Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-02-06-Speech-3-147"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20020206.7.3-147"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – I can agree with practically everything that has been said in this debate. Moving forward on the human rights agenda is basically no different from any other activity in international politics. This has to be understood. What can be done in a given situation in a given case is part of the broader political progress or lack of progress made at any given time. The reality is that we do not have a separate entity in international society in which we can discuss human rights only on their own merit. Politics never goes away. It is always part of this discussion, especially when we talk about it internationally. For that reason we have to equip ourselves with something one might call robust pragmatism in order to be strong enough to stay on course and pragmatic enough to know whether or not we can make headway in a given case. As for Zimbabwe, I can inform Parliament that we are now positioning the first electoral observers. We already have people in Harare who are being groomed to act as electoral observers. We will thus have ten to fifteen people who will form the long-term team of observers. I am also pleased to inform Parliament that Mr Pierre Schori will head the observation team for Europe during the election in Zimbabwe. We should not take it for granted that we will be able to carry out effective electoral observation. We are giving priority to positioning ourselves so that we can do this as well as possible and with as broad a representation as possible from Europe in our team as a whole. But the main priority is to actually do our work and not be marginalised by some tactical or political manoeuvre. Without this observation work the basis for us to give a final judgment will not be satisfactory. Nothing about Zimbabwe is easy. I am not in a position to express optimism or pessimism, but so far we are doing our utmost to ensure that we will be there with an effective team to observe the elections next month."@en3
lpv:translated text
"Jeg er enig i næsten alt, hvad der er blevet sagt under denne forhandling. At gøre fremskridt med menneskerettighedsdagsordenen er grundlæggende ikke forskelligt fra nogen anden form for international politik. Det må man forstå. Det, der kan udrettes i en given situation i en given sag, er en del af de bredere politiske fremskridt eller mangel på fremskridt, der foregår på et givent tidspunkt. Sagen er, at vi ikke har et særligt organ i det internationale samfund, hvor vi kan drøfte menneskerettighederne udelukkende på deres egne præmisser. Vi slipper aldrig fri af politikken. Den er altid en del af drøftelsen, særlig når vi taler om det internationalt. Derfor må vi udstyre os med, hvad man kunne kalde en robust pragmatik, for at være stærke nok til at holde kursen og pragmatiske nok til at vide, om vi kan komme frem i en given sag eller ikke. Hvad angår Zimbabwe, kan jeg meddele Parlamentet, at vi nu er ved at anbringe de første valgobservatører. Vi har allerede folk i Harare, der bliver oplært til at virke som valgobservatører. Vi vil således have 10-15 mennesker, der vil udgøre det hold observatører, der skal virke på lang sigt. Det glæder mig også at kunne meddele Parlamentet, at hr. Pierre Schori vil lede observatørholdet for Europa under valget i Zimbabwe. Vi bør ikke tage det for givet, at vi kan overvåge valget effektivt. Vi prioriterer at anbringe os sådan, at vi kan gøre det så godt som muligt og med så bred en repræsentation som muligt fra Europa på vores hold som helhed. Men det vigtigste er faktisk, at vi gør vores arbejde og ikke bliver marginaliseret på grund af en taktisk eller politisk manøvre. Uden dette observatørarbejde vil vi ikke have et tilfredsstillende grundlag at foretage vores endelige bedømmelse på. Der er ikke noget ved Zimbabwe, der er let. Jeg kan hverken udtrykke optimisme eller pessimisme, men indtil nu gør vi vores yderste for at sikre, at der kommer et effektivt hold til at observere valgene i næste måned."@da1
"Ich kann praktisch allem zustimmen, was in dieser Debatte gesagt wurde. Die Bemühungen um die Verbesserung der Situation der Menschenrechte sind im Wesentlichen ebenso Teil der internationalen Politik wie alle anderen Aktivitäten. Das sollte man wissen. Was in einer bestimmten Situation und in einem bestimmten Fall getan werden kann, ist Teil eines breiteren politischen Fortschritts oder des mangelnden Fortschritts zu einem bestimmten Zeitpunkt. Die Realität ist, dass wir kein separates Forum in der internationalen Gesellschaft haben, in dem wir die Menschenrechte gesondert behandeln können. Die Politik spielt immer eine Rolle. Sie ist immer Teil dieser Diskussion, insbesondere, wenn wir über die internationale Situation der Menschenrechte sprechen. Aus diesem Grund müssen wir selbst so etwas wie einen robusten Pragmatismus entwickeln, damit wir stark genug sind, um unseren Kurs beizubehalten, und damit wir pragmatisch genug sind, um zu erkennen, ob wir in einem bestimmten Fall etwas erreichen können. Was Simbabwe betrifft, so kann ich dem Parlament mitteilen, dass wir derzeit die ersten Wahlbeobachter positionieren. Wir haben bereits Beobachter in Harare, die gegenwärtig auf ihre Aufgabe als Wahlbeobachter vorbereitet werden. Wir werden zehn bis fünfzehn Personen auf diese Weise vorbereiten, die dann das langfristige Team der Wahlbeobachter bilden. Ich freue mich außerdem, dem Parlament mitteilen zu können, dass Pierre Schori das Team der europäischen Wahlbeobachter während der Wahlen in Simbabwe leiten wird. Wir können nicht selbstverständlich davon ausgehen, dass wir eine wirksame Wahlbeobachtermission durchführen können. Unsere Priorität ist es, uns selbst zu positionieren, damit wir diese Aufgabe so gut wie möglich und mit einer möglichst breiten Vertretung der europäischen Länder in unserem gesamten Team bewältigen können. Die oberste Priorität ist jedoch, dass wir unsere Arbeit tun und nicht durch taktische oder politische Manöver ausgegrenzt werden. Ohne diese Wahlbeobachtung werden wir keine befriedigende Basis haben, auf der wir ein abschließendes Urteil abgeben können. Die ganze Situation im Zusammenhang mit Simbabwe ist nicht einfach. Ich kann derzeit weder eine optimistische noch eine pessimistische Einschätzung geben, aber wir tun unser Möglichstes, um sicherzustellen, dass wir mit einem schlagkräftigen Team vor Ort sein werden, um die Wahlen im nächsten Monat zu verfolgen."@de7
"Μπορώ να συμφωνήσω σχεδόν με όλα όσα ειπώθηκαν σ’ αυτήν τη συζήτηση. Η επίτευξη προόδου στην ατζέντα για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν διαφέρει βασικά από οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα της διεθνούς πολιτικής. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Αυτό που μπορεί να γίνει σε μία δεδομένη κατάσταση σε μία δεδομένη περίπτωση αποτελεί μέρος της ευρύτερης πολιτικής εξέλιξης ή έλλειψης εξέλιξης σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν διαθέτουμε μία ξεχωριστή οντότητα στη διεθνή κοινωνία, στην οποία να μπορούμε να συζητάμε τα ανθρώπινα δικαιώματα αυτοτελώς. Η πολιτική ποτέ δεν απομακρύνεται. Αποτελεί πάντα μέρος αυτή της συζήτησης, ειδικά όταν συζητούμε γι’ αυτήν διεθνώς. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να εξοπλιστούμε με κάτι που θα μπορούσε να αποκαλεστεί ρωμαλέος πραγματισμός, έτσι ώστε να είμαστε αρκετά δυνατοί για να διατηρήσουμε την πορεία μας και αρκετά ρεαλιστές, ώστε να γνωρίζουμε εάν μπορούμε να σημειώσουμε πρόοδο σε μία δεδομένη περίπτωση. Όσον αφορά τη Ζιμπάμπουε, μπορώ να πληροφορήσω το Κοινοβούλιο ότι τώρα τοποθετούμε τους πρώτους παρατηρητές των εκλογών. Ήδη έχουμε άτομα στο Harare, τα οποία προετοιμάζονται να ενεργήσουν ως παρατηρητές των εκλογών. Θα έχουμε, επομένως, δέκα με δεκαπέντε άτομα, τα οποία θα αποτελέσουν μία μακροπρόθεσμη ομάδα παρατηρητών. Βρίσκομαι, επίσης, στην ευχάριστη θέση να πληροφορήσω το Κοινοβούλιο ότι ο κ. Pierre Schori θα ηγείται της ομάδας παρατηρητών της Ευρώπης κατά τη διάρκεια των εκλογών στη Ζιμπάμπουε. Δεν πρέπει να θεωρήσουμε δεδομένο ότι θα μπορέσουμε να διεξαγάγουμε αποτελεσματική εκλογική παρατήρηση. Δίνουμε προτεραιότητα στην τοποθέτηση των παρατηρητών μας στις κατάλληλες θέσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εκτελέσουμε το έργο μας όσο γίνεται καλύτερα και με όσο το δυνατόν ευρύτερη αντιπροσώπευση από την Ευρώπη στην ομάδα μας συνολικά. Όμως, η κύρια προτεραιότητα είναι να κάνουμε πραγματικά τη δουλειά μας και όχι να τεθούμε στο περιθώριο με κάποιον τακτικό ή πολιτικό ελιγμό. Χωρίς αυτήν την εργασία παρατήρησης, δεν θα έχουμε ικανοποιητική βάση για να προβούμε σε τελική κρίση. Τίποτε σχετικά με τη Ζιμπάμπουε δεν είναι εύκολο. Δεν είμαι σε θέση να εκφράσω αισιοδοξία ή απαισιοδοξία, όμως μέχρι τώρα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά για να εξασφαλίσουμε ότι θα βρισκόμαστε εκεί με μία αποτελεσματική ομάδα για την παρατήρηση των εκλογών τον επόμενο μήνα."@el8
"(EN) Convengo prácticamente en todo lo que se ha dicho en este debate. Avanzar en el programa en materia de derechos humanos no difiere básicamente de cualquier otra actividad en la política internacional. Hay que entenderlo. Lo que se puede hacer en una situación determinada y en un caso determinado forma parte de los avances políticos más amplios o falta de ellos en cualquier momento determinado. La realidad es que no tenemos un organismo independiente en la sociedad internacional en el que podamos examinar las cuestiones relativas a los derechos humanos por sí solos. La política siempre está presente. Siempre forma parte del debate, en particular cuando hablamos al respecto internacionalmente. Por esa razón debemos equiparnos con lo que podríamos llamar pragmatismo vigoroso a fin de tener la fuerza suficiente para seguir en la brecha y lo suficientemente pragmático para saber si podemos o no avanzar en un caso determinado. En cuanto a Zimbabwe, puedo informar al Parlamento de que estamos situando a los primeros observadores electorales. Ya tenemos a personal en Harare al que se está preparando para que hagan de observadores electorales. Así, dispondremos de diez a quince personas que formarán el equipo a largo plazo de observadores. También me complace informar al Parlamento de que el Sr. Pierre Schori encabezará el equipo de observación de Europa durante las elecciones en Zimbabwe. No debemos dar por sentado que podamos llevar a cabo una observación eficaz. Estamos concediendo prioridad a la labor de situarnos para poder hacerlo lo mejor posible y con la representación más amplia posible de Europa en nuestro equipo total. Pero la prioridad principal es llevar a cabo nuestra labor efectivamente y no dejarnos marginar por alguna maniobra táctica o política. Sin esa labor de observación la base para que emitamos un juicio final no será satisfactoria. Nada en relación con Zimbabwe es fácil. No estoy en condiciones de expresar optimismo o pesimismo, pero hasta ahora estamos haciendo todo lo posible para estar allí con un equipo eficaz a fin de observar las elecciones el mes próximo."@es12
"Olen käytännössä samaa mieltä kaikesta, mitä keskustelun aikana on sanottu. Ihmisoikeuksien asialistan valmistelu ei eroa pohjimmiltaan mitenkään muusta kansainvälisen politiikan toiminnasta. Tämä on ymmärrettävä. Se, mitä voidaan tehdä tietyssä tilanteessa ja tietyssä tapauksessa, on osa laajempaa poliittista kehitystä tai kehityksen puutetta tietyllä hetkellä. On tosiasia, ettei kansainvälisessä yhteiskunnassa ole mitään erityistä foorumia, jossa voisimme keskustella ihmisoikeuksista objektiivisesti. Politiikka ei koskaan katoa mihinkään. Se on aina läsnä keskustelussa, varsinkin kansainvälisestä näkökulmasta. Meidän on siksi tukeuduttava johonkin, jota joku saattaa kutsua päättäväiseksi pragmatismiksi, jotta olisimme tarpeeksi vahvoja pysyäksemme linjassamme ja tarpeeksi pragmaattisia tietääksemme, voimmeko edistyä jossain tietyssä asiassa vai emme. Zimbabwesta puheen ollen voin ilmoittaa parlamentille, että nimitämme nyt ensimmäiset vaalitarkkailijat. Meillä on Hararessa jo edustajia, joita valmennetaan parhaillaan vaalitarkkailijan työhön. Täten meillä on 10–15 henkilön muodostama pitkäaikainen tarkkailijaryhmä. Minulla on lisäksi ilo ilmoittaa parlamentille, että Pierre Schori johtaa Zimbabwen vaalien aikana toimivaa eurooppalaista tarkkailijaryhmää. Emme saisi pitää itsestään selvänä, että pystymme tarkkailemaan vaaleja tehokkaasti. Pyrimme ensisijaisesti toimimaan siten, että pystymme hoitamaan tehtävän mahdollisimman hyvin ja että ryhmäämme kuuluu kaiken kaikkiaan mahdollisimman paljon eurooppalaisia edustajia. Tärkeintä kuitenkin on, että hoidamme työmme eikä meitä syrjäytetä jollakin taktisella tai poliittisella menettelyllä. Ilman tätä tarkkailutyötä meillä ei ole tarpeeksi pohjaa tehdä tilanteesta lopullista arviota. Zimbabwen tilanteessa ei ole mitään helppoa. En osaa olla optimistinen enkä pessimistinen, mutta olemme tehneet tähän mennessä kaikkemme varmistaaksemme, että meillä on ensi kuussa tehokas ryhmä tarkkailemassa vaaleja."@fi5
"Je peux partager pratiquement tout ce qui a été dit lors de ce débat. Faire avancer l'agenda sur les droits de l'homme n'est fondamentalement pas différent de toute autre activité dans le domaine de la politique internationale. Il faut le comprendre. Ce qui peut être fait dans une situation donnée dans un cas précis fait partie du processus politique plus vaste ou du manque de progrès accomplis à un moment donné. La réalité est que nous ne disposons pas d'entité distincte dans la société internationale au sein de laquelle nous pourrions débattre des droits de l'homme pour ce qu'ils sont. La politique n'est jamais loin. Elle fait toujours partie du débat, notamment lorsque nous en parlons au plan international. C'est pour cette raison que nous devons nous équiper de ce que l'on pourrait appeler un pragmatisme solide en vue d'avoir la force nécessaire pour rester dans la course et le pragmatisme nécessaire pour savoir si nous pouvons progresser dans un cas précis. Pour ce qui est du Zimbabwe, je peux informer le Parlement qu'à présent, nous mettons en place les premiers observateurs électoraux. Nous disposons déjà de certaines personnes à Harare qui sont en cours de formation pour le poste d'observateur électoral. Nous disposerons donc de dix à quinze personnes qui constitueront l'équipe d'observateurs à long terme. Je suis également heureux d'informer le Parlement que M. Pierre Schori dirigera l'équipe d'observation pour l'Europe lors des élections au Zimbabwe. Nous ne devrions pas considérer comme acquis le fait que nous serons en mesure d'effectuer une observation électorale efficace. Notre priorité est de nous positionner afin que nous puissions accomplir cette tâche de notre mieux avec la représentation européenne la plus large possible au sein de notre équipe dans son ensemble. Mais la priorité est de faire notre travail et de ne pas être marginalisés par des manœuvres tactiques ou politiques. En l'absence de ce travail d'observation, la base de notre jugement final ne sera pas satisfaisante. Rien de ce qui concerne le Zimbabwe n'est simple. Je ne suis pas en mesure d'afficher de l'optimisme ou du pessimisme, mais, jusqu'à présent, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir que nous serons présents avec une équipe efficace pour observer les élections le mois prochain."@fr6,6
"Signor Presidente, concordo praticamente su tutto ciò che è stato detto nel corso della discussione. Compiere progressi nell’impegno a favore dei diritti dell’uomo in sostanza non prescinde da altre attività nell’ambito della politica internazionale. Ciò che si riesce a realizzare in una data situazione o in un caso particolare costituisce soltanto un elemento del quadro più ampio rappresentato dai progressi che sono stati compiuti o meno in un determinato periodo. La verità è che la comunità internazionale non dispone di una sede specifica in cui discutere unicamente, nel merito, di diritti dell’uomo. Non è possibile chiudere la politica fuori dalla porta. La politica fa sempre parte della discussione, soprattutto in ambito internazionale. E’ per questo che dobbiamo dotarci di una buona dose di pragmatismo, mostrandoci sufficientemente saldi nelle nostre convinzioni da mantenere la rotta, ma anche sufficientemente pragmatici da capire quando è possibile fare progressi riguardo a una determinata situazione e quando non lo è.Per quanto riguarda lo Zimbabwe, posso riferire al Parlamento che i primi osservatori elettorali stanno arrivando sul posto. L’Unione europea è altresì impegnata a formare osservatori elettorali ad Harare, in modo da disporre nel lungo periodo di un gruppo di osservatori formato da dieci o quindici persone. Sono inoltre lieto di poter riferire al Parlamento che l'onorevole Schori sarà alla guida della delegazione di osservatori europei in occasione delle elezioni nello Zimbabwe.Non possiamo essere certi che avremo la possibilità di svolgere il nostro compito di osservatori in maniera efficace. Siamo impegnati innanzi tutto a prendere posizione in modo da poter svolgere tale compito nel miglior modo possibile e affinché la rappresentatività della delegazione europea sia la più ampia possibile. Lo scopo principale rimane tuttavia quello di poter concretamente svolgere il nostro compito, senza essere emarginati da manovre politiche o tattiche di qualsiasi genere. Senza il contributo degli osservatori non sarebbe possibile per noi formulare un giudizio valido. Niente riguardo alla situazione dello Zimbabwe è semplice. Non sono in grado di esprimere ottimismo o pessimismo, ma l’Unione europea è impegnata a fare del suo meglio per garantire la presenza di un gruppo di osservatori alle elezioni che si terranno il mese prossimo."@it9
". – I can agree with practically everything that has been said in this debate. Moving forward on the human rights agenda is basically no different from any other activity in international politics. This has to be understood. What can be done in a given situation in a given case is part of the broader political progress or lack of progress made at any given time. The reality is that we do not have a separate entity in international society in which we can discuss human rights only on their own merit. Politics never goes away. It is always part of this discussion, especially when we talk about it internationally. For that reason we have to equip ourselves with something one might call robust pragmatism in order to be strong enough to stay on course and pragmatic enough to know whether or not we can make headway in a given case. As for Zimbabwe, I can inform Parliament that we are now positioning the first electoral observers. We already have people in Harare who are being groomed to act as electoral observers. We will thus have ten to fifteen people who will form the long-term team of observers. I am also pleased to inform Parliament that Mr Pierre Schori will head the observation team for Europe during the election in Zimbabwe. We should not take it for granted that we will be able to carry out effective electoral observation. We are giving priority to positioning ourselves so that we can do this as well as possible and with as broad a representation as possible from Europe in our team as a whole. But the main priority is to actually do our work and not be marginalised by some tactical or political manoeuvre. Without this observation work the basis for us to give a final judgment will not be satisfactory. Nothing about Zimbabwe is easy. I am not in a position to express optimism or pessimism, but so far we are doing our utmost to ensure that we will be there with an effective team to observe the elections next month."@lv10
". - Ik ben het vrijwel volkomen eens met alles wat er in dit debat naar voren is gebracht. Een beleid dat in het teken staat van de agenda van de mensenrechten verschilt in wezen niet van enig ander beleid in het kader van de internationale politiek. Laat dat duidelijk zijn. De beschikbare opties in een bepaalde situatie of in een bepaald geval zijn afhankelijk van een op dat moment heersende algemene politieke vooruitgang of stagnatie. De realiteit is dat er geen aparte instantie is in de internationale samenleving waarbinnen wij de mensenrechten kunnen beoordelen op hun eigen merites. Altijd komt de politiek om de hoek kijken, met name als er in internationaal verband overleg wordt gevoerd. Daarom zullen wij behoorlijk pragmatisch op moeten treden als wij op koers willen blijven. Wij moeten in ieder geval pragmatisch genoeg zijn om te bepalen of al dan niet vooruitgang mogelijk is in een bepaald geval. Wat Zimbabwe betreft kan ik het Parlement mededelen dat wij bezig zijn de eerste verkiezingswaarnemers op hun plek te krijgen. Wij hebben al mensen in Harare die op hun taak als verkiezingswaarnemer worden voorbereid. Tien tot vijftien waarnemers zullen samen de langetermijndelegatie vormen. Ik ben verheugd het Parlement te kunnen mededelen dat gedurende de verkiezingen in Zimbabwe de heer Pierre Schori als hoofd zal fungeren van de waarnemingsmissie voor Europa. Wij kunnen niet voetstoots aannemen dat de waarnemingsmissie soepel en probleemloos zal verlopen. In eerste instantie proberen wij de waarnemers zo goed mogelijk voor te bereiden op hun taken. Wat de delegatie betreft streven wij naar een zo breed mogelijke vertegenwoordiging uit Europa. Het belangrijkste is echter dat wij ons werk goed kunnen doen zonder te worden gemarginaliseerd door een of andere tactische of politieke manoeuvre. Alleen als de waarnemingsmissie naar behoren kan worden uitgevoerd beschikken wij over een basis op grond waarvan een definitief oordeel kan worden geveld. Niets wat in verband staat met Zimbabwe verloopt vloeiend. Ik ben niet in een positie om optimistisch of pessimistisch te zijn; wij doen slechts onze uiterste best om een effectieve delegatie te vormen die toezicht kan houden op de verkiezingen van volgende maand."@nl2
"Estou de acordo com praticamente tudo o que se disse neste debate. Avançar na agenda de trabalhos relativa aos direitos humanos não difere basicamente de qualquer outra actividade em matéria de política internacional. Há que entender este facto. Aquilo que é possível fazer numa dada situação num dado caso faz parte dos progressos políticos mais vastos realizados num determinado momento, ou da falta deles. A verdade é que não temos uma entidade à parte na sociedade internacional, na qual possamos discutir os direitos humanos por si só. A política está sempre presente, faz sempre parte desta discussão, em especial quando falamos desta questão a nível internacional. Por isso temos de nos munir de algo a que poderíamos chamar pragmatismo robusto, para sermos suficientemente fortes para nos mantermos em campo e suficientemente pragmáticos para sabermos se podemos avançar ou não num determinado caso. Quanto ao Zimbabué, posso informar o Parlamento de que estamos agora a posicionar os primeiros observadores do processo eleitoral. Já temos pessoas em Harare que estão a receber preparação para actuarem como observadores eleitorais. Teremos, assim, dez a quinze pessoas que formarão a equipa de observadores a longo prazo. Também tenho o prazer de informar o Parlamento de que Pierre Schori chefiará a equipa de observadores europeus durante as eleições no Zimbabué. Não devemos tomar como certo que vamos ser capazes de levar a cabo uma observação eficaz do processo eleitoral. Estamos a dar prioridade à questão do posicionamento, para podermos efectuar essa observação o melhor possível e com uma representação o mais ampla possível da totalidade da Europa na nossa equipa. Mas a principal prioridade é realizarmos, de facto, o nosso trabalho e não sermos marginalizados por qualquer manobra táctica ou política. Sem este trabalho de observação não teremos uma base satisfatória para julgarmos definitivamente o processo. Relativamente ao Zimbabué, não há nada que seja fácil. Não estou em posição de manifestar optimismo nem pessimismo, mas até agora estamos a envidar os maiores esforços para garantir que estaremos presentes naquele país com uma equipa eficaz de observadores para acompanharmos as eleições do próximo mês."@pt11
"Jag kan instämma i praktiskt taget allt som har sagts i denna debatt. Att göra framsteg i människorättsfrågan skiljer sig egentligen inte från någon annan verksamhet inom internationell politik. Detta måste man förstå. Vad som kan göras i en särskild situation i ett särskilt fall beror på de mer omfattande politiska framstegen eller på den brist på framsteg som skett vid en särskild tidpunkt. Verkligheten är att vi inte har något särskilt organ inom det internationella samhället där vi kan diskutera mänskliga rättigheter enbart utifrån dess egna förtjänster. Politiken är alltid närvarande. Den utgör alltid en del av denna diskussion, särskilt när vi talar om den internationellt. Av det skälet måste vi utrusta oss själva med något som man skulle kunna kalla pragmatism, för att vara starka nog att hålla kursen och pragmatiska nog för att veta huruvida vi kan göra framsteg i ett särskilt fall eller inte. När det gäller Zimbabwe kan jag informera parlamentet om att vi nu placerar ut de första valobservatörerna. Vi har redan folk i Harare som tränas för att fungera som valobservatörer. Vi kommer alltså att ha mellan fem och femton personer som kommer att utgöra den långsiktiga observatörsgruppen. Det gläder mig också att kunna informera parlamentet om att Pierre Schori kommer att leda Europas observatörsgrupp under valet i Zimbabwe. Vi får inte ta det för givet att vi kommer att kunna genomföra effektiva valobservationer. Vår prioritet är att se till att vi kan göra detta så bra som möjligt, och med en så bred representation som möjligt för Europa inom vår grupp som en helhet. Men den främsta prioriteringen är att faktiskt göra vårt jobb, och att inte marginaliseras av någon taktisk eller politisk manöver. Utan detta observationsarbete skulle våra grunder för att avge ett slutligt omdöme inte vara tillräckligt goda. Inget är enkelt när det gäller Zimbabwe. Det är inte min sak att vara optimistisk eller pessimistisk, men än så länge gör vi vårt bästa för att se till att vi kommer att ha en faktisk grupp i Zimbabwe för att observera valet nästa månad."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Nielson,"8,2,10,3,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph