Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-05-15-Speech-3-148"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20020515.7.3-148"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Haut Représentant, avec d'autres collègues parlementaires, nous sommes allés faire la Journée de l'Europe, à Jérusalem, pour en faire une journée de la Paix. Nous avons rencontré des responsables politiques israéliens et palestiniens ainsi que des ONG. Il n'y a pas de mot, bien sûr, pour exprimer l'atrocité des massacres, mais je préfère, ici, vous transmettre le message qu'ils nous ont donné. Si l'Union européenne veut rester crédible avec les valeurs qu'elle défend, il est urgent d'exiger le retrait des territoires occupés et de reconnaître l'État palestinien en réaffirmant les frontières de 1967, ce qui implique le démantèlement des colonies, le boycott des produits en provenance de ces colonies et l'envoi d'une force internationale d'interposition pour assurer la protection du peuple. La manifestation pour la paix, qui a réuni, le samedi 11 mai, plus de soixante-dix-mille citoyens israéliens à Tel-Aviv, nous prouve qu'il est nécessaire de dépasser les discours humanitaires et de passer à l'acte. Notre Parlement a pris ses responsabilités en adoptant des résolutions. Elles ne sont pas faites pour se donner bonne conscience et elles ne doivent pas rester au fond des tiroirs. Il incombe maintenant au Conseil, seul habilité à donner force et vigueur à notre résolution, d'accepter de les mettre en œuvre. Des citoyens européens actifs constituent, vous le savez, une force de paix efficace. Ils sont sans cesse présents sur le terrain en se posant volontairement en bouclier humain. Je vous demande, ici, solennellement, d'être dignes de ces citoyens : cette conférence internationale ne nous offrirait-elle pas l'occasion de reconnaître l'État palestinien aux côtés de l'État israélien ? Cette reconnaissance donnerait confiance aux Palestiniens et pourrait générer une réforme légitime des institutions de l'Autorité palestinienne."@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. højtstående repræsentant, sammen med andre af Europa-Parlamentets medlemmer fejrede vi Europa-dagen i Jerusalem for dermed at gøre den til fredens dag. Vi mødte israelske og palæstinensiske politiske ledere og ngo'er. Det er ikke muligt med ord at beskrive de gruopvækkende massakrer. Jeg foretrækker at benytte denne lejlighed til at viderebringe det budskab, vi fik med derfra. Hvis EU fortsat vil fremstå som en troværdig repræsentant for de værdier, vi forfægter, er det påtrængende nødvendigt at kræve tilbagetrækning fra de besatte områder og anerkende en palæstinensisk stat, idet grænserne fra 1967 stadfæstes, hvilket betyder fjernelse af bosættelserne, boykot af varer herfra og udsendelse af en international mæglingsstyrke for at sikre folkets beskyttelse. Den demonstration for fred, der lørdag den 11. maj samlede mere end 70.000 israelere i Tel Aviv, vidner om, at vi ikke kan lade det blive ved forstående ord, men må skride til handling. Europa-Parlamentet har påtaget sig sin del af ansvaret og har vedtaget flere beslutningsforslag. De har imidlertid ikke til formål at sikre os god samvittighed, og de må ikke forblive i skrivebordskufferne. Nu må Rådet, som er den eneste instans, der kan sætte kraft og styrke bag vores beslutninger, påtage sig at omsætte dem i praksis. Aktive europæiske borgere udgør som bekendt en effektiv fredsstyrke. De er hele tiden til stede i området og stiller sig til rådighed som menneskeskjolde. Jeg anmoder indtrængende om, at vi optræder, som disse borgere fortjener. Vil den omtalte internationale konference ikke være en lejlighed til at anerkende den palæstinensiske stat side om side med den israelske stat? En sådan anerkendelse af den palæstinensiske stat vil give palæstinenserne nyt mod og vil kunne give anledning til en legitim reform af Den Palæstinensiske Myndigheds institutioner."@da1,1
"Herr Hoher Repräsentant, zusammen mit anderen Abgeordneten habe ich den Europatag in Jerusalem begangen, um ihn zu einem Tag des Friedens zu machen. Wir sind mit israelischen und palästinensischen Politikern sowie mit verschiedenen NRO zusammengekommen. Die schrecklichen Massaker lassen sich natürlich nicht mit Worten beschreiben. Daher möchte ich Ihnen die Botschaft übermitteln, die uns dort mitgegeben wurde. Wenn die Europäische Union die von ihr verteidigten Werte weiterhin glaubhaft vertreten will, so muss sie umgehend den Rückzug aus den besetzten Gebieten fordern und den palästinensischen Staat in den Grenzen von 1967 anerkennen, was die Auflösung der Siedlungen, den Boykott der aus diesen Siedlungen stammenden Produkte und die Entsendung einer internationalen Pufferstreitkraft zum Schutz der Bevölkerung einschließt. Die Friedensdemonstration, zu der sich am 11. Mai mehr als 70 000 israelische Bürger in Tel Aviv versammelt hatten, hat uns gezeigt, dass unseren humanitären Appellen endlich Taten folgen müssen. Unser Parlament hat, wie es seine Pflicht war, Entschließungen verabschiedet. Doch diese Entschließungen dürfen nicht nur unser Gewissen beruhigen und in Schubladen verstauben. Nun muss der Rat sich zu ihrer Umsetzung entschließen, da nur er unseren Entschließungen Rechtskraft verleihen kann. Wie Sie wissen, bilden aktive europäische Bürger eine wirkungsvolle Friedensmacht. Sie sind ständig vor Ort präsent, um freiwillig als menschliche Schutzschilder zu fungieren. Ich bitte Sie hier ganz feierlich, sich dieser Bürger würdig zu erweisen, denn diese internationale Konferenz würde uns die Gelegenheit bieten, den palästinensischen Staat neben dem Staat Israel anzuerkennen. Dieser Schritt würde das Vertrauen der Palästinenser stärken und könnte zu einer legitimen Reform der Palästinenserbehörde führen."@de7
"Κύριε Ύπατε Εκπρόσωπε, μαζί με άλλους συναδέλφους του Σώματος, πήγαμε να εορτάσουμε την Ημέρα της Ευρώπης στην Ιερουσαλήμ, με σκοπό να την μετατρέψουμε σε Ημέρα της Ειρήνης. Συναντηθήκαμε με τους πολιτικούς ιθύνοντες του Ισραήλ και της Παλαιστίνης, καθώς και με ΜΚΟ. Δεν βρίσκω λόγια για να περιγράψω τις φρικαλεότητες που διαπράχθηκαν, όμως, προτιμώ, στο σημείο αυτό, να σας μεταφέρω το μήνυμα που μας έδωσαν. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να είναι συνεπής ως προς τις αξίες που υπερασπίζεται, επιβάλλεται να απαιτήσει την απόσυρση του στρατού από τα κατεχόμενα εδάφη και να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος υποστηρίζοντας τα σύνορα του 1967, γεγονός που σημαίνει διάλυση των αποικιών, μποϊκοτάρισμα των προερχόμενων από τις εν λόγω αποικίες προϊόντων και αποστολή διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία του λαού. Η διαδήλωση για την ειρήνη, που συγκέντρωσε, το Σάββατο 11 Μαΐου, περισσότερους από εβδομήντα χιλιάδες Ισραηλινούς στο Τελ Αβίβ, αποδεικνύει ότι επιβάλλεται πλέον να εγκαταλείψουμε τη θεωρία περί ανθρωπισμού και να περάσουμε στην πράξη. Το Σώμα μας ανέλαβε τις ευθύνες του εγκρίνοντας ψηφίσματα. Δεν συντάχθηκαν για να καθησυχάσουν συνειδήσεις και δεν πρέπει να μείνουν καταχωνιασμένα σε συρτάρια. Στο Συμβούλιο, το μόνο που έχει την εξουσία να επιβάλει και να θέσει σε ισχύ την βούλησή μας, εναπόκειται πλέον να δεχθεί να τα εφαρμόσει. Οι ενεργοί ευρωπαίοι πολίτες συνιστούν, όπως γνωρίζετε, αποτελεσματική ειρηνευτική δύναμη. Δίνουν διαρκώς το παρόν στο πεδίο, αποτελώντας οικειοθελώς ανθρώπινη ασπίδα. Σας ζητώ, από το βήμα αυτό, επισήμως, να σταθείτε άξιοι των πολιτών αυτών: η διεθνής αυτή διάσκεψη δεν μας προσφέρει άραγε την ευκαιρία να αναγνωρίσουμε το παλαιστινιακό κράτος στο πλευρό του Κράτους του Ισραήλ; Η αναγνώριση αυτή θα έδινε εμπιστοσύνη στους Παλαιστίνιους και θα συνέβαλε, ενδεχομένως, στη θεμιτή μεταρρύθμιση των οργάνων της Παλαιστινιακής Αρχής."@el8
"High Representative, along with other Members of the House, we went to celebrate Europe Day in Jerusalem, to celebrate a day of peace. We met the Israeli and Palestinian political leaders as well as NGOs. Words cannot, of course, express the atrocity of the massacres, but I would prefer to pass on to you the message that they gave to us. If the European Union wishes to remain true to the values that it defends, it must urgently demand the withdrawal from the occupied territories and the recognition of Palestinian State, reaffirming the 1967 borders, which requires the breaking up of settlements, the boycotting of products from these settlements and sending an international peacekeeping force to guarantee the protection of the people. On Saturday 11 May, more than 70 000 Israeli citizens gathered in Tel Aviv to show their support for peace. This gathering shows us that we need to go further than humanitarian discussions and to start to take action. The European Parliament shouldered its responsibilities by adopting resolutions. These are not designed to give it a clear conscience and they must not be forgotten. It is now up to the Council, as it alone can give force and vigour to our resolution, to agree to implement them. As you know, the European citizens working on the ground form an effective force for peace. They have been a constant presence by willingly forming a human shield. I formally appeal to you to be worthy of these citizens: would the international conference not give us the opportunity to recognise the Palestinian State alongside the Israeli State? This recognition would give confidence to the Palestinians and could set in motion genuine reform of the institutions of the Palestinian Authority."@en3
"(FR) Señor Alto Representante, junto con otros colegas diputados asistimos, en Jerusalén, a la Jornada Europea, para convertirla en un día de la Paz. Nos reunimos con responsables políticos israelíes y palestinos, así como con ONG. No existen palabras, naturalmente, para expresar la atrocidad de las matanzas, pero prefiero, en este Pleno, transmitirles el mensaje que ellos nos han dado. Si la Unión Europea quiere seguir siendo creíble respecto a los valores que defiende, es urgente exigir la retirada de los territorios ocupados y reconocer el Estado Palestino, ratificando las fronteras de 1967, lo que implica el desmantelamiento de las colonias, el boicot de los productos procedentes de dichas colonias y el envío de una fuerza internacional de interposición para garantizar la protección del pueblo. La manifestación por la paz que el sábado 11 de mayo reunió a más de 70 mil ciudadanos israelíes en Tel Aviv, nos demuestra que es necesario superar los discursos humanitarios y pasar a los hechos. Nuestro Parlamento ha asumido sus responsabilidades adoptando resoluciones. No lo hacemos para tener la conciencia limpia y éstas no deben quedar en el cajón. Ahora incumbe al Consejo, el único habilitado para dar fuerza y vigor a nuestra resolución, el que acepte aplicarlas. Como ustedes saben, un grupo de ciudadanos europeos activos integran una fuerza de paz eficaz. Están constantemente colocándose voluntariamente como escudos humanos. Les pido solemnemente, en este Pleno, que sean dignos de estos ciudadanos: ¿esta Conferencia internacional no nos brindaría acaso la ocasión de reconocer el Estado palestino al lado del Estado israelí? Dicho reconocimiento daría confianza a los palestinos y podría generar una reforma legítima de las instituciones de la Autoridad palestina."@es12
"Arvoisa korkea edustaja, menimme muiden kollegojemme kanssa viettämään Eurooppa-päivää Jerusalemiin tehdäksemme siitä rauhan päivän. Tapasimme israelilaisia ja palestiinalaisia poliittisia päättäjiä sekä kansalaisjärjestöjä. Sanat eivät tietenkään riitä ilmaisemaan joukkomurhien julmuutta, mutta välitän täällä mieluummin viestin, jonka saimme sieltä. Jos Euroopan unioni haluaa säilyä uskottavana niine arvoineen, joita se puolustaa, on kiireen vilkkaa vaadittava Israelia perääntymään miehitetyiltä alueilta ja tunnustettava Palestiinan valtio vahvistamalla vuoden 1967 rajat uudelleen. Tämä tarkoittaa siirtokuntien purkamista, siirtokunnista tulevien tuotteiden boikotoimista ja kansainvälisten väliintulojoukkojen lähettämistä kansan suojelemisen varmistamiseksi. Mielenosoitus rauhan puolesta, joka kokosi Tel Avivissa lauantaina 11. toukokuuta yli 70 000 Israelin kansalaista, todistaa meille, että nyt on välttämättä lopetettava humanitaariset puheet ja siirryttävä toimintaan. Parlamentti on kantanut vastuunsa hyväksymällä päätöslauselmia. Niitä ei ole tehty, jotta meillä olisi hyvä omatunto eikä niiden pidä jäädä laatikon pohjalle. Nyt kuuluu neuvoston, joka ainoana voi saattaa voimaan päätöslauselmamme, hyväksyä niiden täytäntöönpano. Aktiiviset Euroopan kansalaiset muodostavat, kuten tiedätte, tehokkaat rauhanjoukot. He ovat jatkuvasti läsnä itse paikalla muodostaen vapaaehtoisen ihmiskilven. Esitän teille täällä juhlallisen pyynnön, että olisitte näiden kansalaisten arvoinen: eikö kansainvälinen konferenssi tarjoaisi meille mahdollisuuden tunnustaa Palestiinan valtio Israelin valtion rinnalla? Tunnustaminen herättäisi palestiinalaisten luottamuksen, ja siitä voisi saada alkunsa palestiinalaishallinnon instituutioiden legitiimi uudistus."@fi5
"Signor Alto rappresentante, io ed alcuni colleghi del Parlamento siamo andati a trascorrere la Giornata dell'Europa a Gerusalemme per farne una giornata della Pace. Abbiamo incontrato responsabili politici israeliani e palestinesi nonché ONG. Certo non ci sono parole per esprimere l'atrocità dei massacri, ma preferisco ora riferire il messaggio che ci hanno trasmesso. Se l'Unione europea vuole restare credibile con i valori che difende, deve esigere urgentemente il ritiro dai territori occupati e riconoscere lo Stato palestinese ripristinando le frontiere del 1967, cosa che implica lo smantellamento degli insediamenti, il boicottaggio dei prodotti provenienti da questi insediamenti e l'invio di una forza internazionale di interposizione per assicurare la protezione del popolo. La manifestazione per la pace che ha riunito sabato 11 maggio più di settantamila cittadini israeliani a Tel Aviv ci fornisce la prova che è necessario superare i discorsi umanitari e passare all'azione. Il Parlamento si è assunto le proprie responsabilità adottando risoluzioni. Esse non sono fatte per scaricarsi pesi dalla coscienza e non devono restare nel cassetto. Spetta adesso al Consiglio, il solo che abbia facoltà di dare forza e vigore alla risolutezza, accettare di applicarle. Alcuni attivisti europei costituiscono volontariamente come sapete una forza di pace efficace. Sono costantemente presenti sul campo interponendosi volontariamente come scudo umano. Vi chiedo qui solennemente di essere degni di questi cittadini: la conferenza internazionale non potrebbe essere l'occasione per riconoscere lo Stato palestinese a fianco dello Stato israeliano? Questo riconoscimento darebbe fiducia ai palestinesi e potrebbe dare impulso ad una riforma legittima delle istituzioni dell'Autorità palestinese."@it9
"High Representative, along with other Members of the House, we went to celebrate Europe Day in Jerusalem, to celebrate a day of peace. We met the Israeli and Palestinian political leaders as well as NGOs. Words cannot, of course, express the atrocity of the massacres, but I would prefer to pass on to you the message that they gave to us. If the European Union wishes to remain true to the values that it defends, it must urgently demand the withdrawal from the occupied territories and the recognition of Palestinian State, reaffirming the 1967 borders, which requires the breaking up of settlements, the boycotting of products from these settlements and sending an international peacekeeping force to guarantee the protection of the people. On Saturday 11 May, more than 70 000 Israeli citizens gathered in Tel Aviv to show their support for peace. This gathering shows us that we need to go further than humanitarian discussions and to start to take action. The European Parliament shouldered its responsibilities by adopting resolutions. These are not designed to give it a clear conscience and they must not be forgotten. It is now up to the Council, as it alone can give force and vigour to our resolution, to agree to implement them. As you know, the European citizens working on the ground form an effective force for peace. They have been a constant presence by willingly forming a human shield. I formally appeal to you to be worthy of these citizens: would the international conference not give us the opportunity to recognise the Palestinian State alongside the Israeli State? This recognition would give confidence to the Palestinians and could set in motion genuine reform of the institutions of the Palestinian Authority."@lv10
"Mijnheer de Hoge Vertegenwoordiger, samen met andere EP-leden hebben wij in Jeruzalem de Dag van Europa gevierd en er een dag van de vrede van gemaakt. Wij hebben Israëlische en Palestijnse politici en vertegenwoordigers van NGO's ontmoet. Uiteraard schieten woorden tekort om de verschrikkingen te beschrijven van de moordpartijen die zich hebben afgespeeld. Ik wil deze gelegenheid echter liever te baat nemen om u de boodschap over te brengen die ze ons gegeven hebben. Als de Europese Unie haar geloofwaardigheid wat betreft de door haar verdedigde waarden wil behouden, dient ze onverwijld de terugtrekking uit de bezette gebieden te eisen en de Palestijnse staat te erkennen op grond van de grenzen van 1967. Dit betekent dat de Unie de ontmanteling van de nederzettingen moet eisen en een boycot moet instellen op producten uit deze nederzettingen. Voorts moet ze zich hard maken voor de zending van een internationale troepenmacht die de veiligheid van het volk dient te waarborgen. Op zaterdag 11 mei hebben meer dan 70 duizend Israëlische burgers in Tel-Aviv gedemonstreerd voor vrede. Wij kunnen hieruit afleiden dat redevoeringen over het lot van de burgers niet langer volstaan en dat we tot actie moeten overgaan. Ons Parlement heeft zich verantwoordelijk getoond met de resoluties die het heeft aangenomen. Deze resoluties hebben wij niet alleen aangenomen om ons geweten te sussen en daarom mogen ze niet onder in de la belanden. De Raad is de enige instelling die onze resolutie kracht kan bijzetten door haar te accepteren en ten uitvoer te leggen. Zoals u weet zijn er actieve Europese burgers die een doelmatige vredesmacht vormen. Deze Europeanen zijn voortdurend ter plekke om vrijwillig als menselijk schild te fungeren. Ik wil u ernstig verzoeken waardig met deze burgers om te springen. Is deze internationale conferentie geen mooie gelegenheid om het bestaan van een Palestijnse staat naast de staat Israël te erkennen? Een dergelijke erkenning zou het vertrouwen van de Palestijnen ten goede komen, en zou daarnaast kunnen leiden tot een legitieme hervorming van de instellingen van de Palestijnse Autoriteit."@nl2
"Senhor Alto Comissário, juntamente com outros colegas deputados, celebrei o Dia da Europa em Jerusalém, para o transformar em Dia de Paz. Encontrámo-nos com responsáveis políticos israelitas e palestinianos, bem como com ONG. Não há, evidentemente, palavras para exprimir a atrocidade dos massacres, mas prefiro, aqui, transmitir-vos a mensagem que deles recebemos. Se a União Europeia quiser permanecer credível na defesa dos valores que defende, é urgente que exija a retirada dos Territórios Ocupados e que reconheça o Estado palestiniano, reafirmando as suas fronteiras de 1967, o que implica o desmantelamento das colónias, o boicote dos produtos provenientes dessas colónias e o envio de uma força internacional de interposição para assegurar a protecção do povo. A manifestação pela paz, que reuniu, no sábado, 11 de Maio, mais de setenta mil cidadãos israelitas em Telavive, prova-nos que é necessário passar dos discursos humanitários à acção. O nosso Parlamento honrou as suas responsabilidades, adoptando resoluções. Não foram aprovadas para nos darem boa consciência e não deverão ficar no fundo da gaveta. Cabe agora ao Conselho, único habilitado a dar força e vigor às nossas resoluções, aceitar pô-las em prática. Como sabe, a existência de cidadãos europeus activos constitui uma força de paz eficaz. Encontramo-los incessantemente no terreno fazendo voluntariamente de escudos humanos. Peço, aqui, solenemente que sejamos dignos desses cidadãos: não nos daria esta Conferência internacional a possibilidade de reconhecer o Estado Palestiniano ao lado do Estado de Israel? Esse reconhecimento daria confiança aos Palestinianos e poderia gerar uma reforma legítima das instituições da Autoridade Palestiniana."@pt11
"Herr höge representant! Tillsammans med andra parlamentariker åkte vi för att anordna Europadagen i Jerusalem, för att anordna en fredens dag. Där träffade vi ansvariga israeliska och palestinska politiker, men även företrädare för icke-statliga organisationer. Det finns självklart inga ord som kan ge uttryck för massakrernas grymhet, men jag skulle här vilja förmedla det budskap de gav oss. Om Europeiska unionen vill fortsätta att vara trovärdig med de värderingar som vi försvarar, är det brådskande att kräva ett tillbakadragande från de ockuperade territorierna och erkänna den palestinska staten genom att bekräfta gränserna från 1967. Detta innebär att bosättningarna måste avvecklas, att produkter från bosättningarna bojkottas och att man skickar en internationell medlingsstyrka för att skydda folket. Den fredsdemonstration som lördagen den 11 maj samlade fler än 70 000 israeliska medborgare i Tel Aviv bevisar att man måste gå från humanitärt tal till handling. Parlamentet har tagit sitt ansvar genom att anta resolutioner. Vi har inte författat dem för att ge oss själva gott samvete, och de bör inte ligga kvar i byrålådorna. Det är nu rådets sak – den enda institution som kan ge kraft och tyngd åt vår beslutsamhet – att gå med på att genomföra resolutionerna. Aktiva europeiska medborgare utgör, som ni vet, en effektiv fredsstyrka. Ute på fältet finns hela tiden de som ställer upp som frivilliga mänskliga sköldar. Jag vill högtidligen be er att vara värdiga dessa medborgare: är inte en internationell konferens ett tillfälle för oss att lära känna den palestinska staten vid sidan av den israeliska staten? Ett sådant erkännande skulle ge palestinierna tillit och skulle kunna leda fram till en legitim reform av den palestinska myndighetens institutioner."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph