Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-06-11-Speech-2-269"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20020611.12.2-269"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – In its Communication "Working together for the future of European Tourism", the Commission proposed an operational framework with the aim of strengthening European tourism. These measures benefit all types of regions in Europe, also those with a peripheral location. A considerable share of Structural Funds made available to the Member States supports tourism, both directly and indirectly. Less densely-populated, rural or peripheral regions can therefore make good use of the possibility offered in this context to create jobs and to generate economic growth. For the mainstream programmes which represent over 90 % of the financial envelope available in the Structural Funds, the Commission has set clear guidelines which explicitly encourage the support of a balanced and sustainable development of tourism, in particular through three activities: Firstly, the modernisation of tourism-related infrastructures and the improvement of their efficiency; Secondly, upgrading skills and professional profiles in order to respond better to the expectations of tourists and the needs of the industry; Thirdly, encouraging business-to-business partnerships, public-private cooperation and networking in order to improve the integration of the different services involved in the “tourism chain”. In the context of the diversification of activities in rural areas, there are also funds allocated in the framework of Rural Development Programmes by the European Agriculture Guarantee and Guidance Funds. These measures try to improve the attractiveness of the villages and rural areas, protecting nature and historical and cultural heritage. Tourism related measures are also financed with the Funds allocated to the Community Initiative LEADER+ improving the quality of life of the rural areas. In conclusion, tourism development should be carefully planned so as to take into consideration the carrying capacity of the site with regard to environmental, social and economic impacts. This Communication and the Parliament resolution on European tourism, and the Council Resolution on the future of European tourism, provide the basis for concrete measures to be undertaken. But first of all, I would like to thank the European Parliament for its high involvement in promoting tourism as is shown by this question from the honourable Member. Recently, just in May, we had an opportunity to debate tourism, when the European Parliament adopted the report of Ms Torres Marques. The resolution supports our proposals and encourages us to implement and follow them up carefully. Let me now turn to some of the concrete measures which will be taken. The main objective is to incorporate tourism in Community policies and measures favouring an integrated approach. We need to improve cooperation between tourism stakeholders, notably social partners, including an annual European Tourism Forum. We will organise this forum for the first time in December this year in Brussels. We want to promote stakeholder access to Community instruments, involving also local authorities and the private sector. We are mobilising existing survey, analysis, competence and support centres for the development of knowledge and observation regarding tourism. This has been a major request by the European Parliament. More specifically, we will look at Tourism Satellite Accounts to measure the economic impact of tourism, and on a European Agenda 21 for tourism to promote the sustainable development of tourism. Finally, we need to strengthen the position and image of Europe as a diverse and attractive set of destinations. This was a major discussion point at the informal meeting of the tourism ministers, to which the honourable Member refers in his question."@en3
lpv:translated text
"Kommissionen foreslog i sin meddelelse "Samarbejde om europæisk turisme" en operationel ramme med det formål at styrke den europæiske turisme. Disse foranstaltninger gavner alle typer regioner i Europa, også de fjerntliggende regioner. En betydelig andel af de strukturfondsmidler, der tildeles medlemsstaterne, støtter turismen både direkte og indirekte. Mindre tætbefolkede, landlige eller fjerntliggende regioner kan derfor gøre god brug af den mulighed, der byder sig i denne sammenhæng, til at skabe arbejdspladser og generere økonomisk vækst. Hvad de ordinære programmer angår, som udgør over 90% af den budgetramme, der er tilgængelig i strukturfondene, har Kommissionen fastsat klare retningslinjer, som udtrykkeligt tilskynder til støtte af en afbalanceret og bæredygtig udvikling af turismen, bl.a. via tre aktiviteter: For det første ved en modernisering af turismerelaterede infrastrukturer og en forbedring af deres effektivitet. For det andet ved en opkvalificering af personalet og dets jobprofiler for bedre at kunne imødekomme turisternes forventninger og branchens behov. For det tredje ved tilskyndelse til partnerskaber, samarbejde mellem den offentlige og private sektor og netværkssamarbejde med henblik på at forbedre integrationen af de forskellige tjenester, der er involveret i "turistkæden". I forbindelse med diversificeringen af de økonomiske aktiviteter i landdistrikter bevilges der ligeledes midler inden for rammerne af programmerne for udvikling af landdistrikter fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget. Ved disse foranstaltninger forsøger man at forbedre landsbyers og landdistrikters tiltrækningskraft, beskytte naturen og den historiske arv såvel som kulturarven. Turismerelaterede foranstaltninger finansieres ligeledes med de midler, der bevilges til fællesskabsinitiativet Leader+ til forbedring af livskvaliteten i landdistrikterne. Endelig vil jeg sige, at turismeudvikling bør planlægges omhyggeligt, således at der bliver taget hensyn til stedets bæreevne med hensyn til miljø-, sociale og økonomiske indvirkninger. Denne meddelelse og Parlamentets beslutning om europæisk turisme og Rådets afgørelse om den europæiske turismes fremtid leverer grundlaget for at træffe konkrete foranstaltninger. Men først af alt vil jeg gerne takke Europa-Parlamentet for dets store engagement, når det gælder om at fremme turismen, som bl.a. kan ses af dette spørgsmål fra det ærede medlem. Vi havde for nylig, her i maj, en lejlighed til at drøfte turismen, da Europa-Parlamentet vedtog fru Torres Marques' betænkning. Beslutningen støtter vores forslag og tilskynder os til omhyggeligt at implementere og følge op på dem. Lad mig nu komme ind på nogle af de konkrete foranstaltninger, som vil blive truffet. Hovedmålet er at inkorporere turismen i de af Fællesskabets politikker og foranstaltninger, der begunstiger en integreret tilgang. Det er nødvendigt, at vi forbedrer samarbejdet mellem interessenterne i turistsektoren og navnlig arbejdsmarkedets parter, herunder gennem et årligt europæisk turismeforum. Vi vil afholde dette forum for første gang i december i år i Bruxelles. Vi ønsker at fremme interessenternes adgang til fællesskabsinstrumenter, herunder også at involvere lokale myndigheder og den private sektor. Vi er ved at mobilisere eksisterende undersøgelses-, analyse-, kompetence- og støttecentre for udvikling af viden og observation om turisme. Det har været et væsentligt ønske fra Europa-Parlamentets side. Mere konkret vil vi se på satellitregnskaber for turismen til at måle turismens økonomiske indvirkning og på en europæisk Agenda 21 for turismen til at fremme en bæredygtig udvikling for turismen. Endelig er det nødvendigt, at vi styrker Europas stilling og image som en mangfoldig og attraktiv række destinationer. Dette var et af de væsentlige debatpunkter ved det uformelle turistministermøde, som det ærede medlem henviser til i sit spørgsmål."@da1
". In ihrer Mitteilung „Zusammenarbeit für die Zukunft des Tourismus in Europa“ schlug die Kommission einen operationellen Rahmen mit dem Ziel der Stärkung des europäischen Fremdenverkehrs vor. Von diesen Maßnahmen profitieren alle Regionen in Europa, einschließlich der in Randlage. Ein beträchtlicher Teil der für die Mitgliedstaaten bereitgestellten Strukturfondsmittel dienen sowohl direkt als auch indirekt der Tourismusförderung. Weniger dicht besiedelte, ländliche und Randregionen können die in diesem Rahmen gebotenen Möglichkeiten nutzen, um Arbeitsplätze zu schaffen und das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Für die Regelförderungsprogramme, die 90 % des Finanzrahmens der Strukturfonds ausmachen, hat die Kommission eindeutige Leitlinien erarbeitet, die ausdrücklich die Förderung einer ausgeglichenen und nachhaltigen Entwicklung des Fremdenverkehrs anregen, und zwar insbesondere durch die drei folgenden Maßnahmen: Erstens durch die Modernisierung von touristischen Infrastrukturen und die Verbesserung ihrer Effizienz; Zweitens durch Qualifizierung der Beschäftigten der Branche, um so den Erwartungen der Urlauber und den Anforderungen des Sektors besser gerecht zu werden; Drittens durch Förderung von Partnerschaften zwischen Unternehmen, der Zusammenarbeit zwischen der öffentlichen und der privaten Hand sowie von Netzwerken, um die Integration der verschiedenen an der „Tourismuskette“ beteiligten Dienstleistungen zu verbessern. Darüber hinaus hat der Europäische Ausrichtungs- und Garantiefonds im Rahmen von Programmen für die ländliche Entwicklung Mittel für die Diversifizierung von Aktivitäten im ländlichen Raum bereitgestellt. Diese Maßnahmen dienen der Verschönerung von Dörfern und ländlichen Gebieten, dem Schutz der Natur sowie des historischen und kulturellen Erbes. Auch im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative LEADER+, die der Verbesserung der Lebensqualität des ländlichen Raums dient, werden Mittel für Fremdenverkehrsmaßnahmen bereitgestellt. Abschließend ist zu sagen, dass die Entwicklung des Fremdenverkehrs sorgfältig geplant und dabei die Belastbarkeit der Standorte in Bezug auf ökologische, soziale und ökonomische Faktoren berücksichtigt werden sollte. Gemeinsam mit der Entschließung des Parlaments zum europäischen Fremdenverkehr und der Entschließung des Rates zur Zukunft des europäischen Tourismus bildet diese Mitteilung die Grundlage für konkrete Maßnahmen auf diesem Gebiet. Doch zunächst einmal möchte ich dem Europäischen Parlament für sein großes Engagement für die Tourismusförderung danken, wie es auch in dieser Frage des Herrn Abgeordneten zum Ausdruck kommt. Erst im Mai, als das Parlament den Bericht von Frau Torres Marques annahm, hatten wir Gelegenheit, dieses Thema zu erörtern. Die Entschließung unterstützt unsere Vorschläge und fordert uns auf, diese sorgfältig zu umzusetzen und entsprechende Folgemaßnahmen zu ergreifen. Nun zu einigen konkreten Maßnahmen, die wir ergreifen werden. Das Hauptziel besteht darin, den Fremdenverkehr möglichst im Rahmen eines integrierten Ansatzes in Gemeinschaftspolitiken und -maßnahmen einzubeziehen. Wir müssen die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten der Branche, insbesondere den Sozialpartnern verbessern. Teil dieser Zusammenarbeit wird ein alljährliches Europäisches Tourismus-Forum sein. Dieses Forum wird erstmals im Dezember dieses Jahres in Brüssel stattfinden. Dabei wollen wir den Zugang der Beteiligten, einschließlich lokaler Behörden und des privaten Sektors, zu Gemeinschaftsinstrumenten fördern. Einem ausdrücklichen Wunsch des Europäischen Parlaments folgend, mobilisieren wir bestehende Zentren für Umfragen, Analysen, Fachkompetenz und Unterstützung zur Erfassung von Erkenntnissen zum Fremdenverkehr. Insbesondere werden wir anhand von Satellitenrechnungen prüfen, welchen wirtschaftlichen Beitrag der Fremdenverkehr leistet. Auch wollen wir mit Hilfe einer europäische Agenda 21 für Fremdenverkehr zur nachhaltigen Entwicklung des Tourismus beitragen. Und schließlich gilt es, die Position und das Image Europas als vielgestaltiges und attraktives Reiseziel zu stärken. Dies war einer der wichtigsten Diskussionspunkte auf dem von dem Herrn Abgeordneten in seiner Frage erwähnten informellen Treffen der Tourismusminister."@de7
"Στην ανακοίνωσή της “Συνεργασία για το μέλλον του ευρωπαϊκού τουρισμού”, η Επιτροπή πρότεινε ένα λειτουργικό πλαίσιο με σκοπό την ενδυνάμωση του ευρωπαϊκού τουρισμού. Αυτά τα μέτρα ωφελούν όλα τα είδη περιοχών στην Ευρώπη, ακόμα και αυτές που βρίσκονται στην περιφέρεια. Ένα σημαντικό μέρος των Διαρθρωτικών Ταμείων που διατέθηκε στα κράτη μέλη ενισχύει τον τουρισμό, τόσο άμεσα όσο και έμμεσα. Οι λιγότερο πυκνοκατοικημένες αγροτικές ή περιφερειακές περιοχές μπορούν, επομένως, να κάνουν καλή χρήση της δυνατότητας που προσφέρεται σε αυτό το πλαίσιο, για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης. Για τα κύρια προγράμματα, που αντιπροσωπεύουν το 90% του οικονομικού φακέλου που είναι διαθέσιμος στα Διαρθρωτικά Ταμεία, η Επιτροπή έχει θέσει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες σαφώς ενθαρρύνουν την υποστήριξη μίας ισορροπημένης και αειφόρου ανάπτυξης του τουρισμού, ιδιαίτερα μέσω τριών δραστηριοτήτων: Πρώτον, ο εκσυγχρονισμός των σχετικών με τον τουρισμό υποδομών και η βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους. Δεύτερον, η αναβάθμιση των προσόντων και του επαγγελματικού προφίλ, ώστε να υπάρχει καλύτερη ανταπόκριση στις προσδοκίες των τουριστών και στις ανάγκες του τομέα. Τρίτον, η ενθάρρυνση διεπιχειρησιακών εταιρικών σχέσεων, συνεργασίας δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, και η διασύνδεση μέσω δικτύου, ώστε να βελτιωθεί η ολοκλήρωση των διαφορετικών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στην “τουριστική αλυσίδα”. Όσον αφορά τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων στις αγροτικές περιοχές, υπάρχουν επίσης κονδύλια που διανέμονται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων. Αυτά τα μέτρα προσπαθούν να βελτιώσουν την ελκυστικότητα των χωριών και των αγροτικών περιοχών, προστατεύοντας τη φύση και την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά. Τα μέτρα που σχετίζονται με τον τουρισμό χρηματοδοτούνται, επίσης, με τα κονδύλια που διανέμονται στην Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER+, βελτιώνοντας την ποιότητας ζωής των αγροτικών περιοχών. Εν κατακλείδι, η ανάπτυξη του τουρισμού πρέπει να σχεδιαστεί προσεκτικά, ώστε να ληφθεί υπόψη η χωρητικότητα του τουριστικού προορισμού σε σχέση με τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Αυτή η ανακοίνωση και το ψήφισμα του Κοινοβουλίου για τον ευρωπαϊκό τουρισμό, καθώς και το ψήφισμα του Συμβουλίου για το μέλλον του ευρωπαϊκού τουρισμού, αποτελούν τη βάση για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων. Πρώτα από όλα, όμως, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη σημαντική του συμμετοχή στην προώθηση του τουρισμού, όπως φαίνεται από την ερώτηση του αξιότιμου βουλευτή. Πρόσφατα, μόλις τον Μάιο, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για τον τουρισμό, όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε την έκθεση της κ. Torres Marques. Το ψήφισμα υποστηρίζει τις προτάσεις μας και μας ενθαρρύνει να τις υλοποιήσουμε και να τις ακολουθήσουμε προσεκτικά. Επιτρέψτε μου, τώρα, να αναφερθώ σε ορισμένα από τα συγκεκριμένα μέτρα που θα ληφθούν. Ο κύριος στόχος είναι η ενσωμάτωση του τουρισμού στις κοινοτικές πολιτικές και τα μέσα που ευνοούν μία ολοκληρωμένη προσέγγιση. Πρέπει να βελτιώσουμε τη συνεργασία μεταξύ των τουριστικών φορέων επιχειρήσεων, κυρίως των κοινωνικών εταίρων, συμπεριλαμβανομένου ενός ετήσιου Φόρουμ για τον Ευρωπαϊκό Τουρισμό. Θα διοργανώσουμε αυτό το φόρουμ για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους στις Βρυξέλλες. Επιθυμούμε να προωθήσουμε την πρόσβαση των φορέων επιχειρήσεων στα κοινοτικά όργανα, περιλαμβάνοντας επίσης τις τοπικές αρχές και τον ιδιωτικό τομέα. Επιστρατεύουμε την υπάρχουσα έρευνα, την ανάλυση, την ικανότητα και τα κέντρα υποστήριξης για την εξέλιξη της γνώσης και της παρατήρησης όσον αφορά τον τουρισμό. Αυτό αποτέλεσε κύριο αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πιο συγκεκριμένα, θα εξετάσουμε τους Τουριστικούς Συμπληρωματικούς Λογαριασμούς για να μετρήσουμε την οικονομική επίδραση του τουρισμού, και την Ευρωπαϊκή Ατζέντα 21 για τον τουρισμό, ώστε να προωθηθεί η αειφόρος ανάπτυξη του τουρισμού. Τέλος, πρέπει να ενδυναμώσουμε τη θέση και την εικόνα της Ευρώπης ως ένα ποικίλο και ελκυστικό σύνολο προορισμών. Αυτό αποτέλεσε βασικό θέμα συζήτησης κατά τη διάρκεια της άτυπης διάσκεψης των υπουργών τουρισμού, στην οποία ο αξιότιμος βουλευτής αναφέρεται στην ερώτησή του."@el8
"(EN) En su Comunicación sobre “colaboración para el futuro del turismo europeo”, la Comisión propuso un marco operativo con miras a fortalecer el turismo europeo. Estas medidas son beneficiosas para todos los tipos de regiones europeas, incluidas las que están situadas en la periferia. Una proporción considerable de los Fondos Estructurales puestos a disposición de los Estados miembros apoyan el turismo, tanto directa como indirectamente. Las regiones periféricas o rurales menos densamente pobladas pueden aprovechar la posibilidad que se les ofrece en este contexto para crear puestos de trabajo y para generar crecimiento económico. Para los programas principales, que representan más del 90 por ciento de las posibilidades de financiación disponibles con cargo a los Fondos Estructurales, la Comisión ha establecido directrices claras que estimulan explícitamente el apoyo de un desarrollo equilibrado y sostenible del turismo, en particular mediante tres actividades: En primer lugar, la modernización de las infraestructuras relacionadas con el turismo y la mejora de su eficiencia. En segundo lugar, el mejoramiento de aptitudes y perfiles profesionales a fin de responder mejor a las expectativas de los turistas y a las necesidades de la industria. En tercer lugar, el estímulo de las asociaciones entre empresas, la cooperación entre los sectores público y privado, y el trabajo estructurado a fin de mejorar la integración de los diferentes servicios que forman parte de la “cadena turística”. En el contexto de la diversificación de actividades en zonas rurales, se pueden asignar también fondos en el marco de Programas de desarrollo rural con cargo al Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola. Estas medidas procuran mejorar el atractivo de las zonas rurales y de los poblados, protegiendo la naturaleza y el patrimonio histórico y cultural. Otras medidas relacionadas con el turismo se financian también con cargo a los fondos asignados a la Iniciativa comunitaria LEADER+, destinados a mejorar la calidad de la vida en las zonas rurales. Por último, el desarrollo turístico debe planificarse cuidadosamente a fin de tener en cuenta la capacidad de los sitios seleccionados desde el punto de vista de su impacto ambiental, social y económico. Esta Comunicación y la resolución del Parlamento sobre el turismo europeo, y la resolución del Consejo sobre el futuro del turismo europeo, constituyen la base de las medidas concretas que hay que adoptar. Ahora bien, antes que nada quisiera dar gracias al Parlamento Europeo por lo activamente que ha participado en la promoción del turismo, como demuestra esta pregunta de su Señoría. Recientemente, en el mes de mayo, tuvimos una oportunidad de entablar debate sobre el turismo, cuando el Parlamento Europeo adoptó el informe de la Sra. Torres Marqués. La resolución apoya nuestras propuestas y nos estimula a que las pongamos en práctica y sigamos cuidadosamente su aplicación. Permítanme que me ocupe a continuación de algunas de las medidas concretas que se adoptarán. El principal objetivo consiste en incorporar el turismo a las medidas y políticas de la Comunidad, a fin de favorecer un enfoque integrado. Necesitamos mejorar la cooperación entre los interesados directos del sector turístico, muy particularmente los asociados sociales, con la inclusión de un Foro Turístico Europeo anual. Organizaremos ese foro por vez primera en diciembre de este año, en Bruselas. Queremos promover el acceso de los interesados directos a los instrumentos comunitarios, involucrando también a las autoridades locales y al sector privado. Estamos movilizando a los centros existentes de encuesta, análisis, competencia y apoyo, para la elaboración de datos y observaciones en materia turística. Eso era una importante petición del Parlamento Europeo. Más concretamente, observaremos las cuentas del satélite turismo para determinar el impacto económico del turismo, y la Agenda 21 turística europea para promover el desarrollo sostenible del turismo. Por último, tenemos que fortalecer la posición y la imagen de Europa como conjunto de puntos de destino diversos y atractivos. Éste fue un importante punto de debate en la reunión oficiosa de ministros de turismo, a la que se ha referido su Señoría en su pregunta."@es12
"Komissio ehdotti tiedonannossaan "Yhteistyöhön perustuva toimintatapa Euroopan matkailun tulevaisuutta varten" toimintapuitteita Euroopan matkailun lujittamiseksi. Näillä toimilla hyödytetään kaikentyyppisiä alueita Euroopassa, myös syrjäisiä alueita. Huomattavalla osalla jäsenvaltioiden käytössä olevista rakennerahastovaroista tuetaan matkailua sekä suoraan että epäsuorasti. Harvaan asutut alueet, maaseutualueet ja syrjäiset alueet voivat näin ollen hyödyntää tarjottua mahdollisuutta työpaikkojen luomiseksi ja talouskasvun edistämiseksi. Pääohjelmien osalta, jotka ovat yli 90 prosenttia rakennerahastojen käytössä olevasta rahoituksesta, komissio on antanut selkeät suuntaviivat, joilla nimenomaan tuetaan matkailun tasapainoista ja kestävää kehitystä, erityisesti kolmella seuraavalla toimella. Ensimmäinen on matkailuun liittyvien infrastruktuurien nykyaikaistaminen ja niiden tehokkuuden lisääminen. Toinen on taitojen ja ammatillisten profiilien nostaminen, jotta voidaan vastata paremmin matkailijoiden odotuksiin ja matkailualan tarpeisiin. Kolmas on yritysten välisten kumppanuuksien, julkisen ja yksityisen yhteistyön sekä verkottumisen tukeminen "matkailuketjuun" kuuluvien eri palvelujen yhdentymisen tehostamiseksi. Maaseutualueiden toimien hajauttamiseksi on myös Euroopan maaseudun ohjaus- ja tukirahaston toteuttamien maaseudun kehittämisohjelmien kehyksessä myönnettyjä varoja. Näillä toimilla pyritään tekemään kyliä ja maaseutualueita houkuttelevimmiksi suojelemalla luontoa sekä historiallista ja kulttuurista perintöä. Matkailuun liittyviä toimia rahoitetaan myös yhteisöaloite Leader+-ohjelmiin myönnetyillä varoilla, joilla parannetaan maaseutualueiden elämänlaatua. Lopuksi matkailun kehittämistä olisi suunniteltava huolellisesti ottamalla huomioon alueen vastaanottokyky sekä ympäristöön liittyvät, sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset. Kyseinen tiedonanto, Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan matkailusta ja neuvoston päätöslauselma Euroopan matkailun tulevaisuudesta tarjoavat perustan konkreettisille toimille, joihin on ryhdyttävä. Ennen kaikkea haluan kuitenkin kiittää Euroopan parlamenttia sen vankasta sitoutumisesta matkailun edistämiseen, kuten arvoisan jäsenen esittämästä kysymyksestä käy ilmi. Aivan äskettäin, toukokuussa, meillä oli tilaisuus keskustella matkailusta, kun Euroopan parlamentti hyväksyi jäsen Torres Marquesin mietinnön. Päätöslauselmassa tuetaan ehdotuksiamme ja meitä kannustetaan panemaan ehdotukset täytäntöön ja noudattamaan niitä johdonmukaisesti. Mainitsen nyt eräitä konkreettisia toimia, joihin tullaan ryhtymään. Tärkein tavoite on liittää matkailu osaksi yhteisön politiikkoja ja toimia edistämällä yhdennettyä lähestymistapaa. Meidän on tehostettava yhteistyötä matkailualan toimijoiden, erityisesti työmarkkinaosapuolten välillä, mukaan luettuna vuosittainen Euroopan laajuinen matkailualan foorumi. Järjestämme foorumin ensimmäisen kerran tämän vuoden joulukuussa Brysselissä. Haluamme lisätä toimijoiden mahdollisuuksia käyttää yhteisön välineitä, mikä koskee myös paikallisviranomaisia ja yksityistä sektoria. Käytämme nykyisiä selontekoja, tutkimuksia, osaamis- ja tukikeskuksia matkailualan tietämyksen ja seurannan kehittämiseen. Tämä on ollut merkittävin vaatimus Euroopan parlamentin taholta. Tarkemmin sanottuna tutkimme matkailualan satelliittitilinpitoa voidaksemme arvioida matkailun taloudellisen vaikutuksen ja matkailualan Euroopan laajuisen Agenda 21 -ohjelman matkailun kestävän kehityksen edistämiseksi. Meidän on myös lujitettava Euroopan asemaa ja julkisuuskuvaa monimuotoisena ja houkuttelevana matkailukohteena. Tämä oli tärkein keskustelun aihe ministerineuvoston (matkailu) epävirallisessa kokouksessa, johon arvoisa jäsen viittaa kysymyksessään."@fi5
". Dans sa communication "Une approche coopérative pour l'avenir du tourisme européen", la Commission propose un cadre opérationnel dans le but de renforcer le tourisme européen. Ces mesures bénéficient à toutes sortes de régions en Europe, également à celles ayant une situation périphérique. Une partie considérable des fonds structurels mis à la disposition des États membres soutiennent le tourisme, directement et indirectement. Les régions périphériques, rurales ou à densité de population moins élevée peuvent dès lors mettre à profit la possibilité offerte dans ce contexte pour créer des emplois et générer une croissance économique. Pour les programmes courants, qui représentent plus de 90 % de l'enveloppe financière disponible dans les fonds structurels, la Commission a établi des directives claires qui encouragent explicitement le soutien d'un développement équilibré et durable du tourisme, en particulier par le biais de trois activités : Premièrement, moderniser les infrastructures liées au tourisme et améliorer leur efficacité ; Deuxièmement, améliorer les compétences et les profils professionnels afin de mieux répondre aux attentes des touristes et aux besoins de l'industrie ; Troisièmement, encourager les partenariats la coopération public-privé et la mise en réseau afin d'améliorer l'intégration des différents services impliqués dans la "chaîne du tourisme". Dans le contexte de la diversification des activités dans les régions rurales, des fonds sont également alloués par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole dans le cadre des programmes de développement rural. Ces mesures tentent de rendre les villages et les régions rurales plus attractifs, tout en protégeant la nature et le patrimoine historique et culturel. Les mesures liées au tourisme sont également financées sur les fonds alloués à l'initiative communautaire LEADER+, qui améliore la qualité de vie dans les régions rurales. En conclusion, le développement du tourisme devrait être soigneusement planifié afin de prendre en considération la capacité d'accueil du site en ce qui concerne l'impact environnemental, social et économique. Cette communication, la résolution du Parlement sur le tourisme européen et la résolution du Conseil sur l'avenir du tourisme européen constituent la base pour que des mesures concrètes soient entreprises. Mais avant tout, je voudrais remercier le Parlement européen pour son engagement élevé dans la promotion du tourisme, comme le montre cette question de l'honorable député. Récemment, juste en mai, nous avons eu une occasion de débattre du tourisme, lorsque le Parlement européen a adopté le rapport de Mme Torres Marques. La résolution soutient nos propositions et nous encourage à les mettre en œuvre et à les suivre scrupuleusement. Permettez-moi maintenant d'en venir à quelques-unes des mesures concrètes qui seront prises. L'objectif principal est d'incorporer le tourisme dans les politiques et mesures communautaires favorisant une approche intégrée. Nous devons améliorer la coopération entre les acteurs du tourisme, notamment les partenaires sociaux, y compris un Forum européen annuel du tourisme. Nous organiserons ce forum pour la première fois en décembre cette année à Bruxelles. Nous voulons promouvoir l'accès des acteurs aux instruments communautaires, y compris les autorités locales et le secteur privé. Nous mobilisons les centres d'étude, d'analyse, de compétence et de support existants pour le développement de la connaissance et de l'observation dans le domaine du tourisme. Cela a été une requête majeure du Parlement. Plus spécialement, nous examinerons les Comptes satellites du tourisme pour mesurer l'impact économique du tourisme et nous envisagerons un Agenda 21 européen pour le tourisme afin de promouvoir le développement durable du tourisme. Enfin, nous devons renforcer la position et l'image de l'Europe en tant que série de destinations variées et attractives. Ceci a été un point de discussion majeur lors de la réunion informelle des ministres du Tourisme à laquelle l'honorable député fait référence dans sa question."@fr6
"Nella sua comunicazione "Un approccio di cooperazione per il futuro del turismo europeo", la Commissione ha proposto un quadro operativo volto a rafforzare il turismo europeo. Questi provvedimenti vanno a vantaggio di tutti i tipi di regioni in Europa, anche di quelle periferiche. Una considerevole percentuale di Fondi strutturali messi a disposizione degli Stati membri va a sostegno del turismo, sia direttamente che indirettamente. Essendo meno densamente popolate, le regioni rurali o periferiche possono pertanto fare un valido uso della possibilità offerta in questo contesto di creare posti di lavoro e di generare crescita economica. Per i programmi principali che rappresentano più del 90 percento della dotazione finanziaria disponibile nei Fondi strutturali, la Commissione ha definito chiari orientamenti che incoraggiano esplicitamente il sostegno di uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo, in particolare attraverso tre attività: Primo, la modernizzazione delle infrastrutture legate al turismo e il miglioramento della loro efficienza; secondo, l'aggiornamento delle capacità e dei profili professionali per rispondere meglio alle aspettative dei turisti e alle esigenze dell'industria; terzo, incoraggiare i partenariati la cooperazione fra pubblico e privato e la messa in rete per migliorare l'integrazione dei vari servizi coinvolti nella "catena del turismo". Nel contesto della diversificazione delle attività nelle aree rurali, esistono anche finanziamenti attribuiti nel quadro dei programmi di sviluppo rurale da parte del FEAOG. Queste misure cercano di migliorare l'attrattiva dei villaggi e delle aree rurali, di tutelare la natura e il patrimonio storico e culturale. Le misure legate al turismo sono pure finanziate con i fondi attribuiti all'iniziativa comunitaria Leader+ per migliorare la qualità della vita delle aree rurali. Concludendo, lo sviluppo del turismo andrebbe pianificato attentamente prendendo in considerazione la capacità di tolleranza del sito in termini di impatto ambientale, sociale ed economico. Questa comunicazione e la risoluzione del Parlamento sul turismo europeo, nonché la risoluzione del Consiglio sul futuro del turismo europeo forniscono la base per l'adozione di provvedimenti concreti. Innanzi tutto però vorrei ringraziare il Parlamento europeo per il suo forte coinvolgimento nel promuovere il turismo, come dimostra l'interrogazione presentata dall’onorevole deputato. Recentemente, proprio in maggio, abbiamo avuto modo di discutere di turismo, quando il Parlamento europeo ha adottato la relazione della onorevole Torres Marques. La risoluzione sostiene le nostre proposte e c'incoraggia ad attuarle e monitorarle con attenzione. Consentitemi ora di passare ad alcuni provvedimenti concreti da adottare. L'obiettivo principale è quello di inserire il turismo nelle politiche e nelle misure comunitarie volte a favorire un approccio integrato. Dobbiamo migliorare la cooperazione fra i protagonisti del turismo, nella fattispecie le parti sociali, prevedendo anche un Foro europeo per il turismo, che organizzeremo per la prima volta nel dicembre di quest'anno a Bruxelles. Intendiamo promuovere l'accesso degli interessati agli strumenti comunitari, coinvolgendo anche le autorità locali e il settore privato. Stiamo mobilitando i centri di ricerca, analisi, competenza e sostegno per lo sviluppo della conoscenza e l'osservazione del turismo, come da pressante richiesta del Parlamento europeo. Più nello specifico, penseremo ai conti satellite del turismo come metodo per misurare l'impatto economico del turismo e a un'Agenda 21 europea per il turismo per promuoverne lo sviluppo sostenibile. Infine, dobbiamo rafforzare la posizione e l'immagine dell'Europa come serie di destinazioni diversificate e interessanti. Questo è stato uno dei principali punti discussi durante la riunione informale dei Ministri del turismo, cui fa riferimento l’onorevole deputato nella sua interrogazione."@it9
". – In its Communication "Working together for the future of European Tourism", the Commission proposed an operational framework with the aim of strengthening European tourism. These measures benefit all types of regions in Europe, also those with a peripheral location. A considerable share of Structural Funds made available to the Member States supports tourism, both directly and indirectly. Less densely-populated, rural or peripheral regions can therefore make good use of the possibility offered in this context to create jobs and to generate economic growth. For the mainstream programmes which represent over 90 % of the financial envelope available in the Structural Funds, the Commission has set clear guidelines which explicitly encourage the support of a balanced and sustainable development of tourism, in particular through three activities: Firstly, the modernisation of tourism-related infrastructures and the improvement of their efficiency; Secondly, upgrading skills and professional profiles in order to respond better to the expectations of tourists and the needs of the industry; Thirdly, encouraging business-to-business partnerships, public-private cooperation and networking in order to improve the integration of the different services involved in the “tourism chain”. In the context of the diversification of activities in rural areas, there are also funds allocated in the framework of Rural Development Programmes by the European Agriculture Guarantee and Guidance Funds. These measures try to improve the attractiveness of the villages and rural areas, protecting nature and historical and cultural heritage. Tourism related measures are also financed with the Funds allocated to the Community Initiative LEADER+ improving the quality of life of the rural areas. In conclusion, tourism development should be carefully planned so as to take into consideration the carrying capacity of the site with regard to environmental, social and economic impacts. This Communication and the Parliament resolution on European tourism, and the Council Resolution on the future of European tourism, provide the basis for concrete measures to be undertaken. But first of all, I would like to thank the European Parliament for its high involvement in promoting tourism as is shown by this question from the honourable Member. Recently, just in May, we had an opportunity to debate tourism, when the European Parliament adopted the report of Ms Torres Marques. The resolution supports our proposals and encourages us to implement and follow them up carefully. Let me now turn to some of the concrete measures which will be taken. The main objective is to incorporate tourism in Community policies and measures favouring an integrated approach. We need to improve cooperation between tourism stakeholders, notably social partners, including an annual European Tourism Forum. We will organise this forum for the first time in December this year in Brussels. We want to promote stakeholder access to Community instruments, involving also local authorities and the private sector. We are mobilising existing survey, analysis, competence and support centres for the development of knowledge and observation regarding tourism. This has been a major request by the European Parliament. More specifically, we will look at Tourism Satellite Accounts to measure the economic impact of tourism, and on a European Agenda 21 for tourism to promote the sustainable development of tourism. Finally, we need to strengthen the position and image of Europe as a diverse and attractive set of destinations. This was a major discussion point at the informal meeting of the tourism ministers, to which the honourable Member refers in his question."@lv10
"In haar mededeling “Samenwerken voor de toekomst van het Europees toerisme” heeft de Commissie een operationeel kader voorgesteld om het Europees toerisme te verbeteren. Alle soorten regio’s in Europa zullen profijt hebben van deze maatregelen, ook de regio’s met een perifere ligging. Een aanzienlijk deel van de structuurfondsen dat de lidstaten ter beschikking wordt gesteld, is gericht op het bevorderen van het toerisme, zowel direct als indirect. Minder dichtbevolkte gebieden, het platteland en perifere regio’s kunnen in dit verband profiteren van de geboden mogelijkheden om banen te scheppen en economische groei te genereren. Voor de overkoepelende programma’s, waar ongeveer 90% van de beschikbare financiële middelen voor toerisme in het structuurfonds aan besteed wordt, heeft de Commissie duidelijke richtsnoeren vastgelegd die expliciet gericht zijn op een evenwichtige en duurzame ontwikkeling van toerisme. Dat gebeurt met name door de volgende drie activiteiten: Ten eerste, de modernisering van de infrastructuur die aan het toerisme gerelateerd is en de verbetering van de efficiëntie daarvan; Ten tweede, het upgraden van vaardigheden en beroepsprofielen om beter op de verwachtingen en de behoeften van de sector in te kunnen spelen; Ten derde, het stimuleren van business-to-business-partnerschappen en partnerschappen tussen de publieke en de particuliere sector en het bevorderen van netwerken om de integratie van de verschillende diensten die in de ‘toerismeketen’ betrokken zijn te verbeteren. In verband met de diversificatie van activiteiten in plattelandsgebieden zijn er door het Europees garantie- en oriëntatiefonds voor de landbouw ook gelden toegewezen in het kader van het ontwikkelingsprogramma voor plattelandsgebieden. Met deze maatregelen wordt getracht om de aantrekkelijkheid van dorpen en plattelandsgebieden te verbeteren en de natuur en het historisch en cultureel erfgoed te beschermen. Maatregelen die verband houden met toerisme worden ook gefinancierd met middelen die toegewezen zijn aan het communautaire initiatief LEADER+ ter verbetering van de levenskwaliteit in plattelandsgebieden. Concluderend kan gesteld worden dat de ontwikkeling van toerisme zorgvuldig gepland moet worden om rekening te kunnen houden met het ‘draagvermogen’ van de diverse regio’s met betrekking tot de ecologische, sociale en economische gevolgen. Deze mededeling vormt samen met de ontwerpresolutie van het Parlement over Europees toerisme en de resolutie van de Raad over de toekomst van het Europees toerisme, de basis voor concrete maatregelen. In de eerste plaats zou ik het Europees Parlement echter willen bedanken voor zijn grote betrokkenheid bij het bevorderen van het toerisme, zoals ook weer uit deze vraag van de geachte afgevaardigde blijkt. In mei hebben we onlangs nog de gelegenheid gehad om over het toerisme te debatteren toen het Europees Parlement het verslag van mevrouw Torres Marques heeft aangenomen. De ontwerpresolutie is een ondersteuning van onze voorstellen en stimuleert ons om deze uit te voeren en er een zorgvuldige follow-up aan te geven. Dan ga ik nu over tot een aantal concrete maatregelen die genomen zullen worden. De hoofddoelstelling is om het toerisme een plaats te geven binnen de communautaire beleidsterreinen en maatregelen waardoor een geïntegreerde aanpak mogelijk wordt. Wij moeten de samenwerking tussen de belanghebbende partijen binnen het toerisme, ik denk daarbij met name aan de sociale partners, verbeteren. Dat kan onder andere gerealiseerd worden door een jaarlijks Europees Toerismeforum dat wij voor de eerste keer in december van dit jaar in Brussel zullen organiseren. Wij willen ook de toegankelijkheid van communautaire instrumenten voor de betrokken partijen, met inbegrip van de lokale autoriteiten en de particuliere sector, bevorderen. Om meer kennis en inzicht over toerisme te vergaren, mobiliseren we op dit moment bestaande centra op het gebied van onderzoek, analyses, capaciteiten en ondersteuning. Dit is overigens altijd een van de grootste wensen van het Parlement geweest. Meer in het bijzonder zullen we de bestuderen om de gevolgen van het toerisme te kunnen meten. Ook zullen we aandacht besteden aan een Europese Agenda 21 voor toerisme om de duurzame ontwikkeling van toerisme te bevorderen. Tot slot moeten we de positionering en het imago van Europa als een uiteenlopende en aantrekkelijke verzameling bestemmingen verbeteren. Dit was een belangrijk discussiepunt tijdens de informele bijeenkomst van de ministers van Toerisme waarnaar de geachte afgevaardigde in zijn vraag heeft verwezen."@nl2
"Na sua Comunicação “Uma Abordagem Cooperativa para o Futuro do Turismo Europeu", a Comissão propôs um quadro operacional destinado a reforçar o sector do turismo europeu. Estas medidas beneficiam todos os tipos de regiões na Europa, e também aquelas com uma localização periférica. Uma considerável fatia dos Fundos Estruturais disponibilizados aos Estados-Membros reverte a favor do sector do turismo, quer directa quer indirectamente. As regiões com uma densidade populacional mais fraca, as regiões rurais ou periféricas podem assim fazer uma boa utilização da possibilidade oferecida neste contexto para criar empregos e gerar crescimento económico. Relativamente aos programas de integração, que representam mais de 90% do pacote financeiro disponível a título dos Fundos Estruturais, a Comissão definiu linhas de orientação claras que instam explicitamente à ajuda ao desenvolvimento sustentável e equilibrado do turismo, em especial através de três actividades: Em primeiro lugar, a modernização das infra-estruturas ligadas ao turismo e a melhoria da sua eficácia; Em segundo lugar, o reforço de competências e de perfis profissionais, por forma a responder melhor às expectativas dos turistas e às necessidades da indústria; Em terceiro lugar, o apoio a parcerias entre empresas, à cooperação entre o sector público e o sector privado e à criação de redes activas, de molde a melhorar a integração dos vários serviços envolvidos na "cadeia do turismo". No contexto da diversificação de actividades em zonas rurais, há também fundos atribuídos, no quadro dos Programas de Desenvolvimento Rural, pelo Fundo Europeu de Orientação e Garantia Agrícola. Estas medidas procuram melhorar a capacidade de atracção das aldeias e zonas rurais, protegendo a natureza, bem como a herança histórica e cultural. As medidas ligadas ao turismo são também financiadas através de fundos afectados à iniciativa comunitária LEADER+, que tem por objectivo melhorar a qualidade de vida nas zonas rurais. A terminar, o desenvolvimento do turismo deve ser cuidadosamente planeado, de molde a ter em linha de conta a capacidade de suporte do local no que se refere aos impactos ambientais, sociais e económicos. A referida Comunicação e a resolução do Parlamento sobre o sector de turismo europeu, bem como a resolução do Conselho sobre o futuro do sector de turismo europeu, providenciam as bases para a realização de medidas concretas nesta matéria. Mas antes de mais, gostaria de agradecer ao Parlamento Europeu o seu grande empenho na promoção do turismo, como aliás o demonstra esta pergunta apresentada pelo senhor deputado. Recentemente, em Maio, tivemos uma oportunidade de debater as questões ligadas ao sector do turismo, quando o Parlamento Europeu aprovou o relatório da senhora deputada Torres Marques. A resolução nele constante apoia as propostas da Comissão, instando-nos a implementá-las e a acompanhá-las de perto. Permitam-me que me debruce sobre algumas das medidas concretas que irão ser tomadas. O principal objectivo é incorporar o turismo nas políticas e nas medidas comunitárias que favorecem uma abordagem integrada. Precisamos de melhorar a cooperação entre os agentes do sector do turismo, incluindo os parceiros sociais, nomeadamente através da realização de um Fórum anual para o Turismo Europeu. Organizaremos este fórum pela primeira vez, em Dezembro deste ano, em Bruxelas. A nossa intenção é promover o acesso dos agentes do sector aos instrumentos comunitários, envolvendo também as autoridades locais e o sector privado. Estamos a mobilizar centros, já existentes, de estudo, análise, qualificação e apoio ao desenvolvimento do conhecimento e observação do fenómeno do turismo. Esta foi uma das importantes exigências do Parlamento Europeu. Mais especificamente, analisaremos as Contas Satélites do Turismo para aferir o impacto económico deste sector e, com base na Agenda Europeia 21 para o turismo, promoveremos o seu desenvolvimento sustentável. Por fim, precisamos de reforçar a posição e a imagem da Europa como um conjunto atractivo e diverso de destinos turísticos. Esta foi uma questão importante discutida na reunião informal dos Ministros do turismo, a que o senhor deputado se referiu na sua pergunta."@pt11
"I sitt meddelande ”En samarbetsstrategi för den europeiska turismens framtid” föreslog kommissionen en verksamhetsram med syftet att stärka den europeiska turismen. Dessa åtgärder gynnar alla typer av regioner i Europa, också dem som är avlägset belägna. En avsevärd andel av de strukturfonder som gjorts tillgängliga för medlemsstaterna stöder turismen, både direkt och indirekt. Mindre tätbefolkade områden, landsbygdsområden eller avlägset belägna områden kan därför dra stor nytta av den möjlighet att skapa jobb och en ekonomisk tillväxt som erbjuds i detta sammanhang. För de huvudsakliga program som står för över 90 procent av det finansiella totalanslag som finns tillgängligt i strukturfonderna, har kommissionen upprättat tydliga riktlinjer som uttryckligen uppmuntrar stödet av en balanserad och hållbar utveckling inom turismen, särskilt genom tre verksamheter: För det första, att modernisera de turismrelaterade infrastrukturerna och öka deras effektivitet. För det andra, att uppdatera kunskaper och yrkesmässiga profiler för att bättre bemöta turisternas förväntningar och industrins behov. För det tredje, att uppmuntra partnerskap företag emellan, samarbete mellan den offentliga och privata sektorn, och inrättandet av nätverk för att förbättra integrationen av de olika tjänster som omfattas av ”turismkedjan”. I sammanhanget med mångfaldigandet av verksamheterna i landsbygdsområden, har EUGFJ även avsatt medel inom ramen för programmen för landsbygdsutveckling. Genom dessa åtgärder försöker man att öka attraktiviteten hos byar och landsbygdsområden, och skydda naturen och det historiska och kulturella arvet. Turismrelaterade åtgärder finansieras också med de medel som avsatts för gemenskapens initiativ Leader+, vilket förbättrar livskvaliteten hos landsbygdsområdena. Sammanfattningsvis borde utvecklingen av turismen planeras noga, så att den beaktar en orts besökarmängd med hänsyn till miljön, och den sociala och ekonomiska inverkan. Detta meddelande och parlamentets resolution om den europeiska turismen, samt rådets resolution om den europeiska turismens framtid, utgör grunden för att konkreta åtgärder skall kunna vidtas. Men först av allt skulle jag vilja tacka Europaparlamentet för dess stora delaktighet i att främja turismen, vilket visas genom denna fråga från den ärade ledamoten. Nyligen, i maj, hade vi ett tillfälle att diskutera turismen, när Europaparlamentet antog Torres Marques betänkande. Resolutionen stöder våra förslag och uppmuntrar oss att genomföra och följa upp dem noggrant. Låt mig nu ta upp några av de konkreta åtgärder som kommer att vidtas. Det huvudsakliga målet är att införliva turismen i gemenskapspolitiken och i gemenskapens åtgärder för en integrerad strategi. Vi måste förbättra samarbetet mellan aktörerna inom turismen, särskilt arbetsmarknadens parter, samt införa ett årligt europeiskt forum för turism. Vi kommer att anordna detta forum för första gången i december i år i Bryssel. Vi vill främja aktörernas tillgång till gemenskapsinstrumenten, och också införliva de lokala myndigheterna och den privata sektorn. Vi utnyttjar befintliga övervaknings-, analys-, kompetens- och stödcentrum för att utveckla kunskap och göra observationer på turismens område. Detta har varit ett huvudsakligt krav från Europaparlamentet. Mer specifikt kommer vi att titta på satelliträkenskaper för att mäta turismens ekonomiska inverkan, och på en europeisk Agenda 21 för turismen för att främja en hållbar utveckling för turismen. Vi måste slutligen stärka Europas ställning och bild som en mångfaldig och attraktiv samling destinationer. Detta var en huvudsaklig diskussionsfråga vid turismministrarnas informella möte, som den ärade ledamoten hänvisar till i sin fråga."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
""business-to-business""1
"Tourism Satellite Accounts"2

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph