Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-05-15-Speech-3-015"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Herr talman! Jag tackar för Ramón de Miguels och kommissionär Pattens inlägg, som varit väldigt klargörande, men jag tror att vi håller på att missa en möjlighet till analys av vad som händer i Latinamerika och vilken roll EU kan ha. Om vi inte förstår att projektet med det amerikanska frihandelsområdet innebär en motoffensiv från Förenta staternas sida avsedd att minska och fjärma Europeiska unionens inflytande över Latinamerika – vilket även om det i princip kan verka motsägelsefullt också kan vara fördelaktigt – då förstår vi ingenting. Det anser jag vara den viktigaste frågan att ta upp på toppmötet mellan EU:s och Latinamerikas stats- och regeringschefer. Och vi är därför skyldiga att analysera konsekvenserna av projektet med det amerikanska frihandelsområdet lika ingående som konsekvenserna av den 11 september och den förändring som skett i hela Latinamerika. Vi bör beakta de brott som sker mot de mänskliga rättigheterna i Guatemala och den straffrihet vi kan konstatera i samband med dessa brott. Vi bör också ta i beaktande att förhandlingarna i Colombia bröts, att de varit misslyckade och att vi som hade föresatt oss att främja den politiska dialogen och förhandlingsmodellen borde framhärda i tillämpningen av denna modell för att vi alla skall kunna ta reson. Vi kan inte fortsätta Förenta staterna aggressivt militära politik, för då blir vi inte trovärdiga, varken generellt ute i världen eller i Latinamerika. Detsamma kan sägas när det gäller Venezuela, Argentina och Brasilien, där demokratiska kandidater otroligt nog elimineras från arbetarpartiet och syndikalisterna inför valet, och detta sker lika ostraffat som alltid tidigare. Därför borde vårt inflytande i Latinamerika, inför toppmötet, vara avgörande för att – precis som Ramón de Miguel och kommissionär Patten tidigare nämnde – kunna främja de mänskliga rättigheterna och verka för samexistens och demokrati, genom det inflytande som Europeiska unionen skulle kunna utöva och som Förenta staterna inte utövar. Därför anser jag att vi bör utnyttja den möjligheten fullt ut och inte vända bort blicken."@sv13
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, kiitän neuvoston puheenjohtaja de Miguelin ja komission jäsen Pattenin puheenvuoroista, jotka olivat erittäin valaisevia, mutta mielestäni jätämme käyttämättä tilaisuuden analysoida, mitä Latinalaisessa Amerikassa on meneillään ja millainen rooli Euroopalla voi olla siinä. Ellemme ymmärrä, että Amerikkojen vapaakauppa-aluetta koskeva FTAA-hanke merkitsee Yhdysvaltain vastaiskua, jolla se pyrkii heikentämään Euroopan unionin vaikutusvaltaa Latinalaisessa Amerikassa – sitä voidaan pitää myös hyödyllisenä, vaikka tämä on periaatteessa ristiriitaista – ja syrjäyttämään sen, emme ymmärrä mitään. Tämä on minusta tärkein kysymys, jota pitäisi käsitellä Euroopan ja Latinalaisen Amerikan valtionpäämiesten huippukokouksessa. Tästä syystä velvollisuutemme on analysoida sekä FTAA-hankkeen seurauksia että syyskuun 11. päivän seurauksia ja koko Latinalaisessa Amerikassa tapahtunutta muutosta. On otettava huomioon, miten Guatemalassa rikotaan ihmisoikeuksia ja rikokset jäävät rankaisematta. Meidän on otettava huomioon Kolumbiassa käytyjen neuvottelujen keskeytyminen ja epäonnistuminen, ja koska olemme sitoutuneet edistämään vuoropuhelua ja neuvotteluja, meidän olisi vaadittava vuoropuhelun ja neuvottelujen politiikkaa, jotta järki pääsisi vallalle. Emme voi jatkaa Yhdysvaltain aggressiivista militaristista politiikkaa, koska silloin meillä ei ole minkäänlaista uskottavuutta maailmassa eikä Latinalaisessa Amerikassa. Samaa voidaan sanoa Venezuelasta, Argentiinasta ja Brasiliasta, missä – uskomatonta kyllä – vaaleista suljetaan pois työväenpuolueen demokraattisia ehdokkaita ja ammattiyhdistysaktivisteja, ja kaikki tämä jää rankaisematta. Tästä syystä vaikutusvaltamme Latinalaisessa Amerikassa olisi oltava huippukokousta ajatellen ratkaisevassa asemassa, jotta – aivan kuten neuvoston puheenjohtaja de Miguel ja komission jäsen Patten sanoivat – voisimme vahvistaa ihmisoikeuksia, rinnakkaiseloa ja demokratiaa, sillä Euroopan unionilla voi olla tällainen vaikutusvalta, jota Yhdysvalloilla taas ei ole. Tästä syystä katson, että meidän kannattaa hyödyntää tämä tilaisuus viimeiseen saakka ja ettemme saa vilkuilla muualle."@fi5
lpv:translated text
"Hr. formand, jeg takker hr. de Miguel og kommissær Patten for deres indlæg, som var meget oplysende, men jeg mener, at man forpasser lejligheden til at analysere, hvad der sker i Latinamerika, og hvilken rolle Europa kan spille. Hvis vi ikke forstår, at FTAA-projektet er en modoffensiv fra USA's side for at kunne afvise og udelukke EU's indflydelse i Latinamerika - der, selv om den i princippet er modsætningsfyldt, også kan siges at være gavnlig - forstår vi ikke noget som helst. Det er efter min mening det vigtigste spørgsmål, som statscheferne skal behandle på topmødet mellem Latinamerika og Europa. Og derfor er vi forpligtet til at undersøge både følgerne af FTAA-projektet og følgerne af den 11. september og den forandring, der er sket i hele Latinamerika. Det skal tages i betragtning, hvordan menneskerettighederne krænkes i Guatemala, og vi er vidne til straffrihed. Vi bør tage i betragtning, at forhandlingerne i Colombia er brudt sammen, at de var en fiasko, og vi, der forpligtede os til at fremme dialog og forhandling, bør insistere på en politik med dialog og forhandling for at genoprette fornuften. Vi kan ikke fortsætte USA's aggressive militaristiske politik, for så vil vi ikke have nogen troværdighed, hverken i verden eller i Latinamerika. Det samme kan siges om Venezuela, Argentina og Brasilien, hvor det er ufatteligt, at de fjerner demokratiske kandidater fra arbejderpartiet og fagforeningsfolk inden valget, og det sker med den sædvanlige straffrihed. Derfor bør vores indflydelse i Latinamerika med henblik på topmødet være afgørende for - som hr. de Miguel og kommissær Patten netop sagde - at menneskerettigheder, sameksistens og demokrati kan blive styrket i den indflydelse, som EU godt kan øve, og USA ikke øver. Derfor mener jeg, at vi bør benytte lejligheden fuldt ud og ikke bør vende blikket den anden vej."@da1
lpv:translated text
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil de heer de Miguel en commissaris Patten bedanken voor hun verhelderende interventies. Ik ben evenwel van mening dat zij een kans laten schieten als zij geen analyse geven van wat er daadwerkelijk aan de hand is in Latijns-Amerika en van de rol die Europa hier kan spelen. Als wij niet willen inzien dat het ALCA-project een tegenaanval is van de Verenigde Staten om de Europese - in principe twijfelachtige, doch gunstige - invloed in Latijns-Amerika af te wenden, dan hebben wij er niets van begrepen. Dit is mijns inziens de belangrijkste kwestie die de staatshoofden op de Top Latijns-Amerika/Europa zouden moeten bespreken. Het is onze plicht de gevolgen te analyseren van zowel het ALCA-project als de gebeurtenissen van 11 september en de veranderingen in heel Latijns-Amerika. Wij mogen niet de ogen sluiten voor de schendingen van de rechten van de mens en de straffeloosheid in Guatemala. De onderhandelingen in Colombia zijn afgeketst. Wij, die dialoog en onderhandelingen voorstaan, moeten ons inzetten voor een politiek van de dialoog en de onderhandelingen, opdat het gezond verstand zegeviert. Verder mogen wij geen verlengstuk worden van het militaristische beleid van de Verenigde Staten. Daarmee zouden wij al onze geloofwaardigheid verliezen, in Latijns-Amerika en in de rest van de wereld. Hetzelfde geldt met betrekking tot Venezuela, Argentinië en Brazilië. Het is een grof schandaal dat hier, straffeloos als altijd, democratische kandidaten van de arbeiderspartij en vakbondsmensen voor de verkiezingen worden geëlimineerd. Onze invloed in Latijns-Amerika zou van doorslaggevende betekenis moeten zijn om, zoals de heer de Miguel en commissaris Patten terecht zeiden, de rechten van de mens, de vreedzame samenleving en de democratie te versterken. Dit moet de invloed van de Europese Unie zijn, want van de Verenigde Staten zal het niet komen. Wij moeten derhalve deze gelegenheid met beide handen aangrijpen en niet de andere kant uit kijken."@nl2
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον κ. de Miguel και τον Επίτροπο Patten για τις παρεμβάσεις τους, που είναι λίαν διαφωτιστικές, νομίζω όμως πως αφήνουμε να διαφύγει μια ευκαιρία να αναλύσουμε τι συμβαίνει αυτήν τη στιγμή στη Λατινική Αμερική και τι ρόλο μπορεί να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν καταλάβουμε ότι το σχέδιο για την Παναμερικανική Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (ΠΖΕΣ) αποτελεί μια αντεπίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών για να μπορέσουν να εκτοπίσουν και να παραμερίσουν την επιρροή – που, αν και είναι καταρχήν αντιθετική, μπορεί κανείς να πει πως είναι και ωφέλιμη – της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τη Λατινική Αμερική, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Αυτό, πιστεύω εγώ, είναι το σημαντικότερο ζήτημα που θα πρέπει να εξεταστεί στην Ιβηροαμερικανική Διάσκεψη της Ευρώπης με τους αρχηγούς κρατών. Γι’ αυτό, είναι υποχρέωσή μας να αναλύσουμε τόσο τις συνέπειες του σχεδίου για την ΠΖΕΣ όσο και εκείνες της 11ης Σεπτεμβρίου και της αλλαγής που επήλθε σε όλη τη Λατινική Αμερική. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι στη Γουατεμάλα παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και βλέπουμε ατιμωρησία. Πρέπει να λάβουμε υπόψη τη διακοπή των διαπραγματεύσεων στην Κολομβία, που απέτυχαν, και εμείς, που δεσμευόμαστε να ενθαρρύνουμε τον διάλογο και τη διαπραγμάτευση, θα πρέπει να επιμείνουμε σε αυτήν την πολιτική διαλόγου και διαπραγμάτευσης για να ξαναβρούμε την ευθυκρισία. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε την επιθετική στρατοκρατική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι τότε δεν θα διαθέτουμε καμία αξιοπιστία ούτε στον κόσμο ούτε στη Λατινική Αμερική. Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί σε σχέση με τη Βενεζουέλα, την Αργεντινή και τη Βραζιλία, όπου είναι απίστευτο το ότι δολοφονούνται οι δημοκρατικοί υποψήφιοι του Εργατικού Κόμματος και συνδικαλιστές ενόψει των εκλογών, και όλα με την αιώνια ατιμωρησία. Γι’ αυτό, η επιρροή μας στη Λατινική Αμερική, ενόψει της Διάσκεψης, θα πρέπει να είναι αποφασιστική, ούτως ώστε – ακριβώς όπως είπε ο κ. de Miguel και επίσης ο Επίτροπος Patten – να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη συμβίωση και τη δημοκρατία μέσω αυτής της επιρροής που όντως μπορεί να ασκήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και που δεν ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Γι’ αυτό, νομίζω πως αξίζει τον κόπο να επωφεληθούμε από αυτήν την ευκαιρία στον μέγιστο δυνατό βαθμό και πως δεν πρέπει να της γυρίσουμε την πλάτη."@el8
lpv:translated text
"Mr President, I would like to thank Mr de Miguel and Commissioner Patten for their speeches, which have been very illuminating, but I believe we are missing the opportunity to analyse what is happening in Latin America and the role Europe can play. It is essential that we see the FTAA project as a counter-offensive by the United States to reduce the European Union’s influence – which, although in principle it is contradictory, can also be described as beneficial – in relation to Latin America. I believe that is the most important issue which should be dealt with at the European Union/Latin American Summit of Heads of State. And we are therefore obliged to analyse the consequences of both the FTAA project and of 11 September and the change that has taken place throughout Latin America. We must take into account the violations of human rights in Guatemala and the impunity relating to them. We must consider the breakdown of negotiations in Colombia, which have failed, and we, who are committed to promoting dialogue and negotiation, should insist on this policy of dialogue and negotiation in order to restore common sense. We cannot pursue the aggressive militarist policy of the United States because that would cause us to lose all credibility in the eyes of the world and of Latin America. The same can be said with regard to Venezuela, Argentina and Brazil, where, incredibly, democratic candidates from the Workers’ Party and trade unionists are being eliminated before the elections, and all with the usual impunity. Therefore, our influence in Latin America, in view of the Summit, should be decisive, in order – just as Mr de Miguel and Commissioner Patten have said – to strengthen human rights, peaceful co-existence and democracy through the influence which the European Union can exert and which the United States is failing to exert. I therefore believe that it is worth taking full advantage of this opportunity and that we must not turn our backs on the situation."@lv10
lpv:translated text
"Mr President, I would like to thank Mr de Miguel and Commissioner Patten for their speeches, which have been very illuminating, but I believe we are missing the opportunity to analyse what is happening in Latin America and the role Europe can play. It is essential that we see the FTAA project as a counter-offensive by the United States to reduce the European Union’s influence – which, although in principle it is contradictory, can also be described as beneficial – in relation to Latin America. I believe that is the most important issue which should be dealt with at the European Union/Latin American Summit of Heads of State. And we are therefore obliged to analyse the consequences of both the FTAA project and of 11 September and the change that has taken place throughout Latin America. We must take into account the violations of human rights in Guatemala and the impunity relating to them. We must consider the breakdown of negotiations in Colombia, which have failed, and we, who are committed to promoting dialogue and negotiation, should insist on this policy of dialogue and negotiation in order to restore common sense. We cannot pursue the aggressive militarist policy of the United States because that would cause us to lose all credibility in the eyes of the world and of Latin America. The same can be said with regard to Venezuela, Argentina and Brazil, where, incredibly, democratic candidates from the Workers’ Party and trade unionists are being eliminated before the elections, and all with the usual impunity. Therefore, our influence in Latin America, in view of the Summit, should be decisive, in order – just as Mr de Miguel and Commissioner Patten have said – to strengthen human rights, peaceful co-existence and democracy through the influence which the European Union can exert and which the United States is failing to exert. I therefore believe that it is worth taking full advantage of this opportunity and that we must not turn our backs on the situation."@en3
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:spoken text
"Señor Presidente, agradezco las intervenciones del Sr. de Miguel y del Comisario Patten, que son muy esclarecedoras, pero pienso que se está dejando escapar una oportunidad para analizar qué es lo que está pasando en América Latina y qué papel puede desempeñar Europa. Si no entendemos que el proyecto ALCA supone una contraofensiva de los Estados Unidos para poder relegar y apartar la influencia -que, aunque es contradictoria en principio, se puede decir que también es beneficiosa- de la Unión Europea en relación con América Latina, no entendemos nada. Ésa, creo yo, es la cuestión más importante que debería tratarse en la Cumbre Iberoamericana de Europa con los Jefes de Estado. Y, por ello, es nuestra obligación analizar tanto las consecuencias del proyecto ALCA como las del 11 de septiembre y el cambio que se ha dado en toda América Latina. Hay que tomar en consideración cómo se están violando los derechos humanos en Guatemala y estamos viendo la impunidad. Debemos tomar en consideración la ruptura de las negociaciones en Colombia, que han sido un fracaso, y nosotros, que nos comprometimos a favorecer el diálogo y la negociación, tendríamos que insistir en esa política de diálogo y negociación para recuperar la sensatez. No podemos continuar la política militarista agresiva de los Estados Unidos porque entonces no tendremos ninguna credibilidad ni en el mundo ni en América Latina. Lo mismo se puede decir en relación con Venezuela, Argentina, y Brasil, donde es increíble que estén eliminando candidatos demócratas del Partido del Trabajo y sindicalistas de cara a las elecciones, y todo con la impunidad de siempre. Por ello, nuestra influencia en América Latina, de cara a la Cumbre, debería ser decisiva para -precisamente como decía el Sr. de Miguel y también el Comisario Patten- poder reforzar los derechos humanos, la convivencia y la democracia en esa influencia que sí puede ejercer la Unión Europea y no están ejerciendo los Estados Unidos. Por eso pienso que vale la pena aprovechar esa oportunidad de forma cabal y que no debemos estar mirando hacia otro lado."@es12
lpv:translated text
"Herr Präsident, ich danke Herrn de Miguel und Kommissar Patten für ihre Beiträge, die sehr aufschlussreich sind, jedoch denke ich, dass hier eine Chance nicht genutzt wird, um zu analysieren, was genau in Lateinamerika geschieht und welche Rolle Europa dabei spielen kann. Wenn wir nicht begreifen, dass das ALCA-Vorhaben eine Gegenoffensive der Vereinigten Staaten darstellt, um den Einfluss der Europäischen Union – der, auch wenn er im Prinzip widersprüchlich ist, sicherlich auch sein Gutes hat – im Hinblick auf Lateinamerika zurückzudrängen, dann haben wir nichts begriffen. Dies ist meines Erachtens die wichtigste Frage, die auf dem Europa-Iberoamerika-Gipfel mit den Staatschefs erörtert werden sollte. Deshalb ist es unsere Pflicht, die Folgen des ALCA-Vorhabens und des 11. Septembers sowie die in ganz Lateinamerika stattgefundenen Veränderungen so genau zu analysieren. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, wie die Menschenrechte in Guatemala verletzt und die Täter nicht bestraft werden. Wir müssen den Abbruch der Verhandlungen in Kolumbien berücksichtigen, die gescheitert sind, und wir, die wir uns verpflichtet haben, den Dialog und die Verhandlungen zu fördern, müssten auf dieser Politik des Dialogs und der Verhandlungen bestehen, um wieder zur Besonnenheit zurückzukehren. Wir können mit der aggressiven militaristischen Politik der Vereinigten Staaten nicht fortfahren, weil wir sonst sowohl international als auch in Lateinamerika unsere gesamte Glaubwürdigkeit einbüßen. Das gleiche kann man hinsichtlich Venezuela, Argentinien und Brasilien sagen, wo es kaum zu glauben ist, dass demokratische Kandidaten der Arbeiterpartei und Gewerkschaftler im Vorfeld der Wahlen eliminiert werden, und dies alles wie immer ohne strafrechtliche Konsequenzen. Deshalb sollte im Hinblick auf das Gipfeltreffen unser Einfluss in Lateinamerika entscheidend sein, um – genau wie Herr de Miguel und Kommissar Patten sagten – die Menschenrechte, das Zusammenleben und die Demokratie durch eben diesen Einfluss stärken zu können, den die Europäische Union sehr wohl ausüben kann und den die Vereinigten Staaten nicht ausüben. Aus diesem Grund denke ich, dass es sich lohnt, diese Chance ausgiebig zu nutzen, und dass wir nicht wegschauen dürfen."@de7
lpv:translated text
"Senhor Presidente, agradeço ao senhor Presidente em exercício do Conselho Ramón de Miguel e ao senhor Comissário Chris Patten as suas tão esclarecedoras intervenções, mas penso que estamos a desperdiçar uma óptima oportunidade para analisar a situação na América Latina e o papel que a Europa pode desempenhar. Se não percebemos que o projecto ALCA representa uma contra-ofensiva dos Estados Unidos para poder relegar e banir a influência - que, ainda que seja contraditória em princípio, pode dizer-se também que é vantajosa - da União Europeia em relação à América Latina, então não percebemos nada. Esta é, em meu entender, a questão mais importante que deveria ser analisada na Cimeira Ibero-americana da Europa com os Chefes de Estado. É nossa obrigação, por isso mesmo, analisar tanto as consequências do projecto ALCA como as do 11 de Setembro e as mudanças operadas em toda a América Latina. Importa ter em consideração as violações dos direitos humanos na Guatemala e a impunidade destes actos. Devemos considerar a suspensão das negociações na Colômbia, que se revelaram um fracasso, e nós deveríamos, dado que nos comprometemos a favorecer o diálogo e a negociação, insistir nessa política de diálogo e negociação para recuperar a racionalidade. Não podemos seguir a política militarista agressiva dos Estados Unidos, porque isso retirar-nos-ia toda a credibilidade perante o mundo e perante a América Latina. O mesmo poderá dizer-se relativamente à Venezuela, à Argentina e ao Brasil, onde se assiste, com incredulidade, à eliminação de candidatos democratas do Partido dos Trabalhadores e de sindicalistas para as próximas eleições, reinando a habitual impunidade. Na perspectiva da Cimeira, a nossa influência na América Latina deveria ser, tendo em conta o aduzido, decisiva para - tal como disse o senhor Presidente em exercício do Conselho, bem como o Comissário Patten - poder reforçar os direitos humanos, a convivência e a democracia nessa influência que a União Europeia pode exercer e que os Estados Unidos exercem. Penso, por essa razão, que merece a pena aproveitar cabalmente esta oportunidade e que não devemos desviar o nosso olhar desse objectivo."@pt11
lpv:translated text
"Monsieur le Président, je remercie M. de Miguel y M. le commissaire Patten pour leurs interventions très clarifiantes, mais j'estime que nous sommes en train de rater une occasion d'analyser ce qui se passe actuellement en Amérique latine et le rôle que peut jouer l'Europe. Si nous ne parvenons pas à comprendre que le projet ALCA représente une contre-offensive des États-Unis pour pouvoir reléguer et écarter l'influence - qui, bien qu'en principe contradictoire, est également bénéfique - de l'Union européenne sur l'Amérique latine, alors nous ne comprenons rien du tout. Il s'agit là, à mes yeux, de la question la plus importante à traiter lors de ce sommet réunissant les chefs d'État de l'Amérique latine et de l'Europe. C'est pourquoi il est de notre devoir d'analyser les conséquences du projet ALCA au même titre que celles du 11 septembre, ainsi que les changements qui s'opèrent à travers toute l'Amérique latine. Il faut prendre en considération l'ampleur des violations des droits de l'homme au Guatemala et l'impunité dont nous sommes les témoins. Nous devons prendre en considération la rupture des négociations en Colombie, qui ont échoué, et nous, qui nous sommes engagés à favoriser le dialogue, nous devrions insister sur la politique du dialogue et la négociation afin que l'on en revienne au bon sens. Nous ne pouvons pas poursuivre la politique militariste agressive menée par les États-Unis car, dans ce cas, nous perdrions toute crédibilité, dans le monde entier comme en Amérique latine. Cela est également valable pour le Venezuela, l'Argentine et le Brésil où, et c'est incroyable, des candidats démocrates du parti du travail et des syndicalistes sont éliminés avant les élections, et ce, dans l'impunité habituelle. C'est pourquoi notre influence en Amérique latine à la veille de ce sommet devrait être décisive afin de pouvoir renforcer - comme le disaient précisément M. de Miguel ainsi que le commissaire Patten - les droits de l'homme, la cohabitation et la démocratie, grâce à cette influence que peut effectivement exercer l'Union européenne et que n'exercent pas les États-Unis. C'est pour cette raison que je pense que cela vaut la peine de profiter pleinement de cette opportunité et que nous ne devons pas prendre la fuite."@fr6
lpv:translated text
"Signor Presidente, ho apprezzato gli interventi assai chiarificatori del Sottosegretario de Miguel e del Commissario Patten, ma ritengo che ci stiamo lasciando sfuggire l’occasione di analizzare quello che sta accadendo in America latina e il ruolo che può svolgere l’Europa. Se non ci rendiamo conto che il progetto ALCA presuppone da parte degli Stati Uniti una controffensiva mirata a relegare in secondo piano l’influenza – certo positiva, pur se inizialmente contraddittoria – dell’Unione europea nei confronti dell’America latina, non abbiamo capito nulla. Mi sembra proprio questa la questione più importante che si dovrebbe affrontare nel corso del Vertice iberoamericano dell’Europa con i Capi di Stato. Pertanto è nostro dovere analizzare sia le conseguenze del progetto ALCA, sia quelle dell’11 settembre, nonché il cambiamento avvenuto in tutta l’America latina. Occorre prendere in considerazione le violazioni dei diritti umani perpetrate in Guatemala e i casi di impunità. Bisogna tenere conto della rottura dei negoziati in Colombia, che si sono rivelati un fallimento, e noi, che ci siamo impegnati a promuovere il dialogo e i negoziati, dovremmo insistere su una politica di dialogo e di negoziato per far prevalere il buonsenso. Non possiamo portare avanti l’aggressiva politica militarista degli Stati Uniti, perché altrimenti non avremo alcuna credibilità nel mondo, né in America latina. Lo stesso si può dire per il Venezuela, l'Argentina e il Brasile, dove, incredibilmente, in vista delle elezioni si stanno eliminando i candidati democratici del Partito del Lavoro e i sindacalisti, con l’ormai consueta impunità. Come affermato dal Sottosegretario de Miguel e dal Commissario Patten, l’Unione europea, in occasione del Vertice, dovrebbe esercitare sull’America latina un’influenza decisiva, volta a favorire il rafforzamento dei diritti umani, della convivenza e della democrazia. In questo dovrebbe distinguersi dagli Stati Uniti. Credo pertanto che valga la pena di sfruttare una simile occasione in modo adeguato, senza voltarci dall’altra parte."@it9
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20020515.1.3-015"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph