Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-09-24-Speech-2-213"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, kiitos, että muutitte puheenvuorojärjestystä, minkä ansiosta minäkin voin vielä esittää puheenvuoron. Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta on erittäin huolissaan siitä, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen käännökset ovat pahasti kasautuneet. Mitä tämä merkitsee käytännössä? Oletetaan, että jossakin tapauksessa oikeudenkäynti on päättynyt ja tuomio on annettu. Koska yhteisöjen tuomioistuin ei julkaise tuomioitaan ennen kuin ne ovat saatavilla kaikilla yhteisökielillä – toisin kuin muut yhteisön toimielimet – käännösten kasautuminen merkitsee sitä, että valmiit tuomiot makaavat yhteisöjen tuomioistuimen arkistoissa vuodesta kahteen vuoteen, ennen kun ne voidaan julkaista. Tällainen tilanne on mielestäni kestämätön. Myös jäsenvaltioiden kansalliset tuomioistuimet pitävät tätä yhä suurempana ongelmana, koska ennakkoratkaisujen osalta Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen menettelyt ovat ainoastaan välivaihe kanteen käsittelyn myöhemmissä vaiheissa kansallisessa tuomioistuimessa. Oikeudenkäynti ei näin ollen pääty näiden kahden vuoden aikana, vaan ne pidentävät jäsenvaltioissa käytävän oikeudenkäynnin kestoa. Tämän vuoksi vaadimme, että tämän kestämättömän tilanteen korjaamiseen osoitetaan riittävästi määrärahoja. Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta vastaa myös sisämarkkinoihin ja laajentumiseen liittyvistä asioista. Olemme aina keskittyneet nimenomaisesti erityishaasteisiin, joita laajentuminen asettaa sisämarkkinoille ja etenkin rajaseuduille. Tämän vuoksi kannatamme voimakkaasti tarkistuksia, joilla taataan, että viime vuoden lupausten mukaisesti pk-yritysten kokeiluohjelman 15 miljoonan euron rahoitus säilytetään."@fi5
lpv:translated text
"Mijnheer de Voorzitter, hartelijk dank dat u de sprekerslijst zo snel nog kon veranderen en mij de kans hebt gegeven het woord te voeren. De Commissie juridische zaken en interne markt is uiterst bezorgd over de enorme achterstand die het Europese Hof van Justitie heeft opgelopen bij de vertalingen. Wat zijn daar concreet de gevolgen van? Laten wij eens aannemen dat een procedure wordt afgesloten en een arrest wordt gewezen. Aangezien het Hof van Justitie evenals alle andere communautaire instellingen zijn arresten pas kan publiceren als deze in alle talen van de Gemeenschap zijn vertaald, heeft de achterstand bij de vertalingen ertoe geleid dat kant en klare arresten één of twee jaar in de dossierkasten van het Hof blijven liggen totdat zij kunnen worden gepubliceerd. Dat is mijns inziens een onhoudbare toestand. Ook de rechtscolleges van de lidstaten wijzen steeds nadrukkelijker op deze problemen, omdat bij prejudiciële vraagstukken de procedure van het Europese Hof van Justitie slechts een fase is in de gerechtelijke procedure in de betrokken lidstaat. Dat betekent dat in die twee jaar de procedure niet definitief wordt afgesloten, maar dat twee jaar moet worden opgeteld bij de duur van de nationale procedure. Daarom willen wij dat de noodzakelijke middelen ter beschikking worden gesteld om een einde te maken aan deze onhoudbare toestand. De Commissie juridische zaken en interne markt is ook bevoegd voor de vraagstukken met betrekking tot de interne markt en de uitbreiding naar het oosten. Wij hebben altijd veel aandacht geschonken aan de specifieke uitdagingen die de uitbreiding naar het oosten met zich meebrengt voor de interne markt en met name de grensgebieden. Wij geven van harte steun aan de amendementen die tot doel hebben proefprojecten ten uitvoer te leggen voor het midden- en kleinbedrijf en daarvoor, overeenkomstig de beloften van vorig jaar, 15 miljoen euro uit te trekken."@nl2
lpv:translated text
". Herr talman! Tack så mycket för att ni helt kort ändrade talarlistan så att jag också får ordet! I utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden är man mycket oroad över att det fortfarande finns en stor eftersläpning i arbetet hos EG-domstolen när det gäller översättningar. Vad får detta helt konkret för följder? Låt oss anta att ett förfarande avslutats och att en dom har fallit. Eftersom domstolen till skillnad från andra gemenskapsinstitutioner offentliggör sina beslut först när de finns på alla gemenskapens språk, har förseningarna med översättningarna till följd att domstolsutslagen ligger 1-2 år i EG-domstolens dokumentskåp innan de kan offentliggöras. Det är enligt min åsikt ett ohållbart tillstånd. Detta blir ett allt större problem för domstolarna i medlemsstaterna, eftersom målet om förhandsavgörande inför EG-domstolen bara är en åtalsprövning inom överklagandeordningen i medlemsstaten. Det innebär att dessa två år inte är en avslutning på hela förfarandet, utan dessa två år måste läggas till tiden för förfarandet i medlemsstaten. Därför arbetar vi för att det ställs lämpliga medel till förfogande för att få ett slut på detta ohållbara tillstånd. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden ansvarar också för frågor som rör den inre marknaden och frågor som har samband med östutvidgningen. Vi har alltid ägnat oss åt de särskilda utmaningar som östutvidgningen medför för den inre marknaden, i synnerhet för gränsregionerna. Vi stöder verkligen de ändringsförslag som syftar till att pilotprogrammet för de små och medelstora företagen fastslås till 15 miljoner euro, i enlighet med löftet förra året."@sv13
lpv:translated text
". Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που τροποποιήσατε τον κατάλογο των ομιλητών ώστε να μπορέσω να πάρω και εγώ τον λόγο. Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και Εσωτερικής Αγοράς ανησυχεί πολύ για το γεγονός ότι στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλος όγκος μεταφραστικού έργου που εκκρεμεί. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Ας υποθέσουμε ότι σε μια συγκεκριμένη υπόθεση η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και έχει εκδοθεί η απόφαση. Καθώς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο – αντίθετα με άλλα κοινοτικά όργανα – δεν δημοσιεύει τις αποφάσεις του μέχρι να είναι διαθέσιμες σε όλες τις γλώσσες της Κοινότητας, οι καθυστερήσεις στο μεταφραστικό έργο σημαίνουν ότι οι εκδοθείσες αποφάσεις παραμένουν στα συρτάρια του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για ένα με δύο χρόνια μέχρι να δημοσιευτούν. Πρόκειται για απαράδεκτη κατάσταση, κατά την άποψή μου. Αντιμετωπίζεται επίσης ολοένα και περισσότερο ως πρόβλημα από τα εθνικά δικαστήρια των κρατών μελών, καθώς, στην περίπτωση των προδικαστικών αποφάσεων, η διαδικασία ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου θεωρείται απλά μια προσωρινή διαδικασία στα διαδοχικά στάδια έφεσης ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων. Αυτό σημαίνει ότι στα δύο αυτά χρόνια δεν ολοκληρώνεται η διαδικασία. Τα δύο αυτά χρόνια προστίθενται στο διάστημα που διαρκεί η διαδικασία στα κράτη μέλη. Ζητούμε λοιπόν να διατεθούν οι κατάλληλοι πόροι ώστε να διορθωθεί η απαράδεκτη αυτή κατάσταση. Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και Εσωτερικής Αγοράς είναι επίσης υπεύθυνη για θέματα που σχετίζονται με την εσωτερική αγορά και τη διεύρυνση. Έχουμε ανέκαθεν επικεντρωθεί ιδιαίτερα στις συγκεκριμένες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η εσωτερική αγορά λόγω της διεύρυνσης, ιδιαίτερα όσον αφορά τις μεθοριακές περιοχές. Για τον λόγο αυτόν στηρίζουμε πλήρως τις τροπολογίες που επιδιώκουν να διασφαλιστεί, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του περασμένου χρόνου, ότι η χρηματοδότηση του πιλοτικού προγράμματος για τις ΜΜΕ θα καθοριστεί στα 15 εκατομμύρια ευρώ."@el8
lpv:translated text
"Hr. formand, mange tak, fordi De ændrede talerlisten, så jeg også kan komme til orde! Udvalget om Retlige Anliggender og Det Indre Marked er meget bekymret over, at der stadig er et kæmpe efterslæb med hensyn til oversættelser hos EF-Domstolen. Hvad betyder det helt konkret? Lad os antage, at en retssag er afsluttet, og der er fældet en dom. Da Domstolen i modsætning til andre fællesskabsinstitutioner først offentliggør sine afgørelser, når de foreligger på alle Fællesskabets sprog, betyder oversættelseskøen, at de færdige domme ligger 1-2 år i EF-Domstolens dokumentskabe, før de kan offentliggøres. Det er efter min mening en uacceptabel tilstand. Det bliver også betragtet som et stadig større problem hos medlemsstaternes domstole, fordi sagen ved EF-Domstolen kun er en mellemliggende proces i medlemsstatens procesretlige forløb i præjudicielle sager. Det betyder, at disse to år ikke afslutter hele sagen, men at de derimod lægges til den tid, sagen varer i medlemsstaten. Derfor arbejder vi for, at der stilles tilstrækkelige midler til rådighed til at afslutte denne uacceptable tilstand. Udvalget om Retlige Anliggender og Det Indre Marked er også ansvarligt for anliggender i forbindelse med det indre marked og anliggender i forbindelse med udvidelsen mod øst. Vi har hele tiden været opmærksom på de særlige udfordringer, udvidelsen mod øst betyder for det indre marked, især for grænseregionerne. Vi støtter i høj grad de ændringsforslag, der tager sigte på, at pilotprogrammet for de mellemstore virksomheder fastsættes til 15 millioner euro i overensstemmelse med tilsagnet fra sidste år."@da1
lpv:translated text
"Mr President, thank you for amending the list of speakers so that I could rise as well. The Committee on Legal Affairs and the Internal Market is very concerned about the fact that at the European Court of Justice, there continues to be a massive backlog of translation work. What does this mean in practice? Let's assume that in a specific case, proceedings have ended and a judgment has been handed down. As the Court of Justice – unlike other Community institutions – does not publish its decisions until they are available in all the Community languages, the backlog of translations means that the finished judgments stay in a drawer at the ECJ for between one and two years until they can be published. This is an untenable situation, in my view. It is also increasingly viewed as a problem by the national courts in the Member States, since in the case of preliminary rulings, the proceedings in the European Court of Justice are merely interim proceedings in the successive stages of appeal through the national courts. This means that these two years do not complete the proceedings; these two years are in addition to the duration of proceedings in the Member State. We therefore call for adequate resources to be made available in order to bring this untenable situation to an end. The Committee on Legal Affairs and the Internal Market is also responsible for issues relating to the internal market and enlargement. We have always focussed particularly on the specific challenges facing the internal market as a result of enlargement, especially for border regions. We therefore fully endorse the amendments which aim to ensure that in line with last year's pledge, the funding for the pilot programme for SMEs is pegged at EUR 15 million."@lv10
lpv:translated text
"Mr President, thank you for amending the list of speakers so that I could rise as well. The Committee on Legal Affairs and the Internal Market is very concerned about the fact that at the European Court of Justice, there continues to be a massive backlog of translation work. What does this mean in practice? Let's assume that in a specific case, proceedings have ended and a judgment has been handed down. As the Court of Justice – unlike other Community institutions – does not publish its decisions until they are available in all the Community languages, the backlog of translations means that the finished judgments stay in a drawer at the ECJ for between one and two years until they can be published. This is an untenable situation, in my view. It is also increasingly viewed as a problem by the national courts in the Member States, since in the case of preliminary rulings, the proceedings in the European Court of Justice are merely interim proceedings in the successive stages of appeal through the national courts. This means that these two years do not complete the proceedings; these two years are in addition to the duration of proceedings in the Member State. We therefore call for adequate resources to be made available in order to bring this untenable situation to an end. The Committee on Legal Affairs and the Internal Market is also responsible for issues relating to the internal market and enlargement. We have always focussed particularly on the specific challenges facing the internal market as a result of enlargement, especially for border regions. We therefore fully endorse the amendments which aim to ensure that in line with last year's pledge, the funding for the pilot programme for SMEs is pegged at EUR 15 million."@en3
lpv:translated text
"Señor Presidente, gracias por modificar la lista de oradores para que yo pudiera intervenir también. La Comisión de Asuntos Jurídicos y el Mercado Interior está muy preocupada por el hecho de que en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas siga existiendo un retraso generalizado en los trabajos de traducción. ¿Qué significa eso en la práctica? Supongamos que, en un caso específico, hayan finalizado las diligencias y se haya emitido una sentencia. Puesto que el Tribunal de Justicia – al contrario que otras instituciones comunitarias – no publica sus decisiones hasta que no están disponibles en todas las lenguas comunitarias, el atraso en los trabajos de traducción significa que las sentencias emitidas permanecen en un cajón del Tribunal entre uno y dos años hasta que pueden ser publicadas. Una situación insostenible, en mi opinión. También los tribunales nacionales de los Estados miembros lo ven cada vez más como un problema, puesto que en el caso de los fallos preliminares, las acciones legales ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas constituyen simplemente un proceso intermedio en las sucesivas etapas de apelación ante los tribunales nacionales. Eso significa que las diligencias no concluyen en esos dos años, sino que esos dos años se suman a lo que dure el proceso en los respectivos Estados miembros. Por tanto, pedimos que se destinen recursos adecuados para poner fin a esta situación insostenible. La Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior es también responsable de las cuestiones referentes al mercado interior y la ampliación. Siempre hemos prestado una especial atención a los retos específicos a los que se enfrenta el mercado interior como resultado de la ampliación, especialmente en las regiones fronterizas. Por consiguiente, apoyamos plenamente las enmiendas encaminadas a conseguir que, cumpliendo las promesas hechas el año pasado, la financiación del programa piloto para las PYME se cifre en 15 millones de euros."@es12
lpv:translated text
"Senhor Presidente, muito obrigado por ter alterado a lista de oradores, o que me permitiu usar da palavra. A Comissão dos Assuntos Jurídicos e do Mercado Interno encontra-se extremamente preocupada pelo facto de, no Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, continuar a existir um enorme atraso na execução dos trabalhos de tradução. Quais são, concretamente, as consequências? Vamos supor que, num determinado caso, o processo foi concluído e o acórdão foi proferido. Como o Tribunal de Justiça, contrariamente a outras Instituições comunitárias, apenas publica as suas decisões depois de estas estarem disponíveis em todas as línguas comunitárias, o atraso na execução das respectivas traduções faz com que os acórdãos estejam prontos e fiquem guardados nos arquivos do TJCE durante um a dois anos até poderem ser publicados. Esta é, quanto a mim, uma situação insustentável. De igual modo, os tribunais dos Estados-Membros consideram esta situação cada vez mais problemática, dado que, no caso de procedimentos de decisão prejudicial, o processo no Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias não passa de um processo provisório nas sucessivas fases de apelo nos tribunais nacionais. Quer isto dizer que estes dois anos referidos não encerram o processo na sua totalidade, sendo antes adicionados à duração do processo no Estado-Membro. Nesta perspectiva, advogamos a disponibilização dos recursos adequados, de modo a pôr fim a esta situação insustentável. A Comissão dos Assuntos Jurídicos e do Mercado Interno é igualmente responsável por questões relacionadas com o mercado interno e o alargamento. Sempre nos preocupámos com os desafios específicos que o alargamento acarreta para o mercado interno, particularmente para as regiões fronteiriças. Assim sendo, damos o nosso total apoio às alterações tendentes a assegurar que, em sintonia com o prometido no ano passado, ao programa-piloto para as PME sejam afectadas dotações no total de 15 milhões de euros."@pt11
lpv:spoken text
"Herr Präsident, vielen Dank, dass Sie die Rednerliste kurz geändert haben, so dass ich noch zu Wort komme! Der Ausschuss für Recht und Binnenmarkt macht sich große Sorgen darüber, dass es bei der Arbeit des Europäischen Gerichtshofs nach wie vor einen immensen Rückstand gibt bei der Erledigung von Übersetzungen. Was hat das ganz konkret zur Folge? Nehmen wir an, dass ein Verfahren abgeschlossen und ein Urteil gefällt ist. Da der Gerichtshof anders als andere Gemeinschaftsinstitutionen seine Entscheidungen erst veröffentlicht, wenn sie in allen Gemeinschaftssprachen vorliegen, hat der Stau bei den Übersetzungen zur Folge, dass die fertigen Urteile ein bis zwei Jahre in den Aktenschränken des Europäischen Gerichtshofs liegen, bis sie veröffentlicht werden können. Das ist meines Erachtens ein untragbarer Zustand. Das wird auch von den Gerichten der Mitgliedstaaten immer stärker problematisiert, weil bei Vorabentscheidungsverfahren der Prozess vor dem Europäischen Gerichtshof nur ein Zwischenverfahren innerhalb des Instanzenzuges des Mitgliedstaates ist. Das heißt, diese zwei Jahre schließen dann nicht das ganze Verfahren ab, sondern diese zwei Jahre kommen zu der Verfahrensdauer im Mitgliedstaat dazu. Deswegen setzen wir uns dafür ein, dass entsprechende Mittel zur Verfügung gestellt werden, um diesen untragbaren Zustand zu beenden. Der Ausschuss für Recht und Binnenmarkt ist auch für Fragen des Binnenmarktes und für Fragen, die mit der Osterweiterung in Zusammenhang stehen, zuständig. Wir haben uns stets um die besonderen Herausforderungen gekümmert, die die Osterweiterung für den Binnenmarkt mit sich bringt, insbesondere für die Grenzregionen. Wir unterstützen sehr die Änderungsanträge, die bewirken sollen, dass das Pilotprogramm für die mittelständischen Unternehmen entsprechend der Zusage des letzten Jahres auf 15 Millionen Euro festgesetzt wird."@de7
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". Signor Presidente, la ringrazio molto per aver modificato la lista degli oratori così da consentirmi di intervenire. La commissione giuridica e per il mercato interno è estremamente preoccupata per l’immenso arretrato di traduzioni che continua ad affliggere la Corte di giustizia. Quale ne è la conseguenza concreta? Poniamo che un procedimento sia concluso e che la sentenza sia stata pronunciata. Poiché la Corte di giustizia, diversamente da altre Istituzioni, pubblica le proprie decisioni soltanto quando sono disponibili in tutte le lingue ufficiali, la mole di traduzioni in arretrato comporta che le sentenze pronunciate giacciono negli archivi della Corte di giustizia da uno a due anni prima di essere pubblicate. A mio parere si tratta di una situazione insostenibile. Anche i tribunali degli Stati membri considerano tale situazione sempre di più come un problema in quanto nei ricorsi pregiudiziali il processo davanti alla Corte di giustizia costituisce solo una procedura interlocutoria nei vari gradi di giudizio esperibili a livello nazionale. Ciò significa che questi due anni non concludono l’intero procedimento ma si sommano alla durata dei procedimenti nello Stato membro. Per tale motivo chiediamo che siano stanziate risorse tali da consentire di porre fine a tale intollerabile situazione. La commissione giuridica e per il mercato interno è competente altresì per le questioni relative al mercato interno e per le questioni collegate all’allargamento. Ci siamo sempre soffermati in particolare sulle sfide specifiche che l’ampliamento comporta per il mercato interno, in particolare per le regioni transfrontaliere. Pertanto siamo molto favorevoli agli emendamenti intesi a fissare a 15 milioni di euro il programma pilota per le piccole e medie imprese conformemente alle promesse dell’anno scorso."@it9
lpv:translated text
"Monsieur le Président, merci beaucoup d'avoir légèrement modifié la liste des intervenants pour me permettre de prendre la parole ! La commission juridique et du marché intérieur se préoccupe du fait que la Cour de justice des Communautés européennes connaisse un retard immense dans les travaux de traduction. Quelles en sont les conséquences concrètes ? Supposons qu'une procédure soit conclue et qu'un jugement soit rendu. Étant donné que la Cour de justice des Communautés européennes, à la différence des autres institutions communautaires, ne publie ses décisions qu'une fois traduites dans toutes les langues communautaires, l'arriéré des traductions aboutit à ce que les jugements rendus patientent un à deux ans dans les tiroirs de la CJCE avant de pouvoir être publiés. Cette situation est, à mon avis, intolérable. Les tribunaux des États membres la déplorent avec de plus en plus de vigueur, étant donné que dans les procédures préjudicielles, la procédure devant la Cour de justice n'est qu'une procédure intermédiaire dans les étapes successives de recours auprès des instances nationales. Cela signifie que ces deux années ne clôturent pas toute la procédure, mais ces deux années se rajoutent à la durée de la procédure dans l'État membre. C'est pourquoi nous appelons à ce que des moyens adéquats soient mis à disposition afin de mettre un terme à cette situation intolérable. La commission juridique et du marché intérieur est également compétente pour les questions du marché intérieur et pour les questions intéressant l'élargissement. Nous nous sommes constamment préoccupés des défis particuliers que pose l'élargissement au marché intérieur, en particulier pour les régions frontalières. Nous apportons dès lors notre entier soutien aux amendements qui visent à ce que le programme pilote pour les petites et moyennes entreprises soit doté de 15 millions d'euros conformément à la promesse faite l'année dernière."@fr6
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20020924.10.2-213"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spokenAs

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph