Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-07-04-Speech-4-094"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vi har röstat emot resolutionen om resultatet från ministerrådet i Sevilla eftersom det godkänner vilseledande uttalanden som syftar till att vilseleda irländarna inför deras andra folkomröstning om Nice-fördraget. Dessa båda uttalanden, det unilaterala som rör Irland och rådets som erkänner det föregående (eller för det till protokollet, enligt språkbruket) – verkar garantera att varje land har fritt val i fråga om säkerhetspolitiken och försvaret i allmänhet och i synnerhet vad gäller varje åtgärd. Men det överensstämmer inte med andemeningen i Nice-fördraget. Om irländarna säger ”ja” i den andra folkomröstningen kommer de att vara fångna i försåtliga texter som oundvikligen kommer att leda dem gradvis till en integration som de inte vill veta av. Tyvärr kan jag inte säga mer om saken här, eftersom ledningen för Europaparlamentet har beslutat att obevekligen korta av röstförklaringar som överstiger 200 ord. Men de personer som är intresserade av sanningen om de europeiska angelägenheterna och som har tröttnat på att inte få höra den under de officiella debatterna i vår kammare kan vända sig till Internetplatsen för de franska ledamöterna för MPF-partiet (Mouvement pour la France) på följande adress: http://www.autre-europe.org."@sv13
lpv:translated text
"Καταψηφίσαμε το ψήφισμα σχετικά με τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Σεβίλλης, γιατί επικυρώνει τις παραπλανητικές δηλώσεις που έχουν σκοπό να εξαπατήσουν τους Ιρλανδούς την παραμονή του δεύτερου δημοψηφίσματός τους σχετικά με τη Συνθήκη της Νίκαιας. Πράγματι, αυτές οι δύο δηλώσεις – η μονομερής δήλωση της Ιρλανδίας και η δήλωση του Συμβουλίου που λαμβάνει γνώση της προηγούμενης (ή την καταγράφει, σε κάποιες άλλες γλωσσικές εκδοχές) – μοιάζουν να εγγυώνται την ελεύθερη επιλογή της κάθε χώρας για την πολιτική ασφαλείας και την αμυντική πολιτική εν γένει, και για κάθε μεμονωμένη ενέργεια. Δεν είναι όμως αυτό το πνεύμα της Νίκαιας. Αν πουν “ναι” στο δεύτερο δημοψήφισμα, οι Ιρλανδοί θα βρεθούν δέσμιοι κειμένων-παγίδων που σιγά-σιγά θα τους οδηγήσουν αναγκαστικά προς μία ενσωμάτωση την οποία δεν επιθυμούν. Δυστυχώς, δεν μπορώ να πω εδώ περισσότερα, καθώς η διοίκηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε να περικόψει χωρίς καμία ανοχή τις αιτιολογήσεις ψήφου που ξεπερνούν τις 200 λέξεις. Αλλά αυτοί που ενδιαφέρονται για την αλήθεια σχετικά με τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και έχουν κουραστεί να μην την βρίσκουν στις επίσημες συζητήσεις της Συνέλευσής μας, μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα των γάλλων βουλευτών του Κινήματος για τη Γαλλία (MPF) στο Διαδίκτυο, στην ακόλουθη διεύθυνση: http://www.autre-europe.org"@el8
lpv:translated text
"Wij hebben tegen de resolutie over de resultaten van de Raad van Sevilla gestemd, omdat hierin de misleidende verklaringen worden onderschreven waarmee de Ieren vlak voor hun tweede referendum over het Verdrag van Nice op een dwaalspoor moeten worden gezet. De unilaterale verklaring van Ierland en de verklaring van de Raad waarin kennis wordt genomen van de Ierse verklaring (in sommige taalversies staat dat er "nota" van genomen wordt) lijken de vrije keuze van elk land voor een eigen veiligheids- en defensiebeleid in het algemeen te waarborgen, en wel bij iedere afzonderlijke vredesoperatie. Dit is echter niet wat er in Nice is bepaald. Als de Ieren bij het volgende referendum "ja" zeggen, zullen ze gebonden zijn aan bedrieglijke teksten en beetje bij beetje een integratieproces worden ingezogen waar ze geen behoefte aan hebben. Helaas kan ik hier niet meer over zeggen, want het bestuur van het Europees Parlement heeft besloten om stemverklaringen van meer dan 200 woorden zonder meer in te korten. Mensen die echter de waarheid willen weten over de Europese aangelegenheden en er genoeg van hebben dat deze waarheid tijdens de officiële debatten van ons Parlement niet verkondigd wordt, kunnen de website van de Franse leden van de MPF raadplegen op het volgende adres: http://www.autre-europe.org."@nl2
lpv:translated text
"Vi har stemt imod beslutningen om konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Sevilla, for den anerkender de bedrageriske redegørelser, der sigter mod at vildlede irerne inden den anden folkeafstemning om Nice-traktaten. Disse to redegørelser - den ene udelukkende om Irland og den anden fra Rådet, som har kendskab til den foregående (eller tager den til efterretning, alt efter sprogversion) - sikrer tilsyneladende de enkelte lande det frie valg vedrørende sikkerheds- og forsvarspolitikken generelt og for hver aktion i særdeleshed. Men det er ikke ånden fra Nice. Hvis irerne siger ja ved den anden folkeafstemning, bliver de fanget af falske tekster, som gradvist tvinger dem til en integration, de ikke ønsker. Jeg kan desværre ikke sige mere her, for Europa-Parlamentets administration har bestemt at forkorte de stemmeforklaringer, der overstiger 200 ord. Men de personer, der er interesseret i at kende sandheden om de europæiske anliggender, og som er trætte af, at den ikke findes i de officielle forhandlinger i Europa-Parlamentet, kan gå ind på de franske parlamentsmedlemmers hjemmeside på adressen http://www.autre-europe.org."@da1
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Äänestimme Sevillan Eurooppa-neuvoston tuloksia koskevaa päätöslauselmaa vastaan, koska siinä hyväksytään ne vilpilliset julkilausumat, joiden tarkoitus on johtaa irlantilaiset harhaan heidän toisen Nizzan sopimusta koskevan kansanäänestyksensä kynnyksellä. Nämä kaksi julkilausumaa – Irlannin esittämä, yksipuolinen, ja neuvoston esittämä, joka panee merkille edellisen – näyttävät todellakin takaavan jokaiselle valtiolle oikeuden vapaasti valita turvallisuus- ja puolustuspolitiikkansa yleensä ja jokaisen operaation kohdalla erikseen. Tämä ei kuitenkaan ole Nizzan henki. Jos he sanovat "kyllä" toisessa kansanäänestyksessä, irlantilaiset huomaavat joutuneensa ansoja täynnä olevien tekstien vangeiksi; ne johdattavat heidät pakostakin vähä vähältä kohti integraatiota, jota he eivät halua. En valitettavasti voi sanoa asiasta enempää tässä yhteydessä, sillä Euroopan parlamentin hallinto on päättänyt lyhentää ilman mitään poikkeuksia yli 200 sanaa käsittävät äänestysselitykset. Ne, joita kiinnostaa totuus yhteisön asioista ja jotka ovat kyllästyneet siihen, ettei sitä löydy parlamenttimme virallisista keskusteluista, voivat tutustua MPF-puoluetta edustavien ranskalaisten jäsenten Internet-sivuun seuraavassa osoitteessa: http://www.autre-europe.org."@fi5
lpv:translated text
". We voted against the resolution on the conclusions of the European Council in Seville, because it approves the confusing statements which seek to mislead the Irish people in the run-up to their second referendum on the Treaty of Nice. These two statements – the first, unilateral in nature, made by Ireland, and the second made by the Council which takes account of the former (or takes note of it, depending on the language version) – seem to guarantee each country’s freedom of choice in terms of security and defence policy in general, and in terms of each process in particular. But this is not the spirit of Nice. If they say ‘yes’ in the second referendum, the people of Ireland will become trapped by texts which will inevitably lead them further into integration, which is what they do not want. Unfortunately, I am unable to continue on this subject here, since the European Parliament’s administrative service has decided to cut down every explanation of vote that exceeds 200 words. But people who want to know the truth about European affairs, and who are tired of the truth being hidden in Parliament’s official debates, can log on to the web site of the French members, at the following address: http://www.autre-europe.org."@lv10
lpv:translated text
". We voted against the resolution on the conclusions of the European Council in Seville, because it approves the confusing statements which seek to mislead the Irish people in the run-up to their second referendum on the Treaty of Nice. These two statements – the first, unilateral in nature, made by Ireland, and the second made by the Council which takes account of the former (or takes note of it, depending on the language version) – seem to guarantee each country’s freedom of choice in terms of security and defence policy in general, and in terms of each process in particular. But this is not the spirit of Nice. If they say ‘yes’ in the second referendum, the people of Ireland will become trapped by texts which will inevitably lead them further into integration, which is what they do not want. Unfortunately, I am unable to continue on this subject here, since the European Parliament’s administrative service has decided to cut down every explanation of vote that exceeds 200 words. But people who want to know the truth about European affairs, and who are tired of the truth being hidden in Parliament’s official debates, can log on to the web site of the French members, at the following address: http://www.autre-europe.org."@en3
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"(FR) Hemos votado en contra de la resolución sobre los resultados del Consejo de Sevilla, porque aprueba las falaces declaraciones que pretenden confundir a los irlandeses en vísperas de su segundo referéndum sobre el Tratado de Niza. Pues bien, estas declaraciones – la declaración unilateral de Irlanda y la del Consejo, que se da por enterada de la primera (o toma nota de ella, según las distintas versiones lingüísticas) – parecen garantizar la libre elección de cada país para la política de seguridad y de defensa en general, y para cada operación en particular. Pero esta no es la filosofía de Niza. Si triunfa el “sí” en el segundo referéndum, los irlandeses se verán atados de pies y manos, al caer en la trampa de unos textos que forzosamente les arrastrarán poco a poco hacia una integración que no desean. Por desgracia, ahora me es imposible extenderme más sobre este punto, porque la administración del Parlamento Europeo ha decidido acortar implacablemente las explicaciones de voto que superen 200 palabras. Pero las personas que se interesen por la verdad en los asuntos europeos, y que estén cansadas de no encontrarla en los debates oficiales de nuestra Asamblea, pueden dirigirse a la página web de los diputados franceses del MPF en Internet, cuya dirección es la siguiente: http://www.autre-europe.org."@es12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". Wir haben gegen die Entschließung zu den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von Sevilla gestimmt, da sie die trügerischen Erklärungen unterstützt, mit denen die Iren kurz vor ihrem zweiten Referendum über den Vertrag von Nizza in die Irre geführt werden sollen. Diese beiden Erklärungen – die einseitige Erklärung Irlands und die des Rates, mit der erstere zur Kenntnis genommen wird (hier gibt es unterschiedliche Formulierungen in den einzelnen sprachlichen Fassungen) – scheinen jedem Land die Entscheidung für die Sicherheits- und Verteidigungspolitik im Allgemeinen und jeden Einsatz im Besonderen frei zu stellen. Aber dies entspricht nicht dem Geist von Nizza. Wenn die Iren beim zweiten Referendum „Ja” sagen, sind sie wieder voll und ganz an mit Fallen gespickte Rechtsvorschriften gebunden, die sie unweigerlich nach und nach in eine von ihnen nicht gewollte Integration hineinziehen. Ich kann hier leider nicht mehr dazu sagen, da die Verwaltung des Europäischen Parlaments beschlossen hat, alle Erklärungen zur Abstimmung, die mehr als 200 Wörter umfassen, ausnahmslos zu kürzen. Aber diejenigen, die sich für die Wahrheit über die europäischen Angelegenheiten interessieren, und die es satt haben, diese niemals in den offiziellen Debatten dieses Parlaments zu finden, können die Website der französischen Abgeordneten des MPF unter folgender Adresse einsehen: http://www.autre-europe.org."@de7
lpv:unclassifiedMetadata
"http://www.autre-europe.org"11
lpv:translated text
"Votámos contra a resolução sobre os resultados do Conselho de Sevilha pois aprova as declarações falaciosas que visam enganar os Irlandeses na véspera do seu segundo referendo sobre o Tratado de Nice. Com efeito, estas duas declarações - a declaração unilateral da Irlanda e a declaração do Conselho que dela toma conhecimento (ou toma nota, conforme as versões linguísticas) - parecem garantir a livre escolha de cada país pela política de segurança e defesa em geral, e por cada operação em particular. Mas não é esse o espírito de Nice. Se disserem "sim" ao segundo referendo, os irlandeses vão ficar prisioneiros de textos armadilhados que os conduzirão obrigatoriamente, pouco a pouco, a uma integração que eles não desejam. Infelizmente, não posso dizer mais nada aqui, pois a administração do Parlamento Europeu decidiu encurtar sem qualquer tolerância as declarações de voto que ultrapassem as 200 palavras. Mas as pessoas interessadas em conhecer a verdade sobre os assuntos europeus e que estão cansadas de não a encontrar nos debates oficiais da nossa assembleia podem consultar a página dos deputados franceses MPF na Internet, no seguinte endereço: ."@pt11
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Abbiamo votato contro la risoluzione sui risultati del Consiglio di Siviglia poiché essa approva le dichiarazioni fallaci con cui si vogliono ingannare gli irlandesi, alla vigilia del loro secondo sul Trattato di Nizza. In effetti queste due dichiarazioni – quella unilaterale dell’Irlanda e quella del Consiglio che prende conoscenza della precedente (o ne prende atto, a seconda delle traduzioni) – sembrano garantire la libertà di scelta di ciascun paese in merito alla politica generale di sicurezza e di difesa, e per ciascuna operazione in particolare. Ma questo non è lo spirito di Nizza. Nel caso in cui dicano “sì” nel secondo gli irlandesi si ritroveranno prigionieri di testi insidiosi che, inevitabilmente, li condurranno poco a poco verso un’integrazione che non li interessa. Purtroppo non posso soffermarmi più a lungo: l’amministrazione del Parlamento europeo, infatti, ha deciso di tagliare senza alcuna tolleranza le dichiarazioni di voto che eccedano le duecento parole. Ma le persone cui interessa la verità sulle questioni europee, stanche di non trovarla nelle discussioni ufficiali della nostra Assemblea, possono consultare il sito dei deputati francesi del Movimento per la Francia al seguente indirizzo: http://www.autre-europe.org."@it9
lpv:spoken text
". - Nous avons voté contre la résolution sur les résultats du Conseil de Séville car elle approuve les déclarations fallacieuses qui visent à égarer les Irlandais à la veille de leur second référendum sur le traité de Nice. En effet, ces deux déclarations - celle, unilatérale, de l'Irlande, et celle du Conseil qui prend connaissance de la précédente (ou en prend acte, selon les versions linguistiques) - paraissent garantir le libre choix de chaque pays pour la politique de sécurité et de défense en général, et pour chaque opération en particulier. Mais ce n'est pas l'esprit de Nice. S'ils disent "oui" au second référendum, les Irlandais vont se retrouver prisonniers de textes piégés qui les entraîneront forcément peu à peu vers une intégration dont ils ne veulent pas. Je ne peux malheureusement pas en dire davantage ici, car l'administration du Parlement européen a décidé de raccourcir sans aucune tolérance les explications de vote dépassant 200 mots. Mais les personnes intéressées par la vérité sur les affaires européennes, et qui sont lassées de ne pas la trouver dans les débats officiels de notre Assemblée, peuvent se reporter au site Internet des députés français MPF à l'adresse suivante : http ://www.autre-europe.org."@fr6
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20020704.4.4-094"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph