Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-09-24-Speech-2-190"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20020924.10.2-190"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - Da mein Kollege Chris Patten heute gleich zwei Gipfel auf einmal hat, möchte ich in Vertretung seiner Person einige der Punkte beantworten. Zum einen: Im Bereich der Außenpolitik haben wir ja seit Jahren die stärksten neuen Anforderungen, ohne dass das Budget ausgeweitet werden kann. Der Rat und das Parlament haben hier schon mehrmals die Flexibilitätsreserve in Anspruch genommen, um den neuen Anforderungen gerecht zu werden. In Bezug auf Afghanistan möchte ich mich beim Rat und vor allem auch schon im Voraus beim Parlament bedanken, dass sie übereinstimmen, 70 Millionen Euro, die in diesem Jahr noch in der Reserve enthalten sind, nun sehr schnell zu aktivieren, um hier zu helfen, insbesondere auch die notwendigen direkten Haushaltszuschüsse für die Übergangsregierung bereitzustellen. Zu der Frage, die von Herrn Howitt angesprochen wurde und die auch den betrifft weise ich darauf hin, dass 35 Millionen Euro von unserer Seite im Budget vorgesehen sind. Wir haben ja zu dem aus dem EU-Haushalt bzw. aus dem EEF-Haushalt schon 120 Millionen beigetragen. Hier wurde gerade auch die Entscheidung getroffen, so dass wir davon ausgehen, dass diese Mittel reichen. Vor allem hat mein Kollege Herr Nielson verschiedene Haushaltslinien zur Verfügung. Er wird hierzu noch Stellung nehmen. Nun zu der Frage von Herrn Rübig: Was den Bereich der Energie betrifft, so hat die Kommission ja ein neues mehrjähriges Programm vorgelegt - intelligente Energien -, das auch eine Förderung solcher intelligenter Energien in Drittstaaten vorsieht. Ich glaube, der Gipfel von Johannesburg hat noch einmal sehr deutlich gemacht, dass wir ein besonderes Schwergewicht darauf legen sollten."@de7
lpv:translated text
"Da min kollega Chris Patten skal til to topmøder i dag, vil jeg gerne svare på et par af punkterne på hans vegne. Hvad angår udenrigspolitikken, står vi jo over for de største nye krav i årevis, uden at budgettet har kunnet forhøjes. Rådet og Parlamentet har her allerede gjort brug af fleksibilitetsreserven flere gange for at kunne opfylde de nye krav. Med hensyn til Afghanistan vil jeg gerne rette en forhåndstak til Rådet og især også til Parlamentet for, at de er enige i at aktivere 70 millioner euro, der er opført i reserverne i år, meget hurtigt med henblik på at yde bistand, især også med henblik på at stille de nødvendige direkte budgettilskud til rådighed til overgangsregeringen. Hvad angår det spørgsmål, hr. Howitt var inde på, og som også vedrører den globale sundhedsfond, påpeger jeg, at vi har afsat 35 millioner euro i budgettet. Vi har jo allerede bidraget med 120 millioner til den globale sundhedsfond fra EU-budgettet eller EUF-budgettet. Her er der lige blevet truffet en beslutning, således at vi kan gå ud fra, at midlerne er tilstrækkelige. Især hr. Nielson har forskellige budgetposter til rådighed. Han vil tage stilling hertil. Nu til hr. Rübigs spørgsmål. Hvad angår energiområdet, har Kommissionen jo fremlagt et nyt flerårigt program - intelligente energiformer - der også indeholder fremme af sådanne intelligente energiformer i tredjelande. Efter min mening har topmødet i Johannesburg endnu en gang understreget, at vi skal lægge meget stor vægt på dette."@da1
". Καθώς ο συνάδελφος κ. Chris Patten παραβρίσκεται σήμερα σε δύο διασκέψεις ταυτόχρονα, θα ήθελα να απαντήσω σε ορισμένες παρατηρήσεις και εξ ονόματός του. Καταρχάς, στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις πιο σημαντικές νέες απαιτήσεις εδώ και χρόνια, χωρίς αρμοδιότητα διεύρυνσης του προϋπολογισμού. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο χρησιμοποίησαν ήδη αρκετές φορές το μέσο ευελιξίας, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις. Για το θέμα του Αφγανιστάν, θα ήθελα να απευθύνω τις ευχαριστίες μου προς το Συμβούλιο και ιδιαίτερα, εκ των προτέρων, στο Σώμα για τη συμφωνία άμεσης ταχείας αποδέσμευσης 70 εκατομμυρίων ευρώ τα οποία παραμένουν στο αποθεματικό αυτής της χρονιάς, ώστε να παράσχουμε βοήθεια στη χώρα αυτή, και ιδιαίτερα επίσης για την έγκριση των αναγκαίων άμεσων επιχορηγήσεων προς τη μεταβατική κυβέρνηση. Σχετικά με το θέμα που έθεσε ο κ. Howitt, το οποίο επίσης σχετίζεται με το Παγκόσμιο Ταμείο για την Υγεία, θέλω να επισημάνω ότι στον προϋπολογισμό προβλέπεται χρηματοδότηση 35 εκατομμυρίων ευρώ για το Ταμείο. Άλλωστε, έχουμε ήδη διαθέσει 120 εκατομμύρια ευρώ στο Παγκόσμιο Ταμείο για την Υγεία από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και του ΕΤΑ. Η σχετική απόφαση λήφθηκε πρόσφατα, συνεπώς θεωρούμε ότι τα ποσά αυτά είναι επαρκή. Ο συνάδελφός μου, κ. Nielson, ιδιαίτερα, έχει στη διάθεσή του διάφορα κονδύλια. Θα αναφερθεί στο θέμα σε λίγο. Όσον αφορά το θέμα που έθεσε ο κ. Rübig σχετικά με την ενέργεια, η Επιτροπή έχει προτείνει ένα νέο πολυετές πρόγραμμα δράσης στον τομέα της έξυπνης ενέργειας, το οποίο προβλέπει επίσης τη χρηματοδότηση σχετικών ενεργειακών προγραμμάτων σε τρίτες χώρες. Πιστεύω ότι η διάσκεψη κορυφής του Γιοχάνεσμπουργκ κατέστησε σαφές ότι θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προτεραιότητα στον τομέα αυτόν."@el8
". Since my colleague Chris Patten is attending two summits simultaneously today, I would like to respond to some of the points on his behalf. Firstly, in the foreign policy field, we face, after all, the most substantial new requirements for many years, without any scope to expand the budget. The Council and Parliament have already used the flexibility instrument several times here in order to meet the new requirements. On the issue of Afghanistan, I would like to extend my thanks to the Council and especially, in advance, to this House for agreeing to the very rapid release at this time of EUR 70 million which are still in reserve for this year in order to provide assistance here, and especially also for granting the necessary direct subsidies to the transitional government. On the issue raised by Mr Howitt, which also relates to the Global Health Fund, I would point out that we have earmarked EUR 35 million for the Fund in the budget. After all, we have already contributed EUR 120 million to the Global Health Fund from the EU and EDF budgets. The decision was only taken recently, so we assume that these funds are adequate. My colleague Mr Nielson, in particular, has various budget lines available. He will make a statement on this issue shortly. As regards Mr Rübig's question on energy, the Commission has proposed a new multi-annual programme for action in the field of intelligent energies, which also provides funding for these energies in third states. I think the Johannesburg Summit made it very clear once again that we should be giving special priority to this area."@en3
". Puesto que mi colega Chris Patten está asistiendo a dos cumbres simultáneamente hoy, me gustaría responder a algunos de los puntos en su nombre. En primer lugar, en el ámbito de política exterior, nos enfrentamos, después de todo, con los nuevos requisitos más importantes desde hace muchos años, sin ninguna perspectiva de ampliar el presupuesto. El Consejo y el Parlamento ya han utilizado el instrumento de flexibilidad en varias ocasiones aquí, con el fin de satisfacer los nuevos requisitos. Con respecto al problema de Afganistán, desearía dar las gracias al Consejo y especialmente, por adelantado, a esta Cámara por mostrar su acuerdo con la rapidísima aportación en este momento de 70 millones de euros, que todavía se encuentran en la reserva para este año, con el fin de ofrecer ayuda al respecto y especialmente también de garantizar las subvenciones directas necesarias al gobierno de transición. Con respecto al problema planteado por el Sr. Howitt, que también hace referencia al Fondo mundial de la salud, me gustaría destacar que hemos reservado 35 millones de euros para el Fondo en el presupuesto. Después de todo, ya hemos aportado 120 millones de euros al Fondo mundial de la salud de los presupuestos de la UE y del FED. La decisión se tomó hace muy poco, por lo que asumimos que estos fondos resultan adecuados. Mi colega el Sr. Nielson, en particular, cuenta con varias líneas presupuestarias disponibles. En breve, realizará una declaración al respecto. Con respecto a la pregunta del Sr. Rübig acerca de la energía, la Comisión ha propuesto un nuevo programa de acción plurienal en el ámbito de la energía inteligente, que también ofrece financiación para esta energía en terceros estados. Creo que la Cumbre de Johanesburgo dejó muy claro una vez más que deberíamos dar especial prioridad a esta área."@es12
". Koska kollegani Chris Patten osallistuu tänään kahteen huippukokoukseen samanaikaisesti, haluaisin vastata joihinkin kohtiin hänen puolestaan. Ensiksikin ulkopolitiikassa meillä on edessämme loppujen lopuksi kaikkein huomattavimmat uudet vaatimukset moneen vuoteen, mutta meillä ei ole mitään mahdollisuuksia lisätä talousarvion määrärahoja. Neuvosto ja parlamentti ovat jo käyttäneet joustovälinettä tässä yhteydessä moneen kertaan uusien vaatimusten täyttämiseksi. Afganistanin kysymyksen osalta haluan kiittää neuvostoa ja kiittää etukäteen erityisesti parlamenttia päätöksestä myöntää hyvin nopeasti 70 miljoonaa euroa, jotka ovat edelleen varauksessa tätä vuotta varten avun antamiseksi, sekä päätöksestä myöntää tarvittavat suorat tuet väliaikaiselle hallitukselle. Parlamentin jäsenen Howittin kysymys koskee myös maailmanlaajuista terveysrahastoa. Haluan huomauttaa, että olemme varanneet rahastolle 35 miljoonaa euroa talousarviosta. Olemme itse asiassa jo myöntäneet maailmanlaajuiselle terveysrahastolle 120 miljoonaa euroa EU:n ja EKR:n talousarvioista. Päätös tehtiin vasta hiljattain, ja oletamme, että nämä varat riittävät. Erityisesti kollegallani jäsen Nielsonilla on käytettävissä monia budjettikohtia. Hän ottaa kohta kantaa tähän asiaan. Parlamentin jäsenen Rübigin kysymys koskee energiaa. Komissio on ehdottanut uutta älykästä energianhuoltoa koskevaa monivuotista toimintaohjelmaa, josta rahoitettaisiin älykästä energianhuoltoa myös unionin ulkopuolisissa maissa. Mielestäni Johannesburgin huippukokous teki jälleen kerran hyvin selväksi, että meidän pitäisi kiinnittää tähän alaan erityishuomiota."@fi5
"Étant donné que mon collègue Chris Patten participe à deux sommets aujourd'hui, je voudrais réagir sur certains points en son nom. Premièrement : la politique étrangère. C'est dans ce domaine que nous avons depuis des années les nouvelles exigences les plus élevées, sans que le budget ne puisse être augmenté. À ce sujet, le Parlement et le Conseil ont déjà recouru à plusieurs reprises à l'instrument de flexibilité pour satisfaire aux nouvelles demandes. En ce qui concerne l'Afghanistan, je voudrais remercier le Conseil et surtout, d'avance, le Parlement pour avoir accepté de débloquer très rapidement les 70 millions d'euros encore contenus dans la réserve de cette année pour aider ce pays, et en particulier pour avoir accordé les subventions directes nécessaires pour le gouvernement de transition. Pour ce qui est de la question posée par M. Howitt et qui concerne également le Fonds mondial pour la santé, je tiens à souligner que nous avons, de notre côté, prévu 35 millions d'euros au budget. Nous avons déjà contribué au Fonds mondial pour la santé via le budget de l'UE ou le budget du FED à raison d’un montant de 120 millions d'euros. La décision vient seulement d'être prise il y a peu, aussi supposons-nous que ces fonds sont suffisants. Mon collègue, M. Nielson, a à sa disposition plusieurs lignes budgétaires. Il fera bientôt une déclaration sur ce point. J'en viens à présent à la question de M. Rübig : en ce qui concerne le domaine de l'énergie, la Commission a proposé un nouveau programme pluriannuel dans le domaine des énergies intelligentes qui prévoit également un soutien à ces énergies intelligentes dans les pays tiers. Je pense que le sommet de Johannesbourg a une nouvelle fois précisé très clairement que nous devrions accorder une plus grande importance à ce domaine."@fr6
". Dato che il mio collega Chris Patten sta partecipando a ben due vertici in contemporanea, sarò io a rispondere in sua vece su alcuni punti. Primo: nell’ambito della politica estera da anni ci troviamo di fronte a esigenze nuove e pressanti senza che si possa aumentare il bilancio. Consiglio e Parlamento sono ricorsi già ripetutamente allo strumento di flessibilità per venire incontro alle nuove esigenze. Per quanto concerne l’Afghanistan, vorrei ringraziare sin d’ora il Consiglio e soprattutto il Parlamento per il loro benestare ad attivare molto rapidamente 70 milioni di euro ancora in riserva per quest’anno per fornire assistenza, in particolare per mettere a disposizione del governo di transizione gli aiuti diretti necessari. Sulla questione sollevata dall’onorevole Howitt che riguarda anche il Fondo globale per la salute faccio presente che per tale scopo abbiamo stanziato 35 milioni di euro. Abbiamo già contribuito al Fondo globale per la salute con 120 milioni dei bilanci dell’Unione europea e del FES. La decisione è stata presa di recente, quindi siamo del parere che queste risorse siano sufficienti. In particolare, il mio collega Nielson ha a disposizione diverse linee di bilancio. Tra breve interverrà egli stesso sull’argomento. Per venire alla domanda dell’onorevole Rübig sul settore energetico, la Commissione ha presentato un programma d’azione pluriennale per le energie intelligenti che prevede anche fondi per la promozione di queste energie in paesi terzi. Secondo me il Vertice di Johannesburg ha evidenziato ancora una volta con grande chiarezza che dovremmo attribuire una particolare priorità a questo settore."@it9
". Since my colleague Chris Patten is attending two summits simultaneously today, I would like to respond to some of the points on his behalf. Firstly, in the foreign policy field, we face, after all, the most substantial new requirements for many years, without any scope to expand the budget. The Council and Parliament have already used the flexibility instrument several times here in order to meet the new requirements. On the issue of Afghanistan, I would like to extend my thanks to the Council and especially, in advance, to this House for agreeing to the very rapid release at this time of EUR 70 million which are still in reserve for this year in order to provide assistance here, and especially also for granting the necessary direct subsidies to the transitional government. On the issue raised by Mr Howitt, which also relates to the Global Health Fund, I would point out that we have earmarked EUR 35 million for the Fund in the budget. After all, we have already contributed EUR 120 million to the Global Health Fund from the EU and EDF budgets. The decision was only taken recently, so we assume that these funds are adequate. My colleague Mr Nielson, in particular, has various budget lines available. He will make a statement on this issue shortly. As regards Mr Rübig's question on energy, the Commission has proposed a new multi-annual programme for action in the field of intelligent energies, which also provides funding for these energies in third states. I think the Johannesburg Summit made it very clear once again that we should be giving special priority to this area."@lv10
"Daar mijn collega, de heer Patten, vandaag twee toppen tegelijk moet bijwonen zal ik proberen in zijn plaats een antwoord te geven op enkele vragen. Wat ten eerste het buitenlands beleid betreft zijn wij in geen jaren geconfronteerd geweest met zulke grote uitdagingen als dit jaar. De begroting kan echter niet worden verhoogd. De Raad en het Parlement hebben hier reeds herhaaldelijk een beroep gedaan op de flexibiliteitsreserve om het hoofd te kunnen bieden aan de nieuwe vereisten. Wat Afghanistan betreft wil ik de Raad en ook het Parlement er bij voorbaat voor danken dat zij instemmen met een snelle activering van de zeventig miljoen euro die dit jaar nog in de reserve zitten. Daarmee kunnen wij hulp verlenen en met name ook de overgangsregering rechtstreekse begrotingssteun ter beschikking stellen. Wat de vraag van de heer Howitt en het betreft moet ik erop wijzen dat wij 35 miljoen op de begroting hebben gezet. Wij hebben immers met de EU-begroting respectievelijk de EOF-begroting reeds 120 miljoen euro ter beschikking gesteld van het . Hierover is onlangs ook een besluit genomen en wij kunnen er dus van uitgaan dat de middelen volstaan. Mijn collega Nielson heeft verschillende begrotingslijnen tot zijn beschikking en zal over deze kwestie binnenkort een verklaring afleggen. Dan nu de vraag van de heer Rübig. Wat de energiesector betreft, heeft de Commissie een nieuw meerjarenprogramma - intelligente energie - ingediend waarin ook sprake is van de bevordering van dergelijke intelligente energie in derde landen. Mijns inziens heeft de Top van Johannesburg nog eens duidelijk aangetoond dat wij daaraan een hoge prioriteit moeten toekennen."@nl2
"Dado que o meu colega Chris Patten tem de estar hoje presente em duas cimeiras, simultaneamente, gostaria de responder a alguns dos pontos em seu nome. Em primeiro lugar, no domínio da política externa, somos confrontamos com novas exigências, as exigências mais substanciais desde há muitos anos, sem que o orçamento possa ser aumentado. O Conselho e o Parlamento já recorreram aqui várias vezes ao instrumento de flexibilidade, a fim de responder a essas exigências. Quanto à questão do Afeganistão, queria agradecer ao Conselho e, em especial, de antemão, ao Parlamento por concordarem com a rápida libertação de 70 milhões de euros, que ainda se encontram na reserva para este ano, a fim de prestar auxílio àquele país e também, nomeadamente, para disponibilizar os necessários subsídios orçamentais directos para o governo de transição. Relativamente à questão colocada pelo senhor deputado Howitt, que também diz respeito ao queria salientar que inscrevemos no orçamento 35 milhões de euros destinados a este Fundo. Afinal de contas, já contribuímos com 120 milhões para o a partir dos orçamentos da UE e do FED. A decisão foi tomada muito recentemente, por isso presumo que estes fundos sejam suficientes. O meu colega, o Comissário Nielson, em especial, tem várias rubricas orçamentais disponíveis. Ele irá em breve fazer uma declaração nesta matéria. No que se refere à questão colocada pelo senhor deputado Rübig, relativa ao domínio da energia, a Comissão propôs um novo programa plurianual no domínio das energias inteligentes, que também prevê um apoio financeiro a estas energias em países terceiros. Penso que a Cimeira de Joanesburgo deixou bem claro, uma vez mais, que devemos dar prioridade especial a este domínio."@pt11
"Eftersom min kollega Chris Patten i dag har två toppmöten på en gång, vill jag som ersättare för honom besvara några av punkterna. För det första: När det gäller utrikespolitiken har vi ju i flera år råkat ut för stora nya krav utan att budgeten kan utökas. Rådet och parlamentet har här redan flera gånger tagit flexibilitetsreserven i anspråk, för att kunna motsvara de nya kraven. I fråga om Afghanistan vill jag tacka rådet och framför allt också tacka parlamentet redan i förväg för att de samtycker till att nu mycket snabbt aktivera 70 miljoner euro, som i år ännu finns i reserven, för att lämna hjälp här, och i synnerhet också ställa de nödvändiga direkta budgetbidragen till förfogande för övergångsregeringen. Beträffande frågan som Howitt tog upp och som även gäller Globala hälsofonden vill jag påpeka att vi från vår sida har avsatt 35 miljoner euro i budgeten. Vi har ju redan bidragit till Globala hälsofonden ur EU:s budget respektive ur Europeiska utvecklingsfondens budget med 120 miljoner. Här har beslutet också just fattats, så vi utgår från att dessa medel räcker. Framför allt har min kollega Nielson olika budgetposter till förfogande. Han kommer också att ta ställning till detta. Nu till Rübigs fråga: Beträffande energiområdet har kommissionen ju lagt fram ett nytt flerårigt program – intelligent energi – där det också planeras stöd till sådan intelligent energi i tredje land. Jag tror att toppmötet i Johannesburg än en gång klargjorde att vi bör lägga särskild tyngd vid detta."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph