Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-04-09-Speech-2-124"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20020409.6.2-124"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - Il nous est présenté aujourd'hui une proposition de règlement du Conseil établissant les conditions de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Ce règlement prend le relais des dispositions existantes de la convention de Dublin en les améliorant. Nous l'approuvons, car il résulte d'une démarche sérieuse, la Commission ayant travaillé en étroite collaboration avec les experts nationaux. Est maintenu le principe fondamental selon lequel l'État membre de première entrée est responsable du traitement de la demande d'asile, mais est ajouté un principe corollaire : chaque État membre est responsable vis-à-vis de tous les autres de son action en matière d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers, et doit en assumer les conséquences dans un esprit de solidarité et de loyale coopération. En particulier, lorsque des immigrants clandestins demandent l'asile dans un État membre, alors qu'ils ont auparavant séjourné irrégulièrement dans un autre, ce dernier doit traiter la demande d'asile, et ne peut s'en défausser. On voit très bien que ces dispositions vont s'appliquer exactement au cas de la France, qui laisse sciemment s'agglutiner, à Sangatte et aux environs, des clandestins qui cherchent ensuite à demander l'asile en Grande-Bretagne. De nombreux amendements à cette proposition de règlement ont été proposés par le groupe très actif des députés européens pro-immigration d'extrême gauche. La plupart ont été heureusement rejetés. Cependant, quelques amendements contestables sont passés, motivant notre réserve à l'égard du rapport Marinho."@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vi har i dag fået forelagt et forslag til Rådets forordning om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning. Forordningen tager udgangspunkt i de eksisterende bestemmelser i Dublin-konventionen og forbedrer dem. Det glæder vi os over, for det er resultatet af et seriøst initiativ, hvor Kommissionen har haft et tæt samarbejde med de nationale eksperter. Det grundlæggende princip, efter hvilket det medlemsland, hvor der første gang foretages indrejse, er ansvarlig for behandlingen af asylansøgningen, er bevaret, men der er tilføjet et tillægsprincip, hvor den enkelte medlemsstat er ansvarlig over for de øvrige medlemsstater med hensyn til landets bestemmelser vedrørende tilladelse om indrejse og ophold til tredjelandsstatsborgere, og hvor konsekvenserne skal påtages solidarisk og i et loyalt samarbejde. Særligt når illegale indvandrere anmoder om asyl i et medlemsland, selv om de tidligere har opholdt sig illegalt i et andet medlemsland, skal dette sidstnævnte land behandle asylansøgningen og kan ikke unddrage sig dette. Det er meget nemt at se, at disse bestemmelser lige nøjagtigt vil gælde for Frankrig, som bevidst stuver illegale indvandrere sammen i Sangatte og omegn, som dernæst forsøger at anmode om asyl i Storbritannien. Der er stillet mange ændringsforslag til dette forslag til forordning af den meget aktive gruppe af europæiske proindvandrer-parlamentsmedlemmer fra den yderste venstrefløj. Størstedelen af forslagene er heldigvis blevet forkastet. Nogle ændringsforslag, der kan anfægtes, er dog imidlertid blevet vedtaget, hvilket er grunden til vores forbehold over for Marinho-betænkningen."@da1
". Heute liegt uns der Vorschlag einer Verordnung des Rates zur Festlegung von Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats vor, der für die Prüfung eines Asylantrags zuständig ist. Mit dieser Verordnung sollen die bestehenden Vorschriften des Dubliner Übereinkommens ersetzt und verbessert werden. Wir befürworten diesen Vorschlag, denn er ist das Ergebnis einer seriösen Vorgehensweise, da die Kommission dabei eng mit den nationalen Sachverständigen zusammengearbeitet hat. Es wird das Grundprinzip aufrechterhalten, dass der Mitgliedstaat der Ersteinreise für die Prüfung des Asylantrags zuständig ist, doch dieser wird durch einen weiteren Grundsatz ergänzt, nämlich dass jeder Mitgliedstaat gegenüber allen anderen für seine Handlungen im Bereich der Einreise und des Aufenthalts von Drittstaatsangehörigen verantwortlich ist und die Konsequenzen seines Vorgehens im Geiste der Solidarität und der loyalen Zusammenarbeit tragen muss. So ist insbesondere in dem Fall, dass illegale Einwanderer Asyl in einem Mitgliedstaat beantragen, während sie sich vorher in einem anderen Mitgliedstaat illegal aufgehalten haben, dieser letztere für die Bearbeitung des Asylantrags zuständig und kann dies nicht von sich schieben. Es ist leicht ersichtlich, dass diese Bestimmungen auch für Frankreich gelten werden, das bewusst zulässt, dass sich illegale Einwanderer in Sangatte und der Umgebung ansammeln, um in Großbritannien Asyl zu beantragen. Zahlreiche Änderungsanträge zu diesem Richtlinienvorschlag sind von der sehr aktiven Gruppe der einwanderungsfreundlichen linksextremen Abgeordneten eingereicht worden. Die meisten davon wurden glücklicherweise abgelehnt. Allerdings sind auch einige umstrittene Änderungen durchgekommen, was unsere Vorbehalte gegenüber dem Bericht Marinho erklärt."@de7
"Μας υποβλήθηκε σήμερα πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου, η οποία ορίζει τις προϋποθέσεις για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση μιας αίτησης ασύλου. Ο κανονισμός αυτός αποτελεί συνέχεια των υφιστάμενων διατάξεων της Σύμβασης του Δουβλίνου και, μάλιστα, τις βελτιώνει. Τον εγκρίνουμε, διότι είναι αποτέλεσμα σοβαρής προσπάθειας· η Επιτροπή συνεργάστηκε στενά με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών. Διατηρείται η θεμελιώδης αρχή σύμφωνα με την οποία αρμόδιο για την εξέταση της αίτησης ασύλου είναι το κράτος μέλος από το οποίο εισέρχονται για πρώτη φορά στην Ευρώπη υπήκοοι τρίτων χωρών. Στην αρχή αυτή προστίθεται μια ακόμη απολύτως συναφής αρχή: κάθε κράτος μέλος είναι υπεύθυνο απέναντι σε όλα τα άλλα για τη δράση του σε θέματα εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, και οφείλει να αναλαμβάνει τις ευθύνες του μέσα σε πνεύμα αλληλεγγύης και τίμιας συνεργασίας. Συγκεκριμένα, όταν παράνομοι μετανάστες ζητούν άσυλο σε ένα κράτος μέλος, ενώ πριν είχαν παραμείνει για κάποιο διάστημα παράνομα σε κάποιο άλλο, το τελευταίο είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης ασύλου, και δεν μπορεί να αποποιηθεί την ευθύνη του. Είναι σαφές ότι οι διατάξεις αυτές θα εφαρμοστούν ακριβώς στην περίπτωση της Γαλλίας, που αφήνει εν γνώσει της να συγκεντρώνονται, στη Sangatte και στα περίχωρα, παράνομοι μετανάστες, οι οποίοι προσπαθούν να φθάσουν στη Μεγάλη Βρετανία για να ζητήσουν άσυλο. Όσον αφορά την εν λόγω πρόταση κανονισμού, πολλές τροπολογίες κατέθεσε η ιδιαίτερα ενεργή ομάδα των ευρωπαίων βουλευτών υπέρ της μετανάστευσης της άκρας αριστεράς. Ευτυχώς, οι περισσότερες απορρίφθηκαν. Ωστόσο, εγκρίθηκαν ορισμένες αμφισβητήσιμες τροπολογίες, οι οποίες μας υποχρεώνουν να είμαστε επιφυλακτικοί απέναντι στην έκθεση Marinho."@el8
". We are today examining a proposal for a Council regulation establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an asylum application. The regulation takes over the existing provisions of the Dublin Convention and improves upon them. This receives our approval, because it is the result of a rigorous approach, where the Commission worked in close collaboration with national experts. The fundamental principle has been maintained, whereby the Member State of first entry is responsible for processing the asylum application, but an additional principle has been added: each Member State is answerable to all the others for its actions concerning the entry and residence of third-country nationals and should, in a spirit of solidarity and responsibility, assume the consequences thereof. For example, when illegal immigrants apply for asylum in a Member State although they have previously stayed illegally in another, the latter must process the asylum application and it cannot shirk from this responsibility. These provisions will obviously be applied in the case of France, which is allowing illegal immigrants to gather in Sangatte and the surrounding area, immigrants who then attempt to apply for asylum in Great Britain. Several amendments to this proposal for a regulation were tabled by the highly active group of pro-immigration MEPs of the extreme Left. The majority was fortunately rejected. Some questionable amendments were adopted however, which explains why we had reservations with regard to the Marinho report."@en3
". - (FR) Se nos ha presentado hoy una propuesta de reglamento del Consejo por la que se fijan las condiciones de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo. Este reglamento sustituye a disposiciones existentes en la Convención de Dublín mejorándolas. Le damos nuestro apoyo, ya que es resultado de un planteamiento serio al haber trabajado la Comisión en estrecha colaboración con los expertos nacionales. Se ha mantenido el principio fundamental según el cual el Estado miembro de primera entrada es responsable del tratamiento de la solicitud de asilo, pero se ha añadido un principio corolario: cada Estado miembro es responsable frente a todos los demás de su acción en materia de entrada y de residencia de los nacionales de países terceros, y debe asumir sus consecuencias en un espíritu de solidaridad y leal cooperación. Especialmente, cuando inmigrantes clandestinos soliciten asilo en un Estado miembro, cuando hayan vivido antes de forma irregular en otro, este último debe tratar la demanda de asilo y no puede desentenderse de ello. Se ve bien que esas disposiciones van a aplicarse exactamente en el caso de Francia, que deja a sabiendas aglomerarse, en Sangatte y en los alrededores, a clandestinos que intentan después solicitar asilo en Gran Bretaña. El Grupo muy activo de diputados europeos pro-inmigración de extrema izquierda ha formulado muchas enmiendas a esta propuesta de reglamento. Afortunadamente, la mayoría han sido rechazadas. Sin embargo, se han aprobado algunas enmiendas discutibles, y que motivan nuestra reserva con respecto al informe Marinho."@es12
"Käsittelemme tänään neuvoston asetusehdotusta, joka koskee perusteiden vahvistamista turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määräämiseksi. Asetus on jatkoa Dublinin yleissopimuksen määräyksille ja tuo niihin parannuksia. Kannatamme asetusta, sillä se on valmisteltu kunnolla siten, että komissio on tehnyt tiivistä yhteistyötä kansallisten asiantuntijoiden kanssa. Asetuksessa on säilytetty perusperiaate, jonka mukaan jäsenvaltio, johon turvapaikanhakija on ensimmäisenä tullut, vastaa turvapaikkahakemuksen käsittelystä, mutta siihen on myös lisätty toinen periaate: jokainen jäsenvaltio vastaa kaikille muille jäsenvaltioille toimistaan, jotka liittyvät kolmansien maiden kansalaisten tuloon kyseiseen maahan ja siellä oleskeluun, ja jäsenvaltion on yhteisvastuun ja uskollisen yhteistyön hengessä kannettava näiden toimien seuraukset. Tämä tarkoittaa etenkin sitä, että kun laittomat maahanmuuttajat pyytävät turvapaikkaa jostakin jäsenvaltiosta oleskeltuaan aiemmin laittomasti toisessa jäsenvaltiossa, jälkimmäisen on käsiteltävä turvapaikkahakemus, eikä se voi kiertää vastuutaan. Nämä määräykset tulevat selvästi koskemaan etenkin Ranskaa, joka tietoisesti päästää Sangatteen ja sen lähiseuduille kerääntymään laittomia maahanmuuttajia, jotka pyrkivät sen jälkeen hakemaan turvapaikkaa Isosta-Britanniasta. Äärivasemmiston maahanmuuttoa puoltavien parlamentin jäsenten erittäin aktiivinen ryhmä on esittänyt asetusehdotukseen lukuisia tarkistuksia. Niistä suurin osa on onneksi hylätty. Joitakin kiistanalaisia tarkistuksia on kuitenkin hyväksytty, minkä takia suhtaudumme varauksellisesti Marinhon mietintöön."@fi5
"Oggi ci viene presentata una proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce le condizioni per la determinazione dello Stato membro responsabile di esaminare una domanda d'asilo. Questo regolamento riprende le disposizioni esistenti della convenzione di Dublino e le migliora. Noi l'approviamo in quanto nasce da un'iniziativa seria, con la Commissione che ha lavorato in stretta collaborazione con gli esperti nazionali. Si mantiene il principio fondamentale secondo cui lo Stato membro di primo ingresso è responsabile del trattamento della domanda d'asilo, ma vi si aggiunge un principio come corollario: ogni Stato membro è responsabile rispetto a tutti gli altri della propria azione in materia d'ingresso e di soggiorno dei cittadini dei paesi terzi, e deve assumersene le conseguenze in uno spirito di solidarietà e di cooperazione leale. In particolare, quando alcuni emigrati clandestini presentano domanda d'asilo in uno Stato membro, se in precedenza hanno soggiornato irregolarmente in un altro Stato, quest'ultimo deve trattare la domanda d'asilo e non può sottrarvisi. Si vede benissimo che queste disposizioni si applicheranno esattamente al caso della Francia, che volutamente permette che a Sangatte e dintorni si raccolgano clandestini che poi cercano di presentare domanda d'asilo in Gran Bretagna. Numerosi emendamenti a questa proposta di regolamento sono già stati presentati dall'attivissimo gruppo dei deputati europei favorevoli all'immigrazione di estrema sinistra. La maggior parte è stata per fortuna respinta. Ciò nondimeno, sono passati alcuni discutibili emendamenti e ciò motiva la nostra riserva rispetto alla relazione Marinho."@it9
". We are today examining a proposal for a Council regulation establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an asylum application. The regulation takes over the existing provisions of the Dublin Convention and improves upon them. This receives our approval, because it is the result of a rigorous approach, where the Commission worked in close collaboration with national experts. The fundamental principle has been maintained, whereby the Member State of first entry is responsible for processing the asylum application, but an additional principle has been added: each Member State is answerable to all the others for its actions concerning the entry and residence of third-country nationals and should, in a spirit of solidarity and responsibility, assume the consequences thereof. For example, when illegal immigrants apply for asylum in a Member State although they have previously stayed illegally in another, the latter must process the asylum application and it cannot shirk from this responsibility. These provisions will obviously be applied in the case of France, which is allowing illegal immigrants to gather in Sangatte and the surrounding area, immigrants who then attempt to apply for asylum in Great Britain. Several amendments to this proposal for a regulation were tabled by the highly active group of pro-immigration MEPs of the extreme Left. The majority was fortunately rejected. Some questionable amendments were adopted however, which explains why we had reservations with regard to the Marinho report."@lv10
"Vandaag is ons een voorstel voor een verordening van de Raad voorgelegd tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat door een onderdaan van een derde land bij een van de lidstaten wordt ingediend. Deze verordening dient ter vervanging van de bestaande bepalingen van de Overeenkomst van Dublin en vormt een verbetering. Wij kunnen ons in deze verordening vinden omdat ze tot stand is gekomen na grondige werkzaamheden, waarbij de Commissie nauw heeft samengewerkt met nationale deskundigen. Een zeer belangrijk beginsel is gehandhaafd, namelijk het feit dat de lidstaat van eerste binnenkomst verantwoordelijk is voor de afhandeling van het asielverzoek. Maar er is ook een nieuw beginsel toegevoegd, dat logischerwijze voortvloeit uit het andere: elke lidstaat is tegenover alle andere lidstaten verantwoordelijk voor de wijze waarop hij binnenkomende onderdanen van derde landen behandelt en moet daarvan in een geest van solidariteit en verantwoordelijkheid de gevolgen inzake asiel dragen. Als bijvoorbeeld een illegaal asiel aanvraagt in een lidstaat nadat hij eerder al illegaal in een andere lidstaat heeft verbleven, dan moet die laatste lidstaat het asielverzoek in behandeling nemen en mag hij zich hier niet aan onttrekken. Het behoeft geen betoog dat deze bepalingen met name van toepassing zijn voor Frankrijk, dat bewust illegalen die asiel willen aanvragen in Groot-Brittannië, laat samenkomen in Sangatte en omstreken. De zeer actieve groep van extreem-linkse afgevaardigden die voorstander van immigratie zijn, heeft veel amendementen op dit voorstel voor een verordening ingediend. Gelukkig zijn de meeste amendementen verworpen. Sommige discutabele amendementen zijn evenwel aangenomen en daarom hebben wij ons terughoudend opgesteld ten opzichte van het verslag-Marinho."@nl2
"Hoje foi-nos apresentada uma proposta de regulamento do Conselho que estabelece os critérios e mecanismos de determinação do Estado-Membro responsável pela análise de um pedido de asilo. O presente regulamento toma como ponto de partida as disposições existentes da convenção de Dublin e melhora-as. Aprovamo-lo, pois é o resultado de uma posição séria, dado que a Comissão trabalhou em estreita colaboração com os peritos nacionais. Mantém-se o princípio fundamental segundo o qual o Estado-Membro de entrada é responsável pelo tratamento do pedido de asilo, mas acrescentou-se um princípio corolário: todos os Estados-Membros são responsáveis perante todos os outros pela sua actuação em matéria de autorizações de entrada para fixação de residência a nacionais dos países terceiros e deverá, num espírito de solidariedade e de cooperação leal, assumir as consequências em matéria de asilo daí decorrentes. Em especial, quando imigrantes clandestinos requerem asilo num determinado Estado-Membro, ainda que tenham residido ilegalmente num outro, este último deve tratar do pedido de asilo e não pode demitir-se das suas responsabilidades. Vemos claramente que estas disposições se aplicam exactamente ao caso de França, que permite, com conhecimento de causa, que o número de clandestinos aumente, em Sangatte e nas imediações, clandestinos esses que procuram em seguida apresentar o pedido de asilo no Reino Unido. O grupo dos deputados europeus pro-imigração de extrema-esquerda, um grupo extremamente activo, apresentou várias alterações a esta proposta de regulamento. Felizmente, a maior parte foram rejeitadas. Todavia, algumas alterações que são discutíveis foram aprovadas, o que nos leva a ter as nossas reservas relativamente ao relatório Marinho."@pt11
"Ett förslag till rådets förordning om fastställande av kriterierna för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan har i dag lagts fram för oss. Denna förordning fortsätter i samma anda som de befintliga bestämmelserna i Dublinkonventionen, genom att den förbättrar dessa. Vi samtycker till förordningen, eftersom den är resultatet av ett seriöst tillvägagångssätt, och eftersom kommissionen har arbetat i nära samarbete med nationella experter. Den grundläggande princip bevaras enligt vilken den medlemsstat som först tar emot en flykting ansvarar för prövningen av asylansökan, men en följdprincip läggs till: varje medlemsstat är ansvarig gentemot alla övriga medlemsstater för sina åtgärder i fråga om inträde och vistelse för medborgare från tredje land, och måste ta på sig följderna i en anda med solidaritet och lojalt samarbete. I synnerhet när illegala invandrare ansöker om asyl i en medlemsstat, trots att de tidigare har uppehållit sig olagligt i en annan medlemsstat, måste den senare pröva asylansökan, och kan inte avsäga sig ansvaret för detta. Det är mycket tydligt att dessa bestämmelser exakt kommer att gälla Frankrike, som avsiktligt låter sig överhopas av illegala flyktingar i Sangatte och dess omnejd, som sedan försöker ansöka om asyl i Storbritannien. Den mycket aktiva grupp med europeiska ledamöter från extremvänstern som förespråkar immigration har lagt fram flera förslag till förordning. Merparten av dessa har som tur är förkastats. Några omtvistliga ändringsförslag har dock röstats igenom, vilket är orsaken till våra förbehåll i fråga om Marinhobetänkandet."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph