Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-07-02-Speech-2-042"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20020702.2.2-042"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, the key objectives which the Spanish Government set out for its presidency of the European Union have been achieved. Negotiations for the prospective enlargement of the European Union have accelerated at a strong pace and it is now likely that negotiations with many of the applicant countries may indeed be concluded before the end of this year. This is a tight timeframe, but one which can now be achieved because of the strong progress which has been made over the last six months. The Barcelona meeting earlier this spring ensured that the ongoing development of the European economy remains a centre stage priority. EU governments fully recognise that the development of the European economy cannot be achieved unless we take full advantage of new and evolving information technologies. The promotion of e-business activities, e-health programmes, e-government and e-learning initiatives under the auspices of the e-Europe Action Plan 2005 is being implemented in its entirety across the length and breadth of Europe. The level of red tape for small and medium-sized enterprises in Europe is still a barrier to job creation. Under the Spanish Presidency the new charter for small and medium-sized enterprises was put into effect to help European business grow and prosper more easily. The reform of the pensions systems in Europe has also been prioritised. The citizens of Europe are unfortunately growing older and EU governments are going to have to be innovative to ensure that public and private pension programmes are both supported and protected. We must implement initiatives which guarantee that older people in our society can lead fulfilling lives with confidence and with a full sense of reassurance that their needs are fully protected. From an Irish perspective, the Seville Summit was a most important one. We are all aware in this Chamber that the people of Ireland rejected the provisions of the Nice Treaty last year by a small margin. One of the concerns for many Irish people was the issue of whether the Nice Treaty would jeopardise Ireland's traditional neutrality. Irish troops have a proud record of serving in peace-keeping and humanitarian missions abroad under the auspices of United Nations mandates and the Irish people want this to continue to be the case in the future. I welcome the two declarations agreed in Seville, one signed by the Irish Government and the other approved by the European Council. In essence, these declarations spell out in clear and unequivocal terms the fact that Ireland's policy of neutrality is fully protected. In line with our traditional policy of military neutrality, Ireland is not bound by any mutual defence commitment. Irish defence forces serving overseas require United Nations approval, the agreement of the Irish Government and the approval of the Irish Parliament. Our European partners have declared that the Nice Treaty does not impose any defence commitments on any Member State of the European Union. I am hopeful that these declarations will fully clarify the political concerns that people had with this specific issue during the last Nice Treaty referendum. Ireland's home lies in Europe, both historically and politically. Isolation in Europe would only bring economic uncertainty to our country, which has a high level of inward investment comprising hundreds of thousands of jobs. We want to ensure that we remain a popular location for outside investors, who view Ireland as a gateway to the single market within the European Union. We do not want to jeopardise what has been a successful job creation mechanism by sending out strong signals to investors that we do not want to remain at the heart of the European Union and at the heart of the internal market. It is very clear that the problem of illegal immigration in Europe is one that needs to be tackled and I welcome the agreement reached by our leaders to intensify their coordinating efforts at sea and land borders to halt illegal immigration into the Union. We must continue to coordinate with countries where high levels of illegal immigration originate and we must ensure that organised criminals involved in the sinister business of human trafficking are arrested and prosecuted for their crimes. Finally, the Spanish Presidency of the European Union has been a very successful one. I thank it sincerely. Let us all work with the Danish Government to continue the progress over the next six months."@en3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, de væsentlige mål, som det spanske formandskab havde sat sig for sit EU-formandskab, er nået. Forhandlingerne om den kommende udvidelse af EU er skredet frem i et øget tempo, og det er nu sandsynligt, at forhandlingerne med mange af ansøgerlandene kan afsluttes inden udgangen af dette år. Det er en stram tidsramme, men det er en tidsramme, der nu kan nås på grund af de store fremskridt, der er gjort i de sidste seks måneder. Mødet i Barcelona i det tidlige forår sikrede, at den igangværende udvikling i den europæiske økonomi forbliver en prioritet, der står højt på dagsordenen. EU's regeringer anerkender fuldt ud, at udviklingen i den europæiske økonomi ikke kan nås, medmindre vi benytter os fuldt ud af de nye informationsteknologier, som er i hastig udvikling. Fremme af e-business, e-sundhedsprogrammer, e-forvaltningsinitiativer og Learning-initiativer i regi af Europe-handlingsplanen for 2005 er ved at blive gennemført i deres helhed på kryds og tværs af Europa. Omfanget af bureaukrati for de små og mellemstore virksomheder i Europa udgør stadig en barriere for jobskabelse. Under det spanske formandskab trådte det nye charter om små og mellemstore virksomheder i kraft. Chartret tager sigte på at bistå europæiske virksomheder i bestræbelserne for at vokse og trives. Reformen af pensionssystemerne i Europa har også været prioriteret. Europas borgere bliver desværre ældre, og EU's regeringer må i gang med en nytænkning for at sikre, at de offentlige og private pensionsordninger både støttes og beskyttes. Vi må gennemføre initiativer, som garanterer, at de ældre i vores samfund kan udfolde sig tillidsfuldt og med en fuldstændig følelse af forsikring om, at deres behov bliver beskyttet fuldt ud. Fra en irsk synsvinkel var topmødet i Sevilla det vigtigste. Vi er alle her i Parlamentet klar over, at det irske folk afviste bestemmelserne i Nice-traktaten sidste år med en lille margin. En af de ting, der bekymrede mange irere, var spørgsmålet om, hvorvidt Nice-traktaten ville bringe Irlands traditionelle neutralitet i fare. Irske tropper har en stolt tradition for at gøre tjeneste i fredsbevarende og humanitære missioner i udlandet under FN-mandater, og det irske folk ønsker, at dette fortsat skal være tilfældet i fremtiden. Jeg bifalder de to erklæringer, som man nåede til enighed om i Sevilla, den ene undertegnedes af den irske regering, og den anden vedtoges af Det Europæiske Råd. Disse erklæringer gør det i alt væsentligt meget tydeligt og klart, at Irlands neutralitetspolitik bliver opretholdt fuldt ud. I overensstemmelse med vores traditionelle militære neutralitetspolitik er Irland ikke bundet af nogen gensidig forsvarsforpligtelse. Hvis irske forsvarsstyrker skal gøre tjeneste i udlandet, kræver det godkendelse fra FN, samtykke fra den irske regering og godkendelse fra det irske parlament. Vores europæiske partnere har erklæret, at Nice-traktaten ikke pålægger nogen EU-medlemsstat nogen forsvarsforpligtelse. Jeg håber på, at disse erklæringer fuldt ud vil afklare de politiske bekymringer, som folk havde med hensyn til dette særlige spørgsmål ved den sidste folkeafstemning om Nice-traktaten. Irlands hjem ligger i Europa både historisk og politisk. Isolation i Europa vil kun bringe økonomisk usikkerhed til vores land, som har et højt niveau af indgående investeringer, der omfatter hundredtusindvis af job. Vi ønsker at sikre, at vi forbliver et populært sted for investorer udefra, som ser Irland som indfaldsporten til det indre marked i Den Europæiske Union. Vi ønsker ikke at bringe noget, som har været en succesfuld jobskabelsesmekanisme, i fare ved at sende stærke signaler ud til investorer om, at vi ikke ønsker at forblive centralt placeret i EU og i det indre marked. Det står meget klart, at problemet med illegal indvandring i Europa er noget, der skal tackles, og jeg bifalder den aftale, som vores ledere er nået frem til, om at intensivere deres koordinerende bestræbelser til søs og ved landegrænserne for at bremse den illegale indvandring til Unionen. Vi må fortsat koordinere med lande, hvori en meget stor del af den illegale indvandring tager sin oprindelse, og vi må sikre, at de organiserede kriminelle, som er impliceret i den lyssky menneskehandel, bliver arresteret og retsforfulgt for deres kriminalitet. Endelig har det spanske EU-formandskab været et meget succesfuldt formandskab. Det mener jeg helt inderligt. Lad os samarbejde med den danske regering med henblik på at fortsætte fremskridtene i løbet af de næste seks måneder."@da1
"Herr Präsident, die Hauptziele, die sich die spanische Regierung bei Übernahme des Ratsvorsitzes in der Europäischen Union gesetzt hat, wurden erfüllt. Die Verhandlungen für die bevorstehende Erweiterung der Europäischen Union wurden stark beschleunigt, und es sieht derzeit ganz danach aus, als könnten die Verhandlungen mit zahlreichen Bewerberländern noch vor Jahresende abgeschlossen werden. Der Zeitrahmen ist eng. Dank der beträchtlichen Fortschritte, die in den vergangenen sechs Monaten erzielt wurden, kann er nun jedoch eingehalten werden. Die Frühjahrstagung in Barcelona stellte sicher, dass die kontinuierliche Entwicklung der europäischen Wirtschaft auch weiterhin im Mittelpunkt steht. Die EU-Regierungen sind sich vollkommen darüber im Klaren, dass dieses Ziel nur dann erreicht werden kann, wenn wir die Vorzüge der neuen und sich herausbildenden Informationstechnologien umfassend nutzen. Europaweit werden die im Rahmen des Europe-Aktionsplans vorgesehenen e-Business-Aktivitäten, e-Gesundheits-Programme, e-Government- und e-Learning-Initiativen engagiert umgesetzt. Der hohe Verwaltungsaufwand für Klein- und Mittelbetriebe behindert nach wie vor die Schaffung von Arbeitsplätzen. Unter dem spanischen Ratsvorsitz wurde die neue Charta für kleine und mittlere Unternehmen in Kraft gesetzt, die maßgeblich zum Florieren der europäischen Wirtschaft beitragen dürfte. Die Reformierung der europäischen Rentensysteme wurde zu einem Schwerpunkt erklärt. Die Bürger in Europa werden leider älter, und die EU-Regierungen müssen neue Wege beschreiten, um zu gewährleisten, dass staatliche und private Rentenprogramme abgestützt und abgesichert sind. Wir müssen Initiativen umsetzen, die garantieren, dass ältere Menschen in unserer Gesellschaft voller Zuversicht und in dem Bewusstsein, dass ihre Interessen umfassend geschützt sind, ein erfülltes Leben führen können. Aus irischer Sicht kommt dem Gipfel von Sevilla besonders große Bedeutung zu. Wir alle hier in diesem Saal wissen, dass die Bürger von Irland die Bedingungen des Vertrages von Nizza letztes Jahr mit knapper Mehrheit abgelehnt haben. So befürchteten viele Iren u. a., dass der Vertrag von Nizza Irlands traditionelle Neutralität gefährden könnte. Irische Truppen können auf eine stolze Bilanz hinsichtlich ihrer Teilnahme an Friedens- und humanitären Missionen unter der Schirmherrschaft der UNO verweisen, und daran soll sich nach Ansicht der Bürger Irlands auch künftig nichts ändern. Ich begrüße die zwei in Sevilla vereinbarten Erklärungen, von denen eine von der irischen Regierung unterzeichnet und die andere vom Europäischen Rat gebilligt wurde. Im Wesentlichen geht aus diesen Erklärungen klar und deutlich hervor, dass die irische Neutralitätspolitik umfassend geschützt ist. Unsere traditionelle Politik der militärischen Neutralität bedeutet auch, dass Irland an keinerlei gegenseitige Verteidigungsverpflichtungen gebunden ist. Der Auslandseinsatz irischer Verteidigungskräfte erfordert die Billigung durch die Vereinten Nationen sowie die Zustimmung durch die irische Regierung und das irische Parlament. Unsere europäischen Partner haben erklärt, dass der Vertrag von Nizza keinem Mitgliedstaat der Europäischen Union Verteidigungsverpflichtungen auferlegt. Ich hoffe, dass diese Erklärungen die politischen Bedenken, die die Bürger beim letzten Volksentscheid zum Vertrag von Nizza in diesem speziellen Punkt hatten, zerstreuen können. Irlands Heimat liegt sowohl in historischer als auch politischer Hinsicht in Europa. Eine Isolierung in Europa würde unserem Land, das einen hohen Anteil an ausländischen Direktinvestitionen aufweist, von denen Hunderttausende von Arbeitsplätzen abhängen, wirtschaftliche Unsicherheit bringen. Wir wollen ein wichtiger Anziehungspunkt für ausländische Investoren bleiben, die Irland als Tor zum europäischen Binnenmarkt betrachten. Wir wollen diesen Prozess, der erfolgreich zur Schaffung von Arbeitsplätzen beigetragen hat, nicht dadurch gefährden, dass wir Investoren gegenüber den Eindruck vermitteln, wir wollten uns aus der Europäischen Union und dem Binnenmarkt zurückziehen. Es liegt auf der Hand, dass die illegale Einwanderung ein Problem darstellt, gegen das etwas unternommen werden muss, und ich begrüße die von unseren Staats- und Regierungschefs erzielte Vereinbarung zur Intensivierung der Koordinierungsbemühungen, um der illegalen Einwanderung in die Europäische Union auf dem Wasser- und Landweg Einhalt zu gebieten. Wir müssen unsere Maßnahmen auch weiterhin mit den wichtigsten Herkunftsländern der illegalen Einwanderer abstimmen, und wir müssen dafür sorgen, dass Verbrecher, die das schmutzige Geschäft des organisierten Menschenhandels betreiben, verhaftet und für ihre Verbrechen bestraft werden. Abschließend kann ich feststellen, dass der spanische Ratsvorsitz der Europäischen Union sehr erfolgreich verlaufen ist. Wir sollten jetzt eng mit der dänischen Regierung zusammenarbeiten, um die in den vergangenen sechs Monaten erzielten Fortschritte zu vertiefen."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, οι βασικοί στόχοι που έθεσε η ισπανική κυβέρνηση για την περίοδο κατά την οποία θα ασκούσε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτεύχθηκαν. Οι διαπραγματεύσεις για την προοπτική διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν επιταχυνθεί και είναι τώρα πιθανόν να ολοκληρωθούν πράγματι οι διαπραγματεύσεις με πολλές υποψήφιες προς ένταξη χώρες πριν από τέλος του έτους. Πρόκειται για σύντομο χρονικό πλαίσιο, αλλά μπορεί να επιτευχθεί τώρα εξαιτίας της σημαντικής προόδου που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών. Η σύνοδος της Βαρκελώνης που πραγματοποιήθηκε την άνοιξη εξασφάλισε ότι η συνεχιζόμενη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας θα παραμείνει κεντρική προτεραιότητα. Οι κυβερνήσεις της ΕΕ αναγνωρίζουν πλήρως ότι η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας δεν μπορεί να επιτευχθεί, εάν δεν εκμεταλλευθούμε πλήρως τις νέες, αναπτυσσόμενες τεχνολογίες πληροφόρησης. Η προώθηση δραστηριοτήτων ηλεκτρονικού εμπορίου, προγραμμάτων ηλεκτρονικής υγείας, πρωτοβουλιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ηλεκτρονικής εκπαίδευσης υπό την αιγίδα του Προγράμματος Δράσης e-Europe 2005 εφαρμόζεται εξ ολοκλήρου σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ευρώπης. Το επίπεδο γραφειοκρατίας για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη αποτελεί ακόμη εμπόδιο στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Υπό την ισπανική Προεδρία, ο νέος χάρτης για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις τέθηκε σε ισχύ για να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να ευημερήσουν ευκολότερα. Η μεταρρύθμιση των συστημάτων συνταξιοδότησης στην Ευρώπη αποτελεί, επίσης, προτεραιότητα. Οι πολίτες της Ευρώπης, δυστυχώς, γερνούν και οι κυβερνήσεις της ΕΕ θα πρέπει να καινοτομήσουν, ώστε να διασφαλίσουν την υποστήριξη και προστασία τόσο των προγραμμάτων κρατικής όσο και των προγραμμάτων ιδιωτικής συνταξιοδότησης. Πρέπει να εφαρμόσουμε πρωτοβουλίες, οι οποίες θα εγγυώνται ότι τα πιο ηλικιωμένα άτομα της κοινωνίας μας μπορούν να ζουν ικανοποιητικά, με εμπιστοσύνη και πλήρη αίσθηση του γεγονότος ότι προστατεύονται πλήρως οι ανάγκες τους. Από την ιρλανδική σκοπιά, η σύνοδος κορυφής της Σεβίλλης ήταν πάρα πολύ σημαντική. Όλοι σε αυτό το Σώμα γνωρίζουμε ότι ο λαός της Ιρλανδίας απέρριψε πέρυσι οριακά τις διατάξεις της Συνθήκης της Νίκαιας. Μία από τις ανησυχίες πολλών Ιρλανδών ήταν το ενδεχόμενο να τεθεί σε κίνδυνο η παραδοσιακή ουδετερότητα της Ιρλανδίας εξαιτίας της Συνθήκης της Νίκαιας. Τα ιρλανδικά στρατεύματα διαθέτουν μια υπερήφανη ιστορία συμμετοχής σε ειρηνευτικές και ανθρωπιστικές αποστολές στο εξωτερικό υπό την αιγίδα των εντολών των Ηνωμένων Εθνών, και ο ιρλανδικός λαός επιθυμεί να συνεχιστεί αυτό και στο μέλλον. Χαιρετίζω τις δύο διακηρύξεις που συμφωνήθηκαν στη Σεβίλλη, από τις οποίες η μία υπογράφηκε από την ιρλανδική κυβέρνηση και η άλλη εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ουσιαστικά, αυτές οι διακηρύξεις ορίζουν με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο το γεγονός ότι προστατεύεται πλήρως η πολιτική ουδετερότητας της Ιρλανδίας. Σύμφωνα με την παραδοσιακή μας πολιτική στρατιωτικής ουδετερότητας, η Ιρλανδία δεν δεσμεύεται από καμία αμοιβαία αμυντική δέσμευση. Για την αποστολή ιρλανδικών αμυντικών δυνάμεων στο εξωτερικό χρειάζεται έγκριση των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνη γνώμη της ιρλανδικής κυβέρνησης και έγκριση του ιρλανδικού Κοινοβουλίου. Οι ευρωπαίοι εταίροι μας έχουν δηλώσει ότι η Συνθήκη της Νίκαιας δεν επιβάλλει αμυντικές δεσμεύσεις σε κανένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευελπιστώ ότι αυτές οι διακηρύξεις θα καταστήσουν σαφείς τις πολιτικές ανησυχίες των πολιτών σχετικά με αυτό το συγκεκριμένο θέμα, οι οποίες εκδηλώθηκαν κατά τη διάρκεια του τελευταίου δημοψηφίσματος για τη Συνθήκη της Νίκαιας. Η Ιρλανδία ανήκει στην Ευρώπη, τόσο ιστορικά όσο και πολιτικά. Η απομόνωση στην Ευρώπη απλώς θα προκαλούσε οικονομική αβεβαιότητα στη χώρα μας, η οποία έχει υψηλό επίπεδο εισαγομένων επενδύσεων που συνεπάγονται εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα παραμείνουμε δημοφιλής τόπος για εξωτερικούς επενδυτές, οι οποίοι βλέπουν την Ιρλανδία ως πύλη για την ενιαία αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλουμε να διακυβεύσουμε αυτό που υπήρξε έναν επιτυχημένο μηχανισμό δημιουργίας θέσεων εργασίας, στέλνοντας ηχηρά μηνύματα στους επενδυτές ότι δεν επιθυμούμε να παραμείνουμε στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην καρδιά της εσωτερικής αγοράς. Είναι απολύτως σαφές ότι το πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης στην Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπιστεί και χαιρετίζω τη συμφωνία που επιτεύχθηκε από τους ηγέτες μας, ώστε να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες συντονισμού τους στα θαλάσσια και χερσαία σύνορα για να σταματήσει η λαθρομετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να συνεχίσουμε τον συντονισμό με χώρες από όπου προέρχονται μεγάλα ποσοστά λαθρομετανάστευσης και να εξασφαλίσουμε ότι οι εγκληματίες που εμπλέκονται στην απεχθή επιχείρηση της διακίνησης ανθρώπων θα συλλαμβάνονται και θα διώκονται ποινικώς για τα εγκλήματά τους. Τέλος, η ισπανική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήρξε πολύ επιτυχής. Την ευχαριστώ ειλικρινά. Ας συνεργαστούμε όλοι με τη δανική κυβέρνηση για να συνεχιστεί η πρόοδος και τους επόμενους έξι μήνες."@el8
"(EN) Señor Presidente, los objetivos fundamentales que el Gobierno español se marcó para su Presidencia de la Unión Española se han logrado. Las negociaciones sobre la futura ampliación de la Unión Europea se han acelerado a un fuerte ritmo y ya es probable que las negociaciones con muchos de los países candidatos queden concluidas realmente antes de que finalice este año. Es un calendario apretado, pero un calendario que ahora puede cumplirse gracias a los grandes avances alcanzados durante los últimos seis meses. La Cumbre de Barcelona celebrada la pasada primavera sentó las bases para que el actual desarrollo de la economía europea siga siendo una prioridad de primer orden. Los gobiernos de la UE reconocen abiertamente que el desarrollo de la economía europea no será posible a menos que aprovechemos al máximo las nuevas tecnologías de la información que están en plena evolución. El fomento del comercio electrónico, de los programas de salud en línea, el e-gobierno y las iniciativas sobre el aprendizaje electrónico bajo los auspicios de del e-Plan de Acción Europa 2005 se están llevando a cabo en su totalidad a lo largo y ancho de Europa. El nivel de trámites burocráticos para las pequeñas y medianas empresas en Europa sigue constituyendo una barrera para la creación de empleo. Bajo la Presidencia española ha entrado en vigor la nueva Carta para las pequeñas y medianas empresas que ayudará a las empresas europeas a crecer y prosperar con más facilidad. También se ha dado prioridad a la reforma de los sistemas de pensiones en Europa. Lamentablemente, los ciudadanos de Europa envejecen y los gobiernos de la UE deberán ser imaginativos para garantizar el respaldo y la protección de los sistemas de pensiones públicos y privados. Debemos introducir iniciativas que garanticen que la población más anciana de nuestra sociedad puede llevar una vida satisfactoria con confianza y con la total tranquilidad de que sus necesidades están plenamente protegidas. Desde una perspectiva irlandesa, la Cumbre de Sevilla ha sido de la máxima importancia. En esta Asamblea todos sabemos que, el año pasado, Irlanda rechazó por un pequeño margen las disposiciones del Tratado de Niza. Un tema que preocupa a numerosos irlandeses es que el Tratado de Niza ponga en peligro la tradicional neutralidad de Irlanda. Los soldados irlandeses pueden sentirse orgullosos de su trayectoria de servicio en misiones humanitarias y de mantenimiento de la paz en el extranjero bajo los auspicios de mandatos de las Naciones Unidas, y la población irlandesa quiere que se mantenga esta cooperación en el futuro. Acojo con satisfacción las dos declaraciones aprobadas en Sevilla, una suscrita por el Gobierno irlandés y la otra aprobada por el Consejo Europeo. Fundamentalmente, estas declaraciones explican en términos claros e inequívocos el hecho de que la política de neutralidad de Irlanda está plenamente protegida. En consonancia con nuestra política tradicional de neutralidad militar, Irlanda no está comprometida por ningún compromiso de defensa mutua. Las fuerzas de defensa irlandesas que sirven en el extranjero necesitan la aprobación de las Naciones Unidas, el acuerdo del Gobierno irlandés y el consentimiento del Parlamento irlandés. Nuestros socios europeos han declarado que el Tratado de Niza no impone ningún compromiso de defensa a ningún Estado miembro de la Unión Europea. Tengo la esperanza de que estas declaraciones alejen por completo todas las preocupaciones políticas que nuestra población sintió por este asunto concreto durante el pasado referéndum sobre el Tratado de Niza. El lugar de Irlanda está en Europa, tanto histórica como políticamente. El aislamiento de Europa sólo traería incertidumbre económica a nuestro país, que recibe fuertes inversiones del exterior de las que dependen cientos de miles de puestos de trabajo. Queremos garantizar que seguimos siendo un emplazamiento atractivo para los inversores extranjeros, que ven Irlanda como un punto de entrada al mercado único de la Unión Europea. No queremos poner en peligro el que ha sido un fructífero mecanismo de creación de empleo enviando señales claras a los inversores de que no queremos continuar en el corazón de la Unión Europea y en el corazón del mercado interior. No hay ninguna duda de que el problema de la inmigración ilegal en Europa necesita una solución, y acojo con satisfacción el acuerdo que han alcanzado nuestros dirigentes de intensificar sus esfuerzos de coordinación en las fronteras marítimas y terrestres para frenar la inmigración ilegal en la Unión. Debemos seguir coordinando medidas con los países donde se originan altos índices de inmigración ilegal y debemos garantizar que los delincuentes organizados que participan en el siniestro negocio del tráfico de seres humanos son detenidos y procesados por sus delitos. Por último, la Presidencia española de la Unión Europea ha sido un rotundo éxito. Le expreso mi sincero agradecimiento. Colaboremos todos con el Gobierno danés para que sigamos progresando durante los próximos seis meses."@es12
"Arvoisa puhemies, Espanjan hallituksen asettamat tärkeimmät tavoitteet Euroopan unionin puheenjohtajakaudelle on saavutettu. Neuvottelut Euroopan unionin tulevasta laajentumisesta ovat nopeutuneet hyvää vauhtia, ja nyt on todennäköistä, että neuvottelut voidaan todella saattaa päätökseen usean ehdokasvaltion kanssa ennen vuoden loppua. Aikataulu on tiukka, mutta aikataulussa voidaan nyt pysyä, sillä viimeisten kuuden kuukauden aikana on edistytty huomattavasti. Aikaisemmin keväällä pidetyssä Barcelonan kokouksessa varmistettiin, että meneillään oleva Euroopan talouskehitys on edelleen merkittävä ensisijainen kysymys. EU:n jäsenvaltioiden hallitukset tunnustivat täysin, ettei Euroopan talouskehitystä toteuteta, ellemme ota kaikkea hyötyä irti uuden ja kehittyvän informaatioteknologian tarjoamista eduista. Verkkoliiketoiminnan, sähköisten terveysohjelmien, sähköisten viranomaispalvelujen ja verkko-opiskelun edistäminen eEurope 2005 toimintasuunnitelman suojissa on pantu täytäntöön kokonaisuudessaan ympäri Eurooppaa. Euroopan pieniä ja keskisuuria yrityksiä velvoittava byrokratia on edelleen este työpaikkojen luomiselle. Espanjan puheenjohtajakauden aikana pantiin täytäntöön pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskeva uusi peruskirja, jonka tarkoituksena on auttaa Euroopan liike-elämää kasvamaan ja kukoistamaan aiempaa vaivattomammin. Euroopan eläkejärjestelmien uudistamista käsiteltiin myös ensisijaisena kysymyksenä. Euroopan kansalaiset ikääntyvät valitettavasti kaiken aikaa, ja EU:n jäsenvaltioiden hallitusten on oltava kekseliäitä varmistaakseen, että julkisia ja yksityisiä eläkeohjelmia tuetaan sekä suojataan. Meidän on pantava täytäntöön toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että yhteiskuntiemme iäkkäimmät ihmiset voivat elää täysipainoista elämää ja voivat olla luottavaisin mielin täysin vakuuttuneita siitä, että heidän tarpeensa ovat täysin turvatut. Irlannin kannalta katsottuna Sevillan huippukokous oli kaikista tärkein. Me kaikki parlamentissa tiedämme, että Irlannin kansa hylkäsi Nizzan sopimuksen säännökset viime vuonna niukalla enemmistöllä. Yksi monille irlantilaisille huolta herättänyt kysymys oli, vaarantaako Nizzan sopimus Irlannin perinteisen puolueettomuuden. Irlannin joukoilla on ansiokas menneisyys: joukot ovat osallistuneet rauhanturvaamiseen sekä humanitaarisiin tehtäviin ulkomailla Yhdistyneiden Kansakuntien kautta, ja Irlannin kansa haluaa asian pysyvän ennallaan tulevaisuudessakin. Panin tyytyväisenä merkille kaksi Sevillassa hyväksyttyä julkilausumaa, joista toisen allekirjoitti Irlannin hallitus ja toisen hyväksyi Eurooppa-neuvosto. Varsinaisesti näissä julkilausumissa ilmaistaan selkeästi ja yksiselitteisesti, että Irlannin puolueettomuuspolitiikka turvataan täysin. Perinteisen sotilaallisen puolueettomuuden politiikan mukaisesti Irlanti ei ole sidottu mihinkään vastavuoroisen puolustuksen velvoitteeseen. Irlannin puolustusvoimien osallistuminen merentakaisiin operaatioihin edellyttää Yhdistyneiden Kansakuntien hyväksyntää, Irlannin hallituksen hyväksyntää ja Irlannin parlamentin hyväksyntää. Eurooppalaiset kumppanimme ovat ilmoittaneet, ettei Nizzan sopimus aseta mitään puolustusvelvoitteita yhdellekään Euroopan unionin jäsenvaltiolle. Olen toiveikas sen osalta, että kyseiset julkilausumat selventävät täysin poliittisia huolenaiheita, joita kansalaisilla on ollut tästä erityisestä kysymyksestä Nizzan sopimuksesta järjestetyn edellisen kansanäänestyksen aikana. Irlannin koti on Euroopassa niin historiallisesti kuin poliittisestikin. Euroopasta eristäytyminen aiheuttaisi vain taloudellista epävarmuutta maallemme, jossa sisäisen investoinnin taso on korkea, mikä luo satojatuhansia työpaikkoja. Haluamme varmistaa, että pysymme edelleen ulkopuolisten investoijien suosiossa, sillä he näkevät Irlannin porttina Euroopan unionin yhtenäismarkkinoille. Me emme halua vaarantaa työpaikkojen luomisessa menestyksekästä mekanismia lähettämällä investoijille viestiä, ettemme halua pysyä Euroopan unionin ytimessä ja sisämarkkinoiden ytimessä. On erittäin selvää, että laittoman maahanmuuton ongelmaan on puututtava Euroopassa, ja panin tyytyväisenä merkille johtajiemme saavuttaman sopimuksen tiivistää toimien koordinointia meri- ja maarajoilla unioniin suuntautuvan laittoman maahanmuuton pysäyttämiseksi. Meidän on jatkettava yhteistyötä niiden maiden kanssa, joista laittomat maahanmuuttajat ovat enimmäkseen kotoisin, ja meidän on varmistettava, että katalaa ihmiskauppaa harjoittava järjestäytynyt rikollisuus saadaan kuriin, rikolliset pidätettyä ja asetettua syytteeseen rikoksistaan. Loppujen lopuksi Espanjan puheenjohtajakausi Euroopan unionissa oli erittäin onnistunut. Esitän siitä lämpimät kiitokseni. Työskennelkäämme kaikki Tanskan hallituksen kanssa, jotta asioissa edistyminen jatkuu seuraavien kuuden kuukauden aikana."@fi5
"Monsieur le Président, les objectifs-clefs que le gouvernement espagnol a fixés pour sa présidence de l'Union européenne ont été atteints. Les négociations en vue de l'élargissement futur de l'Union européenne ont accéléré à grands pas et il est maintenant probable que les négociations avec de nombreux pays candidats pourront effectivement être conclues avant la fin de cette année. C'est un délai serré, mais qui peut à présent être respecté grâce aux progrès sérieux qui ont été réalisés au cours des six derniers mois. La réunion de Barcelone au printemps dernier a veillé à ce que le développement constant de l'économie européenne reste une priorité centrale. Les gouvernements de l'UE reconnaissent entièrement que le développement de l'économie européenne ne pourra être obtenu que si nous exploitons pleinement les nouvelles technologies de l'information, en évolution continue. La promotion des activités de commerce électronique, des programmes de santé électronique et des initiatives de gouvernement électronique et de formation électronique sous les auspices du Plan d'action e-Europe 2005 est mise en œuvre dans son intégralité d'un bout à l'autre de l'Europe. Le niveau de paperasserie pour les PME en Europe constitue toujours un obstacle à la création d'emplois. Sous la présidence espagnole, la nouvelle charte des petites et moyennes entreprises est entrée en vigueur afin d'aider les entreprises européennes à croître et prospérer plus facilement. La réforme des systèmes de pension en Europe est également devenue une priorité. Malheureusement, les citoyens d'Europe vieillissent et les gouvernements de l'UE vont devoir se montrer innovateurs pour garantir que les programmes de pension publics et privés sont à la fois soutenus et protégés. Nous devons mettre en œuvre des initiatives permettant aux personnes âgées dans nos sociétés de mener une vie épanouissante en toute confiance et dans l'entière assurance que leurs besoins sont pleinement protégés. D'un point de vue irlandais, le Sommet de Séville a été extrêmement important. Nous savons tous, dans cette Assemblée, que les citoyens d'Irlande ont rejeté à une faible majorité les dispositions du traité de Nice l'an dernier. L'une des préoccupations de nombreux Irlandais était la question de savoir si le traité de Nice mettrait en péril la traditionnelle neutralité irlandaise. Les troupes irlandaises ont de fiers états de service dans des missions humanitaires et de maintien de la paix à l'étranger sous les auspices des mandats des Nations unies, et les citoyens irlandais veulent que cela continue d'être le cas à l'avenir. Je me félicite des deux déclarations adoptées à Séville, l'une signée par le gouvernement irlandais et l'autre approuvée par le Conseil européen. Essentiellement, ces déclarations énoncent en termes clairs et sans équivoque le fait que la politique irlandaise de neutralité est pleinement protégée. Conformément à notre politique traditionnelle de neutralité militaire, l'Irlande n'est tenue par aucun engagement en matière de défense mutuelle. Les forces irlandaises de défense servant outre-mer exigent l'approbation des Nations unies, l'accord du gouvernement irlandais et l'approbation du parlement irlandais. Nos partenaires européens ont déclaré que le traité de Nice n'impose aux États membres de l'Union européenne aucun engagement en matière de défense. J'espère que ces déclarations dissiperont entièrement les préoccupations politiques que certaines personnes avaient sur cette question particulière lors du dernier référendum sur le traité de Nice. La place de l'Irlande est au sein de l'Europe, d'un point de vue à la fois historique et politique. L'isolement au sein de l'Europe ne ferait qu'entraîner l'incertitude économique pour notre pays, qui connaît un haut degré d'investissement exogène comportant des centaines de milliers d'emplois. Nous voulons nous assurer que nous demeurons un endroit sûr pour les investisseurs extérieurs qui voient l'Irlande comme une porte d'entrée vers le marché unique au sein de l'Union européenne. Nous ne voulons pas mettre en péril ce qui s'est avéré un mécanisme heureux de création d'emplois en envoyant à destination des investisseurs de puissants signaux selon lesquels nous ne souhaitons pas rester au cœur de l'Union européenne et au cœur du marché unique. Il ne fait aucun doute que le problème de l'immigration clandestine en Europe doit être pris à bras-le-corps, et je me réjouis de l'accord dégagé par nos dirigeants en vue d'intensifier leurs efforts de coordination aux frontières terrestres et maritimes pour mettre un terme à l'immigration clandestine dans l'Union. Nous devons continuer à coordonner nos actions avec les pays à l'origine d'un degré élevé d'immigration clandestine et nous devons nous assurer que les criminels organisés impliqués dans le sinistre commerce du trafic humain sont arrêtés et poursuivis pour leurs crimes. Enfin, la présidence espagnole de l'Union européenne a engrangé de très nombreux succès. Je la remercie sincèrement. Collaborons tous avec le gouvernement danois afin de continuer les progrès au cours des six mois à venir."@fr6
"Signor Presidente, gli obiettivi chiave fissati dal governo spagnolo per la sua Presidenza dell’Unione sono stati raggiunti. I negoziati per il futuro ampliamento dell’Unione europea hanno subito una forte accelerazione e al momento attuale è presumibile che i negoziati con tanti dei paesi candidati possano realmente concludersi entro la fine di quest’anno. Si tratta di un calendario serrato ma che può essere rispettato grazie ai grandi progressi raggiunti nel corso degli ultimi sei mesi. Il Vertice di primavera a Barcellona ha assicurato che il continuo sviluppo dell’economia europea rimane una priorità centrale. I governi dell’Unione riconoscono pienamente che lo sviluppo dell’economia europea non può essere raggiunto senza avvantaggiarsi appieno delle nuove tecnologie informatiche in continua evoluzione. E’ in corso di attuazione, in tutta la sua portata, a tutte le latitudini e longitudini europee, la promozione delle attività di dei programmi elettronici per la salute, delle iniziative e sotto l’egida del piano d’azione 2005. Il livello di burocrazia per le piccole e medie imprese in Europa continua ad essere una barriera per la creazione di posti di lavoro. Sotto Presidenza spagnola è stata attuata una nuova Carta per le piccole e medie imprese per sostenere la crescita dell’imprenditoria europea e facilitarne la prosperità. La riforma dei sistemi pensionistici in Europa è anche stata riconosciuta come priorità. I cittadini europei sfortunatamente stanno invecchiando e i governi europei dovranno essere innovativi per garantire che i regimi pensionistici pubblici e privati siano sostenuti e protetti al contempo. Occorre attuare iniziative che garantiscano agli anziani nella nostra società una vita gratificante, con la fiducia e la piena sicurezza che le loro esigenze siano completamente tutelate. Dal punto di vista irlandese il Vertice di Siviglia è stato importantissimo. In quest’Aula siamo tutti consapevoli che l’anno scorso, con un piccolo scarto di voti, il popolo irlandese ha respinto le disposizioni del Trattato di Nizza. Uno dei motivi di preoccupazione per molti irlandesi era se il Trattato di Nizza potesse mettere a repentaglio la tradizionale neutralità irlandese. I soldati irlandesi hanno una storia orgogliosa di azioni al servizio delle missioni umanitarie e di mantenimento della pace all’estero, sotto l’egida dei mandati delle Nazioni Unite e il popolo irlandese vuole che ciò continui in futuro. Accolgo con favore le due dichiarazioni approvate a Siviglia, la prima firmata dal governo irlandese e l’altra approvata dal Consiglio europeo. Sostanzialmente tali dichiarazioni definiscono in termini chiari e univoci la piena tutela della politica irlandese di neutralità. In linea con la nostra politica tradizionale di neutralità militare, l’Irlanda non è vincolata ad alcun impegno di difesa reciproca. L’utilizzo all’estero delle forze di difesa irlandesi deve essere autorizzato dalle Nazioni Unite, concordato dal governo irlandese e approvato dal Parlamento irlandese. I nostri partner europei hanno dichiarato che il Trattato di Nizza non impone alcun impegno di difesa su alcuno Stato membro dell’Unione europea. Nutro la speranza che tali dichiarazioni chiariscano pienamente le preoccupazioni politiche nutrite dagli irlandesi rispetto a tale questione specifica in occasione dello scorso referendum sul Trattato di Nizza. La casa dell’Irlanda è in Europa, sia storicamente che politicamente. L’isolamento in Europa comporterebbe soltanto incertezza economica per il nostro paese che ha un livello elevato di investimenti esteri che comportano centinaia di migliaia di posti di lavoro. Vogliamo garantire di rimanere un paese popolare per gli investitori esterni che vedono l’Irlanda come una porta sul mercato interno dell’Unione europea. Non vogliamo pregiudicare il meccanismo per la creazione di posti di lavoro che si è rivelato avere successo, inviando agli investitori segnali forti che farebbero pensare che non vogliamo rimanere nel cuore dell’Europa e del mercato interno. E’ chiarissimo che il problema dell’immigrazione illegale in Europa deve essere affrontato e saluto l’accordo raggiunto dai nostri per intensificare i loro sforzi di coordinamento lungo le frontiere di terra e via mare per fermare l’immigrazione clandestina in tutta l’Unione. Dobbiamo continuare a coordinarci con i paesi da cui originano livelli elevati di immigrazione illegale e dobbiamo garantire che i membri delle organizzazioni criminali coinvolte nel sinistro affare della tratta di essere umani siano arrestati e condannati per i loro reati. Infine, la Presidenza spagnola dell’Unione europea ha conseguito grandi successi. La ringrazio sinceramente. Lavoriamo tutti con il governo danese per portare avanti i progressi nel corso dei prossimi sei mesi."@it9
"Mr President, the key objectives which the Spanish Government set out for its presidency of the European Union have been achieved. Negotiations for the prospective enlargement of the European Union have accelerated at a strong pace and it is now likely that negotiations with many of the applicant countries may indeed be concluded before the end of this year. This is a tight timeframe, but one which can now be achieved because of the strong progress which has been made over the last six months. The Barcelona meeting earlier this spring ensured that the ongoing development of the European economy remains a centre stage priority. EU governments fully recognise that the development of the European economy cannot be achieved unless we take full advantage of new and evolving information technologies. The promotion of e-business activities, e-health programmes, e-government and e-learning initiatives under the auspices of the e-Europe Action Plan 2005 is being implemented in its entirety across the length and breadth of Europe. The level of red tape for small and medium-sized enterprises in Europe is still a barrier to job creation. Under the Spanish Presidency the new charter for small and medium-sized enterprises was put into effect to help European business grow and prosper more easily. The reform of the pensions systems in Europe has also been prioritised. The citizens of Europe are unfortunately growing older and EU governments are going to have to be innovative to ensure that public and private pension programmes are both supported and protected. We must implement initiatives which guarantee that older people in our society can lead fulfilling lives with confidence and with a full sense of reassurance that their needs are fully protected. From an Irish perspective, the Seville Summit was a most important one. We are all aware in this Chamber that the people of Ireland rejected the provisions of the Nice Treaty last year by a small margin. One of the concerns for many Irish people was the issue of whether the Nice Treaty would jeopardise Ireland's traditional neutrality. Irish troops have a proud record of serving in peace-keeping and humanitarian missions abroad under the auspices of United Nations mandates and the Irish people want this to continue to be the case in the future. I welcome the two declarations agreed in Seville, one signed by the Irish Government and the other approved by the European Council. In essence, these declarations spell out in clear and unequivocal terms the fact that Ireland's policy of neutrality is fully protected. In line with our traditional policy of military neutrality, Ireland is not bound by any mutual defence commitment. Irish defence forces serving overseas require United Nations approval, the agreement of the Irish Government and the approval of the Irish Parliament. Our European partners have declared that the Nice Treaty does not impose any defence commitments on any Member State of the European Union. I am hopeful that these declarations will fully clarify the political concerns that people had with this specific issue during the last Nice Treaty referendum. Ireland's home lies in Europe, both historically and politically. Isolation in Europe would only bring economic uncertainty to our country, which has a high level of inward investment comprising hundreds of thousands of jobs. We want to ensure that we remain a popular location for outside investors, who view Ireland as a gateway to the single market within the European Union. We do not want to jeopardise what has been a successful job creation mechanism by sending out strong signals to investors that we do not want to remain at the heart of the European Union and at the heart of the internal market. It is very clear that the problem of illegal immigration in Europe is one that needs to be tackled and I welcome the agreement reached by our leaders to intensify their coordinating efforts at sea and land borders to halt illegal immigration into the Union. We must continue to coordinate with countries where high levels of illegal immigration originate and we must ensure that organised criminals involved in the sinister business of human trafficking are arrested and prosecuted for their crimes. Finally, the Spanish Presidency of the European Union has been a very successful one. I thank it sincerely. Let us all work with the Danish Government to continue the progress over the next six months."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, de hoofddoelstellingen die de Spaanse regering voor haar voorzitterschap van de Europese Unie had gesteld, zijn bereikt. De onderhandelingen over de toekomstige uitbreiding van de Europese Unie zijn in een stevig tempo versneld en het is nu waarschijnlijk dat de onderhandelingen met veel van de kandidaat-landen inderdaad voor het einde van dit jaar kunnen worden afgerond. Het is een krap tijdsschema, maar wel een tijdsschema dat nu haalbaar is vanwege de grote vooruitgang die de afgelopen zes maanden is geboekt. Tijdens de bijeenkomst in Barcelona eerder dit voorjaar is veiliggesteld dat de verdere ontwikkeling van de Europese economie een centrale prioriteit blijft. De regeringen van de EU erkennen volledig dat de Europese economie zich niet kan ontwikkelen als we niet optimaal gebruikmaken van nieuwe en zich ontvouwende informatietechnologieën. De bevordering van e-businessactiveiten, e-gezondheidsprogramma's en initiatieven op het gebied van e-overheid en e-leren onder de auspiciën van het Actieplan e-Europa 2005 wordt in Europa in zijn geheel van oost naar west en van noord naar zuid ten uitvoer gelegd. De administratieve last voor kleine en middelgrote ondernemingen in Europa is nog altijd een belemmering voor het scheppen van banen. Onder het Spaans voorzitterschap is het nieuwe handvest voor kleine en middelgrote ondernemingen van kracht geworden om Europese bedrijven te helpen groeien en makkelijker te laten bloeien. Ook de hervorming van de pensioenstelsels in Europa heeft prioriteit gekregen. De burgers van Europa worden helaas ouder en de regeringen van de EU zullen innovatief moeten zijn om te bereiken dat pensioenprogramma's van de overheid en de particuliere sector zowel worden gesteund als beschermd. We moeten initiatieven ten uitvoer leggen die garanderen dat ouderen in onze maatschappij een bevredigend leven kunnen leiden in het vertrouwen en met de geruststelling dat hun belangen volledig worden beschermd. Vanuit het Ierse perspectief was de Top van Sevilla een heel belangrijke. We zijn ons in deze Vergadering er allemaal van bewust dat de mensen in Ierland de bepalingen van het Verdrag van Nice afgelopen jaar met een kleine meerderheid hebben verworpen. Een van de zorgen van veel Ieren was de vraag of het Verdrag van Nice de traditionele neutraliteit van Ierland in gevaar zou brengen. De Ierse troepen hebben een goede staat van dienst in vredesmissies en humanitaire missies in het buitenland onder de bescherming van VN-mandaten en het Ierse volk wil dat dit ook in de toekomst zo blijft. Ik verwelkom de twee verklaringen die in Sevilla zijn aanvaard, de ene ondertekend door de Ierse regering en de andere aangenomen door de Europese Raad. In wezen geven deze verklaringen in duidelijke, ondubbelzinnige bewoordingen aan dat de Ierse neutraliteitspolitiek volledig wordt beschermd. In overeenstemming met ons traditionele beleid van militaire neutraliteit is Ierland niet gebonden aan welke wederzijdse defensieverplichtingen ook. Voor de inzet van het Ierse leger in het buitenland is de goedkeuring van de Verenigde Naties, alsmede de toestemming van de Ierse regering en de goedkeuring van het Ierse parlement nodig. Onze Europese partners hebben verklaard dat het Verdrag van Nice geen enkele lidstaat van de Europese Unie defensieverplichtingen oplegt. Ik ben hoopvol gestemd dat deze verklaringen volledig de politieke zorgen wegnemen die de mensen tijdens het laatste referendum over het Verdrag van Nice over deze specifieke kwesties hadden. Ierland hoort thuis in Europa, zowel historisch gezien als politiek gezien. Isolatie in Europa zou alleen maar economische onzekerheid brengen voor ons land, dat een hoog niveau van investeringen van buitenaf kent, die honderdduizenden banen opleveren. We willen ervoor zorgen dat we een populaire locatie blijven voor buitenlandse investeerders, die Ierland zien als een poort naar de gemeenschappelijke markt binnen de Europese Unie. We willen dat wat tot nu toe een geslaagd mechanisme voor het creëren van banen is, niet in gevaar brengen door investeerders sterke signalen te zenden dat we niet midden in de Europese Unie en midden in de interne markt willen blijven staan. Het is overduidelijk dat het probleem van de illegale immigratie in Europa een probleem is dat moet worden aangepakt, en ik verwelkom de afspraak die onze leiders hebben bereikt, om hun coördinerende inspanningen op zee en aan de landsgrenzen te versterken teneinde illegale immigratie naar de Unie een halt toe te roepen. We moeten de coördinatie met landen waar veel illegale immigranten vandaan komen, voortzetten en we moeten ervoor zorgen dat georganiseerde criminelen die betrokken zijn bij de duistere mensenhandel, worden gearresteerd en worden vervolgd voor hun misdaden. Tot slot is het Spaans voorzitterschap van de Europese Unie een heel succesvol voorzitterschap geweest. Ik dank dit voorzitterschap oprecht. Laten we allemaal met de Deense regering samen werken aan continuering van de voortgang in de komende zes maanden."@nl2
"Senhor Presidente, os objectivos fundamentais que o Governo espanhol fixou para esta Presidência da União Europeia foram cumpridos. As negociações com vista às futuras adesões à União Europeia foram significativamente aceleradas, sendo agora provável que as negociações com muitos dos países candidatos possam efectivamente ficar concluídas antes do final do corrente ano. Trata-se de um calendário apertado, mas que pode agora vir a ser cumprido, graças aos progressos reais conseguidos nos últimos seis meses. A reunião de Barcelona, no início desta Primavera, assegurou a manutenção do desenvolvimento contínuo da economia europeia como uma prioridade central. Os Governos da UE reconhecem que o desenvolvimento da economia europeia só poderá ser conseguido se aproveitarmos plenamente as novas tecnologias da informação, em constante evolução. A promoção das actividades, programas e iniciativas respectivamente em matéria de e (isto é, nas áreas do comércio, dos programas de saúde, do governo e da educação com base nas tecnologias da informação) ao abrigo do Plano de Acção para a Europa 2005 está a ser levada escrupulosamente a cabo em toda a Europa. O nível de burocracia, que penaliza as pequenas e médias empresas na Europa, constitui ainda uma barreira à criação de emprego. Entrou em vigor, sob Presidência espanhola, a nova Carta das Pequenas e Médias Empresas, que visa ajudar as empresas europeias a desenvolver-se e a prosperar. Foi também considerada uma prioridade a reforma dos sistemas de pensões na Europa. Os cidadãos da Europa estão, infelizmente, a tornar-se mais velhos e os Governos da UE terão de tomar medidas inovadoras para garantir que os regimes de pensões, públicos e privados, sejam apoiados e protegidos. É preciso que ponhamos em prática iniciativas que garantam que os idosos possam viver de modo gratificante, confiantes e seguros de que as suas necessidades serão totalmente acauteladas. De um ponto de vista irlandês, a Cimeira de Sevilha foi extremamente importante. Todos estamos cientes, nesta assembleia, de que os Irlandeses rejeitaram as disposições do Tratado de Nice, no ano passado, por uma pequena margem. Uma das principais preocupações para muitos deles era saber se o Tratado de Nice prejudicaria a tradicional neutralidade da Irlanda. As tropas irlandesas detêm um recorde, de que se orgulham, de serviços em missões de manutenção de paz e em missões humanitárias no estrangeiro sob mandato das Nações Unidas, e os Irlandeses pretendem que assim continue a ser de futuro. Congratulo-me com as duas declarações aprovadas em Sevilha: uma, assinada pelo Governo irlandês; outra, aprovada pelo Conselho Europeu. Na sua essência, estas declarações expressam, em termos claros e inequívocos, que a política irlandesa de neutralidade fica absolutamente salvaguardada. Em consonância com a sua tradicional política de neutralidade militar, a Irlanda não está vinculada a qualquer compromisso de defesa mútua. As forças de defesa da Irlanda que servem no estrangeiro fazem-no exclusivamente mediante a aprovação as Nações Unidas, o acordo do Governo irlandês e a aprovação do seu Parlamento. Os nossos parceiros europeus declararam que o Tratado de Nice não impõe compromissos em matéria de defesa a qualquer dos Estados-Membros da União Europeia. Espero que estas declarações dissipem cabalmente as preocupações políticas levantadas quanto a esta questão específica aquando do recente referendo sobre o Tratado de Nice. O lugar da Irlanda é na Europa, quer histórica, quer politicamente. O isolamento na Europa apenas traria a incerteza económica ao nosso país, que usufrui de um elevado nível de investimento estrangeiro, abarcando centenas de milhar de empregos. Pretendemos garantir que nos manteremos um país atractivo aos olhos dos investidores externos, que vêem a Irlanda como porta de entrada para o mercado único da União Europeia. Não queremos prejudicar aquele que tem sido um mecanismo eficaz de criação de emprego, dando a entender que não desejamos permanecer no seio da União Europeia e do mercado interno. É evidente que o problema da imigração ilegal na Europa é uma das questões que teremos de resolver, e congratulo-me com o acordo conseguido pelos nossos dirigentes para o reforço da coordenação nas fronteiras terrestres e marítimas, com vista a pôr fim à imigração ilegal na União. É preciso que mantenhamos a coordenação com os países de onde provêm os elevados fluxos de imigração ilegal e que asseguremos que as pessoas envolvidas no crime organizado relacionado com o sinistro negócio do tráfico de seres humanos são detidas e julgadas pelos seus actos. Para concluir, a Presidência espanhola da União Europeia foi extremamente bem sucedida. Agradeço-lhe sinceramente. Cooperemos agora com o Governo dinamarquês, para que possamos continuar a registar progressos nos próximos seis meses."@pt11
"Herr talman! De viktigaste målen som den spanska regeringen fastställde för sitt ordförandeskap i Europeiska unionen har uppfyllts. Förhandlingarna om Europeiska unionens framtida utvidgning har påskyndats och sker nu i ett högt tempo, och det är nu troligt att förhandlingarna med många av kandidatländerna faktiskt kan slutföras före årets slut. Det är en snäv tidsram, men en som nu kan uppfyllas på grund av de stora framsteg som gjorts under det senaste halvåret. Barcelonamötet tidigare i vår såg till att den pågående utvecklingen av den europeiska ekonomin fortfarande är en högt prioriterad fråga. EU-regeringarna inser helt och fullt att utvecklingen av den europeiska ekonomin inte kan ske om vi inte fullständigt utnyttjar ny och kommande informationsteknik. Främjandet av e-handelsverksamhet, e-hälsoprogram, e-regerings- och e-kunskapsinitiativ i samband med handlingsplanen e-Europa 2005 håller på att genomföras i sin helhet i Europa. Mängden snåriga bestämmelser för små och medelstora företag i Europa är fortfarande ett hinder mot arbetsskapande initiativ. Under det spanska ordförandeskapet sjösattes den nya stadgan för små och medelstora företag för att hjälpa det europeiska näringslivet att växa och frodas på ett enklare sätt. Reformeringen av pensionssystemen i Europa har också prioriterats. Tyvärr är det så att Europas medborgare blir äldre och äldre, och EU-regeringarna måste vara innovativa för att se till att offentliga och privata pensionssystem både stöds och skyddas. Vi måste tillämpa initiativ som garanterar att äldre personer i samhället kan leva värdiga liv med trygghet och en känsla av att man tar fullständiga hänsyn till deras behov. Från ett irländskt perspektiv var toppmötet i Sevilla ett viktigt möte. Alla i denna kammare känner till att Irland förkastade Nicefördraget i fjol med en liten marginal. Ett bekymmer för många irländare var frågan om Nicefördraget skulle äventyra Irlands traditionella neutralitet. Irländska trupper har en stolt historia av att ha deltagit i fredsbevarande och humanitära uppdrag utomlands, i enlighet med FN-mandat, och irländarna vill att det skall förbli på detta sätt även framöver. Jag välkomnar de två förklaringar som man kom överens om i Sevilla: en undertecknad av den irländska regeringen och en godkänd av Europeiska rådet. Sammanfattningsvis säger dessa förklaringar i klara och tydliga ordalag att Irlands neutralitetspolitik är fullständigt skyddad. I linje med vår traditionella militära neutralitetspolitik är Irland inte bundet av något ömsesidigt försvarsåtagande. Om irländska trupper skall tjänstgöra utomlands kräver detta godkännande från Förenta nationerna, samtycke från den irländska regeringen och det irländska parlamentets godkännande. Våra europeiska partner har förklarat att Nicefördraget inte inför några försvarsåtaganden för någon medlemsstat i Europeiska unionen. Jag hyser hopp om att dessa förklaringar fullständigt kommer att reda ut de politiska farhågor som folk kände i samband med denna specifika fråga under folkomröstningen om Nicefördraget. Irland hör hemma i Europa, både historiskt och politiskt. En isolering i Europa kommer bara att resultera i ekonomisk osäkerhet i vårt land, där många utländska investeringar har gjorts som skapat hundratusentals arbetstillfällen. Vi vill se till att vi även framöver är ett attraktivt land för utländska investerare, som betraktar Irland som en port till Europeiska unionens inre marknad. Vi vill inte äventyra det som varit en framgångsrik jobbskapande mekanism genom att skicka ut kraftiga signaler till investerare att vi inte vill stanna kvar i hjärtat av Europeiska unionen och i hjärtat av den inre marknaden. Det är helt uppenbart att man måste ta itu med problemet med olaglig invandring i Europa, och jag välkomnar den överenskommelse om att intensifiera samordningsinitiativen vid havs- och landgränserna som våra politiska ledare kom fram till för att stoppa den olagliga invandringen i unionen. Vi måste fortsätta vår samordning med länder varifrån stora strömmar av olagliga invandrare kommer, och vi måste se till att arrestera och åtala brottslingar som sysslar med den fruktansvärda smugglingen av människor. Till sist: det spanska ordförandeskapet i Europeiska unionen har varit mycket framgångsrikt. Jag tackar uppriktigt ordförandeskapet. Låt oss alla samarbeta med den danska regeringen för att fortsätta utvecklingen under det kommande halvåret."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"e"1,11,7

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph