Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-02-04-Speech-1-077"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Kommissionen er god til analyser, men mangler ofte styrke til også virkelig at gennemføre de politiske konklusioner. Den interne organisation er stadig for hierarkisk, bureaukratisk og centralistisk, og medlemsstaterne giver Kommissionen for få midler og utilstrækkelige politiske muligheder til at kunne operere handlekraftigt. Disse strukturelle mangler står derfor i vejen for løsningen af problemet med den grå zone. Overgangen fra nødhjælp til genopbygning og udvikling kræver fleksibilitet i beslutningsprocessen. Langsommelighed og for brede bestræbelser kan have endnu mere negative følger for de tilsigtede resultater end de tekniske risici, som hurtige procedurer kan være forbundet med. Det vigtigste krav er selvfølgelig en optimal, forebyggende politik vedrørende naturkatastrofer og voldelige konflikter. Der skal gøres alt, hvad der er muligt, inden en krise bryder ud. Beredskabet skal være optimalt, planer skal ligge klar, koordination skal aftales, og det skal så vidt muligt være kendt, hvem der skal gennemføre det. Detaljerede og fleksible katastrofeplaner bør være en del af landeprogrammerne. ECHO skal koncentrere sig om nødhjælp, men det forekommer at være meget ønskværdigt, at ECHO også får personale med ekspertise inden for genopbygning for at gøre en mere smidig overgang lettere. Kontrollen med gennemførelsen skal forskydes fra ex ante til ex post. Intern koordination kan kun forløbe godt, hvis et multidisciplinært team går i gang på et tidligt stadium. Hvornår kan vi forvente konkrete forslag fra Kommissionen om forenklede politiske procedurer? Hr. van den Bergs betænkning indeholder glimrende forslag. Alle donorerne er ansvarlige for en forbedring. Problemet med den grå zone er en ekstra grund til at forsøge at fremskynde Kommissionens interne reorganisation. Det er på høje tid, at de flotte analyser omsættes til endnu flottere politiske handlinger."@da1
lpv:translated text
"Komissio on hyvä tekemään analyyseja, mutta jään usein kaipaamaan hallinnollista voimaa poliittisten päätelmien todelliseksi toteuttamiseksi. Sisäinen organisaatio on vieläkin liian hierarkkinen, byrokraattinen ja keskitetty, ja jäsenvaltiot antavat komissiolle liian vähän resursseja ja riittämättömästi poliittista liikkumavaraa, jotta se voisi toimia tehokkaasti. Nämä rakenteelliset puutteet ovat siksi myös harmaan vyöhykkeen ongelman ratkaisemisen esteenä. Siirtyminen hätäavusta jälleenrakennukseen ja kehittämiseen vaatii joustavuutta päätöksenteossa. Hitaus ja liiallinen mukanaolo voivat aiheuttaa vieläkin kielteisempiä seurauksia haluttujen tulosten kannalta kuin tekniset riskit, joita nopeat menettelyt voivat tuoda mukanaan. Tärkein edellytys on tietenkin luonnonkatastrofeja ja väkivaltaisia konflikteja koskeva optimaalinen ennalta ehkäisevä politiikka. Kaikki mahdollinen on tehtävä, ennen kuin kriisi puhkeaa. Valmiuden on oltava optimaalinen, suunnitelmien on oltava valmiina, koordinointiyhteyksien on oltava sovittuna, ja täytäntöönpanokumppaneiden on oltava mahdollisimman hyvin tiedossa. Yksityiskohtaisten ja joustavien katastrofisuunnitelmien on oltava osa maakohtaisia suunnitelmia. ECHOn on keskityttävä hätäapuun, mutta vaikuttaa hyvin toivottavalta, että se ottaa henkilöstöönsä myös jälleenrakennuksen asiantuntijoita, jotta siirtyminen olisi helpompaa. Täytäntöönpanon valvonnassa on siirryttävä ennakkovalvonnasta jälkivalvontaan. Sisäinen koordinointi voi sujua hyvin ainoastaan silloin, jos monialainen työryhmä aloittaa toimintansa aikaisessa vaiheessa. Milloin voimme odottaa komissiolta konkreettisia ehdotuksia yksinkertaistetuista poliittisista menettelyistä? Esittelijä van den Bergin mietinnössä tehdään erinomaisia ehdotuksia. Koko avunantajien yhteisö on vastuussa parannuksesta. Harmaan vyöhykkeen ongelma on lisäsyy tarkastella pikaisesti komission sisäistä uudelleenjärjestelyä. On korkea aika siirtyä hienoista analyyseista vielä hienompiin poliittisiin toimiin."@fi5
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:spoken text
"− De Commissie is goed in analyses, maar mist vaak de bestuurskracht om beleidsconclusies ook echt door te voeren. De interne organisatie is nog steeds te hiërarchisch, bureaucratisch en centralistisch, en de lidstaten geven de Commissie te weinig middelen en onvoldoende beleidsruimte om slagvaardig te kunnen opereren. Deze structurele tekortkomingen staan dan ook de oplossing van het grijzezoneprobleem in de weg. De overgang van noodhulp naar wederopbouw en ontwikkeling vergt flexibiliteit in de besluitvorming. Traagheid en te brede bemoeienis kunnen nóg negatievere gevolgen hebben voor de beoogde resultaten dan de technische risico’s waarmee snelle procedures gepaard kunnen gaan. Een allereerste vereiste is uiteraard een optimaal preventiebeleid ten aanzien van natuurrampen en gewelddadige conflicten. Al het mogelijke moet worden gedaan vóór een crisis uitbreekt. De paraatheid moet optimaal zijn, plannen moeten klaarliggen, coördinatieverbanden moeten worden afgesproken en de uitvoeringspartners moeten zoveel mogelijk bekend zijn. Gedetailleerde en flexibele rampenplannen dienen deel uit te maken van de landenprogramma’s. ECHO moet zich concentreren op noodhulp, maar het lijkt zeer wenselijk dat het in zijn staf ook expertise opneemt op het terrein van wederopbouw om een soepeler overgang gemakkelijker te maken. De controle op de uitvoering moet zich van ex ante verschuiven naar ex post. Interne coördinatie kan alleen goed verlopen als in een vroeg stadium een multidisciplinair team aan het werk gaat. Wanneer kunnen wij concrete voorstellen van de Commissie verwachten voor vereenvoudigde beleidsprocedures? Het verslag van de heer Van den Berg doet uitstekende suggesties. De hele donorgemeenschap is verantwoordelijk voor verbetering. Het grijzezoneprobleem is een extra reden om spoed te betrachten bij de interne reorganisatie van de Commissie. Het wordt de hoogste tijd dat de mooie analyses in nog mooiere beleidsdaden worden omgezet."@nl2
lpv:translated text
"Kommissionen är bra på att göra analyser, men saknar ofta den förvaltningsmässiga förmågan att faktiskt genomföra de politiska slutsatserna. Den interna organisationen är fortfarande allt för hierarkisk, byråkratisk och centralistisk, och medlemsstaterna ger kommissionen för lite medel och otillräckligt politiskt utrymme för att kunna uppträda handlingskraftigt. Dessa strukturella brister lägger hinder i vägen för en lösning av problemet med gråzonen. Övergången från katastrofhjälp till återuppbyggnad och utveckling kräver flexibilitet i beslutsfattandet. Tröghet och allt för omfattande inblandning kan få ännu mer negativa konsekvenser för de avsedda resultaten än de tekniska risker som kan vara förenade med snabba förfaranden. Det första kravet är naturligtvis en optimal förebyggande politik när det gäller naturkatastrofer och våldsamma konflikter. Så mycket som möjligt måste göras innan en kris bryter ut. Beredskapen måste vara optimal, planeringen måste vara fullbordad, samordningssystem måste vara avtalade och alla genomförandepartner skall i största möjligaste mån vara kända. Landprogrammen bör innehålla detaljerade och flexibla katastrofplaner. ECHO skall koncentrera sig på katastrofhjälp, men det är önskvärt att man ändå knyter till sig experter på återuppbyggnad för att göra övergången smidigare. Kontrollen av genomförandet skall ske i efterhand i stället för på förhand. Den interna samordningen fungerar bra endast om man på ett tidigt stadium börjar arbeta med en sektorsövergripande grupp. När kan vi vänta oss konkreta förslag från kommissionen angående förenklade förfaranden? Rapporten från Van den Berg innehåller utmärkta förslag. Hela givarsamfundet är ansvarigt för att en förbättring kommer till stånd. Problemet med gråzoner är ytterligare ett skäl att handla skyndsamt när det gäller kommissionens interna omorganisation. Det är hög tid att omsätta de goda analyserna i ännu bättre politiska åtgärder."@sv13
lpv:translated text
"The Commission is good at carrying out analyses but often lacks the clout to actually implement policy conclusions. The internal organisation is still too hierarchical, bureaucratic and centralised, and the Member States give the Commission too few resources and too little policy leeway for it to be able to take decisive action. These structural shortcomings therefore stand in the way of solving the problem of the grey zone. The transition from relief to reconstruction and development requires flexibility in the decision-making process. Sluggishness and too much interference can affect the intended results even more adversely than the technical risks, which can be accompanied by speedy procedures. Needless to say, what we need first of all is the best possible prevention policy with regard to natural disasters and violent conflicts. Everything possible must be done before a crisis breaks out. The state of readiness must be at its best, plans must be ready, cooperatives must be arranged and the implementation partners must be identified as far as possible. Detailed and flexible disaster plans must form part of the Country Strategy Papers. ECHO must focus on relief, but it seems very desirable that it also employ staff with expertise in the field of reconstruction in order to make the transition smoother. The monitoring procedure regarding implementation must shift from to . Internal coordination can only be effective if a multidisciplinary team is deployed at an early stage. When can we expect specific Commission proposals for simplified policy procedures? The report by Mr Van den Berg makes excellent suggestions. The entire donor community is responsible for improvement. The grey zone problem is an additional reason for speeding up the Commission’s internal reorganisation. It is high time splendid analyses were translated into still more splendid policy action."@lv10
lpv:translated text
"Η Επιτροπή είναι καλή στις αναλύσεις, όμως συχνά δεν διαθέτει τις διοικητικές ικανότητες προκειμένου να εξασφαλίζει την εφαρμογή των πολιτικών συμπερασμάτων που συνάγει. Η εσωτερική της οργάνωση παραμένει υπερβολικά ιεραρχική, γραφειοκρατική και συγκεντρωτική, ενώ τα κράτη μέλη παρέχουν ελάχιστα μέσα και ανεπαρκή πολιτικά περιθώρια στην Επιτροπή προκειμένου αυτή να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Αυτές οι διαρθρωτικές αδυναμίες αποτελούν εμπόδιο για την αντιμετώπιση του προβλήματος της γκρίζας ζώνης. Η μετάβαση από την έκτακτη βοήθεια στην ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη απαιτεί ευελιξία στην διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η βραδύτητα και η έλλειψη οργάνωσης μπορεί να έχουν ακόμα αρνητικότερες συνέπειες από ό,τι οι τεχνικοί κίνδυνοι τους οποίους μπορεί να ενέχουν οι ταχείες διαδικασίες. Αυτό που απαιτείται πρώτα από όλα είναι φυσικά μια βέλτιστη πολιτική πρόληψης των φυσικών καταστροφών και των βίαιων συγκρούσεων. Θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια πριν ξεσπάσει μία κρίση. Χρειάζεται απόλυτη ετοιμότητα, θα πρέπει να υπάρχουν έτοιμα σχέδια, θα πρέπει να έχουν καθοριστεί οι μέθοδοι συντονισμού, ενώ θα πρέπει να γνωρίσουμε, εφόσον είναι δυνατόν, με ποιους εταίρους θα προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε τα σχέδιά μας. Τα προγράμματα ανά χώρες θα πρέπει να περιέχουν λεπτομερή και ευέλικτα προγράμματα εκτάκτων περιστάσεων. Η ECHO θα πρέπει να επικεντρώνεται στην παροχή έκτακτης βοήθειας, θεωρώ όμως ιδιαίτερα χρήσιμο να περιλαμβάνονται στο προσωπικό της και εμπειρογνώμονες στον τομέα της ανασυγκρότησης, προκειμένου να διευκολυνθεί η ομαλή μετάβαση. Ο έλεγχος της εφαρμογής των προγραμμάτων θα πρέπει να μετατραπεί από εκ των προτέρων σε εκ των υστέρων έλεγχο. Ο εσωτερικός συντονισμός μπορεί να επιτύχει μόνο εφόσον αναλαμβάνει δράση σε πρώιμο στάδιο μια πολυτομεακή ομάδα. Πότε θα μπορούσε να μας υποβάλει η Επιτροπή συγκεκριμένες προτάσεις για την απλοποίηση των διαδικασιών για την λήψη αποφάσεων; Η έκθεση του κ. Van den Berg περιέχει εξαιρετικές προτάσεις. Ολόκληρη η κοινότητα των δωρητών είναι υπεύθυνη για τη βελτίωση της κατάστασης. Το πρόβλημα της γκρίζας ζώνης αποτελεί έναν επιπλέον λόγο προκειμένου να επιταχυνθεί η εσωτερική αναδιοργάνωση της Επιτροπής. Καιρός είναι πλέον να περάσουμε από τις ωραίες αναλύσεις σε ακόμα ωραιότερες πολιτικές πράξεις!"@el8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"ex ante"10,3,11
lpv:unclassifiedMetadata
"ex post"10,3,11
lpv:translated text
"The Commission is good at carrying out analyses but often lacks the clout to actually implement policy conclusions. The internal organisation is still too hierarchical, bureaucratic and centralised, and the Member States give the Commission too few resources and too little policy leeway for it to be able to take decisive action. These structural shortcomings therefore stand in the way of solving the problem of the grey zone. The transition from relief to reconstruction and development requires flexibility in the decision-making process. Sluggishness and too much interference can affect the intended results even more adversely than the technical risks, which can be accompanied by speedy procedures. Needless to say, what we need first of all is the best possible prevention policy with regard to natural disasters and violent conflicts. Everything possible must be done before a crisis breaks out. The state of readiness must be at its best, plans must be ready, cooperatives must be arranged and the implementation partners must be identified as far as possible. Detailed and flexible disaster plans must form part of the Country Strategy Papers. ECHO must focus on relief, but it seems very desirable that it also employ staff with expertise in the field of reconstruction in order to make the transition smoother. The monitoring procedure regarding implementation must shift from to . Internal coordination can only be effective if a multidisciplinary team is deployed at an early stage. When can we expect specific Commission proposals for simplified policy procedures? The report by Mr Van den Berg makes excellent suggestions. The entire donor community is responsible for improvement. The grey zone problem is an additional reason for speeding up the Commission’s internal reorganisation. It is high time splendid analyses were translated into still more splendid policy action."@en3
lpv:unclassifiedMetadata
"ex ante"10,3,11
lpv:unclassifiedMetadata
"ex post"10,3,11
lpv:translated text
"Senhor Presidente, a Comissão é óptima a fazer análises, mas muitas vezes falta-lhe capacidade administrativa para também pôr, realmente, em prática as conclusões da política comum. A organização interna continua a ser demasiado hierarquizada, demasiado burocrática, e centralista. Além disso, os Estados-Membros proporcionam à Comissão recursos insuficientes e insuficiente margem de acção para poder actuar energicamente. Estas deficiências de natureza estrutural constituem, por isso, um obstáculo à solução dos problemas da “zona cinzenta”. A passagem de ajuda de emergência para reabilitação e desenvolvimento exige flexibilidade na tomada de decisões. Lentidão e uma ingerência demasiado ampla podem ter consequências ainda mais negativas para os resultados em vista do que os riscos técnicos que podem acompanhar procedimentos precipitados. O primeiríssimo requisito é, naturalmente, uma política preventiva optimizada, no que se refere a catástrofes naturais e conflitos violentos. Tudo quanto seja possível fazer-se deve ser feito antes de se declarar uma crise. A disponibilidade para intervir deve ser óptima; os planos devem estar prontos; as conexões de coordenação devem estar combinadas; e, tanto quanto possível, os parceiros envolvidos na execução devem ser conhecidos. Planos de actuação em caso de catástrofes, pormenorizados e flexíveis, devem fazer parte dos programas próprios do país. O programa ECHO deve concentrar-se na ajuda de emergência, ainda que, aparentemente, seja extremamente desejável que inclua entre os seus membros peritos no domínio da reabilitação, de molde a tornar mais fácil uma transição fluida. O controlo da execução deve passar de para . A coordenação a nível interno só pode correr bem se, numa fase inicial, o trabalho for realizado por uma equipa multidisciplinar. Quando poderemos esperar da Comissão propostas concretas em matéria de procedimentos estratégicos simplificados? O relatório do senhor deputado Van den Berg apresenta excelentes sugestões. Toda a comunidade de doadores é responsável por melhorar a situação. O problema da “zona cinzenta” constitui motivo adicional para se considerar urgente a reorganização da Comissão. Vai sendo mais do que tempo de as belas análises se converterem em acções estratégicas ainda mais belas."@pt11
lpv:translated text
"Die Kommission ist gut im Analysieren, lässt jedoch häufig die nötige Führungskraft vermissen, um politische Entscheidungen auch wirklich umzusetzen. Sie ist immer noch zu hierarchisch, bürokratisch und zentralistisch organisiert, und die Mitgliedstaaten stellen ihr zu wenig Mittel zur Verfügung und räumen ihr zu geringen politischen Spielraum ein, um schlagkräftig operieren zu können. Diese strukturellen Mängel stehen daher einer Lösung des Problems der Grauzone im Weg. Der Übergang von Soforthilfe zu Wiederaufbau und Entwicklung erfordert Flexibilität in der Beschlussfassung. Schwerfällige Verfahren und zu umfassende Zuständigkeiten können sich noch negativer auf das beabsichtigte Ergebnis auswirken als die technischen Risiken, mit denen schnelle Verfahren einher gehen können. Die wichtigste Voraussetzung ist selbstverständlich eine optimale Präventionspolitik in Bezug auf Naturkatastrophen und Kriege. Es muss alles nur Mögliche unternommen werden, bevor eine Krise ausbricht. Die Einsatzbereitschaft muss optimal sein, Pläne müssen bereitliegen, Koordinierungsverbände müssen vereinbart werden und die Durchführungspartner müssen soweit es geht bekannt sein. Detaillierte und flexible Katastrophenpläne müssen Bestandteil der Länderstrategiepapiere sein. ECHO muss sich auf Soforthilfe konzentrieren, sollte aber in seinen Mitarbeiterstamm auch Fachleute auf dem Gebiet der Wiederaufbauhilfe aufnehmen, um einen flexibleren Übergang zu erleichtern. Die Durchführungskontrolle muss von einer Ex-ante- auf eine Ex-post-Bewertung verlagert werden. Eine effiziente interne Koordinierung ist nur möglich, wenn in einem frühen Stadium ein multidisziplinäres Team zusammenarbeitet. Wann können wir von der Kommission konkrete Vorschläge für vereinfachte politische Verfahren erwarten? Herr van den Berg unterbreitet in seinem Bericht ausgezeichnete Empfehlungen. Die gesamte Gebergemeinschaft ist für eine Verbesserung verantwortlich. Das Problem der Grauzone ist ein zusätzlicher Grund, die interne Reorganisation der Kommission zu beschleunigen. Es wird höchste Zeit, die schönen Analysen in noch schönere politische Taten umzusetzen."@de7
lpv:translated text
"(NL) Señor Presidente, la Comisión hace buenos análisis pero le falta muchas veces la fuerza política para realizar los cambios necesarios en su forma de actuar. Resulta que su organización interna sigue siendo demasiado jerárquica, burocrática y centralista, y los Estados miembros no dan a la Comisión bastantes medios ni margen político suficiente para poder actuar con dinamismo. Estas deficiencias estructurales son las que impiden llegar a una solución del problema de la zona gris. El cambio de la ayuda de emergencia a la ayuda de rehabilitación y desarrollo requiere flexibilidad a la hora de tomar decisiones. La lentitud y el exceso de intromisión pueden tener consecuencias aún más negativas para los objetivos marcados que los riesgos técnicos que pueden surgir por emplear la vía de los procedimientos rápidos. Evidentemente, el principal requisito es una política de prevención óptima de catástrofes naturales y conflictos armados. Hay que hacer todo lo que esté en nuestras manos antes de llegar a una situación de crisis. Asimismo, la disponibilidad de los medios ha de ser inmediata, los planes tienen que estar preparados, se ha de llegar a acuerdos sobre la coordinación y, en la medida de lo posible, hay que saber quiénes son los socios sobre el terreno. Me parece que los planes de emergencia detallados y flexibles deben formar parte de los informes de estrategia nacional. La ECHO debería concentrarse en la prestación de ayuda de emergencia, pero es deseable también, a mi juicio, que su personal disponga de alguna experiencia en el ámbito de la rehabilitación para facilitar la transición a las otras fases de ayuda. En mi opinión, los procedimientos de control han de avanzar más hacia controles ex post en vez de ex ante. Además, la coordinación interna sólo puede funcionar bien si se cuenta ya desde el principio con un equipo multidisciplinar. Quisiera preguntar a la Comisión cuándo nos va a presentar unas propuestas concretas para los procedimientos de decisión simplificados. Me parece que el informe del Sr. Van den Berg contiene unas sugerencias excelentes. Como donantes, somos responsables de mejorar este sistema y el problema de la zona gris es una razón más para intentar impulsar una reorganización interna de la Comisión. Va siendo hora de que los análisis tan buenos se conviertan en decisiones políticas aún mejores."@es12
lpv:unclassifiedMetadata
"ex ante"10,3,11
lpv:unclassifiedMetadata
"ex post"10,3,11
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"La Commissione è brava a fare analisi, ma spesso manca di forza amministrativa per applicare concretamente le conclusioni politiche. L’organizzazione interna è ancora troppo gerarchica, burocratica e centralistica, e gli Stati membri danno alla Commissione mezzi e margini di manovra insufficienti per poter operare con decisione. Tali carenze strutturali ostacolano anche la soluzione del problema della zona grigia. Il passaggio da aiuti di emergenza a ricostruzione e sviluppo richiede flessibilità del processo decisionale. La lentezza e l’eccessiva ingerenza possono avere per i risultati da raggiungere conseguenze ancora più negative dei rischi tecnici che accompagnano le procedure accelerate. Un primo requisito è ovviamente un’ottima politica di prevenzione delle catastrofi naturali e dei conflitti violenti. Occorre fare tutto il possibile prima che scoppi una crisi. Dobbiamo essere perfettamente pronti, dobbiamo disporre di piani, di accordi di coordinamento e i responsabili dell’esecuzione devono essere resi noti il più possibile. Piani di emergenza dettagliati e flessibili devono fare parte dei programmi dei paesi. ECHO deve concentrarsi sugli aiuti di emergenza, ma sarebbe molto auspicabile che nel suo personale includesse anche esperti in materia di ricostruzione per facilitare una transizione meno problematica. Il controllo sull’esecuzione deve passare da ex ante a ex post. Il coordinamento interno può funzionare solo se in una fase precoce si mette in azione un team multidisciplinare. Quando possiamo aspettarci proposte concrete dalla Commissione per procedure politiche semplificate? La relazione dell’onorevole van den Berg contiene eccellenti suggerimenti. L’intera comunità di donatori è responsabile del miglioramento. Il problema della zona grigia è un motivo in più per attuare velocemente la riorganizzazione interna della Commissione. E’ l’ora di tradurre le belle analisi in azioni politiche ancora più belle."@it9
lpv:translated text
"La Commission dispose de grandes qualités en matière d’analyse mais il lui manque souvent la force administrative nécessaire pour mettre ses conclusions à exécution. Son organisation interne souffre encore d’une hiérarchisation, d’une bureaucratisation et d’une centralisation excessives. Les États membres n’octroient à la Commission que des moyens trop modestes et une capacité politique insuffisante, rendant toute action dynamique impossible. Ces lacunes structurelles empêchent de prendre le problème de la zone grise à bras le corps. La transition de l’aide d’urgence à la reconstruction et au développement exige flexibilité et capacité de décision. La lenteur et l’immixtion excessive sont susceptibles d’entraîner des conséquences plus négatives encore sur les résultats espérés que celles liées aux risques techniques pouvant aller de pair avec des procédures rapides. L’optimalisation de la politique de prévention en matière de catastrophes naturelles et de conflits violents constitue bien sûr une condition préalable essentielle. Un maximum d’éléments doivent avoir été prévus avant l’éclatement d’une crise. La disponibilité doit être optimale, les plans doivent être fins prêts, les liens de coordination doivent être déterminés et les partenaires du projet doivent être identifiés autant que possible. Des plans de catastrophe détaillés et flexibles doivent faire partie intégrante des programmes par pays. ECHO doit se concentrer sur l’aide d’urgence mais il semble éminemment souhaitable que certains membres de son personnel disposent également d’une expertise en matière de reconstruction afin de faciliter la transition. Le contrôle de l’exécution doit intervenir a posteriori et non plus avant. La coordination interne ne peut se dérouler souplement qu’à condition qu’une équipe multidisciplinaire se mette au travail à un stade précoce. Quand la Commission formulera-t-elle des propositions concrètes visant à simplifier les procédures ? Le rapport de M. Van den Berg avance d’excellentes suggestions. La communauté de bailleurs de fonds dans son ensemble assume la responsabilité d’une amélioration. Le problème de la zone grise est une raison supplémentaire d’accélérer la réorganisation interne de la Commission. Il devient grand temps que les analyses de la Commission, pertinentes, soient transformées en actes qui le soient encore plus."@fr6
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20020204.6.1-077"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph