Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-03-13-Speech-3-156"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20020313.6.3-156"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - Le rapport Izquierdo Rojo sur "les femmes et le fondamentalisme", qui vient d'être adopté à une faible majorité malgré notre vote contraire, témoigne d'une bonne idée de départ complètement pervertie au fil des discussions. À l'origine, il s'agissait d'affirmer notre volonté de faire respecter rigoureusement les droits des femmes sur les territoires de l'ensemble des pays membres, au moment où des flux d'immigration dense et inassimilée tendent à y implanter des conceptions qui avilissent la femme, ou qui équivalent à une torture cruelle, comme l'excision. Malheureusement, le Parlement européen a finalement reculé à nommer le mal dont nous souffrons - une immigration inassimilée, souvent issue de pays à culture islamique. Dans ces conditions, il s'est réfugié dans des déclarations aseptisées ou, pire encore, a prononcé des condamnations générales paraissant s'appliquer à tous les Européens sans distinction, et qui culpabilisent à tort tout le monde. Il en va ainsi de la notion même de "fondamentalisme" : elle mélange allègrement la pratique rigoriste d'une religion qui place la personne au centre de la société, le christianisme, et la pratique rigoriste d'une autre, qui soumet la personne à la communauté, l'Islam. Ce n'est pourtant pas la même chose. Pour couronner le tout, le Parlement européen recommande que les prochaines directives sur le droit d'asile, prises en application du traité d'Amsterdam, permettent l'accueil des femmes du monde entier qui "souffrent de persécutions fondamentalistes". Pour être cohérent, il aurait fallu demander en même temps l'abolition du Pacte de stabilité budgétaire !"@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Izquierdo Rojo-betænkningen om kvinder og fundamentalisme, som netop er blevet vedtaget med et lille flertal, på trods af at vi stemte imod, er udtryk for en god idé som udgangspunkt, men som er blevet fuldstændig fordrejet under debatten. Det drejede sig oprindeligt om at give udtryk for vores ønske om at få kvinders rettigheder strengt overholdt i hele EU på et tidspunkt, hvor massive og utilpassede strømme af indvandrere forsøger at indføre holdninger, som fornedrer kvinder, eller som har lighed med grusom tortur såsom omskæring. Europa-Parlamentet har desværre til sidst opgivet at sætte navn på det onde, som vi lider under, nemlig en utilpasset indvandring, der ofte udgår fra lande med en islamisk kultur. Derfor har Parlamentet søgt tilflugt i sterile erklæringer eller, hvad der er endnu værre, fremsat generelle fordømmelser, som synes at gælde alle europæere uden undtagelse, og som fejlagtigt giver alle skyldfølelse. Det samme gælder begrebet "fundamentalisme". Parlamentet sammenblander let den strenge udøvelse af en religion, som placerer mennesket i centrum af samfundet, nemlig kristendom, og den strenge udøvelse af en anden religion, hvor mennesket underlægges samfundet, nemlig islam. Det er trods alt ikke det samme. Som kronen på værket anbefaler Europa-Parlamentet, at de kommende direktiver om asylret, der skal vedtages i forbindelse med Amsterdam-traktaten, skal gøre det muligt at modtage kvinder fra hele verden, der "udsættes for fundamentalistisk forfølgelse". Hvis der skulle være sammenhæng, skulle man samtidig forlange at få ophævet budgetstabilitetspagten!"@da1
". An dem Bericht Izquierdo Rojo über „Frauen und Fundamentalismus“, der trotz unserer Gegenstimme mit knapper Mehrheit angenommen wurde, zeigt sich, wie eine anfänglich gute Idee im Verlaufe der Diskussionen völlig verfälscht wurde. Ursprünglich ging es darum, unsere Entschlossenheit zu Ausdruck zu bringen, die Rechte der Frauen auf dem Gebiet sämtlicher Mitgliedstaaten konsequent durchzusetzen zu einer Zeit, da sich aufgrund massiver nicht assimilierter Einwanderungsströme Praktiken verbreiten, die die Frau erniedrigen oder zu einer ständigen Folter werden, wie die Beschneidung. Leider hat sich das Europäische Parlament letztlich gescheut, das Übel, unter dem wir leiden, beim Namen zu nennen – eine nicht assimilierte Immigration zumeist aus Ländern mit islamischer Kultur. Es hat sich vielmehr in sterile Erklärungen geflüchtet oder – schlimmer noch – allgemeine Verurteilungen ausgesprochen, die unterschiedslos auf alle Europäer zu passen scheinen und damit zu Unrecht alle und jeden beschuldigen. Gleiches gilt für den Begriff „Fundamentalismus“, mit dem leichtfertig die strenge Ausübung einer Religion, die den Menschen in den Mittelpunkt der Gesellschaft stellt, des Christentums, mit der strengen Praktizierung einer anderen Religion, die den Menschen der Gemeinschaft unterwirft, des Islam, auf die gleiche Stufe gestellt wird. Hier handelt es sich jedoch um zwei ganz unterschiedliche Dinge. Als Krönung des Ganzen empfiehlt das Europäische Parlament, in den in Anwendung des Amsterdamer Vertrags zu erlassenden Richtlinien über das Asylrecht die Aufnahme von Frauen aus der ganzen Welt, die unter fundamentalistischen Verfolgungen zu leiden haben, festzuschreiben. Um konsequent zu sein, hätte allerdings gleichzeitig die Abschaffung des Stabilitätspakts gefordert werden müssen!"@de7
"Η έκθεση Izquierdo Rojo σχετικά με “τις γυναίκες και τον φονταμενταλισμό”, που μόλις εγκρίθηκε με μικρή πλειοψηφία παρά την αρνητική ψήφο μας, αναφέρεται σε μια καλή αρχική ιδέα, η οποία όμως διαστρεβλώθηκε τελείως κατά την πορεία των συζητήσεων. Στην αρχή, σκοπό είχαμε να διατυπώσουμε τη βούληση μας για αυστηρό σεβασμό των δικαιωμάτων των γυναικών σε όλες τις χώρες μέλη, τη στιγμή που πυκνά κύματα μεταναστών που δεν έχουν αφομοιωθεί τείνουν να εδραιώσουν εντός της Κοινότητας αντιλήψεις που υποτιμούν τη γυναίκα ή που υποστηρίζουν τη διαιώνιση ενός βάρβαρου βασανιστηρίου, όπως η κλειτοριδεκτομή. Δυστυχώς, όμως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξε να ονοματίσει το κακό που μας απειλεί – τους μετανάστες που δεν έχουν αφομοιωθεί και που συχνά προέρχονται από ισλαμικές χώρες. Έτσι λοιπόν, οχυρώθηκε πίσω από αποστειρωμένες δηλώσεις ή, ακόμη χειρότερα, διατύπωσε γενικές κατηγορίες που φαίνεται ότι αφορούν όλους ανεξαιρέτως τους Ευρωπαίους και που ενοχοποιούν αδιακρίτως όλο τον κόσμο. Το ίδιο ισχύει και για την ίδια την έννοια του “φονταμενταλισμού”: η έκθεση συγχέει με ελαφρότητα την αυστηρή ηθική μιας θρησκείας, η οποία τοποθετεί τον άνθρωπο στο κέντρο της κοινωνίας, τον χριστιανισμό, με την αυστηρή ηθική μιας άλλης θρησκείας, η οποία τοποθετεί τον άνθρωπο μέσα σε μια κοινωνία, στο Ισλάμ. Δεν είναι όμως το ίδιο. Το χειρότερο, όμως, είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνιστά οι μελλοντικές οδηγίες για τις διαδικασίες παροχής ασύλου, οι οποίες θα θεσπιστούν κατ’ εφαρμογή της Συνθήκης του Άμστερνταμ, να επιτρέπουν την υποδοχή γυναικών από όλο τον κόσμο που “υφίστανται φονταμενταλιστικές διώξεις”. Ωστόσο, για λόγους συνοχής, θα έπρεπε να ζητήσει ταυτόχρονα την κατάργηση του Συμφώνου Δημοσιονομικής Σταθερότητας!"@el8
". The Izquierdo Rojo report on women and fundamentalism, which has just been adopted by a slim majority in spite of our having voted against it, is a prime example of a good initial idea that has been completely perverted in the course of the discussion process. It was originally a matter of reaffirming our desire to ensure that women’s rights are rigorously respected throughout the territory of all the Member States at a time when huge influxes of unassimilated immigrants are prone to import practices that are degrading to women or are tantamount to cruel torture, such as female circumcision. Unfortunately, the European Parliament ultimately shied away from naming the plague that besets us, namely floods of unassimilated immigrants, often from countries with an Islamic culture. Faced with this predicament, Parliament has taken refuge in sanitised statements or, even worse, has issued sweeping condemnations which seem to apply to all Europeans without distinction and which imbue everyone with an unwarranted sense of guilt. The same is true of the concept of fundamentalism itself. Under that heading, the report blithely lumps together the rigorous practice of Christianity, a religion that places the individual at the heart of society, and the rigorous practice of another religion, Islam, which subordinates the individual to the community. But these are not the same phenomenon at all. To crown it all, the European Parliament recommends that the forthcoming directives on the right of asylum, based on the Treaty of Amsterdam, provide for reception of women from all parts of the world who suffer from ‘fundamentalist persecution’. Had it been consistent, the report would have called at the same time for the abolition of the budgetary stability and growth pact!"@en3
"(FR) El informe Izquierdo Rojo sobre “las mujeres y el fundamentalismo”, que acaba de ser aprobado por escasa mayoría, a pesar de nuestro voto en contra, demuestra la existencia de una buena idea de partida completamente pervertida durante las discusiones. Al principio se trataba de afirmar nuestra voluntad de que los derechos de las mujeres fuesen rigurosamente respetados en los territorios del conjunto de los países miembros, en el momento en que las corrientes de inmigración densa y no asimilada tienden a implantar en nuestros países concepciones que degradan a la mujer o que equivalen a una tortura cruel, como la ablación. Desgraciadamente, el Parlamento Europeo no se ha decidido a darle un nombre al mal que padecemos - una inmigración no asimilada, a menudo originaria de países de cultura islámica -. En estas condiciones, el Parlamento Europeo se ha refugiado en declaraciones asépticas o, peor aún, ha pronunciado condenas generales que parecen aplicarse a todos los europeos, sin distinción, y que culpabilizan erróneamente a todo el mundo. Eso es lo que ocurre con la propia noción de “fundamentalismo”: ésta mezcla alegremente la práctica rigorista de una religión que coloca a la persona en el centro de la sociedad, el cristianismo, y la práctica rigorista de otra, que somete a la persona a la comunidad, el Islam. Sin embargo, no es lo mismo. Como colofón, el Parlamento Europeo recomienda que las próximas directivas sobre el derecho de asilo, aprobadas en aplicación del Tratado de Ámsterdam, permitan la acogida de mujeres del mundo entero que “sufren persecuciones fundamentalistas”. Para ser coherente, ¡habría que haber exigido al mismo tiempo la abolición del Pacto de Estabilidad Presupuestaria!"@es12
"Izquierdo Rojon naisia ja fundamentalismia koskeva mietintö, joka hyväksyttiin juuri heikolla enemmistöllä vastustuksestamme huolimatta, on osoitus alun perin hyvästä ajatuksesta, joka on vääristynyt täydellisesti keskustelujen myötä. Alun perin tarkoituksena oli tehdä selväksi, että naisten oikeuksia on kunnioitettava tinkimättömästi kaikkien jäsenvaltioiden alueella nyt, kun voimakkaat ja väestöön sulautumattomat siirtolaisvirrat pyrkivät juurruttamaan alueellemme näkemyksiä, jotka alentavat naista tai vastaavat jopa julmaa kidutusta, kuten klitoriksen poisto. Euroopan parlamentti ei valitettavasti lopulta suostunut nimeämään kärsimyksemme lähdettä – väestöön sulautumatonta siirtolaisuutta, joka on usein peräisin islamilaisen kulttuurin maista. Näin ollen parlamentti piiloutui mitäänsanomattomien julistusten taakse, tai mikä on vielä pahempaa, esitti yleisluonteisia tuomioita, jotka vaikuttavat koskevan kaikkia eurooppalaisia ilman mitään erottelua ja syyllistävät perusteettomasti jokaisen. Tämä koskee myös itse "fundamentalismin" käsitettä: siinä sekoitetaan huolettomasti yksilön yhteiskunnan ytimeen asettavan uskonnon, kristinuskon, ja yksilön yhteisölle alistavan uskonnon, islamin uskon, jyrkät käytännöt. Kyse ei kuitenkaan ole samasta asiasta. Kaiken kukkuraksi Euroopan parlamentti suosittelee, että seuraavissa Amsterdamin sopimuksen mukaisissa turvapaikkaa koskevissa direktiiveissä sallittaisiin sellaisten naisten vastaanottaminen eri puolilta maailmaa, jotka "kärsivät fundamentalistien vainoista". Johdonmukaisuuden nimissä olisi pitänyt samalla pyytää talousarviota koskevan vakauttamissopimuksen kumoamista!"@fi5
"La relazione Izquierdo Rojo su "La donna e il fondamentalismo", che è stata approvata con un'esigua maggioranza, nonostante il mio voto contrario, è il tipico esempio di come una buona idea di partenza possa essere completamente distorta nel corso delle discussioni. All'inizio il documento si proponeva di affermare la volontà di imporre il rigoroso rispetto dei diritti delle donne in tutti i paesi membri, in concomitanza con flussi di immigrazione compatta e non integrata che tendono a favorire la diffusione di concezioni avvilenti per la donna o di pratiche equivalenti a crudeli torture, come la clitoridectomia. Purtroppo il Parlamento europeo alla fine ha fatto marcia indietro nel riconoscere il male di cui soffriamo - un'immigrazione non integrata, spesso proveniente da paesi di cultura islamica. Data la situazione il Parlamento si è rifugiato in dichiarazioni asettiche o, peggio ancora, ha pronunciato condanne generali che sembrano applicarsi indistintamente a tutti gli europei e che a torto colpevolizzano tutti. La stessa cosa vale per la nozione stessa di "fondamentalismo": la relazione confonde con allegra disinvoltura il rigore di una religione come il cristianesimo, che colloca il singolo al centro della società, con il rigore dell' il cui credo subordina la persona alla comunità. Tuttavia i due concetti non sono affatto assimilabili. il Parlamento europeo raccomanda che le prossime direttive sul diritto di asilo, adottate in applicazione del Trattato di Amsterdam, consentano di accogliere le donne di tutto il mondo "vittime di persecuzioni fondamentaliste". Per essere coerenti fino in fondo, il Parlamento avrebbe dovuto chiedere anche l'abolizione del patto di stabilità finanziario!"@it9
". The Izquierdo Rojo report on women and fundamentalism, which has just been adopted by a slim majority in spite of our having voted against it, is a prime example of a good initial idea that has been completely perverted in the course of the discussion process. It was originally a matter of reaffirming our desire to ensure that women’s rights are rigorously respected throughout the territory of all the Member States at a time when huge influxes of unassimilated immigrants are prone to import practices that are degrading to women or are tantamount to cruel torture, such as female circumcision. Unfortunately, the European Parliament ultimately shied away from naming the plague that besets us, namely floods of unassimilated immigrants, often from countries with an Islamic culture. Faced with this predicament, Parliament has taken refuge in sanitised statements or, even worse, has issued sweeping condemnations which seem to apply to all Europeans without distinction and which imbue everyone with an unwarranted sense of guilt. The same is true of the concept of fundamentalism itself. Under that heading, the report blithely lumps together the rigorous practice of Christianity, a religion that places the individual at the heart of society, and the rigorous practice of another religion, Islam, which subordinates the individual to the community. But these are not the same phenomenon at all. To crown it all, the European Parliament recommends that the forthcoming directives on the right of asylum, based on the Treaty of Amsterdam, provide for reception of women from all parts of the world who suffer from ‘fundamentalist persecution’. Had it been consistent, the report would have called at the same time for the abolition of the budgetary stability and growth pact!"@lv10
"Het verslag-Izquierdo Rojo over "vrouwen en fundamentalisme", dat zojuist met een krappe meerderheid is aangenomen ondanks onze tegenstem, is voortgekomen uit een goed basisidee, dat in de loop van de besprekingen echter volledig is verworden. Samen met een gestage stroom niet-geassimileerde immigranten komen voor een deel ook vernederende ideeën over vrouwen de Unie binnen. Deze geven in sommige gevallen aanleiding tot wrede folteringen, zoals vrouwenbesnijdenis. Oorspronkelijk was het dan ook onze bedoeling om duidelijk te maken dat de rechten van de vrouw overal in de Unie nauwgezet moesten worden gerespecteerd. Helaas is het Parlement er uiteindelijk voor teruggedeinsd om de kwaal waaraan wij lijden bij de naam te noemen, namelijk een instroom van niet-geassimileerde immigranten die vaak uit landen met een islamitische achtergrond komen. In plaats daarvan is het Parlement gevlucht in aseptische verklaringen of, erger nog, in algemene veroordelingen die zonder onderscheid op alle Europeanen lijken te slaan en die ten onrechte iedereen met de vinger wijzen. Hetzelfde gebeurt met het begrip fundamentalisme zelf. Onder die noemer wordt namelijk onbekommerd de strikte beoefening van de ene godsdienst die het individu midden in de samenleving plaats - het christendom - over een kam geschoren met de strikte beoefening van een andere godsdienst - de Islam - die het individu aan de gemeenschap onderwerpt. Het gaat hier echter om twee heel verschillende zaken. Als kroon op dit werk doet het Europees Parlement tenslotte de aanbeveling om onder de komende richtlijnen inzake asielrecht, die ter uitvoering van het Verdrag van Amsterdam moeten worden uitgevaardigd, alle vrouwen uit de wijde wereld die "het slachtoffer zijn van vervolging" op te vangen. Het ware consequenter geweest als we daarbij meteen ook de afschaffing van het pact voor begrotingsstabiliteit hadden gevraagd!"@nl2
"O relatório Izquierdo Rojo sobre “as mulheres e o fundamentalismo”, que acaba de ser aprovado por fraca maioria apesar do nosso voto contra, é testemunho de uma boa ideia de partida totalmente alterada à medida que o debate avançava. Inicialmente, pretendia-se afirmar a nossa vontade de fazer respeitar rigorosamente os direitos das mulheres no território de todos os países membros, num momento em que fluxos de uma imigração densa e não assimilada tendem a nele implantar concepções que aviltam a mulher ou que equivalem a uma tortura cruel, como é o caso da excisão. Infelizmente, o Parlamento Europeu recuou no momento de nomear o mal de que sofremos - uma imigração não assimilada, muitas vezes proveniente de países de cultura islâmica. Assim, o Parlamento refugiou-se em declarações assépticas ou, pior ainda, pronunciou condenações gerais que pareciam aplicar-se a todos os Europeus sem distinção e que, injustamente, culpabilizam toda a gente. O mesmo acontece com a própria noção de “fundamentalismo”: mistura alegremente a prática rigorista de uma religião que situa a pessoa no centro da sociedade, o cristianismo, e a prática rigorista de outra religião que submete a pessoa à comunidade - o Islão. Ora, não se trata do mesmo. Para coroar o seu trabalho, o Parlamento Europeu recomenda que as próximas directivas sobre o direito de asilo, adoptadas em cumprimento do Tratado de Amesterdão, permitam acolher mulheres de todo o mundo que “sofrem persecuções fundamentalistas”. Para sermos coerentes, teríamos de exigir, ao mesmo tempo, a abolição do pacto de estabilidade orçamental!"@pt11
"Betänkandet av Izquierdo Rojo om ”kvinnor och fundamentalism”, som trots vår motsatta röst just antogs med knapp majoritet, vittnar om en bra utgångsidé som under diskussionernas gång har blivit helt förvriden. Från början gällde det att hävda vår vilja att få kvinnors rättigheter att respekteras strikt inom alla medlemsländers territorium, i en tid då det strömmar många invandrare hit som inte integreras i samhället, vilket innebär att det förankras begrepp här som nedvärderar kvinnan eller som medför grym tortyr, till exempel kvinnlig omskärelse. Tyvärr backade Europaparlamentet till slut och namngav inte det onda vi lider av, nämligen invandrare som inte integreras i samhället och som ofta kommer från länder med islamisk kultur. Parlamentet tog således sin tillflykt till sterila uttalanden, och, vilket är värre, allmänna fördömanden som tycks rikta sig till alla européer utan åtskillnad och som felaktigt lägger skulden på alla. Detta gäller själva begreppet ”fundamentalism”; med detta begrepp blandar man glatt samman en rigorös tillämpning av en religion som placerar individen i samhällets centrum, dvs. kristendomen, och den rigorösa tillämpningen av en annan religion, som underkastar individen samhället, dvs. islam. Men det är faktiskt inte samma sak. Som kronan på verket rekommenderar Europaparlamentet att de kommande direktiven om asylrätten, som kommer att antas i enlighet med Amsterdamfördraget, skall göra det tillåtet att ta emot kvinnor från hela världen som ”är utsatta för förföljelser grundade på fundamentalism”. För att vara konsekvent hade man samtidigt behövt kräva att den finansiella stabilitetspakten avskaffas!"@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph