Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-09-24-Speech-2-205"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20020924.10.2-205"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Mr President, I have basically left it open to all members of the Budgetary Control Committee to suggest amendments in the sectors that they tend to cover. Mr Bösch has tabled a number of amendments from the point of view of a critical friend, regarding OLAF, the Anti-Fraud Office. We are now beginning to see the problems of the office not being completely independent of the Commission. Accordingly, Mr Bösch's amendments which have been adopted by the committee include questioning the mission expenses of OLAF, questioning their information and communication measures – having received a reasonable amount of money for this purpose, the office put out less than twelve press releases in both 2000 and 2001 – and indeed questioning both the Commission and OLAF over a cut. The PDB actually cut the budget for OLAF by a substantial figure and we had no answers as to why that money had been cut. The committee has reinstated the money cut, but has put this money into the reserve pending the answers from both those institutions. The committee has also taken a strong view on export refunds. There are many experts on export refunds on the committee. I am definitely not one of those, but essentially the amendments aim for transparency and to help people like me understand the purpose, scope, cost and implementation of export refunds. Other amendments include those on the Economic and Social Committee, cutting funds to reduce its dependence on external experts, increasing appropriations for the measures to combat counterfeiting of the euro – something I as a British Conservative have some trepidation in suggesting – and reinstating part of a cut in budget line B1-361 which seeks to improve monitoring and preventative measures in candidate countries concerning agriculture budgets. Those are the amendments that the Budgetary Control Committee has submitted."@en3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, jeg har i det store og hele ladet det være op til de enkelte medlemmer af Budgetkontroludvalget at stille ændringsforslag inden for de sektorer, de gerne dækker. Hr. Bösch har som kritisk ven stillet en række ændringsforslag vedrørende OLAF, Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig. Vi kan nu begynde at se problemerne ved, at kontoret ikke er fuldstændig uafhængigt af Kommissionen. Derfor omfatter hr. Böschs ændringsforslag, der er godkendt af udvalget, at der stilles spørgsmål til OLAF's udgifter i forbindelse med tjenesterejser, til dets informations- og kommunikationstiltag - trods en rimelig bevilling til dette formål udsendte kontoret mindre end 12 pressemeddelelser i både 2000 og 2001 - og også til Kommissionen og OLAF om en nedskæring. I det foreløbige budgetforslag reduceres budgettet til OLAF faktisk drastisk, og vi har ikke fået at vide, hvorfor midlerne beskæres. Udvalget har genbevilget disse midler, men de er overført til reserven, indtil vi har fået svar fra de to institutioner. Udvalget har også en klar holdning til eksportrestitution. Der er mange eksperter i eksportrestitution i udvalget. Jeg er så afgjort ikke en af dem, men grundlæggende er målene med ændringsforslagene at skabe gennemsigtighed og gøre det lettere for folk som mig at forstå formålet med, omfanget af, omkostningerne ved og gennemførelsen af eksportrestitution. Andre ændringsforslag vedrører Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, hvor midlerne beskæres, så det bliver mindre afhængigt af eksterne ekperter, større bevillinger til kampen mod forfalskning af euro - noget jeg som britisk konservativ tøver med at foreslå - og genbevilling af en del af de midler, der er taget fra budgetpost B1-361 til forbedring af overvågning og forebyggelse i kandidatlandene i forbindelse med landbrugsbudgetter. Det er de ændringsforslag, Budgetkontroludvalget har stillet."@da1
". Herr Präsident, ich habe es praktisch allen Mitgliedern des Haushaltskontrollausschusses freigestellt, Änderungsanträge zu den von ihnen vertretenen Sektoren einzubringen. Herr Bösch hat unter einem wohlwollend kritischen Blickwinkel eine Reihe von Änderungsanträgen zum Amt für Betrugsbekämpfung OLAF vorgelegt. Allmählich werden die Probleme sichtbar, die daraus resultieren, dass das Amt nicht vollkommen unabhängig von der Kommission existiert. Demzufolge stellen Herrn Böschs Änderungsanträge, die vom Ausschuss gebilligt wurden, u. a. die Reisekosten des Amtes in Frage. Sie melden auch Zweifel bezüglich der Informations- und Kommunikationsmaßnahmen an. Obwohl dem Amt für diesen Zweck Mittel in beträchtlicher Höhe zur Verfügung stehen, hat es 2000 und 2001 weniger als zwölf Pressemitteilungen herausgegeben. Des Weiteren werden Kommission und OLAF um Auskunft zu einer Kürzung gebeten. Der HVE sieht für OLAF eine Kürzung in beträchtlicher Höhe vor, und unsere Fragen nach den Gründen für diese Kürzung wurden nicht beantwortet. Der Ausschuss hat diese Kürzung rückgängig gemacht. Die Mittel wurden jedoch bis zur Beantwortung dieser Fragen durch beide Institutionen in die Reserve eingestellt. Der Ausschuss vertritt auch in Bezug auf Ausfuhrerstattungen einen konsequenten Standpunkt. Wir haben zahlreiche Experten zu diesem Thema im Ausschuss, zu denen ich definitiv nicht zähle. Mit den Änderungsanträgen soll im Wesentlichen die Transparenz verbessert und Leuten wie mir klar gemacht werden, worum es bei Ausfuhrerstattungen geht, welche Kosten sie verursachen und wie sie umgesetzt werden. Weitere Änderungsanträge betreffen den Wirtschafts- und Sozialausschuss, Kürzungen, um seine Abhängigkeit von externen Sachverständigen zu verringern, eine Mittelaufstockung für Maßnahmen zur Euro-Falschgeldbekämpfung - als britischer Konservativer habe ich bei diesem Vorschlag ein etwas beklommenes Gefühl - und die teilweise Rückgängigmachung einer Kürzung in Haushaltslinie B1-361, bei der es um die Verbesserung von Kontroll- und Präventivmaßnahmen hinsichtlich des Agrarhaushalts in den Kandidatenländern geht. Das wären die vom Ausschuss für Haushaltskontrolle vorgelegten Änderungsanträge."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, έχω βασικά δώσει σε όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού το περιθώριο να προτείνουν τροπολογίες στους τομείς που τείνουν να καλύπτουν. Ο κ. Bösch έχει καταθέσει, από τη σκοπιά ενός κριτικού φίλου, ορισμένες τροπολογίες σχετικά με την OLAF, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης. Αρχίζουμε τώρα να διαπιστώνουμε ότι τα προβλήματα της υπηρεσίας δεν είναι τελείως ανεξάρτητα από την Επιτροπή. Συνεπώς, οι τροπολογίες του κ. Bösch, οι οποίες έχουν υιοθετηθεί από την επιτροπή, περιλαμβάνουν αμφιβολίες για τις δαπάνες της αποστολής της OLAF, αμφισβητούν τα μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας τους – έχοντας λάβει ένα σημαντικό ποσό για αυτόν τον σκοπό, η υπηρεσία εξέδωσε λιγότερα από δώδεκα δελτία τύπου κατά τα έτη 2000 και 2001 – και, μάλιστα, θέτουν ερωτήσεις τόσο στην Επιτροπή όσο και στην OLAF για μια περικοπή. Το προσχέδιο προϋπολογισμού περιέκοψε στην πραγματικότητα τον προϋπολογισμό για την OLAF σε μεγάλο βαθμό και δεν είχαμε απαντήσεις για τον λόγο για τον οποίον υπήρξε η περικοπή αυτών των χρημάτων. Η επιτροπή αποκατέστησε το ποσό που περιεκόπη, αλλά έχει βάλει αυτά τα χρήματα σε εφεδρεία, εν αναμονή των απαντήσεων και από τα δύο θεσμικά όργανα. Η επιτροπή έχει, επίσης, εκφράσει ισχυρή άποψη όσον αφορά τις επιστροφές κατά την εξαγωγή. Υπάρχουν στην επιτροπή πολλοί εμπειρογνώμονες σε θέματα επιστροφών κατά την εξαγωγή. Σίγουρα δεν είμαι ένας από αυτούς, αλλά ουσιαστικά οι τροπολογίες έχουν ως στόχο τη διαφάνεια και να βοηθήσουν ανθρώπους όπως εγώ να κατανοήσουν τον στόχο, το πεδίο, το κόστος και την εφαρμογή των επιστροφών κατά την εξαγωγή. Μεταξύ των υπολοίπων τροπολογιών είναι αυτές που έχουν σχέση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, περικόπτοντας κονδύλια για τη μείωση της εξάρτησής της από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, αυξάνοντας τις πιστώσεις για τα μέτρα καταπολέμησης της παραχάραξης του ευρώ – κάτι που, ως βρετανός Συντηρητικός, έχω κάποιους δισταγμούς να προτείνω – και επαναφέροντας μέρος του ποσού που περιεκόπη από το κονδύλιο B1-361 του προϋπολογισμού, το οποίο αποσκοπεί στη βελτίωση της παρακολούθησης και των προληπτικών μέτρων στις υποψήφιες χώρες, όσον αφορά τους γεωργικούς προϋπολογισμούς. Αυτές είναι οι τροπολογίες που έχει υποβάλει η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού."@el8
"Señor Presidente, básicamente he dejado la puerta abierta para que todos los miembros de la Comisión de Control Presupuestario sugieran enmiendas relativas a los sectores de los que se suelen ocupar. El Sr. Bösch ha presentado una serie de enmiendas, desde el punto de vista de un amigo crítico, en relación con la OLAF, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. Ya estamos comenzando a comprobar los problemas que se derivan de que la oficina no sea completamente independiente de la Comisión. En consecuencia, las enmiendas del Sr. Bösch, que han sido aprobadas por la comisión, preguntan, entre otras cosas, los gastos de las actividades de la OLAF, sus medidas relativas a la información y comunicación –habiendo recibido una suma de dinero razonable para este fin, la oficina publicó menos de doce comunicados de prensa tanto en 2001 como en 2002– y, en definitiva, preguntan tanto a la Comisión como a la OLAF acerca de un recorte. De hecho, el AP recortó el presupuesto para la OLAF en una cantidad importante y nadie nos explicó el motivo de este recorte de dinero. La comisión ha restituido este recorte, pero ha aportado este dinero a la reserva, en espera de obtener la respuesta de estas dos instituciones. La comisión también ha adoptado una postura firme con respecto a las restituciones a la exportación. Hay muchos expertos en restituciones a la exportación en la comisión. Definitivamente yo no soy uno de ellos, pero en lo esencial las enmiendas buscan la transparencia y ayudar a la gente como yo a entender el propósito, el alcance, el coste y la aplicación de las restituciones a la exportación. Entre otras enmiendas se incluyen las relativas al Comité Económico y Social, al recorte de fondos para reducir su dependencia de expertos externos, al incremento de los créditos destinados a medidas para combatir las falsificaciones del euro –algo que a mí, como miembro del Partido Conservador británico, me turba en cierta medida sugerir– y a la restitución de parte de un recorte de la línea presupuestaria B1-361, que pretende mejorar las medidas de control y preventivas en los países candidatos en relación con los presupuestos agrícolas. Estas son las enmiendas que ha presentado la Comisión de Control Presupuestario."@es12
". – Arvoisa puhemies, olen käytännössä antanut kaikille talousarvion valvontavaliokunnan jäsenille mahdollisuuden ehdottaa tarkistuksia heidän vastuulleen kuuluvilla aloilla. Jäsen Bösch on ehdottanut kriittisen ystävän näkökulmasta lukuisia tarkistuksia, jotka koskevat petostentorjuntavirasto OLAFia. Olemme nyt alkaneet panna merkille ongelmat, jotka johtuvat siitä, ettei virasto ole täysin riippumaton komissiosta. Niinpä jäsen Böschin tarkistuksissa, jotka valiokunta on hyväksynyt, asetetaan kyseenalaisiksi OLAFin virkamatkakulut, tiedotus- ja viestintätoimet – vaikka virasto sai näitä toimia varten huomattavasti rahaa, se antoi vuosina 2000 ja 2001 alle kaksitoista lehdistötiedotetta – ja kuulustellaan sekä komissiota että OLAFia määrärahojen vähentämisestä. Alustavassa talousarvioesityksessä OLAFin määrärahoja nimittäin leikattiin huomattavasti ilman, että meille kerrottiin syytä. Valiokunta on palauttanut määrärahat ennalleen, mutta asettanut ne varaukseen odotettaessa molempien toimielinten vastauksia. Valiokunnalla on myös voimakas kanta vientitukiin. Valiokunnassa on monia vientitukien asiantuntijoita. Itse en toki kuulu heihin. Tarkistusten tavoitteena on pääasiassa lisätä avoimuutta ja auttaa minun kaltaisiani ihmisiä ymmärtämään vientitukien tarkoitus, soveltamisala, kustannukset ja täytäntöönpanotoimet. Muut tarkistukset koskevat muun muassa talous- ja sosiaalikomiteaa. Niiden tarkoituksena on vähentää rahoitusta, jotta pienennetään talous- ja sosiaalikomitean riippuvuutta ulkoisista asiantuntijoista, lisätä määrärahoja euron väärentämisen torjumiseksi – asia, jonka ehdottaminen pelottaa minua hieman englantilaisena konservatiivina – ja palauttaa osa budjettikohdasta B1-361 leikatuista määrärahoista, joilla pyritään parantamaan maatalousmäärärahoja koskevaa seurantaa ja ennalta ehkäiseviä toimia ehdokasmaissa. Nämä ovat talousarvion valvontavaliokunnan ehdottamat tarkistukset."@fi5
". Monsieur le Président, j'ai pratiquement laissé à tous les membres de la commission du contrôle budgétaire la possibilité de suggérer des amendements dans les secteurs qu'ils entendent couvrir. M. Bösch a présenté un certain nombre d'amendements du point de vue d'un ami critique concernant l'OLAF, l'Office européen de lutte antifraude. Nous constatons maintenant les problèmes liés au fait que l'Office ne soit pas totalement indépendant de la Commission. Par conséquent, les amendements de M. Bösch, qui ont été adoptés par la commission, comprennent des questions sur les dépenses de mission de l'OLAF, sur ses mesures d'information et de communication - après avoir reçu un montant raisonnable dans ce but, l'Office n'a publié que douze communiqués de presse en 2000 et 2001 - et des questions pour la Commission et l'OLAF sur une compression budgétaire. Dans l'APB, le budget de l'OLAF a en effet été considérablement réduit et nous n'avons obtenu aucune réponse quant aux raisons de cette réduction. La commission a réintégré la diminution mais a mis ce montant en réserve dans l'attente des réponses de ces deux institutions. La commission a également une opinion bien précise en ce qui concerne les restitutions à l'exportation. Notre commission compte de nombreux experts en matière de restitutions à l'exportation, dont il est clair que je ne fais pas partie. Les amendements visent principalement à la transparence, mais tentent aussi d'aider les gens comme moi à comprendre l'objectif, la portée, le coût et la mise en œuvre des restitutions à l'exportation. D'autres amendements concernent le Comité économique et social, réduisant les fonds pour diminuer sa dépendance par rapport aux experts externes, augmentant les crédits pour les mesures de lutte contre la contrefaçon de l'euro - un point que le conservateur britannique que je suis suggère avec une vive inquiétude -, et rétablissant une partie de la réduction de la ligne budgétaire B1-361 qui tend à améliorer les mesures de contrôle et de prévention dans les pays candidats à l'adhésion en ce qui concerne les budgets de l'agriculture. Ce sont là les amendements proposés par la commission du contrôle budgétaire."@fr6
"Signor Presidente, ho sostanzialmente lasciato aperta a tutti i membri della commissione per il controllo dei bilanci la possibilità di suggerire emendamenti nei settori di cui si occupano di solito. L’onorevole Bösch ha presentato una serie di emendamenti in uno spirito di critica costruttiva, in merito all’Ufficio antifrode (OLAF). Ora stiamo iniziando a intravedere i problemi dovuti all’incompleta indipendenza dell’organismo dalla Commissione. Di conseguenza, gli emendamenti dell’onorevole Bösch approvati dalla commissione rimettono in discusione le spese di missione dell’OLAF, le misure di informazione e comunicazione – pur avendo ricevuto un consistente importo per questo scopo, l’Ufficio ha fatto meno di dodici comunicati stampa sia nel 2000 che nel 2001 – e prospettano l’eventualità di un taglio sia alla Commissione che all’OLAF. Il progetto preliminare di bilancio in realtà contempla una notevole decurtazione per l’OLAF, e non abbiamo avuto risposte sui motivi che l’hanno determinata. La commissione parlamentare ha ripristinato gli importi decurtati, iscrivendoli però nella riserva in attesa delle risposte di ambedue le Istituzioni. La commissione ha pure espresso una netta posizione sulle restituzioni alle esportazioni, grazie ai suoi diversi esperti in materia. Io non sono certo uno di loro, ma sostanzialmente gli emendamenti puntano alla trasparenza e ad aiutare quelli come me a capire lo scopo, la portata, il costo e l’attuazione delle restituzioni all’esportazione. Altri emendamenti vertono sul Comitato economico e sociale, al quale si tagliano fondi per ridurne la dipendenza dagli esperti esterni; si aumentano poi gli stanziamenti per gli interventi volti a contrastare la contraffazione dell’euro – proposta alla quale io come conservatore britannico guardo con una certa trepidazione – e si ripristina parzialmente un taglio nella linea di bilancio B1-361, volta a migliorare il monitoraggio e le misure preventive nei paesi candidati in materia di bilanci agricoli. Questi sono gli emendamenti presentati dalla commissione per il controllo dei bilanci."@it9
". – Mr President, I have basically left it open to all members of the Budgetary Control Committee to suggest amendments in the sectors that they tend to cover. Mr Bösch has tabled a number of amendments from the point of view of a critical friend, regarding OLAF, the Anti-Fraud Office. We are now beginning to see the problems of the office not being completely independent of the Commission. Accordingly, Mr Bösch's amendments which have been adopted by the committee include questioning the mission expenses of OLAF, questioning their information and communication measures – having received a reasonable amount of money for this purpose, the office put out less than twelve press releases in both 2000 and 2001 – and indeed questioning both the Commission and OLAF over a cut. The PDB actually cut the budget for OLAF by a substantial figure and we had no answers as to why that money had been cut. The committee has reinstated the money cut, but has put this money into the reserve pending the answers from both those institutions. The committee has also taken a strong view on export refunds. There are many experts on export refunds on the committee. I am definitely not one of those, but essentially the amendments aim for transparency and to help people like me understand the purpose, scope, cost and implementation of export refunds. Other amendments include those on the Economic and Social Committee, cutting funds to reduce its dependence on external experts, increasing appropriations for the measures to combat counterfeiting of the euro – something I as a British Conservative have some trepidation in suggesting – and reinstating part of a cut in budget line B1-361 which seeks to improve monitoring and preventative measures in candidate countries concerning agriculture budgets. Those are the amendments that the Budgetary Control Committee has submitted."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, ik heb het in principe aan alle leden van de Commissie begrotingscontrole overgelaten om amendementen voor te stellen voor hun eigen sectoren. De heer Bösch heeft vanuit het gezichtspunt van een kritische vriend een aantal amendementen ingediend inzake OLAF, het antifraudebureau. We gaan langzamerhand inzien dat de problemen van dit bureau niet geheel los staan van de Commissie. Daarom bevatten de door de commissie goedgekeurde amendementen van de heer Bösch onder andere enkele kritische vragen over de uitgaven voor de reiskostenvergoedingen van OLAF en over de maatregelen op het gebied van voorlichting en communicatie. Ondanks het feit dat het bureau voor dit laatstgenoemde onderdeel een niet onaanzienlijk bedrag heeft ontvangen, heeft het zowel in 2000 als in 2001 minder dan twaalf perscommuniqué’s uitgegeven. Ook worden in de amendementen kritische vragen gesteld aan zowel de Commissie als OLAF over een bepaalde bezuiniging. In het VOB is het budget voor OLAF met een aanzienlijk bedrag gekort en wij hebben geen antwoord gekregen op de vraag waarom die korting nodig was. De commissie heeft het gekorte bedrag weer opgenomen, maar zij heeft dit geld in de reserve geplaatst in afwachting van de antwoorden van beide instellingen. De commissie heeft ook een heel duidelijk standpunt ingenomen over de exportrestituties. In de commissie zitten veel deskundigen op het gebied van exportrestituties. Ik ben daar zelf bepaald niet één van, maar het komt erop neer dat de commissie met haar amendementen streeft naar transparantie, zodat mensen zoals ik het doel, de reikwijdte, de kosten en de uitvoering van de exportrestituties beter kunnen begrijpen. Ook zijn er nog de amendementen aangaande het Economisch en Sociaal Comité. Eén daarvan betreft een korting op de financiële middelen om dit Comité minder afhankelijk te maken van externe deskundigen. In een ander amendement wordt een verhoging bepleit van de kredieten voor de maatregelen ter bestrijding van fraude met de euro - dit laatste zeg ik als Britse Conservatief met enige schroom. In een ander amendement wordt een deel van de korting in begrotingslijn B1-361 ongedaan gemaakt. Deze begrotingslijn is bedoeld om de controle- en preventiemaatregelen in het kader van de landbouwbegrotingen in de kandidaat-landen te verbeteren. Dit zijn de amendementen die de Commissie begrotingscontrole heeft ingediend."@nl2
"Senhor Presidente, basicamente, dei a todos os membros da Comissão do Controlo Orçamental a oportunidade de sugerirem alterações nas respectivas áreas de especialização. O senhor deputado Bösch apresentou várias alterações, numa perspectiva de crítica construtiva, sobre o OLAF, o Gabinete de Luta Antifraude. Estamos agora a começar a aperceber-nos dos problemas de esse gabinete não ser completamente independente da Comissão. Assim, as alterações apresentadas pelo senhor Bösch, que foram adoptadas pela comissão, referem-se à averiguação das despesas das missões do OLAF e das medidas de prestação e comunicação de informação – tendo recebido um montante considerável de dinheiro para esse efeito, o gabinete apresentou menos de doze comunicados de imprensa em 2000 e 2001 –, e interrogam, efectivamente, a Comissão e o OLAF sobre uma redução de fundos. O anteprojecto de orçamento reduziu substancialmente o orçamento do OLAF e não nos foram dadas quaisquer respostas sobre as razões que levaram a essa redução. A comissão repôs o montante retirado, mas inscreveu os fundos em causa na reserva enquanto aguarda as respostas dessas duas Instituições. A comissão também assumiu uma posição forte relativamente aos reembolsos à exportação. Há muitos peritos em matéria de reembolsos à exportação na comissão. Não sou, sem dúvida, um deles, mas o que as alterações pretendem, essencialmente, é transparência e ajudar pessoas como eu a compreender a finalidade, âmbito, custo e aplicação dos reembolsos à exportação. Outras alterações dizem respeito ao Comité Económico e Social, à redução de fundos com vista a atenuar a sua dependência em relação a peritos externos, ao aumento das dotações para medidas de luta contra a contrafacção do euro – um assunto que eu, como conservador britânico, tenho alguma hesitação em sugerir – e a reposição de parte de uma redução da rubrica B1-361 que se destina a melhorar as medidas de fiscalização e prevenção relativas aos orçamentos da agricultura dos países candidatos. Foram estas as alterações apresentadas pela Comissão do Controlo Orçamental."@pt11
"Herr talman! Jag har i princip låtit alla i budgetkontrollutskottet som vill lägga fram ändringsförslag inom de områden de brukar syssla med. Bösch har, från en synvinkel som om han vore en kritisk vän, lagt fram ett antal ändringsförslag om OLAF, byrån för bedrägeribekämpning. Vi börjar nu se problemen med att byrån inte har en helt oberoende ställning gentemot kommissionen. Till följd av detta omfattar Böschs ändringsförslag som har antagits av utskottet ett ifrågasättande av delegationens utgifter för OLAF, när det rör dess informations- och kommunikationsåtgärder – trots att den fått ett betydande belopp för detta syfte, offentliggjorde byrån färre än tolv pressmeddelanden, både 2000 och 2001 – och förvisso ifrågasättande av både kommissionen och OLAF rörande en nedskärning. I det preliminära budgetförslaget minskas faktiskt budgeten avsevärt för OLAF, och vi har inte fått några svar på varför beloppen har minskats. Utskottet har återställt nedskärningen, men har placerat pengarna i reserven i avvaktan på svaren från båda dessa institutioner. Utskottet har också mycket bestämda åsikter när det gäller exportbidrag. Det finns många med stora kunskaper om exportbidrag i utskottet. Jag tillhör absolut inte dem, men i allt väsentligt syftar ändringsförslagen till större öppenhet och till att hjälpa personer som jag att förstå exportbidragens syfte, räckvidd, kostnader och tillämpning. Andra ändringsförslag omfattar dem om Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, och innehåller nedskärningar av medel för att minska dess beroende av sakkunniga som inte är anställda i organet, vilket ökar anslagen till åtgärder för att bekämpa förfalskning av euron – någonting som jag i egenskap av brittisk konservativ ledamot föreslår med viss bävan – och återställer delar av en nedskärning i budgetpost B1-361, inom vilken man försöker att förbättra övervakningsåtgärder och förebyggande åtgärder i kandidatländerna när det rör jordbruksbudgetarna. Detta är ändringsförslagen från budgetkontrollutskottet."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph