Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-05-14-Speech-2-076"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
lpv:document identification number
"en.20020514.8.2-076"4
lpv:hasSubsequent
lpv:translated text
"Puhetta ryhtyi johtamaan puhemies COX Esityslistalla on seuraavana äänestys. ks. pöytäkirja."@fi5
"L’ordine del giorno reca le votazioni. * * * ***"@it9
"Vamos agora proceder às votações. ***"@pt11
lpv:unclassifiedMetadata
"(EU-SILC) (COM(2001) 754 – C5-0679/2001 – 2001/0293(COD))"8
"Aanbeveling voor de tweede lezing (A5-0134/2002 ), namens de Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme, betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van de veiligheid in de burgerluchtvaart (15029/4/2001 - C5-0033/2002 - 2001/0234(COD)) (rapporteur: mevrouw Foster) A5-0134/2002"2
"Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunnan suositus toiseen käsittelyyn (A5-0134/2002 ) neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä (15029/4/2001 – C5-0033/2002 – 2001/0234(COD)) (Esittelijä Foster) A5-0134/2002"5
"Andrabehandlingsrekommendation (A5-0134/2002 ) av Foster om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om införande av gemensamma regler för luftfartsskyddet av den civila luftfarten (15029/4/2001 – C5-0033/2002 – 2001/0234(COD)) A5-0134/2002"13
"Bericht (A5-0086/2002 ) von Herrn Varela Suanzes-Carpegna im Namen des Ausschusses für Fischerei über den Vorschlag für eine Verordnung des Rates über den Abschluss des Protokolls zur Festlegung der Fangmöglichkeiten und des Finanzbeitrags nach dem Abkommen zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Republik Seychellen über die Fischerei vor der Küste der Seychellen für die Zeit vom 18. Januar 2002 bis zum 17. Januar 2005 (KOM(2002) 55 – C5-0093/2002 – 2002/0036(CNS)) A5-0086/2002"7
"Bericht (A5-0102/2002 ) von Herrn Varela Suanzes-Carpegna im Namen des Ausschusses für Fischerei über den Vorschlag für eine Verordnung des Rates über den Abschluss des Abkommens in Form eines Briefwechsels über die Verlängerung des Protokolls zur Festlegung der Fangmöglichkeiten und der finanziellen Gegenleistung nach dem Abkommen zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Regierung der Revolutionären Volksrepublik Guinea über die Fischerei vor der guineischen Küste für die Zeit vom 1. Januar 2002 bis 31. Dezember 2002 (KOM (2002) 41 – C5-0090/2002 - 2002/0034(CNS)) A5-0102/2002"7
"Bericht (A5-0114/2002 ) von Frau Flesch im Namen des Ausschusses für Industrie, Außenhandel, Forschung und Energie über den Vorschlag für eine Entscheidung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung des Anhangs I der Entscheidung 1336/97/EG über Leitlinien für transeuropäische Telekommunikationsnetze (KOM(2001) 742 – C5-0662/2001 – 2001/0296(COD)) A5-0114/2002"7
"Bericht (A5-0125/2002 ) von Frau Maij-Weggen im Namen des Ausschusses für konstitutionelle Fragen über die Ergänzung der Geschäftsordnung um ein Verzeichnis der Dokumente, die über das Register der Dokumente des Parlaments direkt zugänglich sind (2002/2055 REG)) A5-0125/2002"7
"Bericht (A5-0137/2002 ) von Herrn Khanbhai im Namen des Ausschusses für Industrie, Außenhandel, Forschung und Energie über den Vorschlag für einen Beschluss des Rates über den Abschluss des Abkommens über die wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Republik Indien (KOM(2001) 448 – C5-0451/2001 – 2001/0175(CNS)) A5-0137/2002"7
"Bericht (A5-0138/2002 ) von Herrn Bouwman im Namen des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates für die Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingungen (EU–SILC) (KOM(2001) 754 – C5-0679/2001 – 2001/0293(COD)) A5-0138/2002"7
"Bericht (A5-0149/2002 ) von Herrn Gargani im Namen des Ausschusses für Recht und Binnenmarkt über den Entwurf eines Beschlusses des Rates zur Änderung von Artikel 20 des Protokolls über die Satzung des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften (12991/2001 – C5-0050/2002 – 2001/0827(CNS)) A5-0149/2002"7
"Betänkande (A5-0086/2002 ) av Varela Suanzes-Carpegna för fiskeriutskottet om förslaget till rådets förordning om antagande av protokollet om fastställande för perioden 18 januari 2002-17 januari 2005 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Seychellerna om fiske utanför Seychellerna (KOM(2002) 55 – C5-0093/2002 – 2002/0036(CNS)) A5-0086/2002"13
"Betänkande (A5-0102/2002 ) av Varela Suanzes-Carpegna för fiskeriutskottet om förslaget till rådets förordning om ingående av ett avtal genom skriftväxling om förlängning av protokollet 2000-2001 om fastställande för perioden 1 januari 2000-31 december 2002 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Revolutionära folkrepubliken Guineas regering när det gäller fiske utanför Guineas kust (KOM (2002) 41 – C5-0090/2002 – 2002/0034(CNS)) A5-0102/2002"13
"Betänkande (A5-0114/2002 ) av Flesch för utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om omarbetning av bilaga I till beslut nr 1336/97/EG om en serie riktlinjer för transeuropeiska telenät (KOM(2001) 742 – C5-0662/2001 – 2001/0296(COD)) A5-0114/2002"13
"Betänkande (A5-0125/2002 ) av Maij-Weggen för utskottet för konstitutionella frågor om att i arbetsordningen införa en förteckning över de parlamentshandlingar som allmänheten via registret ges direkt tillgång till (2002/2055 REG)) A5-0125/2002"13
"Betänkande (A5-0137/2002 ) av Khanbhai för utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi om förslaget till rådets beslut om undertecknande av ett avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Indien (KOM(2001) 448 – C5-0451/2001 – 2001/0175(CNS)) A5-0137/2002"13
"Betänkande (A5-0138/2002 ) av Bouwman för utskottet för sysselsättning och socialfrågor om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemenskapsstatistik på inkomst- och levnadsvillkor (EU-SILC) (KOM(2001) 754 – C5-0679/2001 – 2001/0293(COD)) A5-0138/2002"13
"Betänkande (A5-0149/2002 ) av Gargani för utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden om utkastet till rådets beslut om ändring av artikel 20 i protokollet om stadgan för Europeiska gemenskapernas domstol (12991/2001 – C5-0050/2002 – 2001/0827(CNS)) A5-0149/2002"13
"Betænkning (A5-0086/2002 ) af Varela Suanzes-Carpegna for Fiskeriudvalget om forslag til Rådets forordning om indgåelse af en protokol om fastsættelse af de fiskerimuligheder og det finansielle bidrag, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Seychellerne om fiskeri ud for Seychellerne, for perioden 18. januar 2002 - 17. januar 2005 (KOM(2002) 55 - C5-0093/2002 - 2002/0036(CNS)) A5-0086/2002"1
"Betænkning (A5-0102/2002 ) af Varela Suanzes-Carpegna for Fiskeriudvalget om forslag til Rådets forordning om indgåelse af aftalen i form af brevveksling om forlængelse af protokollen for 2000-2001 om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og regeringen for Den Revolutionære Folkerepublik Guinea om fiskeri ud for Guineas kyst, for perioden 1. januar 2002 til 31. december 2002 (KOM(2002) 41 - C5-0090/2002 - 2002/0034(CNS)) A5-0102/2002"1
"Betænkning (A5-0114/2002 ) af Flesch for Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om ændring af bilag I til beslutning nr. 1336/97/EF om et sæt retningslinjer for transeuropæiske telenet (KOM(2001) 742 - C5-0662/2001 - 2001/0296(COD)) A5-0114/2002"1
"Betænkning (A5-0125/2002 ) af Maij-Weggen for Udvalget om Konstitutionelle Anliggender om indføjelse i forretningsordenen af en liste over de af Parlamentets dokumenter, der er direkte tilgængelige gennem registret (2002/2055 REG)) A5-0125/2002"1
"Betænkning (A5-0137/2002 ) af Khanbhai for Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Indien ((KOM(2001) 448 - C5-0451/2001 - 2001/0175(CNS) A5-0137/2002"1
"Betænkning (A5-0138/2002 ) af Bouwman for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC) (KOM(2001) 754 - C5-0679/2001 - 2001/0293(COD)) A5-0138/2002"1
"Betænkning (A5-0149/2002 ) af Gargani for Udvalget om Retlige Anliggender og Det Indre Marked om udkast til Rådets afgørelse om ændring af artikel 20 i protokollen vedrørende statutten for De Europæiske Fællesskabers Domstol (12991/2001 - C5-0050/2002 - 2001/0827(CNS)) A5-0149/2002"1
"Bouwmanin laatima työllisyys- ja sosiaalivaliokunnan mietintö (A5-0138/2002 ) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ansioita ja elinoloja koskevista yhteisön tilastoista (EU-SILC) (KOM(2001) 754 - C5-0679/2001 - 2001/0293(COD)) A5-0138/2002"5
"Empfehlung für die zweite Lesung (A5-0134/2002 ) im Namen des Ausschusses für Regionalpolitik, Verkehr und Fremdenverkehr betreffend den Gemeinsamen Standpunkt des Rates im Hinblick auf den Erlass der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die Sicherheit in der Zivilluftfahrt (15029/4/2001 – C5-0033/2002 – 2001/0234(COD)) (Berichterstatterin: Frau J. Foster) A5-0134/2002"7
"Fleschin laatima teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietintö (A5-0114/2002 ) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan laajuisia televerkkoja koskevista suuntaviivoista tehdyn päätöksen N:o 1336/97/EY liitteen I tarkistamisesta (KOM(2001) 742 - C5-0662/2001 - 2001/0296(COD)) A5-0114/2002"5
"Garganin laatima oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnan mietintö (A5-0149/2002 ) luonnoksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan 20 artiklan muuttamisesta (12991/2001 - C5-0050/2002 - 2001/0827(CNS)) A5-0149/2002"5
"Indstilling ved andenbehandling (A5-0134/2002 ) fra Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart (15029/4/2001 - C5-0033/2002 - 2001/0234(COD)) (Ordfører: Foster). A5-0134/2002"1
"Informe (A5-0086/2002 ) del Sr. Daniel Varela Suanzes-Carpegna, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la celebración del Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera previstas en el Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la República de Seychelles sobre la pesca en aguas de las Seychelles para el periodo comprendido entre el 18 de enero de 2002 y el 17 de enero de 2005 (COM(2002) 55 – C5-0093/2002 – 2002/0036(CNS)) A5-0086/2002"12
"Informe (A5-0102/2002 ) del Sr. Daniel Varela Suanzes-Carpegna, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo sobre la celebración del Acuerdo en forma de Canje de Notas relativo a la prórroga del Protocolo 2000-2001 por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera establecidas en el Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y el Gobierno de la República Popular Revolucionaria de Guinea relativo a la pesca de altura frente a la costa guineana para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2002 (COM (2002) 41 – C5-0090/2002 - 2002/0034(CNS)) A5-0102/2002"12
"Informe (A5-0114/2002 ) de la Sra. Colette Flesch, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se revisa el anexo I de la Decisión nº 1336/97/CE relativa a un conjunto de orientaciones para las redes transeuropeas de telecomunicaciones (COM(2001) 742 – C5-0662/2001 – 2001/0296(COD)) A5-0114/2002"12
"Informe (A5-0125/2002 ) de la Sra. Hanja Maij-Weggen, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre la incorporación al Reglamento de una lista de los documentos del Parlamento directamente accesibles a través del registro (2002/2055 REG)) A5-0125/2002"12
"Informe (A5-0137/2002 ) del Sr. Bashir Khanbhai, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la propuesta de Decisión del Consejo sobre la firma del Acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad Europea y la República de la India (COM(2001) 448 – C5-0451/2001 – 2001/0175(CNS)) A5-0137/2002"12
"Informe (A5-0138/2002 ) del Sr. Theodorus J.J. Bouwman, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las estadísticas comunitarias sobre la renta y las condiciones de vida (EU-SILC) (COM(2001) 754 – C5-0679/2001 – 2001/0293(COD)) A5-0138/2002"12
"Informe (A5-0149/2002 ) del Sr. Giuseppe Gargani, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativo a la modificación del artículo 20 del Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (12991/2001 – C5-0050/2002 – 2001/0827(CNS)) A5-0149/2002"12
"Khanbhain laatima teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietintö (A5-0137/2002 ) ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Intian tasavallan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä (KOM(2001) 448 - C5-0451/2001 - C5-2001/175 (CNS)) A5-0137/2002"5
"Maij-Weggenin laatima perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietintö (A5-0125/2002 ) työjärjestykseen lisättävästä luettelosta parlamentin asiakirjoista, jotka ovat suoraan saatavilla rekisterin kautta A5-0125/2002"5
"Raccomandazione per la seconda lettura (A5-0134/2002 ) della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo, sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell’adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile [15029/4/2001 – C5-0033/2002 – 2001/0234(COD)] (relatore: onorevole Jacqueline Foster) A5-0134/2002"9
"Rapport (A5-0086/2002 ) de M. Varela Suanzes-Carpegna, au nom de la commission de la pêche, sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles, pour la période allant du 18 janvier 2002 au 17 janvier 2005 (COM(2002) 55 - C5-0093/2002 - 2002/0036(CNS)) A5-0086/2002"6
"Rapport (A5-0102/2002 ) de M. Varela Suanzes-Carpegna, au nom de la commission de la pêche, sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres relatif à la prorogation du protocole 2000-2001 fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord conclu entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République populaire révolutionnaire de Guinée, concernant la pêche au large de la côte guinéenne, pour la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 (COM (2002) 41 - C5-0090/2002 - 2002/0034(CNS)) A5-0102/2002"6
"Rapport (A5-0114/2002 ) de Mme Flesch, au nom de la commission de l’industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l’énergie, sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil portant révision de l’annexe I à la décision n° 1336/97/CE concernant un ensemble d’orientations pour les réseaux transeuropéens de télécommunications (COM(2001) 742 - C5-0662/2001 - 2001/0296(COD)) A5-0114/2002"6
"Rapport (A5-0125/2002 ) de Mme Maij-Weggen, au nom de la commission des affaires constitutionnelles, sur l’incorporation, dans le règlement du Parlement européen, d’une liste des documents du Parlement directement accessibles par l’intermédiaire du registre (2002/2055 REG)) A5-0125/2002"6
"Rapport (A5-0137/2002 ) de M. Khanbhai, au nom de la commission de l’industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l’énergie, sur la proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la République de l’Inde (COM(2001) 448 - C5-0451/2001 - 2001/0175(CNS)) A5-0137/2002"6
"Rapport (A5-0138/2002 ) de M. Bouwman, au nom de la commission de l’emploi et des affaires sociales, sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) (COM(2001) 754 - C5-0679/2001 - 2001/0293(COD)) A5-0138/2002"6
"Rapport (A5-0149/2002 ) de M. Gargani, au nom de la commission juridique et du marché intérieur, sur le projet de décision du Conseil modifiant l’article 20 du protocole sur le statut de la Cour de justice des Communautés européennes (12991/2001 - C5-0050/2002 - 2001/0827(CNS)) A5-0149/2002"6
"Recomendación para la segunda lectura (A5-0134/2002 ) de la Sra. Jacqueline Foster, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la posición común del Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas comunes para la seguridad de la aviación civil (15029/4/2001 – C5-0033/2002 – 2001/0234(COD)) A5-0134/2002"12
"Recomendação para segunda leitura (A5-0134/2002 ), em nome da Comissão da Política Regional, dos Transportes e do Turismo, referente à posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção do regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao estabelecimento de regras comuns no domínio da segurança da aviação civil (15029/4/2001 – C5-0033/2002 – 2001/0234(COD)) (relatora: deputada Jacqueline Foster) A5-0134/2002"11
"Recommandation pour la deuxième lecture (A5-0134/2002 ) de Mme Foster, au nom de la commission de la politique régionale, des transports et du tourisme, relative à la position commune du Conseil en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile (15029/4/2001 - C5-0033/2002 - 2001/0234(COD)) A5-0134/2002"6
"Relatório (A5-0086/2002 ) do deputado Daniel Varela Suanzes-Carpegna, em nome da Comissão das Pescas, sobre uma proposta de regulamento do Conselho respeitante à celebração do protocolo que fixa, para o período compreendido entre 18 de Janeiro de 2002 e 17 de Janeiro de 2005, as possibilidades de pesca e a contribuição financeira previstas no Acordo entre a Comunidade Económica Europeia e a República das Seychelles relativo à Pesca ao Largo das Seychelles (COM(2002) 55 – C5-0093/2002 – 2002/0036(CNS)) A5-0086/2002"11
"Relatório (A5-0102/2002 ) do deputado Daniel Varela Suanzes-Carpegna, em nome da Comissão das Pescas, sobre a proposta de regulamento do Conselho respeitante à celebração do Acordo sob forma de troca de cartas relativo à prorrogação, durante o período compreendido entre 1 de Janeiro de 2002 e 31 de Dezembro de 2002, do protocolo 2000-2001 que fixa as possibilidades de pesca e a contrapartida financeira previstas no Acordo entre a Comunidade Económica Europeia e o Governo da República Popular Revolucionária da Guiné respeitante à pesca ao largo da costa guineense (COM (2002) 41 – C5-0090/2002 - 2002/0034(CNS)) A5-0102/2002"11
"Relatório (A5-0114/2002 ) da deputada Colette Flesch, em nome da Comissão da Indústria, do Comércio Externo, da Investigação e da Energia, sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho de revisão do anexo I da Decisão n.º 1336/97CE relativa a uma série de orientações para as redes transeuropeias de telecomunicações (COM(2001) 742 – C5-0662/2001 – 2001/0296(COD)) A5-0114/2002"11
"Relatório (A5-0125/2002 ) da deputada Hanja Maij-Weggen, em nome da Comissão dos Assuntos Constitucionais, sobre a incorporação no Regimento de uma lista dos documentos do Parlamento que são directamente acessíveis através do Registo (2002/2055 (REG)) A5-0125/2002"11
"Relatório (A5-0137/2002 ) do deputado Bashir Khanbhai, em nome da Comissão da Indústria, do Comércio Externo, da Investigação e da Energia, sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à conclusão do Acordo de cooperação científica e tecnológica entre a Comunidade Europeia e a República da Índia (COM(2001) 448 – C5-0451/2001 – 2001/0175(CNS)) A5-0137/2002"11
"Relatório (A5-0138/2002 ) do deputado Theodorus J.J. Bouwman, em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas do rendimento e das condições de vida na UE (EU-SILC) (COM(2001) 754 – C5-0679/2001 – 2001/0293(COD)) A5-0138/2002"11
"Relatório (A5-0149/2002 ) do deputado Giuseppe Gargani, em nome da Comissão dos Assuntos Jurídicos e do Mercado Interno, sobre o projecto de decisão do Conselho que altera o artigo 20º do protocolo relativo ao Estatuto do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias (12991/2001 – C5-0050/2002 – 2001/0827(CNS)) A5-0149/2002"11
"Relazione (A5-0086/2002 ) dell’onorevole Daniel Varela Suanzes-Carpegna, a nome della commissione per la pesca, sulla proposta di regolamento del Consiglio sulla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell’accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seichelle sulla pesca al largo delle Seichelle per il periodo 18 gennaio 2002 – 17 gennaio 2005 [COM(2002) 55 – C5-0093/2002 – 2002/0036(CNS)] A5-0086/2002"9
"Relazione (A5-0102/2002 ) dell’onorevole Daniel Varela Suanzes-Carpegna, a nome della commissione per la pesca, sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente la conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo 2000-2001 che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2002 e il 31 dicembre 2002 [COM(2002) 41 – C5-0090/2002 – 2002/0034 (CNS)] A5-0102/2002"9
"Relazione (A5-0114/2002 ) dell’onorevole Colette Flesch, a nome della commissione per l’industria, il commercio estero, la ricerca e l’energia, sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la revisione dell’allegato I della decisione n. 1336/97/CE in merito a una serie di orientamenti sulle reti di telecomunicazione transeuropee [COM(2001) 742 – C5-0662/2001 – 2001/0296(COD)] A5-0114/2002"9
"Relazione (A5-0125/2002 ) della onorevole Hanja Maij-Weggen, a nome della commissione per gli affari costituzionali, sull’inserimento nel Regolamento del Parlamento europeo di un elenco dei documenti direttamente accessibili attraverso il registro dei documenti del Parlamento (2002/2055 REG) A5-0125/2002"9
"Relazione (A5-0138/2002 ) dell’onorevole Theodorus J.J. Bouwman, a nome della commissione per l’occupazione e gli affari sociali, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) [COM(2001) 754 – C5-0679/2001 – 2001/0293(COD)] A5-0138/2002"9
"Relazione (A5-0317/2002 ) dell’onorevole Bashir Khanbhai, a nome della commissione per l’industria, il commercio estero, la ricerca e l’energia, sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica dell’India [COM(2001) 448 – C5-0451/2001 – 2001/0175(CNS)] A5-0317/2002"9
"Varela Suanzes-Carpegnan laatima kalatalousvaliokunnan mietintö (A5-0086/2002 ) ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan talousyhteisön ja Seychellien tasavallan välisessä Seychellien rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyssä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista 18 päivän tammikuuta 2002 ja 17 päivän tammikuuta 2005 väliseksi ajaksi koskevan pöytäkirjan tekemisestä (KOM(2002) 55 - C5-0093/2002 - 2002/0036(CNS)) A5-0086/2002"5
"Varela Suanzes-Carpegnan laatima kalatalousvaliokunnan mietintö (A5-0102/2002 ) ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan talousyhteisön ja Guinean vallankumouksellisen kansantasavallan hallituksen välisessä Guinean rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyssä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan 2000-2001 jatkamista koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona 1 päivän tammikuuta 2002 ja 31 päivän joulukuuta 2002 väliseksi ajaksi (KOM(2002) 41 - C5-0090/2002 - 2002/0034(CNS)) A5-0102/2002"5
"Verslag (A5-0086/2002 ) van de heer Varela Suanzes-Carpegna, namens de Commissie visserij, over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van het Protocol tot vaststelling, voor de periode van 18 januari 2002 tot en met 17 januari 2005, van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie, als bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek der Seychellen inzake de visserij voor de kust van de Seychellen (COM(2002) 55 - C5-0093/2002 - 2002/0036(CNS)) A5-0086/2002"2
"Verslag (A5-0102/2002 ) van de heer Varela Suanzes-Carpegna, namens de Commissie visserij, over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de verlenging van het Protocol 2000-2001 tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie, bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Regering van de Revolutionaire Volksrepubliek Guinee inzake de visserij voor de kust van Guinee, voor de periode van 1 januari 2002 tot en met 31 december 2002 (COM (2002) 41 - C5-0090/2002 - 2002/0034(CNS)) A5-0102/2002"2
"Verslag (A5-0114/2002 ) van mevrouw Flesch, namens de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie, over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot herziening van bijlage I van Beschikking nr. 1336/97/EG betreffende een geheel van richtsnoeren voor Trans-Europese telecommunicatienetwerken (COM(2001) 742 - C5-0662/2001 - 2001/0296(COD)) A5-0114/2002"2
"Verslag (A5-0125/2002 ) van mevrouw Maij-Weggen, namens de Commissie constitutionele zaken, tot aanvulling van het Reglement van het Europees Parlement met een lijst van documenten van het Parlement, die rechtstreeks via het register toegankelijk zijn (2002/2055 REG)) A5-0125/2002"2
"Verslag (A5-0137/2002 ) van de heer Khanbhai, namens de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie, over het voorstel voor een besluit van de Raad tot sluiting van de overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek India (COM(2001) 448 - C5-0451/2001 - 2001/0175(CNS)) A5-0137/2002"2
"Verslag (A5-0138/2002 ) van de heer Bouwman, namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de communautaire statistiek van inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC) (COM(2001) 754 - C5-0679/2001 - 2001/0293(COD)) A5-0138/2002"2
"Verslag (A5-0149/2002 ) van de heer Gargani, namens de Commissie juridische zaken en interne markt, over het ontwerpbesluit van de Raad tot wijziging van artikel 20 van het protocol betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (12991/2001 - C5-0050/2002 - 2001/0827(CNS)) A5-0149/2002"2
"Έκθεση (A5-0086/2002 ) του κ. Daniel Varela Suanzes-Carpegna, εξ ονόματος της Επιτροπής Αλιείας, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη του πρωτοκόλλου που καθορίζει, για την περίοδο από 18 Ιανουαρίου 2002 έως 17 Ιανουαρίου 2005, τις αλιευτικές δυνατότητες και τη χρηματική αντιστάθμιση που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας των Σεϋχέλλων, για την αλιεία στα ανοικτά των Σεϋχέλλων COM(2002) 55 – C5-0093/2002 – 2002/0036(CNS)) A5-0086/2002"8
"Έκθεση (A5-0102/2002 ) του κ. Daniel Varela Suanzes-Carpegna, εξ ονόματος της Επιτροπής Αλιείας, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη συμφωνίας, υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών, σχετικά με την παράταση του πρωτοκόλλου 2000-2001 με το οποίο καθορίζονται οι αλιευτικές δυνατότητες και η χρηματική αντιστάθμιση που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Λαϊκής Επαναστατικής Δημοκρατίας της Γουινέας όσον αφορά την αλιεία στα ανοικτά των ακτών της Γουινέας για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2002 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2002 (COM (2002) 41 – C5-0090/2002 - 2002/0034(CNS)) A5-0102/2002"8
"Έκθεση (A5-0114/2002 ) της κ. Colette Flesch, εξ ονόματος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Εξωτερικού Εμπορίου, Έρευνας και Ενέργειας, σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την αναθεώρηση του παραρτήματος Ι της απόφασης αριθ. 1336/97/ΕΚ σχετικά με το σύνολο των προσανατολισμών για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών (COM(2001) 742 – C5-0662/2001 – 2001/0296(COD)) A5-0114/2002"8
"Έκθεση (A5-0125/2002 ) της κ. Hanja Maij-Weggen, εξ ονόματος της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, σχετικά με την προσάρτηση στον Κανονισμό καταλόγου των εγγράφων του Κοινοβουλίου άμεσα προσβάσιμων μέσω του μητρώου (2002/2055 REG)) A5-0125/2002"8
"Έκθεση (A5-0137/2002 ) του κ. Bashir Khanbhai, εξ ονόματος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Εξωτερικού Εμπορίου, Έρευνας και Ενέργειας, σχετικά με πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την υπογραφή συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ινδίας (COM(2001) 448 – C5-0451/2001 – 2001/0175(CNS)) A5-0137/2002"8
"Έκθεση (A5-0138/2002 ) του κ. Theodorus J.J. Bouwman, εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις στατιστικές για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης. A5-0138/2002"8
"Έκθεση (A5-0149/2002 ) του κ. Giuseppe Gargani, εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και Εσωτερικής Αγοράς, σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του άρθρου 20 του Πρωτοκόλλου για τον Οργανισμό του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (12991/2001 – C5-0050/2002 – 2001/0827(CNS)) A5-0149/2002"8
"Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση (A5-0134/2002 ) εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισμού, σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας (15029/4/2001 – C5-0033/2002 – 2001/0234(COD)) (εισηγήτρια: η κ. A5-0134/2002"8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph