Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-09-24-Speech-2-199"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20020924.10.2-199"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, chers collègues, Madame, Monsieur le Commissaire, les actions extérieures contenues dans la rubrique 4 représentent bien évidemment la vitrine de l'Union européenne, de la Commission, de notre action collective dans le cadre de nos relations internationales. C'est un chapitre très important, et c'est un chapitre dans lequel notre crédibilité est en jeu, non seulement s'agissant des aspects que d'autres collègues ont déjà cités - les RAL, les difficultés d'exécution parfois - mais également pour ce qui est de nos affirmations publiques, de nos engagements politiques et même juridiques, ainsi que des actes importants concernant le budget. Je m'adresse, en son absence, tout particulièrement au commissaire Patten, et ce par votre biais, Madame la Commissaire. Je veux parler ici des accords de coopération que nous avons conclus avec de nombreux pays. Depuis un certain nombre d'années et grâce à ce Parlement, ces accords contiennent tous ce qu'on appelle la clause "droits de l'homme". C'est une clause qu'il faut lire et garder à l'esprit tant elle est importante. Cette clause affirme que les accords sont pratiquement suspendus ou sont à considérer comme tels si les deux parties ne respectent pas les droits de l'homme garantis par les conventions internationales, et notamment par la déclaration des droits de l'homme de l'ONU. Eh bien, malgré le fait que le Parlement ait insisté sur cet aspect, malgré le fait que la Commission, gardienne des traités, y compris des accords de coopération, se soit engagée, elle, à veiller à ce que ces accords soient respectés à la lettre, nous continuons, comme si de rien n'était, à conclure et à laisser courir les projets, les programmes, les financements avec des pays qui sont de fait des dictatures. Je veux parler par exemple du Viêtnam. Avec mes collègues du parti radical et des centaines, voire des milliers de personnes, et enfin de nombreux autres collègues, nous avons sollicité l'attention de la Commission sur la situation des droits de l'homme au Viêtnam. Eh bien, nous donnons 38 millions d'euros en 2003 à ce pays. Nous avons déposé un amendement pour que, en première lecture au moins, ces accords et ces fonds soient mis en réserve, en attendant que la lumière soit faite et que la Commission, aussi bien que les Vietnamiens, nous donnent des garanties et des explications sur ce qui se passe réellement dans ce pays. Il y en a d'autres, de ces pays. Nous avons pris le Viêtnam comme exemple parce que nous pensons que la Commission doit réellement modifier sa méthode de gestion et d'exécution du budget lié à ces accords de coopération."@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, kære kolleger, fru kommissær, hr. kommissær, de eksterne anliggender i udgiftsområde 4 er selvklart både EU's og Kommissionens vindue udadtil med vores fælles bestræbelser på området for internationale relationer. Det er et meget stort kapitel, og det er et kapitel, i hvilket vores troværdighed står på spil, ikke blot hvad angår de aspekter, som allerede er nævnt af andre kolleger - betalingsefterslæbet og eventuelle gennemførelsesvanskeligheder - men også hvad angår vores offentlige udmeldinger, vores politiske og endda juridiske engagement samt vigtige opgaver i forbindelse med budgettet. Jeg henvender mig til kommissær Patten igennem Dem, fru kommissær, i hans fravær. Jeg vil her tale om de samarbejdsaftaler, som vi har indgået med en del lande. Igennem en række år og takket være Europa-Parlamentet har disse aftaler alle indeholdt det, man kalder en "menneskerettighedsklausul". Det er en klausul, som skal læses og huskes, så vigtig er den. Denne klausul fastslår, at aftalerne er praktisk talt suspenderet eller at betragte som sådan, hvis de to parter ikke respekterer de menneskerettigheder, som er sikret i de internationale konventioner og især i FN's verdenserklæring om menneskerettigheder. Og alligevel, på trods af at Parlamentet har insisteret på dette aspekt, på trods af at Kommissionen som traktatens og samarbejdsaftalernes vogter har forpligtet sig til at sørge for, at disse aftaler overholdes i bogstav, fortsætter vi, som om intet var hændt, med at aftale og gennemføre projekter, programmer og finansieringer med lande, som i virkeligheden er diktaturer. Tag f.eks. Vietnam. Sammen med mine kolleger fra det radikale parti og hundreder, ja, tusinder af mennesker og endelig mange andre kolleger har vi henledt Kommissionens opmærksomhed på menneskerettighedssituationen i Vietnam. Alligevel yder vi 38 millioner euro i støtte til landet i 2003. Vi har stillet et ændringsforslag om henlæggelse af disse aftaler og midler, i det mindste under førstebehandlingen, indtil der er bragt klarhed over sagen, og Kommissionen så vel som vietnameserne giver os nogle garantier og forklaringer på, hvad der egentlig foregår i landet. Der er flere af disse lande. Vi har valgt Vietnam som eksempel, fordi vi mener, at Kommissionen virkelig skal ændre sine budgetforvaltnings- og budgetgennemførelsesmetoder i forbindelse med disse samarbejdsaftaler."@da1
"Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, Frau Kommissarin, Herr Kommissar! Die externen Aktionen in Rubrik 4 stellen natürlich das Schaufenster der Europäischen Union, der Kommission, unserer kollektiven Aktion im Rahmen unserer internationalen Beziehungen dar. Das ist ein sehr wichtiges Kapitel, in dem es um unsere Glaubwürdigkeit geht, nicht nur hinsichtlich der Aspekte, die andere Kollegen bereits genannt haben – der Restmittel, häufig auch der Umsetzungsschwierigkeiten – sondern auch hinsichtlich unserer öffentlichen Erklärungen, unserer politischen und sogar rechtlichen Verpflichtungen sowie wichtiger Haushaltsentscheidungen. Ich wende mich über Sie, Frau Kommissarin, da er selbst nicht anwesend ist, ganz besonders an Kommissar Patten. Ich möchte hier von den Kooperationsabkommen sprechen, die wir mit zahlreichen Ländern abgeschlossen haben. Seit einigen Jahren enthalten diese Abkommen dank dieses Parlaments eine so genannte „Menschenrechtsklausel“. Diese Klausel ist sehr wichtig und man sollte sie aufmerksam lesen und sich einprägen. Sie besagt, dass die Abkommen praktisch ausgesetzt werden oder als ausgesetzt gelten, wenn nicht beide Seiten die Menschenrechte achten, wie sie durch die internationalen Konventionen, vor allem die Menschenrechtserklärung der UNO, garantiert sind. Jedoch trotz der Tatsache, dass das Parlament auf diesem Aspekt bestanden hat, trotz der Tatsache, dass die Kommission als Hüterin der Verträge, einschließlich der Kooperationsabkommen, sich verpflichtet hat darüber zu wachen, dass diese Abkommen buchstabengetreu eingehalten werden, schließen wir weiterhin, als sei nichts geschehen, Projekte, Programme, Finanzierungen mit Ländern ab, die de facto Diktaturen sind, oder lassen sie weiterlaufen. Ein Beispiel ist Vietnam. Mit meinen Kollegen von der Radikalen Partei und Hunderten, ja Tausenden von Menschen sowie zahlreichen anderen Kollegen haben wir die Aufmerksamkeit der Kommission auf die Menschenrechtssituation in Vietnam gelenkt. Dieses Land erhält aber trotzdem im Jahr 2003 von uns 38 Mio. Euro. Wir haben einen Änderungsantrag eingebracht, damit zumindest in erster Lesung diese Abkommen und diese Mittel zurückgestellt werden, bis der Sachverhalt geklärt ist und die Kommission ebenso wie die Vietnamesen uns Garantien und Erklärungen über das geben, was in diesem Lande wirklich geschieht. Es gibt noch mehr solcher Länder. Wir haben Vietnam als Beispiel gewählt, weil wir der Auffassung sind, dass die Kommission ihre Methode der Haushaltsverwaltung und -durchführung im Zusammenhang mit den Kooperationsabkommen wirklich ändern sollte."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία και κύριε Επίτροπε, οι εξωτερικές δράσεις που περιέχονται στη στήλη 4 αντιπροσωπεύουν προφανέστατα τη βιτρίνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Επιτροπής, της συλλογικής μας δράσης στο πλαίσιο των διεθνών μας σχέσεων. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο, πρόκειται για ένα κεφάλαιο στο οποίο διακυβεύεται η αξιοπιστία μας, όχι μόνο όσον αφορά πτυχές που ήδη ανέφεραν άλλοι συνάδελφοι – τα RAL, τις δυσκολίες εκτέλεσης ενίοτε – αλλά εξίσου όσον αφορά τις δημόσιες διαβεβαιώσεις μας, τις πολιτικές, ακόμα και νομικές δεσμεύσεις μας, καθώς και σημαντικές δράσεις που αφορούν τον προϋπολογισμό. Απευθύνομαι, όλως ιδιαιτέρως, παρόλο που απουσιάζει, στον Επίτροπο Patten, μέσω υμών, κυρία Επίτροπε. Θέλω να μιλήσω εδώ για τις συμφωνίες συνεργασίας που συνάψαμε με πολυάριθμες χώρες. Εδώ και αρκετά χρόνια και χάρη σε αυτό το Κοινοβούλιο, οι εν λόγω συμφωνίες περιέχουν όλες τους κάτι που αποκαλούμε “ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων”. Πρόκειται για μια ρήτρα που πρέπει να διαβάσουμε και να έχουμε κατά νου·τόσο σημαντική είναι. Αυτή η ρήτρα βεβαιώνει ότι οι συμφωνίες αναστέλλονται στην πράξη ή θεωρούνται ανασταλείσες αν τα δύο μέρη δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως αυτά προστατεύονται από τις διεθνείς συμβάσεις, και κυρίως από τη διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου, του ΟΗΕ. Ε λοιπόν, παρά το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο επέμεινε σε αυτήν την πτυχή, παρά το γεγονός ότι η Επιτροπή, ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, αλλά και των συμφωνιών συνεργασίας, έχει δεσμευτεί, η ίδια, να μεριμνά ώστε αυτές οι συμφωνίες να τηρούνται κατά γράμμα, συνεχίζουμε, σαν να μην συνέβη τίποτα, να συνάπτουμε και να αφήνουμε να υλοποιούνται σχέδια, προγράμματα, χρηματοδοτήσεις με χώρες που στην πράξη είναι δικτατορίες. Πάρτε για παράδειγμα το Βιετνάμ. Με τους συναδέλφους μου του ριζοσπαστικού κόμματος και εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες άτομα, τέλος δε με πολλούς άλλους συναδέλφους, επιστήσαμε την προσοχή της Επιτροπής όσον αφορά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ. Ε λοιπόν, δίνουμε 38 εκατομμύρια ευρώ το 2003 σε αυτήν τη χώρα. Καταθέσαμε μια τροπολογία ούτως ώστε, σε πρώτη ανάγνωση τουλάχιστον, αυτές οι συμφωνίες και αυτοί οι πόροι να τεθούν υπό αίρεση, εν αναμονή διευκρινίσεων και προκειμένου η Επιτροπή, όπως και οι Βιετναμέζοι, να μας παράσχουν εγγυήσεις και εξηγήσεις σχετικά με το τι πραγματικά συμβαίνει σε αυτήν τη χώρα. Υπάρχουν και άλλες τέτοιες χώρες. Πήραμε το Βιετνάμ ως παράδειγμα επειδή νομίζουμε ότι η Επιτροπή πρέπει να τροποποιήσει πραγματικά τη μέθοδο διαχείρισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού που ακολουθεί όσον αφορά αυτές τις συμφωνίες συνεργασίας."@el8
"Mr President, Commissioners, ladies and gentlemen, the external actions contained in heading 4 clearly represent the display window of the European Union and the Commission – of our joint action in the context of our international relations. It is a highly important chapter in which our credibility is at stake, not only with regard to the aspects already cited by my fellow Members – the RAL, occasional implementation problems – but also in terms of our public statements, our political and legal commitments, and important budget-related actions. In his absence, I am addressing my comments to Commissioner Patten in particular, through the intermediary of Mrs Schreyer. I am talking about the cooperation agreements we have concluded with many countries. For a number of years, thanks to Parliament, these agreements have all contained what is called the ‘human rights’ clause. This clause is so important that it should be read and kept in mind. This clause states that the agreements shall in practice be suspended or considered suspended should the two parties fail to respect human rights as guaranteed by international conventions, and in particular the UN Declaration of Human Rights. Well, despite the fact that Parliament has insisted on this aspect, despite the fact that the Commission, as guardian of the Treaties, including cooperation agreements, made a commitment to ensure that these agreements are respected to the letter, we still, as if nothing had happened, continue to conclude and maintain projects, programmes and funding in countries run by dictators. Take Vietnam, for example. Together with my colleagues in the radical party and hundreds, or even thousands, of people, and also many of my fellow Members, I called the Commission’s attention to the human rights situation in Vietnam. Well, in 2003 we are due to give Vietnam EUR 38 million. We have tabled an amendment so that, at least at first reading, these agreements and funds may be set aside until the situation is resolved and both Vietnam and the Commission provide us with guarantees and explanations as to what is really going on there. There are other countries in a similar situation. We took Vietnam as an example because we think the Commission should really change its method of managing and implementing the budget with regard to these cooperation agreements."@en3
"Señor Presidente, señores Comisarios, Señorías, las acciones externas incluidas en la rúbrica 4 son el escaparate de la Unión Europea y de la Comisión: de nuestra acción conjunta en el contexto de nuestras relaciones internacionales. Se trata de un capítulo muy importante en el que está en juego nuestra credibilidad, no sólo en lo tocante a los aspectos ya citados por mis colegas diputados, como los RAL y los ocasionales problemas de ejecución, sino también en términos de nuestras declaraciones públicas, nuestros compromisos políticos y jurídicos, así como importantes acciones relacionadas con el presupuesto. Aunque no está aquí, dirijo mis comentarios especialmente al Comisario Patten, con la intermediación de la Sra. Schreyer. Estoy hablando de los acuerdos de cooperación que hemos firmado con muchos países. Durante varios años, y gracias al Parlamento, todos esos acuerdos han incluido lo que se ha venido a denominar la cláusula de «derechos humanos». Esta cláusula es tan importante que conviene leerla y tenerla en cuenta. Afirma que los acuerdos se suspenderán o se considerarán suspendidos en la práctica si alguna de las dos partes no respeta los derechos humanos garantizados por los convenios internacionales, y especialmente por la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Pues bien, a pesar de que el Parlamento ha insistido en este aspecto, a pesar de que la Comisión, como guardiana de los Tratados, incluidos los acuerdos de cooperación, se comprometió a garantizar que esos acuerdos se respeten en todos sus términos, seguimos, como si nada hubiera ocurrido, celebrando y manteniendo proyectos, programas y financiación en países gobernados por dictadores. Un ejemplo de ello es Vietnam. Junto con mis colegas del partido radical y cientos, o incluso miles de personas, así como muchos de los señores diputados, llamé la atención de la Comisión sobre la situación de los derechos humanos en Vietnam. Pues bien, en 2003 vamos a entregar a Vietnam 38 millones de euros. Hemos presentado una enmienda para que, por lo menos en la primera lectura, esos acuerdos y fondos se paralicen hasta que se resuelva la situación, y tanto Vietnam como la Comisión nos den garantías y explicaciones sobre lo que está ocurriendo realmente en ese país. Hay otros países en una situación similar. Hemos utilizado el ejemplo de Vietnam porque creemos que la Comisión debería cambiar su método de gestionar y ejecutar el presupuesto en lo relativo a esos acuerdos de cooperación."@es12
"Arvoisa puhemies, arvoisat komission jäsenet, hyvät parlamentin jäsenet, otsakkeeseen 4 sisältyvät ulkoiset toimet muodostavat selvästi Euroopan unionille ja komissiolle keinon esitellä meidän yhteistä toimintaamme kansainvälisissä suhteissa. Kyseessä on erittäin tärkeä luku, jossa on panoksena unionin uskottavuus ei ainoastaan niiden seikkojen osalta, joita kollegani ovat jo maininneet – maksamatta olevat määrät, satunnaiset täytäntöönpano-ongelmat – mutta myös julkisten lausuntojemme, poliittisten ja oikeudellisten sitoumuksiemme sekä merkittävien talousarvioon liittyvien toimien osalta. Komission jäsenen Pattenin poissaollessa osoitan huomautukseni hänelle jäsen Schreyerin välityksellä. Viittaan monien maiden kanssa tekemiimme yhteistyösopimuksiin. Monia vuosia nämä sopimukset ovat parlamentin ansiosta kaikki sisältäneet niin sanotun ihmisoikeuslausekkeen. Tämä lauseke on niin merkittävä, että se olisi luettava ja pidettävä mielessä. Lausekkeessa todetaan, että käytännössä sopimukset lakkautetaan tai niitä pidetään lakkautettuina, mikäli osapuolet eivät kunnioita kansainvälisissä yleissopimuksissa, erityisesti YK:n ihmisoikeusjulistuksessa, taattuja ihmisoikeuksia. Vaikka parlamentti on korostanut tätä seikkaa ja komissio on perussopimusten ja yhteistyösopimusten valvojana sitoutunut varmistamaan, että sopimuksia noudatetaan kirjaimellisesti, teemme siitä huolimatta yhä sopimuksia, jotka koskevat hankkeita, ohjelmia ja rahoitusta diktaattorien johtamissa maissa, ja tuemme niitä aivan kuin mitään ei olisi tapahtunut. Ajatellaan esimerkiksi Vietnamia. Yhdessä radikaalipuolueen kollegoideni ja satojen, jopa tuhansien ihmisten sekä monien parlamentin jäsenten kanssa kiinnitin komission huomion Vietnamin ihmisoikeustilanteeseen. Kuitenkin vuonna 2003 meidän on määrä antaa Vietnamille 38 miljoonaa euroa. Olemme ehdottaneet tarkistusta, jotta ainakin ensimmäisessä käsittelyssä nämä sopimukset ja rahoitus voidaan keskeyttää siihen asti, kun tilanne ratkaistaan ja sekä Vietnam että komissio antavat meille takuut ja selitykset siitä, mitä maassa oikeasti tapahtuu. On myös muita samanlaisessa tilanteessa olevia maita. Valitsimme Vietnamin esimerkiksi, koska mielestämme komission pitäisi todella muuttaa talousarvion hallinnointi- ja toteuttamismenettelyjä näiden yhteistyösopimusten osalta."@fi5
"Signor Presidente, signori Commissari, onorevoli colleghi, le azioni esterne della rubrica 4 rappresentano chiaramente la vetrina delle azioni congiunte dell’Unione europea e della Commissione nel contesto delle nostre relazioni internazionali. E’ un capitolo estremamente importante nel quale si mette in gioco la nostra credibilità, non soltanto quanto agli aspetti già citati dagli onorevoli colleghi – gli impegni ancora da liquidare, occasionali problemi di esecuzione – ma anche rispetto alle nostre dichiarazioni pubbliche, ai nostri impegni politici e giuridici e ad importanti azioni correlate al bilancio. In assenza del Commissario Patten, cui mi rivolgo in particolare, prego il Commissario, signora Schreyer, di fare da tramite. Mi riferisco agli accordi di cooperazione conclusi con molti altri paesi. Per alcuni anni, grazie al Parlamento, questi accordi hanno contenuto tutto ciò che chiamiamo la clausola “diritti umani”. Questa clausola è così importante che è bene leggerla e tenerla presente. Essa afferma che gli accordi in pratica vanno sospesi o considerati tali, qualora le due parti non rispettino i diritti umani sanciti dalle convenzioni internazionali e in particolare dalla Dichiarazione sui diritti dell’uomo delle Nazioni Unite. Ebbene, nonostante il Parlamento abbia insistito su questo aspetto, e nonostante la Commissione, quale custode dei Trattati, compresi gli accordi di cooperazione, si sia impegnata a garantire il rispetto della lettera di questi accordi, noi, come se non fosse successo nulla, continuiamo ad approvare e attuare progetti, programmi e finanziamenti in paesi governati da dittatori. Prendiamo il Vietnam, per esempio. Insieme ai colleghi del partito radicale e a centinaia, o anche migliaia di persone e anche a molti colleghi, ho attirato l’attenzione della Commissione sulla situazione dei diritti umani in Vietnam. Ebbene, nel 2003 dovremo dare 38 milioni di euro al Vietnam. Abbiamo presentato un emendamento volto a far sì che, almeno in prima lettura, questi accordi e finanziamenti possano essere accantonati fintantoché non sarà risolta la situazione e sia il Vietnam che la Commissione ci abbiano fornito garanzie e spiegazioni su ciò che sta veramente succedendo in quel paese. Ci sono altri paesi in una situazione simile. Abbiamo preso il Vietnam come esempio perché pensiamo che la Commissione debba veramente cambiare i propri metodi di gestione e attuazione del bilancio rispetto a questi accordi di cooperazione."@it9
"Mr President, Commissioners, ladies and gentlemen, the external actions contained in heading 4 clearly represent the display window of the European Union and the Commission – of our joint action in the context of our international relations. It is a highly important chapter in which our credibility is at stake, not only with regard to the aspects already cited by my fellow Members – the RAL, occasional implementation problems – but also in terms of our public statements, our political and legal commitments, and important budget-related actions. In his absence, I am addressing my comments to Commissioner Patten in particular, through the intermediary of Mrs Schreyer. I am talking about the cooperation agreements we have concluded with many countries. For a number of years, thanks to Parliament, these agreements have all contained what is called the ‘human rights’ clause. This clause is so important that it should be read and kept in mind. This clause states that the agreements shall in practice be suspended or considered suspended should the two parties fail to respect human rights as guaranteed by international conventions, and in particular the UN Declaration of Human Rights. Well, despite the fact that Parliament has insisted on this aspect, despite the fact that the Commission, as guardian of the Treaties, including cooperation agreements, made a commitment to ensure that these agreements are respected to the letter, we still, as if nothing had happened, continue to conclude and maintain projects, programmes and funding in countries run by dictators. Take Vietnam, for example. Together with my colleagues in the radical party and hundreds, or even thousands, of people, and also many of my fellow Members, I called the Commission’s attention to the human rights situation in Vietnam. Well, in 2003 we are due to give Vietnam EUR 38 million. We have tabled an amendment so that, at least at first reading, these agreements and funds may be set aside until the situation is resolved and both Vietnam and the Commission provide us with guarantees and explanations as to what is really going on there. There are other countries in a similar situation. We took Vietnam as an example because we think the Commission should really change its method of managing and implementing the budget with regard to these cooperation agreements."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, geachte collega’s, mevrouw en mijnheer de commissaris, de externe activiteiten die zijn opgenomen in rubriek 4 vormen uiteraard de etalage van de Europese Unie, van de Commissie en van ons gemeenschappelijk optreden op internationaal niveau. Dit is een uiterst belangrijk hoofdstuk en een hoofdstuk ten aanzien waarvan onze geloofwaardigheid op het spel staat. Niet alleen waar het gaat om de door andere sprekers reeds aangekaarte aspecten – de RAL’s, de uitvoeringsproblemen waarvan soms sprake is – maar ook waar het gaat om onze openbare verklaringen, politieke en zelfs juridische toezeggingen en om belangrijke besluiten betreffende de begroting. Mevrouw de commissaris, ik zou mij via u in het bijzonder tot commissaris Patten willen wenden, die hier vandaag niet aanwezig is. Het gaat mij om de samenwerkingsovereenkomsten die wij met tal van landen hebben gesloten. Sinds een aantal jaren wordt in deze overeenkomsten op aandringen van het Parlement een zogenoemde “mensenrechtenclausule” opgenomen. Deze clausule is van cruciaal belang. Hierin is vastgelegd dat de overeenkomsten worden opgeschort of als opgeschort worden beschouwd wanneer de twee partijen de mensenrechten die zijn verankerd in de internationale verdragen, in het bijzonder de VN-verklaring inzake de rechten van de mens, niet naleven. Maar ondanks het feit dat het Parlement zich hiervoor sterk heeft gemaakt, ondanks het feit dat de Commissie, de hoedster van de Verdragen en dientengevolge ook van de samenwerkingsovereenkomsten, zelf heeft toegezegd dat zij erop zal toezien dat deze overeenkomsten naar de letter worden nageleefd, ondanks dit alles doen wij alsof onze neus bloedt en gaan wij door met nieuwe en oude projecten, met programma’s en met de financiering van landen die in feite dictaturen zijn. Ik zou het voorbeeld Vietnam willen noemen. Samen met mijn collega’s van de radicale partij en honderden, ja duizenden personen en tal van collega’s hebben wij de aandacht van de Commissie op de mensenrechtensituatie in Vietnam gevestigd. En toch krijgt dit land in 2003 38 miljoen euro van ons. Wij hebben een amendement ingediend dat erop gericht is deze overeenkomsten en de bijbehorende kredieten althans in de eerste lezing in de reserve te plaatsen totdat de situatie wordt opgehelderd en de Commissie evenals Vietnam zelf ons garanties bieden en verklaringen geven voor hetgeen er in dit land echt gaande is. En Vietnam is zeker niet het enige land. Wij hebben Vietnam als voorbeeld genomen omdat wij van mening zijn dat de Commissie haar wijze van beheer en uitvoering van de begroting in verband met de samenwerkingsovereenkomsten op een geheel nieuwe leest dient te schoeien."@nl2
"Senhor Presidente, caros colegas, Senhora Comissária, Senhor Comissário, as acções externas incluídas na rubrica 4 representam evidentemente o espelho da União Europeia, da Comissão, da nossa acção colectiva no âmbito das nossas relações internacionais. Trata-se de um capítulo muito importante, um capítulo no qual a nossa credibilidade está em jogo, não só no que respeita aos aspectos que outros colegas já citaram – os RAL, por vezes as dificuldades de execução -, mas também relativamente às nossas afirmações públicas, aos nossos compromissos políticos e mesmo jurídicos e ainda aos actos importantes no que respeita ao orçamento. Na sua ausência, dirijo-me muito concretamente ao senhor Comissário Patten através de si, Senhora Comissária. Gostaria de falar aqui dos acordos de cooperação que concluímos com numerosos países. Desde há alguns anos, e graças ao nosso Parlamento, esses acordos incluem sistematicamente aquilo a que chamamos a cláusula “direitos humanos”. Trata-se de uma cláusula que há que ler e manter presente, de tal forma é importante. Trata-se de uma cláusula que afirma que os acordos são praticamente suspensos ou são de considerar como tal se ambas as partes não respeitarem os direitos humanos tal como se encontram garantidos pelas convenções internacionais, nomeadamente a Convenção dos Direitos do Homem da ONU. Pois bem, apesar de o Parlamento ter insistido neste aspecto, apesar de a Comissão, guardiã dos Tratados, incluindo os acordos de cooperação, se ter comprometido a zelar por esses acordos serem respeitados à letra, continuamos paulatinamente a concluir e a deixar correr os projectos, os programas, os financiamentos com países que são governados por ditadores. Refiro-me nomeadamente ao Vietname. Juntamente com os meus colegas do Partido Radical e centenas, ou mesmo milhares, de pessoas, e também muitos outros colegas, solicitámos a atenção da Comissão para a situação dos direitos humanos no Vietname. Pois bem, vamos dar 38 milhões de euros àquele país em 2003. Apresentámos uma alteração no sentido de, pelo menos em primeira leitura, esses acordos e esses fundos serem suspensos até ser feita luz e a Comissão, tal como os Vietnamitas, nos darem garantias e explicações sobre o que se passa realmente naquele país. E há mais países como ele. Usámos o Vietname como exemplo porque pensamos que a Comissão tem de facto de modificar o seu método de gestão e execução do orçamento relativamente a esses acordos de cooperação."@pt11
"Herr talman, kära kolleger, fru kommissionär, herr kommissionär! De yttre åtgärderna inom rubrik 4 utgör självfallet skyltfönstret för Europeiska unionen, kommissionen och våra gemensamma åtgärder inom ramen för våra internationella relationer. Det är ett mycket viktigt kapitel, och det är ett kapitel där vår trovärdighet står på spel, inte bara när det gäller de aspekter som andra kolleger redan nämnt – utestående åtaganden, svårigheten att ibland verkställa åtaganden – men också när det gäller våra offentliga bekräftelser, våra politiska och även juridiska åtaganden, samt viktiga handlingar beträffande budgeten. Jag vänder mig särskilt till kommissionär Patten i hans frånvaro och det gör jag via er, fru kommissionär. Jag talar här om de avtal om samarbete vi slutit med ett stort antal länder. Sedan ett antal år innehåller alla dessa avtal, tack vare parlamentet, det som kallas klausulen om ”mänskliga rättigheter”. Det är en klausul som skall läsas och kommas ihåg eftersom den är så viktig. Klausulen innebär att avtal i princip upphör eller betraktas som avskaffade om de två parterna inte respekterar de mänskliga rättigheter som garanteras i internationella överenskommelser, särskilt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Men trots att parlamentet insisterat på denna aspekt, trots det faktum att kommissionen, fördragens väktare, åtagit sig att se till att avtalen respekteras bokstavligen, även när det gäller samarbetsavtal, fortsätter vi som om ingenting hänt att göra upp och fortsätta med projekt, program och finansiering med länder som faktiskt är diktaturer. Jag talar exempelvis om Vietnam. Tillsammans med mina kolleger i det radikala partiet och hundratals eller till och med tusentals personer, och ett stort antal andra kolleger, har vi bett kommissionen uppmärksamma situationen för de mänskliga rättigheterna i Vietnam. Vi lämnar 38 miljoner euro under 2003 till detta land. Vi har lämnat in ett ändringsförslag för att dessa avtal och dessa medel, åtminstone vid första behandlingen, skall placeras i en reserv, i avvaktan på att klarhet bringas och på att kommissionen och vietnameserna ger oss garantier och förklaringar till vad som verkligen sker i detta land. Det finns andra sådana länder. Vi tog Vietnam som exempel eftersom vi anser att kommissionen verkligen måste förändra sin metod för förvaltning och verkställande av budgeten i anslutning till dessa samarbetsavtal."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph