Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-07-04-Speech-4-156"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20020704.7.4-156"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Mr President, the Commission is committed to supporting the peace process and to addressing effectively and without delay the dramatic humanitarian crisis in Angola. The Commission stands ready to support the organisation of elections as soon as conditions on the ground allow. We underline that interventions to promote good governance will have high priority at all stages in the support strategy for Angola. We propose to contribute in particular to the reinforcement of the judicial sector and to the reform of administration and public finances. The Community’s future strategy for Angola under the 9th EDF is currently under discussion with the government and civil society. That strategy will establish links between relief, rehabilitation and development. Substantial funding will be earmarked to support resettlement, including micro-projects and the re-establishment of agricultural production and livestock breeding in order to provide a boost to the socio-economic recovery of war-affected zones, particularly in the Central Highlands. The Community will continue to provide support for health and education, as well as capacity-building to the provincial administrations, which should ultimately take responsibility for establishing and maintaining social structures and systems. The Commission welcomes the government’s intention to organise an international conference for the reconstruction of the country and trusts that the views of all groups of society will be reflected in the reconstruction plan to be presented. The Commission has offered to cooperate in the preparation of this international conference. In response to the signing of the peace agreement between the government and UNITA and to an appeal for assistance in addressing the humanitarian situation, the Commission drew up an action plan for Angola to support the peace process. The action plan identifies a financial package of EUR 125m aimed at addressing the most pressing concerns at this stage, including emergency relief, food aid and food security, reintegration and resettlement of refugees and displaced persons, and de-mining operations. The Commission provides substantial humanitarian support to reduce the suffering of the displaced populations in Angola. The Commission urges the government to take further measures to facilitate delivery of emergency relief assistance. The Commission encourages the government to prioritise the extension of the assistance to the entire territory in its discussions with UNITA. We are conscious of the fact that the presence of land- and anti-personnel mines is an enormous obstacle in terms of humanitarian access, resettlement and rehabilitation. Increased security on the ground will make it possible for the Commission to implement, through specialised organisations, the substantial funding already earmarked for de-mining operations. The Commission considers the demobilisation of UNITA and the Angolan armed forces troops a vital element in the peace process and in this context is considering with other partners support for the Angola Demobilisation and Reintegration Programme. To ensure lasting peace, the government should improve the democratic conditions in Angola, especially promoting improvements in the human rights situation and freedom of the press. These, together with freedom of movement, reform of constitutional and electoral laws and a proper census of the population, will be essential to allow free and fair elections to take place. Continued efforts to allow UNITA time and space to reorganise and become a viable political force are encouraged. The Commission urges both parties to consult all segments of Angolan civil society, including the churches, with a view to national reconciliation and lasting peace."@en3
lpv:translated text
"Hr. formand, Kommissionen har forpligtet sig til at støtte fredsprocessen og til at arbejde effektivt og ufortøvet på at finde en løsning på den alvorlige humanitære krise i Angola. Kommissionen er rede til at støtte afholdelsen af valg, så snart forholdene på stedet tillader det. Vi understreger, at ethvert tiltag til fremme af god regeringsførelse til enhver tid vil have høj prioritet i støttestrategien for Angola. Vi vil i særdeleshed foreslå, at man styrker retssektoren samt reformer vedrørende forvaltningen og de offentlige finanser. EU's fremtidsstrategi for Angola under Den 9. Europæiske Udviklingsfond er i øjeblikket til forhandling med regeringen og det civile samfund. Under denne strategi vil der blive skabt sammenhæng mellem nødhjælp, rehabilitering og udvikling. Betydelige midler vil blive øremærket til fremme af genbosætning inklusive mikroprojekter samt reetablering af landbrugsproduktionen og husdyravl for at sætte skub i den socioøkonomiske genrejsning i de krigshærgede områder, specielt i det centrale højland. EU vil fortsat støtte sundhed og uddannelse samt kapacitetsfremmende foranstaltninger inden for de provinsregeringer, der i sidste instans skal tage ansvaret for oprettelse og vedligeholdelse af sociale strukturer og systemer. Kommissionen glæder sig over regeringens intentioner om at afholde en international konference for landets genopbygning, og den har tillid til, at synspunkter fra alle samfundsgrupper vil blive afspejlet i den kommende genopbygningsplan. Kommissionen har tilbudt at samarbejde om forberedelsen af denne internationale konference. Som svar på underskrivelsen af fredsaftalen mellem regeringen og UNITA samt på en bøn om hjælp til at løse problemerne med den humanitære situation udarbejdede Kommissionen en handlingsplan for Angola for at støtte fredsprocessen. Handlingsplanen omfatter en finansieringspakke på 125 millioner euro, der skal afhjælpe de mest presserende problemer, herunder nødhjælp, fødevarehjælp og fødevaresikkerhed, reintegration og genbosætning af flygtninge og fordrevne personer samt minerydningsopgaver. Kommissionen yder omfattende humanitær bistand for at mindske lidelserne for de fordrevne befolkninger i Angola. Kommissionen henstiller til regeringen om at træffe yderligere foranstaltninger for at lette leveringen af nødhjælp. Kommissionen opfordrer regeringen til at prioritere en udvidelse af bistanden til hele området i diskussionerne med UNITA. Vi er opmærksomme på det faktum, at forekomsten af land- og personelminer er en enorm hindring for adgangen til humanitær bistand, genbosætning og rehabilitering. Større sikkerhed på stedet vil gøre det muligt for Kommissionen via særlige organisationer at realisere den betydelige finansiering, der allerede er øremærket til minerydning. Kommissionen mener, at demobiliseringen af UNITA og de angolanske væbnede styrker er et afgørende element i fredsprocessen, og i den forbindelse overvejer den sammen med andre partnere at støtte demobiliserings- og reintegrationsprogrammet for Angola. For at skabe varig fred bør regeringen forbedre de demokratiske forhold i Angola og i særdeleshed fremme en positiv udvikling i menneskerettighedssituationen og pressefriheden. Det vil sammen med fri bevægelighed, en reform af forfatningen og valglovene samt en ordentlig optælling af befolkningen være altafgørende betingelser for at sikre frie og retfærdige valg. Kommissionen ser også gerne, at UNITA får den nødvendige tid og plads til at omorganisere sig og blive en levedygtig politisk kraft. Kommissionen opfordrer begge parter til at rådføre sig med alle dele af det angolanske civile samfund inklusive kirkerne med henblik på at skabe national forsoning og varig fred."@da1
". Herr Präsident, die Kommission ist gewillt, den Friedensprozess zu unterstützen und gegen die dramatische humanitäre Krise in Angola wirksam und unverzüglich vorzugehen. Die Kommission steht bereit, bei der Organisation von Wahlen behilflich zu sein, sobald die Bedingungen vor Ort das erlauben. Wir unterstreichen, dass Interventionen zur Förderung guter Regierungstätigkeit in der Strategie zur Unterstützung Angolas zu jeder Zeit eine hohe Priorität genießen werden. Wir schlagen vor, einen besonderen Beitrag zur Stärkung der Judikative und zur Reform der Verwaltung und der öffentlichen Finanzen zu leisten. Die künftige Strategie der Gemeinschaft in Bezug auf Angola und im Rahmen des 9. EEF wird zurzeit mit der Regierung und der Zivilgesellschaft beraten. Auf der Grundlage dieser Strategie werden Verbindungen zwischen der Nothilfe, dem Wiederaufbau und der Entwicklung geschaffen. Erhebliche Finanzmittel werden zur Unterstützung der Wiederansiedelung bereitgestellt werden. Dazu gehören Mikroprojekte sowie die Wiederaufnahme der Agrarproduktion und der Viehzucht, um die sozioökonomische Wiederbelebung der durch den Krieg in Mitleidenschaft gezogenen Gebiete, vor allem im zentralen Hochland, anzuschieben. Hilfe leisten wird die Gemeinschaft weiterhin im Gesundheits- und Bildungswesen sowie beim Aufbau von Kapazitäten in den Provinzverwaltungen, die letztendlich für die Errichtung und Aufrechterhaltung sozialer Strukturen und Systeme zuständig sein sollten. Die Kommission begrüßt die Absicht der Regierung, eine internationale Konferenz für den Wiederaufbau des Landes einzuberufen und vertraut darauf, dass die Auffassungen aller gesellschaftlichen Gruppierungen in dem vorzulegenden Plan des Wiederaufbaus Berücksichtigung finden. Die Kommission hat ihre Mitwirkung an der Vorbereitung dieser internationalen Konferenz angeboten. Als Reaktion auf die Unterzeichnung des Friedensabkommens zwischen der Regierung und der UNITA und auf ein Hilfeersuchen angesichts der humanitären Lage hat die Kommission einen Aktionsplan für Angola aufgestellt, um den Friedensprozess zu unterstützen. Der Aktionsplan beinhaltet ein Finanzpaket von 125 Mio. Euro, das sich auf die derzeit dringendsten Bedürfnisse richtet. Das sind Nothilfe, Lebensmittelhilfe und Lebensmittelsicherheit, Wiedereingliederung und Wiederansiedelung von Flüchtlingen und Vertriebenen sowie Minenräumung. Die Kommission leistet umfangreiche humanitäre Hilfe zur Linderung des Leids der vertriebenen Volksgruppen in Angola. Sie drängt die Regierung zu weiteren Maßnahmen zur Erleichterung der Lieferungen im Rahmen der Nothilfe. Die Kommission legt der Regierung nahe, in ihren Gesprächen mit der UNITA die Ausweitung der Hilfe auf das gesamte Territorium vorrangig zu behandeln. Wir sind uns dessen bewusst, dass die Land- und Antipersonenminen ein ungeheures Hindernis für die Lieferungen im Rahmen der humanitären Hilfe sowie für die Wiederansiedlung und den Wiederaufbau darstellen. Mehr Sicherheit vor Ort wird es der Kommission ermöglichen, über Spezialorganisationen die für die Minenräumung bereits vorgesehenen umfangreichen Mittel auch einzusetzen. Die Kommission hält die Demobilisierung der UNITA und der angolanischen Streitkräfte für ein entscheidendes Element im Friedensprozess und berät zurzeit mit anderen Partnern eine Unterstützung des Programms zur Demobilisierung und Wiedereingliederung in Angola. Zur Gewährleistung eines dauerhaften Friedens sollte die Regierung die Demokratie in Angola stärken und insbesondere Verbesserungen der Menschenrechtssituation und der Pressefreiheit fördern. Zusammen mit der Freizügigkeit, der Reform der Verfassung und des Wahlgesetzes sowie einer ordentlichen Volkszählung werden sie wesentliche Voraussetzungen für die Abhaltung freier, fairer Wahlen bilden. Die ständigen Bemühungen, der UNITA Zeit und Raum zu geben, um sich zu reorganisieren und eine lebensfähige politische Kraft zu werden, finden Unterstützung. Die Kommission fordert beide Seiten auf, alle Bereiche der angolanischen Zivilgesellschaft, darunter auch die Kirchen, zu konsultieren, um zu einer nationalen Versöhnung und zu einem dauerhaften Frieden zu gelangen."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή δεσμεύεται να υποστηρίξει την ειρηνευτική διαδικασία και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά και χωρίς καθυστέρηση τη δραματική ανθρωπιστική κρίση στην Αγκόλα. Η Επιτροπή είναι έτοιμη να στηρίξει τη διενέργεια εκλογών, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες στη χώρα. Υπογραμμίζουμε ότι η μεσολάβηση για την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης θα αποτελέσει άμεση προτεραιότητα σε όλα τα στάδια της στρατηγικής υποστήριξης της Αγκόλας. Προτείνουμε μια συνεισφορά ιδιαίτερα στην ενίσχυση του δικαστικού κλάδου και τη μεταρρύθμιση της διοικητικής διάρθρωσης και των δημόσιων οικονομικών. Επί του παρόντος, η μελλοντική στρατηγική της Κοινότητας για την Αγκόλα με βάση το 9ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης συζητείται με την κυβέρνηση και την κοινωνία των πολιτών. Η στρατηγική αυτή θα συνδέσει την ανθρωπιστική βοήθεια, την αποκατάσταση και την ανάπτυξη. Η χρηματοδότηση θα διατεθεί στη στήριξη της επανεγκατάστασης, μαζί με μικροπρογράμματα και την αποκατάσταση της αγροτικής παραγωγής και της κτηνοτροφίας, ώστε να δοθεί ώθηση στην κοινωνικο-οικονομική ανάκαμψη πληγέντων από τον πόλεμο ζωνών, ιδιαίτερα στα Κεντρικά Ορεινά. Η Κοινότητα θα συνεχίσει να παρέχει στήριξη για την υγεία και την παιδεία, καθώς και την ανάπτυξη ικανοτήτων στις περιφερειακές διοικήσεις, οι οποίες θα πρέπει τελικά να αναλάβουν την ευθύνη για την ίδρυση και τη διατήρηση κοινωνικών δομών και συστημάτων. Η Επιτροπή χαιρετίζει την πρόθεση της κυβέρνησης να διοργανώσει μια διεθνή διάσκεψη για την ανοικοδόμηση της χώρας και πιστεύει ότι το σχέδιο ανοικοδόμησης που θα παρουσιαστεί θα αντανακλά τις απόψεις όλων των κοινωνικών ομάδων. Η Επιτροπή προσφέρθηκε να συνεργαστεί στην προετοιμασία αυτής της διεθνούς διάσκεψης. Σε απάντηση στην υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης και της UNITA και στην έκκληση για βοήθεια στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κατάστασης, η Επιτροπή εκπόνησε ένα σχέδιο δράσης για την Αγκόλα προς υποστήριξη της ειρηνευτικής διαδικασίας. Το σχέδιο δράσης προσδιορίζει ένα οικονομικό πακέτο 125 εκατομμυρίων ευρώ που στοχεύει κατά το στάδιο αυτό στην αντιμετώπιση των πλέον επειγόντων θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων της επείγουσας συνδρομής, της επισιτιστικής βοήθειας και ασφάλειας, της επανένταξης και επανεγκατάστασης των προσφύγων και των εκτοπισμένων ατόμων και των επιχειρήσεων εκκαθάρισης ναρκοπεδίων. Η Επιτροπή παρέχει σημαντική ανθρωπιστική συνδρομή για να μειωθεί η δυστυχία των εκτοπισμένων πληθυσμών στην Αγκόλα. Η Επιτροπή προτρέπει την κυβέρνηση να λάβει περαιτέρω μέτρα για να διευκολύνει την αποστολή επείγουσας βοήθειας. Η Επιτροπή ενθαρρύνει την κυβέρνηση να δώσει προτεραιότητα στην επέκταση της βοήθειας σε ολόκληρη την έκταση της χώρας στις συζητήσεις της με την UNITA. Γνωρίζουμε ότι η παρουσία ναρκών εδάφους και κατά προσωπικού αποτελεί τεράστιο εμπόδιο όσον αφορά την πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας, την επανεγκατάσταση και την αποκατάσταση του πληθυσμού. Η αυξημένη ασφάλεια στην περιοχή θα δώσει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να υλοποιήσει, μέσω εξειδικευμένων οργανισμών, τη σημαντική χρηματοδότηση που προορίζεται ήδη στις επιχειρήσεις εκκαθάρισης ναρκοπεδίων. Η Επιτροπή θεωρεί την αποστράτευση της UNITA και των στρατευμάτων των ενόπλων δυνάμεων της Αγκόλας στοιχείο ζωτικής σημασίας για την ειρηνευτική διαδικασία και στο πλαίσιο αυτό μελετά, σε συνεργασία με άλλους εταίρους, την υποστήριξη του Προγράμματος Αποστράτευσης και Επανένταξης της Αγκόλας. Για τη διασφάλιση μόνιμης ειρήνης, η κυβέρνηση θα πρέπει να βελτιώσει τις δημοκρατικές συνθήκες στην Αγκόλα, κυρίως με την προώθηση βελτιώσεων στην κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας του τύπου. Αυτά, μαζί με την ελευθερία κυκλοφορίας, τη μεταρρύθμιση της συνταγματικής και εκλογικής νομοθεσίας και μία ορθή απογραφή του πληθυσμού, θα αποτελέσουν ουσιαστικά στοιχεία που θα επιτρέψουν τη διενέργεια ελεύθερων και δίκαιων εκλογών. Ενθαρρύνονται οι συνεχείς προσπάθειες για να έχει η UNITA τον χρόνο και τον χώρο να αναδιοργανωθεί και να καταστεί βιώσιμη πολιτική δύναμη. Η Επιτροπή απευθύνει έκκληση προς αμφότερες τις πλευρές να λάβουν υπόψη τους όλα τα τμήματα της κοινωνίας των πολιτών της Αγκόλας, συμπεριλαμβανομένων των εκκλησιών, με στόχο την εθνική συμφιλίωση και τη διαρκή ειρήνη."@el8
"(EN) Sr. Presidente, la Comisión se ha comprometido a apoyar el proceso de paz y a abordar eficazmente y sin retraso la dramática crisis humanitaria que vive Angola. La Comisión está preparada para apoyar organización de elecciones tan pronto como las condiciones lo permitan. Queremos subrayar que las intervenciones dirigidas a promover la buena gobernanza gozarán de alta prioridad en todas las fases de la estrategia de ayuda a Angola. Nos proponemos contribuir, en particular, a reforzar el sistema judicial y la reforma de la administración de las finanzas públicas. La estrategia futura de la Comunidad para Angola con arreglo al noveno FED se está debatiendo en la actualidad con el Gobierno y la sociedad civil. La estrategia establecerá vínculos entre la ayuda de emergencia, la rehabilitación y el desarrollo. Se asignará una cantidad sustancial de fondos a fomentar el reasentamiento, incluyendo microproyectos y el restablecimiento de la producción agrícola y la cría del ganado, al objeto de impulsar la recuperación socio-económica de las zonas afectadas por la guerra, particularmente en la región montañosa central. La Comisión seguirá prestando su apoyo a la salud y a la educación, así como a la capacitación de las administraciones provinciales, que, en última instancia, deben asumir la responsabilidad de crear y mantener estructuras y sistemas sociales. La Comisión acoge con satisfacción la intención del Gobierno de organizar una conferencia internacional para la reconstrucción del país y confía en que la opinión de todos los grupos sociales se verá reflejada en el plan de reconstrucción que debe presentarse. La Comisión ha ofrecido su cooperación en la preparación de esta conferencia internacional. En respuesta a la firma del proceso de paz entre el Gobierno y UNITA y a la petición de ayuda para hacer frente a la situación humanitaria, la Comisión ha elaborado un plan de acción para Angola en apoyo del proceso de paz. El plan de acción identifica un paquete financiero de 125 millones de euros destinados a hacer frente a las preocupaciones más apremiantes en esta fase, incluidas la ayuda de emergencia, la ayuda alimentaria y la seguridad alimentaria, la reinserción y reasentamiento de los refugiados y desplazados y la desactivación de minas. La Comisión ofrece una ayuda humanitaria sustancial dirigida a aliviar el sufrimiento de las personas desplazadas en Angola. La Comisión insta al Gobierno a adoptar nuevas medidas que faciliten la entrega de paquetes de ayuda de emergencia. La Comisión anima al Gobierno a dar prioridad a la extensión de la ayuda a la totalidad del territorio en sus negociaciones con UNITA. Somos conscientes de que la presencia de minas terrestres y antipersonas constituye un enorme obstáculo para el acceso de la ayuda humanitaria, para el reasentamiento y la reinserción. Una mayor seguridad sobre el terreno permitirá a la Comisión poner en práctica, mediante organizaciones especializadas, la sustancial financiación asignada a operaciones de desactivación de minas. La Comisión estima que la desmovilización de las tropas de UNITA y de las fuerzas armadas angoleñas es un elemento vital en el proceso de paz y, en este contexto, está considerando, junto a otros socios, prestar su apoyo al programa de desmovilización y reinserción de Angola. Para garantizar una paz duradera, el Gobierno debería mejorar las condiciones democráticas del país, en particular promoviendo mejoras en la situación de los derechos humanos y de la libertad de prensa. Estas cuestiones, junto a la libertad de circulación, la reforma de la Constitución y de las leyes electorales y un adecuado censo de población, serán fundamentales para hacer posible la celebración de unas elecciones libres. Se anima a mantener los esfuerzos dirigidos a dar a UNITA tiempo y espacio para reorganizarse y convertirse en una fuerza política viable. La Comisión insta a ambas partes a consultar a todos los sectores de la sociedad civil angoleña, incluidas las iglesias, con vistas a la reconciliación nacional y a una paz duradera."@es12
". Arvoisa puhemies, komissio on sitoutunut tukemaan rauhanprosessia ja käsittelemään tehokkaasti ja viipymättä dramaattista humanitaarista kriisiä Angolassa. Komissio on valmiina tukemaan vaalien järjestämistä heti, kun olot alueella sen sallivat. Me korostamme, että toimet, joilla edistetään hyvää hallintotapaa, ovat erittäin suurella etusijalla Angolan tukistrategian kaikissa vaiheissa. Me ehdotamme, että unioni edistää erityisesti oikeuden alan vahvistamista sekä hallinnon ja julkisen rahoituksen uudistamista. Yhteisön Angolaa koskevasta tulevasta strategiasta yhdeksännen Euroopan kehitysrahaston yhteydessä keskustellaan parhaillaan hallituksen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Tällä strategialla luodaan yhteyksiä hätäavun, kunnostustoimien ja kehityksen välille. Huomattavia varoja varataan uudelleen asuttamisen tukemiseen, johon kuuluvat pienhankkeet sekä maataloustuotannon ja karjankasvatuksen palauttaminen, jotta vauhditetaan sodan vaurioittamien alueiden sosioekonomista elpymistä erityisesti maan keskiosan ylänköalueilla. Yhteisö tukee jatkossakin terveydenhuoltoa ja koulutusta samoin kuin alueellisten hallintojen valmiuksien lisäämistä, joiden pitäisi ottaa lopulta vastuu sosiaalisten rakenteiden ja järjestelmien luomisesta ja ylläpidosta. Komissio pitää myönteisenä hallituksen aikomusta järjestää kansainvälinen konferenssi maan jälleenrakentamisesta ja luottaa siihen, että esitettävä jälleenrakennussuunnitelma heijastaa kaikkien yhteiskuntaryhmien näkemyksiä. Komissio on tarjoutunut tekemään yhteistyötä Angolan kanssa tämän kansainvälisen konferenssin valmistelussa. Vastauksena hallituksen ja Unitan välisen rauhansopimuksen allekirjoittamiseen ja vetoomukseen avusta humanitaarisen tilanteen ratkaisemiseksi komissio laati Angolaa varten toimintasuunnitelman tukeakseen rauhanprosessia. Toimintasuunnitelmassa mainitaan 125 miljoonan euron rahoituspaketti, jonka tarkoituksena on pyrkiä ratkaisemaan kaikkein kiireellisimpiä huolenaiheita tässä vaiheessa, mukaan luettuina hätäapu, elintarvikeapu ja elintarvikkeiden turvallisuus, pakolaisten ja asuinsijansa jättämään joutuneiden ihmisten sopeuttaminen yhteiskuntaan ja uudelleen asuttaminen sekä miinojen raivaustoimet. Komissio antaa huomattavaa humanitaarista tukea asuinsijansa jättämään joutuneiden ihmisten kärsimysten lievittämiseksi Angolassa. Komissio kehottaa hallitusta ryhtymään lisätoimiin helpottaakseen hätäavun toimittamista. Komissio rohkaisee hallitusta asettamaan Unitan kanssa käymissään keskusteluissa etusijalle sen, että apu ulotetaan koskemaan koko aluetta. Me olemme tietoisia siitä, että maa- ja jalkaväkimiinat ovat valtava este humanitaarisen avun saamiselle, uudelleen asuttamiselle ja kunnostustoimille. Lisääntynyt turvallisuus maassa tekee komissiolle mahdolliseksi käyttää siihen erikoistuneiden järjestöjen kautta sitä huomattavaa rahoitusta, joka on jo varattu miinojen raivaustoimiin. Komissio pitää Unitan ja Angolan asevoimien joukkojen aseistariisumista erittäin tärkeänä osana rauhanprosessia ja harkitsee tässä yhteydessä muiden kumppanien kanssa tukea Angolan demobilisaatiota ja yhteiskuntaan uudelleen sopeuttamista koskevalle ohjelmalle. Turvatakseen kestävän rauhan hallituksen pitäisi parantaa Angolan demokraattisia oloja erityisesti edistämällä parannuksia ihmisoikeustilanteessa ja lehdistönvapaudessa. Nämä, yhdessä vapaan liikkuvuuden, perustuslakien ja vaalilakien uudistamisen ja asianmukaisen väestölaskennan kanssa, ovat jatkossa keskeisiä, jotta vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit voidaan järjestää. Komissio rohkaisee jatkuvia ponnisteluja antaa Unitalle aikaa ja tilaa järjestäytyä uudelleen ja tulla elinkelpoiseksi poliittiseksi voimaksi. Komissio kehottaa molempia osapuolia kuulemaan kaikkia Angolan kansalaisyhteiskunnan osia, mukaan luettuina kirkot, tavoitteena kansallinen sovinto ja kestävä rauha."@fi5
"Monsieur le Président, la Commission a la ferme intention de soutenir le processus de paix et de faire face efficacement et sans retard à la situation humanitaire dramatique que connaît l'Angola. La Commission est prête à appuyer l'organisation d'élections dès que les conditions sur le terrain le permettront. Nous soulignons que les interventions destinées à promouvoir la bonne gouvernance seront prioritaires à tous les stades de la stratégie d'assistance à l'Angola. Nous proposons notamment de contribuer au renforcement du système judiciaire et à la réforme de l'administration et des finances publiques. La stratégie future de la Communauté en faveur de l'Angola, dans le cadre du 9e FED, fait actuellement l'objet de discussions avec le gouvernement et la société civile. Elle établira des liens entre aide d'urgence, réhabilitation et développement. Des fonds substantiels seront affectés à l'aide à la réintégration, y compris dans le cadre de microprojets, et au rétablissement de la production agricole et de l'élevage de bétail afin de favoriser la reprise socio-économique des régions touchées par la guerre, particulièrement les hauts plateaux du centre du pays. La Communauté continuera de soutenir la santé et l'éducation, ainsi que le renforcement des capacités des administrations provinciales, qui devraient assumer la responsabilité, au bout du compte, de l'établissement et du maintien des structures et systèmes sociaux. La Commission salue l'intention du gouvernement d'organiser une conférence internationale pour la reconstruction du pays et est convaincue que les opinions des différents groupes de la société se refléteront dans le plan de reconstruction qui y sera présenté. Elle a offert de participer à la préparation de cette conférence internationale. En réponse à la signature de l'accord de paix entre le gouvernement et l'UNITA et à l'appel à l'aide lancé pour faire face à la situation humanitaire, la Commission a conçu un plan d'action pour l'Angola afin de soutenir le processus de paix. Ce plan d'action prévoit une enveloppe financière de EUR 125 millions destinée à faire face aux questions les plus pressantes en l'état, y compris l'aide humanitaire d'urgence, l'aide alimentaire et la sécurité alimentaire, la réintégration et la réimplantation des réfugiés et des personnes déplacées, ainsi que les opérations de déminage. La Commission apporte une assistance humanitaire appréciable en vue de réduire les souffrances des personnes déplacées en Angola. Elle invite le gouvernement à prendre des mesures supplémentaires en vue de faciliter la distribution de l'aide d'urgence et l'encourage à faire de l'extension de l'aide à l'ensemble du territoire une priorité de ses discussions avec l'UNITA. Nous avons conscience du fait que la présence de mines terrestres et antipersonnel constitue un obstacle gigantesque en termes d'arrivée de l'aide humanitaire, de réimplantation et de réhabilitation. Une sécurité accrue sur le terrain permettra à la Commission de mettre en œuvre, via des organisations spécialisées, le financement substantiel d'ores et déjà affecté aux opérations de déminage. La Commission juge que la démobilisation de l'UNITA et des unités des forces armées angolaises est un élément crucial du processus de paix et, dans ce contexte, elle envisage de soutenir, avec d'autres partenaires, le programme angolais de démobilisation et de réintégration. Pour garantir une paix durable, le gouvernement devrait améliorer la situation de la démocratie en Angola, et notamment promouvoir l'amélioration de la situation des droits de l'homme et la liberté de la presse. Ces évolutions, combinées à la liberté de circulation, à la réforme des lois constitutionnelles et électorales et à un recensement correct de la population, seront essentielles pour permettre la tenue d'élections libres et équitables. Nous encourageons la poursuite des efforts visant à donner à l'UNITA le temps et la marge nécessaires pour procéder à sa réorganisation et devenir une force politique viable. La Commission invite les deux parties à consulter tous les segments de la société civile angolaise, y compris les Églises, en vue de parvenir à la réconciliation nationale et à une paix durable."@fr6
". Signor Presidente, la Commissione si impegna a sostenere il processo di pace e ad affrontare con tempestiva efficacia la drammatica crisi umanitaria che si è abbattuta sull'Angola. La Commissione è pronta a sostenere l'organizzazione di elezioni non appena le condizioni concrete lo permetteranno. Vogliamo sottolineare che, in tutte le fasi della strategia di sostegno dell'Angola, gli interventi diretti ad incoraggiare un equo sistema di governo godranno della più alta priorità. In particolare ci proponiamo di contribuire alla riorganizzazione del settore giudiziario, oltre che alla riforma dell'amministrazione e della finanza pubblica. Attualmente stiamo discutendo, con il governo e la società civile, la futura strategia della Comunità nei riguardi dell'Angola nel quadro del nono FES. Tale strategia intende collegare tra loro soccorsi, ricostruzione e sviluppo; destineremo cospicui finanziamenti al sostegno del reinsediamento per mezzo di alcuni microprogetti e della ripresa della produzione agricola e dell'allevamento, al fine di imprimere un forte slancio alla ripresa socioeconomica delle zone colpite dalla guerra, soprattutto sugli altipiani centrali. La Comunità continuerà a fornire il proprio sostegno nei settori della sanità e dell'istruzione, contribuendo inoltre alla formazione di competenze per le amministrazioni provinciali; saranno queste amministrazioni, infatti, a doversi assumere la responsabilità definitiva per l'istituzione e la conservazione delle strutture sociali. La Commissione accoglie con favore il proposito, espresso dal governo, di organizzare una conferenza internazionale per la ricostruzione del paese, e si augura che il piano di ricostruzione che sarà presentato in quella sede rifletta i punti di vista di tutti i settori della società. La Commissione si è offerta di collaborare alla preparazione di questa conferenza internazionale. In seguito alla firma dell'accordo di pace tra il governo e l'UNITA, ed in risposta alla richiesta di assistenza per l'emergenza umanitaria, la Commissione ha elaborato un piano d'azione per sostenere il processo di pace in Angola. Il piano d'azione prevede un pacchetto finanziario di 125 milioni di euro per far fronte alle più urgenti esigenze di questa fase, tra cui i soccorsi di emergenza, gli aiuti alimentari e la sicurezza alimentare, la reintegrazione e il reinsediamento dei profughi e degli sfollati, nonché le operazioni di sminamento. La Commissione - che fornisce già un notevole sostegno umanitario, diretto ad alleviare le sofferenze delle popolazioni sfollate dell'Angola - esorta il governo a prendere ulteriori misure per agevolare la distribuzione dei soccorsi di emergenza; essa incoraggia altresì il governo ad assegnare un'importanza prioritaria, nell'ambito dei colloqui con l'UNITA, all'estensione dell'assistenza all'intero territorio del paese. Siamo ben consapevoli del fatto che - dal punto di vista dell'accesso umanitario, del reinsediamento e della ricostruzione - la presenza di mine antiuomo e mine terrestri rappresenta un ostacolo tremendo. Il miglioramento della sicurezza sul terreno consentirà alla Commissione di impiegare, tramite l'opera di organizzazioni specializzate, i cospicui finanziamenti già destinati alle operazioni di sminamento. A parere della Commissione, la smobilitazione dell'UNITA e delle forze armate angolane rappresenta un elemento essenziale del processo di pace; in tale contesto stiamo valutando l'opportunità di sostenere, in collaborazione con altri il programma di smobilitazione e reintegrazione dell'Angola. Per garantire una pace durevole, il governo deve migliorare le condizioni democratiche dell'Angola, soprattutto per quanto riguarda i diritti umani e la libertà di stampa. Sono infatti questi i fattori essenziali - assieme alla libertà di circolazione, alla riforma delle leggi costituzionali ed elettorali e ad un valido censimento della popolazione - che consentiranno lo svolgimento di elezioni libere e corrette. Stiamo inoltre incoraggiando lo svolgimento di una tenace opera che dia all'UNITA il tempo e la possibilità naturale di riorganizzarsi per divenire una forza politica vitale. La Commissione invita entrambe le parti in causa a consultare tutti i settori della società civile angolana (tra cui le chiese) nella prospettiva della riconciliazione nazionale e di una pace durevole."@it9
". – Mr President, the Commission is committed to supporting the peace process and to addressing effectively and without delay the dramatic humanitarian crisis in Angola. The Commission stands ready to support the organisation of elections as soon as conditions on the ground allow. We underline that interventions to promote good governance will have high priority at all stages in the support strategy for Angola. We propose to contribute in particular to the reinforcement of the judicial sector and to the reform of administration and public finances. The Community’s future strategy for Angola under the 9th EDF is currently under discussion with the government and civil society. That strategy will establish links between relief, rehabilitation and development. Substantial funding will be earmarked to support resettlement, including micro-projects and the re-establishment of agricultural production and livestock breeding in order to provide a boost to the socio-economic recovery of war-affected zones, particularly in the Central Highlands. The Community will continue to provide support for health and education, as well as capacity-building to the provincial administrations, which should ultimately take responsibility for establishing and maintaining social structures and systems. The Commission welcomes the government’s intention to organise an international conference for the reconstruction of the country and trusts that the views of all groups of society will be reflected in the reconstruction plan to be presented. The Commission has offered to cooperate in the preparation of this international conference. In response to the signing of the peace agreement between the government and UNITA and to an appeal for assistance in addressing the humanitarian situation, the Commission drew up an action plan for Angola to support the peace process. The action plan identifies a financial package of EUR 125m aimed at addressing the most pressing concerns at this stage, including emergency relief, food aid and food security, reintegration and resettlement of refugees and displaced persons, and de-mining operations. The Commission provides substantial humanitarian support to reduce the suffering of the displaced populations in Angola. The Commission urges the government to take further measures to facilitate delivery of emergency relief assistance. The Commission encourages the government to prioritise the extension of the assistance to the entire territory in its discussions with UNITA. We are conscious of the fact that the presence of land- and anti-personnel mines is an enormous obstacle in terms of humanitarian access, resettlement and rehabilitation. Increased security on the ground will make it possible for the Commission to implement, through specialised organisations, the substantial funding already earmarked for de-mining operations. The Commission considers the demobilisation of UNITA and the Angolan armed forces troops a vital element in the peace process and in this context is considering with other partners support for the Angola Demobilisation and Reintegration Programme. To ensure lasting peace, the government should improve the democratic conditions in Angola, especially promoting improvements in the human rights situation and freedom of the press. These, together with freedom of movement, reform of constitutional and electoral laws and a proper census of the population, will be essential to allow free and fair elections to take place. Continued efforts to allow UNITA time and space to reorganise and become a viable political force are encouraged. The Commission urges both parties to consult all segments of Angolan civil society, including the churches, with a view to national reconciliation and lasting peace."@lv10
". Mijnheer de Voorzitter, de Commissie verbindt zich ertoe het vredesproces te ondersteunen en onverwijld de dramatische humanitaire crisis in Angola effectief te bestrijden. De Commissie staat gereed om de organisatie van verkiezingen te ondersteunen zodra de situatie ter plaatse dit toestaat. Wij onderstrepen dat interventies met het doel behoorlijk bestuur te stimuleren hoge prioriteit zullen krijgen in alle fasen van de hulpstrategie voor Angola. Wij stellen voor met name bij te dragen aan de versterking van het gerechtelijk apparaat en aan de hervorming van het bestuur en de overheidsfinanciën. Er worden momenteel besprekingen gevoerd met de regering en maatschappelijke organisaties over de toekomstige strategie van de Commissie voor Angola in het kader van het negende Europees Ontwikkelingsfonds. Die strategie houdt in dat hulp, wederopbouw en ontwikkeling gekoppeld zullen worden. Er zal een aanzienlijk bedrag worden gereserveerd voor de ondersteuning van hervestiging, met inbegrip van microprojecten en het herstel van de landbouwproductie en de veeteelt. Op die manier hopen wij het sociaal-economische herstel van door oorlog geteisterde gebieden te stimuleren, met name in de Centrale Hooglanden. De Gemeenschap zal steun blijven verschaffen voor gezondheidszorg en onderwijs. Ook zal zij bijdragen aan de capaciteitsopbouw van de provinciebesturen, die uiteindelijk de verantwoordelijkheid op zich moeten nemen voor het opzetten en handhaven van maatschappelijke structuren en stelsels. De Commissie is verheugd over het voornemen van de regering een internationale conferentie te organiseren over de wederopbouw van het land, en heeft er vertrouwen in dat het plan voor wederopbouw dat ter tafel zal worden gelegd de standpunten van alle maatschappelijke groeperingen zal weerspiegelen. De Commissie heeft aangeboden mee te werken aan de voorbereiding van deze internationale conferentie. Naar aanleiding van de ondertekening van het vredesakkoord tussen de regering en UNITA en het verzoek om hulp bij het aanpakken van de humanitaire situatie, heeft de Commissie een actieplan voor Angola opgesteld ter ondersteuning van het vredesproces. In het actieplan wordt 125 miljoen euro gereserveerd voor de bestrijding van de in dit stadium meest urgente problemen, bijvoorbeeld door noodhulp, voedselhulp en voedselzekerheid, herintegratie en hervestiging van vluchtelingen en ontheemden, en mijnenruimoperaties. De Commissie verstrekt substantiële humanitaire steun om de nood van de ontheemde bevolkingsgroepen in Angola te lenigen. De Commissie dringt er bij de regering op aan dat zij nadere maatregelen treft om de aflevering van de noodhulp ter plaatse te vergemakkelijken. De Commissie moedigt de regering aan om in de besprekingen met UNITA prioriteit te geven aan de uitbreiding van de hulp naar het gehele grondgebied. Wij realiseren ons dat de aanwezigheid van landmijnen en anti-personeelmijnen een ernstig obstakel vormt voor humanitaire hulp, hervestiging en wederopbouw. Verbetering van de veiligheidssituatie ter plaatse zal de Commissie in staat stellen via gespecialiseerde organisaties de aanzienlijke financiële middelen beschikbaar te maken die reeds bestemd zijn voor mijnenruimoperaties. De Commissie beschouwt de demobilisatie van UNITA en de Angolese strijdkrachten als een cruciaal onderdeel van het vredesproces en beraadt zich in dit verband met andere partners over steun aan het programma voor demobilisatie en reïntegratie van Angola. Om een duurzame vrede te bewerkstelligen dient de regering de democratie in Angola te versterken en daarbij met name de mensenrechtensituatie en de persvrijheid te verbeteren. Dit zijn essentiële voorwaarden voor vrije en eerlijke verkiezingen, evenals de vrijheid van verkeer, wijziging van het constitutioneel recht en kiesrecht en een behoorlijke volkstelling. De Commissie pleit voor aanhoudende inspanningen om UNITA de tijd en de ruimte te geven zich te reorganiseren en zich te ontwikkelen tot een levensvatbare, politieke kracht. Ook spoort zij beide partijen aan overleg te plegen met alle segmenten van de Angolese burgermaatschappij, met inbegrip van de kerken, met het oog op nationale verzoening en duurzame vrede."@nl2
"Senhor Presidente, a Comissão está empenhada em apoiar o processo de paz e em atacar pronta e eficazmente a dramática crise humanitária que está a ocorrer em Angola. A Comissão está pronta a dar apoio na organização de eleições, assim que as condições no terreno o permitam. Sublinhamos que às intervenções que visem promover uma boa governação será conferida alta prioridade em todos os estádios da estratégia de apoio a Angola. Propomo-nos contribuir, em particular, para o reforço do sector judicial e para a reforma da administração e das finanças públicas. A futura estratégia da Comunidade para Angola no âmbito do 9.º FED está actualmente a ser objecto de discussão com o governo e a sociedade civil. Essa estratégia estabelecerá uma interligação entre auxílio de emergência, reabilitação e desenvolvimento. Substanciais meios financeiros serão afectados ao apoio ao reassentamento, incluindo microprojectos e o restabelecimento da produção agrícola e pecuária a fim de estimular a recuperação socioeconómica das zonas afectadas pela guerra, particularmente no Planalto Central. A Comunidade continuará a prestar apoio nas áreas da saúde e da educação, bem como ao desenvolvimento das capacidades das administrações provinciais, a quem, em última análise, deverá caber a responsabilidade de criar e manter as estruturas e sistemas sociais. A Comissão saúda a intenção do Governo de organizar uma conferência internacional para a reconstrução do país e confia em que o plano de reconstrução a apresentar reflectirá a visão de todos os grupos da sociedade. A Comissão ofereceu-se para colaborar na preparação da referida conferência internacional. Em resposta à assinatura do acordo de paz entre o governo e a UNITA e a um pedido de ajuda para enfrentar a situação humanitária, a Comissão gizou um plano de acção para Angola, para apoiar o processo de paz. O plano de acção aponta para um pacote financeiro de 125 milhões de euros destinado a acorrer às necessidades mais prementes de momento, incluindo auxílio de emergência, ajuda alimentar e segurança alimentar, reintegração e reassentamento dos refugiados e deslocados, e operações de desminagem. A Comissão presta uma substancial ajuda humanitária para minorar o sofrimento das populações deslocadas de Angola. A Comissão insta o Governo angolano a tomar novas medidas para facilitar a distribuição de ajuda de emergência. A Comissão exorta o Governo angolano a fazer da extensão da ajuda a todo o território uma prioridade, nas suas discussões com a UNITA. Estamos cientes do enorme obstáculo que a presença de minas terrestres e anti-pessoas constitui para efeitos de acesso na ajuda humanitária, reassentamento e reabilitação. Uma melhoria das condições de segurança no terreno possibilitará à Comissão concretizar, por intermédio de organizações especializadas, o substancial financiamento já cativo para operações de desminagem. A Comissão considera a desmobilização da UNITA e das Forças Armadas Angolanas um elemento vital no processo de paz e, neste contexto, está a ponderar com outros parceiros a concessão de apoio ao Programa de Reintegração e Desmobilização de Angola. Para garantir uma paz duradoura, deve o Governo melhorar as condições de democraticidade em Angola, promovendo em especial melhorias da situação nos domínios dos direitos humanos e da liberdade de imprensa. As mesmas, conjugadas com a liberdade de circulação, a revisão das leis constitucional e eleitoral e um recenseamento idóneo da população, serão essenciais para possibilitar a realização de eleições livres e justas. Incentiva-se a realização de esforços continuados no sentido de facultar à UNITA tempo e espaço para se reorganizar e transformar numa força política viável. A Comissão exorta ambas as partes a ouvir todos os sectores da sociedade civil angolana, incluindo as igrejas, tendo em vista a reconciliação nacional e a construção de uma paz duradoura."@pt11
"Herr talman! Kommissionen har åtagit sig att stödja fredsprocessen och att effektivt och snabbt ta itu med den akuta humanitära krisen i Angola. Kommissionen är beredd att stödja ett val så fort villkoren ute i samhället möjliggör detta. Vi betonar att vi kommer att ge hög prioritet till åtgärder för goda styrelseformer i alla skeden av stödstrategin för Angola. Vi vill särskilt bidra till en förstärkning av rättsväsendet och en reform av förvaltningen och de offentliga finanserna. Gemenskapens framtida strategi för Angola inom den 9:e europeiska utvecklingsfonden diskuteras för närvarande med regeringen och det civila samhället. Strategin går ut på att etablera samband mellan bistånd, återuppbyggnad och utveckling. Vi kommer att öronmärka avsevärda belopp för att stödja bosättning, bl.a. genom mikroprojekt och ett återupprättande av jordbruksproduktion och boskapsuppfödning, för att driva på den sociala och ekonomiska återhämtningen i krigshärjade områden, framför allt i de centrala högländerna. Gemenskapen kommer att fortsätta att ge stöd till hälsa, utbildning och kapacitetsuppbyggnad inom lokalförvaltningar, som bär det yttersta ansvaret för att etablera och upprätthålla sociala strukturer och system. Kommissionen välkomnar regeringens avsikt att organisera en internationell konferens för landets återuppbyggnad och förlitar sig på att uppfattningarna inom alla samhällsgrupper kommer att återspeglas i den kommande återuppbyggnadsplanen. Kommissionen har erbjudit sig att medverka i förberedelserna inför denna internationella konferens. Som ett svar på fredsuppgörelsen mellan regeringen och UNITA och vädjan om stöd till insatser för den humanitära situationen har kommissionen utarbetat en handlingsplan för Angola i syfte att stödja fredsprocessen. Handlingsplanen innehåller ett ekonomiskt paket på 125 miljoner euro som skall gå till de mest akuta problemen i det här skedet, bl.a. nödlindring, livsmedelshjälp och livsmedelssäkerhet, hjälp med återintegrering och bosättning till flyktingar och fördrivna personer samt minröjningsarbete. Kommissionen ger ett betydande humanitärt stöd för att minska den fördrivna befolkningens lidanden i Angola. Kommissionen uppmanar regeringen att vidta ytterligare åtgärder för att se till att akutbiståndet når fram. Kommissionen uppmuntrar regeringen att i sina diskussioner med UNITA prioritera en utvidgning av biståndet till hela territoriet. Vi är medvetna om det faktum att land- och truppminor är ett mycket stort hinder för möjligheten att nå fram med biståndet och för bosättning och återuppbyggnad. Med ökad säkerhet ute på fältet kommer kommissionen att kunna – genom specialiserade organisationer – genomföra det betydande stöd som redan har öronmärkts för minröjning. Kommissionen anser att en demobilisering av UNITA och de angolanska väpnade styrkorna är en avgörande faktor för fredsprocessen. Tillsammans med andra partner överväger vi att ge stöd till Angolas demobiliserings- och återintegreringsprogram. För att garantera en bestående fred bör regeringen förbättra de demokratiska villkoren i Angola, framför allt genom att främja förbättringar av människorättssituationen och tryckfriheten. Detta är avgörande – tillsammans med rörelsefrihet, en reform av grundlagen och vallagen och en ordentlig folkräkning – för att fria och rättvisa val skall kunna äga rum. Vi uppmuntrar fortsatta ansträngningar för att ge UNITA tid och utrymme för att omorganisera sig och bli en levande politisk kraft. Kommissionen uppmanar båda parter att rådgöra med alla delar av det angolanska civila samhället, även kyrkorna, för att åstadkomma nationell försoning och bestående fred."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph