Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-04-24-Speech-3-115"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20020424.6.3-115"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, απόψε συζητούμε δύο σημαντικές εκθέσεις. Η μία αναφέρεται στην τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ίσες ευκαιρίες ανδρών και γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το έτος 2000, θέμα που έχει πρωταρχική σημασία για την ποιότητα της δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων που θέσαμε στη Λισαβόνα. Η δεύτερη αναφέρεται στο πρόγραμμα δράσης για την ενσωμάτωση των θεμάτων ισότητας των δύο φύλων σε συνεργασία με τις τρίτες χώρες, θέμα ιδιαίτερα σοβαρό για την αρμονική ανάπτυξη στον κόσμο, του οποίου τη σημασία αργήσαμε να συνειδητοποιήσουμε, αφού πέρασαν έξι σχεδόν χρόνια από την πρώτη φορά που το Συμβούλιο χαρακτήρισε την ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας ως αρχή της αναπτυξιακής πολιτικής της Κοινότητας και τη δημοσίευση του προγράμματος δράσης. Κάνοντας την αυτοκριτική μας, πρέπει να ομολογήσουμε ότι η κατάσταση των γυναικών του Αφγανιστάν, που ήρθε στην επιφάνεια δυστυχώς μετά το τρομοκρατικό κτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου, μας ευαισθητοποίησε για την τραγική κατάσταση των δικαιωμάτων των γυναικών σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Για την πρώτη έκθεση, που αναφέρεται στα του οίκου μας. Η κ. Avilés Perea τόνισε ακριβώς – και συμφωνώ μαζί της – ότι η έκθεση παρουσιάζει βελτιώσεις εφέτος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, εμβαθύνει στην αξιολόγηση των πολιτικών που εφαρμόζονται για την ισότητα. Επαναλαμβάνω και εγώ ότι η Επιτροπή για την Ισότητα των Ευκαιριών εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για την αδυναμία παρακολούθησης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της ουσιαστικής εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας για την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών. Θα πρέπει να ανακαλύψουμε και να εφαρμόσουμε τους τρόπους παρακολούθησης αυτών των πολιτικών. Έχει μεγάλη σημασία και για τα νέα κράτη που θα δεχθούμε στους κόλπους μας. Σχετικά με τον στόχο της Λισαβόνας, παρόλη την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν και να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους και να θέσουν συγκεκριμένους στόχους στα εθνικά προγράμματα δράσης τους, για να έχουν πιο αποτελεσματικές πολιτικές και πολιτικές παρακολούθησης. Θα συμφωνήσω με την εισηγήτρια ότι πρέπει να εκφράσουμε την ανησυχία μας για την ανασφάλεια, την έλλειψη ποιότητας και την έλλειψη επαγγελματικών προοπτικών των γυναικών στην Ευρώπη, όπως και για την έλλειψη των υποδομών. Δεν είναι μόνο οι παιδικοί σταθμοί, είναι και οι φροντίδες για τους ηλικιωμένους και τους ασθενείς. Ήδη, στο συνέδριο για τα άτομα με ειδικές ανάγκες που διοργάνωσε η ισπανική Προεδρία, τονίστηκε η μεγάλη σημασία που έχουν οι υποδομές για την εξυπηρέτηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες, για τη δική τους αξιοπρέπεια, αλλά και για την ελάφρυνση των γυναικών από τις ευθύνες τους. Συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι πρέπει να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας για την κατάρτιση στατιστικών ανά φύλο, που θα μας επιτρέψουν να αποτυπώσουμε την πραγματική κατάσταση των γυναικών στην αγορά εργασίας και στους άλλους τομείς, αλλά και να εφαρμόσουμε πιο αποτελεσματικές πολιτικές."@el8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, i aften behandler vi to vigtige betænkninger. Den ene omhandler Europa-Kommissionens seneste beretning om ligestilling i EU i 2000, et emne med meget stor betydning for demokratiet i EU og for opnåelsen af de udviklingsmål, vi satte os i Lissabon. Den anden omhandler handlingsprogrammet for generel hensyntagen til kønsaspektet i samarbejdet med tredjelande, et emne, der er meget vigtigt for en harmonisk udvikling af verden, men som vi har været længe om at blive bevidste om, eftersom der næsten er gået seks år fra det tidspunkt, hvor Rådet første gang karakteriserede hensyntagen til kønsaspektet som et princip for Fællesskabets udviklingspolitik, og fra offentliggørelsen af handlingsprogrammet. Hvis vi er selvkritiske, må vi indrømme, at kvindernes ulykkelige stilling i Afghanistan, der blev kendt efter terrorangrebet den 11. september, gjorde os bevidste om de tragiske vilkår, som kvinders rettigheder har i store dele af verden. Den første betænkning omhandler vores egen verden. Fru Avilés Perea betonede klart - og jeg er enig med hende - at betænkningen i år fremviser forbedringer i forhold til de tidligere år, og vurderer de politikker, der anvendes i forbindelse med ligestilling, grundigere. Jeg vil også gerne gentage, at Udvalget om Lige Muligheder er utilfreds med Europa-Kommissionens manglende mulighed for at følge den reelle anvendelse af fællesskabslovgivningen om ligestilling. Vi bliver nødt til at finde måder til at følge disse politikker. Det har også stor betydning for de nye stater, vi skal modtage i vores midte. Med hensyn til målsætningerne fra topmødet i Lissabon skal medlemsstaterne, til trods for stigningen i beskæftigelsesgraden, yderligere fremme og styrke deres forsøg på at opstille konkrete mål i deres nationale handlingsprogrammer, så de opnår mere effektive politikker og kontrol med disse politikker. Jeg er enig med ordføreren i, at vi må udtrykke vores bekymring over de usikre, kvalitetsmæssigt dårlige og manglende erhvervsperspektiver for kvinderne i Europa samt de manglende institutioner. Det handler ikke kun om børnehaver, men også om ældre- og sygepleje. Allerede under konferencen om handicappede, som det spanske formandskab afholdt, betonede man den store betydning, som institutionerne har for serviceringen af handicappede, for deres værdighed og for en lettelse af kvindernes ansvar. Jeg er enig med ordføreren i, at vi skal forstærke vores arbejde med at udarbejde kønsrelaterede statistikker, der giver os mulighed for at gengive kvindernes reelle situation på arbejdsmarkedet og i andre sektorer samt at anvende mere effektive politikker."@da1
"Herr Präsident, heute Abend diskutieren wir über zwei wichtige Berichte. Der eine bezieht sich auf den jüngsten Jahresbericht 2000 der Europäischen Kommission über die Chancengleichheit von Frauen und Männern in der Europäischen Union. Dieses Thema ist von herausragender Bedeutung für die Qualität der Demokratie in der Europäischen Union, aber auch für die Erreichung der Entwicklungsziele, die wir uns in Lissabon gesetzt haben. Der zweite betrifft das Aktionsprogramm für die Einbeziehung der Gleichstellung der Geschlechter in die Zusammenarbeit mit Drittländern. Dieses Gebiet ist von besonderer Wichtigkeit für die harmonische Entwicklung in der Welt, und wir sind uns seiner Bedeutung erst sehr spät bewusst geworden, denn zwischen der erstmaligen Charakterisierung der Einbeziehung der Gleichstellung als Prinzip der Entwicklungspolitik der Gemeinschaft von Seiten des Rates und der Verkündung des Aktionsprogramms sind fast sechs Jahre vergangen. Wir müssen selbstkritisch sein und zugeben, dass uns erst die Lage der Frauen in Afghanistan, die leider erst nach den Terroranschlägen vom 11. September publik wurde, für die tragische Situation der Rechte der Frauen in verschiedenen Regionen der Welt sensibilisiert hat. Nun zu dem ersten Bericht auf der Tagesordnung unseres Hauses. Frau Avilés Perea betonte sehr richtig – und darin stimme ich mit ihr überein –, dass der Bericht in diesem Jahr im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren Verbesserungen aufweist und zu der Bedeutung der Gleichstellungspolitik vordringt. Und auch ich sage noch einmal, dass der Ausschuss für die Rechte der Frau und Chancengleichheit seiner Unzufriedenheit über die geringe Beachtung Ausdruck verleiht, die die Europäische Kommission der substanziellen Durchsetzung der Gemeinschaftsgesetze zur Gleichstellung von Frauen und Männern beimisst. Wir müssen Mechanismen zur Ausgestaltung dieser Politik entwickeln und anwenden. Dies hat auch große Bedeutung für die neuen Staaten, die wir aufnehmen werden. Im Zusammenhang mit dem Ziel von Lissabon müssen die Mitgliedstaaten trotz der Erhöhung der Beschäftigungsquote ihre Bemühungen intensivieren und verstärken und sich in ihren nationalen Aktionsprogrammen konkrete Ziele setzen, um eine effektivere Politik und eine Politik der Weiterverfolgung zu erreichen. Ich stimme mit der Berichterstatterin überein, dass wir unsere Sorge über die Unsicherheit, den Mangel an Qualität und an beruflichen Perspektiven für die Frauen in Europa, aber auch über das Fehlen von Strukturen artikulieren müssen. Das betrifft nicht nur die Kinderbetreuungseinrichtungen, es geht auch um die Betreuung alter Menschen und Kranker. Bereits auf der von der spanischen Präsidentschaft einberufenen Konferenz über Menschen mit Behinderungen wurde die große Bedeutung der Strukturen für ihre Betreuung, für ihre eigene Würde, aber auch für die Entlastung der Frauen von ihren Pflichten hervorgehoben. Ich stimme der Berichterstatterin zu, dass wir uns intensiver um die Erarbeitung geschlechtsspezifischer Statistiken bemühen müssen, damit wir die tatsächliche Situation der Frauen auf dem Arbeitsmarkt und in anderen Bereichen besser beurteilen, aber auch eine effektivere Politik durchführen können."@de7
"Mr President, there are two important reports on this evening's agenda. The first is the report on the European Commission's final report on equal opportunities for women and men in the European Union in 2000, a subject of prime importance to the quality of democracy in the European Union and of prime importance if we are to achieve the development objectives set in Lisbon. The second is the report on the action programme to include equal opportunities in cooperation with third countries. This is crucial to harmonious development throughout the world, even though we have been so slow to realise it; it is six years now since the Council first included the equality dimension in the Community's development policy and the action programme was published. To be perfectly honest, it was the situation of women in Afghanistan, which unfortunately came to light after the terrorist attack on September 11, which woke us up to the plight of women's rights in various parts of the globe. As far as the first report is concerned, which deals with matters closer to home, Mrs Avilés Perea points out – and I agree with her – that the report has improved this year in comparison with previous years and contains a more in-depth evaluation of the policies applied on equal opportunities. I too should like to point out that the Committee on Women's Rights and Equal Opportunities has expressed its dissatisfaction at the fact that the European Commission is unable to monitor the material application of Community policy on equal treatment for men and women. We need to find and apply ways of monitoring these policies. This is also immensely important to the new countries which will be joining us. As far as the Lisbon objective is concerned, there may have been an increase in the employment rate, but the Member States still need to continue and step up their efforts to set more specific objectives in their national action programmes if they are to have both more efficient policies and monitoring policies. I agree with the rapporteur that we need to voice our concern about the lack of job security, the lack of quality jobs, the poor career prospects open to women in Europe and the lack of infrastructures. We are not just talking about nurseries, we are talking about care for the elderly and the sick. The conference on people with disabilities organised by the Spanish Presidency has already stressed the immense importance of infrastructures for people with disabilities, both to allow them to retain their dignity and to relieve women of some of their responsibilities. I agree with the rapporteur that we need to step up efforts to compile gender-based statistics which reflect the real situation of women on the job market and in other sectors and to apply more efficient policies."@en3
"(EL) Señor Presidente, esta noche estamos debatiendo dos informes muy importantes. Uno se refiere al último informe de la Comisión Europea sobre la igualdad entre hombres y mujeres en la Unión Europea en el año 2000, tema de una importancia primordial para la calidad de la democracia en la Unión Europea y para lograr los objetivos de desarrollo planteados en Lisboa. El segundo es sobre el Programa de acción para la integración de los temas sobre la igualdad entre los dos sexos, en colaboración con los países terceros; un tema especialmente importante para lograr un desarrollo armónico en el mundo, de cuya importancia nos hemos concienciado tarde, puesto que ya han pasado casi seis años desde la primera vez que el Consejo caracterizó la incorporación de la perspectiva de la igualdad como principio de la política de desarrollo de la Comunidad y desde la publicación del Programa de acción. Si queremos ser honestos, debemos reconocer que la situación de las mujeres en Afganistán, que desgraciadamente ha salido a la luz después del atentado terrorista del 11 de septiembre, nos ha sensibilizado más sobre la trágica situación de los derechos de las mujeres en diversas regiones del mundo. En cuanto al primer informe, que se refiere a los problemas de la Unión, la Sra. Avilés Perea ha subrayado precisamente – y estoy de acuerdo con ella – que el informe este año presenta mejoras en relación con los años anteriores, profundiza en la evaluación de las políticas aplicadas para lograr la igualdad. Repito también yo que la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades expresa su disgusto por la incapacidad de la Comisión Europea a la hora de hacer seguimientos sobre la aplicación esencial de la legislación comunitaria en cuanto a la igualdad de trato entre hombres y mujeres. Deberemos descubrir y aplicar la forma de seguimiento de dichas políticas. Tiene una gran importancia también para los nuevos estados que vamos a admitir en nuestro seno. En relación con el objetivo de Lisboa, a pesar del aumento del porcentaje de empleo, los Estados miembros deberán fomentar y reforzar sus esfuerzos y plantear objetivos concretos en sus programas de acción nacionales para conseguir políticas más efectivas y políticas de seguimiento. Estoy de acuerdo con la Sra. ponente en que debemos expresar nuestra inquietud por la inseguridad, la ausencia de calidad y de expectativas profesionales para las mujeres en Europa, así como la falta de infraestructura. No se trata sólo de las guarderías, es el cuidado a los ancianos y a los enfermos. Ya en el congreso sobre personas discapacitadas organizado por la Presidencia española, se subrayó la gran importancia de las infraestructuras para poder ayudar a dichas personas, por su dignidad, y también para aligerar a las mujeres de sus responsabilidades. Estoy de acuerdo con la Sra. ponente en que debemos aunar nuestros esfuerzos para elaborar estadísticas por sexos, que nos permitan plasmar la situación real de las mujeres en el mercado laboral y en otros sectores, así como aplicar políticas más efectivas."@es12
"Arvoisa puhemies, keskustelemme tänä iltana kahdesta tärkeästä mietinnöstä. Ensimmäisessä niistä käsitellään Euroopan komission tuoreinta kertomusta naisten ja miesten yhtäläisistä mahdollisuuksista Euroopan unionissa vuonna 2000. Kysymys on ensiarvoisen tärkeä Euroopan unionin demokraattisen kehityksen sekä Lissabonin Eurooppa-neuvostossa asetettujen kasvutavoitteiden kannalta. Toinen mietinnöistä käsittelee toimintaohjelmaa sukupuolten tasa-arvon huomioon ottamiseksi yhteistyössä kolmansien maiden kanssa. Tämä yhteiskunnan tasapainoiselle kehitykselle erityisen tärkeä kysymys on alettu tiedostaa vasta nyt, lähes kuusi vuotta sen jälkeen kun neuvosto ensimmäisen kerran määritteli sukupuolten välisen tasa-arvon huomioon ottamisen yhdeksi yhteisön kehitysyhteistyöpolitiikan pääperiaatteeksi ja toimintaohjelma julkaistiin. Afganistanin naisten asema, joka valitettavasti nousi esiin syyskuun 11. päivän iskun jälkeen – pakotti meidät menemään itseemme ja herätti meidät huomaamaan naisten oikeuksien traagisen tilan eri puolilla maailmaa. Ensimmäisessä, unionin tilannetta koskevassa mietinnössä esittelijä Avilés Perea korosti mielestäni aivan oikein, että kertomuksessa on havaittavissa edistymistä edellisvuosiin verrattuna ja että siinä arvioidaan kattavasti tasa-arvokysymyksiä koskevan politiikan soveltamista. Minäkin toistan naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunnan esittämän huolen siitä, ettei Euroopan komissiossa ole kyetty asianmukaisesti seuraamaan sukupuolten tasa-arvoa koskevan yhteisön lainsäädännön täytäntöönpanoa. Tämän politiikan seurannassa käytettävät menetelmät pitää löytää ja niitä pitää soveltaa. Tämä on tärkeää myös uusille jäsenvaltioille. Vaikka naisten työllisyysaste onkin Lissabonin Eurooppa-neuvostossa asetettujen tavoitteiden mukaisesti noussut, tehokkaampien toimintalinjojen ja seurantamenetelmien saavuttamiseksi jäsenvaltioiden pitää ponnistella entistä enemmän asettaakseen konkreettisia tavoitteita kansallisiin toimintaohjelmiinsa. Olen esittelijän kanssa yhtä mieltä siitä, että naisten aseman turvattomuus, laadulliset epäkohdat eri ammattialoilla sekä hoitoinfrastruktuurin puutteet Euroopassa antavat aihetta huoleen. Kyse ei ole ainoastaan päiväkodeista, vaan myös vanhusten ja sairaiden hoidosta. Puheenjohtajavaltio Espanjan järjestämässä vammaisten asemaa käsittelevässä konferenssissakin tähdennettiin, että infrastruktuurilla on suuri merkitys paitsi vammaisten omien oikeuksien turvaamisessa myös naisten hoitovastuun keventämisessä. Olen esittelijän kanssa yhtä mieltä siitä, että on pyrittävä laatimaan entistä enemmän sukupuolen mukaan eriteltyjä tilastoja, sillä näin voidaan saada objektiivista tietoa naisten todellisesta asemasta työmarkkinoilla ja muilla aloilla sekä edistää tehokkaampien toimintalinjojen soveltamista."@fi5
"Monsieur le Président, nous débattons ce soir de deux rapports importants. L’un a trait au dernier rapport de la Commission européenne sur l’égalité des chances entre les femmes et les hommes dans l’Union européenne pour 2000, question qui revêt une importance primordiale pour la qualité de la démocratie dans l’Union, mais aussi pour la réalisation des objectifs de croissance que nous avons fixés à Lisbonne. Le deuxième concerne le programme d’action pour l’intégration des questions d’égalité entre les deux sexes dans la coopération avec les pays tiers, thème d’une portée particulière pour le développement harmonieux dans le monde, dont nous avons tardé à saisir l’importance puisque presque six ans se sont écoulés depuis la première fois que le Conseil a cité l’intégration de la dimension de l’égalité comme principe de la politique de développement de la Communauté et la publication du programme d’action. Faisant notre autocritique, il nous faut avouer que la situation des femmes en Afghanistan, qui est venue au premier plan, malheureusement, après l’attaque terroriste du 11 septembre, nous a sensibilisés au statut tragique des droits des femmes dans diverses régions du monde. J’en viens au premier rapport, qui concerne ce qui se passe chez nous. Mme Avilés Perea a précisément souligné - et je suis d’accord avec elle - que le rapport présente cette année des améliorations par comparaison avec les années précédentes, qu’il approfondit l’évaluation des politiques qui sont mises en œuvre en matière d’égalité. Je confirme à mon tour que la commission des droits de la femme se déclare peu satisfaite du suivi déficient, par la Commission européenne, de l’application effective de la législation communautaire sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes. Il nous faudra identifier et mettre en œuvre les modalités de suivi de ces politiques. C’est aussi d’une grande importance pour les nouveaux États que nous allons accueillir parmi nous. En ce qui concerne les objectifs de Lisbonne, malgré l’augmentation du taux d’emploi, les États membres devront promouvoir et renforcer leurs efforts et assigner des buts concrets à leurs programmes d’action nationaux, pour avoir des politiques et des méthodes de suivi plus efficaces. Je conviendrai avec Mme le rapporteur que nous devons exprimer notre inquiétude concernant la précarité, le manque de qualité de l’emploi, le manque de perspectives professionnelles des femmes en Europe, ainsi que le manque d’infrastructures. Il n’y a pas seulement les crèches, il y a aussi l’assistance aux personnes âgées et aux malades. Déjà, lors de la conférence sur les personnes handicapées qu’a organisée la présidence espagnole, il a été souligné que les infrastructures revêtent une grande importance pour assurer les soins aux personnes handicapées, leur dignité propre, mais aussi pour soulager les femmes de leurs responsabilités. Je conviens avec le rapporteur que nous devons redoubler d’efforts pour établir des statistiques ventilées par sexe, ce qui nous permettra de rendre compte de la situation réelle des femmes sur le marché du travail et dans les autres domaines, mais aussi de mettre en œuvre des politiques plus efficaces."@fr6
"Signor Presidente, stasera stiamo discutendo due importanti relazioni. La prima riguarda l’ultima comunicazione della Commissione europea sulla parità tra uomini e donne nell’Unione europea nel 2000. Questa tematica è della massima importanza sia per la qualità della democrazia nell’Unione sia per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo fissati a Lisbona. La seconda relazione concerne il programma d’azione volto a integrare la questione della parità tra i generi nella cooperazione con i paesi terzi. Pur trattandosi di una problematica di rilievo per lo sviluppo armonico del mondo, abbiamo tardato a rendercene conto, visto che sono trascorsi quasi sei anni dalla prima volta che il Consiglio ha riconosciuto l’integrazione della dimensione della parità quale principio per la politica di sviluppo della Comunità – e altrettanto tempo dalla pubblicazione del programma d’azione. Facendo autocritica, dobbiamo ammettere che la situazione delle donne in Afghanistan, emersa dopo gli attentati terroristici dell’11 settembre, ci ha reso più sensibili verso la tragica condizione dei diritti delle donne in varie regioni del mondo. Nella prima relazione, che tratta della situazione nei nostri paesi, la onorevole Avilés Perea ha sottolineato – e sono d’accordo con lei – che quest’anno la relazione mette in luce dei miglioramenti rispetto agli anni precedenti ed approfondisce la valutazione delle politiche attuate per garantire la parità. Ribadisco che la commissione per i diritti della donna e le pari opportunità deplora il fatto che la Commissione non sia riuscita ad assicurare il sull’attuazione sostanziale della legislazione comunitaria in materia di parità di trattamento tra uomini e donne. Si dovrebbero trovare e applicare modalità per assicurare il di tali politiche. Ciò riveste grande rilevanza anche per i nuovi paesi che stiamo per accogliere tra noi. Parlando dell’obiettivo di Lisbona, malgrado la crescita del tasso d’occupazione, gli Stati membri dovrebbero compiere maggiori sforzi e fissare obiettivi concreti per i loro programmi d’azione nazionali, in modo da avere politiche più efficaci in materia di . Sono d’accordo con la relatrice: dobbiamo esprimere la nostra preoccupazione per l’insicurezza, la carenza di qualità e la mancanza di prospettive professionali per le donne in Europa, nonché per la mancanza di infrastrutture; non mi riferisco soltanto agli asili, ma anche alle cure per anziani e malati. Già in occasione del convegno sui disabili organizzato dalla Presidenza spagnola è stata ribadita la grande importanza delle infrastrutture per aiutare i disabili, per tutelare la loro dignità e per alleviare le responsabilità delle donne. Concordo con la relatrice sul fatto che dobbiamo compiere maggiori sforzi per elaborare statistiche suddivise per sesso che ci consentano sia di avere un quadro della situazione reale delle donne sul mercato del lavoro e in altri ambiti sia di attuare politiche più efficaci."@it9
"Mr President, there are two important reports on this evening's agenda. The first is the report on the European Commission's final report on equal opportunities for women and men in the European Union in 2000, a subject of prime importance to the quality of democracy in the European Union and of prime importance if we are to achieve the development objectives set in Lisbon. The second is the report on the action programme to include equal opportunities in cooperation with third countries. This is crucial to harmonious development throughout the world, even though we have been so slow to realise it; it is six years now since the Council first included the equality dimension in the Community's development policy and the action programme was published. To be perfectly honest, it was the situation of women in Afghanistan, which unfortunately came to light after the terrorist attack on September 11, which woke us up to the plight of women's rights in various parts of the globe. As far as the first report is concerned, which deals with matters closer to home, Mrs Avilés Perea points out – and I agree with her – that the report has improved this year in comparison with previous years and contains a more in-depth evaluation of the policies applied on equal opportunities. I too should like to point out that the Committee on Women's Rights and Equal Opportunities has expressed its dissatisfaction at the fact that the European Commission is unable to monitor the material application of Community policy on equal treatment for men and women. We need to find and apply ways of monitoring these policies. This is also immensely important to the new countries which will be joining us. As far as the Lisbon objective is concerned, there may have been an increase in the employment rate, but the Member States still need to continue and step up their efforts to set more specific objectives in their national action programmes if they are to have both more efficient policies and monitoring policies. I agree with the rapporteur that we need to voice our concern about the lack of job security, the lack of quality jobs, the poor career prospects open to women in Europe and the lack of infrastructures. We are not just talking about nurseries, we are talking about care for the elderly and the sick. The conference on people with disabilities organised by the Spanish Presidency has already stressed the immense importance of infrastructures for people with disabilities, both to allow them to retain their dignity and to relieve women of some of their responsibilities. I agree with the rapporteur that we need to step up efforts to compile gender-based statistics which reflect the real situation of women on the job market and in other sectors and to apply more efficient policies."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, vanavond behandelen wij twee zeer belangrijke verslagen. In het eerste verslag wordt het jaarverslag 2000 van de Commissie over het vraagstuk van de gelijke kansen voor vrouwen en mannen in de Europese Unie besproken. Dat vraagstuk is van doorslaggevend belang voor de kwaliteit van de democratie in de Europese Unie, evenals voor de bewerkstelliging van de in Lissabon vastgestelde economische doelstellingen. Het tweede verslag gaat over het actieprogramma voor de horizontale integratie van het gendergelijkheidsaspect in de ontwikkelingssamenwerking. Dit vraagstuk is zeer belangrijk voor de harmonische ontwikkeling van de wereld, ofschoon wij dat pas laat zijn gaan inzien. Er zijn immers bijna zes jaar verstreken sedert de Raad de integratie van het gendergelijkheidsaspect tot een beginsel van het ontwikkelingsbeleid van de Gemeenschap heeft uitgeroepen en een actieprogramma daarvoor uitvaardigde. Wij moeten echter ook zelfkritiek beoefenen en toegeven dat de situatie van de vrouw in Afghanistan, die pas goed aan het daglicht kwam na de terreuraanslagen van de 11de september, ons pas echt gevoelig heeft gemaakt voor het tragische lot dat de vrouw in de verschillende delen van de wereld is beschoren. Het eerste verslag gaat dus over onze eigen situatie. Mevrouw Avilés Perea wees erop dat in het verslag gewag wordt gemaakt van verbeteringen ten opzichte van de voorgaande jaren en van een diepgaande evaluatie van het gelijkekansenbeleid. Ook ik wil duidelijk maken dat in de Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen ongenoegen bestaat over het onvermogen van de Europese Commissie om toezicht uit te oefenen op de daadwerkelijke toepassing van de communautaire wetgeving inzake gelijke kansen van mannen en vrouwen. Wij moeten nagaan hoe daadwerkelijk toezicht kan worden uitgeoefend op deze beleidsterreinen. Dat is ook zeer belangrijk voor de nieuwe landen die zullen toetreden. Wat de doelstellingen van Lissabon betreft is de participatiegraad weliswaar gestegen, maar de lidstaten moeten hun inspanningen versterken. Zij moeten concrete doelstellingen vastleggen in hun nationale actieprogramma’s en doeltreffendere beleidsvormen en toezichtmaatregelen uitwerken. Ik ben het met de rapporteur eens dat wij uitdrukking moeten geven aan onze ongerustheid over de onzekerheid waarin de vrouwen in Europa verkeren, over het gebrek aan kwaliteit en het gebrek aan beroepsperspectieven, evenals over het gebrek aan infrastructuur. Infrastructuur betekent niet alleen crèches, maar ook ouderen- en ziekenzorg. Tijdens de door het Spaanse voorzitterschap georganiseerde bijeenkomst over gehandicapten is gewezen op de enorme betekenis van infrastructuur voor de hulp aan gehandicapten, voor hun waardigheid en voor de verlichting van de taken van de vrouw. Ik ben het met de rapporteur eens dat wij onze inspanningen moeten versterken en dat er naar geslacht opgesplitste opleidingsstatistieken moeten komen. Dan zullen wij de werkelijke positie van de vrouwen op de arbeidsmarkt en in andere sectoren leren kennen en onze beleidsmaatregelen kunnen verbeteren."@nl2
"Senhor Presidente, debatemos esta noite dois importantes relatórios. Um diz respeito ao último relatório da Comissão Europeia sobre a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres na União Europeia no ano 2000, um tema de primordial importância para a qualidade da democracia na União Europeia e para a concretização dos objectivos de desenvolvimento que fixámos em Lisboa. O outro refere-se ao programa de acção para a integração da igualdade entre as mulheres e os homens na cooperação com os países terceiros, uma questão particularmente grave para um desenvolvimento harmonioso no mundo, de cuja importância começámos a tomar consciência, visto que já passaram quase seis anos desde a primeira vez que o Conselho classificou a integração da igualdade como um princípio da política de desenvolvimento da Comunidade e desde a publicação do programa de acção. Fazendo a nossa autocrítica, temos de confessar que foi a situação das mulheres no Afeganistão, que infelizmente veio à superfície a seguir ao atentado terrorista de 11 de Setembro, que nos sensibilizou para a trágica situação dos direitos das mulheres em diferentes regiões do mundo. Quanto ao primeiro relatório, que trata daquilo que se passa na nossa casa, a senhora deputada Avilés Perea salientou precisamente – e concordo com ela – que este ano o relatório apresenta melhorias em relação aos anos anteriores e faz uma avaliação mais aprofundada das políticas postas em prática em matéria de igualdade. Também eu repito que a Comissão da Igualdade de Oportunidades manifesta o seu desagrado pela incapacidade demonstrada pela Comissão Europeia no que se refere ao acompanhamento da aplicação efectiva da legislação comunitária em matéria de igualdade de tratamento entre homens e mulheres. Teremos de descobrir e de pôr em prática métodos para acompanhar a execução dessas políticas. Isso também é muito importante para os novos Estados que vamos acolher no nosso seio. Relativamente ao objectivo de Lisboa, não obstante o aumento da taxa de emprego, é necessário que os Estados-Membros promovam e redobrem os seus esforços e fixem objectivos concretos nos seus programas de acção nacionais, de modo a disporem de políticas mais eficazes e de políticas de acompanhamento. Concordo com a relatora quando afirma que devemos exprimir a nossa preocupação face à insegurança, à falta de qualidade e à falta de perspectivas profissionais das mulheres na Europa, e também face à falta de infra-estruturas. Não se trata apenas dos jardins de infância, trata-se também dos serviços de acolhimento para idosos e doentes. Já na conferência sobre os deficientes organizada pela Presidência espanhola foi posta em evidência a grande importância das infra-estruturas ao serviço das pessoas deficientes, não só para promover a sua própria dignidade mas também para aliviar as mulheres das suas responsabilidades. Concordo com a relatora quando diz que devemos desenvolver mais esforços com vista à elaboração de estatísticas por sexo, que nos permitam conhecer melhor a verdadeira situação das mulheres no mercado de trabalho e nos outros sectores e pôr em prática políticas mais eficazes."@pt11
"I kväll debatterar vi två viktiga betänkanden. Det ena gäller Europeiska kommissionens senaste rapport om jämställdheten mellan män och kvinnor i Europeiska unionen år 2000, en fråga av utomordentligt stor vikt för kvaliteten på demokratin i Europeiska unionen men också för möjligheten att uppnå de utvecklingsmål vi formulerade i Lissabon. Det andra betänkandet gäller handlingsprogrammet för att integrera jämställdhetsfrågorna i samarbetet med tredje land, en särskilt viktig fråga för en harmonisk utveckling i världen, vilket det har tagit en lång tid för oss att inse, eftersom det har gått nästan sex år sedan rådet för första gången offentliggjorde handlingsprogrammet och därvid framhöll att integreringen av jämställdhetsaspekten är en viktig princip i gemenskapens utvecklingspolitik. Om vi skall vara självkritiska, måste vi medge att situationen för kvinnorna i Afghanistan, som tyvärr aktualiserades efter terrorattacken den 11 september, har gjort oss medvetna om den tragiska situationen i fråga om kvinnors rättigheter i olika delar av världen. Och nu om det första betänkandet, som gäller situationen här hemma. Aviles Perea har framhållit – och här håller jag med henne – att rapporten presenterar vissa förbättringar i år i jämförelse med tidigare år, den fördjupar utvärderingen av jämställdhetspolitiken. Också jag upprepar att utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor uttrycker sitt missnöje med att Europeiska kommissionen inte förmår kontrollera den praktiska tillämpningen av gemenskapslagstiftningen om jämställdhet mellan män och kvinnor. Vi bör söka komma fram till och tillämpa lämpliga metoder för att kontrollera denna politik. Det har stor betydelse också för de nya stater som vi kommer att ta emot i våra led. När det gäller Lissabon-målet bör medlemsstaterna, trots ökningen av andelen sysselsatta, intensifiera sina ansträngningar och uppställa konkreta mål i sina nationella handlingsprogram för att kunna föra en effektivare politik, men också för att man på ett effektivare sätt skall kunna kontrollera genomförandet av politiken. Jag delar föredragandens oro över otryggheten, bristen på kvalitet och bristen på karriärmöjligheter för kvinnorna i Europa, liksom även över bristen på infrastruktur. Det gäller inte bara daghem, det gäller också vård och omsorg om äldre och sjuka. Redan vid den konferens om personer med funktionshinder som anordnades av det spanska ordförandeskapet framhölls det hur viktigt det är med en infrastruktur som svarar mot de funktionshindrades behov, för att de skall kunna leva ett värdigt liv, men också för att lätta på bördorna för kvinnorna. Jag håller med föredraganden om att vi måste satsa hårdare på ett få fram en könsdifferentierad statistik, som gör att vi kan kartlägga den faktiska situationen för kvinnorna på arbetsmarknaden och andra områden men också bedriva en effektivare politik."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph