Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-05-15-Speech-3-150"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20020515.7.3-150"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, sans doute à cause de l'unanimité, l'attitude du Conseil sur le Proche-Orient se caractérise par une extrême mollesse. Jour après jour, depuis des semaines, la Croix-Rouge internationale, Amnesty International, Médecins sans Frontières, les agences des Nations unies, ainsi que les ONG israéliennes et européennes présentes sur le terrain, nous signalent et vous signalent, Monsieur le Haut Représentant, que des violations graves des droits de l'homme et du droit humanitaire sont commises en Palestine occupée et que l'armée israélienne a un comportement inacceptable. Signature écœurante de ce comportement de vandale, les excréments humains et l'urine répandus sur les dossiers déchirés et les bureaux éventrés du ministère palestinien de la Culture à Ramallah. Devant ce déferlement de brutalités, le Conseil n'a pas pris en considération notre résolution du 10 avril demandant la suspension de l'accord d'association avec Israël. Le Conseil n'a, jusqu'ici, pas décrété l'embargo sur les exportations d'armes vers Israël et ce, en contradiction flagrante avec le code de conduite de 1998, dans lequel les États membres s'interdisent d'exporter des armes vers des régions en crise. Pire encore, à la différence du Président de la Commission, qui s'est clairement prononcé à ce sujet, le Conseil n'a pas protesté de la façon la plus formelle contre le retrait par le Secrétaire général des Nations unies de la commission d'investigation sur le massacre de Jénine. Il s'agit d'un moment noir de l'histoire des Nations unies, inadmissible en droit, inadmissible dans les faits. Les parlementaires européens auraient préféré voir leurs ministres en première ligne pour faire plier M. Sharon aux exigences du droit international. Et à travers l'accord d'association, vous avez, Monsieur le Haut Représentant, le moyen de vous faire entendre. Si vous restez les bras croisés, il ne faudra pas vous étonner si la violence l'emporte sur le droit au Proche-Orient et partout dans le monde."@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, Rådets holdning til Mellemøsten-spørgsmålet er særdeles vag, utvivlsomt på grund af kravet om enstemmighed. Dag efter dag, uge efter uge beretter Røde Kors, Amnesty International, Læger uden Grænser, FN's organer samt israelske og europæiske ngo'er, der befinder sig i området, over for os og over for den højtstående repræsentant om alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og folkeretten i de besatte palæstinensiske områder samt uacceptabel optræden fra den israelske hærs side. Som endnu et modbydeligt eksempel på vandalisme er det palæstinensiske kulturministeriums kontorer i Ramallah brudt op, sagsakter revet itu og dækket af menneskelige efterladenskaber. Til trods for sådanne vidnesbyrd om umenneskelig optræden tog Rådet ikke hensyn til Europa-Parlamentets beslutning af 10. april og det heri fremsatte krav om afbrydelse af associeringsaftalen med Israel. Rådet har hidtil ikke vedtaget nogen våbenembargo mod Israel, hvilket er i åbenbar modstrid med den adfærdskodeks, der blev vedtaget i 1998, ifølge hvilken medlemsstaterne forpligter sig til ikke at eksportere våben til kriseramte områder. Ydermere har Rådet i modsætning til kommissionsformanden, som har udtalt sig klart om dette emne, ikke udtrykkeligt protesteret mod den beslutning, der er truffet af FN's generalsekretær om tilbagetrækning af FN's undersøgelseskommission i forbindelse med massakren i Jenin. Det er et trist øjeblik i FN's historie og uantageligt såvel retligt som faktisk. Europa-Parlamentets medlemmer havde foretrukket at se EU's ministre gå foran i indsatsen for at få hr. Sharon til at bøje sig for international ret. Den højtstående repræsentant kan, via associeringsaftalen, sikre, han bliver hørt. Forholder De Dem passivt, kan det ikke undre, hvis volden får overtaget i Mellemøsten og overalt i verden."@da1
"Herr Präsident, die Haltung des Rates zum Nahen Osten ist sicherlich aufgrund der Einstimmigkeitsregel von größter Unentschlossenheit gekennzeichnet. Seit Wochen hören wir ebenso wie Sie, Herr Hoher Repräsentant, tagtäglich über das Internationale Rote Kreuz, über amnesty international, über Ärzte ohne Grenzen, über die Organisationen der Vereinten Nationen sowie die vor Ort tätigen israelischen und europäischen NRO, dass die Menschenrechte und das humanitäre Völkerrecht im besetzen Palästina schwer wiegend verletzt werden und dass die israelische Armee ein nicht hinnehmbares Verhalten an den Tag legt. Ein ekelhaftes Beispiel für diesen Vandalismus sind die zerfetzten, mit menschlichen Exkrementen und Urin besudelten Akten sowie die verwüsteten Schreibtische im palästinensischen Kulturministerium in Ramallah. Auch angesichts dieser Welle der Gewalt hat der Rat unsere Entschließung vom 10. April mit der Forderung nach Aussetzung des Assoziierungsabkommens mit Israel nicht in Erwägung gezogen. Der Rat hat bis heute kein Embargo für Waffenexporte nach Israel verhängt, obwohl dies einen klaren Verstoß gegen den Verhaltenskodex von 1998 darstellt, mit dem sich die Mitgliedstaaten zum Exportstopp für Waffen in Krisengebiete verpflichtet haben. Schlimmer noch, der Rat hat im Gegensatz zum Kommissionspräsidenten, der sich eindeutig zu diesem Thema geäußert hat, nicht offiziell dagegen protestiert, dass der UN-Generalsekretär die Untersuchungskommission zum Massaker von Dschenin abgesagt hat. Dies ist ein schwarzes Kapitel in der Geschichte der Vereinten Nationen, das weder rechtlich noch faktisch hinnehmbar ist. Nach dem Willen der Europaabgeordneten hätten sich ihre Minister an vorderster Front dafür einsetzen müssen, dass sich Herr Scharon den Forderungen des internationalen Rechts beugt. Herr Hoher Repräsentant, über das Assoziierungsabkommen können Sie sich Gehör verschaffen. Falls Sie weiterhin untätig bleiben, braucht man sich nicht zu wundern, wenn die Gewalt im Nahen Osten und überall in der Welt den Sieg über das Recht davonträgt."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, αναμφίβολα λόγω της ομοφωνίας, η στάση του Συμβουλίου, όσον αφορά τη Μέση Ανατολή, χαρακτηρίζεται από υπερβολική νωθρότητα. Μέρα με τη μέρα, εδώ και πολλές εβδομάδες, ο διεθνής Ερυθρός Σταυρός, η Διεθνής Αμνηστία, οι Γιατροί χωρίς Σύνορα, οι υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και οι ισραηλινές και ευρωπαϊκές ΜΚΟ που βρίσκονται στο πεδίο μάς επισημαίνουν και σάς επισημαίνουν, κύριε Ύπατε Εκπρόσωπε, ότι διαπράττονται σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του ανθρωπιστικού δικαίου στην κατεχόμενη Παλαιστίνη και ότι ο ισραηλινός στρατός συμπεριφέρεται με απαράδεκτο τρόπο. Αηδιαστική απόδειξη αυτής της βανδαλικής συμπεριφοράς, οι ανθρώπινες ακαθαρσίες και τα ούρα που βρέθηκαν διασκορπισμένα επάνω στους σχισμένους φακέλους και στα κατεστραμμένα γραφεία του παλαιστίνιου Υπουργού Πολιτισμού στη Ραμάλα. Παρά τις γενικευμένες αυτές ωμότητες, το Συμβούλιο δεν έλαβε υπόψη του το ψήφισμά μας της 10ης Απριλίου, με το οποίο ζητούμε την αναστολή της συμφωνίας σύνδεσης με το Ισραήλ. Το Συμβούλιο δεν έχει διατάξει, μέχρι στιγμής, εμπάργκο στις εξαγωγές όπλων προς το Ισραήλ και τούτο, παραβιάζοντας κατάφωρα τον κώδικα δεοντολογίας του 1998, σύμφωνα με τον οποίο απαγορεύεται στα κράτη μέλη να εξάγουν όπλα προς περιοχές που βρίσκονται σε κρίση. Ακόμη χειρότερα, σε αντίθεση με τον Πρόεδρο της Επιτροπής, ο οποίος έλαβε σαφή θέση στο θέμα αυτό, το Συμβούλιο δεν διαμαρτυρήθηκε με τον πλέον επίσημο τρόπο για την υποχώρηση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στο θέμα της διερεύνησης από επιτροπή της σφαγής στην Τζενίν. Πρόκειται για ένα μελανό σημείο στην ιστορία των Ηνωμένων Εθνών, απαράδεκτο από κάθε άποψη. Οι ευρωπαίοι βουλευτές θα προτιμούσαν να δουν τους υπουργούς τους να μάχονται δυναμικά, προκειμένου να αναγκάσουν τον κ. Σαρόν να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του διεθνούς δικαίου. Η συμφωνία σύνδεσης αποτελεί πρόσφορο μέσο για να εισακουστείτε, κύριε Ύπατε Εκπρόσωπε. Εάν εξακολουθήσετε να κωλυσιεργείτε, δεν πρέπει να εκπλαγείτε όταν δείτε τη βία να κυριαρχεί εις βάρος του δικαίου στη Μέση Ανατολή και σε ολόκληρο τον κόσμο."@el8
"Mr President, the attitude of the Council towards the Middle East is characterised by extreme leniency. This is, without doubt, because of the unanimity of opinion. Every day, for many weeks now, the International Red Cross, Amnesty International, Médecins sans Frontières, the United Nations agencies, as well as the Israeli and European NGOs that are present on the ground have all been telling us and telling you, Mr Solana, that serious breaches of human rights and humanitarian law have been committed in occupied Palestine and that the conduct of the Israeli army is unacceptable. In a sickening act of vandalism, human excrement was smeared and urine was poured over the shredded files and ransacked offices of the Palestinian Ministry of Culture in Ramallah. Despite this outbreak of brutalities, the Council has not taken into consideration our resolution of 10 April which calls for the suspension of the Association Agreement with Israel. The Council has not yet ordered the embargo on arms exports to Israel, which is a flagrant breach of the 1998 Code of Conduct, in which the Member States banned arms exports to regions in crisis. What is worse, unlike the President of the Commission, who clearly explained his views on this subject, the Council has not formally protested against the UN Secretary-General’s withdrawal of the investigation team into the Jenin massacre. This is a dark moment in the history of the United Nations, which is unacceptable in law, unacceptable in actual fact. MEPs would have preferred to see their ministers on the front line making Mr Sharon give in to the requirements of international law. Through the Association Agreement, Mr Solana, you have the means to make yourself heard. If you sit back and do nothing, you must not be surprised if violence prevails over law in the Middle East and throughout the world."@en3
"(FR) Señor Presidente, debido, sin duda, a la unanimidad, la actitud del Consejo sobre Oriente Próximo se caracteriza por una extrema desidia. Día tras día, desde hace varias semanas, la Cruz Roja Internacional, Amnistía Internacional, Médicos sin Fronteras, las agencias de las Naciones Unidas, así como las ONG israelíes y europeas presentes nos informan y le informan, señor Alto Representante, de que en la Palestina ocupada se cometen graves violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario y de que el comportamiento del Ejército israelí es inaceptable. La confirmación repugnante de ese comportamiento vandálico son los excrementos humanos y la orina derramados sobre los expedientes destrozados y las oficinas arrasadas del Ministerio de Cultura palestino en Ramala. Frente a este desencadenamiento de brutalidades, el Consejo no ha tomado en consideración nuestra resolución del 10 de abril por la que se exigía la suspensión del acuerdo de asociación con Israel. Hasta ahora el Consejo no ha decretado el embargo sobre las exportaciones de armas hacia Israel, y ello en contradicción flagrante con el Código de Conducta de 1998, en el que los Estados miembros se prohiben a sí mismos exportar armas hacia regiones en crisis. Peor aún, a diferencia del Presidente de la Comisión, que se ha pronunciado claramente al respecto, el Consejo no ha protestado formalmente contra la retirada por el Secretario General de las Naciones Unidas de la comisión de investigación sobre la matanza de Yenín. Se trata de un momento sombrío de la historia de las Naciones Unidas, jurídicamente inadmisible, e inadmisible también en los hechos. Los diputados europeos habrían preferido ver a sus ministros en primera línea para que el Sr. Sharon se sometiera a las exigencias del Derecho internacional. Y a través del acuerdo de asociación, señor Alto Representante, usted puede hacerse oír. Si se queda con los brazos cruzados, no deberá sorprenderse de que la violencia se imponga al Derecho en Oriente Próximo y en todo el mundo."@es12
"Arvoisa puhemies, epäilemättä yksimielisyys on syynä siihen, että neuvoston asennetta Lähi-itään luonnehtii äärimmäinen velttous. Päivästä toiseen, jo viikkojen ajan, itse paikalla olevat kansainvälinen Punainen Risti, Amnesty International, Lääkärit ilman rajoja -järjestö, Yhdistyneiden Kansakuntien toimistot sekä israelilaiset ja eurooppalaiset kansalaisjärjestöt ovat ilmoittaneet meille ja ovat ilmoittaneet teille, arvoisa korkea edustaja, että miehitetyssä Palestiinassa tapahtuu vakavia ihmisoikeusrikkomuksia, että humanitaarista oikeutta rikotaan ja että Israelin armeijan käytös ei ole hyväksyttävissä. Vandalismi sai kuvottavan signeerauksen, kun ulosteita ja virtsaa levitettiin revittyjen asiakirjojen päälle ja Palestiinan kulttuuriministeriön toimistot tuhottiin Ramallahissa. Näiden raakojen ja julmien tekojen vyöryn edessä neuvosto ei ole ottanut huomioon 10. huhtikuuta hyväksymäämme päätöslauselmaa, jossa vaaditaan keskeyttämään assosiaatiosopimus Israelin kanssa. Neuvosto ei ole tähän päivään mennessä määrännyt Israeliin vietäviä aseita vientikieltoon, ja tämä on räikeässä ristiriidassa vuoden 1998 käytännesääntöjen kanssa, joiden mukaan jäsenvaltiot pidättyvät viemästä aseita kriisialueille. Vielä pahempaa on se, että toisin kuin komission puheenjohtaja, joka otti selkeästi kantaa aiheeseen, neuvosto ei ole esittänyt mahdollisimman jyrkkää vastalausetta sen johdosta, että Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri hajotti Jeninin joukkomurhan selvitysryhmän. Kyseessä on synkkä hetki Yhdistyneiden Kansakuntien historiassa, oikeudellisesti mahdoton hyväksyä, tosiasioiden kannalta törkeä. Euroopan parlamentin jäsenet olisivat mielellään nähneet ministerinsä ensimmäisinä taivuttamassa presidentti Sharonia kansainvälisen oikeuden vaatimuksiin. Ja assosiaatiosopimus antaa teille, arvoisa korkea edustaja, keinot saada äänenne kuuluviin. Jos jäätte seisomaan kädet ristissä, ei teidän pidä ihmetellä, jos väkivalta voittaa oikeuden Lähi-idässä ja kaikkialla maailmassa."@fi5
"Signor Presidente, forse a causa dell'unanimità, l'atteggiamento del Consiglio sul Medio Oriente si contraddistingue per un'estrema mancanza di mordente. Giorno dopo giorno, da settimane, la Croce rossa internazionale le agenzie delle Nazioni Unite, nonché le ONG israeliane ed europee presenti sul campo segnalano a noi e a lei, signor Alto rappresentante, che nella Palestina occupata vengono commesse gravi violazioni dei diritti dell'uomo e del diritto umanitario e che l'esercito israeliano tiene un comportamento inaccettabile. Suggello disgustoso di questo comportamento vandalico gli escrementi umani e l'urina che cospargono i fascicoli strappati e gli uffici sventrati del Ministero della cultura palestinese a Ramallah. Do fronte al dilagare della brutalità il Consiglio non ha preso in considerazione la risoluzione del Parlamento del 10 aprile, che chiedeva la sospensione dell'accordo di associazione con Israele. Finora il Consiglio non ha decretato l' sulle esportazioni di armi verso Israele, e questo in palese contraddizione con il codice di condotta del 1998 in cui gli Stati membri si impegnano a non esportare armi verso le regioni in crisi. Peggio ancora, a differenza del Presidente della Commissione che si è pronunciato chiaramente in proposito, il Consiglio non ha protestato in modo formale contro la revoca decisa dal Segretario generale delle Nazioni Unite della commissione d'inchiesta sul massacro di Jenin. Si tratta di un momento nero nella storia delle Nazioni Unite, inammissibile e . I parlamentari europei avrebbero preferito vedere i Ministri in prima linea per indurre Sharon al rispetto del diritto internazionale. Attraverso l'accordo di associazione lei, signor Alto rappresentante, ha i mezzi di farsi sentire. Se rimane con le braccia incrociate, non dovrà poi stupirsi se la violenza si afferma sul diritto in Medio Oriente e ovunque nel mondo."@it9
"Mr President, the attitude of the Council towards the Middle East is characterised by extreme leniency. This is, without doubt, because of the unanimity of opinion. Every day, for many weeks now, the International Red Cross, Amnesty International, Médecins sans Frontières, the United Nations agencies, as well as the Israeli and European NGOs that are present on the ground have all been telling us and telling you, Mr Solana, that serious breaches of human rights and humanitarian law have been committed in occupied Palestine and that the conduct of the Israeli army is unacceptable. In a sickening act of vandalism, human excrement was smeared and urine was poured over the shredded files and ransacked offices of the Palestinian Ministry of Culture in Ramallah. Despite this outbreak of brutalities, the Council has not taken into consideration our resolution of 10 April which calls for the suspension of the Association Agreement with Israel. The Council has not yet ordered the embargo on arms exports to Israel, which is a flagrant breach of the 1998 Code of Conduct, in which the Member States banned arms exports to regions in crisis. What is worse, unlike the President of the Commission, who clearly explained his views on this subject, the Council has not formally protested against the UN Secretary-General’s withdrawal of the investigation team into the Jenin massacre. This is a dark moment in the history of the United Nations, which is unacceptable in law, unacceptable in actual fact. MEPs would have preferred to see their ministers on the front line making Mr Sharon give in to the requirements of international law. Through the Association Agreement, Mr Solana, you have the means to make yourself heard. If you sit back and do nothing, you must not be surprised if violence prevails over law in the Middle East and throughout the world."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, de Raad toont ten aanzien van het Midden-Oosten geen enkele wilskracht, hetgeen ongetwijfeld te wijten is aan de noodzaak van unanimiteit. Al wekenlang, mijnheer de Hoge Vertegenwoordiger, krijgen wij dagelijks signalen van het Internationale Rode Kruis, Amnesty International, Artsen zonder Grenzen, agentschappen van de VN en Israëlische en Europese NGO's ter plaatse dat de mensenrechten in het bezette Palestina ernstig worden geschonden en dat de gedragingen van het Israëlische leger ontoelaatbaar zijn. Het walgelijke bewijs van hun vandalistisch gedrag vormen de menselijke uitwerpselen en urine op de verscheurde dossiers en de opengereten kantoren van het Palestijnse Ministerie van Cultuur in Ramallah. Ondanks deze golf van geweld heeft de Raad onze resolutie van 10 april, waarin wij verzocht hebben om de opschorting van de associatieovereenkomst met Israël, niet in overweging genomen. Tot op heden heeft de Raad geen embargo verordend op de export van wapens naar Israël. De Raad schendt hiermee op flagrante wijze de gedragscode van 1998, waarin de lidstaten toezeggen geen wapens te zullen exporteren naar crisisregio's. Erger nog, in tegenstelling tot de voorzitter van de Commissie die zich duidelijk over dit onderwerp heeft uitgesproken, heeft de Raad nagelaten om in de meest formele zin protest te uiten tegen het besluit van de secretaris-generaal van de VN om de commissie die het bloedbad in Jenin moet gaan onderzoeken geen mandaat te geven. Dit is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de VN. Wat hier gebeurt is rechtshalve en feitelijk ontoelaatbaar. De EP-leden hadden liever gezien dat hun ministers vooraan stonden om de heer Sharon te dwingen het internationale recht te respecteren. Mijnheer de Hoge Vertegenwoordiger, u kunt de Associatieovereenkomst als wapen gebruiken om uw stem te laten horen. Als u met de armen over elkaar blijft toekijken, moet u zich niet verbazen dat het geweld het straks wint van de rechtsregels in zowel het Midden-Oosten als de rest van de wereld."@nl2
"Senhor Presidente, sem dúvida devido à unanimidade, a atitude do Conselho quanto ao Médio Oriente caracteriza-se por uma frouxidão extrema. Dia após dia, há várias semanas, a Cruz Vermelha Internacional, a Amnistia Internacional, os Médicos sem Fronteiras, as agências das Nações Unidas, bem como as ONG israelitas e europeias presentes no terreno, assinalam-nos reiteradamente, Senhor Alto Representante, que são cometidas violações graves de direitos humanos na Palestina ocupada e que o exército israelita tem um comportamento inaceitável. Assinatura revoltante desse comportamento de vândalos são os excrementos humanos e a urina espalhados sobre os dossiês rasgados e os gabinetes esventrados do Ministério palestiniano da Cultura, em Ramallah. Diante deste desfraldar de brutalidades, o Conselho não teve em conta a nossa resolução de 10 de Abril solicitando a suspensão do Acordo de Associação com Israel. O Conselho não decretou, até ao momento, o embargo à exportação de armamento com destino a Israel, em flagrante contradição com o código de conduta de 1998, no qual os Estados-Membros se obrigam a não exportar armamento para regiões em crise. Pior ainda, ao contrário do Presidente da Comissão, que se pronunciou claramente a este respeito, o Conselho não protestou da forma mais formal contra a retirada, pelo Secretário-Geral das Nações Unidas, da Comissão de Investigação sobre o massacre de Jenin. Trata-se de um momento negro da história das Nações Unidas, inadmissível em direito, inadmissível nos factos. Os deputados europeus teriam preferido ver os seus Ministros na primeira linha, obrigando o Primeiro-Ministro Ariel Sharon a vergar-se às obrigações do direito internacional. Através do Acordo de Associação, dispõe, Senhor Alto Representante, dos meios para se fazer ouvir. Se permanecer de braços cruzados, não se admire que a violência se imponha ao direito no Médio Oriente e em todo o mundo."@pt11
"Herr talman! Rådets attityd i Mellanösternfrågan kännetecknas av en extrem kraftlöshet, vilket säkert beror på att det råder en samsyn. Dag efter dag, sedan flera veckor tillbaka, har Internationella Röda korset, Amnesty International, Läkare utan gränser, Förenta nationernas organ samt israeliska och europeiska icke-statliga organisationer som är på plats i området signalerat till oss – och till er, herr höge representant – att det begås allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna och människorätten i det ockuperade Palestina, och att den israeliska armén uppträder på ett oacceptabelt sätt. En vedervärdig signatur för detta vandaliserande beteende var de mänskliga exkrement och den urin som hade spridits över sönderrivna dokument och förstörda skrivbord vid det palestinska kulturministeriet i Ramallah. Mot bakgrund av denna störtflod av brutalitet tog rådet inte hänsyn till vår resolution av den 10 april, där vi kräver att associeringsavtalet med Israel skall hävas. Rådet har hittills inte utfärdat ett embargo på vapenexporter till Israel, vilket står i flagrant strid med uppförandekoden från 1998, där medlemsstaterna förbjuder vapenexporter till regioner i kris. Värre ändå är att rådet inte– till skillnad från kommissionens ordförande, som har uttryckt sig klart och tydligt på denna punkt – har framfört en mer formell protest mot att Förenta nationernas generalsekreterare upplöste undersökningskommissionen om massakern i Jenin. Detta är ett mörkt ögonblick i Förenta nationernas historia. Det är otillåtligt rättsligt sett och otillåtligt praktiskt sett. Europaparlamentets ledamöter hade föredragit att få se sina ministrar stå längst fram för att få Sharon att böja sig för den internationella rättens krav. I detta associeringsavtal har ni, herr höge representant, ett medel för att göra er röst hörd. Om ni står kvar med armarna i kors får ni inte bli förvånad om våldet segrar över rättvisan i Mellanöstern, och överallt annars i världen."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph