Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-03-13-Speech-3-239"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20020313.11.3-239"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señor Presidente, la situación en Chechenia sigue siendo muy preocupante para la Unión Europea. Informes recientes del Grupo Asistencia de la OSCE en Chechenia, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y de dos ONG (Memorial y Médicos sin Fronteras), muestran que la situación en esta parte de Rusia sigue siendo dramática. La Unión ha tratado periódicamente el problema de la seguridad con las autoridades rusas y no hace mucho un funcionario de la Comisión viajó a Chechenia para evaluar la situación actual y la de la Unión está planteando otra visita a la región a nivel de jefe de misión. Finalmente, en cuanto al procesamiento de aquellas personas que hayan violado los derechos humanos, la Unión Europea recuerda que el Tribunal de Derechos Humanos de la Haya se interesa ya por diversos casos. El Tribunal fijará en los próximos meses una fecha para estudiar la admisibilidad de algunos de estos casos. Naturalmente, la Unión Europea pretende seguir de cerca todos estos acontecimientos. Basándose en este y en otros informes, la Unión Europea ha planteado el tema a las autoridades rusas en todos los diálogos políticos que ha mantenido recientemente y seguirá haciéndolo. Esto no es ninguna sorpresa, puesto que la Unión Europea se ha pronunciado repetidamente de forma clara en contra de cualquier violación de los derechos humanos y sobre la situación de los refugiados y desplazados internos en Chechenia. Por consiguiente, la Unión ha adoptado coherentemente una posición de principio en la que deja muy claro a Rusia que mientras continúe la situación de trastorno en Chechenia, la Unión seguirá presionando enérgicamente para lograr un cambio, aprovechando todas las ocasiones posibles y acudiendo, incluso, a las organizaciones internacionales pertinentes. Sin embargo, creo que sería engañoso decir que no ha ocurrido nada en todo el año pasado. La pregunta alude a la Resolución 1270 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que dice que, aunque con lentitud frustrante, se ha logrado algún progreso gracias a cambios de actitud positivos que pueden verse ahora en la Federación Rusa en lo que respecta a la forma de tratar el conflicto. Como muestra del cambio, vemos las declaraciones del Presidente Putin según las cuales los miembros de las fuerzas armadas rusas que no respeten los derechos humanos serán juzgados y condenados. La Unión acoge con agrado esta declaración y espera que las autoridades rusas cumplan su compromiso y eviten cualquier nueva violación de los derechos humanos. Se ha dado siempre por sentado que la lucha contra el terrorismo y el extremismo debe llevarse a cabo dentro del Estado de derecho y con pleno respeto de los derechos humanos. El uso indiscriminado de la fuerza equivale a sembrar vientos para recoger tempestades durante muchos años. Al mismo tiempo, sigue siendo claramente necesario mantener la estabilidad en la región. El Consejo está indiscutiblemente de acuerdo en que sólo una solución política puede resolver el conflicto checheno. Entiende que las autoridades rusas han intentado alcanzar un acuerdo con representantes de Masjadoc, pero que, lamentablemente, esos esfuerzos no han sido fructíferos. La Unión Europea no va a desaprovechar ninguna ocasión para insistir en favor de una solución política y, por su parte, la OSCE sigue desempeñando un papel útil con la presencia de su Grupo Asistencia. La seguridad e independencia de los periodistas son temas de la máxima preocupación de la Unión Europea, que se ha pronunciado recientemente de nuevo sobre la situación de los medios de información en Rusia. La Unión también se ha mostrado muy activa para lograr la presencia de organizaciones humanitarias internacionales en Chechenia y a través de ECO ( ) ha participado directamente en el ámbito de la ayuda humanitaria como uno de los principales donantes desde el inicio del conflicto Checheno."@es12
lpv:translated text
"Hr. formand, situationen i Tjetjenien er stadig meget bekymrende for EU. Nye rapporter fra OSCE's assistancegruppe i Tjetjenien, fra Europarådets Parlamentariske Forsamling og fra to ngo'er (Memorial og Læger uden Grænser) viser, at situationen i denne del af Rusland stadig er meget alvorlig. Unionen har ned jævne mellemrum bragt sikkerhedsproblemet op for de russiske myndigheder, og for kort tid siden rejste en tjenestemand fra Kommissionen til Tjetjenien for at undersøge den aktuelle situation på stedet, og Unionens trojka er ved at planlægge endnu et besøg til regionen på missionschefplan. Og endelig, hvad angår retsforfølgelsen af de personer, som har krænket menneskerettighederne, minder EU om, at Menneskerettighedsdomstolen i Haag allerede interesserer sig for flere sager. Domstolen vil i de kommende måneder fastsætte en dato til undersøgelse af, hvorvidt nogle af disse sager kan fremmes. EU vil naturligvis følge disse begivenheder nøje. På baggrund af denne og andre rapporter har EU rejst spørgsmålet over for de russiske myndigheder i alle de politiske dialoger, de har haft for nylig, og det vil vi blive ved med. Dette er ingen overraskelse, da EU gentagne gange har udtalt sig klart imod enhver krænkelse af menneskerettighederne og om situationen for flygtninge og fordrevne i selve Tjetjenien. Som følge heraf har Unionen vedtaget en principholdning, hvor den gør det helt klart over for Rusland, at så længe den urolige situation i Tjetjenien fortsætter, vil Unionen benytte enhver lejlighed til at presse energisk på for at opnå en ændring, og den vil tillige henvende sig til de relevante internationale organisationer. Jeg mener imidlertid, det ville være forkert at sige, at der ikke er sket noget hele det forløbne år. I spørgsmålet omtales resolution 1270 fra Europarådets Parlamentariske Forsamling, hvoraf det fremgår, at selv om det går langsomt, har der været visse fremskridt, fordi der nu kan konstateres positive holdningsændringer i Den Russiske Føderation, hvad angår måden at behandle konflikten på. Et bevis på ændringen er præsidents Putins erklæringer om, at medlemmer af de væbnede styrker, der ikke overholder menneskerettighederne, vil blive retsforfulgt og dømt. Unionen ser med tilfredshed på denne erklæring og håber, at de russiske myndigheder vil holde deres løfte og forhindre nye krænkelser af menneskerettighederne. Det er altid blevet taget for givet, at kampen mod terrorisme og ekstremisme skal finde sted i retsstaten og med fuld respekt for menneskerettighederne. Vilkårlig brug af magt svarer til at så vind for at høste storm i mange år. Samtidig er det stadig meget vigtigt at opretholde stabiliteten i regionen. Rådet er helt enigt i, at kun en politisk løsning kan bilægge den tjetjenske konflikt. Det ved, at de russiske myndigheder har forsøgt at opnå en aftale med Maskhadovs repræsentanter, men at disse bestræbelser desværre ikke har båret frugt. EU vil benytte enhver lejlighed til at argumentere for en politisk løsning, og OSCE spiller stadig en vigtig rolle med tilstedeværelsen af dens assistancegruppe. Spørgsmålene om journalisters sikkerhed og uafhængighed er meget vigtige for EU, som for nylig igen har udtalt sig om mediernes vilkår i Rusland. Unionen har også arbejdet meget aktivt for at opnå tilstedeværelse af internationale humanitære organisationer i Tjetjenien, og gennem ECHO (Kontoret for Humanitær Bistand) har den bidraget direkte til den humanitære bistand som en af de største donorer, siden den tjetjenske konflikt begyndte."@da1
"Herr Präsident, für die Europäische Union gibt die Situation in Tschetschenien weiterhin Anlass zu großer Sorge. Aus jüngsten Berichten der Hilfsgruppe der OSZE für Tschetschenien, der Parlamentarischen Versammlung des Europarats und von zwei NRO (Memorial und Ärzte ohne Grenzen) geht hervor, dass die Lage in diesem Teil Russlands dramatisch bleibt. Die Union berät das Problem der Sicherheit in regelmäßigen Abständen mit den russischen Behörden, und unlängst reiste ein Beamter der Kommission nach Tschetschenien, um die derzeitige Situation vor Ort zu prüfen. Die Troika der Union plant einen weiteren Besuch in der Region auf der Ebene der Missionschefs. Was schließlich die Strafverfolgung jener Personen betrifft, die die Menschenrechte verletzt haben, so betont die Europäische Union, dass sich der Gerichtshof für Menschenrechte in Den Haag schon für verschiedene Fälle interessiert. Der Gerichtshof wird in den nächsten Monaten einen Termin anberaumen, um die Zulässigkeit einiger dieser Fälle zu prüfen. Natürlich wird die Europäische Union alle diese Ereignisse aufmerksam verfolgen. Aufgrund dieser und weiterer Berichte hat die Europäische Union das Thema gegenüber den russischen Behörden in allen politischen Dialogen der letzten Zeit zur Sprache gebracht und wird dies weiter tun. Das ist nichts Neues, denn die Europäische Union hat sich wiederholt in klaren Worten gegen jegliche Verletzung der Menschenrechte und über die Situation der Flüchtlinge und Vertriebenen in Tschetschenien geäußert. Folglich hat die Union geschlossen eine prinzipielle Position bezogen, mit der sie Russland nicht im Zweifel lässt, dass sie, solange die Unruhen in Tschetschenien fortbestehen, energischen Druck ausüben wird, um eine Veränderung zu erreichen, dass sie jede Gelegenheit nutzen und sich auch an die entsprechenden internationalen Organisationen wenden wird. Allerdings wäre es meiner Meinung nach irreführend zu sagen, im ganzen letzten Jahr sei nichts geschehen. In der Anfrage ist von der Entschließung 1270 der Parlamentarischen Versammlung des Europarates die Rede, derzufolge einige Fortschritte, wenn auch in frustrierend schleppendem Tempo, dank positiver Veränderungen im Umgang der Russischen Föderation mit dem Konflikt zu beobachten sind. Als Beweis des Wandels betrachten wir die Erklärungen von Präsident Putin, nach denen Angehörige der russischen Streitkräfte vor Gericht gestellt und verurteilt werden, wenn sie die Menschenrechte nicht respektieren. Die Union nimmt diese Erklärung mit Genugtuung auf und hofft, dass die russischen Behörden ihr Versprechen einhalten und jede weitere Verletzung der Menschenrechte verhindern. Es wird stets unterstellt, dass der Kampf gegen den Terrorismus und Extremismus innerhalb der Rechtsstaatlichkeit und unter voller Achtung der Menschenrechte erfolgen muss. Die undifferenzierte Anwendung von Gewalt bedeutet, Wind zu säen, um Sturm zu ernten, und das über viele Jahre. Gleichzeitig ist es überaus notwendig, die Stabilität in der Region aufrechtzuerhalten. Der Rat ist sich fraglos darin einig, dass der Konflikt in Tschetschenien nur auf politischem Wege gelöst werden kann. Ihm ist bekannt, dass die russischen Behörden versucht haben, mit Vertretern von Maschadow zu einer Vereinbarung zu kommen, aber leider brachten diese Bemühungen keinen Erfolg. Die Europäische Union wird keine Gelegenheit ungenutzt lassen, um sich für eine politische Lösung einzusetzen, und die OSZE ihrerseits wird durch die Präsenz ihrer Hilfsgruppe weiterhin eine nützliche Rolle spielen. Die Sicherheit und Unabhängigkeit der Journalisten sind Themen höchster Sorge für die Europäische Union, die vor kurzem wiederum eine Erklärung über die Situation der Medien in Russland abgegeben hat. Die Union zeigte sich auch sehr aktiv, als es um die Präsenz internationaler humanitärer Organisationen in Tschetschenien ging, und ist seit Ausbruch des Tschetschenien-Konflikts über ECHO ( ) als einer der Hauptgeber unmittelbar im Bereich der humanitären Hilfe tätig."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, η κατάσταση στην Τσετσενία εξακολουθεί να είναι πολύ ανησυχητική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόσφατες εκθέσεις της Ομάδας Βοήθειας του ΟΑΣΕ στην Τσετσενία, της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης και δύο ΜΚΟ (Memorial και Γιατροί Χωρίς Σύνορα), δείχνουν ότι η κατάσταση σε αυτό το τμήμα της Ρωσίας εξακολουθεί να είναι δραματική. Η Ένωση έχει κατά περιόδους εξετάσει το πρόβλημα τις ασφάλειας με τις ρωσικές αρχές και πρόσφατα ένας υπάλληλος της Επιτροπής μετέβη στην Τσετσενία για να αξιολογήσει την κατάσταση και η τρόικα της Ένωσης εξετάζει μια νέα επίσκεψη στην περιοχή σε επίπεδο αρχηγού αποστολής. Τέλος, όσον αφορά τη δίκη των προσώπων που έχουν καταπατήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα, η Ευρωπαϊκή Ένωση υπενθυμίζει ότι το Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Χάγης έχει ήδη ενδιαφερθεί για διάφορες υποθέσεις. Εντός των επόμενων μηνών, το δικαστήριο αυτό θα καθορίσει ημερομηνία για την εξέταση της αποδοχής ορισμένων από αυτές τις υποθέσεις. Φυσικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς όλα αυτά τα γεγονότα. Βασιζόμενη σε αυτή και σε άλλες εκθέσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε το θέμα στις ρωσικές αρχές σε όλους τους πολιτικούς διάλογους που είχε προσφάτως και θα συνεχίσει να το κάνει. Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκφραστεί επανειλημμένα σαφώς εναντίον κάθε παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σχετικά με την κατάσταση των προσφύγων και εκτοπισμένων στην Τσετσενία. Συνεπώς, η Ένωση έχει υιοθετήσει με συνέπεια μια στάση αρχής, στην οποία καθιστά σαφές στη Ρωσία ότι όσο συνεχίζονται οι διαταραχές στην Τσετσενία, η Ένωση θα συνεχίσει να ασκεί έντονες πιέσεις προκειμένου να επιτύχει μια αλλαγή, εκμεταλλευόμενη όλες τις δυνατές ευκαιρίες και καταφεύγοντας, επίσης, σε σχετικές διεθνείς οργανώσεις. Ωστόσο, πιστεύω πως θα ήταν λάθος να πούμε ότι πέρυσι δεν συνέβη τίποτα. Η ερώτηση αναφέρεται στο ψήφισμα 1270 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης που λέει ότι, παρότι υπερβολικά αργά, επιτεύχθηκε κάποια πρόοδος χάρη στις θετικές αλλαγές στάσης που διαπιστώνονται σήμερα στην Ομοσπονδία της Ρωσίας, όσον αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης της σύγκρουσης. Ως απόδειξη της αλλαγής, βλέπουμε τις δηλώσεις του Προέδρου Πούτιν, σύμφωνα με τις οποίες τα μέλη των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων που δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα θα δικαστούν και θα καταδικαστούν. Η Ένωση δέχεται με ευχαρίστηση αυτήν τη δήλωση και ελπίζει ότι οι ρωσικές αρχές θα τηρήσουν τη δέσμευσή τους και θα αποφύγουν κάθε νέα καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Λαμβανόταν πάντα ως δεδομένο ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού θα πρέπει να διεξάγεται εντός του πλαισίου του κράτους δικαίου και με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η χρήση βίας αδιακρίτως σημαίνει τη δημιουργία μακροχρόνιων προβλημάτων. Παράλληλα, εξακολουθεί να είναι σαφώς αναγκαίο να διατηρηθεί η σταθερότητα στην περιοχή. Το Συμβούλιο συμφωνεί αδιαμφισβήτητα σχετικά με το ότι μόνο μια πολιτική λύση θα μπορέσει να επιλύσει τη σύγκρουση στην Τσετσενία. Κατανοεί ότι οι ρωσικές αρχές προσπάθησαν να επιτύχουν συμφωνία με εκπροσώπους του Masjadoc, αλλά ότι δυστυχώς οι εν λόγω προσπάθειες δεν απέφεραν καρπούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα χάσει καμία ευκαιρία για να επιμείνει υπέρ μιας πολιτικής λύσης και ο ΟΑΣΕ από την πλευρά του συνεχίζει να διαδραματίζει χρήσιμο ρόλο με την παρουσία της Ομάδας Βοήθειάς του. Η ασφάλεια και ανεξαρτησία των δημοσιογράφων αποτελούν θέματα ύψιστης σπουδαιότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία πρόσφατα εκφράστηκε εκ νέου σχετικά με την κατάσταση των μέσων ενημέρωσης στη Ρωσία. Η Ένωση έχει επίσης τηρήσει πολύ ενεργή στάση, ούτως ώστε να επιτύχει την παρουσία διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων στην Τσετσενία και μέσω της ECO (Υπηρεσία Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας) έχει συμμετάσχει άμεσα στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας ως ένας από τους κύριους χορηγούς από την έναρξη της σύγκρουσης στην Τσετσενία."@el8
". Mr President, the situation in Chechnya is still very worrying for the European Union. Recent reports by the OSCE Assistance Group in Chechnya, by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe and by two NGOs (Memorial and ) demonstrate that the situation in this part of Russia is still dramatic. The Union has periodically dealt with the problem of security with the Russian authorities and recently a Commission official travelled to Chechnya to assess the current situation on the ground and the Union’s troika is planning another visit to the region on a Head of Mission level. Finally, in relation to the prosecution of those people who have violated human rights, the European Union would point out that the Court of Human Rights in the Hague is now involved in several cases. The Court will set a date in the coming months to study the admissibility of some of these cases. Naturally, the European Union intends to follow these events closely. On the basis of this and other reports, the European Union has raised the issue with the Russian authorities in all the political dialogue that has taken place recently and will continue to do so. This is no surprise, since the European Union has repeatedly spoken out clearly against any violation of human rights and on the situation of the refugees and internally displaced people in Chechnya. Consequently, the Union has adopted a coherent position in principle which makes it very clear to Russia that, while the upheaval in Chechnya continues, the Union will continue to apply firm pressure for a change to come about, taking every possible opportunity and also turning to the relevant international organisations. However, I believe that it would be misleading to say that nothing has happened throughout the whole of last year. The question refers to Resolution 1270 of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe which says that, while it has been frustratingly slow, some progress has been made thanks to positive changes of attitude now visible within the Russian Federation in relation to dealing with the conflict. As an example of this change, we have heard statements from President Putin to the effect that members of the Russian armed forces who do not respect human rights will be tried and punished. The Union is pleased with this statement and hopes that the Russian authorities will fulfil their commitment and prevent any further violation of human rights. It has always been understood that the fight against terrorism and extremism should take place within the framework of the Rule of Law and with full respect for human rights. The indiscriminate use of force will only serve to fan the flames of conflict for many years to come. At the same time, it is clearly necessary to maintain stability in the region. The Council absolutely agrees that only a political solution can resolve the Chechen conflict. It understands that the Russian authorities have tried to reach an agreement with representatives of Maskhadov, but that unfortunately these efforts have not been successful. The European Union will not miss any opportunity to insist on a political solution and, for its part, the OSCE is still playing a useful role through the presence of its Assistance Group. The security and independence of journalists are issues of great concern to the European Union, which has recently reiterated its views on the situation of the media in Russia. The Union has also been very active in terms of achieving the presence of international humanitarian organisations in Chechnya and, by means of ECHO (the European Community Humanitarian Office), it has directly participated in humanitarian aid as one of the principal donors since the start of the Chechen conflict."@en3
"Arvoisa puhemies, Tšetšenian tilanne on edelleen erittäin huolestuttava Euroopan unionin mielestä. Tšetšeniassa toimivan Etyjin avustusryhmän, Euroopan neuvoston parlamentaarisen edustajakokouksen ja kahden kansalaisjärjestön (Memorial ja Lääkärit ilman rajoja) viimeaikaiset raportit osoittavat, että tilanne tässä Venäjän osassa on edelleen hälyttävä. Unioni on käsitellyt turvallisuusongelmaa säännöllisesti Venäjän viranomaisten kanssa; vähän aikaa sitten eräs komission virkamies matkusti Tšetšeniaan arvioimaan nykytilannetta itse paikalla, ja unionin troikka suunnittelee uutta vierailua alueelle ulkomaanedustuston päällikön tasolla. Lopuksi sanoisin ihmisoikeuksia rikkoneiden henkilöiden oikeudenkäynneistä, että Euroopan unioni muistuttaa, että Haagin ihmisoikeustuomioistuin on jo tarkastellut useita tapauksia. Tuomioistuin vahvistaa lähikuukausina päivämäärän, johon mennessä se päättää, otetaanko jotkin näistä tapauksista tutkittaviksi. Euroopan unioni pyrkii luonnollisesti seuraamaan tiiviisti kaikkea tätä. Näiden ja muidenkin raporttien perusteella Euroopan unioni on ottanut asian puheeksi Venäjän viranomaisten kanssa kaikessa poliittisessa vuoropuhelussa viime aikoina, ja näin tehdään vastedeskin. Tämä ei ole yllätys, sillä Euroopan unioni on toistuvasti ottanut selkeästi kantaa kaikkiin ihmisoikeusloukkauksiin sekä pakolaisten ja kotiseudultaan siirtymään joutuneiden henkilöiden tilanteeseen Tšetšeniassa. Unionilla on johdonmukaisesti ollut sellainen periaatteellinen kanta, että kaikissa mahdollisissa yhteyksissä ja myös asianmukaisissa kansainvälisissä järjestöissä Venäjälle tehdään erittäin selväksi, että niin kauan kuin sekasortoinen tilanne Tšetšeniassa jatkuu, unioni jatkaa aktiivista painostusta, jotta tilanteeseen saataisiin muutos. Mielestäni olisi kuitenkin harhaanjohtavaa sanoa, ettei koko viime vuonna ole tapahtunut mitään. Kysymyksessä viitataan Euroopan neuvoston parlamentaarisen edustajakokouksen päätöslauselmaan 1270, jossa todetaan, että jonkin verran edistymistä on tapahtunut – vaikka edistyminen onkin ollut turhauttavan hidasta – siltä osin, että Venäjän federaation tavassa käsitellä konfliktia on havaittu myönteisiä muutoksia. Muutoksesta ovat osoituksena presidentti Putinin lausunnot, joiden mukaan Venäjän asevoimien jäsenet, jotka eivät kunnioita ihmisoikeuksia, viedään oikeuden eteen ja tuomitaan. Unioni on tyytyväinen tähän lausuntoon ja toivoo, että Venäjän viranomaiset täyttävät sitoumuksensa ja estävät uudet ihmisoikeusrikkomukset. Aina on pidetty selvänä, että oikeusvaltiossa on taisteltava terrorismia ja ääriajattelua vastaan siten, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan täysimääräisesti. Summittainen voimankäyttö voi vain kärjistää tilannetta pitkällä aikavälillä. Samalla on edelleenkin erittäin tärkeää säilyttää vakaus alueella. Neuvosto on ehdottomasti samaa mieltä siitä, että Tšetšenian konfliktiin on olemassa ainoastaan poliittinen ratkaisu. Se ymmärtää, että Venäjän viranomaiset ovat pyrkineet pääsemään sopimukseen presidentti Maskhadovin edustajien kanssa, mutta valitettavasti ponnistelut eivät ole tuottaneet tulosta. Euroopan unioni ei jätä käyttämättä yhtään tilaisuutta puhua poliittisen ratkaisun puolesta, ja Etyjillä on puolestaan edelleen tärkeä tehtävä paikan päällä olevassa avustusryhmässä. Toimittajien turvallisuus ja riippumattomuus ovat erittäin tärkeitä asioita Euroopan unionille, joka on äskettäin ottanut jälleen kantaa tiedotusvälineiden tilanteeseen Venäjällä. Lisäksi unioni on pyrkinyt erittäin aktiivisesti edistämään kansainvälisten humanitaaristen järjestöjen läsnäoloa Tšetšeniassa, ja se on Euroopan yhteisön humanitaarisen avun toimiston (ECHO) kautta osallistunut suoraan humanitaarisen avun antamiseen ja ollut yksi tärkeimmistä auttajista Tšetšenian konfliktin alkamisesta lähtien."@fi5
"Monsieur le Président, la situation en Tchétchénie inquiète toujours beaucoup l’Union européenne. De récents rapports du Groupe d’assistance de l’OSCE en Tchétchénie, de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et des deux ONG (Memorial et Médecins sans frontières) montrent que la situation dans cette partie de la Russie est toujours dramatique. L’Union a régulièrement abordé le problème de la sécurité avec les autorités russes et, récemment, un fonctionnaire de la Commission s’est rendu en Tchétchénie pour évaluer la situation et la de l’Union prévoit de se rendre à nouveau dans la région en tant que chef de mission. Enfin, en ce qui concerne le traitement des personnes qui ont violé les droits de l’homme, l’Union européenne rappelle que la Cour des droits de l’homme de La Haye s’y intéresse déjà dans diverses affaires. Au cours des prochains mois, la Cour fixera une date pour étudier la recevabilité de certaines de ces affaires. L’Union européenne a naturellement l’intention de suivre de près tous ces événements. Sur la base de ces rapports et d’autres rapports, l’Union européenne a soulevé la question au cours de tous les dialogues politiques qui se sont récemment déroulés avec les autorités russes et elle continuera à le faire. Cela n’a rien de surprenant, vu que l’Union européenne s’est prononcée à maintes reprises de manière claire contre toute violation des droits de l’homme et sur la situation de réfugiés et des personnes déplacées en Tchétchénie. L’Union a adopté en conséquence une position de principe dans laquelle elle dit clairement à la Russie que tant qu’elle maintient la situation de trouble en Tchétchénie, l’Union continuera à faire pression de manière énergique pour que cela change, en profitant de toutes les occasions et en s’adressant même aux organisations internationales compétentes. Néanmoins, je pense qu’il serait trompeur de dire qu’il ne s’est rien passé au cours de l’année qui s’est écoulée. La question fait allusion à la résolution 1270 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe qui déclare qu'il y a eu, bien qu’avec une lenteur frustrante, une certaine avancée grâce à des changements d’attitude positifs que l’on peut aujourd’hui constater en Fédération de Russie dans la manière d’aborder le conflit. Comme preuve du changement, nous avons les déclarations du président Poutine selon lesquelles les membres des forces armées russes qui ne respectent pas les droits de l’homme seront jugés et condamnés. L’Union accueille avec plaisir cette déclaration et espère que les autorités russes respecteront leur engagement et éviteront toute nouvelle violation des droits de l’homme. On a toujours considéré comme acquis que la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme devait être menée au sein de l’État de droit et dans un respect total des droits de l’homme. L’usage indistinct de la force équivaut à semer le vent pour récolter la tempête durant de nombreuses années. En même temps, il est toujours clairement nécessaire de maintenir la stabilité dans la région. Le Conseil convient sans conteste que seule une solution politique peut résoudre le conflit tchétchène. Il pense que les autorités russes ont tenté de parvenir à un accord avec les représentants de Masjadoc mais que, malheureusement, ces efforts n’ont pas été fructueux. L’Union européenne ne va laisser passer aucune occasion pour insister en faveur d’une résolution politique du problème et, pour sa part, l’OSCE continue à jouer un rôle utile avec la présence de son groupe Assistance. La sécurité et l’indépendance des journalistes sont des sujets qui inquiètent énormément l’Union européenne, qui s’est à nouveau prononcée récemment sur la situation des médias en Russie. L’Union s’est également montrée très active pour obtenir que des organisations humanitaires internationales soient présentes en Tchétchénie et, par le biais d’ECHO (l’Office humanitaire de la Communauté européenne), elle a apporté sa contribution directe dans le domaine de l’aide humanitaire en tant que l’un des principaux donateurs depuis le début du conflit tchétchène."@fr6
". Signor Presidente, la situazione in Cecenia continua ad essere molto preoccupante per l'Unione europea. Recenti relazioni del Gruppo di assistenza OSCE in Cecenia, dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e delle due ONG e dimostrano che la situazione in questa parte della Russia è tuttora drammatica. L'Unione ha periodicamente discusso del problema della sicurezza con le autorità russe e, non molto tempo fa, un funzionario della Commissione si è recato in Cecenia per valutare la situazione attuale . La dell'Unione, inoltre, sta programmando un'altra visita nella regione a livello di capo missione. Infine, riguardo ai procedimenti giudiziari cui sono sottoposte le persone che hanno violato i diritti umani, l'Unione europea ricorda che la Corte dei diritti dell'uomo dell'Aia si sta già occupando di diversi casi e nei prossimi mesi fisserà una data per verificare l'ammissibilità di alcuni di essi. Naturalmente, l'Unione europea intende seguire tutti questi fatti molto da vicino. Sulla base di questa e di altre relazioni, l'Unione europea ha esposto il problema alle autorità russe nel corso di tutti i recenti incontri politici e continuerà a farlo. Non si tratta certo di una sorpresa, visto che l'Unione europea si è pronunciata più volte e in modo chiaro contro qualunque violazione dei diritti umani, nonché sulla situazione dei rifugiati e degli sfollati interni in Cecenia. Pertanto l'Unione europea ha coerentemente adottato una posizione di principio con la quale comunica esplicitamente alla Russia che, finché in Cecenia persisterà l'attuale situazione di disordine, l'Unione continuerà ad insistere con energia affinché si verifichi un cambiamento, e lo farà sfruttando tutte le occasioni possibili, ricorrendo anche alle organizzazioni internazionali competenti. Tuttavia, ritengo che sarebbe errato affermare che, nell'arco dello scorso anno, non è accaduto nulla. L'interrogazione si riferisce alla risoluzione 1270 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa secondo la quale, seppur con lentezza frustrante, sono stati fatti alcuni progressi grazie ad una positiva evoluzione di atteggiamento riscontrabile nel modo in cui il conflitto viene ora gestito in seno alla Federazione russa. A riprova di tale cambiamento, vi sono le dichiarazioni del Presidente Putin, secondo le quali i membri delle forze armate russe che non rispettino i diritti umani verranno giudicati e condannati. L'Unione accoglie con favore questa dichiarazione e auspica che le autorità russe mantengano l'impegno ed evitino qualunque nuova violazione dei diritti umani. Si è sempre dato per scontato che la lotta al terrorismo e all'estremismo debba avvenire nell'ambito dello Stato di diritto e nel pieno rispetto dei diritti umani. Usare indiscriminatamente la forza equivarrebbe a seminare vento per poi raccogliere tempesta per molti anni. Al tempo stesso, continua ovviamente ad essere necessario mantenere la stabilità nella regione. Il Consiglio è senz'altro d'accordo sul fatto che solo una soluzione politica può porre fine al conflitto ceceno. Sa che le autorità russe hanno cercato di giungere ad un accordo con rappresentanti di Maskhadov, ma che, purtroppo, tali sforzi sono stati infruttuosi. L'Unione europea non sciuperà nessuna occasione per insistere a favore di una soluzione politica del conflitto e, da parte sua, l'OSCE continua a svolgere un ruolo di grande utilità grazie alla presenza del suo Gruppo di assistenza. La sicurezza e l'indipendenza dei giornalisti sono aspetti di estrema preoccupazione per l'Unione europea, che di recente si è nuovamente pronunciata sulla situazione dei mezzi di informazione in Russia. L'Unione si è impegnata attivamente per ottenere la presenza di organizzazioni umanitarie internazionali in Cecenia e, tramite l'ECO ( ), è intervenuta direttamente nell'ambito degli aiuti umanitari come uno dei principali donatori fin dall'inizio del conflitto ceceno."@it9
". Mr President, the situation in Chechnya is still very worrying for the European Union. Recent reports by the OSCE Assistance Group in Chechnya, by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe and by two NGOs (Memorial and ) demonstrate that the situation in this part of Russia is still dramatic. The Union has periodically dealt with the problem of security with the Russian authorities and recently a Commission official travelled to Chechnya to assess the current situation on the ground and the Union’s troika is planning another visit to the region on a Head of Mission level. Finally, in relation to the prosecution of those people who have violated human rights, the European Union would point out that the Court of Human Rights in the Hague is now involved in several cases. The Court will set a date in the coming months to study the admissibility of some of these cases. Naturally, the European Union intends to follow these events closely. On the basis of this and other reports, the European Union has raised the issue with the Russian authorities in all the political dialogue that has taken place recently and will continue to do so. This is no surprise, since the European Union has repeatedly spoken out clearly against any violation of human rights and on the situation of the refugees and internally displaced people in Chechnya. Consequently, the Union has adopted a coherent position in principle which makes it very clear to Russia that, while the upheaval in Chechnya continues, the Union will continue to apply firm pressure for a change to come about, taking every possible opportunity and also turning to the relevant international organisations. However, I believe that it would be misleading to say that nothing has happened throughout the whole of last year. The question refers to Resolution 1270 of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe which says that, while it has been frustratingly slow, some progress has been made thanks to positive changes of attitude now visible within the Russian Federation in relation to dealing with the conflict. As an example of this change, we have heard statements from President Putin to the effect that members of the Russian armed forces who do not respect human rights will be tried and punished. The Union is pleased with this statement and hopes that the Russian authorities will fulfil their commitment and prevent any further violation of human rights. It has always been understood that the fight against terrorism and extremism should take place within the framework of the Rule of Law and with full respect for human rights. The indiscriminate use of force will only serve to fan the flames of conflict for many years to come. At the same time, it is clearly necessary to maintain stability in the region. The Council absolutely agrees that only a political solution can resolve the Chechen conflict. It understands that the Russian authorities have tried to reach an agreement with representatives of Maskhadov, but that unfortunately these efforts have not been successful. The European Union will not miss any opportunity to insist on a political solution and, for its part, the OSCE is still playing a useful role through the presence of its Assistance Group. The security and independence of journalists are issues of great concern to the European Union, which has recently reiterated its views on the situation of the media in Russia. The Union has also been very active in terms of achieving the presence of international humanitarian organisations in Chechnya and, by means of ECHO (the European Community Humanitarian Office), it has directly participated in humanitarian aid as one of the principal donors since the start of the Chechen conflict."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, de toestand in Tsjetsjenië is nog steeds zorgwekkend. Uit recente rapporten van de Bijstandsgroep van de OESO, de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en twee NGO’s – Memorial en Artsen zonder Grenzen – blijkt dat de toestand in dit deel van Rusland nog steeds dramatisch is. De Unie spreekt geregeld met de Russische autoriteiten over veiligheidskwesties. Niet al te lang geleden is een vertegenwoordiger van de Commissie naar Tsjetsjenië afgereisd om de toestand ter plaatse te onderzoeken. Bovendien is de Trojka bezig met de organisatie van een bezoek aan de regio, op het niveau van missiehoofd. Tot slot een opmerking over de vervolging van degenen die de mensenrechten hebben geschonden. De Europese Unie wijst erop dat het Tribunaal voor de rechten van de mens in Den Haag een aantal gevallen wil gaan bestuderen. Het Tribunaal zal de eerstvolgende maanden een datum vaststellen voor een uitspraak over de ontvankelijkheid van enkele van deze gevallen. De Europese Unie zal de ontwikkelingen uiteraard op de voet volgen. Op grond van de informatie uit deze rapporten heeft de Europese Unie de Tsjetsjeense kwestie in alle recente gesprekken met de Russische autoriteiten aan de orde gesteld, en zal dat blijven doen. Dat is niets nieuws: de Europese Unie heeft zich reeds herhaaldelijk in ondubbelzinnige termen uitgelaten over de situatie waarin de vluchtelingen, evenals de ontheemden binnen Tsjetsjenië zich bevinden en de wijze waarop de mensenrechten in deze regio worden geschonden. De Europese Unie houdt dus vast aan een principieel standpunt, dat betekent dat we bij Rusland zullen blijven aandringen op verandering in de situatie. Rusland moet daarvoor elke gelegenheid te baat nemen en bovendien bereid zijn de hulp van bevoegde internationale organisaties te aanvaarden. Het is overigens niet zo dat er het afgelopen jaar helemaal niets is gebeurd. De vraag verwijst naar resolutie 1270 van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa, waarin gesteld wordt dat er - hoe frustrerend langzaam ook - toch enige vooruitgang wordt geboekt, en dat dit te maken heeft met een gewijzigde opstelling van de Russische Federatie ten aanzien van de wijze waarop dit conflict moet worden benaderd. President Putin heeft verklaard dat leden van de krijgsmacht die de mensenrechten schenden zullen worden berecht en veroordeeld, en dat geeft toch wel aan dat er inderdaad iets veranderd is. De Unie is buitengewoon ingenomen met deze verklaring, en we hopen nu dat de Russische autoriteiten hun belofte gestand zullen doen en aldus nieuwe schendingen van de mensenrechten zullen voorkomen. We hebben ons altijd op het standpunt gesteld dat de bestrijding van extremisme en terrorisme binnen het kader van de rechtstaat dient te geschieden. Wie wind zaait zal storm oogsten, en wie zonder enige terughoudendheid geweld inzet zal daar nog vele jaren de gevolgen van ondervinden. Intussen moet natuurlijk ook de stabiliteit van de regio worden gehandhaafd. De Raad is het erover eens dat alleen een politieke oplossing een einde kan maken aan het conflict in Tsjetsjenië. We hebben begrepen dat de Russische autoriteiten geprobeerd hebben met vertegenwoordigers van Mascadow tot een vergelijk te komen, maar dat deze pogingen helaas geen resultaten hebben opgeleverd. De Europese Unie laat geen gelegenheid ongebruikt om aan te dringen op een politieke oplossing. De OESO speelt daarbij een belangrijke rol, aangezien de Bijstandsgroep ter plaatse aanwezig is. De Europese Unie maakt zich ook grote zorgen over de veiligheid van journalisten en de mate van vrijheid die ze hebben om op onafhankelijke wijze van de toestand verslag te doen, reden waarom we ons opnieuw hebben uitgesproken over de omstandigheden waarin de informatiemedia in Rusland hun werk moeten doen. De Unie heeft zich bovendien een grote inspanning getroost om ervoor te zorgen dat internationale humanitaire organisaties in Tsjetsjenië kunnen opereren. De Unie heeft via ECHO - het Europees Bureau voor humanitaire noodhulp - rechtstreeks meegeholpen om humanitaire hulp te verlenen. Ze is vanaf het begin van het conflict steeds één van de belangrijkste donoren geweest."@nl2
"Senhor Presidente, a situação na Chechénia continua a ser muito preocupante para a União Europeia. Informações recentes provenientes do Grupo de Assistência da OSCE na Chechénia, da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa e de duas ONG (Memorial e Médicos sem Fronteiras) dão conta de que a situação nesta parte da Rússia continua a ser dramática. A União tem tratado regularmente do problema da segurança com as autoridades russas e não há muito tempo que um funcionário da Comissão se deslocou à Chechénia a fim de avaliar a situação e a tróica da União está a planear outra visita à região a nível de chefes de missão. Finalmente, no que se refere ao julgamento das pessoas que violaram os direitos humanos, a União Europeia recorda que o Tribunal dos Direitos do Homem da Haia já se interessou por diversos casos. Durante os próximos meses, o Tribunal vai fixar uma data para apurar a admissibilidade de alguns destes casos. A União Europeia tenciona, naturalmente, acompanhar de perto todos estes acontecimentos. Com base neste e noutros relatórios, a União Europeia discutiu esta questão com as autoridades russas em todos os diálogos políticos que manteve ultimamente e vai continuar a fazê-lo. Isto não é nenhuma surpresa, já que a União Europeia se pronunciou repetidamente com toda a clareza contra qualquer violação dos direitos humanos e sobre a situação dos refugiados e deslocados internos na Chechénia. Por conseguinte, a União adoptou uma posição de princípio coerente em que deixa muito claro à Rússia que, enquanto se mantiver a situação preocupante na Chechénia, a União continuará a pressionar energicamente para conseguir uma mudança, aproveitando todas as ocasiões possíveis e ajudando, inclusivamente, as organizações internacionais pertinentes. Todavia, julgo que mentiríamos se afirmássemos que não aconteceu nada durante todo o ano passado. A pergunta alude à Resolução nº 1270 da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa que diz que, ainda que com uma lentidão frustrante, se realizaram alguns progressos, graças às mudanças de atitude positivas que podem observar-se agora na Federação Russa no que respeita à forma de tratar o conflito. Como prova dessa mudança, temos as declarações do Presidente Putin segundo as quais os membros das forças armadas russas que não respeitem os direitos humanos serão julgados e condenados. A União acolhe com agrado estas declarações e espera que as autoridades russas cumpram o seu compromisso e evitem qualquer nova violação dos direitos humanos. Sempre se considerou que, por princípio, a luta contra o terrorismo e o extremismo se deve levar a cabo no âmbito do Estado de direito e no respeito total pelos direitos humanos. Usar indiscriminadamente a força equivale a semear ventos para colher tempestades durante muitos anos. Ao mesmo tempo, continua a ser claramente necessário manter a estabilidade na região. O Conselho está indiscutivelmente de acordo em que só uma solução política pode acabar com o conflito checheno. Considera que as autoridades russas têm tentado alcançar um acordo com representantes de Masjadoc, mas que, infelizmente, esses esforços têm sido infrutíferos. A União Europeia não vai desaproveitar nenhuma ocasião para insistir numa solução política e a OSCE, por sua vez, continua a desempenhar um papel útil através da presença do seu Grupo de Assistência. A segurança e a independência dos jornalistas são motivo de grande preocupação da União Europeia, que recentemente voltou a pronunciar-se sobre a situação dos meios de informação na Rússia. A União também se tem mostrado muito activa para conseguir a presença de organizações humanitárias internacionais na Chechénia e, por intermédio do ECHO ( ), tem participado directamente na prestação de ajuda humanitária como um dos principais doadores desde o início do conflito checheno."@pt11
"Herr talman! Europeiska unionen ser fortfarande situationen i Tjetjenien som mycket oroande. Nyligen utarbetade rapporter från OSSE:s stödgrupp i Tjetjenien, Europarådets parlamentariska församling och de två icke-statliga organisationerna (Memorial och Läkare utan gränser), visar på att situationen i den delen av Ryssland fortfarande är dramatisk. Unionen har regelbundet tagit upp säkerhetsproblemet med de ryska myndigheterna och för en kort tid sedan reste en tjänsteman från kommissionen till Tjetjenien för att göra en bedömning av den nuvarande situationen och den ansvarige för unionens trojka planerar nu ett ytterligare besök i regionen. Avslutningsvis, när det gäller åtal av de personer som begick brott mot mänskligheten, erinrar Europeiska unionen om att Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter i Haag redan intresserar sig för flera olika ärenden. Domstolen kommer under de närmaste månaderna att fastställa datum för att undersöka tillåtligheten av några av dessa ärenden. Naturligtvis kommer Europeiska unionen att följa dessa händelser på nära håll. Europeiska unionen har på grundval av dessa och andra rapporter tagit upp frågan med de ryska myndigheterna i alla politiska dialoger som har förts under den senaste tiden och vi kommer att fortsätta göra så även i framtiden. Detta är ingen överraskning, eftersom Europeiska unionen tydligt har uttalat sig flera gånger mot alla kränkningar av de mänskliga rättigheterna och om flyktingarnas och de internt tvångsförflyttade personernas situation i Tjetjenien. Unionen har agerat följdriktigt och har antagit en principståndpunkt där vi gör det mycket klart för Ryssland att så länge den oroliga situationen i Tjetjenien fortsätter kommer unionen energiskt att fortsätta utöva påtryckningar i syfte att nå en förändring och man kommer att utnyttja alla möjliga tillfällen och till och med vända sig till relevanta internationella organisationer. Jag anser emellertid att det är fel att säga att det inte har hänt någonting sedan förra året. I frågan omnämns resolution 1270 från Europarådets parlamentariska församling, i vilken man säger att vissa framsteg har gjorts, även om det gått frustrerande långsamt, tack vare de positiva attitydförändringar man nu kan se i Ryska federationen när det gäller hanteringen av konflikten. President Putins uttalanden om att de soldater i de ryska väpnade styrkorna som inte respekterar de mänskliga rättigheterna kommer att ställas inför rätta och dömas kan ses som ett bevis på denna förändring. Unionen välkomnar detta uttalande och förväntar sig att de ryska myndigheterna uppfyller sitt åtagande och undviker nya kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Man har alltid tagit för givet att kampen mot terrorism och extremism måste genomföras inom ramen för rättsstaten och med fullständig respekt för de mänskliga rättigheterna. När man i många år använder våld utan urskillnad sår man vind för att skörda storm. Samtidigt står det fortfarande klart att det är absolut nödvändigt att bevara stabiliteten i regionen. Rådet instämmer helt och fullt i att den tjetjenska konflikten endast kan lösas politiskt. Rådet känner till att de ryska myndigheterna har försökt nå en överenskommelse med företrädare för Maschadov, men att dessa ansträngningar beklagligt nog inte har gett några resultat. Europeiska unionen kommer inte att låta något tillfälle gå förlorat för att tala för en politisk lösning och OSSE:s stödgrupp fortsätter att fylla en viktig funktion. Journalisternas säkerhet och oberoende är en fråga som Europeiska unionen prioriterar högt, och unionen har nyligen än en gång uttalat sig om situationen för massmedierna i Ryssland. Unionen har även agerat aktivt för att se till att internationella humanitära organisationer skall få tillträde till Tjetjeniens territorium och har via ECHO, (Europeiska gemenskapernas kontor för humanitärt bistånd), deltagit direkt i det humanitära stödet, eftersom unionen allt sedan den tjetjenska konflikten inleddes har varit en av de främsta bidragsgivarna."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"in situ"8,12,11,9,6

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph