Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-01-16-Speech-3-076"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20020116.6.3-076"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señor Presidente, señor Aznar, señor Prodi, Señorías, como diputado procedente de las islas Canarias, de una región ultraperiférica comunitaria, adscrito al Grupo Liberal, le doy la más cordial bienvenida a la Presidencia de este Consejo. No olvide, señor Aznar, cumplir con las asignaturas pendientes que tenemos en este semestre que ahora iniciamos, donde la ampliación y la música del euro conforman el escenario de la Europa comunitaria con un telón de fondo universal muy singular, donde todo el planeta está más o menos afectado por razones varias que nos obligan a hacer esfuerzos constantes, permanentes y conjuntos para alcanzar la paz y la prosperidad. En nuestro ámbito europeo, he de recordarle que, en todos los pilares del edificio comunitario, nos encontramos con problemas de mantenimiento. Por eso, debe haber en las políticas comunitarias algo que usted ha señalado: "más Europa". Y es verdad, sobre todo a la hora de revisar la PAC, los Fondos estructurales, la consolidación del hecho ultraperiférico, de formular una verdadera estrategia europea de inmigración. También lo es a la hora de las reformas institucionales, a la hora de definir el papel y la participación de las regiones en la construcción de la Europa del siglo XXI y de una política ambiental adecuada, sin descuidar el ámbito de la política social, es decir, del empleo y de las PYME. Tampoco olvide, en su doble condición de Presidente del Consejo y del Gobierno español, de exportar más Europa al mundo. De ahí, la necesidad de revisar las relaciones exteriores de la Unión -como es el caso de la posición común del Consejo respecto a Cuba y el futuro del Sahara, vía referéndum de autodeterminación- sin descuidar el diálogo con los vecinos mediterráneos -desde Marruecos al Oriente Próximo- o con los geográficamente alejados -como América Latina, con el caso de Argentina, o como los Estados Unidos de América y China. Por supuesto, podrá contar con nosotros, como siempre, en la lucha política conjunta europea frente al terrorismo. Le deseo suerte en este singular mandato y que en los exámenes de junio podamos todos juntos celebrar con éxito el resultado, porque lo bueno para Europa es bueno para todos, especialmente para los ultraperiféricos."@es12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, hr. Aznar, hr. Prodi, mine damer og herrer, som medlem af Parlamentet fra De Kanariske Øer, fra en region i den yderste periferi af Fællesskabet, og som medlem af Den Liberale Gruppe byder jeg formandskabet for Rådet hjerteligt velkommen. Glem ikke, hr. Aznar, at løse de opgaver, som vi har i det halvår, vi indleder nu, hvor udvidelsen og euroens musik er det fælles Europas scene med et enestående universelt bagtæppe, hvor hele verden er mere eller mindre påvirket af forskellige grunde, som forpligter os til at gøre en konstant, vedvarende og fælles indsats for at opnå fred og velstand. Jeg må gøre Dem opmærksom på, at alle den europæiske bygnings søjler i vores europæiske område trænger til vedligeholdelse. Derfor bør der i fællesskabspolitikkerne være noget, som De har kaldt "mere Europa". Og det er rigtigt, især hvad angår reformen af den fælles landbrugspolitik, strukturfondene, konsolidering af spørgsmålet om regionerne i den yderste periferi, udformning af en ægte europæisk strategi for indvandring. Også hvad angår de institutionelle reformer, definition af regionernes rolle og deltagelse i skabelsen af det 21. århundredes Europa og en rimelig miljøpolitik, uden at det sociale og arbejdsmarkedspolitiske område, det vil sige beskæftigelsen og de små og mellemstore virksomheder, forsømmes. Glem heller ikke i Deres dobbelte egenskab af rådsformand og spansk regeringschef at eksportere mere Europa til verden. Det er nødvendigt at revidere Unionens forbindelser udadtil - som det er tilfældet med Rådets fælles holdning til Cuba og Saharas fremtid via folkeafstemning om selvbestemmelse - uden at forsømme dialogen med naboerne i Middelhavsområdet - fra Marokko til Mellemøsten - og med dem, der er langt borte - som Latinamerika, med Argentina, eller som USA og Kina. De kan naturligvis som altid regne med os i den fælles europæiske politiske kamp mod terrorisme. Jeg ønsker Dem held og lykke med dette enestående mandat, og jeg håber, at vi i juni alle sammen kan fejre resultatet, for hvad der er godt for Europa, er godt for alle og især for regionerne i den yderste periferi."@da1
"Herr Präsident, Herr Aznar, Herr Prodi, meine Damen und Herren! Als Abgeordneter der Liberalen Fraktion, der von den Kanarischen Inseln, einer Gemeinschaftsregion in äußerster Randlage, stammt, möchte ich diese Ratspräsidentschaft ganz herzlich willkommen heißen. Vergessen Sie nicht, Herr Aznar, die noch ausstehenden Aufgaben zu erfüllen, die in diesem jetzt angebrochenen Halbjahr vor uns stehen, in dem die Erweiterung und die Musik des Euro das Szenarium des gemeinschaftlichen Europas bestimmen, getragen von einem ganz außergewöhnlichen universellen Hintergrund, von dem der gesamte Planet mehr oder weniger und aus unterschiedlichen Gründen betroffen ist, die uns zwingen, nicht nachzulassen in unseren gemeinsamen Anstrengungen zur Erreichung des Friedens und Wohlstands. Was unseren europäischen Bereich angeht, so sei daran erinnert, dass wir bei allen Pfeilern des Gemeinschaftsgebäudes Instandhaltungsprobleme haben. Deshalb muss es in den Gemeinschaftspolitiken einen Aspekt geben, auf den Sie hingewiesen haben: „Mehr Europa“. Und das stimmt, vor allem wenn es um die Revision der GAP, der Strukturfonds, der Konsolidierung der Gebiete in äußerster Randlage und um die Formulierung einer echten europäischen Einwanderungspolitik geht. Es trifft auch zu für die institutionellen Reformen, die Definition der Rolle und der Beteiligung der Regionen an der Errichtung des Europas des 21. Jahrhunderts sowie eine angemessene Umweltpolitik, ohne den Bereich der Sozialpolitik, das heißt, der Beschäftigung und der KMU, aus den Augen zu verlieren. Vergessen Sie in Ihrer Doppelfunktion als Präsident des Rates und Oberhaupt der spanischen Regierung auch nicht, mehr Europa in die Welt zu exportieren. Dafür ist eine Revision der Außenbeziehungen der Union – wie des Gemeinsamen Standpunkts des Rates zu Kuba und der Zukunft der Sahara durch ein Referendum über die Selbstbestimmung – notwendig, ohne den Dialog mit den benachbarten Ländern des Mittelmeerraums – von Marokko bis zum Nahen Osten – oder mit den geografisch weiter entfernten – wie Lateinamerika mit dem Fall Argentinien oder die Vereinigten Staaten von Amerika und China zu vernachlässigen. Natürlich können Sie, wie immer, im gemeinsamen politischen Kampf Europas gegen den Terrorismus auf uns zählen. Ich wünsche Ihnen Glück in diesem besonderen Mandat und hoffe, dass wir uns bei der Auswertung im Juni alle gemeinsam über den erreichten Erfolg freuen können, denn was gut ist für Europa, ist gut für alle, insbesondere für die Bürger in äußerster Randlage."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Aznar, κύριε Prodi, ως βουλευτής προερχόμενος από τις Κανάριες Νήσους, μία εξόχως απόκεντρη κοινοτική περιφέρεια, που ανήκει στην Ομάδα των Φιλελευθέρων, σας καλωσορίζω θερμά στην Προεδρία αυτού του Συμβουλίου. Να μην ξεχάσετε, κύριε Aznar, να εκπληρώσετε τις εκκρεμείς υποθέσεις που έχουμε αυτό το εξάμηνο που τώρα ξεκινάμε, όπου η διεύρυνση και η μουσική του ευρώ προσαρμόζουν το σκηνικό της κοινοτικής Ευρώπης σε μία πολύ ιδιαίτερη παγκόσμια αυλαία, όπου όλος ο πλανήτης επηρεάζεται περισσότερο ή λιγότερο από διάφορους λόγους που μας υποχρεώνουν να κάνουμε συνεχείς, διαρκείς και κοινές προσπάθειες για την επίτευξη της ειρήνης και της ευημερίας. Στο δικό μας ευρωπαϊκό πεδίο, πρέπει να σας υπενθυμίσουμε ότι, σε όλους τους πυλώνες του κοινοτικού οικοδομήματος, αντιμετωπίζουμε προβλήματα συντήρησης. Γι’ αυτό, πρέπει να υπάρξει στις κοινοτικές πολιτικές κάτι που επισημάνατε εσείς ο ίδιος: “περισσότερη Ευρώπη”. Και είναι αλήθεια, ιδίως όταν έρθει η ώρα της αναθεώρησης της ΚΓΠ, των διαρθρωτικών ταμείων, της εδραίωσης της πραγματικότητας των απόκεντρων περιφερειών, της διατύπωσης μίας πραγματικής ευρωπαϊκής στρατηγικής μετανάστευσης. Είναι επίσης αλήθεια την ώρα των θεσμικών μεταρρυθμίσεων, την ώρα του προσδιορισμού του ρόλου και της συμμετοχής των περιφερειών στην οικοδόμηση της Ευρώπης του 21ου αιώνα και μιας σωστής περιβαλλοντικής πολιτικής, χωρίς να παραμελήσουμε τον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, δηλαδή, της απασχόλησης και των ΜΜΕ. Επίσης μην ξεχνάτε, με την διπλή σας ιδιότητα ως Προέδρου του Συμβουλίου και της ισπανικής κυβέρνησης, να εξαγάγετε περισσότερη Ευρώπη στον κόσμο. Γι’ αυτό και είναι αναγκαία η αναθεώρηση των εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης – όπως είναι η περίπτωση της κοινής θέσης του Συμβουλίου σχετικά με την Κούβα ή το μέλλον της Σαχάρας, μέσω δημοψηφίσματος αυτοδιάθεσης – χωρίς να αγνοήσουμε τον διάλογο με τους μεσογειακούς γείτονες – από το Μαρόκο ως τη Μέση Ανατολή – ή με τους γεωγραφικά απομακρυσμένους – όπως η Λατινική Αμερική, με την περίπτωση της Αργεντινής, ή όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Κίνα. Φυσικά, μπορείτε να υπολογίζετε σ’ εμάς, όπως πάντα, στον κοινό ευρωπαϊκό πολιτικό αγώνα ενάντια στην τρομοκρατία. Σας εύχομαι καλή επιτυχία σ’ αυτή τη μοναδική θητεία και στις εξετάσεις του Ιουνίου να μπορέσουμε όλοι μαζί να γιορτάσουμε το θετικό αποτέλεσμα, διότι ό,τι είναι καλό για την Ευρώπη είναι καλό για όλους, ιδιαίτερα για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες."@el8
"Mr President, Mr Aznar, Mr Prodi, ladies and gentlemen, as a Member from the Canary Islands, one of the Community’s outermost regions, and a member of the European Liberal and Democratic Reform Group, I warmly welcome the Presidency-in-Office of the Council. Do not forget, Mr Aznar, to deal with the outstanding issues facing us in this six-month period to come, during which enlargement and the euro are presenting the European Community with a very special kind of landscape, in which the whole world is more or less affected for various reasons which oblige us to make constant, permanent and joint efforts to achieve peace and prosperity. I must remind you that, in our European sphere, in all the pillars of the Community edifice, we have maintenance problems. Therefore, Community policies must include something which you have pointed out: ‘more Europe’. And this is true, especially when it comes to reviewing the CAP, the Structural Funds, the consolidation of the situation of the outermost regions and creating a genuine European immigration strategy. It is also true when it comes to institutional reforms, defining the role and the participation of the regions in the construction of the Europe of the Twenty-first Century and an appropriate environmental policy, without forgetting the fields of social policy, that is, employment and the SMEs. Neither must you forget, in your dual capacity as President-in-Office of the Council and Spanish Prime Minister, to export more Europe to the world. To this end, we must review the Union’s external relations – such as the Council’s common position on Cuba and the future of the Sahara, by means of a self-determination referendum – without forgetting the dialogue with our Mediterranean neighbours – from Morocco to the Middle East – or with more distant regions, such as Latin America, with the problem of Argentina, or the United States and China. Of course you can count on our support, as always, in the joint European political fight against terrorism. I wish you luck in this special mandate and I trust that we will all be able to celebrate together following your success in the June exams, because what is good for Europe is good for everybody, especially the outermost regions."@en3
"Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja Aznar, arvoisa komission puheenjohtaja Prodi, hyvät jäsenet, yhdeltä yhteisön syrjäisimmistä alueista, Kanariansaarilta, kotoisin olevana liberaaliryhmän jäsenenä toivotan teidät erittäin sydämellisesti tervetulleeksi hoitamaan neuvoston puheenjohtajan tehtävää. Arvoisa puheenjohtaja Aznar, älkää unohtako hoitaa vielä päätökseen viemättömiä asioita tämän nyt aloittamamme puolivuotiskauden aikana, jolloin laajentuminen ja eurojen helinä täydentävät Euroopan yhteisöä ainutlaatuisella universaalilla kudelangallaan ja jolloin koko maapallo on enemmän tai vähemmän kolhiutunut monesta syystä, jotka velvoittavat meidät ponnistelemaan yhdessä jatkuvasti ja muuttumattomasti rauhan ja vaurauden saavuttamiseksi. Minun on muistutettava teille, että Eurooppamme yhteisöllisen rakennuksen kaikissa pilareissa on huolto-ongelmia. Siksi yhteisön politiikoissa pitää olla jotakin, josta te puhuitte: "Enemmän Eurooppaa". Se on totta, ennen kaikkea siinä vaiheessa, kun yhteistä maatalouspolitiikkaa ja rakennerahastoja uudistetaan, kun syrjäisimpiä alueita vahvistetaan ja muotoillaan todellinen eurooppalainen maahanmuuttostrategia. Se on totta myös silloin, kun uudistetaan toimielimiä ja kun määritellään alueiden rooli ja mukanaolo 2000-luvun Euroopan ja asianmukaisen ympäristöpolitiikan rakentamisessa laiminlyömättä myöskään sosiaalipoliittisia kysymyksiä eli työllisyyttä ja pk-yrityksiä. Älkää myöskään unohtako kahdessa toimessanne, neuvoston puheenjohtajana ja Espanjan pääministerinä, viedä Eurooppaa enemmän ulkomaailmaan. Tästä syystä unionin ulkosuhteita on tarkistettava, esimerkiksi neuvoston Kuubaa koskevaa yhteistä kantaa sekä Saharan tulevaisuutta, josta on järjestettävä itsemääräämisoikeutta koskeva kansanäänestys, unohtamatta vuoropuhelua Välimeren naapureidemme kanssa Marokosta aina Lähi-itään asti ja maantieteellisesti etäämpänä olevien valtioiden kanssa, kuten Argentiinan tapauksessa Latinalaisen Amerikan kanssa tai Yhdysvaltain ja Kiinan kanssa. Kuten aina, voitte tietysti luottaa meihin Euroopan yhteisessä poliittisessa taistelussa terrorismia vastaan. Toivotan teille onnea tässä ainutlaatuisessa tehtävässä. Toivon myös, että kesäkuussa voimme kaikki yhdessä juhlia onnistunutta lopputulosta, koska Euroopan hyvä on kaikkien hyvä, etenkin syrjäisimmillä alueilla."@fi5
"Monsieur le Président, Monsieur Aznar, Monsieur Prodi, Mesdames et Messieurs, en tant que député originaire des îles Canaries, d'une région communautaire ultrapériphérique, et membre du groupe libéral, je voudrais souhaiter la bienvenue à la présidence en exercice du Conseil. N'oubliez pas, Monsieur Aznar, de traiter les dossiers en suspens qui nous attendent pour le semestre à venir, alors que l'élargissement et le lancement de l'euro confèrent au scénario de l'Europe communautaire une toile de fond universelle très spéciale, qui touche dans une mesure plus ou moins grande l'ensemble des pays de la planète, pour des raisons diverses qui nous obligent à faire des efforts constants, permanents et communs pour parvenir à la paix et à la prospérité. Au niveau européen, je me dois de vous rappeler que nous sommes confrontés à des problèmes de gestion au niveau de tous les piliers de l'édifice communautaire. D'où la nécessité d'introduire dans les politiques communautaires le concept que vous avez mis en évidence : "plus d'Europe". C'est particulièrement vrai à l'heure de réviser la PAC, les fonds structurels et la consolidation du caractère ultrapériphérique et d'établir une véritable stratégie européenne en matière d'immigration. Ça l'est également à l'heure des réformes institutionnelles, à l'heure de définir le rôle et la participation des régions dans la construction de l'Europe du XXIe siècle et une politique environnementale appropriée, sans oublier la politique sociale, c'est-à-dire l'emploi et les PME. N'oubliez pas non plus, dans votre double fonction de président du Conseil et du gouvernement espagnol, d'exporter le concept de plus d'Europe à l'ensemble du monde. D'où la nécessité de repenser les relations extérieures de l'Union - comme c'est le cas de la position commune du Conseil concernant Cuba et l'avenir du Sahara, au travers d'un référendum d'autodétermination - sans négliger le dialogue avec nos voisins méditerranéens - depuis le Maroc au Proche Orient - ou les pays géographiquement éloignés - comme l'Amérique latine, avec le cas de l'Argentine - ou encore les États-Unis d'Amérique et la Chine. Vous pourrez bien évidemment compter sur nous, comme toujours, dans la lutte politique commune de l'Europe contre le terrorisme. Je vous souhaite bonne chance pour ce mandat très particulier et j'espère que nous pourrons fêter tous ensemble les résultats des examens de juin, car ce qui est bon pour l'Europe l'est pour tous, et plus particulièrement pour les régions ultrapériphériques."@fr6
"Signor Presidente, Presidente del Aznar, Presidente Prodi, onorevoli colleghi, come deputato delle isole Canarie, una regione comunitaria ultraperiferica, iscritto al gruppo ELDR, porgo il più cordiale benvenuto alla Presidenza del Consiglio. Non dimentichi, Presidente Aznar, di rispettare gli impegni presi per il semestre appena iniziato. Allo scenario dell'Europa comunitaria, caratterizzato dall'ampliamento e dagli echi dell'introduzione dell'euro, si sovrappone uno scenario universale molto singolare, in cui tutto il pianeta è coinvolto in maggiore o minor misura per svariate ragioni che ci costringono a compiere sforzi costanti, continui e congiunti per raggiungere la pace e il benessere. In ambito europeo, ricordo che tutti i pilastri dell'edificio comunitario devono essere consolidati. Nelle politiche comunitarie non deve mancare il fattore da lei indicato: "più Europa". Questo è vero soprattutto quando si tratta di revisione della PAC, di Fondi strutturali, di consolidamento delle regioni ultraperiferiche, nonché di formulare una strategia europea in materia di immigrazione; a maggior ragione dobbiamo tenerne conto in occasione delle riforme istituzionali, della definizione del ruolo e della partecipazione delle regioni alla costruzione dell'Europa del XXI secolo e di un'adeguata politica ambientale, senza trascurare la politica sociale, ovvero l'occupazione e le PMI. Nella sua duplice veste di Presidente del Consiglio e del governo spagnolo, non deve dimenticare di esportare più Europa nel mondo. Ciò implica la necessità di rivedere le relazioni esterne dell'Unione - come nel caso della posizione comune del Consiglio nei confronti di Cuba e riguardo al futuro del Sahara, con il di autodeterminazione - senza tralasciare il dialogo con i vicini mediterranei - dal Marocco al Medio Oriente - o con i paesi geograficamente lontani - come l'America latina, con l'Argentina, o gli Stati Uniti d'America e la Cina. Come sempre potrà contare sul nostro appoggio nella lotta politica congiunta che l'Europa conduce contro il terrorismo. Le auguro buona fortuna per questo specifico mandato, nella speranza che agli esami di giugno potremo festeggiare tutti insieme risultati brillanti, perché ciò che è bene per l'Europa è bene per tutti, specie per le regioni ultraperiferiche."@it9
"Mr President, Mr Aznar, Mr Prodi, ladies and gentlemen, as a Member from the Canary Islands, one of the Community’s outermost regions, and a member of the European Liberal and Democratic Reform Group, I warmly welcome the Presidency-in-Office of the Council. Do not forget, Mr Aznar, to deal with the outstanding issues facing us in this six-month period to come, during which enlargement and the euro are presenting the European Community with a very special kind of landscape, in which the whole world is more or less affected for various reasons which oblige us to make constant, permanent and joint efforts to achieve peace and prosperity. I must remind you that, in our European sphere, in all the pillars of the Community edifice, we have maintenance problems. Therefore, Community policies must include something which you have pointed out: ‘more Europe’. And this is true, especially when it comes to reviewing the CAP, the Structural Funds, the consolidation of the situation of the outermost regions and creating a genuine European immigration strategy. It is also true when it comes to institutional reforms, defining the role and the participation of the regions in the construction of the Europe of the Twenty-first Century and an appropriate environmental policy, without forgetting the fields of social policy, that is, employment and the SMEs. Neither must you forget, in your dual capacity as President-in-Office of the Council and Spanish Prime Minister, to export more Europe to the world. To this end, we must review the Union’s external relations – such as the Council’s common position on Cuba and the future of the Sahara, by means of a self-determination referendum – without forgetting the dialogue with our Mediterranean neighbours – from Morocco to the Middle East – or with more distant regions, such as Latin America, with the problem of Argentina, or the United States and China. Of course you can count on our support, as always, in the joint European political fight against terrorism. I wish you luck in this special mandate and I trust that we will all be able to celebrate together following your success in the June exams, because what is good for Europe is good for everybody, especially the outermost regions."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, mijnheer Aznar, mijnheer Prodi, dames en heren, als afgevaardigde van de Kanarische Eilanden, een ultraperifere regio van de Unie, en als lid van de liberale fractie, heet ik het voorzitterschap van de Raad hartelijk welkom. Mijnheer Aznar, u moet de onderwerpen die op de agenda van dit nieuwe semester staan ook daadwerkelijk aan de orde laten komen. De uitbreiding en de invoering van de euro vormen daarbij het scenario voor het communautair Europa, en zulks tegen een heel bijzonder decor. De gehele planeet wordt immers, om uiteenlopende redenen, op dezelfde wijze bedreigd, en we moeten daarom met het oog op vrede en welvaart voortdurend een gezamenlijke inspanning doen. Als het gaat om Europa moet ik erop wijzen dat er dringend onderhoudswerk moet worden verricht aan alle pijlers van het communautaire gebouw. Op alle communautaire beleidsterreinen moet dus iets worden “ingebouwd”. U noemt dat: “meer Europa”, en dat is juist gezien, zeker als het gaat om de herziening van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, de structuurfondsen, de consolidering van de ultraperifere regio’s en het formuleren van een werkelijk Europees immigratiebeleid. Er moet nu ook werk worden gemaakt van de institutionele hervorming; er moet worden vastgesteld op welke wijze de regio’s kunnen deelnemen aan de constructie van het Europa van de 21ste eeuw, en er moet een adequaat milieubeleid worden ontwikkeld, zonder daarbij het sociaal beleid uit het oog te verliezen, dat wel zeggen werkgelegenheid en KMO’s. U bent nu tegelijkertijd voorzitter van de Raad en leider van de Spaanse regering, en in die dubbele hoedanigheid mag u niet vergeten “meer Europa” naar de rest van de wereld te exporteren. Voor dat doel moeten de buitenlandse betrekkingen van de Unie worden herzien, bijvoorbeeld met betrekking tot het gemeenschappelijk standpunt van de Raad omtrent Cuba en de toekomst van de Sahara. De mensen moeten zich daar in een referendum kunnen uitspreken over zelfbeschikking. We moeten bovendien een dialoog onderhouden met de mediterrane buurlanden, van Marokko tot het Nabije Oosten, en natuurlijk ook met de geografisch verder verwijderde landen, zoals Latijns Amerika - denkt u maar aan Argentinië - , de Verenigde Staten en China. U kunt uiteraard altijd op ons rekenen in gemeenschappelijke strijd van Europa tegen het terrorisme. Ik wens u alle geluk met uw taak en ik hoop dat we bij de evaluatie in juni kunnen vaststellen dat uw optreden een succes is geweest. Wat goed is voor Europa is immers goed voor ons, en zeker voor de ultraperifere regio’s."@nl2
"Senhor Presidente, Senhor Presidente José María Aznar, Senhor Presidente Romano Prodi, Senhores Deputados, como deputado oriundo das ilhas Canárias, de uma região ultraperiférica comunitária, que integra o Grupo Liberal, dou-lhe as mais cordiais boas-vindas à Presidência deste Conselho. Não se esqueça, Senhor Presidente José María Aznar, de dar solução aos temas pendentes deste semestre que agora se inicia, no qual o alargamento e a música do euro compõem o cenário da Europa comunitária com um pano de fundo mundial muito singular, quando todo o planeta está mais ou menos conturbado por razões várias que nos obrigam a envidar esforços constantes, permanentes e conjuntos para alcançar a paz e a prosperidade. A nível europeu, devo recordá-lo de que, em todos os pilares do edifício comunitário, deparamos com problemas de manutenção. Daí que as políticas comunitárias devam ser dotadas com o que salientou: "Mais Europa". Nomeadamente ao fazer-se a reforma da PAC e dos Fundos Estruturais, ao consolidar a dimensão ultraperiférica e ao formular-se uma verdadeira estratégia europeia de imigração. Como também ao proceder às reformas institucionais, ao definir-se o papel e a participação das regiões na construção da Europa do século XXI e de uma política ambiental adequada, sem descurar o âmbito da política social, ou seja, do emprego e das PME. Não esqueça também, na sua dupla condição de Presidente do Conselho e de Presidente do Governo espanhol, de exportar mais Europa para o mundo. O que exige que se revejam as relações externas da União - como é o caso da posição comum do Conselho sobre Cuba e o futuro do Sara, através do referendo de autodeterminação - sem deixar de lado o diálogo com os vizinhos mediterrânicos - de Marrocos ao Próximo Oriente - ou com os geograficamente longínquos - como a América Latina, com o caso da Argentina, ou como os Estados Unidos da América e a China. Poderá, naturalmente, contar connosco, como sempre, no combate político conjunto europeu contra o terrorismo. Desejo-lhe boa sorte neste singular mandato e que nos exames de Junho possamos, em conjunto, comemorar o êxito dos resultados, porque o que é bom para a Europa é bom para todos, em particular para os da ultraperiferia."@pt11
"Herr talman, herr Aznar, herr Prodi, ärade kolleger! Som ledamot från Kanarieöarna, från ett av gemenskapens yttersta randområden och som ansluten till den liberala gruppen, välkomnar jag varmt rådets ordförandeskap. Herr Aznar, glöm inte att ta itu med de olösta frågor som finns under detta halvår som vi nu inleder, där utvidgningen och eurons musik utgör scenen där gemenskapens Europa skall agera, med en mycket speciell världsomspännande ridå där hela världen av olika anledningar påverkas mer eller mindre, vilket gör att vi måste göra oavbrutna, ständiga och gemensamma ansträngningar för att nå fred och välstånd. Jag erinrar er om att vi har underhållsproblem i alla pelare i vår gemensamma byggnad. Det är därför det är viktigt att införa ”mer Europa” i gemenskapens politikområden, vilket ni har betonat. Detta är framför allt viktigt när det gäller att se över den gemensamma jordbrukspolitiken, strukturfonderna, befästandet av unionens yttersta randområden och att utforma en verklig europeisk invandringsstrategi. Detta gäller även de institutionella reformerna, regionernas roll och deltagande i byggandet av ett Europa för det tjugoförsta århundradet och en lämplig miljöpolitik, utan att förglömma det sociala politikområdet, det vill säga sysselsättningen och de små och medelstora företagen. I er dubbla ställning som ordförande för rådet och chef för den spanska regeringen får ni inte heller glömma att exportera mottot ”mer Europa” till världen. Därför är det viktigt att se över unionens yttre förbindelser – till exempel rådets gemensamma ståndpunkt gentemot Kuba och Saharas framtid via en folkomröstning om självstyre – utan att förglömma dialogen med grannarna i Medelhavsområdet – från Marocko till Mellanöstern – eller med dem som är geografiskt mer avlägsna – som Latinamerika, särskilt Argentina, eller Förenta staterna och Kina. Naturligtvis kan ni, som alltid, räkna med oss i den europeiska gemensamma kampen mot terrorismen. Jag önskar er lycka till med detta mandat och hoppas att vi under tentamensperioden i juni tillsammans kan fira ett framgångsrikt resultat, eftersom det som är bra för Europa är bra för alla, särkskilt för regionerna i de yttersta randområdena."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph