Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-05-16-Speech-4-168"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20020516.8.4-168"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Mr President, the Commission fully shares with honourable Members their concerns about the continued violence in parts of Indonesia. Together with the EU diplomatic missions in Jakarta, we have been monitoring the situation in the Moluccas since early1999 and we have participated in two fact-finding missions in late 2000 and early 2001. The Commission has also participated in several EU démarches to the Indonesian authorities to express our concerns about situations of continuing conflict in different parts of the country. In addition, the Commission has provided more than EUR 4.6 million in humanitarian assistance to the people of the Moluccas since May 1999. We have joined with the Member States in a declaration welcoming the Malino II Peace Agreement and urging its full implementation. At the same time, we have urged the government of Indonesia to take appropriate measures to support the peace process. Since then, we have followed closely the efforts of the government to deal with new outbreaks of violence, including the arrest on 4 May of Ja’far Umar Thalib on charges of incitement to violence. The situation in Aceh has also preoccupied us for some time now and has also been the subject of EU démarches to the Indonesian authorities. EU Heads of Mission visited the region in October 2001. I am therefore particularly happy to welcome the joint statement issued on 10 May by the Indonesian government and the Free Aceh Movement (GAM), following two days of consultations facilitated by the Henri Dunant Centre in Geneva. The joint statement recognised the special autonomy law as the starting-point for further negotiations in an all-inclusive dialogue and confirmed the intention of both parties to work on an agreement for the cessation of hostilities. It has been our view for some time that the full implementation of the special autonomy legislation will be the key to a durable resolution of the present situation. Papua has equally been a matter of continued concern and the subject of EU démarches. The EU condemned the kidnapping and murder of Theys Eluay in November 2001 and called on the government of Indonesia to ensure a full investigation of this dreadful incident and to bring its perpetrators to justice. EU Heads of Mission in Jakarta also visited Papua in February this year. In the case of Papua, too, it is clear that full implementation of the special autonomy legislation will be key to the resolution of the situation. The Commission has included in its Country Strategy Paper for Indonesia, which is now in the final stages of preparation, a particular emphasis on institutional capacity building, good governance and the rule of law, as well as conflict prevention. Financial support has already been committed to the UNDP-managed Partnership for Governance Reform, and technical assistance has been provided to the Attorney General’s Office. Provision has been made in the draft National Indicative Programme for 2002-2004 for a specific programme to support the implementation of the government’s policy for decentralisation in Indonesia and to promote good governance at local government level. In the meantime, we have also taken steps to support the processes of conflict resolution more directly. Following discussions between Commissioner Patten and the Indonesian Foreign Minister, Mr Wirajuda, last November, and in the context of the Commission’s Rapid Reaction Mechanism, an independent mission on conflict prevention in Indonesia visited the Moluccas, Sulawesi and Papua in February 2002. The expert mission met a wide range of central and local government representatives, as well as NGOs operating in these areas. On the basis of the mission’s report, a package of projects is now in preparation for the Moluccas and Papua. The project in the Moluccas will focus particularly on support for the participation of civil society. The projects in Papua will support both the authorities and civil society. All of these measures are consistent with the Commission’s support for the EU’s stated position, which firmly supports the territorial integrity of Indonesia, while encouraging the government to make urgent efforts to address and resolve peacefully Indonesia’s internal conflicts, whether separatist or sectarian in character. We will continue to follow this approach and to provide all possible support for constructive action to deal with these very difficult situations."@en3
lpv:translated text
". Hr. formand, Kommissionen deler fuldt ud de ærede medlemmers bekymring over de fortsatte voldshandlinger i dele af Indonesien. Vi har sammen med EU's diplomatiske missioner i Jakarta overvåget situationen i Molukkerne siden starten af 1990'erne, og vi har deltaget i to undersøgelsesmissioner i slutningen af 2000 og starten af 2001. Kommissionen har endvidere deltaget i flere EU-samtaler med de indonesiske myndigheder for at udtrykke vores bekymring over de fortsatte konflikter i forskellige dele af landet. Ydermere har Kommissionen bevilget over 4,6 millioner euro i humanitær bistand til befolkningen i Molukkerne siden maj 1999. Vi har sammen med medlemsstaterne udarbejdet en erklæring, der hilser fredsaftalen Malino II velkommen og opfordrer til fuld gennemførelse. Vi har samtidig indtrængende opfordret den indonesiske regering til at træffe tilstrækkelige foranstaltninger til at støtte fredsprocessen. Vi har efterfølgende fulgt regeringens bestræbelser på at håndtere de nye voldshandlinger, herunder arrestationen den 4. maj af Ja'far Umar Thalib, som sigtes for tilskyndelse til vold. Situationen i Aceh har også bekymret os og været emne for henvendelser fra EU til de indonesiske myndigheder. Missionens ledere besøgte regionen i oktober 2001. Det glæder mig derfor at se den fælles erklæring, der blev udstedt den 10. maj af den indonesiske regering og Bevægelsen for et Frit Aceh efter to dages møder i Henri Dunant-centret i Genève. Den fælles erklæring indeholder en anerkendelse af de særlige love om selvstyre som udgangspunktet for yderligere forhandlinger i en omfattende dialog samt en bekræftelse af begge parters vilje til at samarbejde om en aftale om løsning af konflikterne. Det har længe været vores holdning, at fuld gennemførelse af den særlige lovgivning om selvstyre vil være nøglen til en holdbar løsning på den nuværende situation. Papua har ligeledes været genstand for bekymring og emne for henvendelser fra EU. EU fordømte kidnapningen af og mordet på Theys Eluay i november 2001 og anmodede den indonesiske regering om at iværksætte en gennemgribende undersøgelse af denne forfærdelige hændelse og retsforfølge gerningsmændene. EU-missionens ledere i Jakarta besøgte også Papua i februar i år. I forbindelse med Papua er det også helt tydeligt, at gennemførelsen af den særlige lovgivning om selvstyre vil være løsningen. Kommissionen har i sit landestrategipapir for Indonesien, som er næsten færdigt, lagt særlig vægt på opbygning af institutionel kapacitet, god forvaltningsskik og retsstatsprincippet samt forebyggelse af konflikter. Der er allerede bevilget økonomisk støtte til programmet Partnership for Governance Reform in Indonesia under FN's Udviklingsprogram, og der ydes teknisk assistance til statsadvokaturen. I udkastet til det nationale vejledende program for 2002-2004 er der taget højde for et specifikt program til støtte for gennemførelsen af regeringens politik til decentralisering i Indonesien og til fremme af god forvaltningsskik på lokalstyreplan. Vi har i mellemtiden også taget mere direkte skridt til at støtte processerne i forbindelse med løsning af konflikten. Efter drøftelser mellem kommissær Patten og den indonesiske udenrigsminister, hr. Wirajuda, i november 2001 og i forbindelse med Kommissionens oprettelse af udrykningsstyrker besøgte en uafhængig mission til forebyggelse af konflikter i Indonesien Molukkerne, Sulawesi og Papua i februar 2002. Ekspertmissionen mødte en lang række repræsentanter for regeringen og de lokale myndigheder samt ngo'er i de pågældende områder. På baggrund af missionens rapport iværksættes der nu en række projekter for Molukkerne og Papua. Projektet i Molukkerne vil især fokusere på støtte til det civile samfund. Projekterne i Papua vil støtte både myndighederne og det civile samfund. Alle disse foranstaltninger er i tråd med Kommissionens støtte til EU's erklærede holdning, som støtter Indonesiens territoriale integritet og samtidig opfordrer regeringen til at træffe hasteforanstaltninger til en fredelig løsning på Indonesiens interne konflikter, uanset om disse er separatistiske eller sekteriske. Vi vil fortsat overvåge situationen og yde al tænkelig støtte til konstruktive tiltag til løsningen af denne vanskelige situation."@da1
". Herr Präsident, die Kommission teilt die Besorgnisse der Damen und Herren Abgeordneten über die andauernde Gewalt in Teilen Indonesiens voll und ganz. Zusammen mit den diplomatischen Missionen der EU in Jakarta haben wir seit Anfang 1999 die Lage auf den Molukken verfolgt, und wir haben an zwei Informationsmissionen Ende 2000 und Anfang 2001 teilgenommen. Die Kommission hat sich darüber hinaus an mehreren EU-Démarchen bei den indonesischen Behörden beteiligt, um ihre Besorgnis über die andauernden Konfliktsituationen in verschiedenen Landesteilen zum Ausdruck zu bringen. Außerdem hat die Kommission der Bevölkerung der Molukken seit Mai 1999 über 4,6 Mio. Euro an humanitärer Hilfe zur Verfügung gestellt. Gemeinsam mit den Mitgliedstaaten haben wir in einer Erklärung die Malino-II-Friedensvereinbarung begrüßt und auf ihre uneingeschränkte Verwirklichung gedrängt. Gleichzeitig haben wir die Regierung Indonesiens aufgefordert, geeignete Maßnahmen zur Unterstützung des Friedensprozesses zu ergreifen. Seither haben wir aufmerksam verfolgt, wie es der Regierung gelang, mit neuen Ausbrüchen von Gewalt fertig zu werden. Zu den Bemühungen zählte auch die Festnahme von Ja’far Umar Thalib am 4. Mai wegen Anstiftung zur Gewalt. Auch die Lage in Aceh beunruhigt uns seit einiger Zeit. Sie war ebenfalls Gegenstand von EU-Démarchen bei den indonesischen Behörden. EU-Missionschefs besuchten im Oktober 2001 die Region. Daher begrüße ich mit besonderer Freude die gemeinsame Erklärung, die die indonesische Regierung und die Bewegung zur Befreiung von Aceh (GAM) nach zweitägigen vom Centre Henri Dunant in Genf ermöglichten Konsultationen am 10. Mai veröffentlichten. In der gemeinsamen Erklärung werden das Sondergesetz über die Autonomie als Ausgangspunkt für weitere Verhandlungen im Rahmen eines allumfassenden Dialogs anerkannt und die Absicht beider Seiten bekräftigt, am Zustandekommen eines Abkommens über die Einstellung der Feindseligkeiten mitzuwirken. Wir sind seit längerer Zeit der Auffassung, dass die umfassende Verwirklichung der Sondergesetzgebung über die Autonomie der Schlüssel zu einer dauerhaften Überwindung der gegenwärtigen Lage sein wird. Auch Papua galt unser stetes Augenmerk, und es war Gegenstand von EU-Démarchen. Die EU verurteilte die Entführung und Ermordung von Theys Eluay im November 2001 und rief die indonesische Regierung auf, die uneingeschränkte Untersuchung dieses entsetzlichen Vorfalls zu veranlassen und die Täter vor Gericht zu bringen. EU-Missionschefs in Jakarta besuchten im Februar dieses Jahres auch Papua. Auch im Fall von Papua ist es klar, dass die umfassende Verwirklichung der Sondergesetzgebung über die Autonomie der Schlüssel für die Überwindung der dortigen Lage sein wird. Die Kommission hat in ihrem Länderstrategiepapier für Indonesien, das sich kurz vor seiner Fertigstellung befindet, besonderen Nachdruck auf die Schaffung der institutionellen Kapazität, auf gutes Regieren und Rechtsstaatlichkeit sowie auf die Konfliktverhütung gelegt. Finanzhilfe wurde bereits für das vom UNEP geleitete Programm Partnerschaft zur Reform des Regierens bereitgestellt, und technische Hilfe erhielt das Büro des Generalstaatsanwalts. Im Entwurf des Nationalen Indikativprogramms für den Zeitraum 2002-2004 ist ein spezielles Programm für die Unterstützung der Politik der Regierung zur Dezentralisierung in Indonesien und zur Förderung guten Regieren auf lokaler Regierungsebene vorgesehen. Unterdessen haben wir auch Maßnahmen zur direkteren Unterstützung der Prozesse der Konfliktbewältigung ergriffen. Nach Gesprächen zwischen Kommissar Patten und dem indonesischen Außenminister, Herrn Wirajuda, im November vergangenen Jahres besuchte eine unabhängige Mission zur Konfliktverhütung in Indonesien im Rahmen des schnellen Eingreifmechanismus der Kommission im Februar 2002 die Molukken, Sulawesi und Papua. Die Mitglieder der Expertenmission führten Gespräche mit zahlreichen Regierungsvertretern auf zentraler und lokaler Ebene sowie mit in diesen Gebieten tätigen NRO. Auf der Grundlage des Missionsberichts wird zurzeit ein Paket von Projekten für die Molukken und Papua ausgearbeitet. Auf den Molukken werden sich die Projekte vornehmlich auf die Unterstützung der Einbeziehung der Zivilgesellschaft konzentrieren. Mit den Projekten für Papua sollen sowohl die Behörden als auch die Zivilgesellschaft unterstützt werden. Mit allen diesen Maßnahmen befindet sich die Kommission im Einklang mit der erklärten Position der EU, die auf eine entschiedene Unterstützung der territorialen Integrität Indonesiens gerichtet ist, während der Regierung nahegelegt wird, dringende Bemühungen zur friedlichen Lösung der inneren Probleme Indonesiens, seien sie separatistischer oder sektiererischer Natur, zu unternehmen. Wir werden daran festhalten und jede mögliche Hilfe leisten, damit diese äußerst schwierigen Situationen konstruktiv überwunden werden können."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή συμμερίζεται εξ ολοκλήρου τις ανησυχίες των αξιότιμων βουλευτών σχετικά με τη συνεχιζόμενη βία σε μέρη της Ινδονησίας. Σε συνεργασία με τις διπλωματικές αποστολές της ΕΕ στην Τζακάρτα, παρακολουθούμε την κατάσταση στις Μολούκες από τις αρχές του 1999 και έχουμε συμμετάσχει σε δύο αποστολές συλλογής στοιχείων στα τέλη του 2000 και στις αρχές του 2001. Η Επιτροπή έχει επίσης συμμετάσχει σε αρκετά διαβήματα της ΕΕ προς τις ινδονησιακές αρχές για να εκφράσουμε τις ανησυχίες μας για τις καταστάσεις συνεχιζόμενων συγκρούσεων σε διάφορα μέρη της χώρας. Επιπλέον, από τον Μάιο του 1999, η Επιτροπή έχει παράσχει περισσότερα από 4,6 εκατομμύρια ευρώ σε ανθρωπιστική βοήθεια στους κατοίκους των Μολούκων. Συμμετείχαμε με τα κράτη μέλη σε μία διακήρυξη που χαιρέτιζε τη Συμφωνία Ειρήνης του Malino ΙΙ και ζητήσαμε την πλήρη εφαρμογή της. Ταυτόχρονα, προτρέψαμε την κυβέρνηση της Ινδονησίας να λάβει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να στηρίξει την ειρηνευτική διαδικασία. Από τότε, έχουμε παρακολουθήσει από κοντά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τα νέα ξεσπάσματα βίας, συμπεριλαμβανομένης της σύλληψης του Τζαφάρ Ουμάρ Θαλίμπ, με κατηγορίες υποκίνησης βίας. Η κατάσταση στο Ασέχ μας απασχολεί εδώ και αρκετόν καιρό και έχει αποτελέσει αντικείμενο αρκετών διαβημάτων της ΕΕ προς τις ινδονησιακές αρχές. Οι επικεφαλής αποστολής της ΕΕ επισκέφτηκαν την περιοχή τον Οκτώβριο του 2001. Είμαι συνεπώς στην ευχάριστη θέση να χαιρετίσω την κοινή δήλωση που δημοσιεύτηκε στις 10 Μαΐου από την κυβέρνηση της Ινδονησίας και το Κίνημα για την Απελευθέρωση του Ασέχ (GAM), έπειτα από δύο ημέρες συνομιλιών, τις οποίες διευκόλυνε το Κέντρο Henri Dunant στη Γενεύη. Η κοινή δήλωση αναγνώρισε τον ειδικό νόμο περί αυτονομίας ως το σημείο έναρξης για περαιτέρω διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο ενός ολοκληρωτικού διαλόγου και επιβεβαίωσε την πρόθεση και των δύο μερών να εργαστούν για την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης των εχθροπραξιών. Εδώ και αρκετό καιρό, άποψή μας ήταν πως η πλήρης εφαρμογή της ειδικής νομοθεσίας περί αυτονομίας θα αποτελέσει το κλειδί για την επίτευξη βιώσιμης επίλυσης της παρούσας κατάστασης. Η Παπούα έχει αποτελέσει εξίσου αντικείμενο διαρκούς ανησυχίας και διαβημάτων της ΕΕ. Η ΕΕ καταδίκασε την απαγωγή και τη δολοφονία του Theys Eluay τον Νοέμβριο του 2001 και ζήτησε από την κυβέρνηση της Ινδονησίας να εξασφαλίσει ότι θα υπάρξει εξαντλητική έρευνα σχετικά με αυτό το αποτρόπαιο συμβάν και ότι οι υπεύθυνοι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Επίσης, οι επικεφαλής αποστολής της ΕΕ στην Τζακάρτα επισκέφτηκαν την Παπούα τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους. Είναι ξεκάθαρο ότι, και στην περίπτωση της Παπούα, η πλήρης εφαρμογή της ειδικής νομοθεσίας περί αυτονομίας θα αποτελέσει το κλειδί για την επίλυση της κατάστασης. Η Επιτροπή, στο έγγραφο στρατηγικής χώρας για την Ινδονησία, το οποίο βρίσκεται αυτήν τη στιγμή στα τελευταία στάδια προετοιμασίας, έχει τονίσει με ιδιαίτερη έμφαση την ανάγκη ανάπτυξης θεσμικών δυνατοτήτων, χρηστής διακυβέρνησης και κράτους δικαίου, καθώς και της αποτροπής συγκρούσεων. Η χρηματοοικονομική υποστήριξη έχει ανατεθεί στη Συνεργασία για τη Μεταρρύθμιση της Διακυβέρνησης, την οποία διαχειρίζεται το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (ΑΠΗΕ), ενώ τεχνική βοήθεια έχει παρασχεθεί από το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα. Το προσχέδιο του Εθνικού Ενδεικτικού Προγράμματος για το 2002-2004 προβλέπει ειδικό πρόγραμμα για την υποστήριξη της εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής για την αποκέντρωση στην Ινδονησία και για την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Εν τω μεταξύ, έχουμε κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την υποστήριξη των διαδικασιών επίλυσης συγκρούσεων με πιο άμεσο τρόπο. Έπειτα από διαβουλεύσεις μεταξύ του Επιτρόπου Patten και του ινδονήσιου Υπουργού Εξωτερικών, κυρίου Wirajuda, τον περασμένο Νοέμβριο, και στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ταχείας Αντιδράσεως της Επιτροπής, μία ανεξάρτητη αποστολή για την αποτροπή συγκρούσεων στην Ινδονησία επισκέφθηκε τις Μολούκες, τη Σουλαβέσι και την Παπούα τον Φεβρουάριο του 2002. Η αποστολή εμπειρογνωμόνων συναντήθηκε με ευρύ φάσμα εκπροσώπων της κεντρικής και τοπικής κυβέρνησης, καθώς και με ΜΚΟ που λειτουργούν σε αυτές τις περιοχές. Με βάση την έκθεση της αποστολής, βρίσκεται αυτήν τη στιγμή στο στάδιο της προετοιμασίας δέσμη προγραμμάτων για τις Μολούκες και την Παπούα. Το πρόγραμμα για τις Μολούκες θα εστιαστεί ιδιαιτέρως στην υποστήριξη για τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Τα προγράμματα για την Παπούα θα στηρίξουν τόσο τις αρχές όσο και την κοινωνία των πολιτών. Όλα αυτά τα μέτρα συμφωνούν με την υποστήριξη της Επιτροπής προς τη δεδηλωμένη θέση της ΕΕ, η οποία στηρίζει σθεναρά την εδαφική ακεραιότητα της Ινδονησίας, ενθαρρύνοντας παράλληλα την κυβέρνηση να κάνει επείγουσες προσπάθειες προκειμένου να αντιμετωπίσει και να επιλύσει ειρηνικά τις εσωτερικές συγκρούσεις της Ινδονησίας, είτε ο χαρακτήρας τους είναι αυτονομιστικός είτε είναι αποσχιστικός. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε αυτήν την προσέγγιση και να παρέχουμε κάθε δυνατή υποστήριξη για εποικοδομητικές δράσεις για την αντιμετώπιση αυτών των δύσκολων καταστάσεων."@el8
"(EN) Señor Presidente, la Comisión comparte plenamente con sus Señorías su inquietud por la incesante de la violencia en algunas zonas de Indonesia. Junto con las misiones diplomáticas de la UE en Yakarta, hemos vigilado la situación en las Molucas desde comienzos de 1999 y hemos participado en dos misiones de reconocimiento a finales de 2000 y comienzos de 2001. La Comisión ha participado también en varias protestas de la UE ante las autoridades indonesias para expresar nuestra preocupación por la continuación del conflicto en distintas zonas del país. Asimismo, la Comisión ha proporcionado, desde mayo de 1999, más de 4,6 millones de euros en ayuda humanitaria a la población de las Molucas. Nos hemos unido a los Estados miembros en una declaración que saluda el Acuerdo de paz Malino II y en la que se insta a su fiel cumplimiento. Al mismo tiempo, hemos animado al Gobierno de Indonesia a que adopte las medidas oportunas para apoyar el proceso de paz. Desde entonces, hemos seguido de cerca los esfuerzos del Gobierno para atajar los nuevos brotes de violencia, incluida la detención el 4 de mayo de Ja’far Umar Thalib, por cargos de incitación a la violencia. La situación en Aceh también nos preocupa desde hace ya algún tiempo y también ha sido objeto de protestas de la UE ante las autoridades indonesias. Los jefes de misión de la UE visitaron la región en octubre de 2001. Por ello, me alegra especialmente saludar la declaración conjunta emitida el 10 de mayo por el Gobierno indonesio y el "Free Aceh Movement" (GAM), tras dos días de negociaciones facilitadas por el Centro Henri Dunant de Ginebra. La declaración conjunta reconoce la ley especial de autonomía como punto de partida para proseguir las negociaciones en un diálogo integral y confirma la intención de ambas partes de trabajar por un acuerdo para el cese de las hostilidades. Desde hace algún tiempo, somos de la opinión de que la plena aplicación de la legislación especial sobre autonomía sería la clave de una solución duradera de la actual situación. Papúa ha sido igualmente motivo de constante preocupación y objeto de protestas de la UE. La UE condenó el secuestro y asesinato de Theys Eluay en noviembre de 2001 e hizo un llamamiento al Gobierno de Indonesia para que garantice una investigación completa de este terrible incidente y lleve a sus autores ante la justicia. Los jefes de misión de la UE en Yakarta también visitaron Papúa en febrero de este año. En el caso de Papúa, tampoco hay ninguna duda de que la fiel aplicación de la legislación especial en materia de autonomía será la clave para la resolución de la situación. En su informe estratégico sobre Indonesia, que ya se encuentra en las últimas fases de preparación, la Comisión hace especial hincapié en el desarrollo de la capacidad institucional, la buena gobernanza y el Estado de derecho, así como en la prevención de conflictos. Ya hemos comprometido ayuda financiera a la Asociación para la Reforma de la Gobernanza, bajo gestión del PNUD, y hemos proporcionado asistencia técnica a la Oficina del Fiscal General. En el proyecto de Programa Indicativo Nacional para 2002-2004 hemos previsto medidas para un programa específico de apoyo a la aplicación de la política gubernamental de descentralización en Indonesia y el fomento de la buena gobernanza en los gobiernos locales. Entretanto, también hemos adoptado medidas para apoyar los procesos de solución de conflictos más directamente. A raíz de las negociaciones, el pasado noviembre, entre el Comisario Patten y el Ministro de Asuntos Exteriores indonesio, Sr. Wirajuda, en el contexto del Mecanismo de Reacción Rápida de la Comisión, una misión independiente sobre la prevención de conflictos en Indonesia visitó las Molucas, Sulawesi y Papúa en febrero de 2002. La misión de expertos se reunió con una amplia representación de los gobiernos central y locales, así como con ONG que operan en estas zonas. Sobre la base del informe de la misión estamos elaborando en estos momentos un paquete de proyectos para las Molucas y Papúa. El proyecto en las Molucas se centrará, en particular, en dar apoyo a la participación de la sociedad civil. Los proyectos en Papúa apoyarán a las autoridades, así como a la sociedad civil. Todas estas medidas son coherentes con el apoyo de la Comisión a la posición declarada por la UE, que apoya firmemente la integridad territorial de Indonesia, al tiempo que anima al Gobierno a realizar con carácter de urgencia esfuerzos encaminados a resolver pacíficamente los conflictos internos de Indonesia, ya sean de carácter separatista o sectario. Continuaremos manteniendo este enfoque y proporcionando toda la ayuda posible para una acción constructiva de cara a encontrar solución a estas situaciones tan difíciles."@es12
". Arvoisa puhemies, komissio yhtyy täysin arvoisien parlamentin jäsenten huoleen jatkuvasta väkivallasta osassa Indonesiaa. Me olemme yhdessä EU:n Jakartassa sijaitsevan diplomaattisen edustuston kanssa seuranneet tilannetta Molukeilla vuoden 1999 alusta lähtien ja olemme osallistuneet kahteen tiedusteluvaltuuskuntaan vuoden 2000 lopulla ja vuoden 2001 alussa. Komissio on myös osallistunut useisiin EU:n Indonesian viranomaisille osoittamiin virallisiin yhteydenottoihin, joiden tarkoituksena oli ilmaista huolemme maan eri osissa vallitsevista jatkuvan väkivallan tilanteista. Komissio on lisäksi antanut humanitaarista apua Molukkien väestölle yli 4,6 miljoonan euron summalla toukokuusta 1999 lähtien. Me olemme antaneet yhdessä jäsenvaltioiden kanssa julkilausuman, jossa pidetään myönteisenä Malino II -rauhanjulistusta ja kehotetaan panemaan se täytäntöön täydellisesti. Samaan aikaan olemme kehottaneet Indonesian hallitusta ryhtymään asianmukaisiin toimiin rauhanprosessin tukemiseksi. Me olemme seuranneet siitä lähtien tarkasti hallituksen pyrkimyksiä käsitellä uusia väkivallan purkauksia, yhtenä näistä pyrkimyksistä Ja'far Umar Thalibin pidättäminen 4. toukokuuta väkivaltaan yllyttämisestä syytettynä. Acehin tilanne on myös huolestuttanut meitä nyt jo jonkin aikaa ja on ollut samoin aiheena EU:n virallisissa yhteydenotoissa Indonesian viranomaisten kanssa. EU:n edustuston päälliköt vierailivat alueella lokakuussa 2001. Olen siksi erityisen onnellinen voidessani pitää myönteisenä yhteistä julkilausumaa, jonka Indonesian hallitus ja Vapaa Aceh -liike (GAM) julkistivat 10. toukokuuta kaksipäiväisten neuvottelujen päätteeksi, joissa välittäjänä toimi Genevessä sijaitseva Henri Dunant Centre. Yhteisessä julkilausumassa tunnustettiin erityinen itsehallintolaki lähtökohdaksi laaja-alaisen vuoropuhelun yhteydessä käytäville tuleville neuvotteluille ja vahvistettiin molempien osapuolten aikomus tehdä työtä sen eteen, että saadaan aikaan vihamielisyydet lopettava sopimus. Meidän näkemyksemme on ollut jo jonkin aikaa, että erityisen itsehallintolainsäädännön täydellinen täytäntöönpano on avain nykytilanteen kestävään ratkaisemiseen. Papua on ollut samoin jatkuva huolenaihe, ja sitä on käsitelty EU:n virallisissa yhteydenotoissa. EU tuomitsi Theys Eluayn marraskuussa 2001 tapahtuneen sieppauksen ja murhan ja vaati Indonesian hallitusta varmistamaan, että tämä järkyttävä tapaus tutkitaan perusteellisesti ja siihen syyllistyneet tuodaan oikeuden eteen. EU:n Jakartassa sijaitsevan edustuston päälliköt vierailivat myös Papuassa tämän vuoden helmikuussa. Papuan tapauksessakin on selvää, että erityisen itsehallintolainsäädännön täydellinen täytäntöönpano on avain tilanteen ratkaisemiseen. Komissio on korostanut erityisesti institutionaalisten valmiuksien kehittämistä, hyvää hallintotapaa ja oikeusvaltiota samoin kuin konfliktinehkäisyä Indonesiaa koskevassa maakohtaisessa strategia-asiakirjassaan, joka on nyt valmistelun loppuvaiheessa. EU on jo antanut taloudellista tukea YK:n kehitysohjelman hallinnoimalle kumppanuudelle hallinnon uudistamiseksi Indonesiassa ja teknistä apua oikeuskanslerin virastolle. Luonnoksessa kansalliseksi viiteohjelmaksi vuosiksi 2002–2004 on tehty varaus erityiselle ohjelmalle, jolla tuetaan hallituksen hajauttamispolitiikan täytäntöönpanoa Indonesiassa ja edistetään hyvää hallintotapaa paikallishallinnon tasolla. Me olemme tällä välin ryhtyneet myös toimenpiteisiin tukeaksemme konfliktinratkaisuprosesseja suoremmin. Komission jäsen Pattenin ja Indonesian ulkoministerin Wirajudan viime marraskuussa käymien keskustelujen seurauksena ja komission nopean toiminnan mekanismin puitteissa Indonesiassa toimiva riippumaton konfliktinehkäisyä käsittelevä valtuuskunta vieraili helmikuussa 2002 Molukeilla, Sulawesissa ja Papuassa. Asiantuntijavaltuuskunta tapasi suuren määrän keskus- ja paikallishallinnon edustajia samoin kuin näillä alueilla toimivia kansalaisjärjestöjä. Valtuuskunnan raportin perusteella on nyt valmisteilla Molukkeja ja Papuaa koskeva hankepaketti. Molukkien hankkeessa keskitytään erityisesti kansalaisyhteiskunnan osallistumisen tukemiseen. Papuassa toteutettavilla hankkeilla tuetaan sekä viranomaisia että kansalaisyhteiskuntaa. Kaikki nämä toimet vastaavat komission tukea EU:n ilmaisemalle kannalle, jossa tuetaan voimakkaasti Indonesian alueellista yhtenäisyyttä samalla kun rohkaistaan hallitusta ryhtymään pikaisiin ponnisteluihin Indonesian sisäisten konfliktien, olivat ne sitten luonteeltaan separatistisia tai uskonlahkojen välisiä, käsittelemiseksi ja rauhanomaiseksi ratkaisemiseksi. Me jatkamme tämän lähestymistavan seuraamista ja annamme kaiken mahdollisen tuen rakentavalle toiminnalle, jonka tarkoituksena on käsitellä näitä erittäin vaikeita tilanteita."@fi5
". Monsieur le Président, la Commission partage entièrement les inquiétudes des honorables parlementaires à propos des violences incessantes dans certaines parties de l'Indonésie. En collaboration avec les missions diplomatiques de l'ONU à Djakarta, nous avons observé la situation dans les Moluques depuis le début de 1999 et nous avons participé à deux missions d'enquête fin 2000 et début 2001. La Commission s'est également associée à plusieurs démarches entreprises par l'UE auprès des autorités indonésiennes pour leur exprimer les inquiétudes que lui causent les situations de conflit incessantes dans plusieurs parties du pays. De plus, la Commission a fourni plus de 4,6 millions d'euros sous forme d'aide humanitaire au peuple moluquois depuis mai 1999. Nous nous sommes associés aux états membres dans une déclaration qui salue les accords de paix Molino II et recommande vivement son application intégrale. En même temps, nous avons recommandé au gouvernement indonésien de prendre des mesures appropriées pour soutenir le processus de paix. Depuis lors, nous avons suivi de près les efforts du gouvernement, dont l'arrestation le 4 mai de Ja'far Umar Thalib, inculpé d'incitation à la violence, pour contrôler les nouvelles explosions de violences La situation dans l'Aceh nous préoccupe également depuis un certain temps et elle a aussi fait l'objet de démarches de l'UE auprès des autorités indonésiennes. Des chefs de mission de l'UE se sont rendus dans la région en octobre 2001. Pour cette raison, je suis particulièrement heureux de pouvoir saluer la déclaration publiée conjointement le 10 mai par le gouvernement indonésien et le Mouvement pour l'indépendance d'Aceh (GAM) à l'issue de deux jours de consultations qui se sont déroulées au centre Henri Dunant, à Genève. Cette déclaration conjointe reconnaît la loi d'autonomie spéciale comme un point de départ pour aller plus en avant dans les négociations, dans le cadre d'un dialogue global, et elle confirme l'intention des deux parties d'élaborer un accord sur la cessation des hostilités. Nous estimons depuis un certain temps que l'application intégrale de la loi d'autonomie spéciale sera la clé d'une résolution durable de la situation actuelle. La Papouasie a elle aussi été une source d'inquiétude permanente et a fait l'objet de démarches de l'UE. Celle-ci a condamné l'enlèvement et le meurtre de Theys Eluay en novembre 2001 et a enjoint le gouvernement indonésien à mener une enquête approfondie sur cet événement effroyable et de traduire ses auteurs en justice. Les chefs de mission de l'UE à Djakarta se sont aussi rendus en Papouasie en février de cette année. Dans le cas de la Papouasie également, il est clair que l'application intégrale de la loi d'autonomie spéciale sera la clé pour résoudre la situation. Dans le document de stratégie par pays pour l'Indonésie, qui est actuellement dans la phase finale de son élaboration, la Commission a particulièrement insisté sur la construction de la capacité institutionnelle, sur la gouvernance, sur l'État de droit, ainsi que sur la prévention des conflits. Un soutien financier a déjà été alloué au Partenariat pour la réforme de la gouvernance, géré par le PNUD, et une assistance technique a été accordée au bureau du procureur général. Dans l'avant-projet du programme national indicatif pour 2002-2004, des dispositions ont été prises en faveur d'un programme spécial de soutien de l'application de la politique gouvernementale de décentralisation en Indonésie, ainsi qu'à la promotion d'une bonne gouvernance au niveau des gouvernements locaux. Dans l'intervalle, nous avons également pris des mesures pour soutenir de façon plus directe le processus de règlement du conflit. Faisant suite aux entretiens qui ont eu lieu en novembre dernier entre le commissaire Patten et le ministre indonésien des Affaires étrangères, M. Wirajuda, et dans le contexte de la force de réaction rapide de la Commission, une mission indépendante de prévention des conflits en Indonésie s'est rendue dans la province de Moluques, au Sulawesi et en Papouasie en février 2002. Cette mission spécialisée a rencontré un large éventail de représentants du gouvernement central et des gouvernements locaux, ainsi que des ONG qui sont actives dans ces régions. Sur la base du rapport effectué par cette mission, un ensemble de projets est actuellement en préparation pour les Moluques et la Papouasie. Dans les Moluques, le projet se concentrera particulièrement sur le soutien de la participation de la société civile. En Papouasie, ils se concentreront à la fois sur les autorités et sur la société civile. Toutes ces mesures sont en accord avec l'appui conféré par la Commission à la position de l'UE, qui soutient fermement l'intégrité territoriale en Indonésie, tout en encourageant le gouvernement à consentir d'urgence des efforts pour s'occuper des conflits internes dans le pays et pour leur trouver une solution pacifique, qu'ils soient d'origine séparatiste ou sectaire. Nous continuerons sur cette voie et nous continuerons à apporter tout le soutien possible à un traitement constructif face à ces situations très difficiles."@fr6
"Signor Presidente, la Commissione condivide appieno le preoccupazioni espresse dagli onorevoli deputati in merito ai ripetuti episodi di violenza in alcune parti dell’Indonesia. Insieme alle missioni diplomatiche UE di Giacarta abbiamo monitorato la situazione nelle Molucche con continuità a partire dal 1999 e abbiamo partecipato a due missioni di accertamento, la prima verso la fine del 2000 e la seconda all’inizio del 2001. La Commissione ha inoltre partecipato ad iniziative dell’Unione volte a manifestare alle autorità indonesiane il nostro allarme per la situazione di conflitto permanente in varie parti del paese. Dal maggio 1999 ad oggi, la Commissione ha concesso aiuti umanitari per oltre 4,6 milioni di euro agli abitanti delle Molucche. Abbiamo sottoscritto la dichiarazione degli Stati membri in cui si approvava l’accordo di pace di Malino II e se ne caldeggiava l’applicazione. Al contempo abbiamo sollecitato il governo indonesiano a prendere le misure necessarie per sostenere il processo di pace. A partire da quel momento, abbiamo seguito da vicino le mosse del governo a fronte dei rinnovati episodi di violenza, tra cui l’arresto di Ja’far Umar Thalib il 4 maggio con l’accusa di incitamento alla violenza. La situazione nella provincia di Aceh c’inquieta ormai da tempo ed è stata oggetto di nuove iniziative dell’UE verso le autorità indonesiane. I capimissione UE hanno visitato la zona lo scorso ottobre. E’ con particolare soddisfazione che il 10 maggio ho accolto la notizia della dichiarazione congiunta del governo indonesiano e del Movimento per l’Aceh libero (GAM), dopo due giorni di consultazioni facilitate dalla mediazione del Centro di Ginevra. Nella dichiarazione congiunta è stata riconosciuta la legge speciale sull’autonomia come punto di partenza per i negoziati successivi che dovranno comprendere un dialogo completo. La dichiarazione rappresenta una conferma dell’intenzione di entrambe le parti di elaborare un accordo per la cessazione delle ostilità. Riteniamo da tempo che la piena attuazione della legge speciale sull’autonomia costituisca la via di uscita alla situazione attuale. Anche Papua è stata fonte ininterrotta di preoccupazioni e oggetto di numerose iniziative diplomatiche dell’Unione. L’UE ha condannato il rapimento e l’omicidio di Theys Eluay nel novembre 2001 e ha invitato il governo indonesiano a condurre un’inchiesta esauriente su questo atroce evento, affinché i colpevoli possano essere assicurati alla giustizia. I capi della missione UE di Giacarta hanno visitato Papua a febbraio. Anche in questo caso, è evidente che la piena attuazione della legge speciale sull’autonomia consentirà di risolvere la situazione odierna. Nel documento strategico per l’Indonesia, tuttora in fase di completamento, la Commissione ha posto l’accento sul rafforzamento della capacità istituzionale, sulla buona pratica di governo e lo stato di diritto, oltre che sulla prevenzione dei conflitti. Gli aiuti finanziari sono già stati impegnati a favore della gestita dall’UNDP per la riforma a favore del buon governo, mentre forniamo assistenza tecnica alla Procura. Nel disegno di programma nazionale indicativo per il 2002-2004 è previsto un programma specifico di sostegno alla politica di decentramento del governo indonesiano, volto a promuovere le pratiche di buon governo anche a livello amministrativo locale. Ci siamo adoperati per sostenere i processi di composizione dei conflitti in maniera più diretta. Dando seguito alla discussione dello scorso novembre tra il Commissario Patten e il Ministro degli esteri indonesiano Wirajuda, una missione indipendente sulla prevenzione dei conflitti in Indonesia ha visitato Molucche, Sulawesi e Papua lo scorso febbraio nell’ambito del meccanismo di reazione rapida predisposto dalla Commissione. La missione di esperti si è incontrata con numerosi rappresentanti delle autorità centrali e locali, nonché delle ONG che operano in questi territori. Sulla scorta della relazione elaborata dalla missione è in preparazione un pacchetto di progetti per Molucche e Papua. I progetti per le Molucche s’incentreranno in particolare sul coinvolgimento della società civile. I progetti per Papua riguarderanno invece tanto gli attori istituzionali quanto la società civile. Queste misure sono in linea con il sostegno che la Commissione vuole dare alla posizione ufficiale dell’UE, determinata a favorire l’integrità territoriale dell’Indonesia, pur incoraggiando un intervento immediato del governo al fine di risolvere in maniera pacifica i contrasti interni di carattere separatista o settario. Continueremo su questa rotta e continueremo a fornire tutto il sostegno a favore di qualsiasi azione costruttiva capace fare fronte a queste difficili situazioni."@it9
". – Mr President, the Commission fully shares with honourable Members their concerns about the continued violence in parts of Indonesia. Together with the EU diplomatic missions in Jakarta, we have been monitoring the situation in the Moluccas since early1999 and we have participated in two fact-finding missions in late 2000 and early 2001. The Commission has also participated in several EU démarches to the Indonesian authorities to express our concerns about situations of continuing conflict in different parts of the country. In addition, the Commission has provided more than EUR 4.6 million in humanitarian assistance to the people of the Moluccas since May 1999. We have joined with the Member States in a declaration welcoming the Malino II Peace Agreement and urging its full implementation. At the same time, we have urged the government of Indonesia to take appropriate measures to support the peace process. Since then, we have followed closely the efforts of the government to deal with new outbreaks of violence, including the arrest on 4 May of Ja’far Umar Thalib on charges of incitement to violence. The situation in Aceh has also preoccupied us for some time now and has also been the subject of EU démarches to the Indonesian authorities. EU Heads of Mission visited the region in October 2001. I am therefore particularly happy to welcome the joint statement issued on 10 May by the Indonesian government and the Free Aceh Movement (GAM), following two days of consultations facilitated by the Henri Dunant Centre in Geneva. The joint statement recognised the special autonomy law as the starting-point for further negotiations in an all-inclusive dialogue and confirmed the intention of both parties to work on an agreement for the cessation of hostilities. It has been our view for some time that the full implementation of the special autonomy legislation will be the key to a durable resolution of the present situation. Papua has equally been a matter of continued concern and the subject of EU démarches. The EU condemned the kidnapping and murder of Theys Eluay in November 2001 and called on the government of Indonesia to ensure a full investigation of this dreadful incident and to bring its perpetrators to justice. EU Heads of Mission in Jakarta also visited Papua in February this year. In the case of Papua, too, it is clear that full implementation of the special autonomy legislation will be key to the resolution of the situation. The Commission has included in its Country Strategy Paper for Indonesia, which is now in the final stages of preparation, a particular emphasis on institutional capacity building, good governance and the rule of law, as well as conflict prevention. Financial support has already been committed to the UNDP-managed Partnership for Governance Reform, and technical assistance has been provided to the Attorney General’s Office. Provision has been made in the draft National Indicative Programme for 2002-2004 for a specific programme to support the implementation of the government’s policy for decentralisation in Indonesia and to promote good governance at local government level. In the meantime, we have also taken steps to support the processes of conflict resolution more directly. Following discussions between Commissioner Patten and the Indonesian Foreign Minister, Mr Wirajuda, last November, and in the context of the Commission’s Rapid Reaction Mechanism, an independent mission on conflict prevention in Indonesia visited the Moluccas, Sulawesi and Papua in February 2002. The expert mission met a wide range of central and local government representatives, as well as NGOs operating in these areas. On the basis of the mission’s report, a package of projects is now in preparation for the Moluccas and Papua. The project in the Moluccas will focus particularly on support for the participation of civil society. The projects in Papua will support both the authorities and civil society. All of these measures are consistent with the Commission’s support for the EU’s stated position, which firmly supports the territorial integrity of Indonesia, while encouraging the government to make urgent efforts to address and resolve peacefully Indonesia’s internal conflicts, whether separatist or sectarian in character. We will continue to follow this approach and to provide all possible support for constructive action to deal with these very difficult situations."@lv10
". Mijnheer de Voorzitter, de Commissie deelt de verontrusting van de geachte afgevaardigden over het aanhoudende geweld in delen van Indonesië volkomen. Samen met de diplomatieke missies van de EU in Jakarta hebben wij sinds het begin van 1999 de situatie op de Molukken gevolgd en wij hebben deelgenomen aan twee onderzoeken die eind 2000 en begin 2001 zijn uitgevoerd. De Commissie heeft eveneens geparticipeerd in verscheidene demarches van de EU bij de Indonesische autoriteiten om haar bezorgdheid te uiten over aanhoudende conflicten in verschillende delen van het land. Daarnaast heeft de Commissie het Molukse volk sinds mei 1999 meer dan 4,6 miljoen euro aan humanitaire hulp gegeven. Wij hebben samen met de lidstaten een verklaring afgelegd waarin wij het tweede vredesakkoord van Malino toejuichen en aandringen op de volledige tenuitvoerlegging ervan. Tezelfdertijd hebben wij de regering van Indonesië aangespoord gepaste maatregelen te treffen ter ondersteuning van het vredesproces. Sindsdien hebben wij de regering aandachtig gevolgd in haar pogingen nieuwe geweldsuitbarstingen tegen te gaan, waarvan de arrestatie van Ja’far Umar Thalib op 4 mei, op beschuldiging van het aanzetten tot geweld, een voorbeeld is. Ook de situatie op Atjeh houdt ons nu geruime tijd bezig en daarover heeft de EU eveneens demarches ondernomen bij de Indonesische autoriteiten. EU-missiehoofden hebben in oktober 2001 een bezoek gebracht aan het gebied. Ik ben derhalve bijzonder verheugd over de gezamenlijke verklaring die de Indonesische regering en de Beweging Vrij Atjeh (GAM) op 10 mei hebben uitgevaardigd, na twee dagen van overleg dat mogelijk werd gemaakt door het Henri Dunant Centrum in Genève. In de gezamenlijke verklaring werd gesteld dat de bijzondere autonomiewet het beginpunt is voor nadere onderhandelingen in een allesomvattende dialoog. Ook werd bevestigd dat beide partijen voornemens zijn te werken aan een overeenkomst aangaande de beëindiging van de vijandelijkheden. Wij huldigen reeds enige tijd het standpunt dat de volledige tenuitvoerlegging van de bijzondere autonomiewet de sleutel is tot een duurzame oplossing van de huidige crisis. Ook de situatie in Papoea geeft aanleiding tot voortdurende zorg en ook dit heeft de EU met de Indonesische regering opgenomen. De EU heeft haar veroordeling uitgesproken over de ontvoering van en moord op Theys Eluay in november 2001. Zij heeft de regering van Indonesië opgeroepen een diepgaand onderzoek in te stellen naar deze vreselijke gebeurtenis en de daders voor de rechter te brengen. Daarnaast hebben de EU-missiehoofden in Jakarta februari jongstleden Papoea bezocht. Het is ook in het geval van Papoea duidelijk dat de volledige tenuitvoerlegging van de bijzondere autonomiewet cruciaal is voor de oplossing van de problemen. In haar nationaal strategiedocument voor Indonesië, waaraan thans de laatste hand wordt gelegd, legt de Commissie bijzondere nadruk op het ontwikkelen van institutionele capaciteit, behoorlijk bestuur en de rechtsstaat, en tevens op conflictpreventie. Er is reeds financiële steun toegezegd aan het VN-programma ‘Partnership for Government Reform in Indonesia’ en er is technische bijstand geboden aan het bureau van de procureur-generaal. De voorlopige versie van het nationaal indicatief programma voor 2002-2004 voorziet in een specifiek programma ter ondersteuning van de tenuitvoerlegging van het decentralisatiebeleid van de Indonesische regering. Daarnaast beoogt dit programma bestuur op lokaal overheidsniveau te bevorderen. Ondertussen hebben wij eveneens maatregelen genomen om een meer directe bijdrage te leveren aan de processen van conflictoplossing. Naar aanleiding van de besprekingen die november jongstleden plaatsvonden tussen commissaris Patten en de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, de heer Wirajuda, heeft een onafhankelijke missie afgelopen februari in het kader van het snellereactiemechanisme van de Commissie een bezoek gebracht aan de Molukken, Sulawesi en Papoea. Doel was de situatie in Indonesië op het gebied van conflictpreventie te beoordelen. De delegatie deskundigen heeft diverse vertegenwoordigers van centrale en lokale overheden ontmoet en gesproken met medewerkers van NGO’s die in deze gebieden werkzaam zijn. Op dit ogenblik wordt op grond van het verslag van de missie een aantal projecten voorbereid voor de Molukken en Papoea. Het project op de Molukken zal met name ten doel hebben de participatie van de burgermaatschappij te bevorderen. De projecten in Papoea zullen ondersteuning bieden aan zowel de overheden als de burgermaatschappij. Al deze maatregelen zijn in overeenstemming met het door de Commissie onderschreven standpunt van de EU, dat enerzijds de territoriale integriteit van Indonesië beslist behouden dient te worden en anderzijds de regering zich tot het uiterste moet inspannen om de interne conflicten in Indonesië op vreedzame wijze op te lossen, ongeacht of die conflicten een separatistisch of sektarisch karakter hebben. Wij zullen deze koers aanhouden en op alle mogelijk manieren steun geven aan constructieve maatregelen om deze uiterst moeilijke situaties op te lossen."@nl2
"Senhor Presidente, a Comissão partilha das preocupações dos senhores deputados com a continuação da violência nalgumas regiões da Indonésia. Juntamente com as missões diplomáticas da UE em Jacarta, acompanhamos desde 1999 a situação nas Molucas e participámos em duas missões de investigação, em fins de 2000 e princípios de 2001. A Comissão participou também em várias iniciativas diplomáticas da UE junto das autoridades indonésias, manifestando a nossa preocupação com as situações de conflito que subsistem em diferentes regiões do país. Além disso, desde Maio de 1999 a Comissão prestou assistência humanitária no montante de mais de 4,6 milhões de euros à população das Molucas. Associámo-nos aos Estados-Membros numa declaração em que nos congratulávamos com o acordo de paz Malino II e em que solicitávamos que esse acordo fosse plenamente aplicado. Na mesma ocasião, convidámos também o Governo da Indonésia a tomar as medidas adequadas de apoio ao processo de paz. Depois disso, acompanhámos de perto os esforços do Governo para fazer face aos novos surtos de violência, bem como a detenção, a 4 de Maio, de Ja’far Umar Thalib, acusado de incitação à violência. A situação em Aceh preocupa-nos também há já algum tempo e foi objecto de algumas iniciativas diplomáticas da UE junto das autoridades da Indonésia. Os chefes de missão da UE visitaram a região em Outubro de 2001. Consequentemente, congratulo-me de uma forma muito especial com a declaração comum emitida a 10 de Maio pelo Governo indonésio e pelo movimento Free Aceh (GAM), na sequência de dois dias de consultas promovidas pelo Centro Henri Dunant, em Genebra. A declaração comum reconhecia a legislação de autonomia especial como o ponto de partida para novas negociações, no âmbito de um diálogo inclusivo, e confirmava a intenção das duas partes de negociarem um acordo de cessação das hostilidades. Somos de opinião há já algum tempo de que a aplicação plena da legislação de autonomia especial será a chave de uma solução duradoura para a situação actual. A Papuásia tem suscitado igualmente uma preocupação constante e tem sido objecto de iniciativas diplomáticas da UE. A UE condenou o sequestro e o assassínio de Theys Eluay, em Novembro de 2001, e exortou o Governo da Indonésia a garantir a realização de uma investigação completa deste terrível incidente e a assegurar que os culpados respondam perante a justiça. Os chefes de missão da UE em Jacarta visitaram também a Papuásia, em Fevereiro deste ano. No caso da Papuásia, é igualmente evidente que a aplicação plena da legislação de autonomia especial será a chave de uma solução duradoura para a situação actual. A Comissão, no seu Documento de Estratégia para o País relativo à Indonésia, cuja elaboração está actualmente na fase final, atribui especial relevo ao reforço da capacidade institucional, à boa governação e ao Estado de direito, bem como à prevenção dos conflitos. Foi já autorizado apoio financeiro à Parceria para a Reforma da Governação, gerida pelo PNUD, e tem sido prestada assistência técnica à Procuradoria da República indonésia. A proposta de programa indicativo nacional para 2002-2004 prevê um programa específico de apoio à política do Governo da Indonésia em matéria de descentralização e de promoção da boa governação a nível da administração local. Entretanto, tomámos também medidas de apoio mais directo aos processos de resolução de conflitos. Na sequência de conversações travadas no passado mês de Novembro entre o Comissário Patten e o ministro dos Negócios Estrangeiros da Indonésia, o senhor Wirajuda, e no contexto do mecanismo de reacção rápida da Comissão, uma missão independente de prevenção dos conflitos na Indonésia visitou as Molucas, Sulawesi e a Papuásia, em Fevereiro de 2002. Essa missão de peritos encontrou-se com um amplo leque de representantes do governo central e da administração local, bem como das ONG que intervêm nessas regiões. Com base no relatório da missão, está agora a ser preparado um pacote de projectos para as Molucas e a Papuásia. O projecto das Molucas centrar-se-á especificamente no apoio à participação da sociedade civil. Os projectos da Papuásia apoiarão as autoridades e a sociedade civil. Todas estas medidas são compatíveis com o apoio da Comissão à posição declarada da UE, que apoia firmemente a integridade territorial da Indonésia, ao mesmo tempo que exorta o governo a desenvolver urgentemente esforços destinados a abordar e resolver pacificamente os conflitos internos da Indonésia, de carácter separatista ou sectário. Continuaremos a adoptar esta abordagem e a prestar todo o apoio possível a uma acção construtiva de resolução destas situações muito difíceis."@pt11
"Herr talman! Kommissionen delar fullständigt de ärade ledamöternas oro om det fortsatta våldet i delar av Indonesien. Tillsammans med EU:s diplomatiska delegationer i Jakarta, har vi övervakat situationen i Moluckerna sedan början av 1999, och vi deltog i de två undersökningsgrupperna i slutet av 2000 och i början av 2001. Kommissionen har också deltagit i flera demarscher från EU till de indonesiska myndigheterna, för att uttrycka sin oro över situationen med fortsatta konflikter i olika delar av landet. Dessutom har kommissionen avsatt mer än 4,6 miljoner euro i humanitärt stöd till folket i Moluckerna sedan maj 1999. Vi har tillsammans med medlemsstaterna utarbetat en förklaring där vi välkomnar fredsavtalet Malino II, och kräver att det skall genomföras fullt ut. Samtidigt har vi uppmanat den indonesiska regeringen att vidta lämpliga åtgärder för att stödja fredsprocessen. Sedan dess har vi noga följt regeringens ansträngningar för att hantera nya våldsutbrott, däribland arresterandet den 4 maj av Ja'far Umar Thalib, som anklagades för anstiftan till våld. Situationen i Aceh har också oroat oss en tid nu, och den har också varit föremål för uppmaningar från EU till de indonesiska myndigheterna. EU:s delegationschefer besökte regionen i oktober 2001. Det gläder mig därför särskilt att kunna välkomna det gemensamma uttalandet från den 10 maj från den indonesiska regeringen och befrielserörelsen Free Aceh Movement (GAM), som lades fram efter två dagars samråd som möjliggjordes av Henri Dunant Centre i Genève. I det gemensamma uttalandet erkänns den särskilda autonoma lagstiftningen som en utgångspunkt för vidare förhandlingar i en allomfattande dialog, och båda parters avsikt att arbeta för en överenskommelse om att fientligheterna skall upphöra bekräftas. Det har varit vår åsikt en tid att det fullständiga genomförandet av den särskilda självstyreslagstiftningen kommer att vara nyckeln till en hållbar lösning av den nuvarande situationen. Även Papua har varit föremål för en fortsatt oro och för EU:s uppmaningar till Indonesien. EU fördömde kidnappningen av och mordet på Theys Eluay i november 2001, och uppmanade den indonesiska regeringen att garantera att en fullständig utredning gjordes av denna förfärliga händelse, och att dess förövare ställdes inför rätt. EU:s delegationschefer i Jakarta besökte också Papua i februari i år. Även i fallet med Papua, är det tydligt att det fullständiga genomförandet av den särskilda självstyreslagstiftningen kommer att vara nyckeln till en lösning för situationen. Kommissionen har i sitt landsstrategidokument för Indonesien, som nu håller på att slutföras, införlivat en särskild betoning på institutionellt skapande av förmåga, på en sund förvaltning och på rättssäkerheten, samt på konfliktförebyggande. Ekonomiskt stöd har redan avsatts för det UNDP-styrda partnerskapet för en regeringsreform, och den allmänna åklagaren har fått tekniskt stöd. I förslaget till ett nationellt vägledande program för 2002–2004 har man planerat för ett särskilt program för att stödja genomförandet av regeringens decentraliseringspolitik i Indonesien, och för att främja en sund förvaltning på lokal förvaltningsnivå. Under tiden har vi också vidtagit åtgärder för att stödja konfliktlösningsprocesserna mer direkt. Till följd av diskussioner mellan kommissionär Patten och Indonesiens utrikesminister, Wirajuda, i november 2001, och i samband med kommissionens mekanism för akuta ingripanden, besökte en oberoende konfliktdelegation Moluckerna, Sulawesi och Papua i februari 2002. Expertdelegationen mötte många centrala och lokala förvaltningsföreträdare, såväl som icke-statliga organisationer som är verksamma i området. Mot bakgrund av delegationens rapport håller en rad projekt nu på att utarbetas för Moluckerna och Papua. Projektet i Moluckerna kommer särskilt att inriktas på stöd för det civila samhällets deltagande. Projekten i Papua kommer både att stödja myndigheterna och det civila samhället. Samtliga dessa åtgärder är förenliga med kommissionens stöd för EU:s angivna ståndpunkt, som beslutsamt stöder Indonesiens territoriella integritet, samtidigt som den uppmuntrar regeringen till att göra brådskande ansträngningar för att ta itu med och lösa Indonesiens inre konflikter på fredlig väg, oavsett om det sker på ett separatistiskt eller sekteristiskt sätt. Vi kommer att fortsätta att följa denna strategi, och ge allt möjligt stöd för konstruktiva åtgärder i syfte att lösa dessa mycket komplicerade situationer."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Henri Dunant"9
"Nielson,"8,10,3,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph