Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-06-10-Speech-1-077"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20020610.4.1-077"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr talman! Europaparlamentet är ett av de mest öppna parlamenten i världen. Det är ofta fullsatt i kammaren, även om det ofta är större uppslutning vid utskottsmöten. Omröstningar och förarbeten kan följas på nätet, och hundratusentals besökare till lokalerna i Strasbourg och i Bryssel får en känsla av hur arbetet fungerar. Dessa frågor kan vi kanske lösa i konventet. Tills vidare tar vi ett stort steg framåt med Corbetts arbete, och jag vill verkligen gratulera honom till det. Jag har vid flera tillfällen sett skeptiska sjuttonåringar sätta på sig hörlurarna och fascineras av att det faktiskt går att debattera på olika språk. Det händer något med dessa sjuttonåringars attityd. Jag tror det vore bra för EU:s legitimitet om alla skolungdomar hade möjlighet att besöka oss. Vi skall vara stolta över öppenheten, även om en del förbättringar kan göras, vilket också är under arbete. När man har slutat fascineras av öppenheten är det emellertid inte alltid lätt att förstå hur vi arbetar. Omröstningarna är oändligt långa med i bland hundratals ändringsförslag. I stället för en vital debatt med snabba repliker och mothugg i kammaren har vi en serie långa monologer där vi läser upp våra i förväg skrivna papper – som jag gör i dag. Ibland är kammaren nästan tom, trots att intressanta frågor debatteras. Detta beror till viss del på att vi talar olika språk. Vi kan dock göra mer för att reformera parlamentets arbete. Vår talman bidrar genom att se till att vi lämnar politiska förslag, och med Corbetts betänkande tar vi flera mycket betydelsefulla steg framåt. Såsom min kollega Duff berättade stöder liberalerna Corbetts arbete och ansträngningarna att strama upp, fokusera och förenkla procedurerna. Detta är mycket viktiga förändringar, och jag hoppas att de kan följas av en vilja att utnyttja arbetsordningen på ett mer alert sätt än tidigare. I vissa frågor är ju kreativiteten stor när det gäller att använda arbetsordningen. Vi vill gärna gå ännu längre för att få mer livliga debatter och rensa bort fler frågor från Europaparlamentets bord. Tidigare har förslag lagts fram om att skapa ett slags teknisk kommitté. Kanske vi kan återkomma till det vid ett senare skede. Vi är inte heller helt nöjda med förslaget till hanteringen av brådskande ärenden och har därför föreslagit en kompromiss för att lyfta fram dessa frågor. Såsom Kaufmann påpekade utför vi ett viktigt arbete för de mänskliga rättigheterna som ger eko långt utanför plenisalens väggar. Vi kommer säkert att få anledning att göra nya förändringar, att gå ett steg vidare, inte minst efter utvidgningen, då antagligen både kammare och partigrupper kommer att vara mer heterogena än tidigare. Då gäller det att hitta en balans mellan effektivitet och demokrati. De största förändringarna för att Europaparlamentet fullt ut skall fungera demokratiskt, ansvarsfullt och fullvärdigt är beroende av fördragsändringar, och dessa kan vi i dagsläget inte göra mycket åt. Det handlar om att införa medbeslutanderätt inom fler frågor, om att avskaffa den egendomliga uppdelningen av budgeten och om resandet mellan Strasbourg och Bryssel."@sv13
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, Europa-Parlamentet er et af de mest åbne parlamenter i verden. Der er ofte pakket i mødesalen, selv om der ofte er større tilslutning til udvalgsmøderne. Afstemningerne og de indledende forhandlinger kan følges på internettet, og hundredvis af besøgende i Strasbourg og Bruxelles får mulighed for at få et indtryk af, hvordan arbejdet fungerer. Disse spørgsmål kan vi måske løse i konventet. Indtil videre tager vi et stort skridt fremad med hr. Corbetts arbejde, og jeg vil virkelig ønske ham held og lykke med det. Jeg har flere gange set skeptiske unge tage høretelefonerne på og blive fascineret af, at det faktisk kan lade sig gøre at føre forhandlinger på forskellige sprog. Det sker noget med de unges holdning. Jeg tror, at det ville være godt for EU's troværdighed, hvis alle skoleelever fik mulighed for at besøge os. Vi skal være stolte over åbenheden, selv om der stadig kan ske en del forbedringer, hvilket også er ved at ske. Når man ikke længere er fascineret af åbenheden, er det imidlertid ikke altid let at forstå, hvordan vi arbejder. Afstemningerne er uendeligt lange med nogle gange over hundredvis af ændringsforslag. I stedet for en egentlig debat med hurtige replikker og svar i mødesalen har vi en række lange monologer, når vi læser op fra vores på forhånd skrevne manuskripter - som jeg gør i dag. Og tilmed er salen næsten tom på trods af, at der bliver drøftet interessante spørgsmål. Dette skyldes i en vis grad, at vi taler forskellige sprog. Vi kan altså gøre mere for at reformere Europa-Parlamentets arbejde. Vores formand bidrager ved at sørge for, at vi stiller politiske forslag, og med hr. Corbetts betænkning tager vi endnu flere betydningsfulde skridt fremad. Som min kollega hr. Duff sagde, støtter De Liberale hr. Corbetts arbejde og bestræbelser på at stramme op på, fokusere på og forenkle procedurerne. Dette er meget vigtige ændringer, og jeg håber, at de kan blive fulgt op af en vilje til at udnytte forretningsordenen bedre end førhen. I forbindelse med visse spørgsmål er kreativiteten jo stor, når det gælder anvendelse af forretningsordenen. Vi vil gerne gå endnu længere for at skabe en mere livlig debat og få fjernet flere spørgsmål fra Europa-Parlamentets bord. Der har tidligere været stillet forslag om oprettelse af en slags teknisk udvalg. Måske kan vi vende tilbage til det ved en senere lejlighed. Vi er heller ikke helt tilfredse med forslaget om håndtering af hastesager og har derfor foreslået et kompromis for at få disse sager frem i lyset. Som fru Kaufmann påpegede, udfører vi et vigtigt arbejde for menneskerettighederne, som giver genlyd langt uden for mødesalen. Der bliver sikkert mulighed for at foretage nye ændringer og at gå et skridt videre ikke mindst efter udvidelsen, hvor både mødesalen og partigrupperne sandsynligvis bliver mere blandede end før. Så gælder det om at finde en balance mellem effektivitet og demokrati. De største forandringer for, at Europa-Parlamentet fuldt ud kan fungere demokratisk, ansvarsfuldt og tilfredsstillende, er afhængige af traktatændringer, og dem kan vi ikke gøre meget ved til daglig. Det handler om at få medbestemmelsesret i forbindelse med flere spørgsmål, om at fjerne den besynderlige opdeling af budgettet og om rejseriet mellem Strasbourg og Bruxelles."@da1
"Herr Präsident! Das Europäische Parlament ist eines der offensten Parlamente der Welt. Die Plenarsitzungen sind oftmals gut besucht, auch wenn in den Sitzungen der Ausschüsse meist eine größere Beteiligung zu verzeichnen ist. Die Abstimmungen und Vorarbeiten können im Internet verfolgt werden und Hunderttausende Besucher erhalten in den Parlamentsräumen in Straßburg und Brüssel einen Eindruck von unserer Arbeit. Diese Fragen können wir vielleicht im Konvent lösen. Bis dahin gehen wir mit dem Bericht des Kollegen Corbett einen großen Schritt nach vorn, wozu ich ihm von ganzem Herzen gratulieren möchte. Ich habe bereits mehrfach gesehen, wie skeptische 17jährige sich die Kopfhörer aufgesetzt haben und fasziniert davon waren, dass man tatsächlich in unterschiedlichen Sprachen miteinander diskutieren kann. Dabei geschieht etwas mit der Einstellung dieser jungen Leute. Ich glaube, es wäre gut für die Legitimität der EU, wenn alle Schüler die Möglichkeit zu einem Besuch hier im Parlament hätten. Wir sollten stolz sein auf diese Transparenz, auch wenn noch eine Reihe Verbesserungen möglich sind, an denen ja auch gearbeitet wird. Wenn die Faszination über die Transparenz vorbei ist, ist es allerdings nicht immer leicht, unsere Arbeitsweise zu verstehen. Die Abstimmungen dauern unendlich lange und beinhalten manchmal Hunderte von Änderungsanträgen. Statt einer lebendigen Debatte mit schnellen Entgegnungen und direkten Antworten bekommen wir in diesem Parlament nur eine Serie von Monologen zu hören, die wir vorbereitet vom Blatt ablesen - so wie ich das heute auch tue. Manchmal ist der Saal fast leer, obwohl interessante Themen diskutiert werden. Das hängt in gewissem Maße damit zusammen, dass wir unterschiedliche Sprachen sprechen. Wir können jedoch mehr für die Reform unserer Arbeit tun. Unser Parlamentspräsident leistet seinen Beitrag, indem er dafür sorgt, dass wir politische Vorschläge einreichen. Mit dem Bericht Corbett gehen wir weitere wichtige Schritte nach vorn. Wie mein Kollege Duff bereits erklärt hat, unterstützen die Liberalen die Arbeit des Kollegen Corbett und seine Bemühungen um eine Straffung, Konzentrierung und Vereinfachung der Verfahren. Dies sind äußerst wichtige Veränderungen und ich hoffe, sie werden auch von dem Willen begleitet, von der Geschäftsordnung genauer als bisher Gebrauch zu machen, denn in bestimmten Fragen wird diese außerordentlich kreativ ausgelegt. Wir wollen allerdings noch mehr tun, um lebendigere Debatten zu erreichen, und weitere Punkte aus der Tagesordnung des Europäischen Parlaments streichen. Es wurde ja bereits die Schaffung einer Art technischen Ausschusses vorgeschlagen. Vielleicht können wir darauf zu einem späteren Zeitpunkt zurückkommen. Nicht ganz zufrieden sind wir auch mit dem Vorschlag zu den Dringlichkeitsdebatten und haben daher einen Kompromiss zur Behandlung dieser Fragen vorgeschlagen. Wie Frau Kaufmann ganz richtig betont hat, leisten wir hier eine wichtige Arbeit zur Förderung der Menschenrechte, die auch weit außerhalb dieses Plenarsaals Beachtung findet. Wir werden sicherlich Gelegenheit zu weitreichenderen Veränderungen bekommen und damit weiter vorangehen, nicht zuletzt nach der Erweiterung, nach der sowohl das Parlament als auch die Fraktionen heterogener als bisher zusammengesetzt sein werden. Dabei müssen wir ein Gleichgewicht zwischen Effizienz und Demokratie erreichen. Die größten Neuerungen, die für ein demokratisches, verantwortungsvolles und reibungsloses Funktionieren des Europäischen Parlaments erforderlich sind, setzen Vertragsänderungen voraus und lassen sich also gegenwärtig von uns nicht beeinflussen. Dabei geht es um die Einführung des Mitentscheidungsverfahrens für mehr Fragen, die Abschaffung der seltsamen Untergliederung des Haushaltsplans sowie den ständigen Wechsel zwischen Straßburg und Brüssel."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένα από τα πλέον διαφανή κοινοβούλια στον κόσμο. Συχνά η αίθουσα του Κοινοβουλίου είναι γεμάτη, παρόλο που τις περισσότερες φορές η συμμετοχή είναι μεγαλύτερη στις συνεδριάσεις των επιτροπών. Οι ψηφοφορίες και η προετοιμασία για αυτές παρουσιάζονται στο Διαδίκτυο, έτσι ώστε εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες στα κτήρια του Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο και στις Βρυξέλλες μπορούν να καταλαβαίνουν πώς πραγματοποιούνται οι εργασίες του Κοινοβουλίου. Ίσως μπορέσουμε να επιλύσουμε τα ζητήματα αυτά στη Συνέλευση. Μέχρι τότε, θα έχουμε πραγματοποιήσει ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός με την έκθεση του κ. Corbett, τον οποίο θα ήθελα να συγχαρώ θερμά για την έκθεσή του. Επανειλημμένως είχα την ευκαιρία να δω σκεπτικιστές δεκαεπτάχρονους να φορούν τα ακουστικά και να γοητεύονται από το γεγονός ότι είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται οι συζητήσεις σε διάφορες γλώσσες συγχρόνως. Κάτι συμβαίνει τότε με τη στάση αυτών των δεκαεπτάχρονων. Θεωρώ ότι θα ήταν καλό για τη νομιμότητα της ΕΕ να είχαν όλοι οι μαθητές την ευκαιρία να μας επισκεφθούν. Είμαι περήφανη για τη διαφάνεια που επικρατεί, παρόλο που υπάρχουν ακόμα περιθώρια βελτίωσης, και καταβάλλονται προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή. Όταν πάψει κανείς να γοητεύεται πλέον από τη διαφάνεια, δεν είναι πάντοτε εύκολο να καταλάβει πώς εργαζόμαστε. Οι ψηφοφορίες διαρκούν επ’ άπειρον, ενώ υποβάλλονται κάποτε εκατοντάδες τροπολογίες. Αντί για ζωηρή συζήτηση με ταχείες απαντήσεις και ανταπαντήσεις, στην αίθουσα αυτήν έχουμε μια σειρά μακρών μονολόγων, κατά τους οποίους απλώς διαβάζουμε κείμενα που έχουμε γράψει εκ των προτέρων – όπως ακριβώς κάνω τη στιγμή αυτή εγώ. Κάποτε η αίθουσα είναι σχεδόν άδεια, παρόλο που συζητώνται ενδιαφέροντα ζητήματα. Το γεγονός αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι ομιλούμε διαφορετικές γλώσσες. Μπορούμε, ωστόσο, να πράξουμε περισσότερα για να μεταρρυθμίσουμε τις εργασίες του Κοινοβουλίου. Ο Πρόεδρος συμβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή φροντίζοντας να υποβάλλουμε πολιτικές προτάσεις, ενώ με την έκθεση Corbett πραγματοποιούμε πολλά και εξαιρετικά βήματα προς τα εμπρός. Όπως ανέφερε και ο συνάδελφος Duff, οι Φιλελεύθεροι υποστηρίζουμε το έργο και τις προσπάθειες του κ. Corbett με στόχο να βελτιωθούν, να επικεντρωθούν και να απλουστευθούν οι διαδικασίες. Πρόκειται για πολύ σημαντικές αλλαγές, ελπίζω δε ότι αυτές θα συνοδευθούν από τη βούληση να αξιοποιήσουμε την οργάνωση των εργασιών μας περισσότερο επιδέξια από ό,τι στο παρελθόν. Σε ορισμένα ζητήματα επιδεικνύεται ως γνωστόν μεγάλη δημιουργικότητα κατά την εφαρμογή της μεθόδου εργασίας μας. Θα θέλαμε να πάμε ακόμη πιο πέρα, προκειμένου να διεξαγάγουμε ακόμα ζωηρότερες συζητήσεις και να ολοκληρώσουμε διάφορα ζητήματα που απασχολούν το Κοινοβούλιο. Είχε υποβληθεί παλαιότερα πρόταση για τη δημιουργία ενός είδους τεχνικής επιτροπής. Ίσως θα μπορούσαμε να επανέλθουμε στην πρόταση αυτή στο μέλλον. Δεν μας ικανοποιεί, επίσης, ιδιαίτερα και η πρόταση για τη συζήτηση επί επειγόντων ζητημάτων και για τον λόγο αυτόν υποβάλαμε συμβιβαστική πρόταση για τα επείγοντα ζητήματα. Όπως ανέφερε η κ. Kaufmann, πραγματοποιούμε ένα σημαντικό έργο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, έργο το οποίο έχει απήχηση πολύ πιο πέρα από τους τοίχους της αίθουσας αυτής. Θα έχουμε σίγουρα την ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε και νέες αλλαγές, να κάνουμε ένα ακόμα βήμα προς τα εμπρός, ιδιαίτερα μετά τη διεύρυνση, καθώς αναμένεται τότε το Κοινοβούλιο και οι πολιτικές ομάδες να είναι περισσότερο ετερογενείς από ό,τι σήμερα. Θα χρειαστεί τότε να εξεύρουμε μια ισορροπία μεταξύ αποτελεσματικότητας και δημοκρατίας. Οι μεγαλύτερες αλλαγές, προκειμένου το Κοινοβούλιο να λειτουργήσει με απόλυτα δημοκρατικό, υπεύθυνο και ισότιμο τρόπο, μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω τροποποίησης των Συνθηκών, ζήτημα για το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά υπό την παρούσα κατάσταση. Χρειάζεται να αποκτήσουμε το δικαίωμα συναπόφασης για περισσότερα ζητήματα, να καταργηθεί ο περίεργος διαχωρισμός του προϋπολογισμού, καθώς και τα δρομολόγια μεταξύ Στρασβούργου και Βρυξελλών."@el8
"Mr President, the European Parliament is one of the most open parliaments in the world. The Chamber is often packed, even though more people often attend the committee meetings. The voting and the preparatory work can be followed on the Internet, and hundreds of thousands of visitors to the locations in Strasbourg and Brussels get a sense of how the work proceeds. These are issues we can perhaps solve in the Convention. For the time being, Mr Corbett’s work is a major step forward for us, and I really wish to congratulate him on this. On quite a few occasions, I have seen sceptical seventeen year-olds put the headphones on and be fascinated by the fact that it is in actual fact possible to conduct a debate in different languages. There is a change in attitude on the part of these seventeen year-olds. I believe it would be good for the legitimacy of the EU if all school pupils were to have the opportunity to visit us. We should be proud of this openness, even if there is room for a number of improvements, which are also under way. Once people have ceased to be fascinated by Parliament’s openness, it is not however always easy to understand how we work. The voting goes on forever, with sometimes hundreds of amendments. Instead of a vigorous debate in the Chamber, with quick responses and opposition, we have a series of long monologues in which we read out our papers written in advance, as I am doing today. Sometimes, the Chamber is all but empty, in spite of the fact that interesting issues are being debated. That is partly due to the fact that we speak different languages. We can, however, do more to reform the work of Parliament. Our president is helping with this by ensuring that we table political proposals and, with Mr Corbett’s report, we are taking quite a few very significant steps forward. As my colleague, Mr Duff, said, the Group of the European Liberal, Democrat and Reform Party supports Mr Corbett’s work and his efforts to simplify and tighten up the procedures and make them more focused. These are very important changes, and I hope they may be accompanied by a desire to be more alert in making use of the Rules of Procedure than we have been previously. On certain issues, there is of course great creativity when it comes to using the Rules of Procedure. We should like to take still further steps with a view to obtaining more lively debates and disposing of more issues that come before the European Parliament. Proposals were tabled earlier for creating a type of technical committee. Perhaps we can return to that subject at a later stage. Nor are we completely satisfied with the proposal for dealing with urgent cases, and we have therefore proposed a compromise in order to highlight these issues. As Mrs Kaufmann indicated, we are carrying out important work on human rights which has resonance far beyond the walls of this Chamber. We shall certainly have the opportunity to make new changes and to take a step further, especially following enlargement when, presumably, both the Chamber and the political groups will be more heterogeneous than before. It is therefore a question of finding a balance between efficiency and democracy. The greatest changes required if the European Parliament is to operate entirely democratically, responsibly and satisfactorily depend upon treaty changes, and we are unable to do much on that score in the present situation. It is a question of introducing the right of co-decision on a greater number of issues, of getting rid of the peculiar way of dividing up the budget and of dealing with the matter of travel between Strasbourg and Brussels."@en3
"(SV) Señor Presidente, el Parlamento Europeo es uno de los parlamentos más abiertos del mundo. Generalmente la Sala está llena, aunque a menudo las sesiones de las comisiones son más concurridas. Las votaciones y los trabajos previos pueden ser seguidos a través de Internet y cientos de miles de visitantes en Estrasburgo y en Bruselas pueden ver cómo se desarrollan los trabajos. Estas materias no se pueden resolver en una Convención. Con todo, aprovecho para felicitar al señor Corbett por su informe, que implica un gran avance. En reiteradas oportunidades he visto a adolescentes escépticos que se fascinan al escuchar en los auriculares que es posible debatir en diferentes lenguas. Algo cambia en la actitud de esos adolescentes. Creo que sería provechoso para la legitimidad de la UE que todos los escolares tuviesen la oportunidad de visitarnos. Debemos estar orgullosos de nuestra apertura, aunque ésta pueda mejorarse, como se está haciendo. Sin embargo, cuando ha pasado la fascinación por nuestra apertura no resulta fácil entender cómo trabajamos. Las votaciones son enormemente largas, a veces con miles de enmiendas. En lugar de un debate pleno de vitalidad, con rápidas réplicas y contrarréplicas, hay una serie de monólogos preparados de antemano, como es mi caso hoy. A veces, a pesar de que se debaten asuntos de importancia, la Sala está casi vacía. Esto se debe, en parte, a que hablamos distintas lenguas. Sin embargo, se puede hacer aún más para reformar los trabajos parlamentarios. Nuestro Presidente contribuye preocupándose de que presentemos propuestas políticas y el informe Corbett conlleva importantes avances. Tal como señaló el señor Duff, los liberales respaldamos el informe Corbett y sus esfuerzos para acortar, concentrar y simplificar los procedimientos. Estas reformas son muy importantes y confío en que posteriormente exista la voluntad de usar más ágilmente el Reglamento. En algunas materias se necesita gran creatividad para aplicar este Reglamento. Quisiéramos que se insistiese en los trabajos para dar vida a los debates y para liberar al Parlamento Europeo de más asuntos. Antes se había propuesto la creación de una especie de comité técnico. Quizás sería conveniente volver sobre este tema más adelante. Tampoco nos satisface del todo la propuesta para el tratamiento de asuntos de urgencia, por lo que hemos sugerido un pacto para dar relevancia a esta materia. Como señaló la Sra. Kaufman, nuestros trabajos en favor de los derechos humanos son trascendentes y su eco llega a lugares muy alejados de esta Sala. Seguramente habrá que hacer más reformas - seguir avanzando - especialmente en relación con la ampliación, ya que tanto la Asamblea como los Grupos de partidos serán más heterogéneos. Entonces tendremos que buscar un equilibrio entre eficacia y democracia. Las principales reformas necesarias para que el Parlamento Europeo funcione de manera democrática, responsable y plena implican modificar los tratados, y en este momento no podemos hacer mucho en esta materia. Se trata de someter más materias a la codecisión, de eliminar la extraña división de los presupuestos y de intervenir en relación con los viajes entre Estrasburgo y Bruselas."@es12
"Arvoisa puhemies, Euroopan parlamentti on yksi maailman avoimimpia parlamentteja. Parlamentin istuntosali on yleensä täynnä, vaikka valiokuntien kokouksissa osanotto on vieläkin suurempaa. Äänestyksiä ja valmisteluvaihetta voi seurata verkossa, ja sadattuhannet Strasbourgissa ja Brysselissä sijaitsevissa tiloissa vierailevat ihmiset saavat tuntumaa siihen, miten työtä käytännössä tehdään. Valmistelukunta voi ehkä ratkaista nämä kysymykset. Toistaiseksi etenemme asioissa huomattavasti esittelijä Corbettin työn ansiosta, ja haluan todellakin onnitella häntä siitä. Olen nähnyt usein, miten asioihin epäilevästi suhtautuvat 17-vuotiaat laittavat päähänsä kuulokkeet ja innostuvat siitä, että keskusteluja voidaan todellakin käydä eri kielillä. Näiden 17-vuotiaiden asenne muuttuu. Uskoakseni EU:n oikeudellisuuden kannalta olisi hyvä, jos kaikilla koululaisilla olisi mahdollisuus vierailla parlamentissa. Meidän on oltava ylpeitä avoimuudesta, vaikka joitakin parannuksia voitaisiinkin tehdä, mikä onkin työn alla. Kun avoimuus ei enää kiinnosta, työskentelyämme saattaa usein olla vaikea ymmärtää. Äänestykset ovat tolkuttoman pitkiä ja niissä käydään joskus läpi satoja tarkistuksia. Sen sijaan, että parlamentissa käytäisiin vilkasta, nopeiden vuorosanojen ja vastaiskujen leimaamaa keskustelua, puheet ovat pitkiä yksinpuheluja, jotka luetaan valmiiksi kirjoitetuilta papereilta – kuten minä tänään teen. Välillä parlamentti on lähes tyhjä, vaikka keskusteluja käytäisiinkin kiinnostavista asioista. Tämä johtuu tietyssä määrin siitä, että puhumme eri kieliä. Voimme kuitenkin tehdä enemmän parlamentin työn uudistamiseksi. Puhemies osallistuu asioiden hoitoon huolehtimalla siitä, että teemme poliittisia ehdotuksia, ja esittelijä Corbettin mietinnön ansiosta otamme useita erittäin merkityksellisiä edistysaskeleita. Kuten kollegani Duff kertoi, liberaalit tukevat esittelijä Corbettin työtä ja niitä ponnisteluja, joiden tavoitteena on tiivistää, keskittää ja yksinkertaistaa menettelyjä. Nämä ovat erittäin tärkeitä tarkistuksia, ja toivon, että ne johtavat siihen, että työjärjestystä halutaan käyttää hyödyksi aiempaa tehokkaammin. Tietyissä asioissahan vaaditaan melkoista luovuutta, kun on kyse työjärjestyksen soveltamisesta. Haluaisimme mennä vielä pitemmälle, jotta keskusteluista saataisiin vilkkaampia ja jotta Euroopan parlamentin työtaakkaa voitaisiin vähentää. Aikaisemmin on ehdotettu eräänlaisen teknisen komitean perustamista. Voimme ehkä palata siihen myöhemmin. Emme ole myöskään täysin tyytyväisiä kiireellisten asioiden käsittelyä koskevan ehdotukseen, ja sen vuoksi olemme laatineet kompromissin näiden asioiden esille ottamiseksi. Kuten esittelijä Kaufmann huomautti, teemme tärkeää työtä ihmisoikeuksien puolesta, joka herättää kovasti vastakaikua parlamentin seinien ulkopuolella. Me joudumme varmasti tekemään uusia muutoksia, menemään asioissa askeleen pitemmälle, erityisesti laajentumisen jälkeen, jolloin todennäköisesti sekä parlamentti että puolueryhmät ovat entistä epäyhtenäisempiä. Silloin tehokkuus ja demokratia on saatava tasapainoon. Suurimmat muutokset, jotta Euroopan parlamentti voisi toimia demokraattisesti, vastuullisesti ja täysiarvoisesti, riippuvat perustamissopimukseen tehtävistä muutoksista, joita emme nykytilanteessa voi juurikaan tehdä. Kyse on yhteispäätösmenettelyn ottamisesta käyttöön useiden kysymysten yhteydessä, talousarvion omituisen jaon lopettamisesta ja Strasbourgin ja Brysselin välisen matkustamisen lopettamisesta."@fi5
"Monsieur le Président, le Parlement européen est l'un des parlements les plus ouverts qui existent au monde. Nous faisons souvent salle comble dans cet hémicycle, même s'il est fréquent que les réunions en commissions fassent l'objet d'une meilleure assiduité. Les votes et les travaux préparatoires peuvent être suivis sur Internet, et les centaines de milliers de visiteurs qui pénètrent dans nos locaux à Strasbourg et à Bruxelles se font ainsi une idée de la façon dont fonctionne notre travail. Ces questions pourront peut-être trouver leur solution au sein de la Convention. Jusqu'à nouvel ordre, nous faisons un grand pas en avant grâce au travail de M. Corbett, et je voudrais vraiment l'en féliciter. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de voir des jeunes de dix-sept ans, sceptiques par avance, mettre les écouteurs et rester fascinés en constatant qu'il est réellement possible de débattre en plusieurs langues. Il y a là quelque chose qui se produit dans l'attitude de ces jeunes. Je pense qu'il serait bon pour la légitimité de l'UE que tous les élèves des écoles aient la possibilité de nous rendre visite. Nous devons être fiers de cette ouverture, même si l'on peut encore y apporter les améliorations qui sont en cours en ce moment. Toutefois, quand on a perdu cette fascination qu'elle peut susciter, il n'est pas toujours facile de comprendre comment nous travaillons. Les votes sont interminables, avec des propositions d'amendements par centaines. Au lieu d'un débat vif, où les répliques et les thèses opposées se succèdent rapidement dans l'hémicycle, on assiste à une série de longs monologues, où chacun lit le papier qu'il a préparé d'avance - comme je suis en train de le faire. Parfois, l'hémicycle est presque vide, même lorsqu'on y débat de questions intéressantes. Cela tient en partie au fait que nous parlions plusieurs langues. Mais nous pouvons faire davantage pour réformer le travail du Parlement. Notre président y contribue en faisant en sorte que nous déposions des propositions politiques, et le rapport Corbett représente plusieurs progrès importants. Comme l'a dit mon collègue Duff, les libéraux soutiennent le travail de M. Corbett et les efforts en vue de resserrer, de mieux cibler et de simplifier les procédures. Ce sont là des changements très importants, et j'espère qu'ils pourront être suivis par la volonté de tirer parti de notre règlement d'une façon plus alerte que ce n'était le cas jusqu'à présent. Car sur certains points, on assiste à un déploiement de créativité lorsqu'il s'agit d'appliquer le règlement. Nous voudrions aller encore plus loin, pour obtenir des débats plus vivants et faire un tri plus sélectif parmi les questions qui arrivent sur la table du Parlement européen. Il nous a auparavant été proposé de créer une sorte de comité technique. Peut-être pourrons-nous y revenir à un stade ultérieur. Nous ne sommes pas non plus tout à fait satisfaits de la proposition concernant le traitement des affaires urgentes, et nous avons donc proposé un compromis pour évoquer ces questions. Comme l'a indiqué Mme Kaufmann, nous réalisons dans le domaine des droits de l'homme un travail important dont l'écho se propage bien plus loin que les murs de la salle des séances plénières. Nous aurons certainement l'occasion de procéder à de nouveaux changements, d'avancer d'un pas de plus, notamment au lendemain de l'élargissement, lorsque l'Assemblée entière comme les groupes parlementaires seront probablement plus hétérogènes qu'aujourd'hui. Il nous faudra alors trouver l'équilibre entre l'efficacité et la démocratie. Les plus grands changements qui sont nécessaires pour que le Parlement européen puisse fonctionner de façon totalement démocratique, responsable et à sa pleine mesure, dépendent de modifications à apporter au Traité, modifications en faveur desquelles on ne peut pas faire grand-chose, en l'état actuel. Il s'agit d'instaurer la codécision dans un nombre de domaines plus important, de supprimer la curieuse répartition du budget, et de revoir la question des déplacements entre Strasbourg et Bruxelles."@fr6
"Signor Presidente, il Parlamento europeo è uno dei più trasparenti al mondo. Spesso questo Emiciclo è pieno, anche se la partecipazione è più massiccia nelle riunioni di commissione. Le votazioni e i lavori preparatori possono essere seguiti su Internet e centinaia di migliaia di cittadini si sono potuti fare un'idea delle nostre modalità di lavoro visitando le nostre sedi di Strasburgo o di Bruxelles. Tutte questioni che possono essere risolte nella Convenzione. Nell’attesa, il lavoro dell’onorevole Corbett ci consente un notevole passo in avanti e mi congratulo davvero con il collega. In più occasioni ho visto diciassettenni euroscettici mettersi le cuffie e rimanere affascinati all'idea che il dibattito parlamentare sia possibile in più lingue. Ed ecco che, nell'atteggiamento di quei diciassettenni, qualcosa cambia. Credo che, per la legittimazione dell'UE, sarebbe davvero un bene che gli alunni di tutte le scuole avessero la possibilità di farci visita. Dobbiamo essere orgogliosi della trasparenza, anche se è passibile di ulteriori miglioramenti peraltro in preparazione. Comunque, una volta intiepidito l'entusiasmo iniziale per la nostra trasparenza, non è semplice comprendere le nostre modalità di lavoro. Le votazioni sono interminabili, a volte anche con centinaia di emendamenti. Anziché un dibattito vivace, fatto di botta e risposta e di contrattacchi in Aula, si assiste a una teoria di lunghi monologhi, nei quali noi leggiamo testi scritti in precedenza - esattamente come ora sto facendo anch'io. Talvolta l'Aula è quasi vuota anche se sono in discussione argomenti di grande interesse. Ciò dipende in parte dal fatto che parliamo lingue diverse. Eppure, per riformare i lavori del Parlamento si può fare di più. Il nostro Presidente vi contribuisce, incoraggiandoci a presentare proposte politiche, e con la relazione Corbett noi compiamo numerosi significativi passi in avanti. Come ricordato dal collega Duff, i liberali appoggiano il lavoro dell'onorevole Corbett e l'impegno per rendere le procedure più razionali, più concrete e meno farraginose. Si tratta di modifiche molto importanti che spero possano essere accompagnate da una chiara volontà di fare un uso del Regolamento più accorto che in passato. In alcune situazioni, la creatività possibile nell'interpretare il Regolamento è grande. Ma vorremmo fare ancora di più per garantire dibattiti vivaci e riuscire a evadere più fascicoli in seno al Parlamento. In passato sono state presentate proposte per la creazione di una sorta di comitato tecnico. Forse potremmo ritornarvi in un secondo momento. Non siamo neppure del tutto soddisfatti della proposta relativa al trattamento delle urgenze e abbiamo pertanto proposto un compromesso destinato a dare loro più spazio. Come evidenziato dall’onorevole Kaufmann, l’importante lavoro che noi svolgiamo a favore dei diritti umani ha un’eco ben al di là delle pareti di questo Emiciclo. Sicuramente avremo motivo di apportare ulteriori modifiche, di compiere un passo in più, non ultimo dopo l’ampliamento, quando probabilmente tanto l’Assemblea, quanto i suoi gruppi politici diverranno più eterogenei che in precedenza. Si tratterà allora di trovare un equilibrio fra efficienza e democrazia. I cambiamenti più rilevanti per consentire al Parlamento un funzionamento pienamente democratico, responsabile e degno sono condizionate a modifiche dei Trattati e, allo stato attuale, noi non abbiamo un gran margine di manovra al riguardo. Occorre introdurre il diritto di codecisione in più ambiti, abolire una suddivisione del bilancio assai singolare e affrontare il problema degli spostamenti fra Strasburgo e Bruxelles."@it9
"Mr President, the European Parliament is one of the most open parliaments in the world. The Chamber is often packed, even though more people often attend the committee meetings. The voting and the preparatory work can be followed on the Internet, and hundreds of thousands of visitors to the locations in Strasbourg and Brussels get a sense of how the work proceeds. These are issues we can perhaps solve in the Convention. For the time being, Mr Corbett’s work is a major step forward for us, and I really wish to congratulate him on this. On quite a few occasions, I have seen sceptical seventeen year-olds put the headphones on and be fascinated by the fact that it is in actual fact possible to conduct a debate in different languages. There is a change in attitude on the part of these seventeen year-olds. I believe it would be good for the legitimacy of the EU if all school pupils were to have the opportunity to visit us. We should be proud of this openness, even if there is room for a number of improvements, which are also under way. Once people have ceased to be fascinated by Parliament’s openness, it is not however always easy to understand how we work. The voting goes on forever, with sometimes hundreds of amendments. Instead of a vigorous debate in the Chamber, with quick responses and opposition, we have a series of long monologues in which we read out our papers written in advance, as I am doing today. Sometimes, the Chamber is all but empty, in spite of the fact that interesting issues are being debated. That is partly due to the fact that we speak different languages. We can, however, do more to reform the work of Parliament. Our president is helping with this by ensuring that we table political proposals and, with Mr Corbett’s report, we are taking quite a few very significant steps forward. As my colleague, Mr Duff, said, the Group of the European Liberal, Democrat and Reform Party supports Mr Corbett’s work and his efforts to simplify and tighten up the procedures and make them more focused. These are very important changes, and I hope they may be accompanied by a desire to be more alert in making use of the Rules of Procedure than we have been previously. On certain issues, there is of course great creativity when it comes to using the Rules of Procedure. We should like to take still further steps with a view to obtaining more lively debates and disposing of more issues that come before the European Parliament. Proposals were tabled earlier for creating a type of technical committee. Perhaps we can return to that subject at a later stage. Nor are we completely satisfied with the proposal for dealing with urgent cases, and we have therefore proposed a compromise in order to highlight these issues. As Mrs Kaufmann indicated, we are carrying out important work on human rights which has resonance far beyond the walls of this Chamber. We shall certainly have the opportunity to make new changes and to take a step further, especially following enlargement when, presumably, both the Chamber and the political groups will be more heterogeneous than before. It is therefore a question of finding a balance between efficiency and democracy. The greatest changes required if the European Parliament is to operate entirely democratically, responsibly and satisfactorily depend upon treaty changes, and we are unable to do much on that score in the present situation. It is a question of introducing the right of co-decision on a greater number of issues, of getting rid of the peculiar way of dividing up the budget and of dealing with the matter of travel between Strasbourg and Brussels."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, het Europees Parlement is een van de meest open parlementen ter wereld. Deze zaal zit vaak vol, hoewel de publieke opkomst bij commissievergaderingen nog groter is. Stemmingen en debatten kunnen op internet worden gevolgd en honderden bezoekers in Straatsburg en Brussel komen ter plaatse de sfeer van onze werkzaamheden opsnuiven. De Conventie kan deze problemen misschien oplossen. Intussen doen wij met het verslag-Corbett al een grote stap vooruit en daarmee wil ik de heer Corbett van harte feliciteren. Ik heb meermalen gezien hoe sceptische zeventienjarigen op de publieke tribune plaatsnamen en gefascineerd waren toen ze zagen dat meertalige debatten mogelijk zijn. De opvattingen van deze zeventienjarigen veranderen daardoor. Ik denk dat het de legitimiteit van de EU ten goede zou komen als alle leerlingen ons kwamen bezoeken. Wij moeten trots zijn op de openheid, zelfs al kan deze nog verbeterd worden. Daar zijn wij trouwens mee bezig. Na de eerste verwondering over onze openheid is het niet altijd gemakkelijk te begrijpen hoe wij werken. De stemmingen zijn eindeloos met soms honderden amendementen. In plaats van een levendig debat met snelle replieken en tegenwerpingen krijgen wij hier een lange serie monologen, die wij van ons vooraf geschreven papiertje aflezen – zoals ik vandaag doe. Soms is de zaal bijna leeg, ook als er interessante thema’s op de agenda staan. Dit is gedeeltelijk te wijten aan het feit dat wij verschillende talen spreken. Wij kunnen echter meer doen om de werkzaamheden van het Parlement te hervormen. Onze Voorzitter ziet erop toe dat wij met politieke voorstellen komen en het verslag-Corbett is een meer dan een stap in de goede richting. Zoals collega Duff vertelde, steunen de liberalen de voorstellen van de heer Corbett betreffende een aanscherping, concentratie en vereenvoudiging van de procedures. Het zijn belangrijke veranderingen en ik hoop dat de bereidheid bestaat om ons Reglement op een alerter manier toe te passen dan tot nog toe het geval was. Wat de toepassing van het Reglement betreft, is de creativiteit soms groot. Wij willen graag verder gaan om de debatten levendiger te maken en verschillende problemen uit de weg te ruimen. Ooit werd voorgesteld een soort technisch comité op te richten. Misschien moeten wij dit in een later stadium opnieuw overwegen. Wij zijn evenmin tevreden met de hantering van de procedure voor belangrijke en dringende kwesties en hebben daarom een compromis voorgesteld om daaraan te verhelpen. Zoals collega Kaufmann opmerkte, leveren wij een belangrijke bijdrage aan de mensenrechten, wat tot buiten de muren van deze zaal bekend is. Wij zullen in de toekomst beslist nog de gelegenheid krijgen om nieuwe veranderingen ten uitvoer te brengen en een stap verder te gaan, vooral na de uitbreiding, wanneer dit Parlement en de fracties waarschijnlijk heterogener zullen zijn. Dan zal het zaak zijn een evenwicht te vinden tussen efficiëntie en democratie. Voor de belangrijkste wijzigingen die noodzakelijk zijn om van het Europees Parlement een absoluut democratisch, verantwoordelijk en volwaardig parlement te maken, zijn verdragswijzigingen vereist, en die kunnen wij op dit moment niet bewerkstelligen. Het medebeslissingsrecht moet voor een groter aantal gebieden gelden, de merkwaardige opsplitsing van de begroting moet verdwijnen, evenals het heen-en-weer-gereis tussen Straatsburg en Brussel."@nl2
"Senhor Presidente, o Parlamento Europeu é um dos parlamentos mais abertos do mundo. Esta Câmara tem frequentemente a sua lotação esgotada, ainda que, muitas vezes, as reuniões das comissões sejam mais concorridas. As votações e os trabalhos preparatórios podem ser acompanhados pela Internet, e centenas de milhares de visitantes às instalações do Parlamento em Estrasburgo e Bruxelas tomam contacto directo com o seu funcionamento. Talvez seja possível resolver estas questões na Convenção. Até lá, o trabalho do senhor deputado Corbett já constitui um grande avanço, pelo qual o felicito sinceramente. Já em diversas ocasiões observei cépticos jovens de 17 anos colocarem os auscultadores e ficarem fascinados ao constatarem que, de facto, é possível discutir em línguas diferentes. Alguma coisa muda na atitude desses jovens. Penso que seria positivo para a legitimidade da UE que toda a juventude escolar tivesse a oportunidade de nos visitar. Devemos ter orgulho nesta abertura, ainda que se possa melhorar uma série de aspectos, o que, aliás, está a ser feito. No entanto, passado o fascínio pela abertura, nem sempre é fácil às pessoas perceberem como trabalhamos. As votações são intermináveis, por vezes com centenas de propostas de alteração. Em vez de debates vivos, com réplicas e objecções rápidas, assistimos nesta Câmara a longos monólogos, em que lemos os papéis que trazemos escritos – como estou agora a fazer. Por vezes, a câmara está quase vazia, apesar de estarem a ser discutidas questões interessantes. Isto deve-se, em parte, ao facto de falarmos línguas diferentes. No entanto, é possível fazermos mais para reformar o trabalho do Parlamento. O nosso presidente dá o seu contributo, incentivando o aparecimento de propostas políticas, e o relatório do senhor deputado Corbett traz-nos avanços muito significativos. Tal como já disse o meu colega senhor deputado Duff, o Grupo do Partido Europeu dos Liberais, Democratas e Reformistas, a que pertenço, apoia o trabalho do senhor deputado Corbett e o seu esforço no sentido de aperfeiçoar, focalizar e simplificar os procedimentos. Trata-se de mudanças muito importantes, e espero que encontrem correspondência na vontade de utilizar o Regimento de uma forma mais avisada do que até agora. Em determinadas questões há, de facto, uma grande criatividade na utilização do Regimento. Estamos dispostos a ir ainda mais longe, para conseguirmos ter debates mais vivos e varrer mais questões de cima da mesa do Parlamento. Já anteriormente surgiram propostas de criação de uma espécie de comité técnico. Talvez possamos regressar a este tema numa fase posterior. Também não estamos totalmente satisfeitos com a proposta relativa ao tratamento a dar aos debates sobre questões urgentes, e por isso propusemos um compromisso para antecipar estas questões. Tal como lembrou a senhora deputada Kaufmann, desenvolvemos aqui um trabalho muito importante em defesa dos direitos humanos, que tem eco muito para além das paredes desta sala. Haverá, seguramente, razões para introduzirmos novas alterações, para avançar mais alguns passos, nomeadamente após o alargamento, altura em que, provavelmente, tanto a Câmara como os grupos políticos serão mais heterogéneos do que têm sido até agora. Teremos então de encontrar um equilíbrio entre eficácia e democracia. As mudanças mais importantes que são necessárias para que o Parlamento Europeu funcione de uma forma plenamente democrática, responsável e digna dependem, porém, de alterações ao Tratado e, nesta matéria, não podemos actualmente fazer muito. Refiro-me ao reconhecimento do direito de co-decisão em relação a mais questões, à abolição da bizarra divisão do orçamento e às viagens entre Estrasburgo e Bruxelas."@pt11
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph