Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-06-11-Speech-2-304"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20020611.13.2-304"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, αισθανόμαστε όλοι και όλες ιδιαίτερα ικανοποιημένοι γιατί βρισκόμαστε στο τέλος μιας διαδικασίας αναθεώρησης της οδηγίας του 1976 για την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών, μιας οδηγίας που έπαιξε σημαντικό ρόλο στη ζωή των εργαζομένων γυναικών στην Ευρώπη. Το νέο κείμενο που, όπως πιστεύουμε, θα εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτυπώνει τα αποτελέσματα μιας συστηματικής προσπάθειας και επιτυχούς συνεργασίας από τα τρία θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτυπώνει επίσης τις αλλαγές των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αποτυπώνει και τις προσπάθειές μας για τον εκσυγχρονισμό του κοινωνικού μας μοντέλου. Αποτυπώνει όμως και τους ρόλους που καλούνται να παίξουν σήμερα οι γυναίκες για να επιτύχουμε τους αναπτυξιακούς μας στόχους, καθώς και τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες της πολιτείας και της κοινωνίας απέναντι των εργαζομένων γυναικών. Η νέα οδηγία αποτελεί λοιπόν ένα σπουδαίο εργαλείο για την ισότητα ανδρών και γυναικών στον χώρο της εργασίας. Νέες έννοιες εισάγονται στον τομέα των διακρίσεων, όπως η σεξουαλική παρενόχληση, τα προγράμματα δράσης μέσα στην επιχείρηση, οι ευθύνες του εργοδότη, η δημιουργία ανεξάρτητου οργανισμού για την παρακολούθηση της ισότητας και, κυρίως, η επιχορήγηση των οργανισμών αυτών, χάρη στην επιμονή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Εμείς πιστεύουμε στη σημασία αυτής της οδηγίας και πρέπει να προβληματιστούμε όλοι για την εφαρμογή της, γιατί τελικός μας στόχος είναι τα αποτελέσματα που θα προκύψουν για την ζωή των εργαζομένων πολιτών. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε για την εισαγωγή της στην έννομη τάξη των κρατών μελών, όσο το δυνατόν συντομότερα, και κυρίως για μια ευρεία ενημέρωση των ίδιων των πολιτών, κυρίως των γυναικών, ενημέρωση των κοινωνικών φορέων, του δικαστικού σώματος και των διοικητικών μηχανών. Δεν πρέπει να μας ξεφεύγει η σημασία που έχει η ενημέρωση αυτή και η ευαισθητοποίηση, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι προχωρημένη νομοθεσία και πολιτικές υπάρχουν στις χώρες μας, οι οποίες όμως δεν εφαρμόζονται, και γι’ αυτό έχουμε αυτά τα αποτελέσματα διακρίσεων κατά των γυναικών στον χώρο της εργασίας. Πρέπει αυτή η οδηγία να αποτελέσει την ευκαιρία άνθισης και εφαρμογής των νόμων και των πολιτικών για την ίση μεταχείριση."@el8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, vi er alle særdeles tilfredse med, at vi nu befinder os ved afslutningen af revisionsprocessen for direktivet fra 1976 om ligebehandling af mænd og kvinder, et direktiv, der har spillet en betydelig rolle for de udearbejdende kvinder i Europa. Den nye tekst, som vi er sikre på, at Europa-Parlamentet vil vedtage, udtrykker resultaterne af et systematisk arbejde og et vellykket samarbejde mellem EU's tre institutioner. Den udtrykker også ændringerne i de økonomiske og sociale forhold i EU-landene, ligesom den udtrykker vores forsøg på at modernisere vores sociale model. Men den udtrykker også de roller, som kvinderne i dag opfordres til at spille, for at vi kan nå vores udviklingsmål, samt statens og samfundets forpligtelser og ansvar over for de udearbejdende kvinder. Det nye direktiv er altså et vigtigt instrument for ligebehandlingen af mænd og kvinder på arbejdsmarkedet. Der indføres nye termer i forbindelse med forskelsbehandlingen såsom sexchikane, aktionsprogrammer på virksomheden, arbejdsgiverens ansvar, oprettelsen af en uafhængig organisation til overvågning af ligebehandlingen og først og fremmest tilskuddene til disse organisationer takket være Det Europæiske Folkepartis Gruppes insisteren. Vi tror på direktivets betydning, og vi bør alle være optaget af at få det implementeret, for vores endelige mål er de resultater, det vil medføre for de arbejdende borgeres liv. Vi skal derfor sørge for, at det bliver indført i medlemsstaternes retsorden så hurtigt som muligt, og vi skal sørge for en bred orientering til borgerne, især kvinderne, til de sociale institutioner, dommerkorpset og de administrative redskaber. Vi må ikke glemme den betydning, som orientering og bevidstgørelse har, for vi ved jo udmærket, at der findes progressiv lovgivning og politikker i vores lande, der blot ikke anvendes, og derfor ser vi følgerne af forskelsbehandlingen af kvinderne på arbejdsmarkedet. Direktivet bør give anledning til opblomstring og anvendelse af lovene og politikkerne om ligebehandling."@da1
"Herr Präsident! Wir alle empfinden eine tiefe Genugtuung, denn wir stehen kurz vor dem Abschluss eines Prozesses, der die Änderung der aus dem Jahre 1976 stammenden Richtlinie zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen zum Ziel hatte, einer Richtlinie, die im Leben der berufstätigen Frauen in Europa eine entscheidende Rolle gespielt hat. Der neue Text, der, dessen sind wir gewiss, vom Europäischen Parlament angenommen wird, stellt das Resultat systematischer Anstrengungen und einer erfolgreichen Zusammenarbeit der drei institutionellen Organe der Europäischen Union dar. Er widerspiegelt sowohl die Wandlungen, die sich in den Ländern der Europäischen Union auf wirtschaftlichem und sozialem Gebiet vollzogen haben, als auch unser Bemühen, unser Sozialmodell zu modernisieren. Zudem zeigt er aber auch auf, welche Rolle die Frauen heute übernehmen müssen, um die von uns gesteckten Entwicklungsziele zu erreichen, und er verweist gleichfalls auf die Verpflichtungen und die Verantwortung, die Staat und Gesellschaft gegenüber den berufstätigen Frauen übernehmen müssen. Die neue Richtlinie stellt also ein wichtiges Instrument für die Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Beschäftigung und Beruf dar. Im Bereich der Diskriminierung wurden neue Begriffe eingeführt, wie die sexuelle Belästigung, die Aktionsprogramme in den Unternehmen und die Verantwortung des Arbeitgebers. Darüber hinaus sollen unabhängige Stellen eingerichtet werden, die die Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung fördern und überwachen, wobei insbesondere sichergestellt werden muss, dass diese Stellen die notwendige Unterstützung erhalten, eine Forderung, die auf Drängen der Europäischen Volkspartei aufgenommen worden ist. Wir halten diese Richtlinie für bedeutungsvoll, und deshalb sollten wir uns alle Gedanken darüber machen, wie sie umgesetzt werden kann, denn entscheidend ist letztendlich, welche Auswirkungen sich daraus für das Leben der berufstätigen Bürger ergeben. Daher sollten wir dafür Sorge tragen, dass sie in den Mitgliedstaaten schnellstmöglich als Rechtsvorschrift eingeführt wird und die Bürger, vor allem aber die Frauen, sowie die gesellschaftlichen Träger, der Justizapparat und die Verwaltungsorgane ausführlich über ihren Inhalt informiert werden. Uns muss bewusst sein, wie wichtig es ist, alle Beteiligten über die neue Richtlinie zu informieren und sie für das Thema Gleichbehandlung zu sensibilisieren, denn im Bereich der Gesetzgebung und Politik in unseren Ländern haben wir bekanntlich viel Fortschrittliches beschlossen, das noch längst nicht umgesetzt worden ist. Deshalb sind Frauen im Berufsleben nach wie vor Diskriminierungen ausgesetzt. Wir sollten also diese Richtlinie zum Anlass nehmen, die Gesetze und politischen Maßnahmen zur Verwirklichung des Gleichbehandlungsgrundsatzes umzusetzen und ihre positiven Auswirkungen zu fördern."@de7
"Mr President, we are all extremely satisfied to have reached the end of the procedure to reform the 1976 directive on equal treatment for men and women, a directive which has played an important part in the life of working women in Europe. The new text, which we trust the European Parliament will adopt, reflects the outcome of systematic efforts by and successful cooperation between the three institutions of the European Union. It also reflects changes in economic and social conditions in the Member States of the European Union and efforts to update our social model. However, it also reflects the roles which women have to play today if we are to achieve our development targets and the obligations and responsibilities of the state and society towards working women. The new directive will therefore be an important tool in achieving sexual equality in the workplace. New concepts have been included in the area of discrimination, such as sexual harassment, as have company action plans and employer's responsibilities. Equality monitoring bodies are to be created and, more importantly, subsidised at the insistence of the European People's Party. We believe this is an important directive and we must all work to ensure it is implemented, because our ultimate objective is the impact it will have on the life of working citizens. So we need to ensure that it is transposed into law in the Member States as quickly as possible and, more importantly, that information is broadly available to citizens, especially women, social agencies, the judicial system and the administrative system. We must not overlook the importance of this information and awareness raising, because we all know that we have progressive legislation and policies in our countries, but they are not applied, which is why we have the effect of discrimination against women in the workplace. This directive must give laws and policies on equal treatment a chance to flourish and be applied."@en3
"(EL) Señor Presidente, todas y todos nosotros sentimos una satisfacción especial porque nos encontramos al final de un procedimiento de revisión de la directiva de 1976 relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres, una directiva que ha desempeñado un papel importante en la vida de las mujeres trabajadoras en Europa. El nuevo texto que, como creemos, va a aprobar el Parlamento Europeo refleja los resultados de un esfuerzo sistemático y de la próspera colaboración entre las tres instituciones de la Unión Europea. Igualmente refleja los cambios de las condiciones económicas y sociales en los países de la Unión Europea, así como nuestros esfuerzos por modernizar nuestro modelo social. Pero refleja también los papeles que deben desempeñar hoy en día las mujeres para lograr nuestros objetivos de desarrollo, así como las obligaciones y la responsabilidad del Estado y de la sociedad ante las mujeres trabajadoras. Así pues, la nueva directiva es un instrumento importante para la igualdad entre los hombres y las mujeres en el ámbito laboral. Se introducen nuevos conceptos en el sector de la discriminación, como el acoso sexual, los programas de acción en la empresa, las responsabilidades del patrono, la creación de un organismo independiente para el seguimiento de la igualdad y, principalmente, la subvención de dichos organismos gracias a la insistencia del Partido Popular Europeo. Nosotros creemos en la importancia de esta directiva y todos debemos reflexionar sobre su aplicación, puesto que nuestro objetivo final son los resultados en la vida de los trabajadores. Así pues, debemos velar por su introducción en el orden legal de los Estados miembros lo más rápido posible, y sobre todo, por una información amplia a los propios ciudadanos, especialmente a las mujeres, información a los interlocutores sociales, al cuerpo judicial y a los mecanismos estatales. No se nos debe escapar la importancia de esta información y sensibilización, porque sabemos muy bien que en nuestros países hay legislación avanzada y hay políticas, pero no se aplican y por esta razón tenemos estas discriminaciones a costa de las mujeres en el ámbito laboral. Esta directiva debe ser una oportunidad para la prosperidad y aplicación de las leyes y políticas para la igualdad de trato."@es12
"Arvoisa puhemies, olemme kaikki erityisen tyytyväisiä siihen, että prosessi, jolla uudistetaan vuonna 1976 annettua direktiiviä miesten ja naisten tasa-arvoisesta kohtelusta on saatu päätökseen. Tämä direktiivi on ollut merkittävässä osassa eurooppalaisten työssäkäyvien naisten elämässä. Uusi teksti, joka uskoakseni hyväksytään Euroopan parlamentissa, on kolmen Euroopan unionin toimielimen järjestelmällisten ponnistelujen ja onnistuneen yhteistyön tulosta. Se heijastaa Euroopan unionin jäsenvaltioiden taloudellisia ja yhteiskunnallisia muutoksia sekä unionin sosiaalisen mallin uudistamispyrkimyksiä. Se kuvastaa myös naisten tämänhetkisiä, unionin kehitystavoitteiden saavuttamiseksi vaadittavia rooleja sekä yhteiskunnan velvoitteita ja vastuuta työtätekeviä naisia kohtaan. Uudella direktiivillä voidaankin merkittävästi edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa työelämässä. Uusia käsitteitä on otettu käyttöön sukupuoleen perustuvan syrjinnän alalla, kuten seksuaalinen häirintä, yritysten toimintaohjelmat sekä työnantajan vastuu. Tekstissä esitetään myös puolueettomien tasa-arvon valvontaelinten perustamista. Merkittävää on myös, että valvontaelinten rahoitus turvataan, mikä on Euroopan kansanpuolueen sitkeyden ansiota. Direktiivi on mielestämme merkittävä, ja sen täytäntöön panemiseksi on kaikkien ponnisteltava. Lopullinen tavoitehan on saada aikaan parannuksia työntekijöiden elämässä. On siis huolehdittava siitä, että direktiivi sisällytetään jäsenvaltioiden lainsäädäntöön mahdollisimman nopeasti. Tärkeää on myös, että kansalaisille – varsinkin naisille – sekä yhteiskuntaelimille, oikeuslaitokselle ja hallintoviranomaisille tiedotetaan laajalti direktiivistä. Tiedotuksen ja tietoisuuden lisäämisen merkitystä ei pidä vähätellä, sillä vaikka jäsenvaltioiden lainsäädäntö ja politiikan periaatteet ovat tunnetusti edistyksellisiä, ei niitä kuitenkaan asianmukaisesti sovelleta, ja siksi naisia syrjitään työelämässä. Tämä direktiivin täytäntöönpanon myötä tasa-arvoa koskevien lakien ja tasa-arvopolitiikan pitää saada kukoistaa."@fi5
"Monsieur le Président, nous ressentons tous une satisfaction particulière d’en arriver au terme du processus de révision de la directive de 1976 sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes - une directive qui a joué un rôle important dans la vie des travailleuses en Europe. Le nouveau texte qui, nous l’espérons, va être adopté par le Parlement européen, scelle les résultats d’un effort méthodique et d’une coopération fructueuse des trois institutions de l’Union européenne. Il scelle également l’évolution des conditions économiques et sociales dans les pays de l’Union, de même que nos efforts visant à moderniser notre modèle social. Mais il marque aussi les rôles que les femmes sont appelées à jouer pour que nous réalisions nos objectifs de développement et que soient remplies les obligations et responsabilités de l’État et de la société à l’égard des travailleuses. La nouvelle directive constitue donc un outil remarquable pour l’égalité hommes-femmes sur le lieu de travail. De nouvelles notions sont introduites en matière de discrimination : harcèlement sexuel, programmes d’action au sein de l’entreprise, responsabilités de l’employeur, création d’un organisme indépendant chargé du suivi de l’égalité, et surtout soutien financier de ces organismes grâce à l’insistance du parti populaire européen. Nous croyons, pour notre part, en l’importance de cette directive, et nous devons tous nous préoccuper de sa mise en œuvre, car ce sont les effets qu’elle aura pour la vie professionnelle des citoyens qui comptent finalement à nos yeux. Il nous faut donc veiller à ce que la directive soit transposée le plus rapidement possible dans le droit interne des États membres, et surtout à ce que les citoyens eux-mêmes, à commencer par les femmes, ainsi que les organismes sociaux, la magistrature et les rouages administratifs en soient amplement informés. L’importance de cette information et de la sensibilisation ne doit pas nous échapper, car nous savons tous fort bien qu’il existe dans nos pays une législation et des politiques avancées, mais qu’elles ne sont pas appliquées, et c’est pourquoi nous avons ces conséquences de discriminations commises à l’encontre des femmes sur le lieu de travail. Il faut que cette directive soit l’occasion d’un essor et d’une mise en œuvre des lois et des politiques en matière d’égalité de traitement."@fr6
"Signor Presidente, noi tutti e tutte siamo particolarmente soddisfatti in quanto siamo giunti alla fine del processo di revisione della direttiva del 1976 sulla parità di trattamento tra uomini e donne – direttiva che ha avuto un ruolo importante nella vita delle lavoratrici europee. Il nuovo testo, che crediamo sarà approvato dal Parlamento europeo, raccoglie i risultati di un tentativo sistematico e di una fattiva collaborazione fra le tre Istituzioni dell’Unione europea. Stigmatizza anche i mutamenti delle condizioni socioeconomiche nei paesi dell’UE, nonché i nostri sforzi tesi all’ammodernamento del modello sociale. Evidenzia inoltre il ruolo che le donne di oggi sono chiamate a svolgere se si vogliono realizzare gli obiettivi di sviluppo rispettando gli obblighi e le responsabilità dello Stato e della società rispetto alle donne che lavorano. La nuova direttiva costituisce dunque un interessante strumento ai fini della parità tra uomini e donne nell’ambito del lavoro. Nuovi concetti vengono così introdotti nel campo della discriminazione, come le molestie sessuali, i programmi d’azione presso le aziende, le responsabilità del datore di lavoro, la creazione di un organismo indipendente per il controllo della parità e soprattutto il finanziamento di detti organismi grazie alla perseveranza del Partito popolare europeo. Crediamo nell’importanza di questa direttiva; noi tutti dobbiamo riflettere sulla sua applicazione giacché il nostro obiettivo ultimo deve essere il conseguimento di risultati che influiscano sulla vita dei cittadini lavoratori. Dobbiamo quindi farci carico del suo recepimento nell’ordinamento giuridico degli Stati membri quanto prima, al fine di informare esaurientemente i cittadini – specie le donne – nonché le parti sociali, il mondo giuridico e le amministrazioni. Non dobbiamo dimenticare l’importanza ascrivibile all’informazione e alla sensibilizzazione, in quanto sappiamo bene che nei nostri paesi esistono leggi e politiche avanzate, che però non si applicano; proprio per questo ci sono discriminazioni contro le donne sul posto di lavoro. Questa direttiva deve costituire l'opportunità per una feconda applicazione delle leggi e delle politiche sulla parità di trattamento."@it9
"Mr President, we are all extremely satisfied to have reached the end of the procedure to reform the 1976 directive on equal treatment for men and women, a directive which has played an important part in the life of working women in Europe. The new text, which we trust the European Parliament will adopt, reflects the outcome of systematic efforts by and successful cooperation between the three institutions of the European Union. It also reflects changes in economic and social conditions in the Member States of the European Union and efforts to update our social model. However, it also reflects the roles which women have to play today if we are to achieve our development targets and the obligations and responsibilities of the state and society towards working women. The new directive will therefore be an important tool in achieving sexual equality in the workplace. New concepts have been included in the area of discrimination, such as sexual harassment, as have company action plans and employer's responsibilities. Equality monitoring bodies are to be created and, more importantly, subsidised at the insistence of the European People's Party. We believe this is an important directive and we must all work to ensure it is implemented, because our ultimate objective is the impact it will have on the life of working citizens. So we need to ensure that it is transposed into law in the Member States as quickly as possible and, more importantly, that information is broadly available to citizens, especially women, social agencies, the judicial system and the administrative system. We must not overlook the importance of this information and awareness raising, because we all know that we have progressive legislation and policies in our countries, but they are not applied, which is why we have the effect of discrimination against women in the workplace. This directive must give laws and policies on equal treatment a chance to flourish and be applied."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, wij zijn allen uiterst voldaan over het feit dat de herziening van de richtlijn van 1976 betreffende gelijke behandeling van vrouwen en mannen nu haar einde nadert. Deze richtlijn heeft een belangrijke rol gespeeld in het leven van de werkende vrouw in Europa. In de nieuwe tekst - die naar wij hopen door het Europees Parlement zal worden aangenomen - worden de resultaten weergegeven van de stelselmatige inspanningen van en de succesvolle samenwerking tussen de drie instellingen van de Europese Unie. Daarin wordt eveneens een beschrijving gegeven van zowel de economische en sociale veranderingen die zich hebben voltrokken in de landen van de Europese Unie als onze inspanningen voor de modernisering van ons sociaal model. Verder is hierin sprake van de rol van de moderne vrouw in het streven naar de ontwikkelingsdoelstellingen en van de rechten en plichten van de staat en de samenleving jegens de werkende vrouw. De nieuwe richtlijn is een belangrijk instrument voor de gelijkheid van vrouw en man op het werk. Er worden nieuwe begrippen ingevoerd met betrekking tot discriminatie, zoals seksuele intimidatie. Ook is sprake van actieplannen in de bedrijven, van de verantwoordelijkheid van de werkgever, de oprichting van een onafhankelijke instantie voor toezicht op gelijkheid, en met name de subsidiëring van deze instanties. Dat laatste is vooral te danken aan de Europese Volkspartij, die hierop heeft aangedrongen. Wij geloven in deze belangrijke richtlijn en moeten nu allen gaan nadenken over hoe wij deze het beste ten uitvoer kunnen leggen. Waar het ons allen uiteindelijk om gaat, zijn de resultaten die worden geboekt voor het leven van de werkende burgers. Daarom moeten wij ervoor zorgen dat deze richtlijn zo spoedig mogelijk wordt omgezet in het nationaal recht en dat de burgers zelf, en met name de vrouwen, de sociale organisaties, de rechters en de bestuurlijke instanties worden voorgelicht. Wij moeten wel beseffen hoe belangrijk deze voorlichting en bewustmaking is. Wij weten immers allen heel goed dat er in onze landen vaak al vooruitstrevende wetgeving en beleidsvormen bestaan maar dat deze niet worden toegepast, en dat wij daarom steeds weer te maken krijgen met discriminatie van vrouwen op het werk. Deze richtlijn moet een gelegenheid zijn om de wetten en beleidsvormen voor gelijke kansen nieuw leven in te blazen en toe te passen."@nl2
"Senhor Presidente, todos nós e todas nós nos sentimos particularmente satisfeitos por estarmos a chegar ao fim do processo de revisão da directiva de 1976 relativa à igualdade de tratamento entre homens e mulheres, uma directiva que tem desempenhado um importante papel na vida das mulheres trabalhadoras na Europa. O novo texto, que acreditamos vai ser aprovado pelo Parlamento Europeu, retrata os resultados de um esforço importante e de uma cooperação bem sucedida das três instituições da União Europeia. Retrata também as alterações das condições económicas e sociais ocorridas nos países da União Europeia, assim como os nossos esforços para modernizar o nosso modelo social. Mas retrata igualmente o papel que hoje em dia as mulheres são chamadas a desempenhar a fim de alcançarmos os nossos objectivos de desenvolvimento, bem como as obrigações e as responsabilidades do Estado e da sociedade para com as mulheres trabalhadoras. A nova directiva constitui, portanto, um instrumento importante para assegurar a igualdade entre homens e mulheres no local de trabalho. São introduzidos novos conceitos relacionados com as discriminações, como o assédio sexual, os programas de acção dentro da empresa, as responsabilidades do empregador, a criação de organismos independentes para acompanharem a questão da igualdade e, principalmente, o financiamento dos mesmos, graças à persistência do Partido Popular Europeu. Nós acreditamos na importância desta directiva e todos devemos reflectir na sua aplicação, pois o nosso objectivo final é o impacto que ela pode ter na vida dos cidadãos trabalhadores. Devemos, pois, zelar por que seja transposta o mais rapidamente possível para a legislação dos Estados-Membros e, acima de tudo, por que seja assegurada uma ampla informação dos próprios cidadãos, especialmente das mulheres, das entidades sociais, do sistema judiciário e das máquinas administrativas. Não devemos esquecer a importância dessa informação e da sensibilização, pois sabemos muito bem que nos nossos países existem leis e políticas avançadas mas não são postas em prática e por isso assistimos a todo o tipo de discriminações contra as mulheres no local de trabalho. A presente directiva deve constituir uma oportunidade para fazer florescer e pôr em prática as regras, as leis e as políticas existentes em matéria de igualdade de tratamento."@pt11
"Herr talman! Vi känner alla stor tillfredsställelse eftersom vi befinner oss i slutskedet av översynen av direktivet från 1976 om likabehandling av män och kvinnor, ett direktiv som har spelat en viktig roll för de arbetande kvinnornas liv i Europa. Den nya texten, som vi hoppas Europaparlamentet kommer att godkänna, återspeglar resultaten av en systematisk ansträngning av och ett framgångsrikt samarbete mellan Europeiska unionens tre institutioner. Den återspeglar även de förändrade ekonomiska och sociala förhållandena i Europeiska unionens länder, liksom våra ansträngningar att modernisera vår sociala modell. Den återspeglar emellertid även de roller som kvinnorna i dag ombeds spela för att vi skall uppnå våra tillväxtmål samt statens och samhällets skyldigheter och ansvar gentemot de arbetande kvinnorna. Det nya direktivet utgör följaktligen ett utmärkt instrument för jämlikhet mellan män och kvinnor i arbetslivet. Nya begrepp införs på diskrimineringsområdet, som sexuella trakasserier, handlingsprogrammen inom företaget, arbetsgivarens ansvar, inrättandet av en oberoende organisation för övervakning av jämställdheten och, framför allt, anslag till dessa organisationer, tack vare Europeiska folkpartiets ihärdighet. Vi anser att det är ett viktigt direktiv och att vi alla måste fundera över dess genomförande, eftersom vårt slutmål är de resultat som kommer att bli följden för de arbetande medborgarnas liv. Vi måste följaktligen ombesörja dess införande – snarast möjligt – i medlemsstaternas lag och rätt och framför allt en bred information till medborgarna, framför allt kvinnorna, till arbetsmarknadens parter, domarkåren och förvaltningsorganen. Vi får inte förringa vikten av sådan information och medvetandegörande, eftersom vi mycket väl vet att det i våra hemländer finns långtgående lagstiftning och program, som dock inte genomförts, och att det är därför vi ser dessa resultat i fråga om diskriminering av kvinnor i arbetslivet. Direktivet måste utgöra ett tillfälle att lyfta fram och genomföra lagar och program om likabehandling."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph