Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-09-24-Speech-2-232"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:spoken text
"Herr talman, fru kommissionär, herr kommissionär! För jordbruket är detta en utomordentligt intressant tid. Två händelser är särskilt viktiga: Den ena är naturligtvis den övergripande utvidgningen. Den andra är förslaget till . Det måste finnas en absolut gräns mellan dessa händelser. De skall inte blandas ihop, vilket Goodwill gjorde för en liten stund sedan. Det är inte heller syftet. Budgeten för 2003 påverkas inte av och meningen är inte heller att skall påverka budgeten särskilt mycket sedan heller. Det intressanta är snarare att vi startar en process där vi diskuterar framtiden för jordbrukspolitiken. Jag läser med glädje i Färms betänkande att man där kräver en rättvis, hållbar jordbrukspolitik och att man berömmer kommissionens förslag. Jag delar den uppfattningen och vill på ELDR-gruppens vägnar förklara att vi helt och hållet står bakom denna bedömning. Det skrämde mig, liksom det skrämde Goodwill, att läsa i i går att sju jordbruksministrar tydligen försvarar jordbrukspolitiken i dess nuvarande form. Det verkar som om de inte lever med oss i nutiden. Jag hoppas att Europaparlamentet kan stödja kommissionen i dess strävan att förändra och reformera politiken i framtiden. Jag tror att det är nödvändigt, och även om vi inte har något formellt inflytande, är vårt stöd angeläget och välbehövligt."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Financial Times"5,8,1,2,10,3,12,11,9,6
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, hyvät komission jäsenet, elämme maatalouden kannalta erittäin kiinnostavaa aikaa. Erityisesti kaksi asiaa on syytä mainita. Toinen niistä on tietenkin laajentuminen kokonaisuudessaan. Toinen on alustava väliarviointi. Nämä kaksi tapahtumaa on pidettävä ehdottoman erillisinä. Niitä ei saa eikä ole tarkoitus sekoittaa toisiinsa, kuten esittelijä Goodwill teki hetki sitten. Väliarviointi ei vaikuta vuoden 2003 talousarvioon. Ei ole tarkoitus, että väliarviointi vaikuttaa merkittävästi talousarvioon tämän jälkeenkään. Kiinnostavaa sen sijaan on, että aloitamme keskustelun maatalouspolitiikan tulevaisuudesta. Minusta oli mukavaa todeta, että esittelijä Färmin mietinnössä vaaditaan tasa-arvoista ja kestävää maatalouspolitiikkaa ja kehutaan komission ehdotusta. Yhdyn näkemykseen ja haluan todeta Euroopan liberaali- ja demokraattipuolueen ryhmän nimissä, että annamme arviolle täyden tukemme. Esittelijä Goodwillin tavoin huolestuin lukiessani eilen lehdestä, että seitsemän maatalousministeriä puolustaa selvästi nykyistä maatalouspolitiikkaa. Tuntuu aivan kuin he olisivat joltain muulta planeetalta. Toivon, että Euroopan parlamentti voi tukea komissiota sen pyrkimyksissä muuttaa ja uudistaa maatalouspolitiikkaa tulevaisuudessa. Katson tämän olevan välttämätöntä, ja vaikka meillä ei ole muodollista vaikutusvaltaa, tukemme on hyvin tarpeellista tässä pikaisia toimia edellyttävässä tilanteessa."@fi5
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κύριε Επίτροπε, η στιγμή είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα για τη γεωργία. Δύο γεγονότα είναι ιδιαιτέρως σημαντικά. Το πρώτο και κυρίαρχο, βεβαίως, ζήτημα είναι η διεύρυνση. Το δεύτερο είναι το σχέδιο ενδιάμεσης αναθεώρησης. Πρέπει να υπάρξει απόλυτη διάκριση μεταξύ των δύο αυτών γεγονότων. Δεν πρέπει να συγχέονται, όπως έκανε προ ολίγου ο κ. Goodwill, ούτε είναι αυτός ο σκοπός. Ο προϋπολογισμός του 2003 δεν επηρεάζεται από την ενδιάμεση αναθεώρηση, ούτε υπάρχει πρόθεση η ενδιάμεση αναθεώρηση να επηρεάσει σοβαρά τον προϋπολογισμό εν συνεχεία. Αντίθετα το ενδιαφέρον είναι ότι ξεκινάμε μια διαδικασία συζήτησης για το μέλλον της γεωργικής πολιτικής. Με ικανοποίησε ιδιαίτερα το γεγονός ότι στην έκθεσή του ο κ. Färm ζητεί μια δίκαιη και βιώσιμη αγροτική πολιτική και εκθειάζει την πρόταση της Επιτροπής. Συμμερίζομαι τη συγκεκριμένη προοπτική και επιθυμώ να δηλώσω, εξ ονόματος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Κόμματος των Φιλελευθέρων, Δημοκρατών και Μεταρρυθμιστών, ότι υποστηρίζουμε πλήρως τη συγκεκριμένη εκτίμηση. Εχθές ανησύχησα, όπως και ο κ. Goodwill, όταν διάβασα στους ότι επτά Υπουργοί γεωργίας υποστηρίζουν σαφώς τη γεωργική πολιτική στην παρούσα μορφή της. Σαν να βρίσκονται εκτός τόπου και χρόνου! Ελπίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορέσει να υποστηρίξει την Επιτροπή στην προσπάθειά της να αλλάξει και να μεταρρυθμίσει μελλοντικά την πολιτική αυτή. Πιστεύω ότι αυτό είναι απαραίτητο και, παρότι επισήμως δεν ασκούμε καμία επιρροή, η υποστήριξή μας είναι απαραίτητη και μάλιστα επειγόντως."@el8
lpv:unclassifiedMetadata
"Financial Times"5,8,1,2,10,3,12,11,9,6
lpv:unclassifiedMetadata
"Financial Times"5,8,1,2,10,3,12,11,9,6
lpv:unclassifiedMetadata
"Financial Times"5,8,1,2,10,3,12,11,9,6
lpv:translated text
"Mijnheer de Voorzitter, commissarissen, dit is een zeer interessante tijd voor de landbouw. Met name twee gebeurtenissen zijn van belang: de ene is natuurlijk de uitbreiding van de Unie, de andere is het ontwerp van de . Deze twee gebeurtenissen moeten duidelijk van elkaar gescheiden blijven. Het is niet de bedoeling dat ze door elkaar gehaald worden, wat de heer Goodwill zojuist deed. De begroting voor 2003 wordt niet beïnvloed door de en het is ook niet de bedoeling dat de de begroting in een later stadium in hoge mate zal beïnvloeden. Het gaat erom een proces in gang te zetten waarin wij de toekomst van het landbouwbeleid bespreken. Het was zeer verheugend om te lezen dat in het verslag-Färm gestreefd wordt naar een rechtvaardig en duurzaam landbouwbeleid en dat de rapporteur zich lovend uitlaat over het voorstel van de Commissie. Ik deel deze mening, en wil namens de Fractie van de Europese Liberale en Democratische Partij zeggen dat wij volledig achter deze beoordeling staan. Evenals de heer Goodwill schrok ik van het bericht gisteren in de dat zeven landbouwministers het landbouwbeleid in zijn huidige vorm openlijk verdedigen. Komen zij soms van een andere planeet? Ik hoop dat het Europees Parlement de Commissie kan steunen in haar streven het beleid in de toekomst te veranderen en te hervormen. Dat lijkt mij noodzakelijk, en ook al hebben we geen formele invloed, onze steun is belangrijk en broodnodig."@nl2
lpv:unclassifiedMetadata
"Financial Times"5,8,1,2,10,3,12,11,9,6
lpv:translated text
"Hr. formand, ærede kommissærer, for landbruget er det en overordentligt interessant tid. To begivenheder er særligt vigtige. Den ene er naturligvis den altoverskyggende udvidelse. Den anden er forslaget til midtvejsevaluering. Der skal sættes en absolut grænse mellem disse begivenheder. De skal ikke blandes sammen, som Goodwill gjorde for et lille øjeblik siden. Det er heller ikke meningen med dem. Budgettet for 2003 påvirkes ikke af midtvejsevalueringen og meningen er heller ikke, at midtvejsevalueringen skal påvirke budgettet særlig meget på længere sigt. Det interessante er snarere, at vi starter en proces, hvor vi diskuterer fremtiden for landbrugspolitikken. Jeg læser med glæde i Färms betænkning, at man der kræver en retfærdig, bæredygtig landbrugspolitik, og at man roser Kommissionens forslag. Jeg deler betænkningens opfattelse og vil på ELDR-Gruppens vegne sige, at vi helt og holdent står bag denne bedømmelse. Det skræmte mig, ligesom det skræmte Goodwill, at læse i i går, at syv landbrugsministre tydeligt forsvarer landbrugspolitikken i dens nuværende form. Det virker, som om de lever på en anden planet. Jeg håber, at Europa-Parlamentet kan støtte Kommissionen i dens stræben efter at forandre og reformere politikken i fremtiden. Jeg tror, at det er nødvendigt, og selv om vi ikke har nogen formel indflydelse, er vores støtte presserende og yderst velkommen."@da1
lpv:translated text
"Mr President, Commissioners, this is an extraordinarily interesting time for agriculture. Two events are particularly important. The first is, of course, enlargement as the overarching consideration. The second is the draft mid-term review. An absolute distinction must be drawn between these events. They must not be merged together, as was done by Mr Goodwill a little while ago. Nor is that the aim. The 2003 budget is not influenced by the mid-term review. Nor is it intended that the mid-term review should have a particularly great influence upon the budget subsequently. What is interesting, rather, is that we are beginning a process of discussing the future of agricultural policy. I was delighted to see that Mr Färm’s report demands a fair and sustainable agricultural policy and praises the Commission’s proposal. I share that perspective and I wish, on behalf of the Group of the European Liberal, Democrat and Reform Party, to explain that we fully support that assessment. I was alarmed, as was Mr Goodwill, to read in the yesterday that seven agricultural ministers clearly defend the agricultural policy in its present form. It is as if they are on a different planet. I hope that the European Parliament is able to support the Commission in its efforts to change and reform the policy in the future. I believe this is necessary and, even though we do not have any formal influence, our support is badly needed as a matter of urgency."@lv10
lpv:translated text
"Mr President, Commissioners, this is an extraordinarily interesting time for agriculture. Two events are particularly important. The first is, of course, enlargement as the overarching consideration. The second is the draft mid-term review. An absolute distinction must be drawn between these events. They must not be merged together, as was done by Mr Goodwill a little while ago. Nor is that the aim. The 2003 budget is not influenced by the mid-term review. Nor is it intended that the mid-term review should have a particularly great influence upon the budget subsequently. What is interesting, rather, is that we are beginning a process of discussing the future of agricultural policy. I was delighted to see that Mr Färm’s report demands a fair and sustainable agricultural policy and praises the Commission’s proposal. I share that perspective and I wish, on behalf of the Group of the European Liberal, Democrat and Reform Party, to explain that we fully support that assessment. I was alarmed, as was Mr Goodwill, to read in the yesterday that seven agricultural ministers clearly defend the agricultural policy in its present form. It is as if they are on a different planet. I hope that the European Parliament is able to support the Commission in its efforts to change and reform the policy in the future. I believe this is necessary and, even though we do not have any formal influence, our support is badly needed as a matter of urgency."@en3
lpv:unclassifiedMetadata
"Financial Times"5,8,1,2,10,3,12,11,9,6
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Financial Times"5,8,1,2,10,3,12,11,9,6
lpv:translated text
"Señor Presidente, señores Comisarios, éste es un momento de gran interés para la agricultura. Hay dos acontecimientos que son especialmente importantes. El primero de ellos es, por supuesto, la ampliación como consideración de gran alcance. El segundo es el anteproyecto de revisión intermedia. Tenemos que trazar una clara línea divisoria entre esos dos acontecimientos. No tienen que mezclarse, como hizo el Sr. Goodwill hace un rato. Tampoco es eso lo que se pretende. El presupuesto del ejercicio 2003 no se verá afectado por la revisión intermedia. Tampoco se pretende que la revisión intermedia tenga un efecto especialmente grande en los futuros presupuestos. Pero lo que es interesante es que estamos iniciando un proceso de debate sobre el futuro de la política agraria. Me ha alegrado saber que el informe del Sr. Färm demanda una política agraria equitativa y sostenible y elogia la propuesta de la Comisión. Yo comparto esa perspectiva y quisiera, en nombre del Grupo del Partido Liberal, Demócrata y Reformista Europeo, explicar por qué apoyamos plenamente esa evaluación. Tengo que reconocer que me sentí alarmado, al igual que el Sr. Goodwill, cuando leí ayer en que siete ministros de agricultura defendían claramente la política agraria en su forma actual. Es como si vivieran en un planeta diferente. Espero que el Parlamento Europeo sea capaz de apoyar a la Comisión en sus esfuerzos por cambiar y reformar la política en el futuro. Creo que es necesario y, aunque nosotros no tengamos ninguna influencia formal, necesitan nuestro apoyo con urgencia."@es12
lpv:translated text
"Herr Präsident, Frau Kommissarin, Herr Kommissar! Für die Landwirtschaft ist dies eine außerordentlich interessante Zeit, wobei zwei Ereignisse von besonderer Bedeutung sind: Das ist zum einen natürlich die übergreifende Erweiterung und zum anderen der Vorschlag für eine Halbzeitbilanz. Zwischen diesen beiden Ereignissen muss man ganz klar eine Grenze ziehen und darf sie nicht vermischen, wie das Herr Goodwill eben getan hat. Die Halbzeitbilanz hat keinen Einfluss auf den Haushalt 2003 und soll auch dann die weiteren Haushalte nicht besonders belasten. Interessant ist vielmehr, dass wir einen Prozess in Gang setzen, bei dem die Zukunft der Agrarpolitik diskutiert wird. Mit Freude lese ich in Herrn Färms Bericht, dass eine gerechte und nachhaltige Agrarpolitik gefordert und der Entwurf der Kommission gelobt wird. Ich teile diese Auffassung und möchte im Namen der Fraktion der Liberalen und Demokratischen Partei Europas erklären, dass wir voll und ganz hinter dieser Einschätzung stehen. Es hat mich, ebenso wie Herrn Goodwill, etwas erschreckt, in der „Financial Times“ von gestern zu lesen, dass sieben Landwirtschaftsminister offensichtlich die Agrarpolitik in ihrer jetzigen Form verteidigen. Es scheint, als lebten sie nicht mit uns in der Gegenwart. Ich hoffe, das Europäische Parlament kann die Kommission in ihrem Bestreben nach einer Veränderung und Reformierung der Agrarpolitik in der Zukunft unterstützen. Das ist meiner Meinung nach notwendig, und auch wenn wir keinen formellen Einfluss haben, ist unsere Unterstützung doch wichtig und von großem Nutzen."@de7
lpv:unclassifiedMetadata
"Financial Times"5,8,1,2,10,3,12,11,9,6
lpv:translated text
"Senhor Presidente, Senhores Comissários, estamos a viver um período extraordinariamente interessante para a agricultura. Antevêem-se dois acontecimentos particularmente importantes. O primeiro é, evidentemente, o alargamento, que deve ser a nossa consideração primordial. O segundo é o projecto de revisão intercalar. Há que estabelecer uma distinção muito clara entre esses dois acontecimentos. Não os devemos fundir como fez há pouco o senhor deputado Goodwill. Nem é isso que se pretende. O orçamento de 2003 não é afectado pela revisão intercalar. E também não se pretende que a revisão intercalar venha, posteriormente, a ter uma influência particularmente grande no orçamento. O que é interessante, sim, é estarmos a iniciar o processo de discutir o futuro da política agrícola. Congratulo-me sinceramente pelo facto de o relatório do senhor deputado Färm reivindicar uma política agrícola justa e sustentável e louvar a proposta da Comissão. É esse, também, o meu ponto de vista e, em nome do Grupo do Partido Europeu dos Liberais, Democratas e Reformistas, gostaria de dizer que apoiamos inteiramente essa posição. Tal como o senhor deputado Goodwill, fiquei alarmado ao ler no de ontem que sete ministros da Agricultura defendem claramente a política agrícola na sua forma actual. É como se vivessem num planeta diferente. Espero que o Parlamento Europeu consiga apoiar a Comissão nos seus esforços para modificar e reformar essa política no futuro. Estou convencido de que isso é necessário, e, embora formalmente não tenhamos qualquer influência, o nosso apoio é urgentemente necessário."@pt11
lpv:unclassifiedMetadata
"Financial Times"5,8,1,2,10,3,12,11,9,6
lpv:translated text
"Monsieur le Président, Madame la Commissaire, Monsieur le Commissaire, pour l'agriculture l'heure est très grave. Deux événements sont particulièrement importants : le premier est évidemment l'élargissement. Le deuxième est la proposition de révision à mi-parcours. Il faut établir une frontière claire entre ces deux événements. Il ne peut y avoir d'interférence entre les deux, ce qu'a pourtant fait M. Goodwill il y a un moment. Ce n'est pas non plus l'objectif. Le budget 2003 n'est pas influencé par la révision à mi-parcours, de même que le but n'est pas que la révision à mi-parcours influence le budget dans une large mesure. L'important est que nous puissions entamer un processus au cours duquel nous allons discuter de l'avenir de la politique agricole. J'ai lu avec plaisir dans le rapport Färm que l'on exigeait une politique agricole équitable et durable et que l'on faisait l'éloge de la proposition de la Commission. Je partage cet avis et voudrais préciser, au nom du groupe ELDR, que nous soutenons totalement cette proposition. Tout comme M. Goodwill, j'ai été effrayé de lire dans le d'hier que sept ministres de l'Agriculture soutenaient de toute évidence la politique agricole dans sa forme actuelle. C'est comme s'ils ne vivaient pas à la même époque que nous. J'espère que le Parlement européen soutiendra la Commission dans ses efforts à venir en vue de modifier et de réformer la politique. Je pense que c'est nécessaire et, même si nous n'avons pas d'emprise formelle, notre soutien est important et nécessaire."@fr6
lpv:translated text
"Signor Presidente, signori Commissari, questo è un momento di interesse straordinario per l’agricoltura. Due sono gli eventi particolarmente importanti: il primo, ovviamente è l’allargamento, la considerazione preponderante; il secondo è il progetto di revisione intermedia. Tra questi due eventi va tracciata una netta linea di demarcazione; essi non vanno mescolati come ha appena fatto l’onorevole Goodwill. Non è questo l’obiettivo, del resto. La revisione intermedia non ha alcuna incidenza sul bilancio 2003, né si vuole che abbia un’influenza particolarmente significativa sul bilancio in seguito. L’elemento interessante, semmai, è che stiamo avviando un processo di discussione sul futuro della politica agricola. Ho molto apprezzato che la relazione dell’onorevole Färm chieda una politica agricola equa e sostenibile e lodi la proposta della Commissione. Condivido questa impostazione e a nome del gruppo del Partito europeo dei liberali democratici e riformatori desidero dichiarare che sosteniamo pienamente tale valutazione. Mi ha allarmato, al pari dell’onorevole Goodwill, leggere sul di ieri che sette ministri dell’Agricoltura difendono chiaramente la politica agricola nella sua attuale forma. E’ come se vivessero su un altro pianeta. Spero che il Parlamento europeo riesca a sostenere gli sforzi della Commissione intesi a modificare e riformare tale politica in futuro. Credo che sia necessario e, pur non avendo un’incidenza formale, il nostro sostegno è assolutamente necessario e urgente."@it9
lpv:unclassifiedMetadata
"Financial Times"5,8,1,2,10,3,12,11,9,6
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20020924.10.2-232"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spokenAs

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph