Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-01-16-Speech-3-218"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20020116.15.3-218"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που εξέτασε αυτή την πρόταση της Επιτροπής, καταρχήν βρίσκεται γενικά σύμφωνη με τις κατευθύνσεις που δίνει. Όμως έχει να παρατηρήσει ότι περισσότερο αντιμετωπίζεται η ΚΕΠΠΑ ως οικονομικό και αναπτυξιακό θέμα και λιγότερο ως θέμα άμυνας και ασφάλειας, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την Ευρώπη. Πιθανώς αυτό να οφείλεται στο ότι η ΚΕΠΠΑ βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Υπό την έννοια αυτή, πιστεύω ότι στην επόμενη φάση αυτή η πρόταση θα έχει την εξελικτική της κατάληξη όσον αφορά τα συστήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. Τώρα όσον αφορά το περιεχόμενο, υπάρχουν ορισμένες παρατηρήσεις: καταρχάς η πανσπερμία των πολιτικών που υπάρχουν στις ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες κατά το μάλλον ή ήττον πρέπει να ενοποιηθούν. Δεύτερον, σε σχέση με τα ζητήματα της στρατιωτικής χρήσης του διαστήματος, εκ των πραγμάτων η στρατιωτική χρήση του διαστήματος είναι αναπόφευκτη, για ειρηνικούς όμως σκοπούς. Τέτοιοι είναι παραδείγματος χάριν, οι επιχειρήσεις τύπου Πέτερσμπεργκ. Σε κάθε περίπτωση, η επιτροπή μας δεν συμφωνεί με την στρατιωτική χρήση όπως αναφέρεται στην περίφημη πολιτική του “πολέμου των άστρων”. Τουτέστιν, να υπάρχει η χρήση για αντιπυραυλική άμυνα μέσω εγκαταστάσεων στο διάστημα, όπως επίσης και για τους πολέμους καταστροφής των δορυφόρων. Κάτω λοιπόν από αυτές τις συνθήκες πιστεύει ότι πρέπει να προχωρήσει αυτή η πολιτική, στην οποία συμφωνούμε με κριτήρια την ειρηνική εφαρμογή όλων αυτών των μεθόδων, την ενοποίηση των πολιτικών, την ένταξη όλων των κινήσεων σε μια ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική, διότι σε τελική ανάλυση δεν πρέπει και οι ευρωπαϊκές χώρες να εξαρτούν την ασφάλεια των επικοινωνιών τους και την δική τους την ασφάλεια από δορυφορικά συστήματα, είτε των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής είτε της Ρωσίας. Υπό την έννοια αυτή, εκτός του ότι αυτή η πρωτοβουλία θα δώσει αναπτυξιακό ενδιαφέρον, θα έχει και πολιτικό ενδιαφέρον και θεωρείται επομένως καίριας σημασίας για την κοινή εξωτερική πολιτική άμυνας και ασφάλειας της Ευρώπης."@el8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, hr. kommissær, Udvalget om Udenrigsanliggender har behandlet Kommissionens dokument og er principielt enig i dets generelle retningslinjer. Vi vil dog bemærke, at FUSP mere behandles som et økonomisk og udviklingsmæssigt spørgsmål og mindre som et forsvars- og sikkerhedsanliggende med, hvad dette indebærer for Europa. Det skyldes sandsynligvis, at FUSP stadig er under udvikling. Ud fra denne betragtning tror jeg ikke, forslaget vil blive udviklet yderligere efter den næste fase, hvad angår de udenrigs- og forsvarspolitiske systemer. Hvad indholdet angår, har vi også nogle bemærkninger. For det første bør det sammensurium af politikker, der findes i de europæiske lande, forenes i større eller mindre grad. For det andet, hvad den militære udnyttelse af rummet angår, forholder det sig således, at militær udnyttelse er uundgåelig, men det skal være med fredelige formål. Det kan f.eks. være operationer af typen Petersberg-opgaverne. Under alle omstændigheder går vores udvalg ikke ind for en strategisk udnyttelse som i den famøse "stjernekrigspolitik". Det vil sige, at rummet udnyttes til missilforsvar ved hjælp af anlæg i rummet samt til ødelæggelse af satellitter under krig. Under disse omstændigheder mener jeg, man bør gå videre med denne politik, som vi kan tilslutte os ud fra de kriterier, at det skal være med fredelig anvendelse af alle disse metoder, at politikkerne skal samles, og at alle aktiviteter skal samles i en fælles europæisk politik, for når alt kommer til alt, bør de europæiske lande ikke lade deres kommunikationssikkerhed og deres egen sikkerhed være afhængig af satellitsystemer, hverken USA's eller Ruslands. Ud fra denne betragtning vil dette initiativ ikke alene være af udviklingsmæssig interesse, det vil også være af politisk interesse, og det må derfor siges at have afgørende betydning for Europas fælles forsvars- og sikkerhedspolitik."@da1
"Herr Präsident, Herr Kommissar, der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten hat den vorliegenden Vorschlag der Kommission geprüft und ist mit der eingeschlagenen Richtung grundsätzlich einverstanden. Wir stellen aber fest, dass die GASP eher als Wirtschafts- und Wachstumsproblem angesehen wird, denn als Angelegenheit der Sicherheit und Verteidigung, mit allem, was dies für Europa bedeutet. Vermutlich ist das darauf zurückzuführen, dass sich die GASP noch im Entwicklungsstadium befindet. In diesem Sinne denke ich, dass der Vorschlag in der nächsten Phase im Hinblick auf die Probleme der Außenpolitik und der Verteidigung Fortschritte bringen wird. Zum Inhalt sind mehrere Bemerkungen angebracht: Erstens müssen die unkoordinierten Politiken der europäischen Länder unbedingt vereinheitlicht werden, zweitens ist die militärische Nutzung des Weltraums von der Sache her unvermeidlich, allerdings zu friedlichen Zwecken wie z. B. bei den Unternehmungen von der Art der Petersberg-Aufgaben. Auf keinen Fall wird unser Ausschuss einer militärischen Nutzung des Weltraums zustimmen, wie sie die berühmte Politik des „Kriegs der Sterne“ anstrebt, d. h. einer Nutzung für weltraumgestützte Raketenabwehrsysteme oder den Vernichtungskrieg der Satelliten. Unter diesen Umständen sind wir der Meinung, dass sich die Weltraumpolitik unter Berücksichtigung des Kriteriums der friedlichen Nutzung aller Möglichkeiten mit der Bündelung aller Anstrengungen zu einer einheitlichen europäischen Politik weiter entwickeln muss. Denn schließlich dürfen die europäischen Länder die Sicherheit ihrer Kommunikation und ihre eigene Sicherheit nicht von Satellitensystemen der Vereinigten Staaten von Amerika oder Russlands abhängig machen. In diesem Sinne hat die Initiative – abgesehen davon, dass sie auch Wachstumseffekte haben wird – einen politischen Nutzen und ist folglich von entscheidender Bedeutung für die Gemeinsame Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik."@de7
". Mr President, Commissioner, the Committee on Foreign Affairs has examined the Commission proposal and basically agrees with its approach. However, it notes that the CFSP is dealt with as an economic and development issue rather than as a defence and safety issue, with all that implies for Europe. This is in all probability due to the fact that the CFSP is still under development. In this sense, I suppose that this proposal will mature at the next stage, as far as foreign policy and defence systems are concerned. As far as the content is concerned, I have several comments to make. First, there is a medley of policies in the Member States, which need to be more or less unified. Secondly, on the question of the strategic use of space: the strategic use of space is unavoidable but it must be used for peaceful purposes such as Petersberg-type tasks. In all events, our committee is opposed to the type of strategic mentioned in the famous Star Wars policy. It will, nonetheless, need to be used for missile interception installations in space and during wars, which destroy satellites. Having said that, I believe that we need to push forward with this policy, on which we agree, our criteria being that these methods must be used for peaceful applications, policies must be unified and any action taken must be integrated into a single European policy because, in the final analysis, Europe must not be dependent for its safety, communications and security on the satellite systems of either the United States of America or Russia. In this sense, quite apart from the fact that this initiative is of interest from a development point of view, it will also be of political interest and must therefore be considered crucial to the common foreign defence and security policy of Europe."@en3
"(EL) Señor Presidente, señora Comisaria, la Comisión de Asuntos Exteriores, tras examinar la propuesta de la Comisión, comparte, de entrada y en términos generales, las directrices que marca. Observamos, sin embargo, que la PESC es abordada como un asunto relacionado más con la economía y el desarrollo que con la defensa y la seguridad, con todo lo que esto pueda significar para Europa. La causa sea posiblemente el hecho de que la PESC se encuentra todavía en fase de definición. En este sentido, considero que en la fase siguiente esta propuesta se desarrollará plenamente por lo que respecta a los sistemas de política exterior y de defensa. Por lo que se refiere, ahora, al contenido, hay que hacer algunas observaciones: primero, las múltiples políticas existentes en los países europeos, que de alguna manera deben unificarse. Segundo, en relación con las cuestiones del uso militar del espacio; de hecho, el uso militar del espacio resulta invitable, pero para fines pacíficos. Es el caso, por ejemplo, de operaciones tipo Petersberg. En todo caso, nuestra comisión no está de acuerdo con el uso militar propio de la famosa política de la «guerra de las estrellas». Es decir, el uso para defensa antimisiles, mediante instalaciones en el espacio, o para las guerras de destrucción de los satélites. Así pues, bajo estas condiciones, la opinión de nuestra comisión es que debe avanzar esta política, en la que estamos de acuerdo, con criterios como la aplicación pacífica de todos estos métodos, la unificación de las políticas, y la inclusión de todos las acciones en una única política europea; puesto que, en definitiva, los países europeos no deben permitir que la seguridad de sus telecomunicaciones y su propia seguridad dependan de sistemas de satélites ni de los Estados Unidos ni de Rusia. En este sentido, y más allá de su contribución al desarrollo, esta iniciativa está revestida de interés político y ha de ser considerada, en consecuencia, de capital importancia para la política común europea exterior, de defensa y de seguridad."@es12
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, komission ehdotusta tarkastellut ulkoasioiden valiokunta hyväksyy pääpiirteittäin siinä esitetyt suuntaviivat. Valiokunnassa ollaan kuitenkin sitä mieltä, että yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa (YUTP) tarkastellaan komission ehdotuksessa enemmänkin taloudellisiin ja alan kehitysnäkymiin kuin turvallisuuteen ja puolustukseen liittyvänä kysymyksenä, mitä se sitten merkitseekään Euroopalle. Tämä asenne johtunee siitä, että YUTP on vielä kehitysvaiheessa. Tältä näkökannalta katsottuna uskon, että komission esityksen edistyessä seuraavaan vaiheeseensa, se muotoutuu ulkopolitiikkaan ja puolustukseen liittyvien järjestelmien osalta oikeaan suuntaan. Sisällöstä on huomautettava ensinnäkin, että avaruuspolitiikka on jäsenvaltioissa monimuotoista, ja se pitäisi saattaa jotakuinkin yhtenäiseksi. Toiseksi on sanottava, että avaruusalaa hyödynnetään väistämättä sotilaallisesti, mutta sen pitäisi rajoittua vain rauhanomaisiin tarkoituksiin. Tällaista toimintaa ovat esimerkiksi operaatiot, joissa toteutetaan Petersburgin tehtävien kaltaisia tavoitteita. Valiokunnassamme ei kuitenkaan hyväksytä sellaista avaruuden sotilaallista hyödyntämistä, jota on nähty tunnetussa Tähtien sota -elokuvassa. Avaruusasemien käyttö ohjustentorjunnassa on siis sallittava, samoin kuin satelliittien tuhoamiseen tähtäävien sotatoimien estäminen. Tähän suuntaan pitää siis avaruuspolitiikan mielestämme kehittyä. Kaikkia edellä mainittuja toimintatapoja pitää soveltaa rauhanomaisesti, jäsenvaltioiden politiikkoja pitää yhtenäistää, ja kaikki alan kehityssuunnitelmat pitää liittää osaksi yhtenäistä eurooppalaista avaruuspolitiikkaa, sillä Euroopan televiestinnän turvallisuus ja jäsenvaltioiden oma turvallisuus eivät oikeastaan voi olla riippuvaisia Yhdysvaltojen tai Venäjän satelliittijärjestelmistä. Aloite on siis kiinnostava sekä alan kehitysnäkymien kannalta että poliittisesti, ja sillä on tärkeä merkitys Euroopan yhteiselle ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikalle."@fi5
". Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, la commission des affaires étrangères qui a examiné cette proposition de la Commission est, de manière générale, d’accord avec les orientations qu’elle donne. Toutefois, elle doit faire remarquer que la PESC est appréhendée comme une question davantage liée à l’économie et au développement qu’à la défense et à la sécurité, avec tout ce que cela peut impliquer pour l’Europe. Cela est probablement dû au fait que la PESC est encore en train de se développer. Dans ce sens, je crois qu’au stade suivant, cette proposition prendra sa forme finale en ce qui concerne les systèmes liés à la politique étrangère et de défense. Quant au fond, j’ai quelques observations à formuler : tout d’abord, la prolifération des politiques qui existent dans les pays européens et qui doivent être plus ou moins unifiées. Deuxièmement, pour ce qui est des questions liées à l’utilisation militaire de l’espace, celle-ci est, dans les faits, inévitable, mais elle doit se faire à des fins pacifiques. C’est le cas, par exemple, des opérations de type "Petersberg". En tout état de cause, notre commission rejette l’utilisation militaire de l’espace telle qu’elle se présente dans la fameuse politique de la "guerre des étoiles", qui consiste à utiliser l’espace pour y installer des dispositifs de défense antibalistique ou pour mener des guerres de destruction des satellites. Dans ces conditions, je crois qu’il faut donc faire progresser cette politique, que nous approuvons, en ayant comme critères la mise en œuvre pacifique de toutes ces méthodes, l’unification des politiques et l’intégration de toutes les initiatives au sein d’une politique européenne unique, parce qu’en fin de compte, les pays européens ne doivent pas faire dépendre la sécurité de leurs communications et leur propre sécurité de systèmes satellites des États-Unis ou de Russie. Dans ce sens, outre le fait qu’elle présentera un certain intérêt pour le développement, cette initiative présentera aussi un certain intérêt politique et revêt donc une importance capitale pour la politique étrangère et de sécurité commune de l’Europe."@fr6
"Signor Presidente, signora Commissario, la commissione per gli affari esteri ha esaminato la proposta della Commissione e in linea di massima si trova d’accordo con i suoi orientamenti. Osserva però che la PESC viene considerata sempre più come un fattore economico e di sviluppo e sempre meno come una questione di difesa e sicurezza, con tutto quello che ciò può significare per l’Europa. Forse questo si deve al fatto che la PESC è ancora in corso di elaborazione. Ritengo che nella prossima fase, tale proposta avrà un effetto evolutivo per quel che riguarda i sistemi di politica estera e di difesa. Passando ai contenuti, ho varie osservazioni da fare. Ricordo l’accozzaglia di politiche esistenti nei paesi europei, politiche che andranno più o meno unificate. In secondo luogo, rispetto alla problematica dell’uso militare dello spazio, l’impiego militare dello spazio è ineluttabile, ma solo a scopo di pace; mi riferisco, ad esempio, alle missioni tipo Petersberg. In ogni caso, la nostra commissione non è d’accordo sull’uso militare così come presentato nella famosa politica delle “guerre stellari”. In altre parole, non accetta il ricorso alla difesa antimissilistica mediante installazioni spaziali, né la guerra di distruzione di satelliti. Alla luce di tali circostanze, ritiene che si debba procedere con questa politica, che approviamo sulla base di criteri quali l’applicazione pacifica di tutti i metodi, l’unificazione delle politiche e l’inclusione di tutte le strategie in un’unica politica europea giacché, in ultima analisi, i paesi europei non devono far dipendere la sicurezza delle loro comunicazioni e la loro stessa sicurezza dai sistemi satellitari degli USA o della Russia. La presente iniziativa avrà un interesse non solo in termini di sviluppo, ma anche a livello politico ed è quindi da considerarsi della massima importanza per la politica estera comune di sicurezza e difesa in Europa."@it9
". Mr President, Commissioner, the Committee on Foreign Affairs has examined the Commission proposal and basically agrees with its approach. However, it notes that the CFSP is dealt with as an economic and development issue rather than as a defence and safety issue, with all that implies for Europe. This is in all probability due to the fact that the CFSP is still under development. In this sense, I suppose that this proposal will mature at the next stage, as far as foreign policy and defence systems are concerned. As far as the content is concerned, I have several comments to make. First, there is a medley of policies in the Member States, which need to be more or less unified. Secondly, on the question of the strategic use of space: the strategic use of space is unavoidable but it must be used for peaceful purposes such as Petersberg-type tasks. In all events, our committee is opposed to the type of strategic mentioned in the famous Star Wars policy. It will, nonetheless, need to be used for missile interception installations in space and during wars, which destroy satellites. Having said that, I believe that we need to push forward with this policy, on which we agree, our criteria being that these methods must be used for peaceful applications, policies must be unified and any action taken must be integrated into a single European policy because, in the final analysis, Europe must not be dependent for its safety, communications and security on the satellite systems of either the United States of America or Russia. In this sense, quite apart from the fact that this initiative is of interest from a development point of view, it will also be of political interest and must therefore be considered crucial to the common foreign defence and security policy of Europe."@lv10
". Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de commissaris, de Commissie buitenlandse zaken heeft dit voorstel van de Commissie onderzocht en is tot de conclusie gekomen dat zij over het geheel genomen kan instemmen met de daarin aangegeven richting. Zij wil evenwel aantekenen dat het GEVDB te veel als een economisch en ontwikkelingsvraagstuk wordt gezien en te weinig als een defensie- en veiligheidsvraagstuk, met alle gevolgen van dien voor Europa. Dit is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat het GEVDB momenteel nog in wording is. Daarom zal dit voorstel mijns inziens nog moeten uitrijpen en in de volgende fase zijn beslag moeten krijgen wat de systemen van buitenlands- en veiligheidsbeleid betreft. Dan nu de inhoud: daar hebben wij enkele opmerkingen over. Ten eerste is er een overvloed aan projecten in de Europese landen, die vroeg of laat onder een noemer moeten worden gebracht. Ten tweede is, wat het vraagstuk van het militair gebruik van de ruimte betreft, het praktisch onmogelijk militair gebruik van de ruimte te voorkomen. Dit gebruik moet echter vreedzame doeleinden dienen. Ik denk bijvoorbeeld aan de Petersbergtaken. Onze commissie gaat hoe dan ook niet akkoord met het militair gebruik dat in het bekende “ ”-project is bedoeld. Met andere woorden, gebruik is toegestaan als het gaat om rakettenafweer vanaf ruimtebases of vernietiging van satellieten. Onder die voorwaarden kunnen wij ons inziens dergelijk beleid lanceren. Wij kunnen het daarmee eens zijn mits de volgende criteria worden geëerbiedigd: vreedzame toepassing van al deze methoden, eenmaking van alle beleidsvormen en opneming van alle activiteiten in een enkel Europees beleid. De veiligheid van de communicatie in de lidstaten en de veiligheid van de lidstaten zelf mogen uiteindelijk niet afhankelijk worden gemaakt van andermans satellietsystemen, ongeacht of die van de Verenigde Staten of van Rusland zijn. Dit initiatief is niet alleen interessant vanwege de belangwekkende ontwikkelingsaspecten maar ook vanwege de politieke aspecten, en daarom is dit van cruciaal belang voor het gemeenschappelijk Europees veiligheids- en defensiebeleid."@nl2
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, a Comissão dos Assuntos Externos, que analisou a presente proposta da Comissão, concorda em princípio e genericamente com as orientações nela contidas. Todavia, tem a observar que a PECSD é encarada cada vez mais como uma questão económica e de desenvolvimento e cada vez menos como uma questão de defesa e segurança, com as consequências que daí podem advir para a Europa. Provavelmente isso deve-se ao facto de a PECSD se encontrar ainda em fase de desenvolvimento. Nesse sentido, creio que na próxima fase esta proposta chegará ao fim da evolução relativamente aos sistemas de política externa e de defesa. Passando agora ao conteúdo, tenho a fazer algumas observações: em primeiro lugar, a mistura das diversas políticas existentes nos países europeus, que têm de ser unificadas em maior ou menor grau. Em segundo lugar, relativamente às questões da utilização do espaço para fins militares, a verdade é que a utilização militar do espaço é inevitável, mas para fins pacíficos. É o caso, por exemplo, das missões de tipo Petersberg. Em todo o caso, a nossa comissão não concorda com a sua utilização para fins militares tal como é defendida na famosa política da "guerra das estrelas". Quer isto dizer que não concorda com a utilização do espaço para a instalação de sistemas de defesa antimísseis, nem para as guerras de destruição dos satélites. Nestas condições, portanto, acredita que é de avançar com essa política com a qual estamos de acordo e que tem como critérios a aplicação de todos esses métodos para fins pacíficos, a unificação das políticas, a integração de todos os movimentos numa política europeia única, já que em última análise os países europeus não devem deixar que a segurança das suas comunicações e a sua própria segurança estejam dependentes de sistemas de satélites, sejam eles dos Estados Unidos da América ou da Rússia. Nesse sentido, para além do interesse que a iniciativa pode ter em termos de desenvolvimento, terá também um interesse político e por essa razão é considerada de importância vital para a política europeia comum de segurança e defesa."@pt11
". Herr talman, herr kommissionär! Utskottet för utrikesfrågor, som har granskat detta förslag från kommissionen, instämmer i princip i förslagets allmänna inriktning. Utskottet vill emellertid påpeka att GUSP mera behandlas som en fråga om ekonomi och utveckling och mindre som en fråga om försvar och säkerhet, med allt vad det innebär för Europa. Detta beror antagligen på att GUSP ännu befinner sig i ett utvecklingsskede. Mot den bakgrunden tror jag att detta förslag i nästa skede kommer att få en inriktning på utveckling av de utrikes- och försvarspolitiska systemen. När det så gäller innehållet, vill jag göra vissa påpekanden: för det första, den mångfald av olika politiska uppfattningar som finns i de europeiska länderna måste på något sätt ersättas av en enhetlig linje. För det andra, i fråga om den militära användningen av rymden ligger det i sakens natur att den militära användningen av rymden är oundviklig, men den får bara ske för fredliga syften. Sådana är t.ex. insatserna för att tjäna EU:s Petersberguppgifter (förebyggande av konflikter/konflikthantering). Under inga omständigheter kan dock utskottet stödja den militära användning som brukar betecknas som ”stjärnornas krig”. Dvs. att man installerar antirobotförsvar i rymden och inte heller att man för krig för att förstöra satelliter. Under dessa omständigheter anser alltså utskottet att vi måste fortsätta med den politik vi har kommit överens om, och kriterierna måste vara fredlig tillämpning av alla dessa metoder, samordning av politiken, samordning av alla åtgärder i en enhetlig europeisk politik, för när allt kommer omkring får de europeiska länderna inte låta sin kommunikationssäkerhet och sin egen säkerhet vara beroende av Förenta staternas eller Rysslands satellitsystem. Mot den bakgrunden kan man säga att detta initiativ inte bara är av intresse för utvecklingen, det är också av politiskt intresse och anses sålunda vara av vital betydelse för Europas gemensamma utrikespolitik för försvar och säkerhet."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Política de Seguridad y Defensa Común"12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph