Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-04-08-Speech-1-126"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20020408.9.1-126"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident, Herr Kommissar! Ich begrüße die Vorschläge der Kommission, und ich unterstütze auch den Berichterstatter sowie den Bericht, wie er im Ausschuss abgestimmt wurde. Ich finde jedoch die Abänderungsanträge, die von Seiten der Grünen und anderen eingebracht worden sind, absolut inakzeptabel und kontraproduktiv. Sie würden bei einer Annahme zur Ablehnung des gesamten Berichts führen, weshalb ich hoffe, dass der ursprüngliche Bericht und die Vorschläge der Kommission unterstützt werden. Ich sage Ihnen auch in einigen Punkten, warum: Sie als Grüne wollen den Familienbegriff weitestmöglich ausdehnen, weit über die Kernfamilie hinaus bis hin zu de facto Familienmitgliedern und Freunden. Damit würden Sie lediglich die Zuwanderung fördern. Hier geht es aber um Hilfe für Flüchtlinge. Sie wollen auch eine Wahlmöglichkeit für die Asylbewerber einführen, die quasi selbst entscheiden können, in welchem Mitgliedstaat das Verfahren abgewickelt werden sollte. Sie verstoßen damit gegen das Prinzip des Erstkontaktlandes und der Lastenteilung, die wir indirekt erreichen können, und Sie würden in letzter Konsequenz die Situation in den Ländern verschärfen, die ohnehin schon mit den größten Problemen bei der Integration zu kämpfen haben. Auch wollen Sie die Instrumente, die die Kommission und der Berichterstatter zur Missbrauchsbekämpfung vorsehen, streichen, wenn es um gefälschte oder ungültige Dokumente, um abgelaufene Visa oder dergleichen mehr geht. Damit würden Sie den Missbrauch nicht nur akzeptieren, sondern sogar fördern und damit auch den Bruch bestehender Rechtsnormen fördern. Das würden wir in keinem Fall akzeptieren. Wenn Sie dann auch noch alle Rechtsmittel mit aufschiebender Wirkung versehen wollen, dann würden Sie damit rasche, sichere Entscheidungen und gute Lösungen verhindern. Ich kann Ihnen hier, so wie im Ausschuss, noch einmal definitiv sagen, dass wir, die EVP-Fraktion, die Vorschläge der Kommission und des Berichterstatters unterstützen. Sollten aber Ihre Abänderungsanträge oder nur einer davon eine Mehrheit erhalten, dann wollen wir den gesamten Bericht ablehnen."@de7
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, hr. kommissær, jeg bifalder Kommissionens forslag, og jeg støtter også ordføreren samt betænkningen i den udgave, der blev holdt afstemning om i udvalget. Men jeg mener, at de ændringsforslag, der er stillet af De Grønne med flere, er absolut uacceptable og kontraproduktive. Hvis de blev vedtaget, ville det resultere i, at hele betænkningen ville blive forkastet, og derfor håber jeg, at der er opbakning til den oprindelige betænkning og Kommissionens forslag. Jeg vil også gerne forklare Dem, hvorfor der er visse punkter, jeg ikke kan acceptere. De Grønne ønsker, at familiebegrebet skal udvides så meget som muligt, så det rækker langt ud over kernefamilien og faktisk kommer til at omfatte familiemedlemmer og venner. Dermed ville De Grønne udelukkende fremme indvandring. Men her handler det om hjælp til flygtninge. De vil også indføre en valgmulighed for asylansøgere, så de stort set selv kan afgøre, i hvilken medlemsstat sagen skal behandles. De tilsidesætter dermed princippet om det land, som ansøgerne får kontakt med først, og fordelingen af byrder, som vi indirekte kan opnå, og det ville i sidste ende få den konsekvens, at situationen ville blive skærpet i de lande, der allerede i forvejen kæmper med de største integrationsproblemer. De vil også annullere de instrumenter, som Kommissionen og ordføreren har fastlagt, og som skal forhindre misbrug, når det drejer sig om falske eller ugyldige papirer, om visa eller lignende, der er udløbet. På den måde accepterer De ikke blot, at der sker misbrug, men De fremmer det også, og dermed fremmer De også, at den nuværende lovgivning bliver overtrådt. Det vil vi under ingen omstændigheder acceptere. Når De så oven i købet vil have, at alle retsmidler skal have opsættende virkning, forhindrer De dermed hurtige og sikre afgørelser samt gode løsninger. Jeg vil endnu en gang - ligesom i udvalget - definitivt sige til Dem, at vi, PPE-DE-Gruppen, støtter Kommissionens og ordførerens forslag. Men hvis der er flertal for Deres ændringsforslag eller for bare ét af dem, vil vi forkaste hele betænkningen."@da1
". Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, χαιρετίζω τις προτάσεις της Επιτροπής και υποστηρίζω και τον εισηγητή και την έκθεση, έτσι όπως η τελευταία ψηφίστηκε από την κοινοβουλευτική επιτροπή. Ωστόσο, θεωρώ ότι οι τροπολογίες που υπέβαλε η Ομάδα των Πρασίνων και άλλες είναι εντελώς απαράδεκτες και μη πρακτικές. Αν γίνουν αποδεκτές, αυτό θα έχει ως συνέπεια την απόρριψη ολόκληρης της έκθεσης. Για αυτό ελπίζω ότι η αρχική απόδοση της έκθεσης και οι προτάσεις της Επιτροπής θα τύχουν υποστήριξης. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Ως μέλη της Ομάδας των Πρασίνων, επιθυμείτε να επεκτείνετε την έννοια του όρου “οικογένεια” όσο το δυνατόν περισσότερο και να συμπεριλάβετε σε αυτή, πέρα από τα στενά μέλη της, τους εκ των πραγμάτων συγγενείς και φίλους. Έτσι θα ενισχύσετε μόνο τη μετανάστευση. Το θέμα μας όμως είναι η παροχή βοήθειας στους πρόσφυγες. Θέλετε επίσης να προσφέρετε μια δυνατότητα επιλογής στους αιτούντες άσυλο, βάσει της οποίας, οι τελευταίοι θα μπορούν ουσιαστικά να αποφασίζουν οι ίδιοι σε ποιο κράτος μπορεί να τεθεί σε κίνηση η διαδικασία για τη χορήγηση ασύλου. Έτσι παραβιάζετε την αρχή του κράτους της πρώτης επαφής και της κατανομής των ευθυνών, που επιθυμούμε να καθιερώσουμε εμμέσως, και θα οξύνετε τελικά την κατάσταση στα κράτη που ούτως ή άλλως αντιμετωπίζουν ήδη σοβαρότατα προβλήματα σε σχέση με την ένταξη των αιτούντων. Επιδιώκετε επίσης την κατάργηση των μέσων που προβλέπουν η Επιτροπή και ο εισηγητής για την καταπολέμηση της κατάχρησης των διαδικασιών ασύλου, στις περιπτώσεις που υποβάλλονται πλαστογραφημένα ή άκυρα έγγραφα, θεωρήσεις που έχουν λήξει και ούτω καθεξής. Έτσι δεν αποδέχεστε μόνο τις καταχρήσεις, αλλά τις ενθαρρύνετε μάλιστα, ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο και την παραβίαση των ισχυουσών νομικών διατάξεων. Αυτό δεν θα το αποδεχτούμε σε καμία περίπτωση. Εξάλλου, η επιθυμία σας να προσδώσετε σε όλα τα ένδικα μέσα ανασταλτικό χαρακτήρα παρεμποδίζει τη λήψη ταχύτατων και αξιόπιστων αποφάσεων και την ανεύρεση αποτελεσματικών λύσεων. Επαναλαμβάνω για μια και τελευταία φορά, όπως και στην κοινοβουλευτική επιτροπή, ότι η Ομάδα του ΕΛΚ υποστηρίζει τις προτάσεις της Επιτροπής και του εισηγητή. Αν όμως οι τροπολογίες σας, ή έστω και μια από αυτές, υποστηριχθούν από την πλειοψηφία, θα απορρίψουμε ολόκληρη την έκθεση."@el8
"Mr President, Commissioner, I welcome the Commission proposals and support the rapporteur and the report as it was voted on in the committee. However, I find the amendments tabled by the Greens and others absolutely unacceptable and counterproductive. If accepted, they would bring about the rejection of the whole report, and so I hope that it will be the original report that will be supported, with the Commission proposals. I will also tell you why in a few points: You Greens want to extend the concept of the family as far as it will go, far beyond the nuclear family and to the point of including de facto family members and friends. By doing this, you will only promote immigration. What this is about is help for refugees. You also want to introduce options for applicants for asylum, so that they will be able, as it were, to decide for themselves in which Member State the procedure is to be dealt with. By this, you are offending against the principle that the first Member State with which the application is lodged is to be responsible for examining it and the principle that burdens should be shared, something that we can achieve indirectly, and you would end up exacerbating the situation in countries which are, in any case, already struggling with the greatest integration problems. You also want to do away with the instruments provided by the Commission and the rapporteur to combat abuses in situations involving false or invalid documents, expired visas and so on. In doing that, you would not only be accepting abuses, but even promoting them and, with that, promoting non-compliance with existing legal standards. Under no circumstances could we accept that. If, in addition to that, you make all appeals have suspensive effect, you would thereby be hindering speedy and sure decisions and good solutions. In this House, as in the committee, I can definitely tell you once again that we in the Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats support the Commission proposals and those made by the rapporteur. If, though, your amendments get a majority, or if even just one of them does, we intend to vote down the whole report."@en3
". – (DE) Señor Presidente, señor Comisario, celebro las propuestas de la Comisión y doy mi apoyo al ponente y al informe tal como ha sido votado en la Comisión. Sin embargo, creo que las enmiendas presentadas por los Verdes y otros Grupos son contraproductivas e inaceptables. Si se aceptan van a conducir a un rechazo total del informe, por lo que espero que se apoye el informe original y las propuestas de la Comisión. Les voy a decir por qué respecto de algunos puntos. Los Verdes quieren ampliar lo más posible el concepto de familia, mucho más allá de la familia nuclear hasta incluir de facto a todos los familiares y amigos. Con ello sólo fomentarán la emigración. Sin embargo, aquí estamos tratando el tema de la ayuda a los refugiados. Quieren introducir también la posibilidad de elección para los solicitantes de asilo respecto del Estado miembro en el que deba desarrollarse el procedimiento. Esto vulnera el principio del país de contacto y el del reparto de cargas, que queremos alcanzar indirectamente, y, como consecuencia, recrudecerían la situación en aquellos países que ya están luchando con grandes problemas por la integración. También quieren eliminar instrumentos que la Comisión y el ponente han previsto para combatir irregularidades en casos de documentos no válidos o falsificados, visados caducados o similares. Ustedes aceptarían no sólo estas irregularidades, sino que incluso las fomentarían así como el incumplimiento de normas existentes. No podríamos aceptarlo de ninguna de las maneras. Si ustedes van a utilizar todos los medios legales para introducir demoras, estarán impidiendo la introducción de medidas seguras y rápidas y de soluciones adecuadas. Les digo ahora definitivamente lo que ya les dije en la Comisión: que el Grupo del PPE apoya las propuestas de la Comisión y del ponente. Pero si sus enmiendas o siquiera una de ellas recibe apoyo mayoritario, entonces rechazaremos totalmente el informe"@es12,12
". Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, pidän komission ehdotuksia myönteisinä ja tuen myös esittelijää sekä mietintöä sellaisena kuin se valiokunnassa hyväksyttiin. Vihreiden ja muiden jättämät tarkistukset eivät ole minusta kuitenkaan missään nimessä hyväksyttäviä eivätkä hyödyllisiä. Niiden hyväksyminen johtaisi koko mietinnön hylkäämiseen, minkä vuoksi toivon alkuperäisen mietinnön ja komission ehdotusten saavan kannatusta. Kerron teille muutamin esimerkein, miksi näin on: te vihreät haluatte laajentaa perheen käsitettä mahdollisimman pitkälle, koskemaan ydinperheen lisäksi monia muitakin, itse asiassa jopa perheenjäseniä ja ystäviä. Näin te vain tukisitte maahanmuuttoa. Nyt on kuitenkin kysymys pakolaisten auttamisesta. Haluatte turvapaikanhakijoiden saavan lisäksi valintamahdollisuuden siten, että he voisivat suurin piirtein itse päättää, missä jäsenvaltiossa menettely pitäisi toteuttaa. Rikotte tällä turvapaikanhakijan ensimmäistä saapumismaata ja rasitusten jakamista koskevia periaatteita, jotka voimme toteuttaa epäsuorasti, ja kärjistäisitte loppujen lopuksi sellaisten valtioiden tilannetta, joilla on jo muutenkin suuria maahanmuuttajien integraatioon liittyviä ongelmia. Haluatte lisäksi hylätä komission ja esittelijän kaavailemat välineet, joilla on tarkoitus torjua väärinkäyttöä esimerkiksi väärennettyjen tai umpeutuneiden asiakirjojen ja viisumien yhteydessä. Ette täten ainoastaan hyväksyisi väärinkäyttöä, vaan jopa tukisitte sitä sekä sen ohella myös voimassa olevien oikeussäännösten rikkomista. Sitä emme missään tapauksessa hyväksyisi. Liittämällä vielä kaikkiin oikeusvälineisiinkin lykkäävän vaikutuksen estäisitte nopeita, varmoja päätöksiä ja hyviä ratkaisuja. Voin sanoa teille täällä samoin kuin valiokunnassakin vielä kerran ehdottoman kantamme: me PPE-ryhmän jäsenet kannatamme komission ja esittelijän ehdotuksia. Mikäli tarkistuksenne tai edes yksikin niistä saa enemmistön kannatuksen, hylkäämme koko mietinnön."@fi5
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je salue les propositions de la Commission et appuie le rapporteur et le rapport tel qu’il a été voté en commission. Les amendements déposés par les Verts et d’autres sont toutefois inacceptables et contre-productifs, selon moi. S’ils étaient acceptés, ils conduiraient à un rejet de l’ensemble du rapport. J’espère par conséquent que vous appuierez le rapport originel et les propositions de la Commission. Je m’explique sur certains points : vous, les Verts, vous voulez élargir le plus possible le concept de famille, vous voulez l’élargir à tous les membres de la famille et aux amis. Vous ne feriez qu’encourager l’immigration. Ici, il s’agit d’aider les réfugiés. Vous voulez également donner la possibilité aux demandeurs d’asile de choisir eux-mêmes dans quel État membre la procédure devrait se dérouler. Vous enfreignez ainsi le principe du pays du premier contact et de la répartition des charges, que nous pouvons effectuer indirectement, et, par voie de conséquence, vous compliqueriez la situation des pays qui ont déjà le plus de problèmes avec l’intégration. Vous voulez en outre éliminer les instruments prévus par la Commission et le rapporteur pour lutter contre les abus, quand il s’agit de documents falsifiés ou non valables, de visas expirés ou autres. Non seulement vous accepteriez, ce faisant, les abus, mais vous les encourageriez et favoriseriez en outre la rupture avec les normes juridiques actuelles. Nous ne l’accepterions en aucun cas. Si vous voulez par ailleurs que tous les instruments juridiques aient un effet dilatoire, vous empêchez des décisions rapides, sûres et de bonnes solutions. Ici comme en commission, je peux vous dire avec certitude que le groupe PPE soutient les propositions de la Commission et du rapporteur. Mais si vos amendements ou un seul de vos amendements obtenaient la majorité, nous rejetterions l’ensemble du rapport."@fr6
". Signor Presidente, signor Commissario, accolgo positivamente le proposte della Commissione ed esprimo il mio appoggio tanto al relatore quanto alla relazione, conformemente all'esito della votazione in sede di commissione. Trovo tuttavia assolutamente inaccettabili e controproducenti gli emendamenti presentati dai Verdi e da altri. Nel caso venissero approvati l'intera relazione verrebbe respinta e pertanto mi auguro che vengano invece sostenute la relazione iniziale e le proposte della Commissione. Vorrei anche spiegarvi il perché soffermandomi su alcuni punti. Voi Verdi volete estendere il concetto di famiglia il più possibile, ben oltre la famiglia nucleare, fino ad includere i familiari di fatto e gli amici. In tal modo verrebbe semplicemente favorita l'immigrazione, mentre in questo caso si tratta di fornire aiuto ai rifugiati. Vi proponete anche di introdurre la possibilità di scelta da parte dei richiedenti asilo, quasi potessero decidere essi stessi in quale Stato membro debba essere espletata la procedura. In tal modo contravvenite al principio del paese del primo contatto e della suddivisione degli oneri, che possiamo ottenere indirettamente, determinando in ultima istanza un aggravamento della situazione nei paesi che già ora debbono far fronte ai problemi maggiori sul versante dell' integrazione. Inoltre volete eliminare gli strumenti previsti dalla Commissione e dal relatore volti a combattere frodi quali il ricorso a documenti falsificati o non validi, visti scaduti e simili. In tal modo le frodi verrebbero non soltanto accettate, ma persino incentivate e, di conseguenza, anche la violazione delle norme giuridiche vigenti. Non intendiamo accettare nulla di simile. Se poi, oltre a ciò, vorrete avvalervi di tutti gli strumenti giuridici aventi effetto dilatorio, impedirete che si possa giungere a decisioni tempestive e sicure e a soluzioni positive. Ribadisco definitivamente in questa sede, così come già in seno alla commissione, che il gruppo del PPE appoggia le proposte della Commissione e del relatore. Nel caso tuttavia i vostri emendamenti o anche solo uno di essi dovesse ottenere la maggioranza voteremo contro l'intera relazione."@it9,9
"Mr President, Commissioner, I welcome the Commission proposals and support the rapporteur and the report as it was voted on in the committee. However, I find the amendments tabled by the Greens and others absolutely unacceptable and counterproductive. If accepted, they would bring about the rejection of the whole report, and so I hope that it will be the original report that will be supported, with the Commission proposals. I will also tell you why in a few points: You Greens want to extend the concept of the family as far as it will go, far beyond the nuclear family and to the point of including de facto family members and friends. By doing this, you will only promote immigration. What this is about is help for refugees. You also want to introduce options for applicants for asylum, so that they will be able, as it were, to decide for themselves in which Member State the procedure is to be dealt with. By this, you are offending against the principle that the first Member State with which the application is lodged is to be responsible for examining it and the principle that burdens should be shared, something that we can achieve indirectly, and you would end up exacerbating the situation in countries which are, in any case, already struggling with the greatest integration problems. You also want to do away with the instruments provided by the Commission and the rapporteur to combat abuses in situations involving false or invalid documents, expired visas and so on. In doing that, you would not only be accepting abuses, but even promoting them and, with that, promoting non-compliance with existing legal standards. Under no circumstances could we accept that. If, in addition to that, you make all appeals have suspensive effect, you would thereby be hindering speedy and sure decisions and good solutions. In this House, as in the committee, I can definitely tell you once again that we in the Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats support the Commission proposals and those made by the rapporteur. If, though, your amendments get a majority, or if even just one of them does, we intend to vote down the whole report."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, ik ben tevreden met de voorstellen van de Commissie en ik ondersteun het verslag van de rapporteur, zoals dat door de commissie is aangenomen. De amendementen van de Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie en andere fracties zijn mijns inziens echter absoluut onaanvaardbaar en contraproductief. Als deze amendementen worden aangenomen zal het verslag in zijn geheel door ons worden afgekeurd. Daarom hoop ik dat het oorspronkelijke verslag en de voorstellen van de Commissie worden ondersteund. Ik zal u aan de hand van een aantal punten ook uitleggen waarom. De Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie wil het begrip gezin zo veel mogelijk uitbreiden met familieleden en vrienden die niet tot het kerngezin behoren. Dat zou echter een stimulans voor de immigratie zijn, terwijl het hier om hulp aan vluchtelingen gaat. Asielzoekers moeten nu ook min of meer de mogelijkheid krijgen zelf te kiezen waar de asielprocedure plaatsvindt. Dat gaat in tegen het principe dat een asielverzoek behandeld moet worden in het land waar de asielzoeker als eerste is aangekomen, en het is evenmin in overeenstemming met het principe van een eerlijke lastenverdeling, die wij indirect zouden kunnen bereiken. Bovendien zouden de landen die toch al met de grootste problemen te kampen hebben op het gebied van de integratie, met nog meer problemen opgezadeld worden. De Commissie en de rapporteur willen bepaalde instrumenten invoeren ter bestrijding van misbruik op het gebied van onder andere vervalste of ongeldige documenten en afgelopen visa. U wilt deze instrumenten schrappen. Daarmee zou u misbruik niet alleen accepteren maar zelfs in de hand werken. Dat zou een ondermijning van de rechtsnormen betekenen, wat wij in geen geval zouden accepteren. Nu wilt u ook alle rechtsmiddelen van een langere termijn voorzien, en dat zou funest zijn voor snelle en duidelijke beslissingen en goede oplossingen. Ik wil nogmaals onderstrepen dat de Fractie van de Europese Volkspartij net als binnen de parlementaire commissie de voorstellen van de Commissie en de rapporteur onderschrijft. Als uw amendementen worden aangenomen, zelfs al is het er maar één, dan zullen wij het verslag in zijn geheel afkeuren."@nl2
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, saúdo as propostas da Comissão e dou o meu apoio ao senhor deputado pelo seu relatório, tal como este foi aprovado em comissão. Considero, todavia, perfeitamente inaceitáveis e contraproducentes as alterações propostas pelos Verdes e outros. Se por acaso fossem aprovadas, estas alterações conduziriam à rejeição de todo o relatório, razão pela qual espero que o relatório e as propostas da Comissão sejam aprovados na sua versão original. Vou tentar explicar em alguns pontos as minhas razões: os Verdes pretendem estender ao máximo o conceito de família, muito para além do núcleo familiar, indo até aos membros da família, bem como amigos. Assim, os senhores estariam na realidade a promover a imigração e o que se está aqui a tratar é o apoio aos refugiados. Pretendem os senhores introduzir igualmente uma possibilidade de opção para os requerentes de asilo, quase lhes dando a escolher em que Estado-Membro pretendem que o processo tenha lugar. Infringem, deste modo, o princípio do país de primeiro contacto e da repartição de encargos, que podemos atingir de forma indirecta. Iriam, como última consequência, piorar a situação nos países que, já de si, se debatem com os maiores problemas no que se refere à integração. É igualmente vossa pretensão suprimir os instrumentos, previstos pela Comissão e pelo relator para combater o abuso nos procedimentos de pedido de asilo, relativamente a situações em que são apresentados documentos falsos ou não válidos, vistos caducados e outros. Com a vossa pretensão, os senhores estariam, não apenas a aceitar, mas até a promover, o abuso, incentivando assim a violação das normas legais em vigor. Este tipo de situação nunca poderia ser aceite por nós em caso algum. Se, para cúmulo, ainda pretendem atribuir carácter suspensivo a todas as vias de recurso, estarão assim a impedir decisões rápidas e seguras, assim como boas soluções. Digo aqui mais uma vez em definitivo o mesmo que afirmei em comissão, ou seja, que o Grupo do PPE apoia as propostas da Comissão e do relator. No entanto, se as propostas dos senhores, ou uma só que seja, tiverem maioria, rejeitaremos todo o relatório."@pt11
". Herr talman, herr kommissionär! Jag välkomnar kommissionens förslag, och jag stöder också föredraganden och betänkandet så som det förelåg till omröstning i utskottet. Jag anser dock att de ändringsförslag som lämnats in av De gröna med flera är absolut oacceptabla och kontraproduktiva. Om de antogs skulle det leda till att hela betänkandet avvisas, och jag hoppas därför att det ursprungliga betänkandet och kommissionens förslag kommer att stödjas. Jag vill också på några punkter säga varför: De gröna vill tänja ut familjebegreppet så långt som möjligt, långt utöver kärnfamiljen, ända fram till släktingar och vänner. Därmed skulle ni uteslutande främja invandringen. Men här handlar det om att hjälpa flyktingar. Ni vill också införa en valmöjlighet för de asylsökande, som så att säga själva skall kunna avgöra i vilken medlemsstat förfarandet skulle förlöpa. Ni kränker därigenom principen om första inreseland och den fördelning av kostnaderna som vi indirekt kan uppnå, och som en sista konsekvens skulle ni skärpa situationen i de länder som redan måste kämpa med de största problemen när det gäller integrationen. Ni vill också stryka de instrument som kommissionen och föredraganden planerar för att bekämpa missbruk när det handlar om förfalskade eller ogiltiga dokument, visa som har gått ut eller liknande. Därmed skulle ni inte bara godta missbruket, utan rentav främja det och därmed också stödja att man bryter mot befintliga rättsnormer. Det skulle vi inte i något fall kunna godta. Om ni sedan också vill förse alla rättsmedel med en uppskjutande verkan, då skulle ni därmed förhindra snabba och säkra beslut samt bra lösningar. Jag kan här, liksom i utskottet, än en gång definitivt säga er att vi, PPE-gruppen, stöder kommissionens och föredragandens förslag. Men om era ändringsförslag eller bara ett av dem får majoritet, då kommer vi att avvisa hela betänkandet."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph