Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-05-15-Speech-3-165"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, eurooppalaiset federalismin kannattajat eivät ole kovinkaan tyytyväisiä neuvoston pääsihteeri Solanan valmistelemaan kertomukseen neuvoston toiminnasta. Hän on todellakin kirjoittanut sinne, että – lainaan kohtaa – Eurooppa-neuvosto on unionin ylin poliittinen auktoriteetti, sillä on laillinen päätösvalta ja se varmistaa mahdollisimman tiiviin yhtenäisyyden toisaalta unionin ja toisaalta sen jäsenvaltioiden välillä. Tämä arvio on kuitenkin täysin paikkansapitävä, ja se voisi myös sopia eri neuvostoihin, etenkin sen olennaisen, jopa elintärkeän siteen kannalta, jonka se luo jäsenvaltioihin. Menisin jopa vielä pitemmälle. Tulevassa laajentuneessa Euroopassa, joka on välttämättä joustava Eurooppa, neuvostolla on tietenkin keskeinen rooli, sillä se sopeutuu helposti vaihtelevaan geometriaan, kun taas komissio on jäykempi toimielin, niin kuin sitä paitsi Euroopan parlamentti ainakin nykyisessä muodossaan. Niinpä tulevissa uudistuksissa on otettava huomioon tämä neuvoston keskeinen asema, jotta sen tehokkuutta, näkyvyyttä ja avoimuutta saadaan parannettua. Pääsihteeri Solanan ehdottamat uudistukset vaikuttavat tietyin varauksin meistä oikeansuuntaisilta, kuten sanoin äänestysselityksessäni."@fi5
lpv:translated text
"Herr talman! De europeiska federalisterna är inte särskilt nöjda med rapporten om rådets funktion som utarbetats av dess generalsekreterare, Solana. Han skriver, jag citerar: ”Europeiska rådet är unionens högsta politiska myndighet: det har en legitim beslutsmakt och garanterar största möjliga enighet mellan unionen å ena sidan och dess medlemsstater å andra sidan.” Denna bedömning är dock helt korrekt och skulle också kunna användas om de olika rådssammansättningarna, framför allt på grund av det mycket viktiga och till och med avgörande band som rådet knyter med medlemsstaterna. Jag skall till och med gå ett steg längre: i ett utvidgat Europa, som med nödvändighet kommer att bli ett flexibelt Europa, kommer rådet naturligtvis att spela en central roll, eftersom denna institution är lätt att anpassa efter flera nivåer, medan kommissionen är en mer stelbent institution, vilket för övrigt också gäller Europaparlamentet, åtminstone som det ser ut nu. I de kommande reformerna måste man således ta hänsyn till rådets centrala plats för att förbättra dess effektivitet, synlighet och öppenhet. Solanas förslag till reformer verkar ha rätt inriktning. Vi har dock några reservationer, som jag kommer att nämna i min röstförklaring."@sv13
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, οι ευρωπαίοι υπέρμαχοι του ομοσπονδιακού συστήματος δεν είναι πολύ ικανοποιημένοι από την έκθεση για τη λειτουργία του Συμβουλίου που συνέταξε ο Γενικός του Γραμματέας, ο κ. Σολάνα. Στην έκθεση αναφέρεται συγκεκριμένα ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι η ανώτατη πολιτική αρχή της Ένωσης, ο νόμιμος κάτοχος της εξουσίας λήψης αποφάσεων, διασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή ενότητα μεταξύ, αφενός, της Ένωσης και, αφετέρου, των κρατών μελών της. Η άποψη αυτή είναι, ωστόσο, απολύτως ακριβής και θα μπορούσε ενδεχομένως να ισχύει και για τα διάφορα Συμβούλια, κυρίως όσον αφορά τον ουσιαστικό, και μάλιστα ζωτικό, δεσμό που δημιουργεί με τα κράτη μέλη. Θα πάω ακόμη πιο μακριά. Στο πλαίσιο της προοπτικής μιας διευρυμένης Ευρώπης που θα είναι αναγκαστικά ευέλικτη, το Συμβούλιο θα διαδραματίζει καίριο ρόλο, φυσικά, διότι προσαρμόζεται εύκολα σε δύο ταχύτητες, ενώ η Επιτροπή είναι πιο άκαμπτη, όπως και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξάλλου, τουλάχιστον με τη σημερινή του μορφή. Συνεπώς, οι μελλοντικές μεταρρυθμίσεις πρέπει να λάβουν υπόψη τους την κεντρική αυτή θέση του Συμβουλίου προκειμένου να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα, την ορατότητα και τη διαφάνεια του. Θεωρούμε ότι οι μεταρρυθμίσεις που προτείνει ο κ. Σολάνα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, αν και διατηρούμε κάποιες επιφυλάξεις όπως θα αναφέρω στην αιτιολόγηση ψήφου."@el8
lpv:translated text
"Hr. formand, de føderalistiske kræfter i Europa er langtfra tilfredse med den rapport om Rådets funktion, der er udarbejdet af dets generalsekretær, hr. Solana. I rapporten anføres således, at Det Europæiske Råd er Unionens øverste politiske myndighed, at det besidder en legitim beslutningsmyndighed og sikrer, at Unionen og medlemsstaterne udgør en enhed. Den anførte vurdering er imidlertid helt korrekt, og den kunne udvides til også at omfatte de forskellige Råd, især når det gælder den vigtige, ja, vitale forbindelse, der hermed skabes til medlemsstaterne. Jeg vil endog gå et skridt videre. Et udvidet Europa vil nødvendigvis være et fleksibelt Europa, og set i dette perspektiv vil Rådet helt naturligt komme til at spille en nøglerolle, fordi det nemt lader sig tilpasse den variable geometri, hvorimod Kommissionen er en langt mindre fleksibel institution, hvilket i øvrigt også gælder Europa-Parlamentet, i alt fald i dets nuværende udformning. De kommende reformer bør derfor tage hensyn til Rådets centrale rolle og sikre øget effektivitet, synlighed og åbenhed. Med enkelte forbehold, som jeg vil præcisere i min stemmeforklaring, finder vi, at hr. Solanas forslag peger i den rigtige retning."@da1
lpv:translated text
"Mijnheer de Voorzitter, de Europese federalisten zijn niet erg ingenomen met het verslag over het functioneren van de Raad dat door diens secretaris-generaal, de heer Solana, is voorbereid. Er staat namelijk dat de Europese Raad het hoogste politieke gezag van de Unie is, beschikt over een legitieme besluitvormende bevoegdheid, en garant staat voor de grootst mogelijke eenheid tussen enerzijds de Unie en anderzijds haar lidstaten. Dit is een geheel juiste constatering, die ook van toepassing zou kunnen zijn op de verschillende vakraden. Ik doel hier met name op de zeer belangrijke, ja zelfs vitale band die de Raad met de lidstaten aanknoopt. Ik wil zelfs nog een stap verder gaan. In het Europa na de uitbreiding, dat noodzakelijkerwijze een flexibel karakter zal hebben, zal de Raad uiteraard als spil fungeren aangezien deze instelling zich eenvoudig kan aanpassen aan een Europa van meerdere snelheden. De Commissie is daarentegen - net als het Europees Parlement - een minder flexibele instelling, althans in haar huidige vorm. Bij de komende hervormingen ter verbetering van de doelmatigheid, de zichtbaarheid en de transparantie van de Raad moet daarom rekening worden gehouden met de centrale plaats die deze instelling inneemt. We kunnen ons in belangrijke mate vinden in de hervormingen die de heer Solana ons voorstelt. Op een aantal punten zijn wij evenwel terughoudend, maar die zal ik in mijn stemverklaring uiteenzetten."@nl2
lpv:translated text
"Mr President, the European federalists are not very happy with the report on the operation of the Council prepared by its Secretary-General, Mr Solana. That report says, and I quote, “The European Council is the Union’s supreme political authority. It possesses a legitimate power of decision. It represents the unity between the Union, on the one hand, and its Member States, on the other, in its closest form”. Yet this statement is perfectly true, and it could also apply to the various Councils, in particular as regards the essential, or even vital, link which it establishes with Member States. I will go even further by saying that, with the prospect of an enlarged Europe, which will of necessity be a flexible Europe, the Council will naturally play a pivotal role, because it can be easily adapted to fit the variable geometry, whereas the Commission is a more rigid institution, as is the European Parliament, at least in its current form. Therefore future reforms will have to take into account the Council’s central position in order to improve its efficiency, its visibility and its transparency. The reforms proposed by Mr Solana seem to us to be along the right lines, subject to certain reservations, which I shall refer to in my explanation of vote."@lv10
lpv:translated text
"Mr President, the European federalists are not very happy with the report on the operation of the Council prepared by its Secretary-General, Mr Solana. That report says, and I quote, “The European Council is the Union’s supreme political authority. It possesses a legitimate power of decision. It represents the unity between the Union, on the one hand, and its Member States, on the other, in its closest form”. Yet this statement is perfectly true, and it could also apply to the various Councils, in particular as regards the essential, or even vital, link which it establishes with Member States. I will go even further by saying that, with the prospect of an enlarged Europe, which will of necessity be a flexible Europe, the Council will naturally play a pivotal role, because it can be easily adapted to fit the variable geometry, whereas the Commission is a more rigid institution, as is the European Parliament, at least in its current form. Therefore future reforms will have to take into account the Council’s central position in order to improve its efficiency, its visibility and its transparency. The reforms proposed by Mr Solana seem to us to be along the right lines, subject to certain reservations, which I shall refer to in my explanation of vote."@en3
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"(FR) Señor Presidente, los federalistas europeos no están muy satisfechos con el informe sobre el funcionamiento del Consejo, preparado por su Secretario General, el Sr. Solana, quien ha escrito, en efecto, cito: “El Consejo Europeo es la autoridad política suprema de la Unión y posee un poder de decisión legítimo. Garantiza una unidad más estrecha entre la Unión, por una parte, y los Estados miembros, por la otra”. Este juicio es, sin embargo, perfectamente exacto y también podría aplicarse a los diferentes Consejos, en particular debido al vínculo esencial, incluso vital, que establece con los Estados miembros. Iría incluso aún más lejos. En la perspectiva de una Europa ampliada, que será necesariamente una Europa flexible, el Consejo desempeñará, naturalmente, un papel principal, ya que es fácilmente adaptable a la geometría variable, mientras que la Comisión es una institución más rígida, al igual, por otra parte, que el Parlamento Europeo, al menos en su concepción actual. Así pues, las próximas reformas deben tener en cuenta este lugar central del Consejo, para mejorar su eficacia, su visibilidad y su transparencia; las que propone el Sr. Solana nos parecen bien orientadas, con algunas reservas, como lo expresaré en mi explicación de voto."@es12
lpv:translated text
"Senhor Presidente, os federalistas europeus não estão muito satisfeitos com o relatório sobre o funcionamento do Conselho preparado pelo seu Secretário-Geral, Javier Solana. Efectivamente, escreve ele, e cito: “O Conselho Europeu é a autoridade política suprema da União, é detentor de um poder de decisão legítimo, garante a mais estreita unidade entre a União, por um lado, e os seus Estados-Membros, por outro”. Esta opinião é, contudo, perfeitamente correcta e poderia aplicar-se também aos diversos Conselhos, nomeadamente no que se refere ao laço essencial e, mesmo, vital que estabelece com os Estados-Membros. Direi mesmo mais. Na perspectiva de uma Europa alargada, que será necessariamente uma Europa flexível, o Conselho desempenhará, naturalmente, um papel charneira, pois é facilmente adaptável à geometria variável, enquanto a Comissão é uma Instituição mais rígida tal como, aliás, o Parlamento Europeu, pelo menos na sua concepção actual. As reformas futuras devem, portanto, tomar em consideração este lugar central do Conselho de forma a aumentar a sua eficácia, a sua visibilidade e a sua transparência; as propostas do senhor Solana parecem-nos bem orientadas embora sob algumas reservas, como explicarei na minha declaração de voto."@pt11
lpv:translated text
"Herr Präsident, die europäischen Föderalisten sind nicht gerade erfreut über den Bericht über die Arbeitsweise des Rates, den dessen Generalsekretär, Herr Solana, verfasst hat. Darin wird der Europäische Rat als höchste politische Instanz der Union bezeichnet, die über legislative Entscheidungsbefugnisse verfügt und eine möglichst enge Verbindung zwischen der Union einerseits und ihren Mitgliedstaaten andererseits herstellt. Diese Beschreibung ist jedoch völlig zutreffend, und sie könnte auch für die einzelnen Räte gelten, insbesondere hinsichtlich der wesentlichen oder gar lebenswichtigen Verbindung, die der Rat zu den einzelnen Mitgliedstaaten herstellt. Ich möchte sogar noch weiter gehen. Im Hinblick auf ein erweitertes Europa, das notwendigerweise auch flexibler sein muss, kommt dem Rat in Zukunft natürlicherweise eine Schlüsselrolle zu, denn er kann sich problemlos an eine variable Geometrie anpassen, während die Kommission eine unbeweglichere Institution darstellt, wie übrigens auch das Europäische Parlament, zumindest in seinem derzeitigen Aufbau. Die künftigen Reformen müssen also diese zentrale Stellung des Rates berücksichtigen, damit seine Effizienz, seine Sichtbarkeit und seine Transparenz verbessert werden; die von Herrn Solana vorgeschlagenen Reformen gehen unseres Erachtens trotz einiger Vorbehalte, auf die ich in meiner Stimmerklärung eingehen werde, in die richtige Richtung,."@de7
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, les fédéralistes européens ne sont pas très contents du rapport sur le fonctionnement du Conseil préparé par son secrétaire général, M. Solana. Il y a écrit, en effet, je cite : "Le Conseil européen est l'autorité politique suprême de l'Union, il est le détenteur d'un pouvoir de décision légitime, il assure l'unité la plus étroite entre l'Union, d'une part, et ses États membres, d'autre part." Ce jugement est pourtant parfaitement exact et il pourrait s'appliquer aussi aux différents Conseils, notamment pour le lien essentiel, voire vital, qu'il établit avec les États membres. J'irai même encore plus loin. Dans la perspective d'une Europe élargie, qui sera nécessairement une Europe flexible, le Conseil jouera naturellement un rôle pivot car il est facilement adaptable à la géométrie variable, tandis que la Commission est une institution plus rigide, de même d'ailleurs que le Parlement européen, du moins dans sa conception actuelle. Donc, les réformes à venir doivent tenir compte de cette place centrale du Conseil pour améliorer son efficacité, sa visibilité et sa transparence ; celles proposées par M. Solana nous paraissent bien orientées, sous quelques réserves, comme je le dirai dans mon explication de vote."@fr6
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Signor Presidente, i federalisti europei non sono molto soddisfatti della relazione sul funzionamento del Consiglio preparata dal Segretario generale Solana. In effetti vi si afferma, cito: "Il Consiglio europeo è l'autorità politica suprema dell'Unione, è il detentore di un potere decisionale legittimo, assicura la più stretta unità tra Unione da una parte e Stati membri dall'altra." Questo giudizio è comunque del tutto esatto e potrebbe applicarsi anche ai diversi Consigli, in particolare per il legame essenziale, anzi vitale, che stabilisce con gli Stati membri. Andrò ancora oltre. Nella prospettiva di un'Europa allargata, che sarà necessariamente un'Europa flessibile, il Consiglio avrà senz'altro un ruolo chiave in quanto si adegua facilmente alla geometria variabile, mentre la Commissione è un'Istituzione più rigida, come d'altra parte il Parlamento europeo, almeno nella sua concezione attuale. Le riforme future devono pertanto tenere conto del ruolo centrale del Consiglio per migliorarne l'efficacia, la visibilità e la trasparenza; le riforme proposte dall’Alto rappresentante Solana ci sembrano orientate correttamente, pur con qualche riserva, come dirò nella mia dichiarazione di voto."@it9
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20020515.8.3-165"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spokenAs

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph