Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-09-24-Speech-2-210"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20020924.10.2-210"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, Frau Kommissarin! Die unterschiedlichen Auswirkungen unserer Haushaltsbeschlüsse auf Männer und Frauen haben in der heutigen Debatte noch kaum eine Rolle gespielt. Seit Jahren macht der Ausschuss für die Rechte der Frau und Chancengleichheit Vorschläge im Haushaltsverfahren, die unterschiedlichen Auswirkungen unserer Beschlüsse auf Frauen und Männer zu beachten. Erfolgreich waren wir in der Beschäftigungspolitik, bei den Strukturfonds, wo Gender Mainstreaming verankert ist. Auch in der Außenpolitik wächst die Gender-Sensibilität. Bei der Afghanistanhilfe wurden dementsprechend gezielte Maßnahmen eingeleitet, um Frauen wieder ins öffentliche Leben zu integrieren und ihren Menschenrechten zum Erfolg zu verhelfen. Wir haben beim Kampf gegen die moderne Form der Sklaverei, den Menschenhandel, Erfolge erzielt. Gewalt gegen Frauen ist auch im Haushalt ein Thema geworden. Die Programme STOP und DAPHNE dürfen allerdings nicht dazu benutzt werden, nur repräsentative Veranstaltungen durchzuführen. Nur 13 % der Projekte können letztendlich finanziert werden, weshalb den NGO direkt geholfen werden muss. Genderbudgeting wird noch stärker als bisher ein Thema werden. Der Ausschuss für die Rechte der Frau und Chancengleichheit arbeitet dazu auch einen Initiativbericht aus. Ein Wort der Kritik auch zur Vergabepraxis. Oft - z. B. bei den Städtepartnerschaften, bei den NGO - gibt es großen Ärger. Hier ist viel Frust bei den aktiven Europäern entstanden. Wenn wir auf der einen Seite dafür sorgen, dass wir nicht mehr für den Tabakanbau ausgeben und bürokratische Hürden dort abbauen, dürfen wir andererseits für die NGO keine solchen Hürden aufbauen. Ich bitte Sie um Hilfe."@de7
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, fru kommissær, de forskellige virkninger, vores budgetbeslutninger har på mænd og kvinder, har nærmest ikke spillet nogen rolle i dagens debat. I årevis har Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder stillet forslag i budgetproceduren om, at der tages højde for de forskellige virkninger, vores beslutninger har på kvinder og mænd. Det lykkedes os fint med beskæftigelsespolitikken og med strukturfondene, hvor kønsaspektet er forankret. Også i udenrigspolitikken bliver man mere og mere opmærksom på kønsaspektet. I forbindelse med Afghanistan-hjælpen blev der således truffet målrettede foranstaltninger til at integrere kvinder i det offentlige liv igen og hjælpe med til at gennemføre deres menneskerettigheder. Vi har opnået resultater i kampen mod den moderne form for slaveri, menneskehandel. Vold mod kvinder er også blevet et emne, når det handler om budgettet. Stop- og Daphne-programmerne må dog ikke kun bruges til at gennemføre repræsentative arrangementer. Når alt kommer til alt, er det kun 13% af projekterne, der kan gennemføres, hvorfor ngo'erne skal have direkte hjælp. Hensyntagen til kønsaspektet i budgettet bliver relevant i endnu højere grad end tidligere. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder udarbejder også en initiativbetænkning herom. Jeg vil gerne anføre en kritisk bemærkning om vores tildelingspraksis. Ofte - f.eks. i forbindelse med venskabsbyforbindelser, i forbindelse med ngo'erne - er der stor irritation. Det har givet anledning til stor frustration hos de aktive europæere. Når vi på den ene side sørger for ikke at give flere penge til tobaksdyrkning og for at nedbryde bureaukratiske barrierer her, må vi ikke på den anden side skabe sådanne barrierer for ngo'erne. Jeg beder om Deres hjælp."@da1
". Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, οι διάφορες επιπτώσεις των αποφάσεών μας σχετικά με τον προϋπολογισμό για τους άνδρες και τις γυναίκες ελάχιστα αναφέρθηκαν στη σημερινή μας συζήτηση. Επί χρόνια, η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών καταθέτει προτάσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας κατάρτισης του προϋπολογισμού ώστε να ληφθεί υπόψη ο αντίκτυπος των αποφάσεών μας για τους άνδρες και τις γυναίκες. Οι προσπάθειές μας είχαν επιτυχία στον τομέα της πολιτικής απασχόλησης και στα διαρθρωτικά ταμεία, όπου η ένταξη των θεμάτων φύλου στον κύριο κορμό δραστηριοτήτων της Κοινότητας έχει καθιερωθεί ως αρχή. Στην εξωτερική πολιτική, επίσης, η ευαισθητοποίηση σχετικά με την ισότητα των δύο φύλων αυξάνεται. Όσον αφορά τη βοήθεια προς το Αφγανιστάν, εφαρμόστηκαν εξειδικευμένα μέτρα για την επανένταξη των γυναικών στη δημόσια ζωή και για την αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Έχουμε σημειώσει επιτυχίες στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρωπίνων όντων, που αποτελεί μια σύγχρονη μορφή δουλείας. Το θέμα της βίας κατά των γυναικών έχει ληφθεί επίσης υπόψη στην κατάρτιση του προϋπολογισμού. Παρόλα αυτά, τα προγράμματα STOP και “Δάφνη” δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν απλά και μόνο για τη διεκπεραίωση αντιπροσωπευτικών εκδηλώσεων. Σε τελική ανάλυση, μπορεί να χρηματοδοτηθεί μόνο το 13% των έργων, γι’ αυτό και θα πρέπει να χορηγηθεί άμεση ενίσχυση στις ΜΚΟ. Η διάσταση των δύο φύλων θα πρέπει να ληφθεί ευρύτερα υπόψη κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού. Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών έχει αναλάβει την κατάρτιση έκθεσης ιδίας πρωτοβουλίας για το θέμα αυτό. Και μία παρατήρηση για την πρακτική που ακολουθείται κατά την κατανομή της χρηματοδότησης: πολύ συχνά – για παράδειγμα, στις αδελφοποιήσεις πόλεων ή στις ΜΚΟ – προκαλεί σημαντική δυσαρέσκεια. Υπάρχει μεγάλη απογοήτευση εκ μέρους των ενεργών ευρωπαίων πολιτών. Εάν, από τη μία πλευρά, διασφαλίζουμε ότι δεν θα δαπανήσουμε άλλα χρήματα στην καλλιέργεια καπνού και καταργούμε τα γραφειοκρατικά εμπόδια στον τομέα αυτόν, δεν μπορεί να θέτουμε παρόμοια εμπόδια για τις ΜΚΟ. Ζητώ την υποστήριξή σας στο θέμα αυτό."@el8
"Mr President, Commissioner, the different effects of our budget decisions on women and men have scarcely featured in our debate today. For years, the Committee on Women’s Rights and Equal Opportunities has put forward proposals during the budget procedure to take account of the different impacts of our decisions on women and men. We have been successful in the field of employment policy and the Structural Funds, where gender mainstreaming is now enshrined as a principle. In foreign policy, too, gender sensitivity is increasing. In the context of aid to Afghanistan, targeted measures have thus been introduced to reintegrate women into public life and restore their human rights. We have achieved successes in combating trafficking in human beings, which is a modern form of slavery. Violence against women has also become an issue in the budget. Nonetheless, the STOP and DAPHNE programmes must not be used simply to carry out representative events. Ultimately, just 13% of the projects can be funded, which is why the NGOs must be given direct assistance. Gender budgeting must become even more of a theme than is currently the case. The Committee on Women’s Rights and Equal Opportunities is working on an own-initiative report on this issue. A word of criticism on the practice governing the allocation of funds as well: all too often – for example, in town twinning or the NGOs – it generates a great deal of resentment. There is much frustration among active Europeans. If on the one hand, we ensure that we do not spend any more on tobacco cultivation and we dismantle bureaucratic hurdles in this area, we cannot then put up similar hurdles in the way of the NGOs. I ask for your support."@en3
"Señor Presidente, señora Comisaria, en el debate que nos ocupa hoy apenas hemos hablado sobre los diferentes efectos de nuestras decisiones presupuestarias en los hombres y las mujeres. Durante años, la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades ha realizado propuestas durante el procedimiento presupuestario para tener en cuenta la diferente repercusión de nuestras decisiones en los hombres y las mujeres. Hemos tenido éxito en el terreno de la política de empleo y los Fondos Estructurales, donde la igualdad de hombres y mujeres se ha convertido ya en un principio básico. En la política exterior existe también una concienciación cada vez mayor respecto a la igualdad entre hombres y mujeres. Así, en el contexto de las ayudas a Afganistán se han adoptado medidas especiales para la reinserción de la mujer en la vida pública y el restablecimiento de sus derechos humanos. Hemos conseguido éxitos en la lucha contra el tráfico de seres humanos, que es una forma moderna de esclavitud. La violencia contra la mujer es ya un problema reflejado en el presupuesto. Ahora bien, los programas STOP y DAPHNE no tienen que ser utilizados simplemente para realizar actividades representativas. En última instancia, sólo pueden financiarse el 13% de los proyectos, razón por la cual las ONG tienen que recibir ayudas directas. La igualdad de hombres y mujeres es una cuestión que tiene que recibir en el presupuesto una atención mayor de la que recibe ahora. La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades está trabajando por iniciativa propia en la elaboración de un informe sobre esta cuestión. Unas palabras de crítica también sobre el procedimiento que rige la asignación de fondos: con demasiada frecuencia – por ejemplo, en ciudades hermanadas o en las ONG –, genera mucho resentimiento. Existe una gran frustración entre los ciudadanos europeos activos. Si, por una parte, nos aseguramos de no gastar más en el cultivo de tabaco y eliminamos los obstáculos burocráticos en este área, no podemos luego crear barreras parecidas que se interpongan en el camino de las ONG. Les pido su apoyo."@es12
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, talousarviopäätöstemme vaikutuksia naisiin ja miehiin ei ole juurikaan käsitelty tämänpäiväisissä keskusteluissamme. Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta on useiden vuosien ajan ehdottanut talousarviomenettelyssä, että päätöstemme vaikutukset naisiin ja miehiin otettaisiin huomioon. Olemme onnistuneet pyrkimyksissämme työllisyyspolitiikan ja rakennerahastojen aloilla, joilla on nyt vakiinnutettu sukupuolinäkökohtien valtavirtaistamisen periaate. Myös ulkopolitiikassa sukupuolinäkökohdat otetaan jatkuvasti paremmin huomioon. Afganistanille myönnettävän tuen yhteydessä on otettu käyttöön kohdennetut toimet, joilla lisätään naisten osallistumista yhteiskuntaelämään ja palautetaan naisten ihmisoikeudet. Olemme torjuneet menestyksekkäästi ihmiskauppaa, joka on nykyaikainen orjuuden muoto. Myös naisiin kohdistuva väkivalta on otettu huomioon talousarviossa. STOP- ja Daphne-ohjelmia ei pidä kuitenkaan käyttää pelkästään sukupuolten edustusta koskevissa järjestelyissä. Viime aikoina ainoastaan 13 prosenttia hankkeista on voitu rahoittaa, minkä vuoksi kansalaisjärjestöille on myönnettävä suoraa tukea. Sukupuolinäkökohdat on tuotava talousarviomenettelyssä vielä nykyistäkin paremmin esiin (gender budgeting). Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta laatii asiasta parhaillaan oma-aloitteista mietintöä. Myös varojen kohdentamiskäytäntöä on syytä kritisoida, sillä se aiheuttaa aivan liian usein runsasta paheksuntaa esimerkiksi kaupunkien kumppanuushankkeiden yhteydessä tai kansalaisjärjestöissä. Käytännön vuoksi monet aktiiviset eurooppalaiset ovat turhautuneet. Kun toisaalta varmistamme, ettei varoja osoiteta enää tupakan viljelemiseen, ja poistamme alan hallinnolliset esteet, meidän ei toisaalta pidä muodostaa samankaltaisia esteitä kansalaisjärjestöille. Pyydän tukeanne tähän asiaan."@fi5
"Monsieur le Président, Madame la Commissaire, les différents impacts de nos décisions budgétaires sur les hommes et les femmes n'ont joué pratiquement aucun rôle dans le débat d'aujourd'hui. Depuis des années, la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances avance au cours de la procédure budgétaire des propositions visant à prendre en considération les différentes répercussions de nos décisions sur les femmes et les hommes. Nous avons réussi en matière de politique de l'emploi, pour les fonds structurels, où est bien ancré le . De même, en matière de politique étrangère, la sensibilité aux questions de genre augmente. Dans l'aide à l'Afghanistan, des mesures ciblées ont été introduites, afin d'intégrer de nouveau les femmes dans la vie publique et de contribuer à rétablir leurs droits humains. Nous avons obtenu des succès dans la lutte contre les formes modernes d'esclavage, comme la traite humaine. La violence contre les femmes est également devenue un thème de préoccupation dans le budget. Les programmes STOP et Daphné ne doivent cependant pas être utilisés pour ne mener que des opérations représentatives. Seuls 13 % des projets peuvent en fin de compte être financés ; c'est pourquoi il est nécessaire d'aider directement les ONG. La prise en considération de la question du genre dans le budget - le deviendra un sujet de préoccupation de plus en plus important. La commission des droits de la femme et de l'égalité des chances élabore également un rapport d'initiative à ce sujet. Une critique également au sujet de la pratique des allocations de fonds. À cet égard, on observe souvent - par exemple dans les jumelages, parmi les ONG - un vif ressentiment. La frustration est grande parmi les Européens actifs. Si nous veillons d'un côté à ne plus rien dépenser pour la culture du tabac et à éliminer les obstacles bureaucratiques, ce n'est pas pour élever ailleurs de nouveaux obstacles à l'encontre des ONG. Je demande votre aide et votre soutien."@fr6
". Signor Presidente, signora Commissario, il diverso impatto delle nostre decisioni di bilancio sugli uomini e sulle donne ha avuto un ruolo assai relativo nella discussione odierna. Da anni la commissione per i diritti della donna e le pari opportunità propone nel contesto della procedura di bilancio di tenere conto dei diversi effetti delle nostre decisioni sugli uomini e sulle donne. Abbiamo avuto successo nella politica dell’occupazione e dei Fondi strutturali, dove si è affermato il principio del delle questioni di genere. Anche nella politica estera va crescendo la sensibilità alle questioni di genere. Nel contesto degli aiuti per l’Afghanistan sono state di conseguenza introdotte misure mirate, intese a reintegrare le donne nella vita pubblica e ad affermare i loro diritti umani. Abbiamo mietuto successi nella lotta contro la tratta delle persone, una forma moderna di schiavitù. Anche la violenza contro le donne è una tematica entrata nel bilancio. Tuttavia i programmi STOP e DAPHNE non possono essere utilizzati soltanto per organizzare eventi di rappresentanza. Alla fine può essere finanziato soltanto il 13 per cento dei progetti e quindi occorre un aiuto diretto alle ONG. La formulazione di un bilancio più sensibile alle questioni di genere, che chiamerei è destinata a diventare un tema sempre più attuale. La commissione per i diritti della donna e le pari opportunità sta preparando al riguardo una relazione d’iniziativa. Una critica anche riguardo alla pratica di attribuzione dei fondi che spesso causa ondate di risentimento, ad esempio nel caso del gemellaggio tra città o delle ONG. Tra gli europei attivi vi è molta frustrazione. Se da un lato facciamo in modo di non finanziare più la coltivazione del tabacco ed eliminiamo gli ostacoli burocratici in tale ambito, dall’altro non dobbiamo erigere altri ostacoli burocratici per le ONG. Mi appello al vostro sostegno."@it9
"Mr President, Commissioner, the different effects of our budget decisions on women and men have scarcely featured in our debate today. For years, the Committee on Women’s Rights and Equal Opportunities has put forward proposals during the budget procedure to take account of the different impacts of our decisions on women and men. We have been successful in the field of employment policy and the Structural Funds, where gender mainstreaming is now enshrined as a principle. In foreign policy, too, gender sensitivity is increasing. In the context of aid to Afghanistan, targeted measures have thus been introduced to reintegrate women into public life and restore their human rights. We have achieved successes in combating trafficking in human beings, which is a modern form of slavery. Violence against women has also become an issue in the budget. Nonetheless, the STOP and DAPHNE programmes must not be used simply to carry out representative events. Ultimately, just 13% of the projects can be funded, which is why the NGOs must be given direct assistance. Gender budgeting must become even more of a theme than is currently the case. The Committee on Women’s Rights and Equal Opportunities is working on an own-initiative report on this issue. A word of criticism on the practice governing the allocation of funds as well: all too often – for example, in town twinning or the NGOs – it generates a great deal of resentment. There is much frustration among active Europeans. If on the one hand, we ensure that we do not spend any more on tobacco cultivation and we dismantle bureaucratic hurdles in this area, we cannot then put up similar hurdles in the way of the NGOs. I ask for your support."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de commissaris, onze begrotingsbesluiten hebben uiteenlopende gevolgen voor mannen en vrouwen maar daarover is in het debat van vandaag nauwelijks gesproken. Al jarenlang dient de Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen in de begrotingsprocedure voorstellen in om rekening te houden met de uiteenlopende gevolgen van onze besluiten voor vrouwen en mannen. Wij hebben succes gehad bij het werkgelegenheidsbeleid en de structuurfondsen. Daar heeft inmiddels ingang gevonden. Ook in het extern beleid neemt de gevoeligheid toe. In het kader van de hulp aan Afghanistan werden specifieke maatregelen genomen om vrouwen weer in het openbare leven te integreren en hun mensenrechten te herstellen. Wij hebben succes geboekt in de strijd tegen de moderne slavernij, tegen mensenhandel, en het vraagstuk van het geweld tegen vrouwen heeft eveneens een plaats gevonden in de begroting. De STOP- en DAPHNE-programma’s mogen echter niet alleen gebruikt worden om allerlei evenementen op touw te zetten. Slechts 13 procent van de projecten kan uiteindelijk gefinancierd worden en daarom moeten wij de NGO’s rechtstreeks helpen. zal een steeds sterkere rol moeten gaan spelen, en de Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen schrijft daar momenteel een initiatiefverslag over. Ik heb echter ook kritiek op de praktijk bij de steuntoekenning. Vaak is die aanleiding tot veel ergernis, bijvoorbeeld bij de stedenpartnerschappen en de NGO’s. Heel veel actieve Europeanen zijn totaal gefrustreerd geraakt. Als wij er aan de ene kant voor zorgen dat er niet méér wordt uitgegeven ten behoeve van de tabaksteelt en als wij de bureaucratische barrières daar afbreken, mogen wij aan de andere kant geen vergelijkbare barrières opwerpen voor de NGO’s. Ik vraag u om uw steun."@nl2
"Senhor Presidente, Senhora Comissária, os diferentes impactos das nossas decisões orçamentais sobre homens e mulheres quase não foram abordadas no debate de hoje. Desde há anos que a Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade de Oportunidades tem vindo a apresentar propostas durante o processo orçamental no sentido de serem tomados em consideração os diferentes impactos da nossas decisões sobre mulheres e homens. Tivemos êxito na política de emprego, nos Fundos Estruturais, onde o está agora consagrado como princípio. Na política externa, também, a sensibilidade para as questões de género está a aumentar. No contexto da ajuda ao Afeganistão, foram introduzidas medidas direccionadas para reintegrar as mulheres na vida pública e restabelecer os seus direitos humanos. Obtivemos êxitos no combate ao tráfico de seres humanos, que é uma forma moderna de escravatura. A violência contra as mulheres tornou-se igualmente uma questão consagrada no orçamento. No entanto, os programas STOP e DAPHNE não devem ser utilizados simplesmente para realizar operações representativas. Basicamente, só 13% dos projectos podem ser financiados, pelo que importa dar às ONG uma ajuda directa. A tomada em consideração da questão do género no orçamento deverá tornar-se um objecto de preocupação cada vez mais importante. A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade de Oportunidades está a trabalhar num relatório de iniciativa relativo a esta questão. Uma palavra crítica também a respeito da prática que rege a atribuição de fundos: demasiadas vezes – por exemplo, na geminação de cidades ou entre as ONG -, gera uma grande dose de ressentimento. Verifica-se grande frustração entre os Europeus activos. Se, por um lado, velamos por que não seja gasto mais dinheiro no cultivo de tabaco e desmantelamos os obstáculos burocráticos nesse domínio, não podemos então, por outro lado, levantar obstáculos semelhantes ao trabalho das ONG. Apelo ao vosso apoio."@pt11
". Herr talman, fru kommissionär! De olika effekterna av våra budgetbeslut på män och kvinnor har knappast spelat någon roll hittills i dagens debatt. I flera år har utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor kommit med förslag i budgetförfarandet om att man bör beakta vilka effekter våra beslut får på kvinnor och män. Vi hade framgång när det gällde sysselsättningspolitiken och strukturfonderna, där jämställdhetsperspektivet har förankrats. Även inom utrikespolitiken växer jämställdhetsmedvetandet. I fråga om hjälpen till Afghanistan inleddes i enlighet därmed riktade åtgärder för att återigen integrera kvinnorna i det offentliga livet och garantera dem deras mänskliga rättigheter. Vi har gjort framsteg i kampen mot den moderna formen av slaveriet, människohandeln. Våld mot kvinnor har också blivit ett tema i budgeten. Programmen Stop och Daphne får dock inte användas till att bara genomföra representativa arrangemang. Bara 13 procent av projekten kan när allt kommer omkring finansieras, varför man måste lämna direkt stöd till de icke-statliga organisationerna. Jämställdhetsbudgetering kommer att bli ännu mer aktuellt. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor utarbetar här också ett initiativbetänkande. En anmärkning också när det gäller praxis för tilldelningen. Ofta – exempelvis i fråga om partnerskap mellan städer, i fråga om icke-statliga organisationer – finns det stor irritation. Här har det uppstått stor frustration bland de aktiva européerna. Om vi å ena sidan ser till att vi inte betalar ut mer för tobaksodling och där minskar de byråkratiska hindren, får vi å andra sidan inte bygga upp sådana hinder för de icke-statliga organisationerna. Jag ber om ert stöd."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph