Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-02-06-Speech-3-098"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20020206.5.3-098"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - Décidément, l'Union européenne, et le Parlement européen en particulier, n'ont pas une conception très cohérente de la lutte contre le terrorisme. Dans mes interventions antérieures, j'ai demandé un renforcement des contrôles aux frontières, y compris aux frontières intérieures de l'Union. Mais nous ne voyons rien venir. Ou plutôt nous voyons la poursuite sans changement de la politique de démantèlement des contrôles internes. C'est ainsi que lundi dernier, à l'occasion du rapport Kessler, j'ai dénoncé la disparition programmée de la "déclaration de présence" qui, aux termes de la convention de Schengen, devrait être demandée aux ressortissants de pays tiers qui veulent passer d'un pays de l'Union à un autre. Aujourd'hui, nous examinons la dernière mouture du projet de création d'un "mandat d'arrêt européen" destiné à supprimer entre les pays de l'Union, pour certaines infractions, l'ancien système de l'extradition qui accordait un pouvoir d'appréciation discrétionnaire à l'État d'exécution. Or là aussi, nous sommes en pleine contradiction. Au fil des versions, nous avons vu ce projet s'étendre à une liste d'incriminations de plus en plus longue, sans inclure pour autant les garanties essentielles que nous avions demandées dans notre explication de vote du 29 novembre 2001 : droit pour le juge du pays d'exécution d'exercer un véritable contrôle sur le bien-fondé de la demande et non-application du nouveau système aux nationaux du pays d'exécution, qui devraient continuer à bénéficier de la protection maximum. Le Parlement européen est prêt à fermer les yeux sur toutes ces anomalies, parce qu'il s'agit de contribuer à la construction d'un super-État. Mais lors de notre session précédente, il n'a pas hésité à voter une résolution refusant de faciliter l'extradition vers les États-Unis de terroristes, ou apprentis terroristes, arrêtés dans l'Union. Or là, précisément, il aurait été important de faire un geste, car les États-Unis sont aujourd'hui à la pointe d'un combat destiné à protéger l'Occident tout entier. Donc, nous en faisons trop avec le mandat d'arrêt européen, et c'est dangereux. Et nous n'en faisons pas assez pour soutenir les États-Unis contre le terrorisme, et c'est indécent."@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Det må konstateres, at EU, og i særdeleshed Europa-Parlamentet, ikke har nogen kohærent holdning til bekæmpelsen af terrorisme. Jeg har i tidligere indlæg anmodet om en styrkelse af kontrollen ved grænserne, herunder ved EU's indre grænser. Men intet er sket. Eller rettere, man viderefører uanfægtet en politik, som tager sigte på at fjerne kontrollen ved de indre grænser. I mandags anfægtede jeg således under forhandlingen om Keßler-betænkningen, at man ville afskaffe den "tilstedeværelseserklæring", som i henhold til Schengen-konventionen kræves, såfremt tredjelandsstatsborgere ønsker at rejse fra et EU-land til et andet. I dag behandler vi den seneste udgave af forslaget om indførelse af en europæisk arrestordre, som for visse lovovertrædelsers vedkommende indebærer en ophævelse af det tidligere system, ifølge hvilket der sker udlevering af lovovertræderen, og ifølge hvilket der sikres fuldbyrdelsesstaten beføjelser til at foretage sin egen vurdering af sagen. Også på dette felt er der klart tale om manglende kohærens. Forslaget har udviklet sig fra udgave til udgave og er udvidet til at omfatte en stadig længere liste over lovovertrædelser, uden at man har indføjet de afgørende garantier, vi har anmodet om i vores stemmeforklaring af 29. november 2001. Det drejer sig om sikring af dommerens ret til i fuldbyrdelsesstaten at foretage en egentlig kontrol af, hvorvidt ordren findes berettiget. Og det drejer sig om at sikre, at det nye system ikke finder anvendelse på fuldbyrdelseslandets statsborgere, som fortsat bør nyde maksimal beskyttelse. Europa-Parlamentet er parat til at lukke øjnene for alle disse mangler, eftersom det drejer sig om at bidrage til opbygningen af en superstat. Under sidste mødeperiode tøvede Europa-Parlamentet imidlertid ikke med at vedtage et beslutningsforslag, ifølge hvilket man modsætter sig at fremme udlevering til USA af terrorister eller "terroristaspiranter", som arresteres i EU. På dette punkt var det ellers netop vigtigt at vise initiativ, eftersom USA i øjeblikket står i spidsen for en kamp, som har til formål at beskytte Vesten som sådan. Når det gælder den europæiske arrestordre, gør vi således for meget, hvilket er farligt. Og når det gælder om at støtte USA i bekæmpelsen af terrorisme, gør vi for lidt, hvilket er beskæmmende."@da1
"Die Europäische Union und insbesondere das Europäische Parlament haben wirklich keine besonders konsistente Auffassung von Terrorismusbekämpfung. In meinen früheren Redebeiträgen hatte ich verstärkte Grenzkontrollen gefordert, und zwar auch an den Binnengrenzen der Union, aber es tut sich nichts. Wir erleben vielmehr die unveränderte Fortführung der Politik des Abbaus der Binnenkontrollen. So habe ich beispielsweise am Montag dieser Woche im Zusammenhang mit dem Bericht Kessler die geplante Abschaffung der „Meldepflicht“ angeprangert, der laut Schengener Abkommen Drittstaatenangehörige, die von einem Unionsland in ein anderes reisen, unterliegen. Heute erörtern wir die neueste Version des Entwurfs zur Einführung eines „Europäischen Haftbefehls“, der bei einigen Straftaten das bisherige Auslieferungsverfahren zwischen den Unionsländern ersetzen soll, das dem vollstreckenden Staat einen Ermessensspielraum einräumte. Aber auch hier sehen wir uns mit Widersprüchen konfrontiert. Im Laufe der verschiedenen Versionen haben wir erlebt, wie dieses Vorhaben auf eine immer längere Liste von Straftaten ausgedehnt wurde, jedoch ohne Berücksichtigung der wesentlichen Garantien, die wir in unserer Stimmerklärung vom 29. November 2001 gefordert hatten: so das Recht des Richters im Vollstreckungsstaat auf eine wirkliche Kontrolle der Stichhaltigkeit des Antrags und Nichtanwendung des neuen Verfahrens auf Staatsangehörige des vollstreckenden Landes, die weiterhin größtmöglichen Schutz genießen müssen. Wir gehen mit dem Europäischen Haftbefehl zu weit, und das ist gefährlich. Andererseits unterstützen wir die USA nicht genügend in ihrem Kampf gegen den Terrorismus, und das ist unangemessen."@de7
"Αναμφισβήτητα η Ευρωπαϊκή Ένωση, και συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν διαθέτουν επαρκώς συνεκτική αντίληψη του θέματος της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Σε προηγούμενες παρεμβάσεις μου, έχω ζητήσει την ενίσχυση των ελέγχων στα σύνορα, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών συνόρων της Ένωσης. Όμως δεν βλέπουμε να άλλαξε τίποτε. Ή καλύτερα βλέπουμε να συνεχίζεται χωρίς καμία αλλαγή η πολιτική κατάργησης των εσωτερικών ελέγχων. Στο πλαίσιο αυτό, την περασμένη Δευτέρα, με αφορμή την έκθεση Kessler, κατήγγειλα την προγραμματισμένη κατάργηση της “δήλωσης της παρουσίας” η οποία, σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας του Σένγκεν, πρέπει να συμπληρώνεται από τους υπηκόους τρίτων χωρών που επιθυμούν να μεταβούν από μία κοινοτική χώρα σε μία άλλη. Σήμερα, εξετάζουμε την τελευταία έκδοση του σχεδίου θέσπισης “ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης” που στόχο έχει την κατάργηση μεταξύ των χωρών της Ένωσης, για ορισμένα αδικήματα, του παλαιού συστήματος της έκδοσης που παρείχε στο κράτος εκτέλεσης διακριτική εξουσία όσον αφορά την εκτίμηση των διαφόρων περιπτώσεων. Επομένως, και στο θέμα αυτό, υπάρχουν πολλές αντιφάσεις. Κατά τις διάφορες φάσεις εξέτασης του εν λόγω θέματος, είδαμε το σχέδιο αυτό να εκτείνεται σε έναν όλο και πιο μακρύ κατάλογο αδικημάτων, χωρίς να περιλαμβάνει ωστόσο τις ουσιαστικές εγγυήσεις που είχαμε ζητήσει στην αιτιολόγηση της ψήφου μας στις 29 Νοεμβρίου 2001: δικαίωμα του δικαστή της χώρας εκτέλεσης να ασκεί ουσιαστικό έλεγχο όσον αφορά το βάσιμο του αιτήματος και μη εφαρμογή του νέου συστήματος στους υπηκόους της χώρας εκτέλεσης, οι οποίοι πρέπει να εξακολουθήσουν να απολαμβάνουν τη μέγιστη δυνατή προστασία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ετοιμάζεται να παραβλέψει όλες αυτές τις δυσλειτουργίες, θυσιάζοντάς τις στον βωμό της οικοδόμησης ενός υπερκράτους. Όμως, κατά την προηγούμενη σύνοδό μας, δεν δίστασε να εγκρίνει ψήφισμα με το οποίο αρνείτο να διευκολύνει την έκδοση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες τρομοκρατών ή εν δυνάμει τρομοκρατών οι οποίο συλλαμβάνονται στο έδαφος της Ένωσης. Όμως, στο θέμα αυτό ακριβώς θα έπρεπε να κάνουμε μια κίνηση καλής θέλησης, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες προασπίζονται σήμερα ουσιαστικά ολόκληρο τον δυτικό κόσμο. Συνεπώς, υπερβάλλουμε στο θέμα του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, γεγονός που είναι επικίνδυνο. Από την άλλη, δεν κάνουμε αρκετά για να υποστηρίξουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες στη μάχη κατά της τρομοκρατίας, γεγονός που δεν μας τιμά."@el8
". The European Union, and the European Parliament in particular, do not have a very consistent view of the fight against terrorism at all. I have risen on previous occasions to ask for increased border controls, including those controls at the internal borders of the Union. But this has not happened. What has in fact happened is that the policy on phasing out internal controls has been pursued unchanged. That is why, on Monday, at the debate on the Kessler report, I condemned the scheduled withdrawal of the ‘reporting of presence’ which, under the Schengen Convention, should be demanded of third country nationals who wish to move between European Union Member States. We are today examining the last phase of the plan to create a European arrest warrant, which seeks to abolish, for certain offences, the former extradition system between EU Member States, which gave discretionary power to the executing State, but there is an obvious contradiction as far as this point is concerned. We have seen the list of offences grow in size with the subsequent versions of the plan. However, the essential guarantees that we requested in our explanation of vote of 29 November 2001 have still not been included, such as the right for the judge of the executing country to properly check the validity of the request and for the new system not to apply to the nationals of the executing country as they should continue to enjoy maximum protection. The European Parliament is prepared to turn a blind eye to all these anomalies, because they are helping to build a super-State. At our previous sitting, however, Parliament did not hesitate to vote in favour of a resolution that refused to facilitate the extradition of terrorists or potential terrorists, who have been arrested in the EU, to the United States. It would, in fact, have been important to make a gesture in relation to this issue, because the United States is now facing a battle to protect the whole of the western world. We are, therefore, trying to achieve too much with the European arrest warrant, which is dangerous. And we are not doing enough to support the United States against terrorism and this is shocking."@en3
"(FR) Definitivamente la Unión Europea y el Parlamento Europeo, en particular, no poseen una concepción muy coherente de la lucha contra el terrorismo. En mis intervenciones anteriores he pedido un refuerzo de los controles en las fronteras, incluso en las fronteras interiores de la Unión. Pero no vemos que se trabaje en tal sentido, sino que prosigue sin cambios la política de desmantelamiento de los controles internos. En efecto, el lunes pasado, con ocasión del debate del informe Kessler, denuncié la desaparición programada de la “declaración de estancia” que, en virtud del Acuerdo de Schengen, debería exigirse a los naturales de terceros países que desean pasar de un país de la Unión a otro. Hoy examinamos el último refrito del proyecto de creación de un “mandamiento de detención europeo” destinado a suprimir entre los países de la Unión, con respecto a determinados delitos, el antiguo sistema de la extradición que otorgaba un poder de apreciación discrecional al Estado de ejecución. Ahora bien, también en este caso, caemos de lleno en una contradicción. A través de las diferentes versiones hemos visto como este proyecto se ampliaba con una lista de delitos cada vez más extensa, pero sin incluir las garantías esenciales que habíamos exigido en nuestra explicación de voto del 29 de noviembre de 2001: derecho del juez del país de ejecución de aplicar un verdadero control sobre la legitimidad de la solicitud y no aplicación del nuevo sistema a los naturales del país de ejecución, que deberían seguir gozando de la máxima protección. El Parlamento europeo está dispuesto a cerrar los ojos frente a todas estas anomalías porque se trata de contribuir a la construcción de un súper-Estado. Pero en nuestro período de sesiones anterior, no dudó en votar una resolución negándose a facilitar la extradición hacia los Estados Unidos de terroristas, o aprendices de terroristas, detenidos en la Unión. Ahora bien, precisamente en este caso habría sido importante hacer un gesto, puesto que los Estados Unidos están hoy al frente de un combate destinado a proteger todo Occidente. Por consiguiente, el mandamiento de detención europeo nos preocupa demasiado, y eso es peligroso. Y no nos preocupamos lo suficiente por apoyar a los Estados Unidos contra el terrorismo, y eso es indecente."@es12
"Euroopan unionin ja erityisesti Euroopan parlamentin käsitys terrorismin torjumisesta ei suoraan sanoen ole kovin johdonmukainen. Olen aikaisemmissa puheenvuoroissani vaatinut valvonnan kiristämistä rajoilla, myös unionin sisärajoilla. Mutta emme näytä saavan aikaan mitään. Tai pikemminkin näytämme pitävän entiseen tapaan kiinni siitä politiikasta, että sisärajat halutaan poistaa. Niinpä viime maanantaina Keβlerin mietinnön käsittelyn yhteydessä paheksuin sitä, että suunniteltu "läsnäolosta ilmoittaminen" poistetaan, vaikka Schengenin sopimuksen mukaan tämä ilmoitus pitäisi vaatia kolmansien maiden kansalaisilta, jotka haluavat siirtyä yhdestä unionin maasta toiseen. Tänään tarkastelemme viimeistä uudessa muodossa olevaa hanketta sellaisen eurooppalaisen pidätysmääräyksen luomiseksi, jonka tarkoituksena on joidenkin rikosten kohdalla poistaa unionin maiden väliltä vanha luovutusjärjestelmä, joka antoi toimeenpanevalle valtiolle mielivaltaisen harkintavallan. Tämäkin on täysin ristiriitainen tilanne. Sitä mukaa kuin tekstistä on laadittu eri versioita, tämä hanke on kasvanut yhä pidemmäksi rikosten listaksi ilman, että siihen on kuitenkaan sisällytetty niitä takeita, joita olimme vaatineet marraskuun 29. päivänä 2001 antamassamme äänestysselityksessä: toimeenpanevan maan tuomarilla on oltava oikeus valvoa tarkoin, onko pyyntö aiheellinen, ja uutta järjestelmää ei saisi soveltaa täytäntöönpanovaltion kansalaisten kohdalla, joille pitäisi edelleen turvata mahdollisimman tehokas suojelu. Euroopan parlamentti on valmis sulkemaan silmänsä kaikilta näiltä epäsäännöllisyyksiltä, koska tarkoitus on edistää supervaltion rakentamista. Edellisen istuntomme aikana parlamentti ei kuitenkaan epäröinyt äänestää sellaisen päätöslauselman puolesta, jossa kieltäydytään edistämästä unionin alueella pidätettyjen terroristien tai terroristiksi harjoittelevien luovuttamisesta Yhdysvaltoihin. Nimenomaan tässä kohdin olisi ollut tärkeää tehdä jotakin, sillä Yhdysvallat on nyt sellaisen taistelun kynnyksellä, jonka tarkoituksena on suojella kaikkia länsimaita. Me siis liioittelemme eurooppalaisen pidätysmääräyksen kohdalla, ja se on vaarallista. Emme tee tarpeeksi tukeaksemme Yhdysvaltoja terrorismin vastustamisessa, ja se on väärin."@fi5
"Decisamente l'Unione europea, e in particolare il Parlamento, non hanno una concezione del tutto coerente della lotta contro il terrorismo. Nei miei precedenti interventi, ho chiesto un rafforzamento dei controlli alle frontiere, compresi quelli alle frontiere interne dell'Unione. Ma non vediamo alcun seguito a questa richiesta anzi, assistiamo all'immutato proseguimento della politica di abolizione dei controlli interni. E così lunedì scorso, in occasione della relazione Kessler, ho denunciato la scomparsa programmata della "dichiarazione di presenza" che secondo quanto previsto dalla Convenzione di Schengen dovrebbe essere chiesta ai cittadini dei paesi terzi che vogliono spostarsi da un paese all'altro dell'Unione. Oggi esaminiamo l'ultima versione del progetto di istituzione di un "mandato di arresto europeo" volto ad eliminare, per alcuni reati, il vecchio sistema dell'estradizione vigente tra i paesi dell'Unione che accordava un potere di valutazione discrezionale allo Stato responsabile dell'esecuzione del mandato. Ebbene, anche in questo caso c'è una palese contraddizione. Nel passaggio da una stesura all'altra, abbiamo visto questo progetto estendersi a una lista di reati sempre più lunga, senza che tuttavia venissero previste le garanzie essenziali da noi chieste nella dichiarazione di voto del 29 novembre 2001: diritto per il giudice del paese di esecuzione di esercitare un autentico controllo sulla fondatezza della domanda e non applicazione del nuovo sistema ai cittadini del paese d'esecuzione che dovrebbero continuare a beneficiare della massima protezione. Il Parlamento europeo è pronto a chiudere gli occhi su tutte queste anomalie, perché si tratta di contribuire alla costruzione di un Stato. In occasione della precedente seduta, il Parlamento non ha invece esitato a votare una risoluzione che rifiuta di agevolare l'estradizione verso gli Stati Uniti di terroristi, o aspiranti tali, arrestati sul territorio dell'Unione. Ebbene, in questo caso sarebbe stato davvero importante lanciare un messaggio di collaborazione, poiché oggi gli Stati Uniti sono alla guida di una lotta volta a proteggere l'intero Occidente. Ci preoccupiamo quindi troppo per il mandato di arresto europeo, ed è un atteggiamento pericoloso, mentre non ci preoccupiamo abbastanza di sostenere gli Stati Uniti contro il terrorismo, e questo è un comportamento vergognoso."@it9
". The European Union, and the European Parliament in particular, do not have a very consistent view of the fight against terrorism at all. I have risen on previous occasions to ask for increased border controls, including those controls at the internal borders of the Union. But this has not happened. What has in fact happened is that the policy on phasing out internal controls has been pursued unchanged. That is why, on Monday, at the debate on the Kessler report, I condemned the scheduled withdrawal of the ‘reporting of presence’ which, under the Schengen Convention, should be demanded of third country nationals who wish to move between European Union Member States. We are today examining the last phase of the plan to create a European arrest warrant, which seeks to abolish, for certain offences, the former extradition system between EU Member States, which gave discretionary power to the executing State, but there is an obvious contradiction as far as this point is concerned. We have seen the list of offences grow in size with the subsequent versions of the plan. However, the essential guarantees that we requested in our explanation of vote of 29 November 2001 have still not been included, such as the right for the judge of the executing country to properly check the validity of the request and for the new system not to apply to the nationals of the executing country as they should continue to enjoy maximum protection. The European Parliament is prepared to turn a blind eye to all these anomalies, because they are helping to build a super-State. At our previous sitting, however, Parliament did not hesitate to vote in favour of a resolution that refused to facilitate the extradition of terrorists or potential terrorists, who have been arrested in the EU, to the United States. It would, in fact, have been important to make a gesture in relation to this issue, because the United States is now facing a battle to protect the whole of the western world. We are, therefore, trying to achieve too much with the European arrest warrant, which is dangerous. And we are not doing enough to support the United States against terrorism and this is shocking."@lv10
"De Europese Unie en het Europees Parlement hebben bepaald geen samenhangende visie op terrorismebestrijding. In mijn vorige interventies heb ik gevraagd om uitbreiding van de grenscontroles, waaronder de controles aan de binnengrenzen van de Unie. Maar we zien niets gebeuren. Of beter gezegd: we zien dat de ontmanteling van de interne controles gewoon doorgaat. Daarom heb ik me afgelopen maandag, bij de stemming over het verslag-Kessler, kritisch uitgelaten over de voorgenomen afschaffing van de ‘verblijfsverklaring’ die krachtens het Verdrag van Schengen moet worden ingediend door ingezetenen van derde landen die van de ene naar de andere lidstaat reizen. Vandaag buigen wij ons over de laatste lezing van het voorstel tot invoering van een ‘Europees arrestatiebevel’ dat voor bepaalde overtredingen het oude systeem van overlevering tussen de lidstaten vervangt, een systeem dat de beslissingsbevoegdheid geheel neerlegde bij het uitvoerende land. Ook hier is de tegenspraak flagrant. In de achtereenvolgende versies hebben wij het voorstel zich zien uitstrekken over een gestaag groeiende lijst beschuldigingen, zonder dat het de essentiële waarborgen inbouwt waar wij in onze stemverklaring van 29 november 2001 om hadden gevraagd: mogelijkheid voor de rechter van het uitvoerende land om daadwerkelijk te controleren of het verzoek gegrond is, en het niet toepassen van het nieuwe systeem op inwoners van het uitvoerende land, die maximale bescherming zouden moeten blijven genieten. Het Europees Parlement is bereid de ogen te sluiten voor al deze ongerijmdheden omdat het naar eigen zeggen meebouwt aan een superstaat. Tijdens onze vorige vergadering nam het Parlement echter zonder blikken of blozen een resolutie aan die zich uitspreekt tegen het vereenvoudigen van de uitlevering aan de Verenigde Staten van binnen de Unie gearresteerde terroristen of terroristen in opleiding. Juist hier was een gebaar op zijn plaats geweest, want de Verenigde Staten lopen momenteel voorop in een strijd die bedoeld is om het hele Westen te beschermen. Wij gaan dan ook te ver met het Europees arrestatiebevel, en dat is gevaarlijk, maar wij gaan niet ver genoeg in onze steun aan de Verenigde Staten in de strijd tegen het terrorisme, en dat is onbetamelijk."@nl2
"Decididamente, a União Europeia e, em especial, o Parlamento Europeu não são muito coerentes na sua concepção de luta contra o terrorismo. Nas minhas intervenções anteriores pedi um reforço dos controlos nas fronteiras, incluindo as fronteiras internas da União. Mas não se vê nada. Ou, melhor, vê-se a prossecução, sem alterações, da política de supressão dos controlos internos. Assim, na segunda-feira passada, quando debatemos o relatório Kessler, denunciei o desaparecimento programado da “declaração de presença” que, em conformidade com a Convenção de Schengen, deveria ser exigida aos cidadãos de países terceiros que pretendem passar de um país da União para outro. Estamos, hoje, a examinar a última versão do projecto de criação de um “mandado de captura europeu” que irá suprimir entre os países da União, para determinadas infracções, o antigo sistema de extradição que concedia poder de apreciação discricionário ao Estado de execução. Também aqui a nossa contradição é flagrante. À medida que as versões se sucediam, vimos este projecto alargar-se a uma lista de delitos cada vez mais longa, sem no entanto incluir as garantias essenciais que tínhamos solicitado na nossa declaração de voto de 29 de Novembro de 2001: direito de o juiz do país de execução exercer um verdadeiro controlo sobre a correcta fundamentação do pedido e não aplicação do novo sistema aos nacionais dos países de execução, que deveriam continuar a beneficiar da protecção máxima. O Parlamento Europeu está disposto a fechar os olhos a todas estas anomalias porque com elas se pretende contribuir para a construção de um super-Estado. Contudo, na nossa última sessão, não hesitou em aprovar uma resolução que recusa facilitar a extradição de terroristas ou aprendizes de terroristas detidos na União para os Estados Unidos. Ora aqui, justamente, teria sido bom um gesto positivo, pois os Estados Unidos encontram-se, hoje, na vanguarda de um combate destinado a proteger todo o Ocidente. Desenvolvemos, portanto, demasiados esforços com o mandado de captura europeu, o que é perigoso. Não desenvolvemos esforços suficientes para apoiar os Estados Unidos contra o terrorismo, o que é indecente."@pt11
"Europeiska unionen har verkligen inte, särskilt inte Europaparlamentet, en väl sammanhängande syn på kampen mot terrorism. I mina tidigare anföranden har jag begärt en förstärkning av gränskontrollerna, även vid unionens inre gränser. Men vi ser inte att det kommer någonting. Snarare ser vi att politiken för nedmontering av de interna kontrollerna fortsätter oförändrat. I måndags förra veckan, i samband med betänkandet av Kessler, kritiserade jag det planerade avskaffandet av ”närvaroanmälan”, som tredjelandsmedborgare enligt Schengenkonventionen måste ha om de vill resa från ett land i unionen till ett annat. I dag granskar vi den senaste versionen av förslaget till inrättande av en ”europeisk arresteringsorder”, som syftar till att det gamla utlämningssystemet skall avskaffas mellan unionens länder för vissa brott, ett system som gav den verkställande staten makt att göra egna bedömningar. På den här punkten är det fullt med motstridigheter. För varje version som kommit har vi sett detta förslag utvidgas till en allt längre lista över brott, dock utan de centrala garantier som vi krävde i vår röstförklaring av den 29 november 2001: en rätt för domaren i det verkställande landet att grundligt kontrollera det välgrundade i en begäran och att det nya systemet inte får tillämpas på medborgare i det verkställande landet, vilka måste fortsätta att få maximalt skydd. Europaparlamentet är berett att blunda för alla dessa anomalier, eftersom det handlar om att vara med och bygga en överstat. Men under vår föregående sammanträdesperiod tvekade parlamentet inte att rösta för en resolution mot en förenklad utlämning av terrorister till Förenta staterna, eller lärlingar till terrorister som arresterats i unionen. Just på den punkten hade det varit viktigt att göra en gest, eftersom Förenta staterna i dag står i spetsen för en kamp som syftar till att skydda hela västvärlden. Vi gör alltså för mycket med den europeiska arresteringsordern, och det är farligt. Och vi gör inte tillräckligt för att stödja Förenta staterna mot terrorismen, vilket är ohederligt."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Das Europäische Parlament verschließt bewusst die Augen vor derartigen Anomalien, weil es zum Aufbau eines Superstaates beitragen möchte. Aber in der vorigen Sitzungswoche hat es ohne Zögern eine Entschließung verabschiedet, in der die vereinfachte Auslieferung von in der Union verhafteten Terroristen oder angehenden Terroristen in die USA abgelehnt wird. Doch genau in diesem Punkt wäre Entgegenkommen angebracht gewesen, denn die USA stehen derzeit an der Spitze eines Kampfes zum Schutz der gesamten westlichen Welt."7

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph