Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-02-07-Speech-4-197"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20020207.10.4-197"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμερίζεται την προτεραιότητα που δίνει το Κοινοβούλιο στην υποστήριξη των βασικών δημοκρατικών θεσμών στην Καμπότζη. Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο διαθέσαμε 3 εκατομμύρια ευρώ υπό μορφή τεχνικής βοήθειας για την ομαλή διεξαγωγή των πρόσφατων δημοτικών εκλογών και αποστείλαμε παρατηρητές από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ύστερα από πρόσκληση της Καμπότζης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συντόνισε επί τόπου συνολικά 120 παρατηρητές την ημέρα των εκλογών. Και είναι η πρώτη φορά που αποστέλλονται παρατηρητές για καθαρά τοπικού χαρακτήρα εκλογές. Θα ήθελα να εκφράσω την ιδιαίτερη ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι ο Carlos Costa Neves ήταν ο επικεφαλής της αποστολής, πράγμα που αποδεικνύει και την ολοένα και πιο έντονη συνεργασία του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής όσον αφορά την αποστολή παρατηρητών στις εκλογές. Βάσει των αρχικών εκθέσεων, η προετοιμασία των εκλογών και η διοργάνωση της διεξαγωγής τους κρίνεται ότι εξελίχθησαν ομαλά, ότι υπήρξε αθρόα και ειρηνική προσέλευση των ψηφοφόρων. Βεβαίως, πρέπει να πούμε ότι λάβαμε αναφορές για περιστατικά βίας, φόνων και εκφοβισμού που προκαλούν σοβαρές ανησυχίες και αυτά συνέβησαν παρά τις δηλώσεις, τόσο της κυβέρνησης όσο και των άλλων πολιτικών κομμάτων, ενάντια στη βία κατά τη διάρκεια των εκλογών. Η κάλυψη δε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κατά την περίοδο των εκλογών κρίνεται ότι ήταν μεροληπτική. Καθώς η εκλογική διαδικασία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, τα αποτελέσματα δεν έχουν ανακοινωθεί και δεν έχουν ακόμα υποβληθεί καταγγελίες και προσφυγές, είναι πολύ νωρίς για να εκφράσουμε το τελικό συμπέρασμα για την διεξαγωγή των εκλογών. Αλλά είναι σαφές ότι ο λαός της Καμπότζης για πρώτη φορά στην ιστορία του έχει τη δυνατότητα να ψηφίσει για την εκλογή δημοτικών αντιπροσώπων και ότι ανταποκρίθηκε μαζικά σε αυτή την δυνατότητα. Η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από κοινού με τις διπλωματικές αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Καμπότζη, θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί την πρόοδο στην μετεκλογική περίοδο. Τότε μόνο θα είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε την πλήρη σπουδαιότητα αυτού του εγχειρήματος για τον περαιτέρω εκδημοκρατισμό αυτής της χώρας."@el8
lpv:translated text
"Hr. formand, Europa-Kommissionen deler den prioritet, som Parlamentet giver støtten til de grundlæggende, demokratiske institutioner i Cambodja. Det er grunden til, at vi stillede 3 millioner euro til rådighed i form af teknisk bistand til en problemløs gennemførelse af de nyligt afholdte kommunalvalg og sendte EU-observatører efter invitation fra Cambodja. Europa-Kommissionen styrede lokalt 120 observatører på valgdagen. Det er første gang, at der sendes observatører til rent lokale valg. Jeg vil gerne give udtryk for min særlige tilfredshed med, at Carlos Costa Neves stod i spidsen for delegationen, hvilket beviser det til stadighed mere forstærkede samarbejde mellem Parlamentet og Kommissionen, hvad angår udsendelse af valgobservatører. På grundlag af de første rapporter bedømmer vi, at forberedelsen af valget og dets gennemførelse foregik problemløst, og at vælgerne mødte talrigt og fredeligt op. Vi må dog fortælle, at vi har modtaget meget bekymrende rapporter om tilfælde af vold, mord og trusler til trods for regeringens og de andre politiske partiers opfordringer til ikke at anvende vold under valget. Massemediernes dækning under valgperioden anses for at være ensidig. Men eftersom valgprocessen endnu ikke er afsluttet, resultaterne ikke er blevet offentliggjort, og der endnu ikke er fremsat anklager eller klager, er det for tidligt at give udtryk for den endelige konklusion vedrørende valgets gennemførelse. Men det er sikkert, at Cambodjas befolkning for første gang i historien har haft mulighed for at stemme på kommunale repræsentanter, og at den talstærkt benyttede sig af denne mulighed. Repræsentationen fra Europa-Kommissionen vil i fællesskab med EU's diplomatiske delegationer i Cambodja fortsat observere fremskridtene i tiden efter valget. Først da er vi i stand til at vurdere projektets fulde betydning for en yderligere demokratisering af landet."@da1
"Herr Präsident! Die Europäische Kommission stimmt mit dem Parlament darin überein, der Durchsetzung der demokratischen Grundsätze in Kambodscha Vorrang einzuräumen. Deshalb haben wir auch 3 Millionen EUR in Form technischer Hilfe für den ordnungsgemäßen Ablauf der kürzlich stattgefundenen Kommunalwahlen bereitgestellt und auf Ersuchen Kambodschas Wahlbeobachter aus der Europäischen Union entsandt. Die Europäische Kommission koordinierte am Wahltag vor Ort den Einsatz von insgesamt 120 Beobachtern. Damit sind zum ersten Mal Beobachter zu reinen Gemeindewahlen entsandt worden. Besonders erfreut war ich darüber, dass die Beobachtermission unter der Leitung von Carlos Costa Neves stand, was von der immer intensiveren Zusammenarbeit zwischen dem Parlament und der Kommission zeugt, soweit es um die Entsendung von Wahlbeobachtern geht. Den ersten Berichten zufolge wurden die Vorbereitung, die Organisation und der Ablauf der Wahlen als ordnungsgemäß beurteilt sowie eine hohe und friedlich verlaufende Wahlbeteiligung beobachtet. Uns erreichten allerdings auch höchst beunruhigende Berichte über Gewalttätigkeiten, Morde und Einschüchterungen, zu denen es gekommen ist, obgleich sich sowohl die Regierung als auch die anderen politischen Parteien gegen Gewalt während der Wahlen ausgesprochen hatten. Als parteiisch wird eingeschätzt, dass Zwischenfälle von den Massenmedien während der Wahl verschwiegen worden sind. Da aber das Wahlverfahren noch nicht abgeschlossen ist, die Wahlergebnisse noch nicht vorliegen und weder Anzeigen erhoben noch Anträge eingereicht wurden, ist es verfrüht, ein endgültiges Urteil über den Ablauf der Wahlen abzugeben. Unstrittig ist, dass das kambodschanische Volk erstmals in seiner Geschichte die Möglichkeit zur Wahl von Kommunalpolitikern hatte und davon in hohem Maße Gebrauch gemacht hat. Die Abordnung der Europäischen Kommission wird gemeinsam mit den diplomatischen Missionen der Europäischen Union in Kambodscha ständig beobachten, wie sich die Entwicklung nach den Wahlen vollzieht, denn nur auf diese Weise werden wir die Bemühungen um die weitere Demokratisierung dieses Landes in ihrer ganzen Tragweite zu beurteilen in der Lage sein."@de7
". Mr President, the European Commission agrees with Parliament that priority must be given to supporting basic democratic institutions in Cambodia. That is why we spent EUR three million in the form of technical assistance to ensure that the recent municipal elections ran smoothly and why we sent observers from the European Union at Cambodia's request. The European Commission coordinated a total of 120 observers in Cambodia on the day of the election. This is the first time we have sent observers for purely local elections. I must say that I was especially pleased that Carlos Costa Neves headed the mission, as this shows that Parliament and the Commission are now working even more closely together on election observer missions. According to initial reports, preparations for the elections and polling arrangements went smoothly and voters arrived peacefully and in an orderly manner. We did, of course, receive reports of incidents of violence, murder and intimidation which are giving us serious cause for concern and which took place despite the fact that both the government and the other political parties stated they wanted no violence during the elections. And we consider that media coverage of the elections was biased. As the electoral process has not yet been completed, the results have not yet been announced and accusations and appeals have not yet been filed, it is too soon to draw any final conclusions as to how the elections passed. But clearly, for the first time in its history, the people of Cambodia had the opportunity to vote for local councillors and they turned out in order to do so. The European Commission representation, together with European Union diplomatic missions in Cambodia, will continue to monitor progress in the post-election period. Only then shall we be in a position to evaluate the full importance of efforts to ensure that this country continues on the road to democracy."@en3
"(EL) Señor Presidente, la Comisión Europea comparte la prioridad que el Parlamento concede al apoyo a las instituciones democráticas fundamentales en Camboya. Esta es la razón por la que destinamos tres millones de euros en forma de ayuda técnica al normal desarrollo de las recientes elecciones municipales y enviamos observadores de la Unión Europea, tras la correspondiente invitación de Camboya. la Comisión Europea coordinó un conjunto de 120 observadores el día de las elecciones. Y es la primera vez que se envían observadores a elecciones de carácter puramente local. Quisiera expresar mi particular satisfacción por el hecho de que la misión estuviera encabezada por Carlos Costa Neves, lo que pone de manifiesto la cada vez más intensa colaboración entre el Parlamento y la Comisión en lo respecta al envío de observadores a procesos electorales. De acuerdo con los primeros informes, se considera que la preparación, organización y celebración de las elecciones transcurrieron con normalidad, que los electores acudieron a las urnas masiva y pacíficamente. Es verdad que hemos recibido información inquietante de crímenes y otros actos de violencia o intimidación; incidentes que ocurrieron a pesar de las declaraciones, tanto del gobierno como del resto de los partidos políticos, en contra de la violencia en el transcurso de las elecciones. Se considera, por otra parte, que la cobertura del período electoral por parte los medios de comunicación no fue precisamente imparcial. El proceso electoral no ha concluido todavía, los resultados no se han hecho públicos y no se han presentado todavía denuncias ni recursos, por lo que es muy pronto para expresar conclusiones definitivas sobre el desarrollo de las elecciones. Pero lo está fuera de toda duda es que el pueblo de Camboya por primera vez en su historia ha podido votar para elegir a sus representantes municipales, y lo ha hecho masivamente. La delegación de la Comisión Europea, junto con las legaciones diplomáticas de la Unión Europea en Camboya, continuará observando los progresos en el período poselectoral. Sólo entonces estaremos en condiciones de valorar globalmente la trascendencia de este esfuerzo en el proceso de democratización de ese país."@es12
"Arvoisa puhemies, komissio on samaa mieltä parlamentin kanssa siitä, että on pidettävä prioriteettina Kambodžan demokraattisten instituutioiden tukemista. Tästä syystä osoitimme 3 miljoonaa euroa teknisen avun muodossa paikallisvaalien sujuvan toimittamisen auttamiseksi, ja Euroopan unioni lähetti tarkkailijoita Kambodžan pyynnöstä. Komissio koordinoi paikan päällä kaikkiaan 120 tarkkailijaa vaalipäivänä. Tämä on ensimmäinen kerta, kun tarkkailijoita lähetetään puhtaasti paikallisvaaleihin. Olen erityisen tyytyväinen, että Carlos Costa Neves oli tarkkailijaryhmän johdossa, mikä osoittaa, että parlamentin ja komission yhteistyö on aina vain tiiviimpää, kun vaalitarkkailijoita lähetetään. Alustavien raporttien mukaan vaaleihin valmistautuminen ja niiden suorittaminen sujuivat ongelmitta, ja äänestäjiä saapui rauhallisesti sankoin joukoin. Tietysti on sanottava, että kuulimme mainintoja hajanaisesta väkivallasta, murhista ja uhkailusta, mikä aiheuttaa vakavaa huolta. Nämä tapahtuivat huolimatta hallituksen sekä muiden poliittisten puolueiden julkilausumista väkivaltaa vastaan vaalien aikana. Tiedotusvälineiden toiminta vaalien aikana oli puolueellista. Koska vaaliprosessi ei ole vielä päättynyt, tuloksia ei ole vielä ilmoitettu eikä valituksia ja vetoomuksia ole vielä esitetty, on vielä liian aikaista esittää lopullisia johtopäätöksiä vaalien onnistumisesta. On kuitenkin selvää, että Kambodžan kansalla on ensimmäistä kertaa historiassaan ollut mahdollisuus äänestää paikallisedustajien vaalissa, ja kansalaiset hyödynsivät tätä mahdollisuutta suurin joukoin. Komission valtuuskunta ja Euroopan unionin diplomaattiset edustajat jatkavat vaalien jälkeisen prosessin seurantaa. Vasta myöhemmin voimme arvioida kattavasti tätä yritystä jatkaa Kambodžan demokratisointia."@fi5
". Monsieur le Président, la Commission européenne approuve la priorité donnée par le Parlement au soutien des institutions démocratiques fondamentales du Cambodge. C’est la raison pour laquelle nous avons consacré trois millions d’euros, sous la forme d’une assistance technique, à l’organisation harmonieuse des récentes élections municipales, et que l’Union européenne a envoyé des observateurs à la demande du Cambodge. La Commission européenne a coordonné au total 120 observateurs sur place le jour des élections. Et c’est la première fois que des observateurs sont envoyés pour des élections à caractère purement local. Je voudrais exprimer ma grande satisfaction du fait que Carlos Costa Neves était le chef de la mission, ce qui prouve la coopération de plus en plus étroite entre le Parlement et la Commission lorsqu’il s’agit d’envoyer des observateurs aux élections. Les premiers rapports estiment que la préparation des élections et leur tenue se sont déroulées normalement, et que les électeurs se sont rendus nombreux et pacifiquement aux urnes. Certes, nous devons dire que nous avons été informés d’incidents empreints de violence, de meurtres et d’intimidation, qui suscitent de graves inquiétudes. Ces événements se sont produits en dépit du fait que tant le gouvernement que les autres partis politiques avaient lancé des appels contre la violence pendant les élections. On estime que la couverture des médias pendant la période des élections a été partiale. Comme le processus électoral n’est pas encore achevé, les résultats n’ont pas encore été publiés et aucune plainte ni recours n’ont encore été introduits. Il est donc trop tôt pour tirer les conclusions finales sur la tenue des élections, mais il est clair que le peuple cambodgien a, pour la première fois dans son histoire, eu la faculté de voter pour désigner ses représentants municipaux et qu’il a mis massivement en œuvre cette faculté. La délégation de la Commission européenne continuera, de concert avec les missions diplomatiques de l’Union européenne au Cambodge, à suivre les évolutions pendant la période post-électorale. Ce n’est qu’alors que nous serons en mesure d’évaluer toute l’importance de cette opération en vue de la poursuite de la démocratisation de ce pays."@fr6
"Signor Presidente, la Commissione europea condivide la priorità data dal Parlamento al sostegno delle istituzioni democratiche di base in Cambogia. Proprio per questa ragione abbiamo stanziato 3 milioni di euro in assistenza tecnica per garantire un regolare svolgimento delle recenti elezioni comunali; su invito della Cambogia abbiamo poi inviato gli osservatori dell’Unione europea. Il giorno delle elezioni la Commissione ha coordinato un totale di 120 osservatori. Era la prima volta che gli osservatori venivano incaricati di seguire delle consultazioni di carattere puramente locale. Vorrei esprimere la mia particolare soddisfazione per il fatto che il signor Carlos Costa Neves fosse alla guida della missione, in quanto ciò dimostra la cooperazione sempre più stretta tra Parlamento e Commissione nel caso di missioni di osservatori durante le elezioni. Sulla scorta dei rapporti iniziali, si ritiene che i preparativi e lo svolgimento delle elezioni siano stati tranquilli e che gli elettori abbiano fatto registrare un’affluenza massiccia e pacifica. Dobbiamo comunque ammettere di aver ricevuto segnalazioni di episodi di violenze, assassini e intimidazioni, che suscitano forti preoccupazioni. Tutto ciò è accaduto malgrado gli appelli contro la violenza lanciati sia dal governo che dalle altre forze politiche durante la consultazione elettorale. In quell’occasione la copertura dell’evento da parte dei è stata giudicata parziale. Siccome il processo elettorale non è ancora ultimato, non sono stati ancora annunciati i risultati e non sono ancora stati presentati denunce e ricorsi; è dunque troppo presto per trarre conclusioni definitive sullo svolgimento delle votazioni. E’ comunque chiaro che, per la prima volta nella sua storia, il popolo cambogiano ha avuto la possibilità di votare per eleggere i rappresentanti locali ed ha risposto in massa all’appuntamento. La rappresentanza della Commissione, assieme alle missioni diplomatiche dell’UE in Cambogia, continuerà a seguire i progressi nel periodo post-elettorale. Solo tra qualche tempo saremo in grado di valutare tutta la portata di questa operazione per la futura democratizzazione del paese."@it9
". Mr President, the European Commission agrees with Parliament that priority must be given to supporting basic democratic institutions in Cambodia. That is why we spent EUR three million in the form of technical assistance to ensure that the recent municipal elections ran smoothly and why we sent observers from the European Union at Cambodia's request. The European Commission coordinated a total of 120 observers in Cambodia on the day of the election. This is the first time we have sent observers for purely local elections. I must say that I was especially pleased that Carlos Costa Neves headed the mission, as this shows that Parliament and the Commission are now working even more closely together on election observer missions. According to initial reports, preparations for the elections and polling arrangements went smoothly and voters arrived peacefully and in an orderly manner. We did, of course, receive reports of incidents of violence, murder and intimidation which are giving us serious cause for concern and which took place despite the fact that both the government and the other political parties stated they wanted no violence during the elections. And we consider that media coverage of the elections was biased. As the electoral process has not yet been completed, the results have not yet been announced and accusations and appeals have not yet been filed, it is too soon to draw any final conclusions as to how the elections passed. But clearly, for the first time in its history, the people of Cambodia had the opportunity to vote for local councillors and they turned out in order to do so. The European Commission representation, together with European Union diplomatic missions in Cambodia, will continue to monitor progress in the post-election period. Only then shall we be in a position to evaluate the full importance of efforts to ensure that this country continues on the road to democracy."@lv10,10
"Mijnheer de Voorzitter, de Europese Commissie stemt in met de prioriteit die het Parlement toekent aan de ondersteuning van de fundamentele democratische instellingen in Cambodja. Daarom hebben wij 3 miljoen euro ter beschikking gesteld voor technische hulp bij het in goede banen leiden van de recente gemeenteraadsverkiezingen en hebben wij op uitnodiging van Cambodja waarnemers van de Europese Unie gestuurd. De Europese Commissie heeft gezorgd voor de coördinatie van 120 verkiezingswaarnemers ter plekke. Het was de eerste keer dat waarnemers zijn gestuurd naar verkiezingen van zuiver lokale aard. Ik ben zeer voldaan over het feit dat Carlos Costa Neves het hoofd van de delegatie was. Daaruit blijkt dat het Parlement en de Commissie steeds nauwer samenwerken als het om het zenden van waarnemers gaat. Te oordelen naar de eerste verslagen, de voorbereiding en het verloop van de verkiezingen is alles goed verlopen. De kiezers zijn in groten getale en op vreedzame wijze naar de stembus gegaan. In weerwil van de afzwering van geweld tijdens de verkiezingen door zowel de regering als de politieke partijen, blijkt uit berichten dat zich gevallen van geweldpleging, moord en intimidatie hebben voorgedaan en daar maken wij ons ernstige zorgen over. De berichtgeving van de media tijdens de verkiezingsperiode was naar ons oordeel partijdig. De verkiezingsprocedure is echter nog niet beëindigd en de uitslag is nog niet bekend gemaakt. Er zijn nog geen klachten ingediend of beroepen aangetekend, en daarom is het voorbarig nu al een definitieve conclusie te trekken over het verloop van de verkiezingen. Het volk van Cambodja heeft echter voor het eerst in zijn geschiedenis de mogelijkheid gehad om naar de stembus te gaan voor de verkiezing van lokale vertegenwoordigers en klaarblijkelijk heeft het daar massaal gebruik van gemaakt. De delegatie van de Europese Commissie zal samen met de diplomatieke missies van de Europese Unie in Cambodja de vooruitgang in de tijd na de verkiezingen op de voet volgen. Pas dan zullen wij in staat zijn een oordeel te vellen over de betekenis van deze verkiezingen voor de verdere democratisering van dit land."@nl2
"Senhor Presidente, a Comissão Europeia partilha da prioridade que o Parlamento atribui à prestação de ajuda às instituições democráticas de base no Camboja. Foi por essa razão que disponibilizámos 3 milhões de euros sob a forma de assistência técnica ao normal funcionamento das recentes eleições municipais e que enviámos observadores da União Europeia a convite do Governo cambojano. A Comissão Europeia coordenou no local um grupo de 120 observadores no dia das eleições. E esta foi a primeira vez que enviámos observadores a eleições de carácter exclusivamente local. Gostaria de manifestar a minha especial satisfação pelo facto de Carlos Costa Neves ter chefiado essa missão, o que revela uma cooperação cada vez mais intensa entre Parlamento e Comissão no que se refere ao envio de observadores eleitores. Com base nos relatórios preliminares, considera-se que a preparação das eleições e a sua realização decorreram com normalidade, que houve uma afluência maciça e pacífica dos eleitores. Evidente, devemos dizer que tivemos indicações de ocorrências verdadeiramente preocupantes de actos de violência, gritos e intimidações, e isso aconteceu não obstante as declarações preferida não só pelo Governo mas também pelos outros partidos políticos, contra a prática de actos de violência no decorrer das eleições. Considera-se que a cobertura da campanha eleitoral pelos meios de comunicação social foi parcial. Dado que o processo eleitoral ainda não está concluído, que os resultados não foram divulgados e que ainda não foram apresentadas queixas nem recursos, é muito cedo para apresentarmos a conclusão final sobre o modo como se desenrolaram as eleições. Todavia, não há dúvida de que, pela primeira vez na sua história, o povo do Camboja teve a oportunidade de votar para eleger os seus representantes locais e respondeu de forma maciça a essa oportunidade. A delegação da Comissão Europeia, conjuntamente com as missões diplomáticas da União Europeia no Camboja, vai continuar a acompanhar a evolução dos acontecimentos no período pós-eleitoral. Só depois teremos condições para apurar toda a importância desta operação para a futura democratização deste país."@pt11
"Herr talman! Europeiska kommissionen delar den prioritet parlamentet ger stödet för grundläggande demokratiska institutioner i Kambodja. Det var skälet till att vi anslog 3 miljoner euro i form av tekniskt bistånd för ett smidigt genomförande av de kommunala valen nyligen och sände observatörer från Europeiska unionen, efter inbjudan från Kambodja. På valdagen samordnade Europeiska kommissionen totalt 120 observatörer på plats. Och det är första gången observatörer sänds till val av rent lokal karaktär. Jag skulle vilja uttrycka min särskilda tillfredsställelse över det faktum att Carlos Costa Neves ledde delegationen, något som är ett bevis på det hela tiden starkare samarbetet mellan parlamentet och kommissionen vid utsändande av valobservatörer. Med utgångspunkt i de första rapporterna bedöms förberedelserna och genomförandet av valen ha förlöpt smidigt och väljarnas deltagande ha varit massivt och fredligt. Vi måste givetvis nämna att vi har fått uppgifter om incidenter av våld, mord och skrämsel, som framkallar stor oro, och att dessa incidenter har inträffat trots uttalanden – såväl av regeringen som av övriga politiska partier – mot våld under valen. Men massmediernas täckning under valperioden bedöms ha varit partisk. Eftersom valprocessen ännu inte har fullbordats, resultaten inte har meddelats och anklagelser och överklaganden ännu inte har lagts fram, är det alltför tidigt att dra en definitiv slutsats om valens genomförande. Det är dock tydligt att Kambodjas folk för första gången i sin historia har haft möjlighet att rösta för att välja kommunala företrädare och att väldigt många kambodjaner utnyttjat den möjligheten. Europeiska kommissionens företrädare kommer tillsammans med Europeiska unionens diplomatiska delegationer i Kambodja att fortsätta att övervaka utvecklingen under tiden efter valen. Först därefter kommer vi att kunna utvärdera den fulla betydelsen av denna insats för en ytterligare demokratisering av landet i fråga."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph