Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-05-16-Speech-4-155"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20020516.7.4-155"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"La situation à Madagascar ne cesse de se dégrader, en dépit des efforts des organisations internationales et des engagements successifs des deux protagonistes. Une partition du pays est aujourd'hui effective et la capitale se trouve menacée d'asphyxie, avec toutes les conséquences que cela comporte pour la population. Cette situation ne peut que me ramener dix ans en arrière, lorsque je me trouvai confronté aux prémices du drame qui, quatre années durant, allait transformer en enfer la vie des habitants de Bosnie-Herzégovine : l'érection de barricades ici ou là pour marquer les territoires, la partition progressive du pays entre zones où les seigneurs de la guerre imposaient leur loi. C'est cet engrenage infernal que nous voyons se mettre en place aujourd'hui dans l'île. C'est pourquoi je veux lancer de cette tribune un appel à MM. Ratsiraka et Ravalomanana pour qu'ils acceptent, alors qu'il n'est peut-être pas encore trop tard, de faire, chacun de son côté, les concessions nécessaires pour éviter le pire. La Communauté européenne ne peut que s'associer aux efforts déployés par l'Organisation de l'unité africaine et, en son sein, par le président Wade. La résolution qui sera soumise tout à l'heure au vote de notre Parlement exhorte donc les deux parties à appliquer intégralement l'accord signé le 18 avril à Dakar, qui n'a, malheureusement, toujours pas été respecté à ce jour. Elle demande, dans cet esprit, à la Commission et au Conseil de jouer le rôle le plus actif possible pour faciliter la reprise des négociations, y compris, si c'était nécessaire, par l'envoi sur le terrain d'émissaires appelés à jouer un rôle de médiateurs et de facilitateurs."@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Situationen i Madagaskar forværres stadig på trods af bestræbelserne fra internationale organisationers side og fortsatte forpligtelser fra de to hovedpersoner. Der er i dag sket en reel deling af landet, og situationen truer med at lamme hovedstaden med alle de konsekvenser, som det indebærer for befolkningen. Denne situation får mig til at tænke 10 år tilbage i tiden, da jeg stod over for de første tegn på den katastrofe, der gennem fire år skulle gøre livet for indbyggerne i Bosnien-Hercegovina til et helvede, nemlig opførelse af barrikader hist og her for at afgrænse territorier og en stadig større opdeling af landet i områder, hvor krigsherrerne gjorde deres lov gældende. Det er denne forfærdelige indgriben, der i dag finder sted på øen. Derfor vil jeg gerne fra denne talerstol opfordre hr. Ratsiraka og hr. Ravalomanana til at acceptere, mens det måske stadig ikke er for sent, at de hver på deres side skal gøre de nødvendige indrømmelser for at undgå det værst tænkelige. EU kan ikke gøre andet end at støtte bestræbelserne fra Den Afrikanske Enhedsorganisation og dens formand, hr. Wade. Den beslutning, der om et øjeblik vil blive afholdt afstemning om her i Europa-Parlamentet, tilskynder de to parter til fuldt ud at gennemføre den aftale, der blev underskrevet den 18. april i Dakar, og som desværre stadig ikke i dag overholdes. I beslutningen anmodes der om, at Kommissionen og Rådet i denne forbindelse er så aktive som muligt for at lette genoptagelsen af forhandlingerne, herunder - hvis det er nødvendigt - ved udsendelse af medarbejdere, der skal varetage rollen som mæglere og kontaktpersoner på stedet."@da1
"Die Situation in Madagaskar verschlechtert sich zusehends trotz der Bemühungen der internationalen Organisationen und der immer wieder bekundeten Verpflichtungen der beiden Protagonisten. Heute ist das Land praktisch gespalten, und der Hauptstadt droht eine Lähmung mit allen Folgen, die dies für die Bevölkerung hat. Diese Situation erinnert mich an die Zeit vor zehn Jahren, als ich mich mit den Prämissen des Dramas konfrontiert sah, das vier Jahre lang das Leben der Einwohner von Bosnien und Herzegowina zur Hölle machte: die Errichtung von Barrikaden, um Hoheitsgebiete abzustecken, die allmähliche Aufteilung des Landes in Zonen, in denen die Kriegsherren ihr Gesetz diktierten. Dieses höllische Räderwerk ist heute auf der Insel im Gange. Deshalb möchte ich von hier aus einen Appell an Herrn Ratsiraka und Herrn Ravalomanana richten, solange es noch nicht zu spät ist, zu den notwendigen Konzessionen bereit zu sein, um das Schlimmste zu verhindern. Die Europäische Gemeinschaft kann sich den Bemühungen der Organisation für Afrikanische Einheit und ihres Präsidenten Wade nur anschließen. Die Entschließung, über die das Parlament nachher abstimmen wird, fordert also beide Seiten auf, die am 18. April in Dakar geschlossene Vereinbarung vollständig umzusetzen, die bis heute leider immer noch nicht eingehalten worden ist. In diesem Sinne ersucht sie die Kommission und den Rat, sich aktiv dafür einzusetzen, dass die Verhandlungen wieder aufgenommen werden, falls notwendig auch durch die Entsendung von Beauftragten, die eine Vermittlerrolle übernehmen."@de7
"Η κατάσταση στη Μαδαγασκάρη δεν σταματά να επιδεινώνεται, παρά τις προσπάθειες των διεθνών οργανώσεων και τις διαδοχικές δεσμεύσεις των δύο πρωταγωνιστών. Η διαίρεση της χώρας έχει γίνει πλέον πραγματικότητα και η πρωτεύουσα απειλείται με ασφυξία, με όλες τις συνέπειες που αυτό ενέχει για τον πληθυσμό. Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί παρά να με μεταφέρει δέκα χρόνια πίσω, όταν βρέθηκα αντιμέτωπος με τις απαρχές του δράματος, που επί τέσσερα χρόνια, θα έκανε κόλαση τη ζωή των κατοίκων της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης: την ανέγερση οδοφραγμάτων εδώ και εκεί για να οριοθετηθούν τα εδάφη, τη σταδιακή διαίρεση της χώρας σε ζώνες όπου οι πολέμαρχοι επέβαλλαν τον νόμο τους. Αυτήν τη φρικτή κλιμάκωση βλέπουμε να εκτυλίσσεται σήμερα στο νησί. Για αυτό, θα απευθύνω έκκληση από αυτό το βήμα στον κύριο Ratsiraka και στον κύριο Ravalomanana να δεχτούν, όσο δεν είναι ίσως ακόμη πολύ αργά, να κάνουν, ο καθένας από την πλευρά του, τις αναγκαίες παραχωρήσεις για να αποφύγουν το χειρότερο. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δεν μπορεί παρά να συνδεθεί με τις προσπάθειες που καταβάλλει ο Οργανισμός αφρικανικής ενότητας και, στους κόλπους της, ο πρόεδρος Wade. Το ψήφισμα που θα τεθεί σε λίγο σε ψηφοφορία στο Κοινοβούλιό μας παροτρύνει λοιπόν τα δύο μέρη να εφαρμόσουν πλήρως τη συμφωνία που υπεγράφη στις 18 Απριλίου στο Ντακάρ, η οποία, δυστυχώς, δεν έχει γίνει σεβαστή μέχρι σήμερα. Ζητεί, στο πνεύμα αυτό, από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διαδραματίσουν όσο το δυνατόν ενεργητικότερο ρόλο για να διευκολύνουν την επανάληψη των διαπραγματεύσεων, συμπεριλαμβανομένης, αν χρειαστεί, της αποστολής επιτόπου απεσταλμένων που θα κληθούν να διαδραματίσουν ρόλο μεσολαβητών και να διευκολύνουν την κατάσταση."@el8
"The situation in Madagascar is getting worse, despite efforts by international organisations and the successive promises made by the two leaders. The country has now been divided and its capital is in danger of being cut off from the rest of the country, with all that implies for the people. This situation takes me back ten years, when I faced the beginnings of the drama which, for four long years, was to make the life of the people in Bosnia-Herzegovina hell, with barricades going up everywhere to mark out territories and the gradual partition of the country into zones in which warlords reigned supreme. And today we are watching as this island is caught in the grip of the same hellish spiral. That is why I call on Mr Ratsiraka and Mr Ravalomanana from this House to each agree, before it is too late, to make the concessions needed to avoid the worst. The European Community does, of course, support the efforts being made by the Organisation of African Unity and by President Wade within it. The resolution on which Parliament is shortly to vote therefore calls on the two parties to apply all the terms of the Dakar agreement of 18 April which, unfortunately, has yet to be implemented. In the same spirit, it calls on the Commission and the Council to do whatever they can to ensure that negotiations resume including, if necessary, sending a field mission of mediators and negotiators."@en3
"(FR) La situación de Madagascar se degrada continuamente, a pesar de los esfuerzos de las organizaciones internacionales y de los sucesivos compromisos de los dos protagonistas. Hoy, la partición del país se ha hecho efectiva, y la capital se encuentra al borde del colapso, con todo lo que esto conlleva para la población. Esta situación me recuerda a la de hace una década, cuando me enfrentaba a los inicios de la tragedia que, durante cuatro años, iba a convertir en un infierno la vida de los habitantes de Bosnia-Herzegovina: la construcción de barricadas por todas partes para delimitar los territorios, la división paulatina del país en zonas dónde los señores de la guerra imponían su ley. Este es el engranaje infernal que se está preparando actualmente en la isla. Por ello, quiero lanzar desde esta tribuna un llamamiento a los Sres. Ratsiraka y Ravalomanana con el fin de que hagan, cada uno por su lado, las concesiones necesarias para evitar lo peor, ahora que quizás no sea todavía demasiado tarde. La Comunidad Europea no puede dejar de secundar los esfuerzos realizados por la Organización para la Unidad Africana y, en su seno, por el Presidente Wade. Por tanto, la resolución que se someterá más tarde a votación en nuestro Parlamento invita a las dos partes a aplicar íntegramente el acuerdo firmado el 18 de abril en Dakar, que, por desgracia, todavía no ha sido respetado a fecha de hoy. En esta línea, le pide a la Comisión y al Consejo que desempeñen el papel más activo posible para facilitar la reanudación de las negociaciones, recurriendo, si fuera necesario, al envío de emisarios que actúen como mediadores y como impulsores del proceso."@es12
"Madagaskarin tilanne huononee vain entisestään kansainvälisten järjestöjen ponnisteluista ja kahden osapuolen perättäisistä sitoumuksista huolimatta. Maan jakautuminen on nyt todellisuutta, ja pääkaupunki uhkaa tukahtua kaikkine niine seurauksineen, joita tästä aiheutuu kansalle. Tämä tilanne vie minut väistämättä kymmenen vuotta ajassa taaksepäin, kun jouduin seuraamaan sellaisen murhenäytelmän alkua, joka neljässä vuodessa teki Bosnian ja Hertsegovinan asukkaiden elämästä helvetin: barrikadeja pystytettiin sinne tänne maa-alueiden merkitsemiseksi, maata jaettiin vähitellen alueisiin, joissa sodan valtiaat määräsivät lakejaan. Tällaisen kauhean oravanpyörän me näemme nyt kehittyvän tuolla saarella. Tämän vuoksi haluan esittää tältä puhujakorokkeelta vetoomuksen presidentti Ratsirakalle ja kaupunginjohtaja Ravalomananalle, että he suostuisivat mikäli ei ole jo liian myöhäistä kukin tahollaan taipumaan tarvittaviin myönnytyksiin pahimman välttämiseksi. Euroopan yhteisö osallistuu ehdottomasti ponnisteluihin, joita Afrikan unioni ja sen piirissä presidentti Wade ovat tehneet. Päätöslauselmassa, josta parlamentti toimittaa äänestyksen aivan pian, kehotetaan siis näitä kahta osapuolta soveltamaan kokonaisuudessaan 18. huhtikuuta Dakarissa allekirjoitettua sopimusta, jota ei valitettavasti tähän mennessä ole aina noudatettu. Tämän vuoksi päätöslauselmassa kehotetaan komissiota ja neuvostoa toimimaan mahdollisimman aktiivisesti, jotta neuvottelujen uudelleen käynnistäminen helpottuisi myös niin, että tarvittaessa paikalle lähetetään lähettiläitä, joiden tehtävänä on toimia neuvotteluissa välittäjinä ja niiden edistäjinä."@fi5
"Signor Presidente, malgrado gli sforzi profusi dalle organizzazioni internazionali e gli impegni dei due protagonisti, nel Madagascar la situazione continua a peggiorare. Attualmente è in atto una spartizione del paese e la capitale è minacciata di asfissia, con tutte le conseguenze che ciò comporta per la popolazione. Si tratta di una situazione che mi riporta indietro di dieci anni, quando mi trovavo di fronte ai prodromi del dramma che per quattro anni avrebbe trasformato in un inferno la vita degli abitanti della Bosnia-Erzegovina: innalzamento di barricate per delimitare i territori e progressiva spartizione del paese in zone dove i signori della guerra imponevano la loro legge. Attualmente sull’isola di Madagascar si sta innescando questo ingranaggio infernale. Perciò, rivolgo un appello a Ratsiraka e Ravalomanana affinché accettino, finché non è ancora troppo tardi, di fare le concessioni necessarie per evitare il peggio, ciascuno per quanto gli compete. La Comunità europea deve associarsi agli sforzi profusi dall’OUA e dal suo presidente Wade. La risoluzione che più tardi sarà presentata al Parlamento per la votazione esorta le due parti ad applicare integralmente l’accordo firmato il 18 aprile a Dakar e purtroppo non rispettato. Con questo spirito, la risoluzione invita la Commissione e il Consiglio a svolgere il ruolo più attivo possibile per facilitare la ripresa dei negoziati, anche inviando sul posto emissari che fungano da mediatori e promotori."@it9
"The situation in Madagascar is getting worse, despite efforts by international organisations and the successive promises made by the two leaders. The country has now been divided and its capital is in danger of being cut off from the rest of the country, with all that implies for the people. This situation takes me back ten years, when I faced the beginnings of the drama which, for four long years, was to make the life of the people in Bosnia-Herzegovina hell, with barricades going up everywhere to mark out territories and the gradual partition of the country into zones in which warlords reigned supreme. And today we are watching as this island is caught in the grip of the same hellish spiral. That is why I call on Mr Ratsiraka and Mr Ravalomanana from this House to each agree, before it is too late, to make the concessions needed to avoid the worst. The European Community does, of course, support the efforts being made by the Organisation of African Unity and by President Wade within it. The resolution on which Parliament is shortly to vote therefore calls on the two parties to apply all the terms of the Dakar agreement of 18 April which, unfortunately, has yet to be implemented. In the same spirit, it calls on the Commission and the Council to do whatever they can to ensure that negotiations resume including, if necessary, sending a field mission of mediators and negotiators."@lv10
"Ondanks de inspanningen van internationale organisaties en herhaalde toezeggingen van de beide hoofdrolspelers, wordt de situatie in Madagaskar steeds zorgwekkender. Het land is momenteel opgesplitst in twee delen waartussen de hoofdstad gemangeld dreigt te worden, met alle gevolgen van dien voor de bevolking. Deze situatie doet me denken aan tien jaar geleden, toen het vier jaar durende drama in Bosnië-Herzegovina begon dat het leven van de inwoners tot een hel maakte. Ook toen werden er hinderpalen opgeworpen om de territoria af te bakenen en werd het land geleidelijk aan verdeeld in zones waarin de oorlogvoerende leiders hun wetten oplegden. Momenteel staan we in Madagaskar nu ook aan het begin van een vergelijkbaar hels proces. Om die reden wil ik vanaf deze plek een oproep doen aan de heren Ratsiraka en Ravalomanana om, voordat het te laat is, de benodigde concessies te doen teneinde een ramp te voorkomen. De Europese Gemeenschap onderschrijft in dit opzicht de inspanningen van de Organisatie van Afrikaanse Eenheid en haar voorzitter Wade. In de resolutie die hier straks in stemming zal worden gebracht worden beide partijen opgeroepen het akkoord dat op 18 april in Dakar is ondertekend volledig ten uitvoer te leggen. Helaas hebben de partijen tot op heden nog niet overeenkomstig dit akkoord gehandeld. In de resolutie worden de Commissie en de Raad opgeroepen er alles aan te doen een hervatting van de onderhandelingen mogelijk te maken. Mocht het nodig blijken, dan moeten ze ook bereid zijn afgezanten naar de regio te sturen om te bemiddelen en de deur voor onderhandelingen open te zetten."@nl2
"A situação em Madagáscar não cessa de se degradar, apesar dos esforços das organizações internacionais e dos sucessivos compromissos dos dois protagonistas. A divisão do país é, hoje, uma realidade e a capital está ameaçada de asfixia, com todas as consequências que a situação acarreta para a população. Esta situação transporta-me dez anos atrás, quando fui confrontado com o dealbar do drama que, durante quatro anos, havia de transformar num inferno a vida dos habitantes da Bósnia-Herzegovina: construção de barricadas aqui ou ali para marcar territórios, divisão progressiva do país entre zonas onde os senhores da guerra impunham a sua lei. É esta engrenagem infernal que agora vemos instalar-se na ilha. Assim, queria lançar, desta tribuna, um apelo aos senhores Ratsiraka e Ravalomanana no sentido de aceitarem, enquanto não é demasiado tarde, fazer, cada um por seu lado, as concessões necessárias para evitar o pior. A Comunidade Europeia não pode senão associar-se aos esforços desenvolvidos pela Organização de Unidade Africana e, dentro dela, pelo Presidente Wade. A resolução que, daqui a pouco, será submetida à votação do Parlamento exorta as duas partes a aplicarem integralmente o acordo assinado em 18 de Abril em Dacar, o qual, infelizmente, até hoje ainda não foi respeitado. Dentro desse espírito, a resolução solicita à Comissão e ao Conselho que desempenhem um papel tão activo quanto possível a fim de facilitar o retomar das negociações, inclusive, se necessário, através do envio para o terreno de emissários chamados a desempenhar um papel de mediador e de facilitador."@pt11
"Läget i Madagaskar förvärras hela tiden, trots de internationella organisationernas ansträngningar och de båda motståndarnas olika åtaganden. Det råder i dag en faktisk uppdelning av landet och huvudstaden hotas av kvävningsdöd, med allt vad det innebär för befolkningen. Denna situation får mig ofelbart att förflyttas tio år tillbaka i tiden, då jag konfronterades med förstadiet till den tragedi som under fyra år skulle förvandla invånarnas liv i Bosnien och Hercegovina till ett helvete. Byggandet av barrikader här och var för att markera territorier, den gradvisa uppstyckningen av landet i områden där krigsherrar genomdriver sin lag. Det är detta infernaliska mönster som vi i dag ser ta form på ön. Därför vill jag från denna läktare rikta en vädjan till Ratsiraka och Ravalomanana om att de, medan det kanske fortfarande är tid, skall gå med på att var och en på sitt håll göra de eftergifter som krävs för att undvika det värsta. Europeiska gemenskapen kan bara ställa sig bakom de ansträngningar som görs av Organisationen för afrikansk enhet och inom organisationen av dess ordförande Wade. Den resolution som strax kommer att läggas fram för omröstning i parlamentet uppmanar därför de båda parterna att tillämpa det avtal som undertecknades den 18 april i Dakar i sin helhet. Detta avtal har tyvärr hittills inte följts. I denna anda uppmanar resolutionen kommissionen och rådet att spela en så aktiv roll som möjligt för att underlätta ett återupptagande av förhandlingarna, vilket om så krävs inbegriper att sändebud skickas ut för att på plats agera medlare och hjälpa till att överbrygga konflikten."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph