados do debate em primeira leitura, do orçamento para 2003, tendo nessa altura salientado os acordos e os entendimentos comuns que resultaram da reunião de concertação de 19 de Julho. Congratulo-me pelo resultado que foi alcançado. É muito importante para a Presidência dinamarquesa ter o apoio total do Conselho, numa altura precoce, a fim de poder discutir os assuntos relevantes com o Parlamento. Em 19 de Julho foi alcançado um acordo relativo à preparação administrativa do alargamento sendo, por conseguinte, uma prioridade que as Instituições vão ter de adoptar a partir de agora e até ao final de 2003, e gostaria de sublinhar que a base administrativa para o alargamento está assegurada através do acordo relativo às despesas administrativas para 2003. O anterior acordo dá ainda às Instituições a melhor base de planeamento possível, com vista à preparação do alargamento. Registou-se igualmente hoje, aqui, um debate aprofundado sobre as tarefas externas da UE. Neste contexto, é positivo que tenha sido conseguido um entendimento relativamente à necessidade de trabalhar para garantir o financiamento da política externa e de segurança comum à luz das novas e relevantes tarefas. Uma prioridade importante, neste contexto, é, como referi no início, o facto de a UE assumir a responsabilidade em relação à missão policial das Nações Unidas na Bósnia Herzegovina. Também concordamos com a necessidade de se chegar a um acordo sobre o envolvimento do Parlamento nas medidas da PESC no quadro do Tratado. Constitui igualmente um resultado significativo as reservas de emergência para a ajuda humanitária poderem agora ser utilizadas para a gestão de crises civis. Em Junho foi ainda alcançado um entendimento comum relativo ao financiamento da reestruturação da frota de pescas de Espanha e Portugal, e também foi decidido que a taxa de crescimento do conjunto das dotações para pagamentos deve ser mantida no nível mais baixo possível. Estou, naturalmente, ciente que ainda existe um longo caminho a percorrer, antes de podermos celebrar um acordo conjunto e definitivo sobre o orçamento para 2003. O debate de hoje contribuiu para clarificar as ideias e posições do Parlamento e da Comissão e estou certo que podemos continuar a boa colaboração entre as Instituições e, em conjunto, encontrar as soluções necessárias para que, em Dezembro, possa ser aprovado um orçamento baseado numa cuidadosa atribuição de prioridades relativamente aos meios da UE no quadro da previsão financeira. Desta forma poderemos, em conjunto, enfrentar os desafios do próximo ano. Agradeço a vossa atenção."@pt11
"Herr talman, ärade kommissionärer, ärade ledamöter! Det har varit mycket nyttigt att delta i debatten på rådets vägnar. Såväl parlamentet som kommissionen har berört viktiga frågor om budgeten för år 2003 och jag har noterat de olika synpunkterna och jag kan försäkra er om att jag kommer att vidarebefordra dem till mina kolleger i rådet. Jag vill dock gärna kommentera några av inläggen. Rådet är liksom Europaparlamentet mycket uppmärksamt på det stora överskottet i Europeiska unionens budget, som uppgick till 15 miljarder euro förra året. I dagens debatt har man starkt betonat kommissionens och medlemsstaternas ansvar på detta område, och den frågan måste vi följa upp. Med hänsyn till halvtidsöversynen av jordbrukspolitiken vill jag gärna betona att det danska ordförandeskapet kommer att göra vad det kan för att föra reformförhandlingarna framåt. En annan viktig fråga där rådet och Europaparlamentet måste finna gemensamma lösningar är inrättandet av den särskilda fonden för följderna av översvämningarna i Centraleuropa. I går kväll hade vi ett extra trepartsmöte om detta och det gläder mig att kunna säga att Europaparlamentet, kommissionen och rådet är eniga om att nödvändiga beslut och lämplig lagstiftning kan antas innan oktober månads slut. Jag förväntar mig att rådet kommer med nödvändiga bidrag till detta. Vi har redan nu en principiell enighet om att inrätta en fond på upp till en miljard euro per år och det är viktigt att Europeiska unionen så snabbt som möjligt kan öka hjälpen till offren för översvämningarna i Österrike, Tyskland och de berörda kandidatländerna. Den 3 september lade min kollega Europaminister Bertel Haarder fram resultatet av rådets första behandling av budgeten för år 2003 här i parlamentet och han betonade samtidigt de avtal och gemensamma överenskommelser som blev resultatet av samrådet den 19 juli. Jag är mycket glad över detta resultat. Det betyder mycket för det danska ordförandeskapet att vi har fullt stöd i rådet för att diskutera väsentliga frågor med parlamentet på ett tidigt stadium. Den 19 juli beslutade man att de administrativa förberedelserna för utvidgningen skall vara en huvudprioritering som institutionerna skall kunna ta itu med från och med nu och under år 2003, och jag vill gärna betona att den administrativa grunden för utvidgningen är säkrad genom avtalen om de administrativa utgifterna för år 2003. Detta tidiga avtal ger dessutom institutionerna bästa möjliga planeringsunderlag i samband med förberedelserna för utvidgningen. Vi har även haft en mycket djupgående debatt om Euroepiska unionens externa uppgifter här i dag. I det här sammanhanget är det positivt att man nått ett gemensamt samförstånd om behovet att arbeta mot att säkra finansieringen av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken mot bakgrund av de nya viktiga uppgifterna. En viktig prioritering i det här sammanhanget är, som jag inledningsvis nämnde, att Europeiska unionen tar över FN:s polisstyrka i Bosnien-Hercegovina. Vi är också eniga om att försöka nå ett avtal om att parlamentet skall bli delaktigt i FUSP-förhandlingarna inom ramen för fördragen. Det är likaså betydelsefullt att nödhjälpsreserven till humanitärt bistånd nu även kan användas för civil krishantering. I juni nådde man dessutom en gemensam överenskommelse om finansieringen av omställningen av de spanska och portugisiska fiskeflottorna, samt att vi skall hålla de samlade betalningsbemyndigandena så låga som möjligt. Jag är naturligtvis medveten om att vi fortfarande har en bit kvar att gå innan vi kan nå en slutlig gemensam överenskommelse om budgeten för år 2003. Dagens debatt har bidragit till att tydliggöra parlamentets och kommissionens åsikter och inställningar, och jag är övertygad om att vi kan fortsätta det goda samarbetet mellan institutionerna och gemensamt finna nödvändiga lösningar, så att vi kan anta en budget i december som grundas på detaljerade prioriteringar av Europeiska unionens medel inom ramen för de finansiella beräkningarna. På så sätt kan vi gemensamt ta itu med de kommande årens utmaningar. Tack för er uppmärksamhet."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"mid-time review"2

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph