Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-05-16-Speech-4-187"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20020516.10.4-187"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – The Commission shares the concern about Zimbabwe following the presidential elections, in terms of the legitimacy of the present government, the issue of freedom of the press, continued violence, the economic crisis and the associated food shortages. As to Mr Mulder's suggestion of doing something about the assets in Europe of leaders of Zimbabwe, we have not been very good at delivering on the justified, legitimate demand from Nigeria to identify and retrieve the money that was stolen by the previous military government. Some progress has been made, fortunately, with a number of court rulings and this is important. I mention it to illustrate the difficulty of simply delivering something like this, but it is an area that needs to be investigated. We have a question of extraterritoriality to discuss with these kinds of sanctions, and this is not very easy. There are important principles at stake in those decisions and discussions. So, much as I welcome the thrust and the direction of the thinking in Mr Mulder's contribution, we have to be careful about what we do. It is clear that the election results did not reflect the will of the people of Zimbabwe. The process leading up to the elections, as well as the conduct of the elections, were characterised by deliberate attempts by the authorities to prevent free and fair elections. We are particularly concerned about the continued violence and repression prevailing in Zimbabwe, the crushing of the opposition, civil society and the independent press. Putting an end to violence and the resolution of the political conflict through negotiation is the highest priority. Only with a degree of social peace can the rule of law be re-established, and, with it, the impartiality of state institutions, such as the security forces. The EU has applied targeted sanctions against members of the ruling party and a moratorium on bilateral ministerial contacts. It is possible that the Council may decide to further extend sanctions in view of the stalemate and lack of progress in inter-party dialogue and the continued repression and violence we see in Zimbabwe. I would like to underline that the situation in Zimbabwe has now become a very real emergency, and is likely to become a protracted one. We have anticipated humanitarian needs and are addressing food shortages and the needs of refugees and internally-displaced people. EUR 18 million is available to cover immediate needs. This figure is not fixed, but it reflects the needs assessment we have made so far. This is the way we normally do things. We have to ensure that this is the basis of our decisions. These funds will be managed by the World Food Programme and by different NGOs, reflecting the need to avoid political games. Although prepared to make a major effort to assist the population, we are fully aware of reports pointing to the government of Zimbabwe's use of the food crisis for political purposes. In our contacts with the Zimbabwean authorities we have systematically stressed that all of those affected by a humanitarian emergency need to be assisted, regardless of their political conviction, and reiterated the need for non-partisan food distribution. Unfortunately, about 18 months ago, one of our attempts to distribute food in an even-handed way was disrupted by violence. Moreover, we have emphasised that in Zimbabwe – once a food-exporting country – the present food shortages are mainly the product of misguided policies and only partly the result of drought. The drought problem is, however, a regional problem and has the negative effect of making it more difficult to buy food in the region in order to assist Zimbabwe. Thus, things are more complicated because of the drought, but the real problems we are faced with in Zimbabwe do not basically stem from the drought but are a product of misguided policies. We believe that the international community should follow the situation very closely. A European Union Troika visit to the SADC region will take place next week to confer with SADC countries in looking for courses of action, and to support regional efforts to broker a negotiated political settlement in the internal Zimbabwean crisis. We hope to initiate a real dialogue on Zimbabwe and to promote coordination between the EU and the SADC region. In fact, we managed to establish a close political dialogue with the SADC region at political level during the difficult months – winter and early spring – this year, but we need to move that discussion further in order to try to create a positive influence on the situation in Zimbabwe."@en3
lpv:translated text
". Kommissionen deler bekymringen over Zimbabwe efter præsidentvalgene, både hvad angår den nuværende regerings legitimitet og spørgsmålet om ytringsfrihed for pressen, den fortsatte vold, den økonomiske krise og den efterfølgende fødevareknaphed. Med hensyn til hr. Mulders forslag om at gøre noget i forbindelse med Zimbabwes lederes aktiver i Europa, har vi ikke vist tilstrækkelige resultater i forbindelse med Nigerias begrundede, legitime krav om at identificere og inddrive de midler, der blev stjålet fra den tidligere militære regering. Der er heldigvis sket fremskridt med en række domsafsigelser, og det er vigtigt. Jeg nævner det for at illustrere vanskeligheden i at løse dette problem, men det er et område, der skal undersøges nøjere. Vi skal drøfte spørgsmålet om ekstraterritorialitet i forbindelse med disse sanktioner, og det er ikke let. Der er vigtige principper at tage hensyn til. Selv om jeg således bifalder indholdet og retningen i hr. Mulders indlæg, skal vi udvise forsigtighed. Det er tydeligt, at valgresultaterne ikke afspejler holdningen hos befolkningen i Zimbabwe. Valgprocedurerne inden og under selve valget karakteriseres som myndighedernes overlagte forsøg på at forhindre et frit og retfærdigt valg. Vi er især bekymret over den fortsatte vold og undertrykkelse i Zimbabwe, tilsidesættelsen af oppositionen, det civile samfund og den uafhængige presse. Den højeste prioritet er nu at sætte en stopper for volden og løse den politiske konflikt gennem forhandlinger. Retsstatsprincippet kan kun genindføres, hvis der er en vis social fred og neutralitet hos statsinstitutioner som f.eks. sikkerhedsstyrkerne. EU har indført målrettede sanktioner over for medlemmer af det regerende parti og en fredningsperiode i forbindelse med bilaterale ministerielle kontakter. Det er muligt, at Rådet fastsætter yderligere sanktioner på grund af de manglende fremskridt i dialogen mellem partierne og den fortsatte undertrykkelse og vold, som vi oplever i Zimbabwe. Jeg vil gerne understrege, at situationen i Zimbabwe nu er en reel nødsituation, som kan blive langvarig. Vi har forudset de humanitære behov og forsøger at løse problemerne med fødevareknaphed og flygtningenes og de fordrevnes behov. Der er afsat 18 millioner euro til de basale behov. Det endelige beløb er ikke fastsat, men er resultatet af vores foreløbige vurdering. Sådan plejer vi at gøre. Vi skal sikre, at det er grundlaget for vores beslutninger. Disse midler forvaltes af Verdensfødevareprogrammet og forskellige ngo'er og afspejler behovet for at undgå politiske spil. Selv om vi er villige til at gøre en meget stor indsats for at hjælpe befolkningen, er vi meget bevidste om rapporter om, at regeringen udnytter fødevarekrisen til politiske formål. I alle vores kontakter med Zimbabwes myndigheder har vi systematisk understreget, at alle, der befinder sig i en humanitær nødsituation, har behov for bistand, uanset politisk overbevisning, samt fremhævet behovet for uafhængig uddeling af fødevarer. For omkring 18 måneder siden blev et af vores forsøg på at uddele fødevarer netop afbrudt af vold. Vi har endvidere understreget, at den øjeblikkelige fødevareknaphed i Zimbabwe - som en gang var et fødevareeksporterende land - hovedsagelig er en følge af vildledende politik og kun delvist skyldes tørken. Tørken er imidlertid et regionalt problem, som har den negative virkning, at det er mere vanskeligt at købe fødevarer i området til at hjælpe Zimbabwe. Tørken komplicerer situationen, men de reelle problemer i Zimbabwe er grundlæggende ikke et resultat af tørke, men af vildledende politik. Vi mener, at det internationale samfund skal overvåge situationen nøje. EU's trojka vil besøge SADC-regionen i næste uge for at konferere med SADC-landene om foranstaltninger og støtte regionale bestræbelser på at mægle i forsøget på at indgå et politisk forlig i den interne krise i Zimbabwe. Vi håber at kunne indlede en reel dialog om Zimbabwe og fremme koordineringen mellem EU og SADC-regionen. Faktisk lykkedes det os at etablere en tæt politisk dialog med SADC-regionen i de vanskelige måneder - vinter og tidligt forår - i år, men vi skal nå videre i drøftelserne for at få positiv indflydelse på situationen i Zimbabwe."@da1
"Die Kommission teilt die Sorge über die Lage in Simbabwe nach den Präsidentschaftswahlen, was die Legitimität der gegenwärtigen Regierung, die Frage der Pressefreiheit, die fortgesetzte Gewalt, die Wirtschaftskrise und die damit einhergehende Lebensmittelknappheit betrifft. Zu Herrn Mulders Vorschlag, etwas mit dem Vermögen simbabwischer Führer in Europa zu unternehmen: Wir waren nicht sonderlich erfolgreich, als es um die berechtigte, legitime Forderung Nigerias ging, das von der vorangegangenen Militärregierung gestohlene Geld aufzuspüren und zurückzugeben. Zum Glück konnten wir mit einer Reihe von Gerichtsentscheidungen gewisse Fortschritte erzielen, und das ist wichtig. Ich erwähne das, um zu verdeutlichen, wie schwer doch so etwas zu bewerkstelligen ist. Aber das ist ein Gebiet, das noch näher untersucht werden muss. Bei solchen Sanktionen ergibt sich das Problem der Exterritorialität, und das muss diskutiert werden, was nicht ganz einfach ist. Bei solchen Entscheidungen und Diskussionen stehen wichtige Prinzipien auf dem Spiel. So sehr ich den Vorstoß und die Denkrichtung in dem Beitrag von Herrn Mulder auch begrüße, müssen wir doch vorsichtig vorgehen. Es ist klar, dass die Wahlergebnisse nicht den Willen des Volkes von Simbabwe widerspiegeln. Sowohl der den Wahlen vorausgegangene Prozess als auch die Durchführung der Wahlen waren von bewussten Versuchen der Behörden geprägt, freie und faire Wahlen zu verhindern. Besonders beunruhigt sind wir über die anhaltende Gewalt und Unterdrückung in Simbabwe, über die Zerschlagung der Opposition, der Bürgergesellschaft und der unabhängigen Presse. Die Beendigung der Gewalt und die Lösung des politischen Konflikts auf dem Verhandlungsweg haben oberste Priorität. Nur mit einem gewissen sozialen Frieden kann die Rechtsstaatlichkeit wieder hergestellt werden und mit ihr die Unparteilichkeit staatlicher Institutionen wie beispielsweise der Sicherheitskräfte. Die EU hat gegen Mitglieder der herrschenden Partei gezielte Sanktionen angewendet und ein Moratorium auf dem Gebiet bilateraler Kontakte auf Ministerebene verhängt. Möglicherweise entscheidet der Rat angesichts der Pattsituation und mangelnder Fortschritte im Dialog zwischen den Parteien sowie aufgrund der fortgesetzten Unterdrückung und Gewalt in Simbabwe über eine Ausweitung der Sanktionen. Ich möchte unterstreichen, dass jetzt in Simbabwe eine ganz reale Notlage entstanden ist, die sich vermutlich sehr lange hinziehen wird. Wir haben vorhergesehen, dass humanitäre Hilfe vonnöten sein würde, und kümmern uns um das Problem der Lebensmittelknappheit sowie die Bedürfnisse von Flüchtlingen und Vertriebenen innerhalb des Landes. Für die Soforthilfe stehen 18 Millionen Euro zur Verfügung. Diese Zahl ist nicht endgültig, sondern beruht lediglich auf unseren bisherigen Bedarfsanalysen. Das entspricht unserer üblichen Vorgehensweise. Wir müssen gewährleisten, dass wir unsere Entscheidungen auf dieser Grundlage treffen. Die Mittel werden vom Welternährungsprogramm und von verschiedenen NRO verwaltet, womit wir politische Manipulationen verhindern wollen. Wir sind zwar auf große Anstrengungen zur Unterstützung der Bevölkerung vorbereitet, nehmen aber sehr aufmerksam Berichte zur Kenntnis, aus denen hervorgeht, dass die Regierung von Simbabwe die Nahrungsmittelkrise für politische Zwecke missbraucht. Bei unseren Kontakten mit den Behörden von Simbabwe haben wir immer wieder betont, dass allen von humanitärer Not Betroffenen ungeachtet ihrer politischen Überzeugung geholfen werden muss und die Lebensmittelverteilung unparteiisch zu erfolgen hat. Leider wurde vor etwa anderthalb Jahren einem unserer Versuche zur gerechten Verteilung von Lebensmitteln mit Gewalt ein Ende gesetzt. Außerdem haben wir betont, dass der gegenwärtige Lebensmittelmangel in Simbabwe einst ein Lebensmittel exportierendes Land hauptsächlich das Ergebnis verfehlter Politik und nur zum Teil eine Folge der Dürre ist. Die Dürre ist indes ein regionales Problem mit dem negativen Effekt, das der Kauf von Lebensmitteln in der Region zur Unterstützung von Simbabwe noch erschwert wird. Die Trockenheit hat also alles noch komplizierter gemacht, aber die eigentlichen Probleme, mit denen wir in Simbabwe zu tun haben, rühren im Grunde nicht von der Dürre her, sondern sind ein Ergebnis verfehlter Politik. Wir meinen, dass die internationale Gemeinschaft die Lage sehr aufmerksam verfolgen sollte. In der nächsten Woche wird eine EU-Troika der SADC-Region einen Besuch abstatten, um mit SADC-Ländern zu beraten, wie weiter vorgegangen werden soll, und um die regionalen Vermittlungsbemühungen mit dem Ziel einer politischen Beilegung der innenpolitischen Krise Simbabwes auf dem Verhandlungswege zu unterstützen. Wir hoffen, einen echten Dialog über Simbabwe in Gang zu setzen und die Abstimmung zwischen der EU und der SADC-Region zu fördern. In den schwierigen Monaten dieses Jahres im Winter und zu Beginn des Frühjahrs ist es uns gelungen, einen vertrauensvollen politischen Dialog mit der SADC-Region auf politischer Ebene zu organisieren, aber wir müssen diese Diskussion weiter voranbringen und zu versuchen, einen positiven Einfluss auf die Lage in Simbabwe auszuüben."@de7
"Η Επιτροπή συμμερίζεται την ανησυχία σχετικά με τη Ζιμπάμπουε μετά τις προεδρικές εκλογές, όσον αφορά τη νομιμότητα της παρούσας κυβέρνησης, το ζήτημα της ελευθερίας του Τύπου, τη συνεχιζόμενη βία, την οικονομική κρίση και τις συναφείς ελλείψεις σε τρόφιμα. Όσον αφορά την πρόταση του κυρίου Mulder να κάνουμε κάτι σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία των ηγετών της Ζιμπάμπουε στην Ευρώπη, δεν καταφέραμε ως τώρα να φέρουμε εις πέρας το δικαιολογημένο και νόμιμο αίτημα της Νιγηρίας να αναγνωριστούν και να επιστραφούν τα χρήματα που κλάπηκαν από την προηγούμενη στρατιωτική κυβέρνηση. Κάποια πρόοδος έχει γίνει, ευτυχώς, με έναν αριθμό δικαστικών αποφάσεων, και αυτό είναι σημαντικό. Το αναφέρω για να δείξω τη δυσκολία που έχει η πραγματοποίηση ενός τέτοιου αιτήματος, αλλά είναι ένα ζήτημα που πρέπει να εξεταστεί. Πρέπει να συζητήσουμε το ζήτημα της διεθνούς δικαιοδοσίας όταν πρόκειται για τέτοιες κυρώσεις, και αυτό δεν είναι πολύ εύκολο. Υπάρχουν σημαντικές αρχές που διακυβεύονται σε τέτοιες αποφάσεις και συζητήσεις. Έτσι, όσο και αν χαιρετίζω την ώθηση και την κατεύθυνση του σκεπτικού της πρότασης του κυρίου Mulder, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ως προς το πώς θα ενεργήσουμε. Είναι προφανές ότι τα αποτελέσματα των εκλογών δεν αντικατόπτρισαν την επιθυμία του λαού της Ζιμπάμπουε. Η διαδικασία που οδήγησε στις εκλογές, καθώς και η διεξαγωγή των εκλογών, χαρακτηρίστηκαν από εσκεμμένες προσπάθειες των αρχών να παρεμποδίσουν τη διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών. Ανησυχούμε ιδιαιτέρως για τη συνεχιζόμενη βία και καταπίεση που επικρατεί στη Ζιμπάμπουε, τη σύνθλιψη της αντιπολίτευσης, της κοινωνίας των πολιτών και του ανεξάρτητου Τύπου. Ο τερματισμός της βίας και η επίλυση των πολιτικών συγκρούσεων αποτελούν ζητήματα υψίστης προτεραιότητας. Μόνο με κάποιον βαθμό κοινωνικής ειρήνης μπορεί να αποκατασταθεί το κράτος δικαίου και μαζί με αυτό η αμεροληψία των κρατικών θεσμών, όπως οι δυνάμεις ασφαλείας. Η ΕΕ έχει επιβάλει κυρώσεις προσδιορισμένου στόχου εναντίον μελών του κυβερνώντος κόμματος και μορατόριουμ διμερών υπουργικών επαφών. Είναι πιθανόν το Συμβούλιο να αποφασίσει την εφαρμογή περαιτέρω κυρώσεων ενόψει του αδιεξόδου και της έλλειψης προόδου στον ενδοκομματικό διάλογο και της συνεχιζόμενης καταπίεσης και βίας που βλέπουμε στη Ζιμπάμπουε. Θα ήθελα να τονίσω ότι η κατάσταση στη Ζιμπάμπουε αποκτά πλέον χαρακτήρα έκτακτης ανάγκης, και είναι πιθανόν να παραταθεί επ’ αόριστον. Αναμέναμε κάποιες ανθρωπιστικής φύσεως ανάγκες και αντιμετωπίζουμε τις ελλείψεις σε τρόφιμα και τις ανάγκες των προσφύγων και των εσωτερικά μετακινούμενων πληθυσμών. 18 εκατομμύρια ευρώ διατίθενται για την κάλυψη των άμεσων αναγκών. Το ποσό αυτό δεν είναι σταθερό, αλλά αντικατοπτρίζει τις ανάγκες που έχουμε εκτιμήσει έως τώρα. Συνήθως, ενεργούμε κατά αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτή είναι η βάση των αποφάσεών μας. Αυτά τα κεφάλαια θα τα διαχειριστεί το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα και διάφορες ΜΚΟ, δείχνοντας έτσι την ανάγκη αποφυγής πολιτικών παιχνιδιών. Αν και είμαστε προετοιμασμένοι να κάνουμε μεγάλη προσπάθεια για να βοηθήσουμε τον πληθυσμό, γνωρίζουμε πολύ καλά το περιεχόμενο εκθέσεων που αφήνουν να εννοηθεί ότι η κυβέρνηση της Ζιμπάμπουε χρησιμοποιεί την επισιτιστική κρίση για πολιτικούς σκοπούς. Στις επαφές μας με τις αρχές της Ζιμπάμπουε έχουμε τονίσει συστηματικά ότι όλοι όσοι εμπλέκονται σε κατάσταση ανθρωπιστικής επείγουσας ανάγκης πρέπει να λάβουν βοήθεια, ανεξαρτήτως των πολιτικών τους πεποιθήσεων, και επαναλάβαμε την ανάγκη για μη μεροληπτική διανομή τροφίμων. Δυστυχώς, πριν από 18 μήνες περίπου, μία από τις προσπάθειές μας να διανέμουμε τρόφιμα ισότιμα διακόπηκε από βίαια επεισόδια. Επιπλέον, έχουμε τονίσει ότι στη Ζιμπάμπουε – η οποία ήταν κάποτε χώρα εξαγωγής τροφίμων – οι τρέχουσες ελλείψεις σε τρόφιμα οφείλονται κυρίως σε λανθασμένες πολιτικές και μόνο κατά ένα μέρος σε ξηρασία. Το πρόβλημα της ξηρασίας, πάντως, είναι φαινόμενο γενικευμένο σε όλη την περιοχή και δυσχεραίνει την αγορά τροφίμων από τη γύρω περιοχή για να βοηθήσουμε τη Ζιμπάμπουε. Συνεπώς, τα πράγματα περιπλέκονται περισσότερο λόγω της ξηρασίας, αλλά τα πραγματικά προβλήματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε στη Ζιμπάμπουε δεν οφείλονται στην ξηρασία, αλλά αποτελούν συνέπεια λανθασμένων πολιτικών. Πιστεύουμε ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να παρακολουθήσει την κατάσταση από πολύ κοντά. Την ερχόμενη εβδομάδα, μία τρόικα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επισκεφθεί την περιοχή της Νοτιοαφρικανικής Κοινότητας Ανάπτυξης (ΝΚΑ) για να συναντηθεί με τις χώρες της περιοχής που αναζητούν τρόπους δράσης και για να υποστηρίξει τις τοπικές προσπάθειες για να επιτευχθεί πολιτικός διακανονισμός στην εσωτερική κρίση της Ζιμπάμπουε κατόπιν διαπραγματεύσεων. Ελπίζουμε να δώσουμε το έναυσμα για έναρξη πραγματικού διαλόγου για τη Ζιμπάμπουε και να προωθήσουμε τη συνεργασία ανάμεσα στην ΕΕ και τη ΝΚΑ. Μάλιστα, έχουμε κατορθώσει εφέτος να καθιερώσουμε έναν στενό πολιτικό διάλογο με την περιοχή της ΝΚΑ σε πολιτικό επίπεδο κατά τους δύσκολους μήνες – του χειμώνα και της αρχής της άνοιξης – αλλά πρέπει να προχωρήσουμε αυτόν τον διάλογο περισσότερο προκειμένου να προσπαθήσουμε να επηρεάσουμε θετικά την κατάσταση που επικρατεί στη Ζιμπάμπουε."@el8
"(EN) La Comisión comparte la preocupación por la situación en Zimbabwe a raíz de las elecciones presidenciales, en términos de la legitimidad del actual gobierno, la libertad de prensa, la incesante violencia, la crisis económica y la consecuente falta de alimentos. Respecto a la sugerencia del Sr. Mulder de hacer algo en relación con los activos financieros que los dirigentes de Zimbabwe tienen en Europa, no fuimos demasiado buenos a la hora de interponer una demanda justificada y legítima a Nigeria con vistas a identificar y recuperar los fondos robados por el anterior gobierno militar. Hemos avanzado algo, afortunadamente, en lo que se refiere a varias sentencias judiciales y esto es importante. Lo menciono sencillamente para ilustrar lo difícil que resulta realizar algo como eso, pero es un ámbito que debemos estudiar. Debemos tratar sobre la cuestión de la extraterritorialidad en este tipo de sanciones, y no es nada fácil. Están en juego importantes principios en este tipo de decisiones y negociaciones. Por lo tanto, aunque acojo con gran satisfacción el impulso y la dirección del planteamiento de la intervención del Sr. Mulder, debemos actuar con la máxima cautela. Es evidente que los resultados de las elecciones no reflejaron la voluntad de la población zimbabwense. El proceso preelectoral y la celebración de las elecciones se caracterizaron por los intentos deliberados por parte de las autoridades de impedir unas elecciones libres y justas. Nos preocupa, en particular, la incesante violencia y la represión que reinan en Zimbabwe y la opresión que sufre la oposición, la sociedad civil y la prensa independiente. La prioridad principal es poner fin a la violencia y solucionar el conflicto político a través de la negociación. Sólo si existe un cierto grado de paz social podrá establecerse el Estado de derecho y, con él, la imparcialidad de instituciones estatales, como las fuerzas de seguridad. La UE ha impuesto sanciones dirigidas a los miembros del partido en el Gobierno y una moratoria para los contactos ministeriales bilaterales. Es posible que el Consejo decida ampliar las sanciones, habida cuenta del punto muerto y de la falta de progreso en el diálogo entre partidos y la continua represión y violencia que presenciamos en Zimbabwe. Quisiera resaltar que la situación en Zimbabwe se ha convertido en una auténtica situación de emergencia, y es probable que se prolongue. Nos hemos adelantado a las necesidades humanitarias y estamos ayudando a paliar la escasez de alimentos y las necesidades de los refugiados y de las personas desplazadas internas. Hemos puesto a disposición 18 millones de euros para cubrir las necesidades inmediatas. Esta cifra no es definitiva, pero refleja la evaluación de las necesidades que hemos realizado hasta ahora. Normalmente, ésa es nuestra forma de actuar. Debemos garantizar que constituye la base de nuestras decisiones. Estos fondos los gestionará el Programa Mundial de Alimentos y diferentes ONG, lo que refleja la necesidad de evitar juegos políticos. A pesar de que estamos dispuestos a realizar un esfuerzo importante para ayudar a la población, somos muy conscientes de los informes que apuntan al uso que hace el Gobierno de Zimbabwe de la crisis alimentaria con fines políticos. En nuestros contactos con las autoridades zimbabwenses hemos insistido sistemáticamente en que se preste ayuda a todos los necesitados de ayuda humanitaria de emergencia con independencia de cuál sea su ideología política, y hemos reiterado la necesidad de que la distribución de alimentos no se haga con fines partidistas. Lamentablemente, hace unos 18 meses, la violencia puso fin a uno de nuestros intentos de distribuir alimentos de manera equitativa. Asimismo, hemos resaltado que la actual escasez de alimentos en Zimbabwe – que en otros tiempos fue un país exportador de productos alimenticios – es consecuencia, principalmente, de políticas equivocadas y sólo en parte de la sequía. El problema de la sequía, sin embargo, afecta a toda la región y tiene repercusiones negativas porque dificulta aún más la adquisición de alimentos en la zona con vistas a ayudar a Zimbabwe. O sea, que la sequía ha agravado la situación, pero los problemas reales que encontramos en Zimbabwe no provienen fundamentalmente de la sequía, sino que son el resultado de políticas equivocadas. Creemos que la comunidad internacional debería vigilar muy de cerca la situación. La troika de la Unión Europea visitará la semana próxima la región de la Comunidad para el Desarrollo del África Austral para consultar con sus países miembros la línea de actuación y para apoyar los esfuerzos realizados en la región para mediar en una solución política negociada de la crisis interna de Zimbabwe. Esperamos poder iniciar un auténtico diálogo sobre Zimbabwe y fomentar la coordinación entre la UE y la región de la Comunidad para el Desarrollo del África Austral. De hecho, hemos conseguido establecer un estrecho diálogo político con la mencionada región durante los meses difíciles – invierno y comienzos de primavera – de este año, pero debemos avanzar más en dichas conversaciones para intentar crear una influencia positiva sobre la situación en Zimbabwe."@es12
". Komissio yhtyy huoleen Zimbabwen presidentinvaalien jälkeisestä tilanteesta nykyisen hallituksen oikeutuksen, lehdistönvapauden kysymyksen, jatkuvan väkivallan, talouskriisin ja siihen liittyvän elintarvikepulan osalta. Jäsen Mulderin ehdotuksesta, joka koski toimenpiteisiin ryhtymistä Zimbabwen johtajien Euroopassa olevien varojen osalta, haluan sanoa, että me emme ole onnistuneet kovinkaan hyvin täyttämään Nigerian oikeutettua ja laillista vaatimusta tunnistaa ja saada takaisin rahat, jotka edellinen sotilashallitus varasti. Jotakin edistystä on onneksi tapahtunut useiden tuomioistuinten päätösten myötä, ja se on tärkeää. Mainitsen tämän havainnollistaakseni, miten vaikeaa on tehdä pelkästään jotakin tämänkaltaista, mutta se on ala, jota meidän on tutkittava. Meidän on keskusteltava tämänkaltaisten pakotteiden yhteydessä ekstraterritoriaalisuuden kysymyksestä, eikä se ole kovin helppoa. Niissä keskusteluissa ja päätöksissä on vaakalaudalla tärkeitä periaatteita. Joten niin myönteisenä kuin pidänkin jäsen Mulderin puheenvuoron vaikuttimia ja ajattelun suuntaa, meidän on oltava varovaisia siinä mitä teemme. On selvää, ettei vaalitulos heijastanut Zimbabwen kansalaisten tahtoa. Vaaleihin johtaneelle prosessille samoin kuin vaalien järjestämiselle olivat tunnusomaisia viranomaisten tahalliset yritykset estää vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit. Me olemme erityisen huolestuneita jatkuvasta väkivallasta ja Zimbabwessa vallitsevasta sorrosta sekä opposition, kansalaisyhteiskunnan ja riippumattoman lehdistön murskaamisesta. Ehdottomalla etusijalla on väkivallan lopettaminen ja poliittisen konfliktin ratkaiseminen neuvottelemalla. Ainoastaan yhteiskuntarauhan myötä voidaan palauttaa oikeusvaltio ja sitä kautta valtiollisten instituutioiden, kuten turvallisuusjoukkojen, puolueettomuus. EU on ottanut käyttöön kohdennettuja pakotteita johtavan puolueen jäseniä vastaan ja jäädyttänyt kahdenväliset ministeritason yhteydet. On mahdollista, että neuvosto saattaa päättää pakotteiden laajentamisesta umpikujaan ajautuneen tilanteen, puolueiden välisen vuoropuhelun edistyksen puutteen ja Zimbabwessa näkemämme jatkuvan sorron ja väkivallan vuoksi. Haluaisin korostaa, että Zimbabwen tilanteesta on tullut nyt hyvin todellinen hätätilanne, ja siitä tulee todennäköisesti pitkä sellainen. Olemme ennakoineet humanitaarisia tarpeita ja käsittelemme parhaillaan elintarvikepulaa sekä pakolaisten ja maan sisällä siirtymään joutuvien ihmisten tarpeita. Välittömien tarpeiden kattamiseen on käytettävissä 18 miljoonaa euroa. Tämä summa ei ole kiinteä, mutta se heijastaa sitä tarvekartoitusta, jonka me olemme toistaiseksi tehneet. Tällä tavalla me normaalisti toimimme. Meidän on varmistettava, että tämä on päätöstemme perustana. Näitä varoja hallinnoivat maailman elintarvikeohjelma ja eri kansalaisjärjestöt, mikä kuvastaa tarvetta välttää poliittisia pelejä. Vaikka me olemme valmiita ponnistelemaan kovasti auttaaksemme maan väestöä, olemme täysin tietoisia raporteista, joissa viitataan siihen, että Zimbabwen hallitus käyttää elintarvikekriisiä poliittisiin tarkoituksiin. Me olemme yhteyksissämme Zimbabwen viranomaisiin korostaneet järjestelmällisesti, että kaikkia niitä, joihin humanitaarinen hätätila vaikuttaa, on autettava heidän poliittisesta vakaumuksestaan riippumatta, ja toistaneet tarpeen jakaa elintarvikkeita puolueettomasti. Valitettavasti noin 18 kuukautta sitten yksi yrityksistämme jakaa elintarvikkeita tasapuolisesti keskeytettiin väkivaltaisesti. Me olemme lisäksi korostaneet, että Zimbabwen – joka oli kerran elintarvikkeiden viejämaa – nykyinen elintarvikepula on pääasiassa seurausta virheellisistä politiikoista ja vain osittain kuivuuden tulosta. Kuivuusongelma on kuitenkin alueellinen ongelma, jolla on se kielteinen vaikutus, että on vaikeampaa ostaa ruokaa alueelta Zimbabwen auttamiseksi. Asiat ovat siten monimutkaisempia kuivuuden vuoksi, mutta ne todelliset ongelmat, joita me kohtaamme Zimbabwessa, eivät johdu pohjimmiltaan kuivuudesta vaan virheellisistä politiikoista. Meidän mielestämme kansainvälisen yhteisön pitäisi seurata tilannetta erittäin tiiviisti. Euroopan unionin troikka vierailee eteläisen Afrikan kehitysjärjestöön SADC:hin kuuluvien maiden alueella ensi viikolla, ja tämän matkan tarkoituksena on keskustella SADC-maiden kanssa toimintatapojen etsimisestä ja tukea alueellisia ponnisteluja, joiden tarkoituksena on saada välitystoiminnan avulla aikaan poliittinen neuvotteluratkaisu Zimbabwen sisäiseen kriisiin. Me toivomme käynnistävämme todellisen vuoropuhelun Zimbabwesta ja edistävämme EU:n ja SADC-alueen välistä koordinointia. Itse asiassa me onnistuimme talven ja alkukevään vaikeiden kuukausien aikana vakiinnuttamaan tiiviin poliittisen vuoropuhelun SADC-alueen kanssa poliittisella tasolla, mutta meidän on vietävä tätä keskustelua eteenpäin yrittääksemme saada aikaan myönteisen vaikutuksen Zimbabwen tilanteeseen."@fi5
". La Commission partage la préoccupation suscitée à la suite des élections présidentielles au Zimbabwe, sur le plan de la légitimité du gouvernement actuel, de la question de la liberté de la presse, de la violence incessante, de la crise économique et de la pénurie alimentaire qui est associée à tout cela. Quant à la suggestion de M. Mulder de faire quelque chose au sujet des avoirs possédés en Europe par les dirigeants du Zimbabwe, nous avons quelque peu manqué à la promesse que nous avions faite au Nigéria qui nous avait demandé, de manière légitime et justifiée, d'identifier et de restituer l'argent qui avait été volé par le précédent gouvernement militaire. Heureusement, des progrès ont été effectués sur certaines décisions de justice, et c'est important. J'y fais allusion pour illustrer la difficulté, simplement, de tenir parole, mais il s'agit d'une question qu'il faut examiner. Ces types de sanctions soulèvent un débat sur la question de l'extraterritorialité, et ce n'est pas très facile. Des principes importants sont en jeu dans ces décisions et ces discussions. Aussi, même si je salue le raisonnement et le cheminement de la pensée de M. Mulder, je pense que nous devons être vigilants. Il est clair que le résultat des élections ne reflète pas la volonté du peuple du Zimbabwe. La campagne électorale, et la conduite des élections mêmes, ont été caractérisées par des tentatives délibérées des autorités d'empêcher la tenue d'élections libres et démocratiques. Nous sommes particulièrement inquiets de la violence et de la répression continues qui règnent au Zimbabwe, ainsi que de l'écrasement de l'opposition, de la société civile et de la presse indépendante. La priorité absolue est de mettre fin à la violence et de trouver un règlement pacifique du conflit politique. L'État de droit ne peut être rétabli que dans une certaine sérénité sociale, et, aussi, avec l'impartialité des institutions de l'État, telles que les forces de sécurité. L'UE a pris des sanctions sélectives contre des membres du parti dominant et a appliqué un moratoire aux contacts ministériels bilatéraux. Il est possible que le Conseil décide d'étendre les sanctions étant donné la paralysie et l'absence de progrès du dialogue entre les partis et la répression et la violence continues au Zimbabwe. Je voudrais souligner que la situation au Zimbabwe est réellement devenue très critique, et qu'il est bien possible qu'elle s'éternise. Nous avons anticipé les besoins humanitaires et nous traitons la problématique de la pénurie alimentaire et des besoins des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays. Une somme de 18 millions d'euros est disponible pour couvrir les besoins immédiats. Ce chiffre n'est pas définitif ; il est le reflet des besoins que nous avons évalués à l'heure d'aujourd'hui. C'est la manière dont nous procédons habituellement. Nous devons assurer que nos décisions soient prises sur cette base. Ces fonds seront gérés par le Programme alimentaire mondial et par différentes ONG, pour répondre au besoin d'éviter tout jeu politique. Bien que nous soyons prêts à fournir un effort conséquent pour venir en aide à la population, nous savons pertinemment qu'il existe des rapports indiquant que le gouvernement du Zimbabwe utilise la crise alimentaire à des fins politiques. Dans nos contacts avec les autorités du Zimbabwe, nous insistons systématiquement sur la nécessité de venir en aide à toutes les personnes en danger, quelle que soit leur conviction politique, et nous répétons qu'il est nécessaire de procéder à une distribution équitable des denrées. Malheureusement, il y a environ 18 mois, une de nos tentatives de distribution équitable des aliments a été perturbée par des actes de violence. En outre, nous avons insisté sur le fait que la pénurie alimentaire dont souffre actuellement le Zimbabwe, qui fut jadis un pays exportateur de denrées alimentaires, est en grande partie due à la mauvaise gestion politique et nettement moins à la sécheresse. Le problème de la sécheresse est, toutefois, un problème régional qui rend malheureusement plus difficiles les possibilités d'achat de denrées alimentaires dans la région pour aider le Zimbabwe. Aussi, si la sécheresse aggrave la situation, elle n'est pas à l'origine des véritables problèmes du pays qui sont une conséquence d'une mauvaise gestion politique. Nous croyons que la communauté internationale doit suivre de très près l'évolution de la situation. L'Union européenne enverra une troïka dans la région CDAA la semaine prochaine afin de s'entretenir avec les pays concernés de scénarios envisageables, et pour apporter son soutien aux efforts régionaux déployés en vue de négocier un règlement politique de la crise interne que traverse actuellement le Zimbabwe. Nous espérons entamer un véritable dialogue sur la question du Zimbabwe et encourager une coordination entre l'UE et la région CDAA. En réalité, nous avons réussi à établir un échange politique étroit avec la région CDAA au cours de l'hiver passé et au début de ce printemps, qui sont une période difficile de l'année, mais nous avons besoin d'aller au-delà de la dimension politique et d'approfondir le débat afin de tenter d'influencer positivement la situation au Zimbabwe."@fr6
"La Commissione condivide i timori per il futuro dello Zimbabwe dopo le elezioni presidenziali, almeno per quanto attiene la legittimità del governo, la libertà di stampa, il protrarsi della violenza, la crisi economica e la conseguente penuria di generi alimentari. Per quanto concerne la proposta dell’onorevole Mulder di intervenire sui beni accumulati in Europa dai dello Zimbabwe, devo dire che già non abbiamo brillato quanto a soddisfare la richiesta giustificata e legittima della Nigeria di individuare e recuperare il denaro rubato dalla precedente giunta militare. Per fortuna, risultati sono stati ottenuti grazie ad alcune sentenze e si tratta di un progresso importante. Ho portato l’esempio della Nigeria per spiegare la difficoltà di un intervento di questo tipo, ma si tratta di una possibilità da prendere in esame. Rimane aperta la questione, molto delicata, dell’extraterritorialità di questo tipo di sanzioni. Qualsiasi scelta mette in gioco principi cruciali. Pur approvando l’impeto e la direzione indicata dalle proposte dell’onorevole Mulder, dobbiamo agire con la massima circospezione. E’ palese che il risultato delle elezioni non rispecchi la volontà del popolo dello Zimbabwe. Sia la fase preelettorale che il comportamento adottato durante il voto sono stati contraddistinti dal tentativo esplicito delle autorità di impedire uno svolgimento libero e corretto delle elezioni. I nostri timori si concentrano sul protrarsi dei disordini e della repressione nello Zimbabwe, sul soffocamento dell’opposizione, della società civile e della stampa indipendente. E’ prioritario porre termine alla violenza e trovare una soluzione negoziale allo scontro politico. Lo stato di diritto potrà essere ripristinato soltanto dopo che sarà stato raggiunto un certo grado di pace civile e sarà stata garantita l’imparzialità delle istituzioni pubbliche, come ad esempio le forze armate. L’Unione ha applicato sanzioni mirate contro i rappresentati del partito al governo e sospeso i contatti bilaterali a livello ministeriale. Il Consiglio potrebbe decidere di ampliare la portata delle sanzioni in ragione della mancanza di progressi nel dialogo interpartitico e dello stato permanente di violenza e repressione nello Zimbabwe. Sottolineo che la situazione in Zimbabwe è ormai diventata una vera e propria emergenza suscettibile di protrarsi a lungo. Abbiamo risposto subito ai bisogni umanitari e ci stiamo adoperando per ovviare alla scarsità di cibo e alle esigenze dei rifugiati e degli sfollati. Sono stati messi a disposizione 18 milioni di euro per coprire il fabbisogno immediato. Non si tratta di un importo definitivo, ma corrisponde alla somma ritenuta necessaria sulla base dei bisogni attuali. Questo è il nostro modo di procedere abituale e dobbiamo garantire che esso rimanga alla base delle nostre decisioni. Il denaro sarà gestito dal Programma alimentare mondiale e da numerose ONG per evitare qualsiasi manovra di natura politica. A prescindere dalla nostra disponibilità ad accollarci notevoli sforzi per assistere la popolazione locale, siamo pienamente consapevoli che, stando ad alcuni rapporti, il governo dello Zimbabwe utilizza la crisi alimentare a fini politici. Nei contatti con le autorità zimbabwesi abbiamo insistito più volte sul fatto che gli aiuti umanitari devono raggiungere tutte le persone in stato di bisogno, senza riguardo per le loro convinzioni politiche, e che la distribuzione delle derrate alimentari deve avvenire in maniera del tutto imparziale. Purtroppo in un’occasione, 18 mesi fa, il nostro tentativo di distribuire equamente il cibo ha innescato comportamenti violenti. Abbiamo sottolineato che lo Zimbabwe era in passato un paese esportatore di generi alimentari e che pertanto la carestia odierna è dovuta, principalmente, a politiche inadeguate e, solo in minima parte, alla siccità. Cionondimeno, la siccità rappresenta un problema reale per l’intera regione e rende ancora più complicato il reperimento di generi alimentari da inviare in aiuto dello Zimbabwe. In sintesi, la situazione è acuita dalla siccità, ma il nocciolo del problema è legato ad una politica errata e non alle condizioni ambientali. Crediamo che la comunità internazionale debba seguire la situazione da vicino. La prossima settimana la dell’Unione europea visiterà l’area SADEC per discutere con tutti i paesi della regione il comportamento da adottare e per sostenere le iniziative regionali di mediazione volte a ricercare una soluzione politica negoziata alla crisi interna dello Zimbabwe. Speriamo di riuscire ad avviare un dialogo concreto sullo Zimbabwe e ad incentivare il coordinamento tra l’UE e la regione del SADEC. Siamo riusciti a instaurare un dialogo politico molto ravvicinato con il SADEC durante i mesi difficili dell’inverno e dell’inizio primavera, ma è necessario approfondire ulteriormente la discussione al fine di esercitare un influsso positivo anche sullo Zimbabwe."@it9
". – The Commission shares the concern about Zimbabwe following the presidential elections, in terms of the legitimacy of the present government, the issue of freedom of the press, continued violence, the economic crisis and the associated food shortages. As to Mr Mulder's suggestion of doing something about the assets in Europe of leaders of Zimbabwe, we have not been very good at delivering on the justified, legitimate demand from Nigeria to identify and retrieve the money that was stolen by the previous military government. Some progress has been made, fortunately, with a number of court rulings and this is important. I mention it to illustrate the difficulty of simply delivering something like this, but it is an area that needs to be investigated. We have a question of extraterritoriality to discuss with these kinds of sanctions, and this is not very easy. There are important principles at stake in those decisions and discussions. So, much as I welcome the thrust and the direction of the thinking in Mr Mulder's contribution, we have to be careful about what we do. It is clear that the election results did not reflect the will of the people of Zimbabwe. The process leading up to the elections, as well as the conduct of the elections, were characterised by deliberate attempts by the authorities to prevent free and fair elections. We are particularly concerned about the continued violence and repression prevailing in Zimbabwe, the crushing of the opposition, civil society and the independent press. Putting an end to violence and the resolution of the political conflict through negotiation is the highest priority. Only with a degree of social peace can the rule of law be re-established, and, with it, the impartiality of state institutions, such as the security forces. The EU has applied targeted sanctions against members of the ruling party and a moratorium on bilateral ministerial contacts. It is possible that the Council may decide to further extend sanctions in view of the stalemate and lack of progress in inter-party dialogue and the continued repression and violence we see in Zimbabwe. I would like to underline that the situation in Zimbabwe has now become a very real emergency, and is likely to become a protracted one. We have anticipated humanitarian needs and are addressing food shortages and the needs of refugees and internally-displaced people. EUR 18 million is available to cover immediate needs. This figure is not fixed, but it reflects the needs assessment we have made so far. This is the way we normally do things. We have to ensure that this is the basis of our decisions. These funds will be managed by the World Food Programme and by different NGOs, reflecting the need to avoid political games. Although prepared to make a major effort to assist the population, we are fully aware of reports pointing to the government of Zimbabwe's use of the food crisis for political purposes. In our contacts with the Zimbabwean authorities we have systematically stressed that all of those affected by a humanitarian emergency need to be assisted, regardless of their political conviction, and reiterated the need for non-partisan food distribution. Unfortunately, about 18 months ago, one of our attempts to distribute food in an even-handed way was disrupted by violence. Moreover, we have emphasised that in Zimbabwe – once a food-exporting country – the present food shortages are mainly the product of misguided policies and only partly the result of drought. The drought problem is, however, a regional problem and has the negative effect of making it more difficult to buy food in the region in order to assist Zimbabwe. Thus, things are more complicated because of the drought, but the real problems we are faced with in Zimbabwe do not basically stem from the drought but are a product of misguided policies. We believe that the international community should follow the situation very closely. A European Union Troika visit to the SADC region will take place next week to confer with SADC countries in looking for courses of action, and to support regional efforts to broker a negotiated political settlement in the internal Zimbabwean crisis. We hope to initiate a real dialogue on Zimbabwe and to promote coordination between the EU and the SADC region. In fact, we managed to establish a close political dialogue with the SADC region at political level during the difficult months – winter and early spring – this year, but we need to move that discussion further in order to try to create a positive influence on the situation in Zimbabwe."@lv10
". Ook de Commissie is bezorgd over de situatie in Zimbabwe na de verkiezingen wat betreft de rechtmatigheid van de huidige regering, de persvrijheid, het aanhoudende geweld, de economische crisis en de daarmee samenhangende voedseltekorten. Naar aanleiding van de suggestie van de heer Mulder dat wij de bezittingen in Europa van Zimbabwaanse leiders moeten aanpakken, wil ik het volgende zeggen. Wij zijn er niet erg in geslaagd te voldoen aan het gerechtvaardigde verzoek van Nigeria het door de vorige militaire regering gestolen geld op te sporen en terug te halen. Er is gelukkig wel enige vooruitgang geboekt; er is een aantal uitspraken door de rechter gedaan en dat is belangrijk. Met dit voorbeeld wil ik aangeven dat het niet eenvoudig is dergelijke zaken te realiseren. Het is evenwel een gebied dat onderzocht dient te worden. Bij dit soort sancties moeten wij het hebben over het punt van extraterritorialiteit, en dat is geen gemakkelijke kwestie. Er staan bij deze besluiten en discussies belangrijke principes op het spel. Hoewel ik mij zeer kan vinden in de strekking van de bijdrage van de heer Mulder, ben ik derhalve van mening dat wij behoedzaam te werk moeten gaan. Het is duidelijk dat de verkiezingsuitslagen niet de wens van het volk van Zimbabwe weerspiegelden. De aanloop naar de verkiezingen en de verkiezingen zelf stonden in het teken van doelbewuste pogingen vrije en eerlijke verkiezingen te saboteren. Wij maken ons met name zorgen over de aanhoudende gewelddadigheden en onderdrukking die hoogtij vieren in Zimbabwe, en over het feit dat de oppositie, de burgermaatschappij en de onafhankelijke pers de mond wordt gesnoerd. Het beëindigen van het geweld en het oplossen van het politieke conflict door middel van onderhandelingen heeft de hoogste prioriteit. De rechtsstaat – en daarmee de onpartijdigheid van de staatsinstellingen, zoals de veiligheidsdiensten – kan uitsluitend hersteld worden als er een zekere mate van maatschappelijke vrede heerst. De EU heeft doelgerichte sancties ingesteld tegen leden van de regeringspartij en een moratorium uitgevaardigd op bilaterale contacten op ministerieel niveau. Mogelijk besluit de Raad de sancties uit te breiden vanwege de impasse en het gebrek aan vooruitgang in de dialoog tussen de partijen en de aanhoudende onderdrukking en gewelddadigheden in Zimbabwe. Ik zou willen onderstrepen dat de situatie in Zimbabwe verworden is tot een onmiskenbare noodsituatie die waarschijnlijk lang zal duren. Wij hebben rekening gehouden met humanitaire behoeften en we voorzien in voedseltekorten en in de noden van vluchtelingen en van ontheemden in het land zelf. Er is 18 miljoen euro beschikbaar om de onmiddellijke behoeften te lenigen. Dit is niet een vaststaand bedrag, maar het is gebaseerd op onze beoordeling tot nu toe van wat nodig is. Dat is onze gebruikelijke handelwijze. Wij moeten ervoor zorgen dat dit de basis van onze besluiten vormt. Deze fondsen zullen worden beheerd door het Wereldvoedselprogramma en verschillende NGO’s. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de noodzaak politieke spelletjes te vermijden. Wij zijn bereid ons tot het uiterste in te spannen ten behoeve van de bevolking. Wij zijn echter eveneens volledig op de hoogte van rapporten waaruit blijkt dat de regering van Zimbabwe de voedselcrisis gebruikt voor politieke doeleinden. In onze contacten met de autoriteiten van Zimbabwe hebben wij keer op keer onderstreept dat iedereen die door een humanitaire ramp wordt getroffen moet worden geholpen, ongeacht zijn of haar politieke overtuiging. Ook hebben wij opnieuw beklemtoond dat voedseldistributie op neutrale basis dient te geschieden. Helaas is ongeveer anderhalf jaar geleden een van onze pogingen om voedsel eerlijk te verdelen door geweld verstoord. Bovendien hebben wij benadrukt dat de huidige voedseltekorten in Zimbabwe – ooit een land dat voedsel uitvoerde – voornamelijk te wijten zijn aan wanbeleid en slechts ten dele aan droogte. De droogte is echter een regionaal probleem en heeft als negatieve consequentie dat het moeilijker is voedsel te kopen in de regio ter ondersteuning van Zimbabwe. Hoewel de situatie dus gecompliceerder is tengevolge van de droogte, zijn de werkelijke problemen in Zimbabwe niet ontstaan door de droogte, maar door wanbeleid. Wij zijn van mening dat de internationale gemeenschap de situatie zeer nauwlettend in de gaten moet houden. Volgende week zal de EU-trojka een bezoek brengen aan de regio van de SADC, de Ontwikkelingsgemeenschap van zuidelijk Afrika. Doel is met lidstaten van de SADC te overleggen over wegen die wij eventueel kunnen bewandelen. Daarnaast beogen wij met dit bezoek steun te bieden aan regionale inspanningen om door onderhandelingen een politiek akkoord te bereiken in de binnenlandse crisis in Zimbabwe. Wij hopen een daadwerkelijke dialoog over Zimbabwe op gang te brengen en samenwerking tussen de EU en de SADC-regio te bevorderen. Het is ons in feite gelukt in een moeilijke periode van dit jaar – de winter en het begin van de lente – een intensieve politieke dialoog met de SADC-landen tot stand te brengen, maar wij moeten die discussie verder uitbouwen teneinde een positieve invloed te kunnen uitoefenen op de situatie in Zimbabwe."@nl2
"A Comissão partilha as preocupações sobre o Zimbabué após as eleições presidenciais, no que respeita à legitimidade do governo actual, à questão da liberdade de imprensa, à persistente situação de violência, à crise económica e à consequente carência de alimentos. Em resposta à sugestão do senhor deputado Mulder no sentido de se fazer qualquer coisa em relação aos bens existentes na Europa e pertencentes a líderes do Zimbabué, a verdade é que não fomos muito bons a executar o pedido, justificado e legítimo, da Nigéria para que encontrássemos e devolvêssemos o dinheiro roubado pelo anterior governo militar. Felizmente, conseguimos alguns avanços nesse domínio, através, nomeadamente, de algumas decisões do tribunal, o que já é importante. Menciono isto só para ilustrar as dificuldades que existem até para dar reposta a um pedido deste género, mas este é certamente um domínio que terá de ser investigado. Neste tipo de sanções, há que debater a questão da extraterritorialidade, o que não é fácil. Há importantes princípios em jogo nessas decisões e nesses debates. Assim, por muito que eu apoie o intuito e a linha de raciocínio presentes na sugestão do senhor deputado Mulder, a verdade é que temos de usar de muita prudência na nossa forma de proceder. É evidente que o resultado das eleições não reflecte a escolha do povo do Zimbabué. O processo de preparação das eleições, bem como a condução das eleições propriamente ditas, foram caracterizados por tentativas deliberadas, por parte das autoridades, de impedir a realização eleições livres e justas. Preocupa-nos especialmente a situação de persistente violência e repressão que se vive no Zimbabué, e que passa pela opressão da oposição, da sociedade civil e da imprensa independente. Pôr termo à violência e resolver o conflito político pela via da negociação é neste momento a principal prioridade. Apenas com um certo grau de paz social será possível restabelecer o Estado de direito e, com ele, a imparcialidade das instituições governamentais, tais como as forças de segurança. A União Europeia aplicou sanções destinadas a determinados membros do partido no poder e uma moratória sobre os contactos ministeriais bilaterais. É possível que o Conselho decida alargar as sanções atendendo à estagnação e à falta de progresso no diálogo interpartidário, bem como à repressão e à violência vigentes no Zimbabué. Gostaria de acentuar que a situação no Zimbabué é agora francamente grave e que pode arrastar-se por muito tempo. Efectuámos uma previsão sobre as necessidades de ajuda humanitária e estamos neste a tratar da questão da escassez de alimentos e das necessidades dos refugiados e das pessoas deslocadas. Foram disponibilizados 18 milhões de euros para atender às necessidades mais imediatas. Não é um montante definitivo, mas é o que corresponde à avaliação das necessidades que efectuámos até ao momento. É desta forma que habitualmente trabalhamos, pois temos que estabelecer uma base sobre a qual tomamos as nossas decisões. Estes fundos serão geridos pelo Programa Alimentar Mundial e por diferentes ONG, de forma a evitar manobras políticas. Embora estejamos preparados para fazer um grande esforço para ajudar as populações carenciadas, temos pleno conhecimento das notícias que dão conta de que o Governo do Zimbabué utiliza a crise alimentar para estratégias políticas. Nos contactos que tivemos com as autoridades do Zimbabué, frisámos sistematicamente que todas as pessoas afectadas pela situação de emergência humanitária devem ser assistidas, independentemente das suas convicções políticas, e repetimos, uma e outra vez, que a distribuição dos alimentos deveria ser feita à margem de qualquer escolha partidária. Infelizmente, há cerca de 18 meses, uma das tentativas que fizemos para distribuir alimentos de forma imparcial foi interrompida por actos de violência. Além do mais, e já o dissemos no Zimbabué - em tempos um país exportador de produtos alimentares -, a falta de alimentos que se faz agora sentir é sobretudo devida à má orientação política, sendo apenas parcialmente resultante da seca. O problema da seca é, no entanto, um problema que existe na região, o que torna mais difícil a compra de alimentos nos países vizinhos, de forma a podermos prestar auxílio ao Zimbabué. Assim, tudo se torna mais complicado por causa da seca, mas os verdadeiros problemas com que nos defrontamos no Zimbabué não têm como causa principal a seca, antes sendo o resultado de políticas mal conduzidas. Achamos que a comunidade internacional deveria acompanhar a situação com a máxima atenção. Uma tróica da União Europeia visitará a região da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) na próxima semana, a fim de, em concertação com os países da SADC, definir linhas de actuação, e apoiar os esforços regionais de mediação com vista a uma resolução política negociada da crise interna no Zimbabué. Contamos poder iniciar um diálogo sério sobre o Zimbabué e assumir um papel de coordenação entre a União Europeia e os países da SADC. Na verdade, este ano conseguimos estabelecer um diálogo a nível político com a região da SADC durante os meses difíceis - Inverno e princípio da Primavera - mas temos de levar esse debate político mais longe, por forma a tentarmos criar uma influência positiva sobre a situação no Zimbabué."@pt11
"Kommissionen delar oron om Zimbabwe efter presidentvalet, när det gäller den nuvarande regeringens laglighet, frågan om tryckfriheten, det fortsatta våldet, den ekonomiska krisen och den därav följande livsmedelsbristen. Vad gäller Mulders förslag om att göra något åt de zimbabwiska ledarnas tillgångar i Europa, har vi inte varit särskilt bra på att bemöta Nigerias berättigade och legitima begäran att identifiera och dra tillbaka de medel som har stulits från den tidigare militärregeringen. Vissa framsteg har som tur är gjorts, med ett antal domstolsutslag, och det är viktigt. Jag nämner det för att belysa svårigheten med att bara genomföra en åtgärd av det här slaget, men det är ett område som måste undersökas. Vi har en fråga med utomterritorialitet att diskutera när det gäller den här typen av sanktioner, och det är inte särskilt lätt. Viktiga principer står på spel i dessa beslut och diskussioner. Så även om jag välkomnar den centrala idén och tankeinriktningen i Mulders bidrag, måste vi vara försiktiga med vad vi gör. Det är tydligt att valresultatet inte återspeglade det zimbabwiska folkets röst. Den process som ledde fram till valen, såväl som dess genomförande, utmärktes av medvetna försök från myndigheternas sida att förhindra fria och rättvisa val. Vi är särskilt oroade över det fortsatta våld och förtryck som råder i Zimbabwe, förtrycket av oppositionen, det civila samhället och den oberoende pressen. Att sätta stopp för våldet och lösa den politiska konflikten genom förhandling är den högsta prioriteten. Endast med en viss social fred kan rättssäkerheten återställas, och i med detta en opartiskhet hos de statliga institutionerna, som t.ex. säkerhetsstyrkorna. EU har infört riktade sanktioner mot ledamöter av det styrande partiet och ett uppehåll för de bilaterala ministerkontakterna. Det är möjligt att rådet kommer att besluta att ytterligare utvidga sanktionerna med tanke på dödläget och bristen på framsteg i dialogen mellan partierna, och det fortsatta förtryck och våld som vi ser i Zimbabwe. Jag skulle vilja betona att situationen i Zimbabwe nu har blivit en verklig nödsituation, och att den sannolikt kommer att bli en utdragen sådan. Vi har förutsett de humanitära behoven och vi bemöter livsmedelsbristen och behoven hos flyktingarna och hos de människor som fördrivs inom landets gränser. 18 miljoner euro har avsatts för att täcka de omedelbara behoven. Denna siffra är inte fastställd, men den återspeglar den behovsbedömning som vi hittills har gjort. Det är så här vi normalt går tillväga. Vi måste se till att detta är grunden för våra beslut. Dessa anslag kommer att förvaltas av Världslivsmedelsprogrammet och av olika icke-statliga organisationer, vilket återspeglar behovet av att undvika politiska knep. Även om vi är beredda att göra stora ansträngningar för att hjälpa befolkningen, är vi fullt medvetna om de rapporter där man hävdar att Zimbabwes regering använder livsmedelskrisen för politiska syften. I våra kontakter med de zimbabwiska myndigheterna har vi systematiskt betonat att alla de som befinner sig i en humanitär nödsituation måste få hjälp, oavsett deras politiska övertygelse, och upprepat behovet av en opartisk livsmedelsförsörjning. För 18 månader sedan stördes tyvärr ett av våra försök att på ett rättvist sätt dela ut livsmedel av våldshändelser. Vi har vidare betonat att den aktuella livsmedelsbristen i Zimbabwe – som en gång exporterade livsmedel – främst beror på en omdömeslös politik och endast delvis på torkan. Problemet med torkan är emellertid ett regionalt problem, och har den negativa följden att det blir svårare att köpa livsmedel i regionen för att hjälpa Zimbabwe. Så saker och ting blir mer komplicerade på grund av torkan, men de verkliga problem som vi står inför i Zimbabwe beror inte egentligen på torkan, utan är ett resultat av en omdömeslös politik. Vi anser att världssamfundet borde följa upp situationen mycket noga. Ett besök av en EU-trojka i SADC-regionen kommer att äga rum nästa vecka för att överlägga med SADC-länderna i syfte att vidta åtgärder, och för att stödja de regionala ansträngningarna till medling för en förhandlad politisk lösning av Zimbabwes inre kris. Vi hoppas kunna inleda en verklig dialog om Zimbabwe och främja samordningen mellan EU och SADC-regionen. I år lyckades vi faktiskt inleda en nära politisk dialog med SADC-regionen på politisk nivå under de svåra månaderna – vintern och den tidiga våren, men vi måste gå framåt i denna diskussion för att försöka skapa ett positivt inflytande på situationen i Zimbabwe."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Nielson,"8,10,3,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph