Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-09-03-Speech-2-342"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20020903.13.2-342"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, συμμερίζομαι τους προβληματισμούς που εκφράζει η έκθεση της κ. Smet σχετικά με τον χρόνο υποβολής και το περιεχόμενο του τελευταίου πίνακα αποτελεσμάτων όσον αφορά την υλοποίηση της Ατζέντας Κοινωνικής Πολιτικής. Η Κοινωνική Ατζέντα, το γνωρίζουμε όλοι, δεν είναι ένα σύνολο προτάσεων κοινωνικής πολιτικής, αποτελεί ένα στρατηγικό σχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των προκλήσεων για το μέλλον. Η πρόβλεψη ενός ετήσιου πίνακα αποτελεσμάτων θα δημιουργούσε ένα στρατηγικό μηχανισμό για την αξιολόγηση της προόδου και της προσαρμογής των πολιτικών όπου αυτό κρινόταν αναγκαίο. Σήμερα διαπιστώνουμε ότι η μέθοδος κατάρτισης του πίνακα αποτελεσμάτων και το περιεχόμενό του δεν βρίσκονται στο ύψος αυτών των φιλόδοξων στόχων. Η έκθεση μας δίνει την εντύπωση περισσότερο μιας εργασίας ρουτίνας παρά μιας ουσιαστικής προσέγγισης. Έχει περισσότερο επιφανειακό χαρακτήρα και δεν δείχνει να είναι ένα ολοκληρωμένο εργαλείο που αναλύει τη σημερινή κατάσταση, δίνει τη δυνατότητα ορθής εκτίμησης της προόδου και προγραμματίζει το μέλλον σε θέματα που έχει ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως η ένταξη ατόμων με ειδικές ανάγκες, η συμμετοχή των ηλικιωμένων, η κινητικότητα των εργαζομένων, οι εκκρεμούσες νομοθετικές προτάσεις, ή αναφέρει καινούργια θέματα. Κάτι άλλο που έχω να παρατηρήσω είναι η έλλειψη ανάδειξης του επιχειρησιακού χαρακτήρα των σχεδίων κοινωνικής ανάπτυξης, ένα θέμα που βρίσκεται στη νέα αντίληψη της ευρωπαϊκής πολιτικής. Παραμένει επίσης πάντα το θέμα της συνεργασίας και της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα του κοινωνικού διαλόγου, αν και με ευχαρίστηση άκουσα την κυρία Επίτροπο που αναφέρθηκε στην προσπάθεια να θεσμοθετηθεί ένας διάλογος με την κοινωνία των πολιτών. Ας γίνει λοιπόν καλύτερη προσπάθεια στη διαδικασία και στο περιεχόμενο της έκθεσης ενδιάμεσης αξιολόγησης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περιμένει να του υποβληθεί πριν από το επόμενο εαρινό Συμβούλιο γιατί γνωρίζετε, κυρία Επίτροπε, ότι επιθυμεί διακαώς να παίξει ένα ρόλο στη διαμόρφωση της κοινωνικής Ευρώπης."@el8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, jeg deler den beklagelse, som fru Smet giver udtryk for i sin betænkning over den forsinkede fremlægning af resultattavlen for gennemførelse af den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden. Som vi alle ved, er den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden ikke et sæt social- og arbejdsmarkedspolitiske forslag, men en strategisk plan om at modernisere den europæiske samfundsmodel og se fremtidige problemer og udfordringer i øjnene. En fælles årlig resultattavle vil oprette en strategisk mekanisme til vurdering af fremskridt i politikker samt de justeringer, der skønnes nødvendige. Nu kan vi se, at resultattavlemetoden ikke lever op til disse ambitiøse mål. Betænkningen ligner mere et rutinejob end en gennemgribende indsats. Den tenderer imod det overfladiske og ligner ikke et integreret værktøj til analyse af den aktuelle situation, så man kan sikre en ordentlig vurdering af fremskridt, planlægge en kommende indsats på områder, som Europa-Kommissionen bringer på bane - eksempelvis integration af handicappede, ældres deltagelse, arbejdstagernes mobilitet og udestående lovgivningsforslag - eller foreslå nye emner. Jeg er også nødt til at kommentere, at denne metode ikke kaster lys over de sociale udviklingsplaners iværksætteraspekt, skønt vores nye opfattelse af den europæiske politik omfatter dette aspekt. Så er der det ubesvarede spørgsmål om samarbejde med og inddragelse af arbejdsmarkedets parter og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg samt emnet for og resultaterne af den sociale dialog, skønt jeg var glad for at høre kommissæren nævne indsatsen for at indlede en dialog med det civile samfund. Der skal således arbejdes mere med formen og indholdet af midtvejsvurderingen, som Europa-Parlamentet forventer at modtage inden Rådets næste forårsmøde, fordi det, som kommissæren ved, ønsker at være med til at forme det sociale Europa, og det med rette."@da1,1
"Herr Präsident! Auch ich teile die im Bericht von Frau Smet zum Ausdruck gebrachte Kritik am Zeitpunkt der Vorlage sowie am Inhalt des letzten Anzeigers über die Ergebnisse bei der Umsetzung der sozialpolitischen Agenda. Die Sozialagenda darf, da sind wir uns alle einig, keine bloße Zusammenstellung der Vorschläge zur Sozialpolitik sein, sondern sie stellt vielmehr einen strategischen Plan für die Modernisierung des europäischen Sozialmodells sowie für die Beschäftigung mit den Problemen und Herausforderungen der Zukunft dar. Der jährliche Anzeiger würde uns ein strategisches Instrumentarium zur Bewertung der erzielten Fortschritte in die Hand geben, auf deren Grundlage eventuell erforderliche Anpassungen in der Politik vorgenommen werden können. Heute müssen wir jedoch feststellen, dass die Methode, nach der der Anzeiger erstellt wird, sowie sein Inhalt keineswegs den hochgesteckten Erwartungen entsprechen. Der Bericht vermittelt eher den Eindruck, als handele es sich hierbei um eine Routinearbeit und nicht um eine substanzielle Untersuchung. Der ganze Anzeiger hat mehr oberflächlichen Charakter und ist weit davon entfernt, ein vollendetes Instrument zur Analyse der derzeitigen Situation zu sein, das eine korrekte Einschätzung der erzielten Fortschritte und eine zukunftsorientierte Planung der Themen ermöglicht, die von der Europäischen Kommission bereits in Angriff genommen worden sind, wie die Integration von Behinderten, die Einbeziehung älterer Arbeitnehmer, die Mobilität der Arbeitnehmer und die anhängigen Gesetzesvorschläge. Neue Themen werden im Anzeiger überhaupt nicht eingeführt. Zudem vermisse ich einen Hinweis auf den Aspekt der Unternehmerseite bei den Plänen zur sozialen Entwicklung, ein Thema, das im neuen Konzept der europäischen Politik formuliert worden ist. Außerdem bleibt die Frage nach der Zusammenarbeit mit und der Beteiligung von Sozialpartnern sowie Wirtschafts- und Sozialausschuss unbeantwortet. Gleiches gilt auch für den Inhalt und die Ergebnisse des sozialen Dialogs, wenngleich ich über die Ankündigung der Frau Kommissarin erfreut war, sich für den Beginn eines Dialogs mit der Zivilgesellschaft einzusetzen. Hoffentlich wird man sich bei der Ausarbeitung des Halbzeitbewertungsberichts intensiver um Form und Inhalt bemühen, da das Europäische Parlament erwartet, dass ihm dieser Bericht vor der nächsten Frühjahrstagung des Rates übermittelt wird, denn wie Ihnen bekannt ist, Frau Kommissarin, wünscht es sehnlichst, bei der Gestaltung eines sozialen Europa mitwirken zu können."@de7
"Mr President, I share the regret expressed by Mrs Smet in her report about the delay in submitting the contents of the last scoreboard on implementing the social policy agenda. The social agenda, as we all know, is not a set of social policy proposals, it is a strategic plan to modernise the European social model and face up to future problems and challenges. A single annual scoreboard would create a strategic mechanism for evaluating progress in policies and any adjustments deemed necessary. Now we see that the scoreboard method falls short of these ambitious aims. The report looks more like a routine job than a fundamental approach. It tends towards the superficial and hardly looks like an integrated tool for analysing the current situation, allowing a proper appraisal of progress, programming future action in areas broached by the European Commission, such as integration of the disabled, involvement of the elderly, worker mobility and outstanding legislative proposals, or suggesting new topics. Another comment I have to make is that it does not highlight the entrepreneurial aspect of social development plans, even though our new perception of European policy includes this aspect. Then there is the outstanding question of cooperation with and the involvement of the social partners and the Economic and Social Committee and the subject and results of social dialogue, although I was pleased to hear the Commissioner refer to efforts to start up a dialogue with civil society. So we need to make more of an effort with the form and content of the mid-term review, which the European Parliament expects to receive before the next spring Council because, as you know, Commissioner, it wishes to play a part in shaping social Europe, and rightly so."@en3
"Señor Presidente, comparto las quejas expresadas por la Sra. Smet en su informe por el retraso en la presentación de los contenidos del último cuadro de indicadores sobre la puesta en práctica de la Agenda de política social. La Agenda, como todos sabemos, no es un conjunto de propuestas sobre política social, sino un plan estratégico para modernizar el modelo social europeo y enfrentarse a los problemas y desafíos futuros. Un único cuadro de indicadores anual crearía un mecanismo estratégico de evaluación de los progresos obtenidos en las políticas y de los ajustes que se consideraran necesarios. Ahora vemos que los cuadros de indicadores no responden a estos ambiciosos objetivos. El informe parece más un trabajo rutinario que un enfoque fundamental. Tiende a lo superficial y apenas parece una herramienta integrada para analizar la situación actual y hacer posible una valoración adecuada de los progresos que permita programar acciones futuras en áreas mencionadas por la Comisión Europea —como la integración de los discapacitados, la participación de la tercera edad, la movilidad de los trabajadores y las propuestas legislativas pendientes— o sugerir nuevos temas. Otra observación que me gustaría realizar es que no hace hincapié en el aspecto empresarial de los planes de desarrollo sociales, aunque nuestra nueva percepción de la política europea incluye este aspecto. Después queda pendiente la cuestión de la cooperación con los interlocutores sociales y el Comité Económico y Social Europeo, y la participación de todos ellos, así como los resultados del diálogo social, aunque me ha agradado oír a la Comisaria referirse a los esfuerzos para entablar un diálogo con la sociedad civil. Hemos de hacer un gran esfuerzo con respecto a la forma y el contenido del informe de revisión a medio plazo, que el Parlamento Europeo espera recibir antes del Consejo de la próxima primavera, porque, como usted sabe, señora Comisaria, desea desempeñar un papel importante a la hora de dar forma a la sociedad europea, y con razón."@es12
"Arvoisa puhemies, yhdyn Smetin mietinnössään ilmaisemiin pahoitteluihin siitä, että sosiaalisen toimintaohjelman toteuttamista koskevan uusimman tulostaulun sisältö toimitettiin myöhässä. Kuten kaikki tiedämme, toimintaohjelma ei ole sosiaalipoliittisten ehdotusten kokonaisuus vaan strateginen suunnitelma, jolla nykyaikaistetaan Euroopan sosiaalimallia ja vastataan tulevaisuuden ongelmiin ja haasteisiin. Vuosittainen tulostaulu voisi olla strateginen väline toimintamalleissa tapahtuneen edistyksen arvioimiseksi ja tarvittavien muutosten tekemiseksi. Voimme nyt kuitenkin huomata, että tulostaululla ei pystytä saavuttamaan näitä kunnianhimoisia tavoitteita. Mietintö vaikuttaa ennemminkin rutiinityöltä kuin toimintatavan perustavanluonteiselta tarkastelulta. Se on hieman ylimalkainen eikä todellakaan näytä sellaiselta yhdennetyltä välineeltä nykytilanteen arvioimiseksi, jonka avulla saataisiin oikea käsitys edistyksestä, suunniteltaisiin tulevia toimia Euroopan komission tarkoittamilla aloilla, kuten vammaisten ja vanhusten osallisuuden lisäämisessä, työntekijöiden liikkuvuuden lisäämisessä ja erinomaisten lainsäädäntöehdotusten tekemisessä, tai ehdotettaisiin uusia aiheita. Lisäksi haluan sanoa, että mietinnössä ei korosteta sosiaalipoliittisten kehityssuunnitelmien yrittäjyysnäkökohtaa, vaikka eurooppalaisen toimintamallin uusi käsite tämän näkökohdan sisältääkin. Lisäksi epäselväksi jäävät työmarkkinaosapuolten ja talous- ja sosiaalikomitean kanssa tehtävä yhteistyö ja niiden osallistuminen sekä työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun aiheet ja tulokset. Myönteistä oli kuitenkin kuulla komission jäsenen viittaavan toimiin vuoropuhelun käynnistämiseksi kansalaisyhteiskunnan kanssa. Meidän on siis pyrittävä parantamaan väliarviointikertomuksen muotoa ja sisältöä. Euroopan parlamentti toivoo saavansa tämän kertomuksen ennen neuvoston seuraavan kevään kokousta, sillä kuten komission jäsen tietää, se haluaa aivan oikeutetusti osallistua sosiaalisen Euroopan muodostamiseen."@fi5
"Monsieur le Président, je partage le regret exprimé par Mme Smet dans son rapport quant à la présentation tardive du contenu du dernier tableau de bord de la mise en œuvre de l'agenda pour la politique sociale. L'agenda pour la politique sociale, nous le savons tous, n'est pas un ensemble de propositions en matière de politique sociale mais un plan stratégique pour moderniser le modèle social européen et faire face aux problèmes et défis futurs. Un tableau de bord annuel unique engendrerait un mécanisme stratégique en matière d'évaluation des progrès et des ajustements jugés nécessaires. Nous constatons toutefois que la méthode du tableau de bord ne répond pas à ces objectifs ambitieux. Le rapport ressemble davantage à un travail de routine qu'à une approche de fond. Il a tendance à demeurer superficiel et ne ressemble guère à un outil intégré permettant d'analyser la situation actuelle, d'effectuer une évaluation appropriée des progrès, de programmer les actions futures dans les domaines abordés par la Commission européenne - tels que l'intégration des personnes handicapées, la participation des seniors, la mobilité des travailleurs et les propositions législatives pendantes - ou de suggérer de nouvelles thématiques. Je dois également dire que cela ne met guère en exergue l'aspect entrepreneurial des plans de développement social, alors que notre nouvelle perception de la politique européenne reprend cet aspect. Vient ensuite la question en suspens de la coopération avec les partenaires sociaux et le Comité économique et social et de l'implication de ces acteurs, ainsi que celle du sujet et des résultats du dialogue social - même si je dois ajouter que j'ai été heureuse d'entendre la commissaire évoquer les efforts entrepris en vue d'entamer un dialogue avec la société civile. Nous devons donc déployer un effort important quant à la forme et au contenu de la révision à mi-parcours, dont le Parlement espère bénéficier avant le prochain Conseil de printemps car, comme vous le savez, Madame la Commissaire, il souhaite - à juste titre - participer à la mise en place de l'Europe sociale."@fr6
"Signor Presidente, condivido il rammarico espresso dalla onorevole Smet nella relazione per il ritardo registrato nella presentazione dei contenuti dell'ultimo quadro di valutazione sull'attuazione dell'Agenda per la politica sociale. L'Agenda sociale, come noi tutti sappiamo, non è una serie di proposte di politica sociale, bensì un piano strategico per modernizzare il modello sociale europeo e affrontare i problemi e le sfide del futuro. Un unico quadro di valutazione annuale creerebbe un meccanismo strategico per la valutazione dei progressi registrati nelle varie politiche e le eventuali modifiche ritenute necessarie. Ora vediamo che il metodo del quadro di valutazione viene meno a questi ambiziosi obiettivi. La relazione sembra più un lavoro di che un approccio sostanziale. Tende a essere superficiale e non sembra costituire uno strumento in grado di analizzare esaurientemente la situazione effettuando un'adeguata valutazione dei progressi, programmando azioni future in settori di competenza della Commissione europea integrazione dei disabili, coinvolgimento degli anziani, mobilità dei lavoratori e proposte legislative in sospeso e suggerendo nuovi argomenti. Ancora un'osservazione: la relazione non mette in luce il profilo imprenditoriale dei programmi di sviluppo sociale, benché la nostra nuova idea di politica europea preveda questo aspetto. C'è poi la questione irrisolta del coinvolgimento e della collaborazione con le parti sociali e con il Comitato economico e sociale e dell'oggetto e dei risultati del dialogo sociale, anche se sono stata lieta di sentire la signora Commissario annunciare alcune iniziative per avviare un dialogo con la società civile. Dobbiamo quindi impegnarci a fondo per la forma ed i contenuti della revisione a medio termine, che il Parlamento europeo si aspetta di ricevere prima del prossimo Consiglio di primavera perché, come lei sa, signora Commissario, l'Assemblea intende contribuire – e ne ha il diritto alla creazione di un'Europa sociale."@it9
"Mr President, I share the regret expressed by Mrs Smet in her report about the delay in submitting the contents of the last scoreboard on implementing the social policy agenda. The social agenda, as we all know, is not a set of social policy proposals, it is a strategic plan to modernise the European social model and face up to future problems and challenges. A single annual scoreboard would create a strategic mechanism for evaluating progress in policies and any adjustments deemed necessary. Now we see that the scoreboard method falls short of these ambitious aims. The report looks more like a routine job than a fundamental approach. It tends towards the superficial and hardly looks like an integrated tool for analysing the current situation, allowing a proper appraisal of progress, programming future action in areas broached by the European Commission, such as integration of the disabled, involvement of the elderly, worker mobility and outstanding legislative proposals, or suggesting new topics. Another comment I have to make is that it does not highlight the entrepreneurial aspect of social development plans, even though our new perception of European policy includes this aspect. Then there is the outstanding question of cooperation with and the involvement of the social partners and the Economic and Social Committee and the subject and results of social dialogue, although I was pleased to hear the Commissioner refer to efforts to start up a dialogue with civil society. So we need to make more of an effort with the form and content of the mid-term review, which the European Parliament expects to receive before the next spring Council because, as you know, Commissioner, it wishes to play a part in shaping social Europe, and rightly so."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, ik ben het eens met de vraagtekens die mevrouw Smet in haar verslag zet bij het tijdstip van indiening van het scorebord voor de uitvoering van de sociale agenda en de inhoud daarvan. Zoals wij allen weten, is de sociale agenda geen pakket sociale beleidsvoorstellen maar een strategisch plan voor de modernisering van het Europees sociaal model, en een instrument om de problemen en de uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden. Met een jaarlijks scorebord zouden wij een strategisch mechanisme krijgen voor de evaluatie van de vooruitgang en de eventuele aanpassing van deze beleidsvormen. Vandaag zien wij dat de scorebordmethode niet toereikend is om de ambitieuze doelstellingen te bereiken. Het verslag doet eerder denken aan een routinezaak dan aan een inhoudelijke benadering. Het verslag geeft meer blijk van een routinematige dan een inhoudelijke benadering. Het lijkt niet het geïntegreerde instrument is dat nodig is om de bestaande situatie te analyseren, een juist beeld te krijgen van de gemaakte vooruitgang en de toekomstige activiteiten te plannen op de terreinen waarop de Europese Commissie zich heeft begeven, zoals de integratie van gehandicapten, de betrokkenheid van ouderen, de mobiliteit van werknemers en de nog hangende wetgevingsvoorstellen. Evenmin worden in het verslag nieuwe actieterreinen voorgesteld. Bovendien komt het operationele gedeelte van de plannen voor sociale ontwikkeling niet voldoende uit de verf. Dat onderwerp maakt evenwel deel uit van de nieuwe Europese beleidsaanpak. Onbeantwoord blijkt eveneens het vraagstuk van de samenwerking met en de betrokkenheid van de sociale partners en het Economisch en Sociaal Comité, en de inhoud en resultaten van de sociale dialoog, ofschoon ik de commissaris tot mijn voldoening heb horen spreken over de pogingen om een dialoog met het maatschappelijk middenveld tot stand te brengen. De Commissie moet derhalve beter haar best doen wat de procedure en de inhoud van het tussentijds evaluatieverslag betreft. Het Europees Parlement verwacht dit verslag nog voor de volgende voorjaarsraad te ontvangen. U weet immers, mevrouw de commissaris, dat het Europees Parlement absoluut een rol wil vervullen in de verwezenlijking van het sociaal Europa."@nl2
"Senhor Presidente, partilho do desgosto expresso pela senhora deputada Smet no seu relatório por causa do atraso na apresentação do conteúdo do último painel de avaliação relativo à execução da agenda de política social. Como todos sabemos, a agenda social não é um conjunto de propostas de política social, é um plano estratégico para modernizar o modelo social europeu e enfrentar os problemas e desafios do futuro. Um único painel de avaliação anual criaria um mecanismo estratégico para avaliar os progressos nas políticas e os eventuais ajustamentos considerados necessários. Vemos agora que o método do painel de avaliação não atinge estes objectivos ambiciosos. O relatório mais parece um trabalho de rotina do que uma abordagem fundamental. Tende para o superficial e dificilmente se parece com um instrumento integrado para analisar a actual situação, permitir uma avaliação adequada dos progressos, programar acções futuras em áreas abordadas pela Comissão Europeia, tais como a integração dos deficientes, a participação dos idosos, a mobilidade dos trabalhadores e as propostas legislativas pendentes, ou para sugerir novos temas. Outra observação que tenho a fazer é que o relatório não destaca o aspecto empresarial dos planos de desenvolvimento social, muito embora a nossa nova concepção de política europeia inclua este aspecto. Depois há a questão pendente da cooperação com os parceiros sociais e o Comité Económico e Social e do seu envolvimento, bem como a questão do objecto e dos resultados do diálogo social, embora eu tenha ficado satisfeita por ouvir a Senhora Comissária referir os esforços para encetar um diálogo com a sociedade civil. Precisamos, pois, de fazer mais esforços na forma e no conteúdo da avaliação intercalar que o Parlamento Europeu espera receber antes do próximo Conselho da Primavera porque, como sabe, Senhora Comissária, deseja ardentemente desempenhar um papel na formação da Europa social."@pt11
"Herr talman! Jag delar det beklagande som Smet uttrycker i sitt betänkande angående förseningen med att presentera innehållet i den senaste resultattavlan för genomförandet av den socialpolitiska dagordningen. Den sociala dagordningen är, som vi alla vet, inte en uppsättning socialpolitiska förslag, det är en strategisk plan för att modernisera den europeiska samhällsmodellen och ta itu med framtida problem och utmaningar. En årlig resultattavla skulle skapa en strategisk mekanism för att utvärdera framsteg inom politiken och för de eventuella justeringar som anses nödvändiga. Nu kan vi se att metoden med resultattavlan inte motsvarar dessa ambitiösa syften. I betänkandet liknar den mer ett rutinarbete än ett gediget tillvägagångssätt. Den rör sig i riktning mot det ytliga, och ser knappast ut som något enhetligt redskap för att analysera det rådande läget, som medger en berättigad framstegsbedömning, förutbestämmer framtida åtgärder inom områden som lagts fram av Europeiska kommissionen, såsom integrering av funktionshindrade, äldres delaktighet, arbetstagares rörlighet och framstående lagförslag, eller föreslår nya ämnen. Ännu en kommentar som jag skulle vilja göra är att man inte belyser företagsaspekten i planerna för social utveckling, trots att vår nya syn på den europeiska politiken inbegriper denna aspekt. Sedan är det den framträdande frågan om samarbete med och delaktighet från arbetsmarknadens parter och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, och föremålet för och resultaten av den sociala dialogen, även om jag var glad över att höra kommissionären hänvisa till försöken att inleda en dialog med det civila samhället. Vi måste alltså göra en större ansträngning när det gäller formen och innehållet i halvtidsöversynen, vilken Europaparlamentet förväntar sig erhålla innan nästa vårs rådsmöte, för som ni vet, fru kommissionär, önskar man fylla en funktion i utformandet av ett socialt Europa, och det med rätta."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph