Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-09-03-Speech-2-118"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20020903.5.2-118"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Sous couvert de vouloir créer "un espace aérien intégré, régi par des principes et des règles uniques", le Conseil, la Commission et le rapport Fava proposent en fait d'instaurer un mode de gestion du transport aérien en Europe basé sur des critères économiques : un marché unique du ciel. La catastrophe aérienne de juillet dernier en Allemagne préfigure-t-elle le ciel unique européen ? La société de contrôle aérien Skyguide avait statut de société privée. Elle opérait dans un bloc aérien fonctionnel où opérateur et régulateur étaient séparés. Skyguide manquait de moyens humains et matériels aux dépens de la sécurité. Est-ce cette voie que nous devons suivre comme le recommande la Commission ? En tout état de cause, cet accident devrait inciter les parlementaires à la plus grande prudence en attendant les résultats des enquêtes, compte tenu aussi des conséquences de la libéralisation effective d'autres modes de transport tel que le rail en Angleterre. Tel était le message de l'importante grève européenne des contrôleurs aériens du 19 juin 2002. Au lieu de ne jurer que par le marché, on devrait plutôt privilégier la coopération, comme au sein de l'organisation pour la sécurité aérienne, Eurocontrol. On devrait mettre en avant le service public et la sécurité. On devrait réfléchir globalement sur l'intermodalité des transports."@fr6
lpv:translated text
"Rådet, Kommissionen og Fava-betænkningen foreslår reelt, under dække af at ville "oprette et fælles europæisk luftrum, som er underlagt de samme principper og normer", at der indføres en form for styring af lufttrafikken i Europa, som er baseret på økonomiske kriterier, det vil sige et indre marked for luftrummet. Indvarsler flykatastrofen i juli i Tyskland det fælles europæiske luftrum? Virksomheden Skyguide, der udøvede luftfartskontrollen, var et privat selskab. Det udøvede virksomhed i et funktionelt luftrum, hvor tilsyns- og driftsopgaver var adskilte. Skyguide manglede menneskelige og materielle midler, hvilket gik ud over sikkerheden. Er det den vej, som vi bør følge i henhold til Kommissionens anbefaling? Under alle omstændigheder bør denne ulykke være medvirkende til, at parlamentsmedlemmerne udviser den største forsigtighed, mens de venter på resultaterne af undersøgelserne, herunder også konsekvenserne af den reelle liberalisering af andre transportformer såsom jernbanedriften i England. Det var budskabet i den store europæiske strejke, som flyvelederne gennemførte den 19. juni 2002. I stedet for kun at sværge til markedets ord bør der snarere opfordres til samarbejde, som det ses inden for Den Europæiske Organisation for Luftfartssikkerhed, Eurocontrol. Offentlig service og sikkerhed skal sættes i første række. Overordnet set skal der ske overvejelser om intermodalitet mellem transportformerne."@da1
". Unter dem Vorwand, einen „integrierten Luftraum mit denselben Grundsätzen und Regeln” schaffen zu wollen, schlagen der Rat, die Kommission und der Fava-Bericht faktisch vor, ein Luftverkehrsmanagement auf der Grundlage wirtschaftlicher Kriterien einzuführen, also einen Binnenmarkt des Luftraums. Gibt uns die Flugzeugkatastrophe vom Juli in Deutschland schon einen Vorgeschmack auf den einheitlichen europäischen Luftraum? Die Flugsicherungsgesellschaft Skyguide ist eine Privatfirma und arbeitete in einem Luftraumblock, in dem die Betreiber- und die Regulierungsfunktion getrennt waren. Die Firma verfügte nicht über ausreichende personelle und materielle Mittel, was auf Kosten der Sicherheit ging. Ist dies der Weg, den wir einschlagen sollen, wie die Kommission vorschlägt? Auf jeden Fall sollte diese Flugzeugkatastrophe – auch unter Berücksichtigung der Folgen der effektiven Liberalisierung anderer Verkehrsträger wie der Eisenbahn in Großbritannien - die Abgeordneten zu größter Vorsicht veranlassen, bis die Untersuchungsergebnisse bekannt sind. Dies war auch die Botschaft des großen europaweiten Streiks der Fluglotsen am 19. Juni 2002. Anstatt nur auf den Markt zu setzen, müsste vielmehr die Zusammenarbeit gefördert werden wie beispielsweise in der Luftaufsichtsorganisation Eurocontrol. Im Vordergrund müssten der gemeinwirtschaftliche Dienst und die Sicherheit stehen. Es wäre notwendig, sich generell mit der Intermodalität der Verkehrsträger zu befassen."@de7
"Με το πρόσχημα ότι θέλουν να δημιουργήσουν «έναν ολοκληρωμένο εναέριο χώρο που να διέπεται από τις ίδιες αρχές και κανόνες”, το Συμβούλιο, η Επιτροπή και η έκθεση Fava προτείνουν στην πραγματικότητα την καθιέρωση ενός νέου τρόπου διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη, ο οποίος θα βασίζεται σε οικονομικά κριτήρια: με άλλα λόγια, μια ενιαία αγορά ουρανού. Η αεροπορική τραγωδία στη Γερμανία τον περασμένο Ιούλιο προεικάζει άραγε τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό; Η εταιρεία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας Skyguide ήταν ιδιωτική εταιρεία. Ανέπτυσσε τη δραστηριότητά της σε ένα λειτουργικό τμήμα του εναέριου χώρου όπου ο φορέας παροχής και ο φορέας ρύθμισης ήταν διαχωρισμένοι. Η Skyguide είχε ελλείψεις προσωπικού και υλικού εξοπλισμού που απέβαιναν εις βάρος της ασφάλειας. Αυτός είναι άραγε ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής; Όπως και να έχει το πράγμα, αυτό το ατύχημα θα έπρεπε να παρακινήσει τους βουλευτές να δείξουν τη μέγιστη επιφυλακτικότητα μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα των ερευνών, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις συνέπειες που είχε η ελευθέρωση άλλων μέσων μεταφοράς, όπως του σιδηροδρόμου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό ήταν το μήνυμα της μεγάλης πανευρωπαϊκής απεργίας των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στις 19 Ιουνίου 2002. Αντί να ορκιζόμαστε στο όνομα της αγοράς και μόνο, θα έπρεπε να προτιμήσουμε τη συνεργασία, όπως συμβαίνει στους κόλπους του οργανισμού για την ασφάλεια της αεροναυτιλίας, του Eurocontrol. Θα πρέπει να θέσουμε ως προτεραιότητα τη δημόσια υπηρεσία και την ασφάλεια. Θα πρέπει να σκεφτούμε γενικά τη διασύνδεση των μεταφορικών μέσων."@el8
". On the pretext of wanting to create 'an integrated airspace governed by the same principles and rules', the Council, the Commission and the Fava report are actually proposing the establishment of a means of air traffic control in Europe based on economic criteria, in other words, a Single Sky market. Was the air disaster in Germany last July an example of what we can expect from the Single European Sky? The air traffic control company Skyguide was a private company. It operated in a functional airspace in which operator and regulator were separate. Skyguide was so lacking in human and material resources that safety was affected. Is this the path we should follow, as the Commission recommends? In any event, this accident should make Members of Parliament extremely prudent pending the results of the enquiries, and also in light of the consequences of the effective liberalisation of other means of transport such as rail transport in the United Kingdom. That was the message of the major European strike by air traffic controllers on 19 June 2002. Instead of swearing by the market alone, we should favour cooperation, such as exists within the organisation for air safety, Eurocontrol. We should pay more attention to public service and safety. We should think globally about the intermodality of transport."@en3
". Con el pretexto de querer crear «un espacio aéreo integrado, organizado según los mismos principios y regido por las mismas normas», la Comisión y el Informe Fava están proponiendo en realidad la creación de un método de control del tráfico aéreo en Europa basado en criterios económicos, es decir, de un Mercado Único del espacio aéreo. ¿El desastre aéreo que tuvo lugar en Alemania el pasado julio fue un ejemplo de lo que podemos esperar del «cielo único» europeo? La empresa de control de tráfico aéreo Skyguide era una empresa privada. Operaba en un espacio aéreo funcional en el que el operador y el regulador eran independientes. Las carencias de recursos humanos y materiales de Skyguide eran tales, que afectaban a la seguridad. ¿Es éste el camino que se debe seguir, como recomienda la Comisión? En cualquier caso, este accidente debería inducir a los diputados a actuar con extrema cautela a la espera de los resultados de las investigaciones, y también a la luz de las consecuencias de la liberalización efectiva de otros medios de transporte, como es el caso del transporte ferroviario en el Reino Unido. Ese fue el mensaje de la importante huelga europea de controladores del tráfico aéreo del pasado 19 de julio de 2002. En lugar de creer con fe ciega exclusivamente en el mercado, deberíamos fomentar la cooperación, como la que existe en el seno de la organización para la seguridad aérea, Eurocontrol. Deberíamos prestar más atención al servicio público y a la seguridad. Deberíamos hacer una reflexión global sobre la intermodalidad del transporte."@es12
". Neuvosto, komissio ja Fava mietinnössään esittävät, että samanaikaisesti kun luodaan ”yhtenäinen, yhteisten periaatteiden mukaan organisoitu ja yhteisten sääntöjen mukaan hallittu eurooppalainen ilmatila”, Eurooppaan voidaan todellisuudessa perustaa taloudellisin perustein toimiva lentoliikenteen valvonta, eli toisin sanoen yhtenäiset ilmamarkkinat. Oliko heinäkuussa Saksassa tapahtunut lento-onnettomuus esimerkki siitä, mitä yhtenäiseltä eurooppalaiselta ilmatilalta voidaan odottaa? Skyguide-yritys oli yksityinen lennonvalvontayritys. Se toimi funktionaalisen ilmatilan alueella, jossa toimijat ja sääntelijät olivat erillään. Skyguiden henkilö- ja välineresurssit olivat niin puutteelliset, että se vaikutti turvallisuuteen. Tällaisen toiminnan jatkamistako komissio suosittelee? Joka tapauksessa parlamentin jäsenten olisi oltava tämän onnettomuuden vuoksi erittäin varovaisia tutkimustuloksia odotettaessa, ja niiden suhteuduttava varauksellisemmin myös muiden liikennemuotojen, kuten Yhdistyneen kuningaskunnan rautatieliikenteen, vapauttamisen seurauksiin. Tämä oli lennonvalvojien 19. kesäkuuta 2002 järjestämän laajan lakon viesti. Meidän olisi markkinavoimiin uskomisen sijaan edistettävä sen kaltaista yhteistyötä, jota tehdään esimerkiksi lentoturvallisuusjärjestössä Eurocontrolissa. Meidän olisi kiinnitettävä enemmän huomiota kansalaisten terveyteen ja turvallisuuteen sekä ajateltava maailmanlaajuisesti liikenteen intermodaalisuutta."@fi5
"Con il pretesto di voler costituire “uno spazio aereo integrato, governato dagli stessi principi e dalle stesse norme”, il Consiglio, la Commissione e la relazione Fava propongono in realtà di instaurare in Europa una modalità di gestione del trasporto aereo basata su criteri economici, in altri termini, un mercato unico del cielo. Il disastro aereo dello scorso luglio in Germania è stato un esempio di quello che ci possiamo aspettare dal cielo unico europeo? La società di controllo del traffico aereo era una società privata. Operava in uno spazio aereo funzionale nel quale operatore e organo di regolamentazione erano separati. aveva carenze di risorse umane e materiali tali da compromettere la sicurezza. E’ questa la via che dovremmo seguire, come raccomandato dalla Commissione? In ogni caso, questo incidente dovrebbe invitare i parlamentari alla massima prudenza in attesa dei risultati delle indagini, tenuto anche conto delle conseguenze dell’effettiva liberalizzazione di altri mezzi di trasporto quali le ferrovie in Inghilterra. Questo è stato il messaggio del massiccio sciopero europeo dei controllori del traffico aereo del 19 giugno 2002. Invece di credere ciecamente nel mercato, dovremmo piuttosto privilegiare la cooperazione, come in seno all’organizzazione per la sicurezza aerea, Eurocontrol. Dovremmo prestare maggiore attenzione al servizio pubblico e alla sicurezza. Dovremmo riflettere globalmente sull’intermodalità dei trasporti."@it9
". On the pretext of wanting to create 'an integrated airspace governed by the same principles and rules', the Council, the Commission and the Fava report are actually proposing the establishment of a means of air traffic control in Europe based on economic criteria, in other words, a Single Sky market. Was the air disaster in Germany last July an example of what we can expect from the Single European Sky? The air traffic control company Skyguide was a private company. It operated in a functional airspace in which operator and regulator were separate. Skyguide was so lacking in human and material resources that safety was affected. Is this the path we should follow, as the Commission recommends? In any event, this accident should make Members of Parliament extremely prudent pending the results of the enquiries, and also in light of the consequences of the effective liberalisation of other means of transport such as rail transport in the United Kingdom. That was the message of the major European strike by air traffic controllers on 19 June 2002. Instead of swearing by the market alone, we should favour cooperation, such as exists within the organisation for air safety, Eurocontrol. We should pay more attention to public service and safety. We should think globally about the intermodality of transport."@lv10
"Onder het voorwendsel “een geïntegreerd, volgens gemeenschappelijke regels en principes beheerd luchtruim” te willen scheppen, stellen de Raad, de Commissie en de rapporteur Fava voor het beheer van het Europees luchtverkeer op economische criteria te baseren – een eenheidsmarkt voor het luchtruim. Was de luchtramp in Duitsland afgelopen juli een voorbode van wat er in zo’n gemeenschappelijk Europees luchtruim gaat gebeuren? De luchtverkeersdienst Skyguide had de status van een particuliere onderneming. Ze werkte in een functioneel onderdeel van het luchtruim, waar de dienstverlener en de regelgevende instantie gescheiden waren. Skyguide had een dusdanig gebrek aan middelen en personeel dat de veiligheid in het geding kwam. Is dit de kant die we met het voorstel van de Commissie opgaan? Dit ongeluk zou de afgevaardigden er hoe dan ook toe moeten bewegen in afwachting van de resultaten van het onderzoek de nodige voorzichtigheid in acht te nemen – zeker als je bedenkt welke gevolgen de liberalisering van andere vervoerswijzen, zoals het spoorvervoer in Engeland, heeft gehad. Dat was ook de boodschap die de Europese luchtvaartnavigatiediensten met hun staking van 19 juli 2002 hebben willen uitdragen. We moeten niet alles aan de markt overlaten. We moeten de voorwaarden scheppen voor samenwerking, zoals die binnen het kader van Eurocontrol, de organisatie voor veiligheid in de lucht, bestaat. Openbare dienstverlening en veiligheid moeten voorop komen te staan. En dan moeten we allemaal serieus gaan nadenken over het op elkaar afstemmen van de verschillende vervoerswijzen."@nl2
"A coberto de pretender criar “um espaço aéreo integrado, regido por princípios e regras únicas”, o Conselho, a Comissão e o relatório Fava propõem com efeito instaurar um modo de gestão do transporte aéreo na Europa baseado em critérios económicos: um mercado único do céu. Será que a catástrofe aérea de Julho passado na Alemanha prefigura o que podemos esperar do Céu Único Europeu? A sociedade de controlo aéreo possuía um estatuto de sociedade privada. Operava num bloco aéreo funcional em que operador e regulador se encontravam separados. A tinha falta de meios humanos e materiais, em prejuízo da segurança. Será esta a via que devemos seguir, como recomenda a Comissão? Seja como for, esse acidente deveria incitar os deputados à maior prudência enquanto se esperam os resultados dos inquéritos, e tendo também em conta as consequências da liberalização efectiva de outros modos de transporte como é o caso dos caminhos-de-ferro em Inglaterra. Foi essa a mensagem da importante greve europeia dos controladores aéreos de 19 de Junho de 2002. Em vez de jurarmos pelo mercado, deveríamos pelo contrário privilegiar a cooperação como por exemplo no seio da organização para a segurança aérea, o Eurocontrol. Deveríamos dar prioridade ao serviço público e à segurança. Deveríamos reflectir globalmente sobre a intermodalidade dos transportes."@pt11
"Under förespeglingen att vilja skapa ”ett integrerat luftrum som organiseras i enlighet med samma principer och styrs av samma regler” föreslår rådet, kommissionen och Fava i sitt betänkande att ett system för hantering av flygtransporten i Europa skall inrättas som bygger på ekonomiska kriterier: en gemensam marknad för luftrummet. Var flygkatastrofen i Tyskland i juli en föraning om det europeiska gemensamma luftrummet? Flygkontrollföretaget Skyguide var ett privat bolag som arbetade i ett luftrumsblock där operatörer och tillsynsmyndighet separerats. Skyguide saknade personal och utrustning på bekostnad av säkerheten. Är det den väg vi vill följa, såsom kommissionen rekommenderar? I vilket fall som helst borde olyckan få parlamentsledamöterna att bli mycket försiktiga i avvaktan på utredningsresultaten, även med tanke på konsekvenserna av den verkliga avregleringen av andra transportmedel, exempelvis järnvägen i England. Det var budskapet vid den stora europeiska strejken bland flygledare den 19 juni 2002. I stället för att lita blint på marknaden borde man främja samarbete, exempelvis inom organisationen för flygsäkerhet, Eurocontrol. Man borde lyfta fram den offentliga servicen och säkerheten och samtidigt övergripande diskutera driftskompatibiliteten för transporter."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Sky Guide"11
"Skyguide"9

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph