Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-05-30-Speech-4-161"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Kommissionär Fischler har just förklarat för kammaren att det europeiska initiativet för att avskaffa tullavgifter på importer av produkter från de minst utvecklade länderna – det så kallade ”Allt utom vapen-initiativet” – riskerar att omfatta importer av jordbruksprodukter med genmodifierade organismer. Han menar att dessa länder skulle tvingas att tillverka produkter med genmodifierade organismer för att öka produktiviteten, att de inte skulle kunna göra på annat sätt, och att vi å vår sida skulle vara tvingade att köpa dessa produkter och äta dem för att underlätta deras utveckling! Skulle det gå till på det viset är det lätt att se faran: Utvecklingsstödet skulle komma att tjäna som svepskäl för att få oss att importera genmodifierade produkter och för att kullkasta de skyddsåtgärder som de europeiska folken har velat förse sig med mot den typen av produkter. Och i ett andra skede kommer man med all säkerhet att hämta argument från dessa undantagsmässiga importer, och säga att vi för konsekvensens skull bör avskaffa alla våra förbud mot odling och saluföring av genmodifierade produkter. Vi är sedan lång tid tillbaka bekanta med den typen av manövrer från kommissionens sida. Manövrerna styrs av enskilda intressen, vilka vet vi inte, men vi vet i alla fall vem som kommer att offras: Europas folk."@sv13
lpv:translated text
"Commissaris Fischler heeft in deze vergaderzaal zeer onlangs verklaard dat het besluit van de Europese Unie om geen invoerrechten te heffen op producten afkomstig uit de minst ontwikkelde landen – het zogeheten initiatief “Everything but Arms” – het risico met zich meebrengt dat genetisch gemodificeerde landbouwproducten ingevoerd worden. Deze landen, zo stelde hij, móeten wel GGO’s produceren, omdat ze anders hun productiviteit niet kunnen vergroten, en wij van onze kant zouden die producten moeten kopen en in ons voedsel moeten verwerken in het kader van de ontwikkelingshulp! Mocht het inderdaad zover komen, dan ontstaat er een reëel gevaar: onder het mom van ontwikkelingshulp zouden we ertoe aangezet worden GGO’s in te voeren en zou de beschermingswal afgebroken worden die de Europese volken bewust tegen deze producten hebben opgeworpen. En in een volgend stadium zou deze afwijkende importregeling ongetwijfeld als argument gebruikt worden om met het oog op de noodzakelijke samenhang te pleiten voor afschaffing van alle verbodsbepalingen inzake de teelt en verhandeling van GGO’s. Dit soort kunstgrepen heeft de Commissie in het verleden wel vaker toegepast. Welke belangen zij daarbij op het oog heeft is niet duidelijk, maar over degenen die er het slachtoffer van zijn kan geen misverstand bestaan: dat zijn de volken van Europa."@nl2
lpv:translated text
"Ο Επίτροπος Fischler δήλωσε προ ολίγου στο Σώμα ότι η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για αδασμολόγητες εισαγωγές προϊόντων από τις λιγότερο προηγμένες χώρες – η λεγόμενη πρωτοβουλία “Όλα, εκτός από όπλα” – κινδυνεύει να περιλάβει και την εισαγωγή γεωργικών προϊόντων ΓΤΟ. Πράγματι, σύμφωνα με τον Επίτροπο, οι εν λόγω χώρες είναι υποχρεωμένες να παράγουν ΓΤΟ για να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους, δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά, ενώ εμείς, από την πλευρά μας, είμαστε υποχρεωμένοι να τους αγοράσουμε και να τους φάμε για να βοηθήσουμε την ανάπτυξη! Αν συμβεί αυτό, ο κίνδυνος είναι προφανής: η αναπτυξιακή βοήθεια θα χρησιμεύσει ως πρόσχημα για να μας αναγκάσει να εισάγουμε ΓΤΟ και να καταστρατηγήσει την προστασία που οι ευρωπαϊκοί λαοί θέλησαν να αποκτήσουν απέναντί τους. Και σε δεύτερη φάση, αυτές οι κατά παρέκκλιση εισαγωγές θα χρησιμοποιηθούν ως επιχείρημα για να υποστηριχθεί ότι, για λόγους συνεκτικότητας, θα πρέπει να καταργήσουμε όλες τις απαγορεύσεις καλλιέργειας και διάθεσης στο εμπόριο ΓΤΟ. Γνωρίζουμε αυτό το είδος ελιγμών της Επιτροπής εδώ και πολύ καιρό. Οι ελιγμοί αυτοί κατευθύνονται από άγνωστο ποια συμφέροντα, αλλά, εν πάση περιπτώσει, γνωρίζουμε καλά ποια θα είναι τα θύματά τους: οι λαοί της Ευρώπης."@el8
lpv:translated text
"Commissioner Fischler has just stated in this House that the European initiative to accept, duty-free, imports of products from the least developed countries – the so-called Everything but arms initiative – would run the risk of accepting imports of GMO agricultural products. According to Mr Fischler, those countries would be obliged to produce GMO crops in order to increase their productivity. They would have no choice, and we, for our part, would be obliged to buy them and eat them for the sake of assisting development. If that were to happen, we can see what the danger would be: development aid would be used as a pretext to make us import GMOs and to undermine the protection with which the people of Europe had hoped to defend themselves against such products. Then, later on, these exceptional imports would no doubt be used to argue that, for the sake of consistency, we should abolish all our prohibitions on the growing and selling of GMOs. For a long time now we have been familiar with this sort of manoeuvre on the part of the Commission. We do not know what interests lie behind such manoeuvres, but we do know who will be the victims: the victims will be the people of Europe."@lv10
lpv:translated text
"Komission jäsen Fischler ilmoitti juuri parlamentille, että Euroopan aloite olla perimättä tuontitullia vähiten kehittyneiden maiden tuontituotteilta – niin sanottu "Kaikkea paitsi aseita" -aloite – saattaa kattaa muuntogeenisiä organismeja (GMO) sisältävien maataloustuotteiden tuonnin. Hänen mukaansa nämä maat joutuvat tuottamaan GMO:ita kasvattaakseen tuottavuuttaan, niillä ei ole muita vaihtoehtoja, ja meidän taas on kehitysavun nimissä pakko ostaa ja syödä näitä GMO:ita! Jos näin olisi, vaara olisi ilmeinen: kehitysapua käytettäisiin tekosyynä GMO:iden tuonnille ja niiden suojatoimien kiertämiselle, joita eurooppalaiset ovat itselleen vahvistaneet. Tämän jälkeen näihin sääntöjen vastaisiin tuontituotteisiin vedoten voitaisiin vaatia, että meidän on johdonmukaisuuden nimissä luovuttava omista GMO:iden viljely- ja myyntikielloistamme. Komissio on tunnetusti harrastanut tällaisia temppuja jo pitkään. Niiden taustalla on ties mitä eturyhmiä, mutta niiden uhrit kyllä tunnetaan: Euroopan kansat."@fi5
lpv:translated text
"Kommissær Fischler har netop fortalt forsamlingen, at det europæiske initiativ om at godkende afgiftsfri import af produkter fra de mindst udviklede lande - kaldet Alt undtagen våben-initiativet - risikerer at inkludere godkendelse af import af genmodificerede landbrugsprodukter Faktisk ville disse lande i henhold til kommissæren være tvunget til at producere GMO'er for at øge deres produktivitet, de havde ikke andet valg, og vi ville på vores side være tvunget til at købe dem og spise dem for at bidrage til udviklingen! Hvis det skulle gå sådan, er faren ikke svær at få øje på, nemlig at udviklingshjælp ville blive brugt som undskyldning for at få os til at importere GMO'er og for at nedbryde de værn imod genmodificerede produkter, som de europæiske befolkninger har ønsket at omgive sig med. Og i anden omgang ville disse undtagelser for importen blive brugt som argument for at sige, at vi for at være konsekvente bør afstå fra alle vores forbud mod dyrkning og markedsføring af GMO'er. Vi har længe kendt til denne form for manøvrer fra Kommissionens side. Disse manøvrer er styret af vi ved ikke hvilke interesser, men under alle omstændigheder er vi godt klar over, hvem der bliver ofre for dem, nemlig Europas befolkninger."@da1
lpv:translated text
"Commissioner Fischler has just stated in this House that the European initiative to accept, duty-free, imports of products from the least developed countries – the so-called Everything but arms initiative – would run the risk of accepting imports of GMO agricultural products. According to Mr Fischler, those countries would be obliged to produce GMO crops in order to increase their productivity. They would have no choice, and we, for our part, would be obliged to buy them and eat them for the sake of assisting development. If that were to happen, we can see what the danger would be: development aid would be used as a pretext to make us import GMOs and to undermine the protection with which the people of Europe had hoped to defend themselves against such products. Then, later on, these exceptional imports would no doubt be used to argue that, for the sake of consistency, we should abolish all our prohibitions on the growing and selling of GMOs. For a long time now we have been familiar with this sort of manoeuvre on the part of the Commission. We do not know what interests lie behind such manoeuvres, but we do know who will be the victims: the victims will be the people of Europe."@en3
lpv:translated text
". – (FR) El Comisario Fischler acaba de declarar en esta Asamblea que la iniciativa europea de aceptar con franquicia de derechos las importaciones de productos de países menos avanzados – llamada iniciativa corría el riesgo de incluir la aceptación de importaciones de productos agrícolas OGM. Efectivamente, según él, estos países estarían obligados a producir OGM para incrementar su productividad, no podrían actuar de otra manera, ¡y nosotros estaríamos obligados a comprarlos y a comerlos para ayudar al desarrollo! Si así fuera, se ve bien el peligro: la ayuda al desarrollo serviría de pretexto para llevarnos a importar OGM, y para subvertir las protecciones con las que los europeos han querido protegerse. Y, en un segundo momento, estas importaciones derogatorias servirían de argumento para decir que, por coherencia, hemos de derogar todas nuestras prohibiciones de cultivo y comercialización de OGM. Conocemos este tipo de maniobra desde hace mucho tiempo por parte de la Comisión. Estas maniobras están dirigidas por no se sabe qué intereses, pero en todo caso se sabe bien quiénes serán las víctimas: los pueblos de Europa."@es12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"“Todo excepto las armas”"12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"O senhor Comissário Fischler acaba de declarar nesta assembleia que a iniciativa europeia de aceitar com isenção de direitos as importações de produtos dos países menos avançados - a dita iniciativa " " - corria o risco de incluir a aceitação de importações de produtos agrícolas OGM. Com efeito, segundo ele, estes países serão obrigados a produzir OGM a fim de aumentar a sua produtividade, não o poderão fazer de outra maneira, e nós, pelo nosso lado, seremos obrigados a comprá-los e a comê-los para ajudar o desenvolvimento! Postas as coisas assim, estamos bem a ver o perigo: a ajuda ao desenvolvimento servirá de pretexto para nos levar a importar OGM e para subverter as protecções que os povos europeus decidiram adoptar relativamente a estes. E, numa segunda fase, usarão de certeza estas importações derrogatórias como argumento para dizer que, por uma questão de coerência, devemos anular todas as nossas interdições relativas à cultura e à comercialização de OGM. Conhecemos este género de manobra da Comissão há já muito tempo. Estas manobras são orientadas em função, sabe-se lá de que interesses, mas o certo é que sabemos perfeitamente quem são as vítimas: os povos da Europa."@pt11
lpv:translated text
". Kommissar Fischler hat vor dem Hohen Haus erklärt, dass die europäische Initiative zur zollfreien Einfuhr von Erzeugnissen der am wenigsten entwickelten Länder, d. h. die so genannte Initiative „Alles außer Waffen“, die Gefahr in sich berge, dass auch Einfuhren von GVO-haltigen Agrarerzeugnissen akzeptiert werden müssten. Denn nach seinen Worten wären diese Länder gezwungen, GVO herzustellen, um ihre Produktivität zu erhöhen; ihnen würde nichts anderes übrig bleiben, und wir müssten sie dann abnehmen und essen, um so zur Entwicklung beizutragen! Wenn dies so wäre, dann lässt sich folgende Gefahr leicht ausmachen: Die Entwicklungshilfe würde als Vorwand dienen, um uns zur Einfuhr von GVO zu veranlassen und um die Schutzmaßnahmen zu unterlaufen, die die europäischen Völker gegen sie ergriffen haben. In einer zweiten Phase würden dann sicherlich diese der Ausnahmeregelung unterliegenden Einfuhren als Argument herangezogen, um zu sagen, dass wir um der Kohärenz willen alle unsere Verbote hinsichtlich des Anbaus und der Vermarktung von GVO abschaffen müssten. Solche Manöver von Seiten der Kommission sind uns schon lange bekannt. Sie dienen Interessen, die keiner so genau kennt, doch auf jeden Fall ist genau bekannt, wer die Opfer sein werden: die Völker Europas."@de7
lpv:translated text
"Il Commissario Fischler ha appena dichiarato all’Assemblea che l’iniziativa per concedere l’esenzione dai dazi di importazione per i prodotti dei paesi meno sviluppati – la cosiddetta iniziativa “Tutto tranne che le armi” – rischia di consentire importazioni di prodotti agricoli OGM. Infatti, secondo il Commissario, tali paesi sarebbero obbligati a produrre OGM per aumentare la produttività - non potrebbero fare altrimenti - e noi, dal canto nostro, saremmo obbligati ad acquistarli e a consumarli per contribuire allo sviluppo! Se andiamo avanti così, possiamo facilmente intravedere il pericolo: gli aiuti allo sviluppo servirebbero come pretesto per importare OGM e per aggirare le protezioni di cui i popoli europei hanno voluto munirsi per contrastare tali prodotti. In un secondo tempo si potrebbe forse arrivare ad utilizzare l’argomentazione delle importazioni in deroga per affermare che, per coerenza, dovremmo abolire tutti i divieti culturali e commerciali sugli OGM. Conosciamo da tempo questo genere di mosse della Commissione. Queste manovre sono dirette da interessi non meglio precisati, ma in ogni caso si sa chi ne saranno le vittime: i popoli europei."@it9
lpv:spoken text
". - Le commissaire Fischler vient de déclarer dans cette assemblée que l'initiative européenne d'accepter en franchise de droits les importations de produits des pays les moins avancés - dite initiative " " - risquait d'inclure l'acceptation d'importations de produits agricoles OGM. En effet, selon lui, ces pays seraient obligés de produire des OGM pour accroître leur productivité, ils ne pourraient pas faire autrement, et nous, de notre côté, nous serions obligés de les acheter et de les manger pour aider au développement ! S'il en allait ainsi, on voit bien le danger : l'aide au développement servirait de prétexte pour nous amener à importer des OGM, et pour subvertir les protections dont les peuples européens ont voulu se munir à leur égard. Et dans un deuxième temps, il serait sans doute tiré argument de ces importations dérogatoires pour dire que, par cohérence, nous devons abolir toutes nos interdictions de culture et de commercialisation d'OGM. Nous connaissons ce genre de manœuvre depuis longtemps de la part de la Commission. Ces manœuvres sont dirigées par on ne sait quels intérêts, mais en tout cas on sait bien qui en seront les victimes : les peuples d'Europe."@fr6
lpv:unclassifiedMetadata
"Tout, sauf les armes"6
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20020530.6.4-161"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph