Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-09-24-Speech-2-152"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20020924.10.2-152"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"My group welcomes this new procedure. It is rather an imaginative way of reshaping our political debate on the priorities for the budget for 2003. My particular role in introducing it today is to look at our strategy as a group, one which we have accumulated over the past couple of years. On this basis we have six particular points which we have put down as amendments which I wish to review briefly. The first refers to how we handle outstanding budget commitments, which now amount to something around EUR 110 billion. In a joint declaration which we signed with the Council on 14 December 2000 we wanted to see these commitments reduced to normal levels by, if I remember correctly, December 2003. Therefore, the first of our amendments aims at getting clarification from the Commission as to exactly what its intentions are in trying to fulfil this commitment, how it is going to be done and how quickly it will be achieved. Secondly, in terms of Commission reform, which was also included in this joint declaration back in December 2000, we wanted to have a range of knowledge about how to achieve the reform. Some of us are in doubt about how far this reform has gone, how the rest of it is going to be achieved and when it will be implemented. That is the reason we have put the five hundred posts in reserve, which we wish to see released in stages as and when we receive information about the completion and the effectiveness of the reform. Thirdly, in relation to this there is the specific case concerning the Chief Accountant, where we have put a small amount of Commission travel expenses in reserve. We want to get to the bottom of the situation. We are seeking information and not the resignation of the Commission as some have rumoured. Therefore, we want Mrs Andreasen to come and tell us exactly what her allegations are. We also want to know exactly what the Commission's response to those allegations is. Fourthly, we wish to deal with the Council in terms of foreign policy and security. This is because we have had amounts put in the budget for 2003, but before approving them we want to enhance the position of the other institutions – Parliament as well as the Commission – in knowing how policies will be implemented. We have an instinct that we do not like to see the Council spending large sums of money in managing foreign policy without proper accountability. Fifthly, we have consistently said as a Parliament that we do not want to see expenditure on Afghanistan made to the detriment of other spending priorities in category 4. We are therefore suggesting that the flexibility instrument could be used for this purpose as well as perhaps dealing with that commitment made in the 2002 budget to deal with the EUR 27 million on fleet restructuring. Lastly, we have taken a slight departure from the norm and are recommending that the 220 Council posts are not approved until we have received a satisfactory explanation on a number of points which are listed in our amendment. These include the implementation of the early retirement scheme. We also need explanation, more particularly, on foreign policy so that we know what the projections are and how the Council thinks expenditure might be implemented over the next five years. I conclude by saying that this has nothing to do with revolution or our socialist leader, who says that these are undercover censure motions. This is about accountability and the proper functioning of democracy, where we as a Parliament are taking our responsibility in the budgetary process, using the reserve on a judicious basis to get the information that we need to be able to carry out our job effectively."@en3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Min gruppe hilser den nye procedure velkommen. På opfindsom vis skaber det fornyelse i den politiske debat om prioriteringerne i budgettet for 2003. Min rolle i den henseende bliver i dag at se på vores strategi som gruppe, en strategi som er blevet til i løbet af de seneste par år. På den baggrund har vi stillet seks specifikke ændringsforslag. Lad mig gennemgå dem kort. Det første handler om, hvordan vi håndterer uindfriede budgetforpligtelser, som nu udgør omkring 110 milliarder euro. I en fælles erklæring, som vi underskrev sammen med Rådet den 14. december 2000, udtrykte vi et ønske om at reducere disse forpligtelser til et normalt niveau inden december 2003, hvis jeg husker korrekt. Derfor agter vi med vores første ændringsforslag at få Kommissionen til at præcisere dens nøjagtige intentioner med hensyn til at opfylde dette ønske samt forklare, hvordan og hvor hurtigt det vil ske. For det andet ønsker vi en redegørelse for reformen af Kommissionen, som også blev omtalt i den fælles erklæring tilbage i december 2000. Nogle af os er i tvivl om, hvor langt kommissionen er nået med reformen, samt hvordan og hvornår den resterende del af reformprocessen skal gennemføres. Det er årsagen til, at vi har anbragt 500 poster i reserve, midler som vi ønsker frigivet i faser, efterhånden som gennemførelsen af en effektiv reform kan dokumenteres. I lyset af dette er der for det tredje den konkrete sag om regnskabschefen, hvorfor vi har anbragt et mindre beløb til Kommissionens rejseudgifter i reserve. Vi vil gerne til bunds i denne sag. Vi ønsker oplysninger fra Kommissionen, ikke en tilbagetrædelse, som visse rygter siger. Derfor må fru Andreasen meget gerne komme og fortælle os præcist, hvad hendes beskyldninger går ud på. Vi vil også gerne vide nøjagtigt, hvordan Kommissionen reagerer på disse beskyldninger. For det fjerde ønsker vi at behandle Rådets rolle i forbindelse med udenrigspolitik og sikkerhed. Der er afsat beløb hertil i budgettet for 2003, men før vi godkender dem, skal de andre institutioner - både Parlamentet og Kommissionen - vide lidt mere om gennemførelsen af disse politikker. Vi bryder os ikke om at se Rådet bruge store summer på håndtering af udenrigspolitikken, uden at der foreligger en passende ansvarsfordeling. For det femte har vi som Parlament hele tiden sagt, at de mange udgifter til Afghanistan ikke skal være på bekostning af andre prioriteter i udgiftsområde 4. Vi foreslår derfor, at fleksibilitetsinstrumentet bruges til dette formål og eventuelt til at behandle forpligtelsen i budgettet for 2002 vedrørende de 27 millioner euro til omstrukturering af fiskerflåden. Endelig afviger vi en smule fra normen og anbefaler, at de 220 poster vedrørende Rådet først godkendes, når vi har fået en tilfredsstillende forklaring på en række punkter anført i vores ændringsforslag. Her tænker vi bl.a. på gennemførelsen af en førtidspensionsordning. Vi vil også gerne have en forklaring på især udgifterne vedrørende udenrigspolitikken, så vi kender udsigterne og ved, hvordan udgifterne ifølge Rådet skal fordeles i løbet af de kommende fem år. Afslutningsvis vil jeg sige, at dette hverken er en revolution eller skyldes vores socialdemokratiske leder, som mener, at der er tale om forslag om censur. Det handler derimod om ansvarlighed og om at skabe et velfungerende demokrati, hvor vi som Parlament tager et ansvar i budgetprocessen og på et velovervejet grundlag bruger reserven til at indhente de nødvendige oplysninger, så vi kan udføre vores job effektivt."@da1
"Meine Fraktion begrüßt dieses neue Verfahren, das die politische Debatte über die Schwerpunkte des Haushalts für 2003 in kreativer Weise umgestaltet. Meine spezielle Aufgabe besteht heute darin, die Strategie vorzustellen, die meine Fraktion in den letzten Jahren entwickelt hat. Ausgehend davon, möchte ich sechs Punkte ansprechen, die wir in Form von Änderungsanträgen vorschlagen. Erstens geht es uns um die Art und Weise, in der wir mit offenen Verpflichtungen umgehen, die sich inzwischen auf etwa 110 Milliarden Euro belaufen. Die mit dem Rat am 14. Dezember 2000 unterzeichnete gemeinsame Erklärung sieht vor, dass sie, wenn ich mich recht erinnere, bis Dezember 2003 auf ein normales Maß reduziert werden sollen. Deshalb fordern wir die Kommission mit unserem ersten Änderungsantrag auf, uns klipp und klar darüber zu informieren, wie und in welchem Zeitraum sie beabsichtigt, ihren diesbezüglichen Verpflichtungen nachzukommen. Unser zweiter Punkt betrifft die Reform der Kommission, die ebenfalls Bestandteil dieser gemeinsamen Erklärung von Dezember 2000 war. Wir wüssten gern, wie diese Reform erreicht werden soll. Einige von uns haben ihre Zweifel hinsichtlich des Umfangs dieser Reform sowie der weiteren Vorgehensweise und Umsetzung. Deshalb haben wir die 500 Stellen in die Reserve aufgenommen, die schrittweise freigegeben werden sollten, sobald uns die entsprechenden Informationen über den Abschluss und die Wirksamkeit der Reform vorliegen. Damit im Zusammenhang steht drittens der spezielle Fall des Bilanzbuchhalters, bei dem wir einen kleinen Teil der Reisespesen der Kommission in die Reserve gestellt haben. Wir sollten der Sache auf den Grund gehen. Uns geht es um Informationen und nicht um den Rücktritt der Kommission, wie uns gelegentlich unterstellt wird. Deshalb bitten wir Frau Andreasen, uns ihre Behauptungen etwas genauer zu erläutern. Wir möchten ferner genau wissen, was die Kommission zu diesen Behauptungen zu sagen hat. Viertens möchten wir mit dem Rat über die Außen- und Sicherheitspolitik sprechen. Es sind entsprechende Beträge für den Haushalt 2003 vorgesehen. Doch bevor wir ihnen zustimmen, sollten die anderen Institutionen - also das Parlament und die Kommission - erfahren, wie die Politiken umgesetzt werden sollen. Der Gedanke, der Rat könnte große Summen ausgeben, ohne darüber ordnungsgemäß Rechenschaft abzulegen, bereitet uns Unbehagen. Fünftens haben wir stets betont, dass das Parlament keine Ausgaben für Afghanistan befürwortet, wenn diese zu Lasten anderer Schwerpunktausgaben in Rubrik 4 gehen. Wir schlagen deshalb vor, das Flexibilitätsinstrument für diesen Zweck zu nutzen. Gleiches wäre denkbar für die im Haushalt 2002 für die Flottenumstrukturierung im Umfang von 27 Millionen Euro gebundenen Mittel. Und schließlich empfehlen wir in Abweichung vom üblichen Verfahren, dass die 220 Stellen beim Rat erst dann gebilligt werden, wenn wir eine zufrieden stellende Erklärung zu einer Reihe der von in unserem Änderungsantrag aufgeführten Punkte erhalten haben. Dazu zählt die Umsetzung der Vorruhestandsregelung. Vor allem brauchen wir eine Erklärung zur Außenpolitik, damit wir die Prognosen kennen und wissen, wie sich der Rat die Verwendung der Ausgaben in den nächsten fünf Jahren vorstellt. Abschließend möchte ich feststellen, dass dies nichts mit einer Revolution oder unserem sozialistischen Chef zu tun hat, der in unseren Änderungsanträgen verdeckte Zensurbestrebungen sieht. Hier geht es um die Rechenschaftspflicht und das ordnungsgemäße Funktionieren der Demokratie, die es uns als Parlament ermöglicht, unserer Verantwortung im Haushaltsprozess nachzukommen und uns über das Mittel der Reserve die Informationen zu beschaffen, die wir für die effektive Ausübung unserer Arbeit brauchen."@de7
"Η Ομάδα μου χαιρετίζει αυτήν τη νέα διαδικασία. Αποτελεί έναν μάλλον καινοτόμο τρόπο αναδιαμόρφωσης της πολιτικής μας συζήτησης σχετικά με τις προτεραιότητες για τον προϋπολογισμό του 2003. Ο ιδιαίτερος ρόλος μου στη σημερινή συζήτηση είναι η εξέταση της στρατηγικής μας ως Ομάδας, την οποία έχουμε διαμορφώσει τα τελευταία δύο χρόνια. Σε αυτήν τη βάση, υπάρχουν έξι ιδιαίτερες παρατηρήσεις που καταθέσαμε ως τροπολογίες, στις οποίες θέλω να αναφερθώ εν συντομία. Η πρώτη αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίον χειριζόμαστε εκκρεμείς αναλήψεις του προϋπολογισμού, οι οποίες ανέρχονται σήμερα σε περίπου 110 δισ. ευρώ. Σε κοινή δήλωση που υπογράψαμε με το Συμβούλιο στις 14 Δεκεμβρίου 2000, εκφράσαμε την επιθυμία να μειωθούν αυτές οι αναλήψεις σε φυσιολογικά επίπεδα έως, εάν θυμάμαι καλά, τον Δεκέμβριο του 2003. Επομένως, η πρώτη από τις τροπολογίες μας στοχεύει στην αποσαφήνιση εκ μέρους της Επιτροπής των ακριβών της στόχων στην προσπάθεια για την εκπλήρωση αυτής της δέσμευσης, του τρόπου με τον οποίον θα γίνει αυτό και του χρόνου που θα χρειαστεί για να επιτευχθεί. Δεύτερον, όσον αφορά τη μεταρρύθμιση της Επιτροπής που περιλαμβανόταν επίσης σε αυτήν την κοινή δήλωση τον Δεκέμβριο του 2000, επιθυμούσαμε να έχουμε ένα πεδίο πληροφόρησης σχετικά με τον τρόπο με τον οποίον θα επιτευχθεί η μεταρρύθμιση. Ορισμένοι από εμάς έχουν αμφιβολίες σχετικά με το πόσο έχει προχωρήσει αυτή η μεταρρύθμιση, πώς θα επιτευχθεί ό,τι υπολείπεται και πότε θα εφαρμοστεί. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον έχουμε θέσει σε εφεδρεία τις πεντακόσιες θέσεις, οι οποίες επιθυμούμε να αποδεσμευτούν σταδιακά, εάν και εφόσον λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με την ολοκλήρωση και την αποτελεσματικότητα της μεταρρύθμισης. Τρίτον, σχετικά με αυτό το θέμα υπάρχει η ειδική περίπτωση που αφορά τον Αρχιλογιστή, για την οποία έχουμε εγγράψει στο αποθεματικό μικρό μέρος των ταξιδιωτικών εξόδων της Επιτροπής. Ζητούμε να εξετάσουμε την κατάσταση εις βάθος. Αναζητούμε πληροφορίες και όχι την παραίτηση της Επιτροπής όπως φημολογείται από ορισμένους. Επομένως, θέλουμε να έρθει η κ. Andreasen και να μας πει ποιοι ακριβώς είναι οι ισχυρισμοί της. Θέλουμε, επίσης, να γνωρίζουμε ποια ακριβώς είναι η απάντηση της Επιτροπής σε αυτούς τους ισχυρισμούς. Τέταρτον, επιθυμούμε να συνεργαστούμε με το Συμβούλιο όσον αφορά την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας. Αυτό συμβαίνει διότι υπήρξαν ποσά που συμπεριλήφθηκαν στον προϋπολογισμό για το 2003, αλλά πριν από την έγκρισή τους θέλουμε να ενισχύσουμε τη θέση των άλλων θεσμικών οργάνων – του Κοινοβουλίου, όπως επίσης και της Επιτροπής – σχετικά με τον τρόπο που θα εφαρμοστούν οι πολιτικές. Από ένστικτο, δεν μας αρέσει να βλέπουμε το Συμβούλιο να δαπανά μεγάλα χρηματικά ποσά στη διαχείριση της εξωτερικής πολιτικής, χωρίς την απαραίτητη απόδοση λογαριασμού. Πέμπτον, έχουμε δηλώσει με συνέπεια ως Κοινοβούλιο ότι δεν θέλουμε οι δαπάνες για το Αφγανιστάν να αποβούν εις βάρος άλλων προτεραιοτήτων της κατηγορίας 4. Προτείνουμε, επομένως, ότι το όργανο ευελιξίας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για αυτόν τον σκοπό, καθώς ίσως και για την κάλυψη της ανάληψης 27 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό του 2002 για την αναδιάρθρωση του στόλου. Τέλος, απομακρυνθήκαμε κάπως από τα ειωθότα και προτείνουμε οι 220 θέσεις του Συμβουλίου να μην εγκριθούν μέχρις ότου λάβουμε μια ικανοποιητική εξήγηση για ορισμένα θέματα που απαριθμούνται στην τροπολογία μας. Τα θέματα αυτά περιλαμβάνουν την υλοποίηση του προγράμματος πρόωρης συνταξιοδότησης. Χρειαζόμαστε επίσης επεξηγήσεις, πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, ώστε να γνωρίζουμε τις εκτιμήσεις και τον τρόπο με τον οποίον το Συμβούλιο πιστεύει ότι οι δαπάνες μπορούν να πραγματοποιηθούν κατά την προσεχή πενταετία. Τελειώνω λέγοντας ότι όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με επανάσταση ή με τον σοσιαλιστή ηγέτη μας, ο οποίος υποστηρίζει ότι πρόκειται για συγκαλυμμένες προτάσεις μομφής. Πρόκειται για υπευθυνότητα και τη σωστή λειτουργία της δημοκρατίας, για την οποία εμείς ως Κοινοβούλιο αναλαμβάνουμε την ευθύνη μας στη διαδικασία έγκρισης του προϋπολογισμού, χρησιμοποιώντας τα αποθέματα με σύνεση, προκειμένου να λάβουμε τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για να μπορούμε να διεξάγουμε αποτελεσματικά το έργο μας."@el8
"Mi grupo aplaude este nuevo procedimiento. Es una forma bastante imaginativa de rehacer nuestro debate político sobre las prioridades del presupuesto para el ejercicio 2003. Mi función particular en la presentación de hoy es examinar nuestra estrategia como grupo, que hemos ido estructurando en los dos últimos años. Sobre esta base tenemos seis puntos concretos que se han formulado como enmiendas que desearía examinar brevemente. El primero se refiere a cómo abordamos los compromisos presupuestarios pendientes, que ahora ascienden a unos 110 000 millones de euros. En una declaración conjunta que firmamos con el Consejo el 14 de diciembre de 2000, quisimos que estos compromisos se redujeran a niveles normales, si no recuerdo mal para diciembre de 2003. Por lo tanto, la primera de nuestras enmiendas tiene por objeto que la Comisión nos aclare sus intenciones precisas a la hora de cumplir este compromiso, cómo va ha hacerlo y con qué rapidez se logrará. En segundo lugar, desde el punto de vista de la reforma de la Comisión, que también se menciona en la citada declaración conjunta de diciembre de 2000, quisimos conocer una serie de datos sobre el modo de llevar a cabo la reforma. Algunos de nosotros albergamos dudas sobre lo lejos que ha llegado esta reforma, cómo se va a llevar a cabo la parte que falta y cuándo se aplicará. Por este motivo hemos puesto en la reserva quinientas partidas, que se liberarán paulatinamente y cuando recibamos información sobre la conclusión y la efectividad de la reforma. En tercer lugar, en relación con lo anterior hay un caso concreto relativo al Jefe de Contabilidad, en que puesto en la reserva un pequeño importe de los gastos de viaje de la Comisión. Queremos llegar al fondo de la cuestión. Queremos información y no la dimisión de la Comisión, como se rumorea. Por lo tanto, queremos que la Sra. Andreasen venga y nos cuente cuáles son exactamente sus alegaciones. También queremos saber con exactitud la respuesta de la Comisión a estas alegaciones. En cuarto lugar, queremos tratar con el Consejo en términos de política exterior y seguridad. Esto se debe a que hemos asignado cantidades en el presupuesto para 2003, pero antes de aprobarlas queremos reforzar la posición de las demás instituciones, el Parlamento y la Comisión, en el conocimiento del modo en que van a aplicarse las políticas. Por instinto no nos gusta que el Consejo gaste grandes sumas de dinero en la gestión de la política exterior sin una contabilidad apropiada. En quinto lugar, hemos afirmado como Parlamento que no queremos que el gasto relacionado con Afganistán vaya en detrimento de otras prioridades de gasto de la categoría 4. Por lo tanto, proponemos que se utilice para este fin el instrumento de la flexibilidad, y además quizá la partida comprometida en el presupuesto de 2002 para dedicar 27 millones de euros a la reestructuración de la flota. Por último, nos hemos alejado un poco de la norma y recomendamos que no se aprueben los 220 puestos del Consejo hasta que hayamos recibido una explicación satisfactoria sobre una serie de puntos relacionados en nuestra enmienda. Entre ellos se incluye la aplicación del programa de jubilación anticipada. También necesitamos explicaciones, más concretamente en materia de política exterior, para saber cuáles son las proyecciones y cómo cree el Consejo que podrían ejecutarse los gastos en los próximos años. Para concluir, quisiera decir que todo esto no tiene nada que ver con la revolución o nuestro líder socialista, que dice que son mociones de censura encubiertas. Son cuestiones de contabilidad y del correcto funcionamiento de la democracia, donde, en calidad de Parlamento, asumimos nuestra responsabilidad en el proceso presupuestario, utilizando la reserva con buen criterio para obtener la información que precisamos para poder llevar a cabo nuestra labor efectivamente."@es12
"Ryhmäni on tyytyväinen tähän uuteen menettelyyn. Se on uudenlainen tapa järjestää vuoden 2003 talousarvion ensisijaisista aloista käytävä poliittinen keskustelu. Esittelen asiaa tarkastelemalla strategiaa, jonka ryhmäni on muodostanut muutaman vuoden aikana. Sen perusteella esitämme kuusi tarkistusta, ja tarkastelen niitä lyhyesti. Ensimmäinen tarkistus koskee jo 110 miljardiin euroon nousseiden maksamatta olevien määrien hoitamista. Mikäli muistan oikein neuvoston ja parlamentin 14. joulukuuta 2000 allekirjoittamassa yhteisessä lausumassa vaadittiin, että määrät on laskettava normaalitasolle joulukuuhun 2003 mennessä. Ensimmäisen tarkistuksemme tarkoituksena on saada komissiolta selvennys siihen, millaisia aikomuksia sillä on noudattaa tätä sitoumusta, mitä asian hyväksi aiotaan tehdä ja kuinka nopeasti tavoitteeseen päästään. Toinen tarkistus koskee komission hallinnonuudistusta, joka esitettiin myös joulukuussa 2000 annetussa yhteisessä lausumassa, ja sen tarkoituksena on saada tietoa uudistuksen toteutustavasta. Osalla meistä on epäilyksiä uudistuksen etenemisestä ja siitä, kuinka jäljellä olevat uudistukset saavutetaan ja mikä on täytäntöönpanon ajankohta. Tämän vuoksi olemme siirtäneet 500 viran määrärahat varaukseen, ja toivomme, että ne vapautetaan asteittain, kun saamme tietoa uudistuksen edistymisestä ja tehokkuudesta. Kolmas tarkistus liittyy myös tähän asiaan ja koskee johtavaa tilintarkastajaa ja sitä, että olemme siirtäneet pienen osan komission matkakorvauksista varaukseen. Tilanteesta on saatava tarkka selvitys. Tavoitteenamme on saada tietoa eikä erottaa komissio, kuten huhutaan. Täten haluamme, että Andreasen tulee ilmaisemaan väitteensä selkeästi ja että komissio vastaa näihin väitteisiin. Neljäs tarkistuksemme koskee neuvostoa ulko- ja turvallisuuspolitiikan kannalta. Meidän pyynnöstämme vuoden 2003 talousarvioon on otettu määriä, mutta ennen niiden hyväksymistä haluamme parantaa muiden toimielinten – sekä parlamentin että komission – asemaa pyytämällä lisätietoja toimintaperiaatteiden täytäntöönpanotavoista. Vaistomme sanoo, ettemme halua neuvoston käyttävän suuria rahamääriä ulkopolitiikan johtamiseen ilman asianmukaista vastuullisuutta. Viidennes huomautus koskee sitä, että parlamentti on vakiintuneesti katsonut, ettei Afganistaniin liittyviä menoja saa hyväksyä otsakkeen 4 muiden menojen painopistealueiden kustannuksella. Tämän vuoksi ehdotamme, että tähän tarkoitukseen ja ehkä vuoden 2002 talousarviossa yhteisön alusten rakenneuudistukseen tarkoitetun 27 miljoonan euron sitoumuksen rahoittamiseen käytetään joustovälinettä. Viimeisen tarkistuksen yhteydessä olemme hieman poikenneet tavallisesta käytännöstä ja suosittelemme, ettei neuvoston 220:tä virkaa hyväksytä ennen kuin olemme saaneet tyydyttävän selvityksen niistä kysymyksistä, jotka mainitaan tarkistuksissamme. Näihin kuuluu varhaiseläkejärjestelmän täytäntöönpano. Lisäksi haluamme selityksen erityisesti ulkopolitiikkaa koskevista suunnitelmista ja siitä, kuinka neuvosto arvelee menojen toteutuvan seuraavien viiden vuoden aikana. Lopuksi totean, ettei näihin asioihin liity minkäänlaisia vallankumouksellisia ajatuksia tai kytköksiä sosialistiseen johtajaamme, jonka mielestä kyse on peitellystä epäluottamuslauseesta. Kyse on vastuullisuudesta ja demokratian asianmukaisesta toiminnasta. Näiden toteutumiseksi parlamentin jäsenten on kannettava vastuunsa talousarviomenettelystä ja käytettävä varausta järkevin perustein saadaksemme työmme tehokkuuden kannalta oleellisia tietoja."@fi5
"Mon groupe se réjouit de cette nouvelle procédure. C'est un moyen plutôt inventif de remodeler notre débat politique sur les priorités du budget pour 2003. Mon rôle précis dans son introduction aujourd'hui est de considérer notre stratégie en tant que groupe, une stratégie que nous avons accumulée au cours des dernières années. Sur cette base, nous avons introduit six points précis comme amendements. Je voudrais les passer brièvement en revue. Le premier point concerne notre manière d'aborder les engagements non liquidés du budget, qui s'élèvent maintenant à environ 110 milliards d'euros. Dans une déclaration commune signée avec le Conseil le 14 décembre 2000, nous voulions voir ces engagements réduits à des niveaux normaux pour, si j'ai bonne mémoire, décembre 2003. Dès lors, le premier de nos amendements vise à obtenir une clarification de la part de la Commission. Quelles sont ses intentions exactes pour tenter de répondre à cet engagement, comment cela sera-t-il réalisé et dans quels délais ? Deuxièmement, en ce qui concerne la réforme de la Commission, qui figurait également dans cette déclaration commune de décembre 2000, nous voulions avoir une certaine connaissance sur la manière de réaliser cette réforme. Certains d'entre nous ont des doutes sur l'étendue actuelle de cette réforme, sur la manière dont le reste de la réforme va être réalisé, et se demandent quand elle sera mise en œuvre. C'est pour cette raison que nous avons mis cinq cents postes en réserve. Nous espérons les voir libérés par étapes à mesure que nous recevons les informations sur l'achèvement et l'efficacité de la réforme. Troisièmement, citons dans le même ordre d'idée le cas précis du chef des services comptables, où nous avons mis en réserve un petit montant des frais de déplacement de la Commission. Nous voulons aller au fond de cette situation. Nous cherchons à obtenir des informations et non la démission de la Commission, comme certains l'ont sous-entendu. Nous voulons dès lors que Mme Andreasen vienne nous dire quelles sont exactement ses allégations. Nous voulons également connaître la réponse exacte de la Commission à ces allégations. Quatrièmement, nous souhaitons traiter avec le Conseil en termes de politique étrangère et de sécurité. En effet, nous avons vu mettre des montants dans le budget de 2003, mais avant de les approuver, nous voulons renforcer la position des autres institutions - le Parlement et la Commission - en sachant comment les politiques vont être mises en œuvre. D'instinct, nous n'aimons pas voir le Conseil dépenser des sommes d'argent importantes pour la gestion de la politique étrangère sans responsabilité financière adéquate. Cinquièmement, nous avons toujours dit, en tant que Parlement, que nous ne voulons pas que les dépenses pour l'Afghanistan se fassent au détriment d'autres dépenses prioritaires dans la rubrique 4. Nous suggérons dès lors d'utiliser l'instrument de flexibilité dans ce but, mais aussi peut-être pour traiter cet engagement pris dans le budget de 2002 et visant à s'occuper des 27 millions d'euros pour la restructuration de la flotte. Enfin, nous avons fait une légère exception à la règle et nous recommandons que les 220 postes du Conseil ne soient pas approuvés tant que nous n'avons pas reçu d'explication satisfaisante sur un certain nombre de points repris dans notre amendement. Parmi ces points figure la mise en œuvre des mesures de préretraite. Nous avons également besoin d'une explication, plus particulièrement sur la politique étrangère, afin de connaître les projections et l'opinion du Conseil sur la manière dont les dépenses pourraient être exécutées au cours des cinq années à venir. En conclusion, j'affirme que cela n'a rien à voir avec une révolution ou avec notre socialiste, qui dit qu'il s'agit là de motions de censure cachées. Il s'agit ici de responsabilité financière et du fonctionnement correct de la démocratie où nous, en tant que Parlement, prenons nos responsabilités dans le processus budgétaire en utilisant la réserve sur une base judicieuse pour obtenir les informations dont nous avons besoin pour accomplir efficacement notre tâche."@fr6
"Il mio gruppo plaude a questa nuova procedura, che consente di ripensare in modo creativo il nostro dibattito politico sulle priorità di bilancio per il 2003. Intervenendo su questa nuova procedura, ho in particolare il compito di soffermarmi sulla nostra strategia come gruppo, una strategia che si è stratificata nel corso degli ultimi anni. Su questa base, abbiamo sei osservazioni in particolare che sono state presentate in forma di emendamenti, che ora vorrei illustrarvi brevemente. Il primo riguarda il trattamento riservato agli stanziamenti di impegno non eseguiti, che ormai ammontano a qualcosa come 110 miliardi di euro. In una dichiarazione congiunta firmata con il Consiglio il 14 dicembre 2000, avevamo manifestato la determinazione a ricondurli entro livelli accettabili per il dicembre del 2003, se non vado errato. Pertanto, il primo dei nostri emendamenti mira a ottenere dalla Commissione un chiarimento sulle sue precise intenzioni rispetto all’osservanza di tale impegno, sui modi per garantirlo e sui tempi previsti. In secondo luogo, quanto alla riforma della Commissione, anch’essa oggetto della dichiarazione congiunta del dicembre 2000, chiedevamo una serie di chiarimenti sulle modalità di tale riforma. Alcuni di noi avanzano dubbi sul suo reale progresso, sulle modalità con cui la riforma proseguirà e sui tempi di attuazione. Ecco perché abbiamo iscritto i 500 posti alla riserva, posti che vorremmo veder gradualmente tolti dalla riserva man mano che riceveremo informazioni sul compimento e l’efficacia della riforma. In terzo luogo, a questo riguardo vi è il caso specifico del revisore capo, per il quale abbiamo iscritto alla riserva una piccola parte delle spese di viaggio della Commissione. Ebbene, vorremmo andare a fondo della situazione. Chiediamo informazioni, non le dimissioni della Commissione come alcuni vociferano. Chiediamo pertanto che la signora Andreasen venga a illustrarci in dettaglio le sue affermazioni. Vogliamo inoltre conoscere in dettaglio la risposta della Commissione a dette affermazioni. In quarto luogo, vorremmo affrontare con il Consiglio il tema della politica estera e della sicurezza. Questo perché abbiamo previsto alcuni importi nel bilancio 2003, ma prima di approvarli intendiamo veder rafforzata la posizione delle altre Istituzioni – Parlamento e Commissione – accertando come verranno attuate dette politiche. Per istinto, non ci piace l’idea di vedere il Consiglio spendere ingenti somme di danaro per la gestione della politica estera senza un controllo adeguato. In quinto luogo, come Parlamento abbiamo sempre affermato con coerenza che non vogliamo che le spese per l’Afghanistan vadano a detrimento della spesa per altre priorità della rubrica 4. Suggeriamo pertanto il ricorso allo strumento di flessibilità anche a tale scopo, nonché, magari, per far fronte anche all’impegno assunto con il bilancio 2002 rispetto ai 27 milioni di euro per la ristrutturazione delle flotte di pesca. Infine, ci siamo lievemente discostati dalla norma, raccomandando che i 220 posti del Consiglio non vengano accordati sino a quando non avremo ricevuto una spiegazione convincente su tutta una serie di aspetti elencati nel nostro emendamento. Fra di essi, l’attuazione del programma di pensionamento anticipato. Ancor più, chiediamo spiegazioni sulla politica estera, così da sapere quali sono le proiezioni e come il Consiglio intende dare esecuzione alla spesa nei prossimi cinque anni. Concluderò dicendo che questo non ha nulla a che vedere né con la rivoluzione, né con le affermazioni del nostro leader socialista, secondo il quale sono tutte mozioni di censura mascherate. E’ una questione di controllo democratico e di regolare funzionamento di una democrazia, in cui il Parlamento deve assumersi le proprie responsabilità nella procedura di bilancio, facendo un uso oculato dell’istituto della riserva per ottenere le informazioni necessarie a un’esecuzione efficace del proprio lavoro."@it9
"My group welcomes this new procedure. It is rather an imaginative way of reshaping our political debate on the priorities for the budget for 2003. My particular role in introducing it today is to look at our strategy as a group, one which we have accumulated over the past couple of years. On this basis we have six particular points which we have put down as amendments which I wish to review briefly. The first refers to how we handle outstanding budget commitments, which now amount to something around EUR 110 billion. In a joint declaration which we signed with the Council on 14 December 2000 we wanted to see these commitments reduced to normal levels by, if I remember correctly, December 2003. Therefore, the first of our amendments aims at getting clarification from the Commission as to exactly what its intentions are in trying to fulfil this commitment, how it is going to be done and how quickly it will be achieved. Secondly, in terms of Commission reform, which was also included in this joint declaration back in December 2000, we wanted to have a range of knowledge about how to achieve the reform. Some of us are in doubt about how far this reform has gone, how the rest of it is going to be achieved and when it will be implemented. That is the reason we have put the five hundred posts in reserve, which we wish to see released in stages as and when we receive information about the completion and the effectiveness of the reform. Thirdly, in relation to this there is the specific case concerning the Chief Accountant, where we have put a small amount of Commission travel expenses in reserve. We want to get to the bottom of the situation. We are seeking information and not the resignation of the Commission as some have rumoured. Therefore, we want Mrs Andreasen to come and tell us exactly what her allegations are. We also want to know exactly what the Commission's response to those allegations is. Fourthly, we wish to deal with the Council in terms of foreign policy and security. This is because we have had amounts put in the budget for 2003, but before approving them we want to enhance the position of the other institutions – Parliament as well as the Commission – in knowing how policies will be implemented. We have an instinct that we do not like to see the Council spending large sums of money in managing foreign policy without proper accountability. Fifthly, we have consistently said as a Parliament that we do not want to see expenditure on Afghanistan made to the detriment of other spending priorities in category 4. We are therefore suggesting that the flexibility instrument could be used for this purpose as well as perhaps dealing with that commitment made in the 2002 budget to deal with the EUR 27 million on fleet restructuring. Lastly, we have taken a slight departure from the norm and are recommending that the 220 Council posts are not approved until we have received a satisfactory explanation on a number of points which are listed in our amendment. These include the implementation of the early retirement scheme. We also need explanation, more particularly, on foreign policy so that we know what the projections are and how the Council thinks expenditure might be implemented over the next five years. I conclude by saying that this has nothing to do with revolution or our socialist leader, who says that these are undercover censure motions. This is about accountability and the proper functioning of democracy, where we as a Parliament are taking our responsibility in the budgetary process, using the reserve on a judicious basis to get the information that we need to be able to carry out our job effectively."@lv10
"Mijn fractie is blij met deze nieuwe procedure. Dit is een heel creatieve manier om ons politieke debat over de prioriteiten voor de begroting van 2003 een nieuwe vorm te geven. Mijn eigen rol in dit debat van vandaag is dat ik onze strategie als fractie zal toelichten, een strategie die wij in de afgelopen paar jaar hebben ontwikkeld. Op grond hiervan hebben wij zes specifieke punten naar voren gebracht in de vorm van amendementen. Deze wil ik nu kort bespreken. Het eerste punt betreft de manier waarop wij omgaan met uitstaande begrotingsverplichtingen. Deze bedragen nu ongeveer 110 miljard euro. In een gezamenlijke verklaring die wij op 14 december 2000 met de Raad hebben ondertekend, hebben wij uitgesproken dat wij deze verplichtingen tot normale proporties willen terugbrengen, en wel als ik mij goed herinner vóór december 2003. Ons eerste amendement heeft dan ook tot doel heel precies van de Commissie te horen wat haar plannen zijn om die afspraak na te komen, hoe zij die plannen wil gaan uitvoeren en hoe snel zij verwacht het doel te zullen bereiken. Het tweede punt betreft de hervorming van de Commissie, ook een onderwerp dat deel uitmaakte van de gezamenlijke verklaring in december 2000. Wij willen uitgebreide informatie over de stand van zaken met betrekking tot deze hervorming. Sommigen van ons hebben hun twijfels over de vorderingen op dit gebied en over de manier en het tijdstip waarop deze hervorming haar beslag kan krijgen. Om die reden hebben wij de vijfhonderd posten in de reserve geplaatst. Wij willen dat die in fasen worden vrijgegeven op het moment dat wij informatie ontvangen over de afronding en de doelmatigheid van de hervorming. In de derde plaats, en in samenhang met het vorige punt, hebben wij een klein bedrag van de reiskosten van de Commissie in de reserve geplaatst, naar aanleiding van de specifieke kwestie met betrekking tot de hoofdccountant. Wij willen dat deze kwestie tot op de bodem wordt uitgezocht. Wij zijn uit op informatie en niet op het aftreden van de Commissie, zoals hier en daar wel wordt beweerd. Daarom willen wij dat mevrouw Andreasen hier komt en ons precies vertelt wat haar beschuldigingen inhouden. Wij willen ook precies weten wat de reactie van de Commissie op deze beschuldigingen is. Het vierde amendement betreft het buitenlands en veiligheidsbeleid van de Raad. De reden voor dit amendement is de volgende. Voor dit beleid zijn bepaalde bedragen in de begroting voor 2003 opgenomen, maar voordat wij die goedkeuren, willen wij de positie van de andere instellingen - zowel het Parlement als de Commissie - verbeteren in die zin dat zij een beter inzicht krijgen in de manier waarop dat beleid wordt uitgevoerd. Wij voelen niets voor een situatie waarin de Raad grote sommen geld uitgeeft aan buitenlands beleid zonder dat daarover verantwoording hoeft te worden afgelegd. In de vijfde plaats hebben wij als Parlement steeds gezegd dat wij niet willen dat de uitgaven voor Afghanistan ten koste gaan van andere bestedingsprioriteiten in rubriek 4. Wij stellen daarom voor om voor dit doel het flexibiliteitsinstrument in te zetten. Ditzelfde geldt wellicht ook voor de in de begroting voor 2002 opgenomen vastlegging van 27 miljoen euro voor de herstructurering van de visserijvloot. Tot slot zijn wij enigszins van de normale gang van zaken afgeweken door ervoor te pleiten de 220 posten bij de Raad pas goed te keuren zodra wij ten aanzien van een aantal in ons amendement genoemde punten een bevredigende uitleg hebben ontvangen. Een van deze punten betreft de uitvoering van de regeling voor vervroegde uittreding. Ook willen wij met name een meer specifieke toelichting op het buitenlands beleid, zodat wij weten wat de prognoses zijn en hoe de Raad de uitgaven op dit gebied in de komende vijf jaar denkt te kunnen realiseren. Ik rond af met de opmerking dat dit niets te maken heeft met een revolutie of met de opmerking van onze sociaal-democratische leider dat deze moties een bedekte vorm van censuur zijn. Het gaat hier om democratische verantwoording en om een goed functionerende democratie. Wij nemen als Parlement onze verantwoordelijkheid in het begrotingsproces en maken op een verstandige manier gebruik van de mogelijkheid om posten in de reserve te plaatsen teneinde de informatie te krijgen die wij nodig hebben om ons werk op een doelmatige manier te kunnen doen."@nl2
"O meu grupo congratula-se com este novo procedimento, que é uma forma bastante imaginativa de renovar o nosso debate político sobre as prioridades do orçamento para 2003. A minha função específica ao introduzi-lo hoje consiste em apresentar a estratégia do nosso grupo, uma estratégia desenvolvida ao longo destes últimos anos. Nesta base, há seis aspectos específicos sobre os quais apresentámos alterações que gostaria de rever aqui brevemente. O primeiro relaciona-se com a questão das autorizações orçamentais pendentes, que ascendem agora a cerca de 110 mil milhões de euros. Numa declaração comum que assinámos juntamente com o Conselho, a 14 de Dezembro de 2000, dizíamos que queríamos reduzir essas autorizações para níveis normais até Dezembro de 2003, se não me engano. Portanto, a nossa primeira alteração destina-se a obter esclarecimentos da Comissão sobre quais são exactamente as suas intenções no que se refere ao cumprimento deste compromisso, como é que isso vai ser feito e a que ritmo. Em segundo lugar, no que se refere à reforma da Comissão, que estava também incluída na declaração comum, queríamos obter vários esclarecimentos sobre como é que essa reforma vai ser posta em prática. Alguns de nós têm dúvidas sobre os progressos da reforma, sobre como é que o resto da reforma se vai concretizar e quando se vai concretizar. Foi por essa razão que pusemos na reserva quinhentos lugares, que queremos que sejam libertados por fases, à medida que formos sendo informados sobre os progressos e a eficácia da reforma. Em terceiro lugar, no que se refere a esta questão há o caso específico da contabilista chefe, para quem reservámos um pequeno montante das despesas de viagem da Comissão. Queremos ir ao fundo desta questão. Queremos ser informados, e não que a Comissão se demita, como dizem alguns. Portanto, gostaríamos que a senhora Andreasen viesse aqui e nos dissesse quais são exactamente as suas acusações. E queremos saber também exactamente a resposta da Comissão a essas acusações. Em quarto lugar, queremos negociar com o Conselho em termos de política externa e de segurança. Isto porque atribuímos as dotações para o orçamento de 2003, mas antes de as aprovar queremos marcar a posição das outras Instituições, tanto do Parlamento, como da Comissão, que querem saber que políticas vão ser executadas. Temos um instinto que nos diz que não é bom que o Conselho despenda grandes verbas com a gestão da política externa sem prestar as devidas contas. Em quinto lugar, temos dito e redito no Parlamento que não queremos que a despesa com o Afeganistão seja efectuada em detrimento de outras prioridades da categoria 4. Portanto, estamos a sugerir que o instrumento de flexibilidade possa ser utilizado para este efeito, bem como talvez para que as autorizações do orçamento de 2002 possam servir para resolver a questão dos 27 milhões de euros para a restruturação da frota. Finalmente, afastámo-nos ligeiramente da norma e estamos a recomendar que os 220 lugares para o Conselho não sejam aprovados antes de recebermos uma explicação satisfatória sobre várias questões enumeradas na nossa alteração, uma das quais é a do regime de reforma antecipada. Queremos também uma explicação específica sobre política externa, para sabermos quais são as previsões e como é que o Conselho pensa que serão efectuadas as despesas nos próximos cinco anos. Concluirei dizendo que tudo isto não tem nada a ver com a revolução ou com o nosso dirigente socialista, que diz que se trata de moções de censura disfarçadas. O que está em causa é a responsabilização e o bom funcionamento da democracia, e é por isso que nós, na nossa qualidade de Parlamento, estamos a assumir as nossas responsabilidades no processo orçamental, utilizando judiciosamente a reserva para obter as informações de que necessitamos para executar eficazmente o nosso trabalho."@pt11
"Min grupp välkomnar detta nya förfarande. Det är ett fantasifullt sätt att omforma vår politiska debatt om prioriteringarna för budgeten för budgetåret 2003. Min specifika roll vid presentationen av budgeten i dag, är att titta på vår strategi som grupp, en strategi som vi har utvecklat under de senaste åren. På grundval av detta har vi sex specifika punkter som vi har lagt fram som ändringsförslag, som jag kortfattat vill gå igenom. Den första handlar om hur vi hanterar utestående budgetåtaganden, som nu uppgår till omkring 110 miljarder euro. I en gemensam förklaring som vi undertecknade tillsammans med rådet den 14 december 2000, ville vi att dessa åtaganden skulle minskas till normala nivåer senast i december 2003, om jag minns rätt. Det första av våra ändringsförslag syftar därför till att få klargöranden från kommissionen om dess exakta avsikter när det gäller att uppfylla detta åtagande, hur det skall ske och hur snabbt det går att åstadkomma. För det andra, när det rör reformeringen av kommissionen, som också ingick i denna gemensamma förklaring från december 2000, ville vi ha kunskap om hur denna reform skulle ske. Vissa av oss känner inte riktigt till hur långt man har kommit, hur resten skall ske och när det kommer att genomföras. Detta är skälet till att vi har placerat de femhundra posterna i reserven, och vi vill att de släpps fria i olika steg om och när vi får information om reformens slutförande och verkan. För det tredje, i samband med detta har vi det specifika fallet som rör chefsrevisorn, där vi har placerat en liten del av kommissionens reseutgifter i reserven. Vi vill reda ut situationen. Vi vill ha information från kommissionen, inte att den avgår, som vissa har sagt. Vi vill därför att Andreasen kommer hit och berättar för oss exakt vad hennes påståenden består av. Vi vill också veta exakt vilket svar kommissionen har gett på dessa påståenden. För det fjärde vill vi ta upp rådet i samband med utrikespolitik och säkerhet. Skälet till detta är att vi har haft belopp i budgeten som hänförts till 2003, men innan vi godkänner dem vill vi förbättra de andra institutionernas ställning – parlamentets såväl som kommissionens – genom att få veta hur politiken kommer att genomföras. Vi vill inte att rådet använder stora belopp för förvaltningen av utrikespolitiken, om det inte finns en korrekt ansvarsfördelning. För det femte har vi i egenskap av parlament ständigt sagt att vi inte vill att utgifterna för Afghanistan sker på bekostnad av andra prioriteringar i rubrik 4. Vi föreslår därför att flexibilitetsmekanismen skall användas i sammanhanget, och kanske också för att ta itu med åtagandet från 2002 om de 27 miljonerna euro till omstrukturering av fiskeflottan. Till sist har vi avvikit något från normen och rekommenderar att de 220 poster som rör rådet inte godkänns förrän vi har fått en tillfredsställande förklaring till ett antal punkter som förtecknas i vårt ändringsförslag. Dessa omfattar genomförandet av förtidspensioneringssystemet. Vi behöver också en mer noggrann förklaring om utrikespolitiken, så vi vet hur planeringen ser ut och hur rådet anser att utgifterna skall genomföras under de kommande fem åren. Jag avslutar med att säga att detta inte har någonting att göra med revolution eller vår socialistiske ledare, som säger att det handlar om förtäckta förslag till misstroendeförklaring. Det handlar om ansvarsfördelning och demokratins korrekta funktionssätt, där vi i egenskap av parlament tar vårt ansvar i budgetförfarandet och använder reserven på ett lagligt sätt för att få den information som vi behöver för att kunna utföra våra uppgifter på ett effektivt sätt."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph