Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-04-09-Speech-2-062"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20020409.3.2-062"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete! Ich möchte mich im Namen der Kommission ganz kurz für die zahlreichen Beiträge, Bemerkungen und Anregungen zu dieser Diskussion bedanken. In Bezug auf die einzelnen Fragen, die die Berichterstatter der einzelnen Ausschüsse gestellt haben, möchte ich anregen, dass diese Fragen auch mit meinen Kollegen in den Ausschüssen diskutiert werden. Wir haben ein neues Verfahren für die gemeinsame Arbeit an der Prioritätensetzung für das jeweils nächste Jahr vereinbart, und in diesem Rahmen sollen nun in den Monaten April und Mai auch viele bilaterale Diskussionen zwischen den zuständigen Ausschüssen und den Kommissaren stattfinden. Wenn man über die Prioritäten für ein nächstes Jahr redet, dann muss man natürlich auch die Erfahrungen aus den vergangenen Jahren miteinbeziehen. An den anderen Fragen und Aufforderungen in den Berichten wird die Kommission in den nächsten Monaten natürlich arbeiten und im Bericht über diese Arbeit berichten. Es hat sich in der Tat gezeigt, dass diese Diskussion viel stärker als in der Vergangenheit auch strukturellen Fragen der Haushaltsausführung, der Haushaltsdurchführung und auch der Zuverlässigkeitsprüfung gewidmet war. Diese Fragen werden in den nächsten Monaten wohl auch die gemeinsame Diskussion mitprägen. Hinsichtlich der Frage der DAS-Methode des Rechnungshofes sind wir selbstverständlich auch bereit, diesem Konzept und der Idee des stärker nachzugehen, um eine stärkere Abstimmung zwischen den Prüfungen, die die Kommission durch den durchführt, und dem Rechnungshof zu verbessern. Hinsichtlich der Frage der Erweiterung hat die doch große Verzögerung bei dem landwirtschaftlichen Programm gezeigt, dass es manchmal eben notwendig ist, den Kontrollanforderungen Vorrang zu gewähren. Dies hat auch eine sehr starke Umstellung seitens der Beitrittsländer erfordert, in denen jetzt sukzessive die einzelnen Zahlstellen akkreditiert werden. Wir hoffen, dass dann in diesem Jahr auch die Auszahlung an die Landwirte beginnen kann. Ich darf mich nochmals beim Berichterstatter, Herrn McCartin, bei den anderen Berichterstattern und beim gesamten Ausschuss für Haushaltskontrolle für die Arbeit und für die Entlastungsempfehlung bedanken."@de7
lpv:translated text
"Hr. formand, ærede medlemmer, jeg vil gerne på Kommissionens vegne kort takke for de talrige indlæg, bemærkninger og forslag til denne diskussion. Med hensyn til de enkelte spørgsmål, som ordførerne for de enkelte udvalg har stillet, vil jeg gerne opfordre til, at disse spørgsmål også bliver diskuteret med mine kolleger i udvalgene. Vi har aftalt en ny procedure for det fælles arbejde med at fastsætte prioriteringer for det kommende år, og inden for denne ramme skal der nu i april og maj også finde mange bilaterale diskussioner sted mellem de ansvarlige udvalg og kommissærerne. Når man taler om prioriteringer for et nyt år, må man naturligvis også inddrage erfaringerne fra de forløbne år. De andre spørgsmål og opfordringer i betænkningerne vil Kommissionen naturligvis arbejde med i de næste måneder og berette om dette arbejde i opfølgningsrapporten. Det har vist sig, at denne diskussion i langt højere grad end tidligere også omhandlede strukturelle spørgsmål om gennemførelsen af budgettet og revisionserklæringen. Disse spørgsmål vil nok også komme til at præge den fælles diskussion i de kommende måneder. Med hensyn til spørgsmålet om Revisionsrettens DAS-metode er vi naturligvis også villige til at gennemgå dette koncept og idéen med nærmere for at forbedre afstemningen mellem de revisioner, som Kommissionen gennemfører på stedet gennem og Revisionsretten. Med hensyn til spørgsmålet om udvidelsen har den store forsinkelse af landbrugsprogrammet vist, at det nogle gange simpelthen er nødvendigt at prioritere kontrolkravene højest. Det har også krævet en meget stor omstilling fra ansøgerlandenes side, hvor man nu successivt akkrediterer de enkelte udbetalende organer. Vi håber, at udbetalingen til landmændene kan begynde i indeværende år. Jeg vil gerne endnu en gang takke ordføreren, hr. McCartin, de andre ordførere og hele Budgetkontroludvalget for deres arbejde og for dechargeanbefalingen."@da1
". Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, θα ήθελα να ευχαριστήσω με δυο λόγια εξ ονόματος της Επιτροπής για τις πολλές παρατηρήσεις και παροτρύνσεις της σημερινής συζήτησης. Σχετικά με τις επιμέρους ερωτήσεις που έθεσαν οι εισηγητές των διαφόρων επιτροπών, θα ήθελα να προτείνω να συζητηθούν οι ερωτήσεις αυτές και με τους συναδέλφους μου στις επιτροπές. Έχουμε συμφωνήσει σε μία νέα διαδικασία για την κοινή εργασία του ορισμού προτεραιοτήτων για το εκάστοτε προσεχές έτος και, σε αυτό το πλαίσιο, πρόκειται τώρα να γίνουν τον Απρίλιο και τον Μάιο πολλοί διμερείς διάλογοι μεταξύ των αρμοδίων επιτροπών και των επιτρόπων. Όταν μιλάει κανείς για τις προτεραιότητες ενός προσεχούς έτους, πρέπει φυσικά να λαμβάνει υπόψη και τις εμπειρίες των περασμένων ετών. Φυσικά, η Επιτροπή θα επεξεργασθεί κατά τους επόμενους μήνες τις ιδέες και τα ερωτήματα που περιλαμβάνουν οι εκθέσεις και θα αναφερθεί σε αυτές τις εργασίες της στην έκθεση παρακολούθησης. Στην πράξη φάνηκε ότι αυτή η συζήτηση αφιερώθηκε σε πολύ μεγαλύτερο μέτρο από ό,τι στο παρελθόν και σε διαρθρωτικά θέματα της εκπόνησης και της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, αλλά και του ελέγχου αξιοπιστίας. Τα ζητήματα αυτά προφανώς θα είναι από εκείνα που θα επικρατήσουν και στην κοινή συζήτηση κατά τους επόμενους μήνες. Σχετικά με το θέμα της μεθόδου χορήγησης δήλωσης αξιοπιστίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, φυσικά είμαστε κι εμείς διατεθειμένοι να προσανατολιστούμε περισσότερο προς την ιδέα του προκειμένου να επιτύχουμε μεγαλύτερη συμφωνία μεταξύ των ελέγχων που διεξάγει επί τόπου η Επιτροπή μέσω της και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ως προς το ζήτημα της διεύρυνσης, η καθυστέρηση του γεωργικού προγράμματος, που είναι βέβαια μεγάλη, έδειξε ότι μερικές φορές είναι αναγκαίο να δοθεί προτεραιότητα στους απαιτούμενους ελέγχους. Τούτο κατέστησε, επίσης, αναγκαία μια πολύ μεγάλη προσαρμογή από την πλευρά των υπό ένταξη χωρών, στις οποίες τώρα πιστοδοτούνται προοδευτικά οι επιμέρους πάγιες προκαταβολές. Ελπίζουμε ότι έτσι θα μπορέσουν να αρχίσουν πραγματικά αυτόν τον χρόνο οι πληρωμές προς τους αγρότες. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω άλλη μια φορά τον εισηγητή κ. McCartin, τους υπόλοιπους εισηγητές και ολόκληρη την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού για την εργασία τους και για τη σύσταση χορήγησης απαλλαγής."@el8
". Mr President, ladies and gentlemen, I would like, on behalf of the Commission, to thank you very briefly for your many contributions, observations and suggestions during this discussion. I would like to suggest that the specific questions raised by the rapporteurs of the individual committees should also be discussed in those committees with my colleagues. We have agreed a new procedure for working together on setting priorities for next year, in which context, during April and May, there are to be many bilateral discussions between the relevant committees and the Commissioners. When talking about the priorities for the forthcoming year, one must also, of course, draw on the experience of past years. The Commission will of course, in the coming months, be working on the other issues and demands raised in the reports and will give an account of this work in the follow-up report. We have indeed seen that these discussions have, much more than in the past, focused on structural issues in budget management and implementation, and also on reliability testing. These issues will no doubt leave their mark on joint discussions in the coming months. As regards the methods used by the Court of Auditors to produce a Statement of Assurance, it goes without saying that we are prepared to look deeper into this concept and the idea of a single audit, in order to enhance and improve the coordination between the Court of Auditors and the checks carried out on the spot by the Internal Audit Service on behalf of the Commission. Turning to enlargement, the admittedly great delay in the agricultural programme has shown that it is sometimes necessary to give priority to the requirements of monitoring. This has necessitated great restructuring on the part of the candidate countries in which the individual paying agencies are now gradually being accredited. We hope that this year will then see the start of disbursements to the farmers. Let me again thank the rapporteur, Mr McCartin, the other rapporteurs, and the whole Committee on Budgetary Control for their work and for their recommendation that discharge be given."@en3
". – (DE) Señor Presidente, Señorías, quiero expresar muy brevemente mi agradecimiento en nombre de la Comisión por las numerosas aportaciones, observaciones y sugerencias realizadas en este debate. En lo referente a las cuestiones concretas que han planteado los ponentes de las diversas comisiones, quiero sugerir que se discutan también con mis colegas en las comisiones. Hemos acordado un nuevo procedimiento para el trabajo común a la hora de determinar las prioridades para el año siguiente y en este marco deberán tener lugar en los meses de abril y mayo también muchos debates bilaterales entre las comisiones competentes y los Comisarios. Y si se habla de las prioridades para el próximo año entonces también hay que incluir las experiencias de los años pasados. La Comisión se ocupará naturalmente durante los próximos meses de las otras cuestiones y exigencias planteadas en los informes e informará sobre este trabajo en el informe . Se ha mostrado de hecho que este debate se ha centrado mucho más intensamente que en el pasado en cuestiones estructurales de la gestión presupuestaria y del control de garantía. Estos temas van a acuñar sin duda durante los próximos meses también el debate conjunto. En lo referente a la cuestión del método DAS del Tribunal de Cuentas por supuesto estamos dispuestos a seguir más intensamente este concepto y la idea de las para lograr una mejor coordinación entre los controles que la Comisión realiza a través del y los realizados por el Tribunal de Cuentas. En lo referente a la cuestión de la ampliación, el gran retraso en el programa agrícola ha mostrado que a veces es necesario conceder preferencia a las exigencias de control. Esto ha exigido también una fuerte adaptación por parte de los países candidatos, en los que se acreditan ahora sucesivamente las diversas oficinas de pagos. Esperamos que se puedan iniciar los pagos a los agricultores este año. Me permito felicitar de nuevo al ponente, Sr. McCartin, a los otros ponentes y a la totalidad de la Comisión de Control Presupuestario por el trabajo realizado y por la recomendación de aprobación de la gestión."@es12
". Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, kiitän komission puolesta aivan lyhyesti tämän keskustelun lukuisista puheenvuoroista, huomautuksista ja aloitteista. Haluaisin kannustaa teitä keskustelemaan yksittäisistä kysymyksistä, joita valiokuntien esittelijät ovat esittäneet, valiokunnissa myös kollegoideni kanssa. Olemme sopineet uudesta menettelystä, joka koskee seuraavan vuoden painopisteiden asettamiseksi tehtävää yhteistyötä, ja sen yhteydessä käydään nyt huhti- ja toukokuussa useita kahdenvälisiä keskusteluja asiasta vastaavien valiokuntien ja komission jäsenten välillä. Kun puhutaan seuraavan vuoden painopisteistä, on tietysti otettava huomioon edellisten vuosien kokemukset. Komissio käsittelee tietysti mietintöjen muita kysymyksiä ja vaatimuksia lähikuukausina ja kertoo tästä työstä seurantakertomuksessa. Todellakin on osoittautunut, että keskustelu on koskenut entistä enemmän myös talousarvion toteuttamisen rakenteellisia kysymyksiä ja tarkastuslausuman antamista. Nämä kysymykset leimaavat lähikuukausina varmasti myös yhteistä keskustelua. Olemme tietysti valmiita noudattamaan tätä lähestymistapaa ja yhden tarkastuksen periaatetta myös tilintarkastustuomioistuimen DAS-menettelyssä, jotta komission sisäisen tarkastuksen osaston itse paikalla tekemien tarkastusten ja tilintarkastustuomioistuimen tarkastusten yhteensovittaminen paranisi. Laajentumiseen liittyvän maatalousohjelman paha viivästyminen on osoittanut, että usein on tarpeen asettaa valvontavaatimukset etusijalle. Se on vaatinut erittäin suurta muutosta ehdokasvaltioissa, joissa valtuutetaan parhaillaan vähitellen yksittäisiä maksajavirastoja. Me toivomme, että myös tukien maksaminen maanviljelijöille voi alkaa tänä vuonna. Kiitän vielä kerran esittelijä McCartinia, muita esittelijöitä ja koko talousarvion valvontavaliokuntaa heidän tekemästään työstä ja vastuuvapauden myöntämistä koskevasta suosituksesta."@fi5
"Monsieur le Président, très honorables députés, je voudrais rapidement vous remercier, au nom de la Commission, pour les nombreuses contributions, remarques et suggestions que vous avez apportées à cette discussion. À la suite des questions particulières posées par les rapporteurs de chaque commission, je voudrais suggérer que ces questions fassent également l’objet de discussions, avec mes collègues, en commission. Nous nous sommes mis d’accord sur une nouvelle procédure dans le cadre du travail commun pour la fixation des priorités pour l’année suivante, et dans ce cadre, de nombreuses discussions bilatérales auront lieu aux mois d’avril et de mai entre les commissions et les commissaires concernés. Lorsque l’on parle de priorités pour l’année à venir, il faut naturellement tirer les expériences des années passées. La Commission va travailler, dans les mois à venir, sur les autres questions et exigences contenues dans les rapports et fera état de ses travaux dans le rapport de suivi. Nous avons en effet constaté que cette discussion était beaucoup plus consacrée que par le passé à des questions d’ordre structurel sur la réalisation du budget, l’exécution du budget, mais également sur des tests de fiabilité. Ces questions marqueront également la discussion commune dans les mois à venir. En ce qui concerne la question de la déclaration d’assurance de la Cour des comptes, nous sommes naturellement prêts à mieux suivre ce concept et l’idée d'audits uniques afin d’améliorer la concordance entre les contrôles effectués sur-le-champ par la Commission par le biais du service d'audit interne et ceux de la Cour des comptes. En ce qui concerne la question de l’élargissement, les retards importants pour le programme agricole montre qu’il est tout de même parfois nécessaire de donner dès le départ priorité aux exigences de contrôle. Cela a demandé de très gros changements dans les façons de faire des pays candidats dans lesquels les différentes entités chargées du paiement vont maintenant successivement être accréditées. Nous espérons que la distribution des aides aux agriculteurs pourra également commencer dès cette année. Je souhaiterais encore une fois remercier le rapporteur, M. McCartin, ainsi que les autres rapporteurs et toute la commission du contrôle budgétaire pour le travail qu’ils ont fourni et pour la proposition de décharge qu’ils ont émise."@fr6
". Signor Presidente, onorevoli deputati, a nome della Commissione vorrei esprimere un brevissimo ringraziamento per i numerosi contributi, osservazioni e stimoli forniti a questo dibattito. Per quanto riguarda le singole domande poste dai relatori delle varie commissioni parlamentari suggerisco che tali domande vengano affrontate anche con i miei colleghi in seno alle commissioni. Abbiamo concordato una nuova procedura per il lavoro comune di definizione delle priorità per il prossimo anno e in tale contesto, nei mesi di aprile e maggio, sono previste numerose discussioni bilaterali fra le commissioni e i Commissari competenti. Parlando delle priorità per il prossimo anno non si può certo fare a meno di esaminare anche le esperienze tratte dagli anni precedenti. Nei prossimi mesi la Commissione si occuperà ovviamente delle ulteriori questioni e richieste poste nelle relazioni e riferiremo in merito nella relazione di su questo lavoro. Effettivamente si può constatare come questo dibattito sia stato dedicato in misura molto maggiore rispetto al passato anche a problemi strutturali di gestione ed esecuzione del bilancio, nonché alla verifica dell'affidabilità. Queste tematiche continueranno sicuramente a improntare la discussione comune anche nei prossimi mesi. Per quanto riguarda la metodologia DAS adottata dalla Corte dei conti siamo ovviamente disponibili a dare maggior seguito a questa impostazione così come all'idea del al fine di migliorare il grado di corrispondenza fra le verifiche effettuate dalla Commissione attraverso il servizio di interno e quelle della Corte dei conti. Per ciò che concerne la questione dell'ampliamento, i lunghi ritardi sul fronte del programma agricolo hanno dimostrato come sia talvolta necessario dare la priorità alle esigenze di controllo. Ciò ha comportato altresì l'esigenza di una vasta riorganizzazione da parte dei paesi candidati nei quali vengono ora accreditati successivamente i singoli organismi pagatori. Ci auguriamo che nel corso di quest'anno si possa dare l'avvio all'erogazione dei fondi agli agricoltori. Vorrei ringraziare ancora una volta il relatore, onorevole McCartin, gli altri relatori e l'intera commissione per il controllo dei bilanci per il lavoro svolto e per la raccomandazione di concedere il discarico."@it9,9
". Mr President, ladies and gentlemen, I would like, on behalf of the Commission, to thank you very briefly for your many contributions, observations and suggestions during this discussion. I would like to suggest that the specific questions raised by the rapporteurs of the individual committees should also be discussed in those committees with my colleagues. We have agreed a new procedure for working together on setting priorities for next year, in which context, during April and May, there are to be many bilateral discussions between the relevant committees and the Commissioners. When talking about the priorities for the forthcoming year, one must also, of course, draw on the experience of past years. The Commission will of course, in the coming months, be working on the other issues and demands raised in the reports and will give an account of this work in the follow-up report. We have indeed seen that these discussions have, much more than in the past, focused on structural issues in budget management and implementation, and also on reliability testing. These issues will no doubt leave their mark on joint discussions in the coming months. As regards the methods used by the Court of Auditors to produce a Statement of Assurance, it goes without saying that we are prepared to look deeper into this concept and the idea of a single audit, in order to enhance and improve the coordination between the Court of Auditors and the checks carried out on the spot by the Internal Audit Service on behalf of the Commission. Turning to enlargement, the admittedly great delay in the agricultural programme has shown that it is sometimes necessary to give priority to the requirements of monitoring. This has necessitated great restructuring on the part of the candidate countries in which the individual paying agencies are now gradually being accredited. We hope that this year will then see the start of disbursements to the farmers. Let me again thank the rapporteur, Mr McCartin, the other rapporteurs, and the whole Committee on Budgetary Control for their work and for their recommendation that discharge be given."@lv10
". Mijnheer de Voorzitter, geachte afgevaardigden, namens de Commissie wil ik heel kort ingaan op de bijdragen, opmerkingen en suggesties die in deze discussie naar voren zijn gekomen. Met betrekking tot de vragen die de rapporteurs van de verschillende commissies hebben gesteld, zou ik willen voorstellen deze vragen ook in de commissies met mijn collega’s uit de Commissie te bespreken. We hebben een nieuwe procedure voor het gemeenschappelijke werk aan de prioriteitenstelling voor het volgende jaar vastgesteld, en in dit kader dienen nu in de maanden april en mei ook vele bilaterale discussies tussen de bevoegde commissies en de commissarissen plaats te vinden. Als we over de prioriteiten voor het volgend jaar spreken, mogen we natuurlijk de ervaringen van de voorafgaande jaren niet buiten beschouwing laten. In de komende maanden zal de Commissie zich uiteraard buigen over de andere vragen en wensen die in de rapporten te berde zijn gebracht, en zij zal daarover in het follow up-verslag rapporteren. Inderdaad is gebleken dat deze discussie veel sterker dan in het verleden werd bepaald door zaken als de uitvoering van de begroting en de betrouwbaarheidscontrole. Deze kwesties zullen de komende maanden vast ook hun stempel drukken op de gemeenschappelijke discussie. Wat betreft de DAS-methode van de Europese Rekenkamer zijn wij uiteraard ook bereid om het concept en het idee van de meer te volgen teneinde een betere afstemming te bewerkstelligen tussen de Rekenkamer en de controles die de Commissie ter plekke via de uitvoert. Wat betreft de uitbreiding: de tenuitvoerlegging van het landbouwprogramma heeft grote vertraging opgelopen, maar soms is het nu eenmaal noodzakelijk om voorrang te verlenen aan controle. Dat heeft ook veel aanpassing gevergd van de kandidaat-lidstaten, waar nu één voor één de verschillende betaalkantoren worden geaccrediteerd. Wij hopen dat dit jaar de uitbetaling aan de boeren een aanvang kan nemen. Nogmaals wil ik rapporteur McCartin en de overige rapporteurs bedanken voor de begrotingscontrole en hun aanbeveling tot kwijting."@nl2
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, queria rapidamente agradecer-vos, em nome da Comissão, as numerosas intervenções, observações e sugestões feitas no presente debate. Relativamente às várias questões colocadas pelos relatores das diversas comissões, queria sugerir que as mesmas sejam discutidas também com os meus colegas, em sede das comissões. Acordámos um novo procedimento para o trabalho comum da definição de prioridades respectivamente para o ano seguinte e, nesse quadro, haverá também agora muitos debates bilaterais, nos meses de Abril e Maio, entre as comissões e os Comissários responsáveis. Ao falar das prioridades para o ano que se segue, importa naturalmente ter também em conta a experiência dos anos precedentes. A Comissão vai obviamente trabalhar sobre as demais questões e sugestões nos próximos meses e dar conta desses trabalhos no relatório de acompanhamento. Revelou-se, de facto, que este debate incidiu muito mais fortemente do que no passado sobre questões de carácter estrutural da execução orçamental, da realização do orçamento e também do exame de fiabilidade. Certamente que estas questões vão também marcar o debate conjunto nos próximos meses. Relativamente ao tema do método do Tribunal de Contas em matéria de declaração de fiabilidade, também estamos naturalmente disponíveis para explorar mais a fundo esse modelo e a ideia do parecer individualizado, visando aperfeiçoar a consonância entre os exames promovidos pela Comissão através do Serviço de Auditoria Interna e o Tribunal de Contas. Quanto ao tema do alargamento, o atraso realmente importante que se verifica no programa para a agricultura veio revelar que, por vezes, é necessário dar prioridade às exigências de controlo. Isto exigiu também uma fortíssima reorientação da parte dos países candidatos, nos quais se está agora a proceder de forma sucessiva à pré-qualificação dos vários postos de pagamento. Esperamos que se possa iniciar este ano o pagamento aos agricultores. Quero agradecer mais uma vez ao relator, senhor deputado McCartin, aos outros relatores e a toda a Comissão do Controlo Orçamental, pelo trabalho que realizaram e pela recomendação da aprovação da quitação."@pt11
"Herr talman, högt ärade ledamöter! Jag vill på kommissionens vägnar helt kort tacka för det stora antalet bidrag, kommentarer och impulser till diskussionen. Jag vill också föreslå att de detaljfrågor som de enskilda utskotten har ställt även diskuteras med mina kolleger i utskotten. Vi har ett nytt förfarande för det gemensamma arbetet med att besluta om prioriteringar för det kommande året i fråga, och inom denna ram skall många bilaterala diskussioner föras under april och maj mellan de ansvariga utskotten och kommissionärerna. När man talar om prioriteringarna för det kommande året måste man givetvis även ta hänsyn till erfarenheterna från de år som har gått. Övriga frågor och uppmaningar i betänkandena kommer kommissionen naturligtvis att behandla under de kommande månaderna och informera om detta i uppföljningsrapporten. Det visade sig faktiskt att diskussionen blev mycket starkare än de tidigare som handlade om strukturella frågor i budgetutförandet, genomförandet av budgeten och tillförlitlighetsprövningen. Dessa frågor kommer sannolikt även att prägla den gemensamma diskussionen under de kommande månaderna. När det gäller frågan om metoden för revisionsrättens revisionsförklaring är vi givetvis beredda att mer ingående rätta oss efter konceptet och idén med för att få en starkare samordning mellan revisionsrättens granskningar och de granskningar som kommissionen genomför genom . I fråga om utvidgningen har den mycket omfattande fördröjningen av jordbruksprogrammet visat att det ibland helt enkelt krävs prioritering av kontrollen. Detta har också krävt en mycket stor omställning i kandidatländerna, där de enskilda betalningsställena nu ackrediteras successivt. Vi hoppas att även utbetalningarna till bönderna skall kunna komma i gång i år. Låt mig ännu en gång tacka föredragande McCartin, övriga föredraganden och hela budgetkontrollutskottet för arbetet och rekommendationerna att bevilja ansvarsfrihet."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"on the spot"13,12,7,11
"single audits"13,1,2,12,7

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph