Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-05-16-Speech-4-176"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20020516.9.4-176"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Senhor Presidente, começo por dizer que considero que esta resolução de urgência não é a melhor forma de contribuir para superar a situação ainda preocupante que se vive no Gujarat, principalmente porque a violência que se tem verificado nesse Estado nos últimos meses é uma manifestação de um fenómeno que atinge toda a região, e não só a Índia, e que é extremamente complexo. Nele convergem factores de ordem social como a pobreza, a "ghetização" urbana, alguma interferência da criminalidade organizada cujas ligações internacionais são desconhecidas, alguma incapacidade das elites políticas de promover a mobilização das energias segundo ideais políticos e a derivação para a esfera religiosa, designadamente através do extremismo fundamentalista. É, no entanto, legítimo que o Parlamento Europeu se preocupe com um caso que já custou a vida a cerca de mil pessoas, ou mesmo mais, a avaliação depende das fontes. Não será o momento para analisar os episódios que deram origem a tal violência, mas convém sublinhar que tudo sucedeu a partir do incêndio, no dia 27 de Fevereiro passado, de duas carruagens de um combóio, em que morreram 58 pessoas, metade das quais mulheres e crianças. Não existe, portanto, qualquer razão que possa justificar um acto deste género. Também as retaliações e as vinganças que se seguiram não podem ser de alguma forma justificadas. Convém ter em conta que Godhra é uma zona do tipo periferia urbana de forte densidade populacional com um nível de conflitualidade social latente, onde a acção das forças da ordem é difícil, em geral, para além do possível envolvimento de membros da polícia local numa e noutra facção religiosa, segundo apuramentos na altura. O certo é que inicialmente a intervenção das forças de ordem não conseguiu estancar a violência. A questão foi, no entanto, imediatamente assumida pelas instituições democráticas da União Indiana, nomeadamente o Governo, os partidos da oposição e o parlamento. Tive ocasião de visitar o Parlamento indiano precisamente nos dias da discussão deste tema. Medidas urgentes foram tomadas não só pela vontade do Governo, mas também pela forte pressão da oposição e dos meios de comunicação indianos. Refiro ainda que, por vezes, tomadas de posição exteriores à própria democracia indiana, embora bem intencionadas, acabam por ter efeitos contraproducentes, ou seja, alimentam posições nacionalistas e fundamentalistas de várias origens, seja de origem islâmica, seja de origem hindu. De qualquer modo, em nome do meu grupo, recomendo a aprovação desta resolução sem qualquer alteração, pois nos parece bastante equilibrada."@pt11
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formad, jeg vil gerne først sige, at jeg mener, at denne hastebeslutning ikke er den bedste måde at forholde sig til den stadig mere bekymringsvækkende situation i Gujarat på, især fordi den vold, der er forekommet i den delstat i de sidste måneder, blot er ét udtryk for et fænomen, der har ramt hele regionen, og ikke kun Indien, og som er særdeles komplekst. Heri indgår sociale faktorer som fattigdom, ghettodannelse i byerne, den organiserede kriminalitets aktiviteter, hvis internationale forbindelser ikke kendes, de politiske eliters manglende evne til at mobilisere befolkningen omkring politiske idealer og tendensen til at søge den religiøse sfære ikke mindst takket være fundamentalistisk ekstremisme. Det er dog rimeligt, at Europa-Parlamentet beskæftiger sig med forhold, der allerede har kostet omkring tusind mennesker livet, hvis ikke flere, for kilderne varierer. De enkelte episoder, der har medført denne vold, skal ikke analyseres her, men det skal påpeges, at det hele begyndte med ildspåsættelsen, der omfattede to togvogne den 27. februar, hvor 58 mennesker omkom, halvdelen kvinder og børn. En sådan handling kan under ingen omstændigheder retfærdiggøres. Det samme gælder de gengældelses- og hævnaktioner, der fulgte. Man skal her bemærke, at Godhra er et tæt befolket forstadsområde med et højt niveau af latente sociale konflikter, hvor ordensmagten har vanskelige vilkår, helt bortset fra muligheden af, at medlemmer af det lokale politi kunne have forbindelser til den ene eller anden religiøse gruppe, sådan som det fremgik af undersøgelser på daværende tidspunkt. Sikkert er, at ordensmagten i første omgang ikke formåede at standse volden. Sagen blev imidlertid straks taget op af Den Indiske Unions demokratiske institutioner, navnlig regeringen, oppositionspartierne og parlamentet. Jeg var på besøg i det indiske parlament netop i de dage, hvor dette spørgsmål blev diskuteret. Hurtige foranstaltninger blev truffet ikke blot af regeringen, men også på grund af stærk pression fra oppositionen og de indiske massemedier. Jeg kan også nævne, at visse nok så velmente holdninger, der indtages uden for det indiske demokratis organer, undertiden kan få modsatte følger, altså bære ved til nationalistiske og fundamentalistiske holdninger af forskellig art, islamiske eller hinduistiske. Hvorom alting er, anbefaler jeg dog på vegne af min gruppe, at denne beslutning vedtages uden nogen ændringer, da den forekommer os ganske afbalanceret."@da1
"Herr Präsident! Zunächst erkläre ich, dass ich diese Dringlichkeitsentschließung nicht für die beste Möglichkeit halte, um zur Überwindung der immer noch Besorgnis erregenden Lage in Gujarat beizutragen, zumal ja die Gewalttätigkeiten, zu denen es während der letzten Monate in diesem Staat gekommen ist, Ausdruck eines Problems sind, das nicht nur Indien, sondern die ganze Region betrifft und außerordentlich kompliziert ist. Hier treffen soziale Faktoren aufeinander wie die Armut, die „Gettoisierung“ in den Städten, Übergriffe des organisierten Verbrechens (dessen internationale Verbindungen unbekannt sind), ein gewisses Unvermögen der politischen Eliten, die Energien so zu lenken, dass sie politischen Idealen entsprechen, und die Übertragung auf die religiöse Sphäre insbesondere durch den fundamentalistischen Extremismus. Es ist jedoch legitim, dass sich das Europäische Parlament mit einer Sachlage befasst, die schon annähernd tausend Menschenleben gekostet hat, oder sogar noch mehr, je nach der Quelle der Zahlenangaben. Dies ist wohl nicht der richtige Zeitpunkt, um die einzelnen Vorfälle zu analysieren, die zum Ausbruch dieser Gewalttätigkeiten führten, doch sei daran erinnert, dass alles am 27. Februar dieses Jahres mit einem Brandanschlag auf zwei Eisenbahnwaggons begann, bei dem 58 Menschen starben, die Hälfte davon Frauen und Kinder. Für eine solche Tat gibt es keinerlei Rechtfertigung. Auch die folgenden Vergeltungsmaßnahmen und Racheakte lassen sich in keiner Weise rechtfertigen. Man sollte sich vergegenwärtigen, dass Godhra ein sehr dicht besiedeltes Stadtrandgebiet mit einem latenten sozialen Konfliktpotential ist, in dem der Einsatz der Ordnungskräfte generell schwierig ist, ganz abgesehen davon, dass Mitglieder der örtlichen Polizei möglicherweise der einen oder anderen religiösen Gruppierung angehören, wie sich bei Ermittlungen seinerzeit zeigte. Sicher ist, dass die eingreifenden Ordnungskräfte zunächst nicht in der Lage waren, die Gewalt zu stoppen. Die demokratischen Institutionen der Indischen Union, insbesondere die Regierung, die Oppositionsparteien und das Parlament, befassten sich jedoch unverzüglich mit diesem Problem. Ich hatte Gelegenheit, das indische Parlament gerade in den Tagen zu besuchen, als dieses Thema behandelt wurde. Es wurden Sofortmaßnahmen ergriffen, und das nicht nur, weil es dem Willen der Regierung entsprach, sondern auch wegen des starken Drucks der Opposition und der indischen Medien. Ich möchte außerdem darauf hinweisen, dass Stellungnahmen, die nicht von Vertretern der indischen Demokratie selbst kommen, auch wenn sie gut gemeint sind, bisweilen das Gegenteil bewirken, d. h. sie geben nationalistischen und fundamentalistischen Positionen unterschiedlicher Herkunft (sowohl islamischer als auch hinduistischer) Auftrieb. Auf jeden Fall empfehle ich im Namen meiner Fraktion die Annahme dieser Entschließung ohne jede Änderung, denn wir halten sie für weitgehend ausgewogen."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, θα αναφέρω καταρχάς ότι, κατά τη γνώμη μου, το κατεπείγον ψήφισμα δεν είναι ο καλύτερος τρόπος για να συμβάλουμε στην εξομάλυνση της σημερινής ανησυχητική κατάστασης που υφίσταται στο Γκουτζαράτ, κυρίως διότι η βία που παρατηρείται στο κράτος αυτό κατά τους τελευταίους μήνες αποτελεί εκδήλωση ενός φαινομένου που αφορά όλη την περιοχή και όχι μόνο την Ινδία, και το οποίο είναι εξαιρετικά σύνθετο. Εμπλέκονται σε αυτό παράγοντες κοινωνικής τάξης όπως η φτώχεια, η “γκετοποίηση” στις πόλεις, η εμπλοκή του οργανωμένου εγκλήματος, του οποίου αγνοούνται οι διεθνείς διασυνδέσεις, η αδυναμία των πολιτικών ελίτ να προωθήσουν τις ενέργειες με βάση πολιτικά ιδεώδη και η παρεκτροπή προς τη θρησκευτική σφαίρα, κυρίως μέσω του θρησκευτικού εξτρεμισμού. Είναι ωστόσο θεμιτό να ανησυχεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με μία περίπτωση που ήδη στοίχισε τη ζωή χιλίων περίπου ατόμων ή και περισσότερων – η αξιολόγηση εξαρτάται από τις πηγές. Δεν είναι η στιγμή να εξετάσουμε τα επεισόδια που προκάλεσαν αυτήν τη βία, αλλά πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι όλα συνέβησαν μετά το ατύχημα των δύο βαγονιών τραίνου, στις 27 του περασμένου Φεβρουαρίου, όπου πέθαναν 58 άτομα μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά. Δεν υπάρχει, ωστόσο, κανένας λόγος που να μπορεί να δικαιολογεί μία παρόμοια ενέργεια. Τα αντίποινα, επίσης, καθώς και η εκδίκηση που ακολούθησαν δεν μπορούν να δικαιολογηθούν με κανέναν τρόπο. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η Γκόντρα είναι ζώνη αστικής περιφέρειας με μεγάλη πληθυσμιακή πυκνότητα και όπου υπάρχει ένα λανθάνον επίπεδο κοινωνικής σύγκρουσης, όπου η δράση των δυνάμεων της τάξης είναι, γενικά, δύσκολη, πέρα από την ενδεχόμενη εμπλοκή μελών της τοπικής αστυνομίας στην μία ή την άλλη θρησκευτική ομάδα, όπως διαπιστώθηκε τότε. Είναι βέβαιο ότι στην αρχή η παρέμβαση των δυνάμεων της τάξης δεν κατάφερε να αναστείλει τη βία. Το ζήτημα ανέλαβαν όμως άμεσα τα θεσμικά δημοκρατικά όργανα της Ινδικής Ένωσης, κυρίως η κυβέρνηση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τα κοινοβούλια. Είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ το ινδικό κοινοβούλιο, κυρίως τις ημέρες που διεξαγόταν η συζήτηση αυτού του θέματος. Ελήφθησαν επείγοντα μέτρα, όχι μόνο με τη βούληση της κυβέρνησης, αλλά επίσης και με την ισχυρή πίεση της αντιπολίτευσης και των ινδικών μέσων επικοινωνίας. Αναφέρω ακόμη ότι, ορισμένες φορές, η λήψη θέσεων που είναι ξένες προς την ίδια την ινδική δημοκρατία, αν και με καλές προθέσεις, καταλήγει να επιφέρει αντίθετα αποτελέσματα, δηλαδή τρέφει εθνικιστικές και φανατικές θέσεις ποικίλης προελεύσεως, ισλαμικής ή ινδουιστικής. Εν πάση περιπτώσει, εξ ονόματος της Ομάδας μου, συνιστώ την έγκριση αυτού του ψηφίσματος χωρίς καμιά τροπολογία, διότι, κατά τη γνώμη μας, είναι αρκετά ισορροπημένο."@el8
"Mr President, first of all, I do not think this emergency resolution is the best way to help solve the still worrying situation in Gujarat, mainly because the violence seen in this state during recent months is a manifestation of an extremely complex phenomenon affecting the whole region and not just India. It involves social factors such as poverty, urban ‘ghettoisation’, some interference by organised crime with unknown links abroad, a certain inability of the political elite to mobilise people’s energies around political ideals and the drift towards the religious sphere, especially through fundamentalist extremism. It is, however, quite right that the European Parliament should feel concern for a case that has already cost the lives of a about thousand people – or even more, as estimates vary according to the source. This is not the time to analyse the episodes that gave rise to this violence, but it is worth pointing out that everything began with the fire in two train carriages on 27 February last, in which 58 people died, half of them women and children. Nothing can justify this kind of action, and the retaliations and revenge that followed cannot be justified at all, either. Godhra, it should be remembered, is a peripheral urban area with a high population density and a level of latent social conflict, where the forces of law and order generally find it difficult to act, apart from the possible involvement of members of the local police in one or other religious faction, according to the results of inquiries so far. What is certain is that at first the forces of law and order did not succeed in putting an end to the violence. The matter was, however, taken up immediately by the democratic institutions of the Indian Union, namely the government, the opposition parties and parliament. I did in fact visit the Indian Parliament on the very days when this subject was discussed. Urgent measures were adopted not only on the government’s own initiative but also because of strong pressure from the opposition and the Indian media. I must point out that stands adopted outside the Indian democratic system itself, however well intentioned they may be, sometimes end up being counterproductive in that they bolster nationalist and fundamentalist positions of various origins, Islamic or Hindu. In any case, on behalf of my group, I recommend adoption of this resolution without any changes, as we consider it well balanced."@en3
"(PT) Señor Presidente, comienzo diciendo que esta resolución de urgencia no es, en mi opinión, la forma mejor de contribuir a superar la situación aún preocupante que se vive en Gujarat, principalmente porque la violencia que se ha dado en ese Estado en los últimos meses es una manifestación de un fenómeno que afecta a toda la región, y no sólo a la India, y que es extraordinariamente complejo. Convergen en él factores de tipo social como la pobreza, la "guetización" urbana, cierta interferencia de la delincuencia organizada, cuyas vinculaciones internacionales son desconocidas, cierta incapacidad de las minorías políticas para fomentar la movilización de las energías con ideales políticos y la derivación a la esfera religiosa, en particular mediante el extremismo fundamentalista. Ahora bien, es legítimo que el Parlamento Europeo se preocupe por un caso que ya ha costado la vida a casi mil personas, o incluso más, pero la evaluación depende de las fuentes. No es el momento de analizar los episodios que originaron semejante violencia, pero conviene subrayar que todo sucedió a partir del incendio, el pasado 27 de febrero, de dos vagones de un convoy en el que murieron 58 personas, la mitad de ellas mujeres y niños. Por tanto, no existe razón alguna para justificar un acto de esa clase. Tampoco se pueden justificar en modo alguno las represalias y las venganzas que siguieron. Conviene tener en cuenta que Godhra es una zona periférica urbana con gran densidad de población y un nivel de conflictividad social latente, en la que la acción de las fuerzas del orden resulta difícil, en general, además de la posible participación de miembros de la policía local en una u otra facción religiosa, según las investigaciones hechas en aquel momento. Lo cierto es que inicialmente la intervención de las fuerzas del orden no consiguió detener la violencia. Ahora bien, las instituciones democráticas de la Unión India, en particular el Gobierno, los partidos de oposición y el parlamento, se ocuparon inmediatamente de esa cuestión. Yo tuve ocasión de visitar el parlamento indio precisamente en los días en que se debatió ese asunto. Se adoptaron medidas urgentes no sólo por la voluntad del Gobierno, sino también por la fuerte presión de la oposición y de los medios de comunicación indios. He de decir también que a veces las tomas de posición exteriores a la propia democracia india, aunque bien intencionadas, acaban teniendo efectos contraproducentes, es decir, que alimentan posiciones nacionalistas y fundamentalistas de diversos orígenes, islámico o hindú. En cualquier caso, recomiendo, en nombre de mi Grupo, la aprobación de esta resolución sin enmienda alguna, pues nos parece bastante equilibrada."@es12
"Arvoisa puhemies, aloitan sanomalla, että tämä kiireellinen päätöslauselma ei ole paras tapa edistää Gujaratin yhäkin huolestuttavan tilanteen selvittämistä, pääasiassa siksi, että tässä valtiossa viime kuukasina ilmennyt väkivalta on osoitus koko aluetta, ei ainoastaan Intiaa, ravistelevasta ilmiöstä, joka on äärettömän mutkikas. Siinä yhdistyy yhteiskunnallisia tekijöitä, kuten köyhyys ja kaupunkien ghettoutuminen, järjestäytynyt rikollisuus, jonka kansainväliset kytkökset ovat tuntemattomia, poliittisen eliitin kykenemättömyys edistää ponnisteluja poliittisten ihanteiden mukaisesti sekä liukuminen uskonnolliseen suuntaan erityisesti fundamentalistisen äärimmäisyysajattelun kautta. On kuitenkin perusteltua, että Euroopan parlamentissa ollaan huolissaan ilmiöstä, jonka seurauksena surmansa on saanut jo noin tuhat henkeä, tai jopa enemmän tietolähteestä riippuen. Nyt ei liene oikea hetki analysoida väkivaltaisuudet aiheuttaneita tapahtumia, mutta kannattaa korostaa, että kaiken alkuna oli 27. helmikuuta sattunut kahden junavaunun tulipalo, jossa menehtyi 58 henkeä, puolet naisia ja lapsia. Ei kuitenkaan ole mitään tämänkaltaiset teot oikeuttavaa syytä. Myöskään niitä seuranneita kostotoimia ei voida oikeuttaa millään tavalla. Kannattaa ottaa huomioon, että Godhra on syrjäseudulla sijaitseva kaupunkialue, jossa on suuri väestöntiheys ja piileviä yhteiskunnallisia konflikteja, jossa järjestysvallan toiminta on yleensä vaikeaa, sen lisäksi että paikallispoliisin jäsenet ottavat tuolloin tehtyjen selvitysten mukaan mahdollisesti osaa eri uskonnollisten lahkojen toimintaan. On varmaa, että aluksi järjestysvallan puuttuminen asioihin ei onnistunut patoamaan väkivaltaa. Intian tasavallan demokraattiset toimielimet, erityisesti hallitus, oppositiopuolueet ja parlamentti, ottivat kuitenkin välittömästi kysymyksen hoitaakseen. Sain vierailla Intian parlamentissa juuri tuolloin, kun asiasta keskusteltiin siellä. Kiireellisiin toimiin ei ryhdytty ainoastaan hallituksen tahdosta, vaan myös opposition ja Intian tiedotusvälineiden voimakkaan painostuksen takia. Mainitsen vielä, että joskus intialaisen demokratian ulkopuolisilla kannanotoilla voi olla hyvästä tarkoituksestaan huolimatta päinvastaisia vaikutuksia, toisin sanoen ne voivat ruokkia erilaisia kansallismielisiä ja fundamentalistisia kantoja, olivatpa ne sitten islamilaisia tai hindulaisia. Joka tapauksessa suosittelen ryhmäni puolesta, että tämä päätöslauselma hyväksytään tarkistamatta sitä mitenkään, sillä pidämme sitä jokseenkin tasapainoisena."@fi5
"Monsieur le Président, je commencerais par dire que je considère que cette résolution d’urgence n’est pas la meilleure manière de contribuer au règlement de la situation encore préoccupante que vit le Gujarat, principalement parce que la violence relevée dans cet État ces derniers mois est une manifestation d’un phénomène qui touche toute la région et pas seulement l’Inde. C’est un phénomène extrêmement complexe, qui implique des facteurs d’ordre social comme la pauvreté, la "ghettoisation" urbaine, une certaine interférence de la criminalité organisée dont les liens internationaux sont inconnus, une certaine incapacité des élites politiques à promouvoir la mobilisation des énergies selon des idéaux politiques et la dérive vers la sphère religieuse, spécialement à travers l’extrémisme fondamentaliste. Il est néanmoins légitime que le Parlement européen s’inquiète d’un cas qui a déjà coûté la vie à un millier de personnes, voire plus, l’évaluation dépendant des sources. Ce n’est pas le moment de se livrer à l’analyse des épisodes qui ont donné lieu à cette violence, mais il convient de souligner que tout a commencé avec l’incendie, le 27 février dernier, de deux wagons de train, à l’origine du décès de 58 personnes, dont la moitié étaient des femmes et des enfants. Aucune raison ne peut justifier un tel acte. Tout comme les représailles et les vengeances qui ont suivi ne peuvent être en aucune façon justifiées. Il ne faut pas oublier que Godhra est une zone de type périphérique urbaine, à forte densité de population avec un niveau de conflictualité sociale latente, où l’action des forces de l’ordre s’avère difficile en général, au-delà de l’implication possible d’éléments de la police locale dans l’une ou l’autre faction religieuse, selon les constatations faites à l’époque. Ce qui est certain c’est que l’intervention initiale des forces de l’ordre n’a pas permis d’éteindre la violence. La question a été cependant immédiatement prise en charge par les institutions démocratiques de l’Union indienne, à savoir le gouvernement, les partis de l’opposition et le parlement. J’ai eu l’occasion de visiter le parlement indien précisément au moment où ce thème était discuté. Des mesures urgentes ont été prises non seulement par la volonté du gouvernement, mais aussi du fait de la forte pression de l’opposition et de la presse indienne. Je rappelle encore que les prises de position extérieures à la démocratie indienne elle-même, même si elles sont bien intentionnées, finissent parfois par avoir des effets contre-productifs, à savoir qu’elles alimentent des positions nationalistes et fondamentalistes de différentes origines, islamique ou hindoue. De toute façon, au nom de mon groupe, je recommande l’adoption de cette résolution sans aucun amendement, car elle nous paraît suffisamment équilibrée."@fr6
"Signor Presidente, innanzitutto vorrei direi che questa risoluzione d’urgenza non rappresenta il miglior modo per contribuire a superare la situazione ancora preoccupante che si vive nel Gujarat, specialmente perché la violenza che si è manifestata in questo stato negli ultimi mesi è una manifestazione di un fenomeno, assai complesso, che interessa tutta la regione - non solo l’India. In esso convergono fattori di ordine sociale come la povertà, la ghettizzazione urbana, le interferenze della criminalità organizzata, i cui legami internazionali sono sconosciuti, l’incapacità delle é politiche di mobilitare le energie in base ad idee politiche e la spinta verso l’area religiosa, in particolare a causa dell’estremismo fondamentalista. E’ però legittimo che il Parlamento europeo si preoccupi di una situazione che è già costata la vita a circa mille persone o forse più (la valutazione dipende dalle fonti). Non è il momento per analizzare gli episodi che hanno dato origine ad una simile violenza, ma va sottolineato che tutto ha avuto inizio a partire dall’incendio, scoppiato il 27 febbraio scorso, di due vagoni ferroviari, in cui sono morte 58 persone, metà delle quali donne e bambini. Non vi è nessuna ragione che possa giustificare un atto di questo genere. Anche le rappresaglie e le vendette che sono seguite non possono essere giustificate in alcun modo. Va tenuto conto che Godhra è una zona di periferia urbana con una notevole densità di popolazione ed un livello di conflittualità sociale latente, per cui l’azione delle forze dell’ordine è difficile, in generale, al di là del possibile coinvolgimento di agenti della polizia locale in una o nell’altra fazione religiosa, stando a quanto sinora accertato. E’ certo che inizialmente l’intervento delle forze dell’ordine non è riuscito a porre fine alla violenza. La questione è subito stata affrontata dalle istituzioni democratiche dell’Unione indiana – governo, partiti dell’opposizione e parlamento. Ho avuto occasione di visitare il parlamento indiano proprio nei giorni in cui è stato discusso questo tema. Sono state adottate misure urgenti non solo per volontà del governo, ma anche per la forte pressione esercitata dall’opposizione e dai indiani. Ribadisco che, a volte, prese di posizione esterne alla democrazia indiana, anche se animate da buone intenzioni, finiscono per avere effetti controproducenti, alimentando posizioni nazionaliste e fondamentaliste di varie origini – islamica o indù. Ad ogni modo, a nome del mio gruppo, raccomando di approvare la risoluzione senza alcun emendamento, perché ci sembra abbastanza equilibrata."@it9
"Mr President, first of all, I do not think this emergency resolution is the best way to help solve the still worrying situation in Gujarat, mainly because the violence seen in this state during recent months is a manifestation of an extremely complex phenomenon affecting the whole region and not just India. It involves social factors such as poverty, urban ‘ghettoisation’, some interference by organised crime with unknown links abroad, a certain inability of the political elite to mobilise people’s energies around political ideals and the drift towards the religious sphere, especially through fundamentalist extremism. It is, however, quite right that the European Parliament should feel concern for a case that has already cost the lives of a about thousand people – or even more, as estimates vary according to the source. This is not the time to analyse the episodes that gave rise to this violence, but it is worth pointing out that everything began with the fire in two train carriages on 27 February last, in which 58 people died, half of them women and children. Nothing can justify this kind of action, and the retaliations and revenge that followed cannot be justified at all, either. Godhra, it should be remembered, is a peripheral urban area with a high population density and a level of latent social conflict, where the forces of law and order generally find it difficult to act, apart from the possible involvement of members of the local police in one or other religious faction, according to the results of inquiries so far. What is certain is that at first the forces of law and order did not succeed in putting an end to the violence. The matter was, however, taken up immediately by the democratic institutions of the Indian Union, namely the government, the opposition parties and parliament. I did in fact visit the Indian Parliament on the very days when this subject was discussed. Urgent measures were adopted not only on the government’s own initiative but also because of strong pressure from the opposition and the Indian media. I must point out that stands adopted outside the Indian democratic system itself, however well intentioned they may be, sometimes end up being counterproductive in that they bolster nationalist and fundamentalist positions of various origins, Islamic or Hindu. In any case, on behalf of my group, I recommend adoption of this resolution without any changes, as we consider it well balanced."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, ik moet om te beginnen aangeven dat ik niet geloof dat deze resolutie de beste manier is om bij te dragen tot een oplossing voor de situatie in Gujarat, eerst en vooral omdat het geweld dat deze deelstaat de afgelopen maanden heeft geteisterd een manifestatie is van een uiterst gecompliceerd verschijnsel dat zich in de gehele regio voordoet, en niet alleen in India. Sociale factoren, zoals armoede en gettovorming in de steden, spelen een rol, en we weten dat de georganiseerde misdaad erbij betrokken is – al weten we niet of die betrokkenheid zich over de grenzen uitstrekt. De politieke elites zijn onmachtig de beschikbare energie in de richting van de verwezenlijking van politieke idealen te kanaliseren, en mede daarom vindt er een verschuiving naar de religieuze sfeer plaats, en dan vooral naar het fundamentalistisch extremisme. Het Europees Parlement heeft echter alle redenen zich zorgen te maken over dit conflict, dat nu al aan ongeveer duizend mensen het leven heeft gekost – misschien zelfs meer, afhankelijk van de bron. Dit is niet het moment om te gaan analyseren wat nu precies tot dit geweld heeft geleid; het volstaat om vast te stellen dat alles op 27 februari begonnen is met een aangestoken brand, waarbij 58 mensen, waaronder vrouwen en kinderen, zijn omgekomen. Een dergelijke daad kan nooit gerechtvaardigd worden, en datzelfde geldt voor de wraakacties die erop gevolgd zijn. Men zij erop gewezen dat Ghodra in de stadsperiferie ligt. De bevolkingsdichtheid is hoog, sociale conflicten kunnen elk moment oplaaien, en het is voor de met de handhaving van de orde belaste diensten uiterst moeilijk vat te krijgen op de gebeurtenissen. Het is trouwens niet uitgesloten dat functionarissen van de plaatselijke politie bij het geweld betrokken zijn geweest. Zeker is in ieder geval dat de ordediensten er aanvankelijk niet in geslaagd zijn het geweld te bedwingen. De kwestie werd wel meteen in de democratische instellingen – regering, oppositie en parlement – van de Indiase Unie aanhangig gemaakt. Ik ben in de gelegenheid geweest het Indiase parlement te bezoeken tijdens de dagen dat die discussie plaatsvond. Er zijn direct maatregelen genomen, en niet alleen op instigatie van de regering. Ook de oppositie en de pers hebben het nodige bijgedragen. Ik moet daar overigens wel bij vertellen dat commentaar van buiten de Indiase democratie, hoe goed bedoeld ook, vaak contraproductief is, aangezien zulk commentaar uiteindelijk alleen maar leidt tot de verharding van het standpunt van de verschillende nationalistische en fundamentalistische groeperingen, of dat nu hindoes of moslims zijn. Hoe het ook zij, ik roep iedereen namens mijn fractie op te stemmen voor deze resolutie, precies zoals ze is, zonder enige wijziging, aangezien ze reeds voldoende uitgebalanceerd is."@nl2
"Herr talman! Jag börjar med att säga att jag anser att denna brådskande resolution inte är den bästa formen att bidra till att råda bot på den fortfarande oroande situationen i Gujarat, i huvudsak på grund av att våldet som har konstaterats i detta land under de senaste månaderna är ett uttryck för ett fenomen som drabbar hela regionen, inte bara Indien, och som är ytterst svåröverskådligt. I det finns sociala faktorer som fattigdom, ”ghettobildning” i städerna, viss påverkan från den organiserade brottsligheten vars internationella kontakter är okända, viss oförmåga hos den politiska eliten att främja en mobilisering av energier enligt politiska ideal och inriktningen på den religiösa sfären, särskilt genom den fundamentalistiska extremismen. Därför är det legitimt att Europaparlamentet bekymrar sig för ett fall som redan har kostat nästan tusen personer livet, t.o.m. fler, uppskattningen beror på källan. Det är inte rätt tillfälle att analysera händelserna som orsakat så mycket våld, men det är viktigt att påpeka att allt började med en brand i två tågvagnar, de 27 februari i år, då 58 människor dog, hälften av dem var kvinnor och barn. Det finns därmed inget skäl som kan rättfärdiga en sådan handling. Inte heller de repressalier och hämndaktioner som hände sedan går att rättfärdiga på något sätt. Det är viktigt att ha i åtanke att Godhra är ett område som ligger i utkanten av staden med en stor befolkningstäthet med latenta sociala konflikter, där polisen har svårt att sköta sitt arbete i allmänhet, bortsett från den eventuella inblandningen av lokalpoliser i en eller annan religiös grupp, enligt källorna. Det som är sant är att polisens ingripande i början inte lyckades hindra våldet. Frågan blev då genast behandlad av de demokratiska institutionerna i Indien, särskilt dess regering, oppositionspartierna och parlamentet. Jag fick tillfälle att besöka det indiska parlamentet just de dagarna då man diskuterade detta ämne. Brådskande åtgärder vidtogs, inte bara på regeringens eget initiativ utan också på grund av den kraftiga påtryckningen från oppositionen och indisk massmedia. Jag kan också nämna att ställningstaganden utanför Indiens egen demokrati ibland, även om de var välvilliga, slutade med en motsatt effekt, dvs. de gav näring åt nationalistiska och fundamentalistiska grupper av olika ursprung, både muslimsk och hinduisk. Jag vill hur som helst i min grupps namn rekommendera att denna resolution antas utan några ändringar, för vi tycker att den är ganska balanserad."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph