Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-05-13-Speech-1-031"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20020513.3.1-031"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Voorzitter, in de discussie rond het democratisch tekort in Europa is transparantie een van de cruciale begrippen. Bij de Europese bevolking bestaat het idee van een onderzichtig en ondemocratisch Europa waar besluiten achter gesloten deuren worden genomen. Met de instelling van de Europese Conventie is recentelijk een zeer grote stap gezet naar een open en democratisch Europa, mede door de open dialoog die dat forum voert met organisaties uit het maatschappelijk veld. Hopelijk nemen de regeringsleiders de aanbevelingen van de Conventie straks bij de volgende IGC serieus en wordt er gebroken met een lange traditie van achterkamertjespolitiek bij de totstandkoming van verdragen. Wij willen immers naar een transparante vorm van Europese besluitvorming. Toegang tot documenten is een wezenlijk onderdeel van deze transparantie. Informatie-uitwisseling is immers de motor achter het publieke debat in de media, de publieke controle en de inbreng van maatschappelijke organisaties. Daarom voeren wij als Europees Parlement al sinds enige tijd strijd om de toegang van het publiek tot documenten – niet alleen documenten van het Europees Parlement, maar ook van de Raad en de Commissie – te bewerkstelligen. Mijn collega Cashman heeft samen met mevrouw Maij-Weggen ook in een vorige fase daarvoor veel en goed werk verricht en we zitten nu in de follow-up daarvan. Het is belangrijk dat we deze strijd voortzetten tot ook die documenten die op dit moment nog als niet-openbare documenten van de Europese instellingen gelden, beschikbaar zijn voor hen die daar belang bij hebben of er gewoon in geïnteresseerd zijn. Mevrouw Maij-Weggen heeft terecht verwezen naar een aantal zaken rond het Solana-besluit die nog niet goed zijn omgezet in een volledige vervanging. Ze heeft er terecht op gewezen dat wij de lijst willen uitbreiden met een aantal zaken, zoals de presentielijst, en dat we geen beperkingen willen en wij steunen haar daarin. Ook de gedachte om te komen tot een richtlijn – waarschijnlijk op een "minimummanier", want je moet op zichzelf de subsidiariteit wel erkennen en elk land moet dit op zijn eigen wijze invullen, zodat elke burger in zijn eigen land een minimum aan zekerheid ten aanzien van de toegang tot documenten heeft – zou een zeer zinvolle bijdrage kunnen zijn. Tegelijkertijd weten we dat de Raad het nog steeds erg moeilijk vindt zijn wetgevingsbesluiten in openbaarheid te nemen en dat zou toch wel heel erg goed passen bij deze voortgezette strijd. Voorzitter, ik spreek op een moment dat we ons in Europa allemaal terdege bewust moeten zijn van het belang en de kracht van onze democratie, maar tegelijkertijd ook van de kwetsbaarheid ervan. We moeten met zijn allen de anti-Europese stemmen die in veel landen opgaan krachtig beantwoorden. Dat kan echter alleen door er nu eens een keer voor te kiezen de afstand tot onze kiezers werkelijk te verkleinen. De burger moet sneller en grondiger geïnformeerd worden over de op hem of haar toepasbare wetgeving, met name over de totstandkoming daarvan, zodat op tijd rekening kan worden gehouden met zijn of haar belangen. Zet bijvoorbeeld advertenties in de grote dagbladen in ieder land, waarin de burger in begrijpelijke termen wordt geïnformeerd over wat een besluit voor haar of hem betekent en waarin hij informatie krijgt over waar hij kan protesteren. Niet slechts informatie en documenten die passief beschikbaar zijn en in het deskundigencircuit blijven hangen, maar een Europese burger die direct en pro-actief wordt voorgelicht. Dat zal het project Europa en ons werk als volksvertegenwoordigers daadwerkelijk vooruithelpen. Ik dank mevrouw Maij-Weggen voor haar inbreng en ik hoop op een goede samenwerking, ook in de follow-up op dit punt van voorlichting en informatie voor de burgers in heel Europa."@nl2
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, i diskussionen om det demokratiske underskud i Europa er gennemskuelighed et af de afgørende begreber. Den europæiske befolkning har en idé om et uigennemskueligt og udemokratisk Europa, hvor beslutninger træffes bag lukkede døre. Med oprettelsen af Det Europæiske Konvent er der for nylig taget et meget stort skridt i retning af et åbent og demokratisk Europa, bl.a. gennem den åbne dialog, som dette forum fører med organisationer i det civile samfund. Forhåbentlig tager regeringscheferne konventets anbefalinger alvorligt på den næste regeringskonference, og forhåbentlig bryder man en lang tradition med hemmelig politik ved udarbejdelsen af traktater. Vi vil jo nå frem til en gennemskuelig form for europæisk beslutningstagning. Aktindsigt er en væsentlig del af denne gennemskuelighed. Udveksling af information er jo drivkraften bag den offentlige debat i medierne, den offentlige kontrol og indflydelse fra organisationer i det civile samfund. Derfor har vi i Europa-Parlamentet i nogen tid kæmpet for, at offentligheden skulle have aktindsigt - ikke blot i Europa-Parlamentets, men også i Rådets og Kommissionens dokumenter. Hr. Cashman har sammen med fru Maij-Weggen gjort et stort og godt stykke arbejde også i en tidligere fase, og vi er nu i gang med opfølgningen deraf. Det er vigtigt, at vi fortsætter denne kamp, indtil også de dokumenter, som i øjeblikket stadig anses for at være de europæiske institutioners ikke-offentlige dokumenter, er tilgængelige for dem, der berøres af dem, eller som bare er interesseret i dem. Fru Maij-Weggen har med rette peget på en række ting omkring Solana-beslutningen, som endnu ikke er udformet ordentligt i en fuldstændig revision. Hun har med rette gjort opmærksom på, at vi vil udvide listen med en række ting såsom tilstedeværelseslisten, og at vi ikke vil have nogen begrænsninger, og det tilslutter vi os. Også tanken om at nå frem til et direktiv - sandsynligvis på en minimal måde, for man må jo anerkende subsidiaritetsprincippet, og hvert land skal udforme dette på sin egen måde, således at hver borger i sit eget land har et minimum af sikkerhed med hensyn til aktindsigt - kunne være et meget fornuftigt bidrag. Samtidig ved vi, at Rådet stadig finder det meget vanskeligt at træffe beslutninger om retsakter offentligt, og det ville da passe udmærket ind i denne fortsatte kamp. Hr. formand, jeg taler på et tidspunkt, hvor vi i Europa alle sammen må være helt klar over vores demokratis betydning og styrke, men samtidig også over dets sårbarhed. Vi må alle sammen reagere kraftigt på de antieuropæiske røster, som lyder i mange lande. Det kan imidlertid kun lade sig gøre ved nu endelig at gå ind for, at afstanden til vores vælgere virkelig gøres mindre. Borgerne skal informeres hurtigere og grundigere om den lovgivning, der gælder for dem, navnlig om udarbejdelsen af den, således at der i tide kan tages hensyn til deres interesser. Indsæt f.eks. i de store dagblade i hvert land annoncer, hvori borgerne på en forståelig måde informeres om, hvad en beslutning betyder for dem, og hvori de informeres om, hvor de kan protestere. Ikke kun information og dokumenter, som er passivt tilgængelige og forbliver i ekspertkredse, men direkte og proaktiv information af europæiske borgere. Det vil virkelig hjælpe Europa-projektet og vores arbejde som parlamentsmedlemmer med at komme videre. Jeg takker fru Maij-Weggen for hendes bidrag, og jeg håber på et godt samarbejde, også i opfølgningen på dette oplysnings- og informationsområde for borgerne i hele Europa."@da1
"Herr Präsident! In der Diskussion über das Demokratiedefizit in Europa ist Transparenz einer der zentralen Begriffe. In der Bevölkerung der Europäischen Union herrscht die Vorstellung von einem undurchsichtigen und undemokratischen Europa, in dem Beschlüsse hinter geschlossenen Türen gefasst werden. Mit der Einrichtung des Europäischen Konvents wurde vor kurzem ein sehr großer Schritt in Richtung eines offenen und demokratischen Europa gesetzt, unter anderem durch den offenen Dialog, den dieses Forum mit Organisationen der Zivilgesellschaft führt. Hoffentlich nehmen die Staats- und Regierungschefs die Empfehlungen des Konvents auf der nächsten Regierungskonferenz ernst und wird mit einer langen Tradition der Politik im Hinterzimmer beim Zustandekommen von Verträgen gebrochen. Wir erstreben nämlich eine transparente Form der Beschlussfassung in der Union. Der Zugang zu Dokumenten ist ein wesentlicher Bestandteil dieser Transparenz. Informationsaustausch ist der Motor der öffentlichen Debatte in den Medien, der öffentlichen Kontrolle und des Engagements gesellschaftlicher Organisationen. Deshalb kämpfen wir als Europäisches Parlament bereits seit geraumer Zeit für den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten – nicht nur zu Dokumenten des Parlaments, sondern auch zu denen des Rats und der Kommission. Mein Kollege Herr Cashman hat hier gemeinsam mit Frau Maij-Weggen bereits in der Vergangenheit umfangreiche und verdienstvolle Arbeit geleistet, und wir beschäftigen uns jetzt mit ihrer Fortsetzung. Wir müssen diesen Kampf solange fortführen, bis auch die Dokumente, die derzeit noch als nichtöffentliche Dokumente der europäischen Institutionen gelten, für Betroffene oder einfach nur Interessierte zugänglich sind. Frau Maij-Weggen hat berechtigterweise auf bestimmte Dinge im Zusammenhang mit dem Solana-Beschluss aufmerksam gemacht, die noch nicht hinreichend in einen vollständigen Ersatz umgesetzt sind. Sie hat zu Recht darauf hingewiesen, dass wir das Verzeichnis um einige Dokumente, beispielsweise die Anwesenheitsliste, erweitern wollen und Einschränkungen ablehnen. Dabei hat sie unsere Unterstützung. Auch die Überlegung, eine Richtlinie zu erarbeiten – wahrscheinlich in einer „Mindestform“, denn der Grundsatz der Subsidiarität ist an sich anzuerkennen, und jeder Mitgliedstaat muss sie auf seine eigene Art und Weise ausgestalten, damit jeder Bürger in seinem Land ein Minimum an Sicherheit hinsichtlich des Zugangs zu Dokumenten hat -, könnte ein höchst sinnvoller Beitrag sein. Gleichzeitig ist uns jedoch klar, dass der Rat noch immer erhebliche Probleme damit hat, seine legislativen Beschlüsse öffentlich zu fassen, und das würde doch bestens zu diesem fortzusetzenden Kampf passen. Herr Präsident, ich spreche zu einem Zeitpunkt, da wir uns in Europa der Bedeutung und der Stärke unserer Demokratie, gleichzeitig aber auch ihrer Verletzlichkeit bewusst sein müssen. Wir alle müssen den antieuropäischen Stimmen, die in mehreren Ländern laut werden, energisch entgegentreten. Das ist jedoch nur möglich, wenn wir uns nunmehr dafür entscheiden, die Kluft zwischen uns und unseren Wählern wirklich zu verringern. Die Bürgerinnen und Bürger müssen rascher und umfassender über die für sie geltenden Gesetze, vor allem über deren Zustandekommen, informiert werden, damit ihre Interessen rechtzeitig berücksichtigt werden können. Man sollte beispielsweise Anzeigen in den großen Tageszeitungen jedes Landes aufgeben, die den Bürger in verständlichen Worten darüber informieren, was ein Beschluss für ihn bedeutet, und die ihm Hinweise geben, wo er dagegen protestieren kann. Wir wollen nicht nur Informationen und Dokumente, die passiv verfügbar sind und im Kreislauf der Sachverständigen hängen bleiben, sondern einen europäischen Bürger, der unmittelbar und umfassend aufgeklärt wird. Das wird das Projekt Europa und unsere Arbeit als Volksvertreter tatsächlich weiterbringen. Ich danke Frau Maij-Weggen für ihren Einsatz und hoffe auf eine gedeihliche Zusammenarbeit, auch bei der weiteren Verfolgung dieses Punkts der Aufklärung und Information der Bürger in ganz Europa."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, στο πλαίσιο της συζήτησης σχετικά με το έλλειμμα δημοκρατίας στην Ευρώπη, το ζήτημα της διαφάνειας αποτελεί έναν από τους όρους κλειδιά. Στους πολίτες της Ευρώπης επικρατεί η εντύπωση μίας αδιαφανούς και μη δημοκρατικής Ευρώπης, στην οποία οι αποφάσεις λαμβάνονται κεκλεισμένων των θυρών. Με τη σύσταση της ευρωπαϊκής Συνέλευσης πραγματοποιήθηκε πρόσφατα ένα τεράστιο βήμα προς μία διαφανή και δημοκρατική Ευρώπη, μέσω και του ανοιχτού διαλόγου που διεξάγει η Συνέλευση με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Ελπίζουμε να λάβουν στα σοβαρά οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων τις συστάσεις της Συνελεύσεως κατά την επόμενη Διακυβερνητική Διάσκεψη, θέτοντας έτσι τέλος σε μία μακρά παράδοση παρασκηνιακής πολιτικής κατά την υιοθέτηση των Συνθηκών. Και αυτό διότι επιθυμούμε να επικρατεί πλέον διαφάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Η πρόσβαση στα έγγραφα αποτελεί ουσιαστικό τμήμα αυτής της διαφάνειας. Η ανταλλαγή πληροφοριών αποτελεί τη βάση της δημοσίας συζήτησης στα μέσα ενημέρωσης, του δημοσίου ελέγχου και της συμμετοχής των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Για τον λόγο αυτόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ και αρκετόν καιρό αγωνίζεται για την εξασφάλιση της πρόσβασης του κοινού στα διάφορα έγγραφα – όχι μόνο στα έγγραφα του Κοινοβουλίου, αλλά και σε αυτά του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Ο κ. Cashman, από κοινού με την κ. Maij-Weggen, πραγματοποίησε κατά το παρελθόν θετικό και σημαντικό έργο σχετικά με το ζήτημα αυτό και τη στιγμή αυτή βρισκόμαστε στη φάση της παρακολούθησης του εν λόγω έργου. Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε τον αγώνα αυτόν, μέχρις ότου ακόμα και τα έγγραφα των ευρωπαϊκών οργάνων που τη στιγμή αυτή δεν θεωρούνται δημοσιεύσιμα να διατίθενται σε όλους όσους αφορούν ή απλώς ενδιαφέρονται για αυτά. Η κ. Maij-Weggen ορθώς αναφέρθηκε σε διάφορα ζητήματα σχετικά με την απόφαση Σολάνα, η οποία δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί πλήρως. Ορθώς υπογράμμισε ότι επιθυμούμε να διευρύνουμε τον κατάλογο προκειμένου να περιλάβει διάφορα νέα σημεία, όπως τον κατάλογο παρουσιών, χωρίς κανέναν περιορισμό. Υποστηρίζουμε τις προτάσεις αυτές. Αλλά και η πρόταση να υπάρξει μία οδηγία η οποία να ρυθμίζει ενδεχομένως τα ελάχιστα όρια, διότι θα πρέπει να σεβαστούμε την αρχή της επικουρικότητας και να αφήσουμε στη διακριτική ευχέρεια κάθε χώρας μέλους την εφαρμογή της, έτσι ώστε να παρέχεται σε κάθε πολίτη στα κράτη μέλη ένα ελάχιστο επίπεδο ασφαλείας ως προς την πρόσβαση που δικαιούται για τα διάφορα έγγραφα θα αποτελούσε μία πολύ λογική και χρήσιμη συμβολή προς την επίτευξη του στόχου της διαφάνειας. Συγχρόνως, γνωρίζουμε ότι το Συμβούλιο εξακολουθεί να προβάλλει πολύ έντονες αντιρρήσεις κατά των προτάσεων να πραγματοποιείται η νομοθετική διαδικασία δημοσίως. Ο αγώνας μας, τον οποίο συνεχίζουμε, θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα προβλήματα αυτά. Κύριε Πρόεδρε, μιλώ σε μία περίοδο κατά την οποία οφείλουμε όλοι στην Ευρώπη να συνειδητοποιήσουμε απολύτως τη σημασία και την ισχύ της δημοκρατίας μας, συγχρόνως όμως και τον ευάλωτο χαρακτήρα της. Οφείλουμε όλοι από κοινού να δώσουμε αποφασιστική απάντηση στις αντιευρωπαϊκές φωνές που ακούγονται σε πολλές χώρες. Αυτή η απάντηση μπορεί όμως να δοθεί μόνον εφόσον αποφασίσουμε όλοι μας να μειώσουμε πραγματικά την απόσταση που μας χωρίζει από τους εκλογείς μας. Οι πολίτες πρέπει να ενημερώνονται ταχύτερα και ουσιαστικότερα για τη νομοθεσία που τους αφορά, και μάλιστα και για τον τρόπο με τον οποίον υιοθετείται η νομοθεσία αυτή, έτσι ώστε να λαμβάνονται τελικά υπόψη τα συμφέροντα και οι επιθυμίες των πολιτών. Μπορούν για παράδειγμα να δημοσιεύονται ανακοινώσεις στις μεγάλες εφημερίδες των κρατών μελών, με τις οποίες να ενημερώνονται με τρόπο εύληπτο οι πολίτες σχετικά με τη σημασία που θα έχει για αυτούς μία συγκεκριμένη απόφαση και να τους παρέχονται συγχρόνως πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορούν να προσφύγουν κατά της απόφασης αυτής. Δεν χρειαζόμαστε μόνο πληροφορίες και έγγραφα τα οποία υπάρχουν σε κάποιο συρτάρι χωρίς να ενδιαφέρεται κανένας για την ύπαρξή τους και λαμβάνουν γνώση αυτών μόνον οι ίδιοι και οι ίδιοι εμπειρογνώμονες. Χρειαζόμαστε ευρωπαίους πολίτες οι οποίοι να ενημερώνονται ενεργώς και άμεσα. Κάτι τέτοιο θα δώσει ώθηση στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση και θα βοηθήσει πραγματικά να προχωρήσει το έργο που πραγματοποιούμε εμείς, οι λαϊκοί αντιπρόσωποι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Maij-Weggen για τη συμβολή της και ελπίζω να συνεχιστεί η καλή μας συνεργασία, ακόμη και κατά τη συνέχεια που θα δοθεί στο ζήτημα της ενημέρωσης και της πληροφόρησης προς τους πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη."@el8
"Mr President, in the discussion on the topic of democratic deficiency in Europe, transparency is one of the crucial concepts. The European population has an image of a non-transparent and undemocratic Europe, where decisions are taken behind closed doors. With the establishment of the European Convention, a very important step was recently taken towards an open and democratic Europe, partly thanks to the open dialogue which that forum enters into with organisations from civil society. It is hoped that the Heads of Government will take the Convention’s recommendations seriously at the forthcoming IGC, and that a break can be made with a long tradition of backroom politics when treaties are established. After all, we want to move towards a transparent form of European decision-making. Access to documents forms an essential part of this transparency. Indeed, the exchange of information is the driving force behind the public debate in the media, public control and contributions by public organisations. This is why we, as the European Parliament, have been fighting for some time for public access to documents – not only documents from the European Parliament, but also from the Council and the Commission. My fellow MEP, Mr Cashman, in tandem with Mrs Maij-Weggen, has done a great deal of sterling work on this during a previous phase, and we are now in the follow-up phase. It is important to continue this fight until those documents of the European institutions which are currently still considered non-public are available to those who are affected by them or those who are simply interested in them. Mrs Maij-Weggen was right to refer to a number of aspects surrounding the Solana decision which have not yet been translated effectively into a wholesale replacement. She rightly pointed out that we want to extend the list to include a number of aspects, such as the attendance list, and that we do not want any restrictions, and we support her in this. In addition, the idea to lay down a directive – probably by adopting the minimum approach, for subsidiarity must be recognised as such and each country is to define this for themselves, so that each citizen in their own country has a minimum level of certainty with regard to access to documents – could be a very useful contribution. At the same time, we know that the Council is still finding it very hard to take its legislative decisions in public, and this would fit in very well with this continued struggle. I am speaking at a time when we in Europe should all be acutely aware of the importance and power of our democracy, but also of its vulnerability. We must vigorously respond to the anti-European currents which are pervading many countries, and we must do so with one voice. This is only possible, however, if – for a change – we opt for actually reducing the distance between ourselves and our electorate. The citizen must be informed more quickly and more comprehensively of legislation that applies to them, particularly the entry into force of legislation, so that their interests can be taken into consideration in good time. For example, I would suggest placing adverts in major newspapers in every country, in which the citizen is informed in clear terms of the significance a decision has for them, and which provides them with information on where they can express their protests. What will actually help the European project and our work as parliamentarians along is not only information and documents that are available passively and remain within the circle of experts, but a European citizen who is informed directly and pro-actively. I would thank Maij-Weggen for her contribution, and I look forward to a fruitful cooperation, also in the follow-up phase on this score of providing information to citizens across Europe."@en3
"(NL) Señor Presidente, la transparencia es uno de los conceptos claves en el debate en torno al déficit democrático de Europa. Los ciudadanos europeos tienen la sensación de que la política europea es poco nítida y antidemocrática y que las decisiones se toman detrás de unas puertas herméticamente cerradas. Con la reciente constitución de la Convención europea se ha dado un paso de gigante hacia una Europa abierta y democrática, entre otras cosas por el diálogo abierto que este foro mantiene con las organizaciones de carácter social. Esperamos que en la próxima Conferencia Intergubernamental los jefes de Gobierno tomen las recomendaciones en serio y que se ponga fin a la larga tradición de realizar una política entre bastidores para llegar a ciertos acuerdos. Al fin y al cabo queremos que haya una mayor transparencia en la toma de decisiones europea. Señorías, la accesibilidad a los documentos es una parte sustancial para llegar a esta transparencia deseada. El intercambio de información es lo que propulsa el debate público en los medios de comunicación, el control público y la aportación de ideas de las organizaciones sociales. Por este motivo, desde hace tiempo el Parlamento Europeo está luchando para conseguir el acceso del público a todos los documentos – no sólo los documentos del Parlamento Europeo, sino también los del Consejo y los de la Comisión. Mi colega Cashman, junto con la Sra. Maij-Weggen, realizó también en la fase previa una gran y extensa labor y ahora estamos en la fase de evaluación. Me parece importante que sigamos con nuestra lucha hasta que los documentos de las instituciones europeas que de momento no se consideran públicos también sean accesibles a aquellas personas que tengan algún interés en ellos. La Sra. Maij-Weggen se ha referido acertadamente a algunas cuestiones relacionadas con la decisión Solana que todavía no han sido cambiadas del todo. Con mucho acierto ha señalado que habría que ampliar la lista con la lista de asistentes por ejemplo, y que no haya más limitaciones, lo que respaldamos plenamente. Asimismo, la idea de llegar a establecer una directiva – probablemente de “manera mínima”, porque sí se ha de reconocer la subsidiariedad y cada país tiene que poder interpretarla a su manera, de modo que a cada ciudadano se le garantice un mínimo de accesibilidad a los documentos – podría ser una buena aportación. No obstante, sabemos que el Consejo sigue teniendo problemas con tomar sus decisiones legislativas públicamente, lo cual demuestra la necesidad de seguir con nuestra lucha. Señor Presidente, he tomado la palabra en un momento en que en Europa hemos de ser muy conscientes de la importancia y la fuerza de nuestra democracia, pero al mismo tiempo también de su vulnerabilidad. Tenemos que responder enérgicamente a las voces antieuropeístas que están surgiendo en muchos países. Sin embargo, sólo se le puede dar una respuesta enérgica cuando se reduzca de una vez por todas la distancia que nos separa de los electores. Se ha de informar con mayor rapidez y profundidad al ciudadano sobre la legislación que le afecte, y sobre todo sobre la elaboración de la misma para que sus intereses se puedan tomar en cuenta. ¿Por qué no publicar, por ejemplo, unos anuncios en los periódicos de mayor tirada de cada país en los que se informe al ciudadano en términos comprensibles de qué significa tal o cual decisión para él y en los que se le facilite la información de dónde puede protestar? Por lo tanto, no sólo hay que facilitar el acceso a la información y a los documentos que, sin lugar a dudas, no trascenderán fuera del circuito de los expertos, sino que habrá que informar de forma activa y directa al ciudadano europeo. Así se contribuirá de verdad a concretar el proyecto europeo y nuestra labor como diputados. Por último, quisiera dar las gracias a la Sra. Maij-Weggen por su aportación de ideas y espero que siga habiendo una buena colaboración, también en la evaluación de esta cuestión de orientación e información de los ciudadanos de toda Europa."@es12
"Arvoisa puhemies, Euroopan demokratiavajetta koskevassa keskustelussa avoimuus on yksi keskeisistä käsitteistä. Euroopan väestön keskuudessa elää ajatus läpinäkymättömästä ja epädemokraattisesta EU:sta, jossa päätökset tehdään suljettujen ovien takana. Kun Eurooppa-valmistelukunta äskettäin perustettiin, otettiin iso askel kohti avointa ja demokraattista Eurooppaa muun muassa sen avoimen vuoropuhelun ansiosta, jota tämä foorumi käy yhteiskunnallisten kenttäorganisaatioiden kanssa. Toivottavasti hallitusten päämiehet ottavat valmistelukunnan suositukset vakavasti heti seuraavassa HVK:ssa ja sopimusten syntyyn liittyvä pitkä kabinettipolitiikan perinne murretaan. Halutaanhan toki, että eurooppalainen päätöksenteko muodostuu avoimeksi. Oikeus tutustua asiakirjoihin on olennainen osa tätä avoimuutta. Tietojen vaihto on nimittäin tiedotusvälineissä käytävän julkisen keskustelun, julkisen valvonnan ja yhteiskunnallisten järjestöjen osallistumisen moottori. Siksi me Euroopan parlamentissa olemme jo jonkin aikaa kamppailleet saadaksemme asiakirjat – eikä vain Euroopan parlamentin, vaan myös neuvoston ja komission asiakirjat – kansalaisten saataville. Kollegani Cashman yhdessä esittelijä Maij-Weggenin kanssa on tehnyt asian hyväksi paljon ja hyvää työtä jo edellisessä vaiheessa, ja nyt olemme seuraavassa vaiheessa. On tärkeää, että jatkamme kamppailua niin pitkään, että myös ne eurooppalaisten toimielinten asiakirjat, joita ei tällä hetkellä vielä katsota avoimiksi asiakirjoiksi, saatetaan sellaisten henkilöiden tutustuttaviksi, joilla on etuja valvottavinaan tai jotka ovat yksinkertaisesti kiinnostuneita näistä asioista. Esittelijä Maij-Weggen viittasi oikeutetusti useisiin Solana-päätökseen liittyviin asioihin, joita ei ole vielä täysin korjattu. Hän viittasi perustellusti siihen, että haluamme laajentaa luetteloa joillakin asioilla, kuten läsnäololistalla, ja että emme halua mitään rajoituksia, ja me tuemme häntä tässä asiassa. Myös direktiivin laatimista koskeva ajatus – se tehtäisiin todennäköisesti "vähimmäistasolla", sillä on kuitenkin noudatettava toissijaisuusperiaatetta ja jokaisen valtion on täydennettävä direktiiviä omalla tavallaan, jotta jokaisella kansalaisella on omassa maassaan vähimmäisturva asiakirjoihin tutustumisessa – saattaisi olla hyvin mielekäs lisä. Tiedämme kuitenkin, että neuvostossa lainsäädäntöpäätösten saattaminen tutustuttaviksi koetaan edelleen hyvin vaikeaksi, ja tämä asia sopisikin oikein hyvin jatkokamppailuun. Arvoisa puhemies, puhun aikana, jolloin meidän kaikkien Euroopassa on oltava läpikotaisin tietoisia demokratiamme tärkeydestä ja voimasta mutta samalla myös sen haavoittuvuudesta. Meidän kaikkien on vastattava voimakkaasti niihin Euroopan-vastaisiin ääniin, joita monista valtioista kuuluu. Se voidaan kuitenkin tehdä vain, jos nyt kerrankin äänestetään sen puolesta, että kavennetaan välimatkaa meistä äänestäjiin. Kansalaisten on saatava entistä nopeammin ja perusteellisempia tietoja heitä koskevasta lainsäädännöstä, etenkin sen syntyprosessista, jotta he voivat ajoissa valvoa omia etujaan. Laitetaan esimerkiksi jokaisen valtion suuriin päivälehtiin ilmoituksia, joissa kansalaisille kerrotaan ymmärrettävin termein siitä, mitä jokin tietty päätös merkitsee heidän kannaltaan, ja joissa tiedotetaan siitä, mitä kautta kansalaiset voivat esittää vastalauseensa. Ei riitä, että tiedot ja asiakirjat ovat passiivisesti saatavilla ja jäävät asiantuntijoiden piiriin, vaan tarvitaan tiedotusta Euroopan kansalaisille suoraan ja etukäteen. Se auttaisi todella Eurooppa-hanketta ja meidän parlamentin jäsenten työtä. Kiitän esittelijä Maij-Weggeniä hänen tekemästään työstä ja toivon hyvää yhteistyötä myös niissä jatkotoimissa, jotka liittyvät tähän asiaan koko Euroopan kansalaisten valistamisesta ja heille tiedottamisesta."@fi5
"Monsieur le Président, dans le débat sur le déficit démocratique en Europe, la transparence constitue un aspect crucial. La population européenne a parfois l'impression d'une Europe opaque et non démocratique où les décisions sont prises à huis clos. Avec la création de la Convention européenne, on a franchi un grand pas dans la voie d'une Europe ouverte et démocratique, notamment grâce au dialogue ouvert que ce forum mène avec les organisations du secteur social. Espérons que les chefs d'État et de gouvernement tiennent compte des recommandations de la Convention lors de la prochaine CIG et que l'on mette un terme à la longue tradition de politique d'arrière-boutique lors de l'élaboration des Traités. Nous voulons en effet un processus décisionnel européen transparent. L'accès aux documents est une composante essentielle de cette transparence. L'échange d'informations est en effet le moteur du débat public dans les médias, le contrôle public et la participation des organisations sociales. C'est pourquoi le Parlement européen s'efforce depuis quelque temps déjà d'ouvrir au public l'accès aux documents - non seulement aux documents du Parlement européen, mais aussi à ceux du Conseil et de la Commission. À cet effet, mon collègue M. Cashman et Mme Maij-Weggen ont effectué dans une phase antérieure un travail important et de qualité dont nous réalisons à présent le suivi. Il est important que nous continuions nos efforts pour que les documents des institutions européennes qui à ce jour sont encore inaccessibles au public, deviennent disponibles pour ceux qui en ont besoin ou que cela intéresse. C'est à juste titre que Mme Maij-Weggen fait référence à un certain nombre d'affaires relatives à la décision Solana qui n'ont pas été correctement reprises dans les nouvelles dispositions. Elle fait à juste titre remarquer que nous voulons ajouter à la liste certains éléments - tels que la liste de présences - et que nous ne souhaitons aucune limitation : nous la soutenons entièrement. Même l'idée d'en arriver à une directive - vraisemblablement car il faut bien reconnaître la subsidiarité en soi et chaque pays doit intervenir à sa manière, de sorte que tout citoyen ait dans son propre pays un accès minimum garanti aux documents - pourrait se révéler une contribution tout à fait sensée. En même temps, nous savons que le Conseil a beaucoup de mal à légiférer en toute transparence, ce qui cadrerait pourtant très bien avec les efforts déployés. Monsieur le Président, au moment où je parle, nous devons tous, en Europe, être pleinement conscients de l'importance et de la force de notre démocratie, mais en même temps aussi de sa vulnérabilité. Tous ensemble, nous devons répondre fermement aux voix qui s'élèvent contre l'Europe dans de nombreux pays. Mais cela ne sera possible que si nous choisissons une fois pour toutes de nous rapprocher réellement de nos électeurs. Tout citoyen doit être informé de manière plus rapide et complète sur la législation - notamment l'élaboration de celle-ci - qui lui est applicable, de telle sorte qu'il puisse être tenu compte à temps des intérêts de chacun. Placez par exemple dans les grands quotidiens de chaque pays des encarts visant à informer le citoyen en termes compréhensibles sur les conséquences qu'une décision a pour lui et à lui indiquer où il peut protester. Pas seulement une information et des documents disponibles passivement et ne circulant que dans le circuit spécialisé, mais un citoyen européen informé de façon directe et pro-active. Voilà qui aidera réellement le projet Europe ainsi que notre travail de représentants de la population. Je remercie Mme Maij-Weggen pour son intervention et je compte sur une collaboration étroite, y compris pour le suivi de ce point relatif à l'information des citoyens européens."@fr6
"Signor Presidente, nella discussione sul democratico in Europa, quello della trasparenza è uno dei concetti chiave. La popolazione europea pensa all'Europa come a un'entità oscura e non democratica, dove le decisioni vengono prese a porte chiuse. Con la Convenzione europea recentemente si è compiuto un grosso passo verso un'Europa aperta e democratica, anche grazie al franco dialogo che la Convenzione intratterrà con le organizzazioni del terzo settore. Speriamo che i capi di governo prenderanno sul serio le raccomandazioni della Convenzione in occasione della prossima CIG e che si ponga fine a una lunga tradizione di segretezza nella realizzazione dei trattati. Vogliamo pur sempre un processo decisionale europeo che sia trasparente. L'accesso ai documenti è una componente essenziale di tale trasparenza. Lo scambio di informazioni è il motore della discussione pubblica nei media, del controllo pubblico e dell'apporto delle organizzazioni sociali. Pertanto da un certo tempo il Parlamento europeo combatte per ottenere l'accesso del pubblico ai documenti - non solo i documenti del Parlamento europeo ma anche del Consiglio e della Commissione. Il collega, onorevole Cashman insieme alla onorevole Maij-Weggen anche in una fase precedente ha svolto molto ottimo lavoro e adesso siamo nella fase del seguito. E' importante portare avanti questa battaglia finché anche i documenti che, attualmente, sono documenti non pubblici delle Istituzioni europee vengano messi a disposizione di coloro che sono direttamente coinvolti o semplicemente di chi vuole soddisfare la propria curiosità. Giustamente, la onorevole Maij-Weggen ha parlato di alcuni aspetti della decisione Solana che ancora non sono stati completamente sostituiti. Giustamente ha detto che è nostra intenzione ampliare l'elenco aggiungendovi altri documenti, quali l'elenco delle presenze, e che non vogliamo limitazioni. La collega gode del nostro sostegno. Anche l'idea di giungere a una direttiva potrebbe essere un contributo molto logico - probabilmente una direttiva “di minima”, dato che la sussidiarietà va riconosciuta e ogni paese deve attuare le disposizioni a proprio modo, affinché ogni cittadino nel proprio paese goda di un minimo di sicurezza in materia di accesso ai documenti. Nel contempo sappiamo che il Consiglio ha ancora grosse difficoltà a prendere in pubblico le proprie decisioni legislative, pertanto pare opportuno continuare la battaglia. Signor Presidente, intervengo in un momento in cui tutti noi, in Europa, dobbiamo essere ben consapevoli dell'importanza e della forza della nostra democrazia, ma nel contempo anche della sua vulnerabilità. Dobbiamo rispondere con forza e in modo compatto alle voci antieuropeiste che si alzano in molti paesi, il che però è possibile solo scegliendo in questa occasione di ridurre davvero la distanza che ci divide dai nostri elettori. I cittadini devono essere informati più velocemente e più a fondo della legislazione che li riguarda, nella fattispecie della sua realizzazione, affinché i loro interessi possano essere presi in considerazione in una fase precoce del processo. Ad esempio con annunci pubblicitari nei principali quotidiani in ogni paese, in cui informare i cittadini in un linguaggio comprensibile delle conseguenze di una decisione oltre a indicare a chi rivolgersi per presentare un reclamo. Non solo informazioni e documenti disponibili passivamente e che poi restano confinanti al circuito degli esperti, bensì un'informazione diretta e tempestiva dei cittadini europei. Ciò farà effettivamente avanzare il nostro lavoro di parlamentari. Ringrazio la onorevole Maij-Weggen per il suo apporto e spero che si possa collaborare in senso positivo anche nel seguito su questo aspetto dell'informazione dei cittadini in tutta Europa."@it9,9
"Mr President, in the discussion on the topic of democratic deficiency in Europe, transparency is one of the crucial concepts. The European population has an image of a non-transparent and undemocratic Europe, where decisions are taken behind closed doors. With the establishment of the European Convention, a very important step was recently taken towards an open and democratic Europe, partly thanks to the open dialogue which that forum enters into with organisations from civil society. It is hoped that the Heads of Government will take the Convention’s recommendations seriously at the forthcoming IGC, and that a break can be made with a long tradition of backroom politics when treaties are established. After all, we want to move towards a transparent form of European decision-making. Access to documents forms an essential part of this transparency. Indeed, the exchange of information is the driving force behind the public debate in the media, public control and contributions by public organisations. This is why we, as the European Parliament, have been fighting for some time for public access to documents – not only documents from the European Parliament, but also from the Council and the Commission. My fellow MEP, Mr Cashman, in tandem with Mrs Maij-Weggen, has done a great deal of sterling work on this during a previous phase, and we are now in the follow-up phase. It is important to continue this fight until those documents of the European institutions which are currently still considered non-public are available to those who are affected by them or those who are simply interested in them. Mrs Maij-Weggen was right to refer to a number of aspects surrounding the Solana decision which have not yet been translated effectively into a wholesale replacement. She rightly pointed out that we want to extend the list to include a number of aspects, such as the attendance list, and that we do not want any restrictions, and we support her in this. In addition, the idea to lay down a directive – probably by adopting the minimum approach, for subsidiarity must be recognised as such and each country is to define this for themselves, so that each citizen in their own country has a minimum level of certainty with regard to access to documents – could be a very useful contribution. At the same time, we know that the Council is still finding it very hard to take its legislative decisions in public, and this would fit in very well with this continued struggle. I am speaking at a time when we in Europe should all be acutely aware of the importance and power of our democracy, but also of its vulnerability. We must vigorously respond to the anti-European currents which are pervading many countries, and we must do so with one voice. This is only possible, however, if – for a change – we opt for actually reducing the distance between ourselves and our electorate. The citizen must be informed more quickly and more comprehensively of legislation that applies to them, particularly the entry into force of legislation, so that their interests can be taken into consideration in good time. For example, I would suggest placing adverts in major newspapers in every country, in which the citizen is informed in clear terms of the significance a decision has for them, and which provides them with information on where they can express their protests. What will actually help the European project and our work as parliamentarians along is not only information and documents that are available passively and remain within the circle of experts, but a European citizen who is informed directly and pro-actively. I would thank Maij-Weggen for her contribution, and I look forward to a fruitful cooperation, also in the follow-up phase on this score of providing information to citizens across Europe."@lv10
"Senhor Presidente, a transparência constitui um dos conceitos cruciais na discussão em torno do défice democrático da Europa. Entre a população europeia há a ideia de uma Europa em que não existe transparência, nem democracia, em que se tomam as decisões à porta fechada. Com a instituição da Convenção sobre o Futuro da Europa, deu-se um grande passo em frente no sentido de uma Europa aberta e democrática, graças, em parte, ao diálogo aberto que esse fórum trava com organizações do domínio social. Esperemos que, dentro em breve, na próxima CIG, os Chefes de Governo considerem seriamente as recomendações da Convenção, rompendo-se com uma longa tradição de política de antecâmaras na realização de acordos. Com efeito, pretendemos evoluir para uma forma transparente do processo europeu de tomada de decisão. O acesso aos documentos constitui um elemento fundamental dessa transparência. Com efeito, o intercâmbio de informações constitui o motor por trás do debate público nos meios de comunicação social, do controlo do público, e da contribuição das organizações de carácter social. Esse o motivo por que, na qualidade de Parlamento Europeu, já há algum tempo lutamos por conseguir o acesso do público a documentos, não só do Parlamento Europeu, mas também do Conselho e da Comissão. Inclusive numa fase anterior, o meu colega Cashman, juntamente com a senhora deputada Maij-Weggen, trabalhou muito e bem para esse fim, encontrando-nos nós agora no desse trabalho. É importante prosseguirmos essa luta, até que os documentos, que neste momento ainda são considerados documentos das Instituições europeias inacessíveis ao público, passem a estar à disposição de todos para quem sejam importantes, ou pura e simplesmente, para quem sinta interesse por eles. A senhora deputada Maij-Weggen remeteu, muito justificadamente, para alguns assuntos em torno da “Decisão Solana” que ainda não se encontram devida e totalmente substituídos. Foi justificadamente que ela chamou a atenção para o facto de pretendermos alargar a lista, aduzindo-lhe alguns assuntos, como a lista de presenças, e de não pretendermos quaisquer restrições, no que tem o nosso apoio. Inclusive a ideia de se chegar a uma directiva – provavelmente, de uma maneira mínima, porquanto se impõe, realmente, reconhecer a subsidiariedade, em si mesma, e cada país o deve fazer à sua própria maneira, de molde a que cada cidadão tenha um mínimo de segurança no que diz respeito ao acesso aos documentos – poderia constituir um contributo muito significativo. Ao mesmo tempo, sabemos que o Conselho continua a achar muito difícil tomar as suas decisões legislativas em público, o que, no entanto, se adequaria muitíssimo bem a esta luta contínua. Senhor Presidente, estou a falar num momento em que, na Europa, todos devemos estar devidamente conscientes da importância e da força da nossa democracia, mas, simultaneamente, também da sua vulnerabilidade. Temos, entre todos, de responder energicamente às vozes que, em grande número de países, se erguem contra a Europa. Tal só é possível, porém, optando definitivamente por reduzir efectivamente a distância que nos separa dos nossos eleitores. É forçoso que os cidadãos sejam informados mais rápida e aprofundadamente sobre a legislação que lhes é aplicável – a ela ou a ele –, e, sobretudo, sobre a sua concretização, de molde a ser possível ter atempadamente em conta os seus – dela ou dele – interesses. Publiquem, por exemplo, anúncios em todos os grandes jornais diários de cada país, em que os cidadãos sejam informados, em termos compreensíveis, sobre a importância que uma decisão possa ter, para ela ou para ele, e nos quais possam obter informações sobre o local onde é possível apresentar os seus protestos. Não se trata apenas de informações e documentos que se encontram disponíveis, de forma passiva, e se mantêm no circuito dos especialistas, mas da possibilidade de cidadãos europeus poderem ser esclarecidos de forma directa e pró-activa. Isso irá ajudar realmente a avançar o projecto Europa, bem como o nosso trabalho de representantes do povo. Os meus agradecimentos à senhora deputada Maij-Weggen pelo seu contributo, esperando eu uma boa colaboração, inclusive no neste ponto relativo ao esclarecimento e informação dos cidadãos de toda a Europa."@pt11
"Herr talman! I diskussionen om den demokratiska bristen i Europa är öppenhet ett av de avgörande begreppen. Hos den europeiska befolkningen lever tanken om ett odemokratiskt Europa utan insyn där beslut fattas bakom stängda dörrar. Med inrättandet av det europeiska konventet nyligen har ett mycket stort steg tagits mot ett öppet och demokratiskt Europa, bland annat genom den öppna dialog som förs med organisationer från samhällsområdet. Förhoppningsvis tar regeringscheferna inom kort konventets rekommendationer på allvar vid nästa regeringskonferens och bryter en lång tradition av bakgårdspolitik vid skapandet av fördrag. Vi vill ju sträva mot en öppen form av europeisk beslutsprocess. Tillgång till handlingar är en viktig del av den här öppenheten. Utbyte av information är ju drivkraften bakom den offentliga debatten i media, den offentliga kontrollen och samhällsorganisationernas insatser. Därför kämpar Europaparlamentet sedan länge för att ge allmänheten tillgång till handlingar – inte bara handlingar från Europaparlamentet utan även från rådet och kommissionen. Min kollega Cashman har tillsammans med Maij-Weggen även i ett tidigare skede gjort ett bra arbete i det avseendet och nu håller vi på med uppföljningen av det arbetet. Det är viktigt att vi fortsätter den kampen till dess att även de handlingar från EU-institutionerna som ännu inte blivit offentliga blir tillgängliga för dem som de berör eller för dem som helt enkelt är intresserade. Maij-Weggen har helt riktigt pekat på några saker i samband med Solanabeslutet som ännu inte bytts ut helt och hållet. Hon påpekade helt riktigt att vi vill utöka förteckningen med ett antal punkter, såsom presentationslistan, och att vi inte vill veta av några begränsningar och i det avseendet stöder vi henne. Tanken att komma fram till ett direktiv – antagligen på ett ”minimisätt” eftersom man måste erkänna subsidiariteten och eftersom varje land måste göra det på sitt eget sätt så att varje medborgare har ett minimum av säkerhet när det gäller tillgången till handlingar – skulle också kunna vara ett mycket meningsfullt bidrag. Samtidigt vet vi att rådet fortfarande tycker att det är mycket svårt att fatta sina lagstiftningsbeslut offentligt och det skulle ändå passa mycket bra i den fortsatta kampen. Herr talman! Jag talar nu i en tid då vi alla i Europa måste vara mycket medvetna om vår demokratis betydelse och kraft men samtidigt också dess sårbarhet. Vi måste alla tillsammans reagera med kraft på de antieuropeiska röster som hörs i många länder. Det går dock bara genom att för en gångs skull välja att verkligen minska avståndet till våra väljare. Medborgaren måste snabbare och grundligare bli informerad om den lagstiftning som gäller just honom eller henne, särskilt om hur den kommit till, så att hänsyn i tid kan tas till hans eller hennes intressen. Sätt till exempel in annonser i de stora dagstidningarna i varje land, där medborgaren på ett begripligt språk informeras om vad ett beslut innebär för honom eller henne och där han eller hon får information om var det går att protestera. Inte bara information och handlingar som är passivt tillgängliga och stannar kvar i expertkretsar utan en europeisk medborgare som blir direkt och proaktivt upplyst. Det skall verkligen hjälpa projektet Europa och vårt arbete som folkets representanter att nå framsteg Jag tackar Maij-Weggen för hennes insatser och jag hoppas på ett gott samarbete även i uppföljningen med avseende på upplysning och information till medborgarna i hela Europa."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph