Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-01-16-Speech-3-064"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20020116.6.3-064"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Hr. formand, den mindste gruppe i Parlamentet, Gruppen for Demokratiernes Europa, vil også gerne byde rådsformanden, hr. Aznar, velkommen, og vi vil gerne tale lidt om konventet, som starter den 1. marts med 105 medlemmer, og som vil være meget skævt sammensat, og med et præsidium, der består af 14 medlemmer, og som også ser ud til at blive meget skævt sammensat. Jeg vil gerne opfordre Dem til at sikre, at der blandt disse 14 medlemmer også er repræsentanter for de 49%, der stemte nej ved folkeafstemningen om Maastricht i Frankrig, eller for de godt 50%, der har stemt nej ved et par folkeafstemninger i Danmark. Det forekommer mig meget uhensigtsmæssigt at sammensætte et præsidium med 14 repræsentanter, der tænker ens og producerer et resultat, som så efter en 3-4 år ender med at blive væltet ved en folkeafstemning. Det var mere praktisk at gå i dialog med det samme med de forskellige standpunkter, der er i befolkningerne, og så sikre et varigt kompromis. Intergruppen her i Parlamentet, som hedder "SOS Demokrati", og som på en måde er føderalisternes modpol og samarbejdspartner i åbenheds- og nærhedsspørgsmål, har haft et udmærket møde med hr. Verhofstadt og vil også anmode om at få et tilsvarende møde med Dem. Under dette møde lovede hr. Verhofstadt to interessante ting: Det ene var, at han opfordrede til, at der i alle delegationer skulle være det, vi kalder eurorealister, fra alle lande, og at f.eks. i det mindste én af de tre repræsentanter fra to lande - to fra parlamentet og en fra regeringen - skulle være en person med en eurorealistisk holdning. Han lovede, at han ville arbejde herfor og opfordrede os til at lave kampagne for at opnå dette. Hans andet løfte var, at han ville gå ind for en efterfølgende folkeafstemning. Mit spørgsmål til hr. Aznar er, om han også vil opfordre til, at der kommer en bred repræsentation, og sikre, at der bliver folkeafstemninger bagefter? Vil han være med til at sikre, at der udarbejdes to forskellige udkast, en forfatning for en demokratisk forbundsstat og en demokratisk aftale mellem selvstændige lande, så folk kan se forskellen? Vil han være med til at afholde en vejledende folkeafstemning om to forskellige forslag? Vil han være med til at spørge folk, hvad de mener, og så lade en regeringskonference indkalde for at lave et kompromis? Vi skal diskutere, hvordan Chartret kan binde institutionerne uden at komme i karambolage med forfatningerne og Menneskerettighedsdomstolen. Hvordan en opdeling af traktaten i to dele ikke bare hindrer muligheden for folkeafstemninger ved ændringer. Hvordan over tredive beslutningsformer kan skæres ned til tre overskuelige former. Hvordan vi skal formulere en vetoret i vitale spørgsmål uden at lamme det hele. Hvordan de nationale parlamenter skal knyttes til samarbejdet, og om de kan overtage Kommissionens initiativ, monopol og kompetencekatalog. Og hvordan man sikrer, at det ikke bare går, sådan som det gik med legalitetsprincippet. Og så til sidst vil jeg i forbindelse med åbenheden, som også Graham Watson var inde på, spørge Dem, hr. Aznar, om De vil ændre Spaniens holdning og sikre, at Parlamentet får det samme, som Ministerrådet får. Som en ven af Spanien, ønsker jeg Dem særligt velkommen her, og jeg håber, at De vil overraske og gennemføre den åbenhed, som Sverige ikke kom igennem med, og som Belgien ikke arbejdede for. ."@da1
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Herr Präsident, auch die kleinste Fraktion im Parlament, die Fraktion für das Europa der Demokratien, möchte den Ratspräsidenten, Herrn Aznar, willkommen heißen, und wir möchten gerne über den Konvent reden, der am 1. März mit 105 Mitgliedern seine Arbeit aufnimmt, der sehr ungleich zusammengesetzt ist und ein Präsidium hat, das aus 14 Mitgliedern besteht und wahrscheinlich ebenfalls sehr ungleich zusammengesetzt sein wird. Ich möchte Sie dazu auffordern sicherzustellen, dass unter diesen 14 Mitgliedern auch Vertreter jener 49 % sein werden, die bei der Volksabstimmung über Maastricht in Frankreich mit Nein gestimmt haben, oder der gut 50 %, die bei einigen Volksabstimmungen in Dänemark mit Nein gestimmt haben. Es erscheint mir sehr unangemessen, ein Präsidium mit 14 Vertretern zu besetzen, die gleichartig denken und ein Ergebnis hervorbringen, das dann 3-4 Jahre später in einer Volksabstimmung verworfen wird. Es ist praktikabler, sich gleich mit den unterschiedlichen Standpunkten auseinander zu setzen, die es in der Bevölkerung gibt, und einen dauerhaften Kompromiss anzustreben. Die interfraktionelle Gruppe in diesem Parlament, die sich „SOS Demokratie“ nennt, und die man als den Gegenpol der Föderalisten und einen Kooperationspartner in Bezug auf Offenheit und Subsidiarität bezeichnen kann, hatte eine sehr gute Aussprache mit Herrn Verhofstadt und bittet auch Sie um ein entsprechendes Treffen. Im Verlauf dieses Gesprächs versprach Herr Verhofstadt zwei interessante Dinge: Einmal, dass er dazu aufruft, dass in den Delegationen aller Länder so genannte Euro-Realisten vertreten sein sollen, und dass zum Beispiel wenigstens einer der drei Vertreter von zwei Ländern – zwei Vertreter des Parlaments und einer der Regierung – einen euro-realistischen Standpunkt vertritt. Er versprach sich hierfür einzusetzen und forderte uns auf, eine Kampagne in Gang zu setzen, damit dies erreicht wird. Sein zweites Versprechen war die Zusage, sich für eine anschließende Volksabstimmung einzusetzen. Meine Frage an Herrn Aznar lautet, ob auch er sich für ein breites Spektrum der Vertretung und eine anschließende Volksabstimmung einsetzt? Wird er dazu beitragen, dass zwei unterschiedliche Entwürfe ausgearbeitet werden, eine Verfassung für einen demokratischen Bundesstaat und ein demokratisches Abkommen zwischen selbständigen Ländern, damit die Menschen den Unterschied erkennen können? Wird er sich für die Durchführung einer konsultativen Volksabstimmung über die beiden unterschiedlichen Vorschläge einsetzen? Wird er es unterstützen, dass wir die Menschen nach ihren Ansichten fragen und anschließend eine Regierungskonferenz einberufen, um einen Kompromiss auszuarbeiten? Wir müssen darüber diskutieren, inwieweit die Charta für die Institutionen verbindlich sein kann, ohne den Verfassungen und dem Gerichtshof für Menschenrechte ins Gehege zu kommen. Wir müssen darüber diskutieren, wie eine Unterteilung des Vertrags in zwei gleiche Teile die Möglichkeit von Volksabstimmungen bei Änderungen nicht behindert, wie über dreißig Entscheidungsformen auf drei überschaubare Formen reduziert werden können, wie ein Vetorecht in lebenswichtigen Fragen formuliert werden muss, ohne insgesamt lähmend zu wirken. Wir müssen darüber diskutieren, wie die nationalen Parlamente in die Zusammenarbeit eingebunden werden und ob sie Initiative, Monopol und Zuständigkeitskatalog von der Kommission übernehmen können. Und schließlich, wie sichergestellt wird, dass sich nicht wiederholt, was mit dem Legalitätsprinzip geschehen ist. Abschließend möchte ich Sie, Herr Aznar, im Zusammenhang mit der auch von Graham Watson angesprochenen Offenheit noch fragen, ob Sie die Einstellung Spaniens ändern werden und das Parlament das bekommt, was auch der Ministerrat erhält. Als Freund Spaniens begrüße ich Sie hier besonders und hoffe, dass Sie uns überraschen und die Offenheit einführen werden, die einzuführen Schweden nicht gelungen ist und für die Belgien sich nicht eingesetzt hat."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, η μικρότερη Ομάδα του Κοινοβουλίου, η Ομάδα για την Ευρώπη της Δημοκρατίας, θα ήθελε να καλωσορίσει τον προεδρεύοντα του Συμβουλίου, τον κ. Aznar, και θα ήθελε να μιλήσουμε λίγο για τη Συνέλευση που ξεκινά την 1η Μαρτίου. Η Συνέλευση θα έχει 105 μέλη, με μια σύνθεση που θα είναι πολύ άνιση και με ένα προεδρείο το οποίο θα αποτελείται από 14 μέλη του οποίου και αυτού η σύνθεση μοιάζει πολύ άνιση. Θα ήθελα να σας ζητήσω ένθερμα να εξασφαλίσετε ότι ανάμεσα στα 14 αυτά μέλη θα υπάρχουν επίσης εκπρόσωποι του 49% των εκλογέων που ψήφισε “όχι” στο δημοψήφισμα για το Μάαστριχτ στη Γαλλία αλλά και του σχεδόν 50% που ψήφισε “όχι” σε δύο δημοψηφίσματα στη Δανία. Μου φαίνεται άκρως ασύμφορη η σύσταση ενός προεδρείου από 14 μέλη τα οποία σκέφτονται και τα 14 ομοιόμορφα και θα καταλήξουν σε ένα αποτέλεσμα το οποίο τρία με τέσσερα χρόνια αργότερα θα ανατραπεί μέσω ενός δημοψηφίσματος. Θα ήταν πιο χρήσιμο να ξεκινήσει αμέσως ένας διάλογος με τις ομάδες του λαού που έχουν διαφορετικές απόψεις, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ένας βιώσιμος συμβιβασμός. Η διακομματική ομάδα του Κοινοβουλίου που ονομάζεται “SOS Δημοκρατία” και η οποία κατά ένα τρόπο είναι ο αντίποδας των φεντεραλιστών και συνεργάτης σε θέματα διαφάνειας και επικουρικότητας είχε μια εξαιρετική συνάντηση με τον κ. Verhofstadt και θα ήθελε να ζητήσει να υπάρξει μια παρόμοια συνάντηση και με εσάς. Σε εκείνη τη συνάντηση ο κ. Verhofstadt υποσχέθηκε δύο ενδιαφέροντα πράγματα: Το πρώτο ήταν ότι ζήτησε σε όλες τις αντιπροσωπείες να υπάρχουν από όλες τις χώρες αυτό που αποκαλούμε ευρωρεαλιστές και για παράδειγμα τουλάχιστον ένας από τους τρεις εκπροσώπους από δύο χώρες – δύο από το κοινοβούλιο και ένας από την κυβέρνηση – να είναι άτομο με ευρωρεαλιστικές απόψεις. Υποσχέθηκε ότι θα αγωνιστεί για αυτό και μας κάλεσε να δημιουργήσουμε μια εκστρατεία για την επίτευξη αυτού του στόχου. Η δεύτερη υπόσχεση που μας έδωσε ήταν ότι θα έπαιρνε θετική στάση απέναντι σε ένα επόμενο δημοψήφισμα. Η ερώτησή μου προς τον κ. Aznar είναι εάν και εκείνος θα ζητήσει να υπάρξει ευρεία εκπροσώπηση και εάν θα εξασφαλίσει ότι θα επακολουθήσουν δημοψηφίσματα μετά. Θα συμβάλει ώστε να εξασφαλιστεί η προετοιμασία δύο διαφορετικών προσχεδίων, ένα σύνταγμα για ένα δημοκρατικό ομοσπονδιακό κράτος και μια δημοκρατική συμφωνία μεταξύ ανεξάρτητων κρατών, ώστε ο λαός να μπορεί να δει τη διαφορά; Θα συμβάλει ώστε να διεξαχθεί ένα καθοδηγητικό δημοψήφισμα για τις δύο διαφορετικές προτάσεις; Θα συμβάλει ώστε να ερωτηθεί η γνώμη του λαού και στη συνέχεια να συγκληθεί διακυβερνητική διάσκεψη με στόχο την επίτευξη ενός συμβιβασμού; Πρέπει να συζητήσουμε πώς ο Χάρτης μπορεί να δεσμεύσει τα θεσμικά όργανα χωρίς να έρθει σε σύγκρουση με τα εθνικά συντάγματα και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Πώς ένας διαχωρισμός της συνθήκης σε δύο μέρη δεν θα συνεπιφέρει εμπόδια στη δυνατότητα για διεξαγωγή δημοψηφισμάτων επί των τροποποιήσεων. Πώς θα μειωθούν οι πάνω από τριάντα διαφορετικοί τύποι αποφάσεων σε τρεις σαφείς τύπους. Πώς θα διατυπώσουμε το δικαίωμα αρνησικυρίας σε θέματα εθνικής σημασίας χωρίς να παραλύσει το σύνολο. Πώς θα συμμετάσχουν τα εθνικά κοινοβούλια στη συνεργασία και εάν θα αναλάβουν εκείνα την πρωτοβουλία, το μονοπώλιο και τον κατάλογο αρμοδιοτήτων της Επιτροπής. Τέλος, πώς θα εξασφαλιστεί ότι τα πράγματα δεν θα καταλήξουν όπως κατέληξαν με την αρχή της νομιμότητας. Εν κατακλείδι, όσον αφορά το θέμα της διαφάνειας θέλω, όπως άλλωστε ανέφερε και ο κ. Graham Watson, να σας ρωτήσω, κύριε Aznar, εάν θα αλλάξετε τη θέση της Ισπανίας και θα εξασφαλίσετε ότι το Κοινοβούλιο θα λάβει ακριβώς τα ίδια που λαμβάνει και το Συμβούλιο. Ως φίλος της Ισπανίας σας εύχομαι πραγματικά καλώς ήρθατε εδώ και ελπίζω ότι θα μας εκπλήξετε και θα υλοποιήσετε τη διαφάνεια που δεν κατέφερε να πετύχει η Σουηδία και για την οποία δεν αγωνίστηκε το Βέλγιο. ."@el8
"Mr President, the smallest group in Parliament, the Group for a Europe of Democracies and Diversities, also wishes to welcome the President-in-Office of the Council, Mr Aznar, and we should like to talk a little about the Convention, which will begin on 1 March. It will have a very unevenly balanced membership of 105 people and a 14-member praesidium which also looks as if it will be very unevenly balanced. I would call upon you to ensure that these 14 members also include representatives of the 49% who voted ‘no’ in the referendum on Maastricht in France and of the near enough 50% who voted ‘no’ in a couple of referendums in Denmark. I think it very inappropriate to put together a praesidium of 14 representatives who think alike and who will produce a result which, after three or four years, then ends up being overturned in a referendum. It would be more practical to secure a lasting compromise by entering into dialogue straight away with the different points of view to be found among the various populations. The intergroup here in Parliament, which is called ‘SOS Democracy’ and whose members are in a way the federalists’ polar opposites, as well as partners cooperating on issues of transparency and proximity to the people, has had an excellent meeting with Mr Verhofstadt and also wishes to request a corresponding meeting with yourself. During the meeting with Mr Verhofstadt, the latter made two interesting pledges. Firstly, he called for all the delegations from all the countries to include those we call Eurorealists and urged that, for example, at least one of the three representatives – two from the national parliament and one from the government – from two of the countries should be someone with a Eurorealist approach. He pledged that he would work towards these goals and called upon us to campaign for them. His second pledge was that he would support a subsequent referendum. My question to Mr Aznar is as to whether he too would call for broad representation and ensure that referendums subsequently take place. Will he be involved in ensuring that two different drafts are prepared: a constitution for a democratic federal state, and a democratic agreement between independent countries, so that people can see the difference? Will he be a party to holding a consultative referendum on two different proposals? Will be involved in asking people what they think and have an intergovernmental conference called for the purpose of preparing a compromise? We must discuss how the Charter can bind the institutions together without coming into conflict with the constitutions and the European Court of Human Rights; how a division of the Treaty into two parts will not simply make it less likely that there will be referendums in the event of Treaty changes; how more than thirty forms of decision can be reduced to three clear forms of decision; how we are to formulate a right of veto on crucial issues without paralysing the whole process; how the national parliaments are to be associated with the cooperation process and whether they can assume the Commission’s initiative, monopoly and competence catalogue; and how it can be ensured that matters do not just go the same way as did the rule of law. In connection with the issue of openness, which Mr Watson also addressed, I should like finally to ask you, Mr Aznar, whether you will change Spain’s position and ensure that Parliament receives the same documentation as the Council of Ministers. As a friend of Spain, I particularly welcome you to Parliament, and I hope that you will surprise us by implementing that openness which Sweden did not get anywhere with and which Belgium did not work to bring about. ."@en3
"(DA) Señor Presidente, al Grupo más pequeño del Parlamento, el Grupo por la Europa de las Democracias, también le gustaría dar la bienvenida al señor Presidente del Consejo, Sr. Aznar, y hablar un poco de la Convención, que dará comienzo el 1 de marzo con 105 miembros y presentará una composición muy sesgada con una presidencia de 14 miembros cuya composición parece asimismo muy sesgada. Me gustaría pedirle que se asegurara de que entre estos 14 miembros figurasen representantes del 49% que votó no en el referéndum sobre Maastricht celebrado en Francia o de ese más del 50% que votó no en un par de referéndums celebrados en Dinamarca. Me parece muy poco adecuado formar una presidencia con 14 representantes que piensan de la misma forma y llegarán a un resultado que después de 3 o 4 años acabará siendo echado abajo en un referéndum. Sería más práctico abrir un diálogo inmediatamente con las diversas posiciones existentes entre la población garantizando así un compromiso duradero. El Intergrupo de este Parlamento que lleva por nombre ”SOS Democracia” y que en cierto modo ocupa el polo opuesto de los federalistas aunque colaboremos en cuestiones de transparencia y subsidiariedad, ha mantenido una reunión muy positiva con el Sr. Verhofstadt y quiere solicitarle la celebración de una reunión similar con usted. En esta reunión el Sr. Verhofstadt prometió dos cosas interesantes: La primera fue que pediría que se incluyera en todas las delegaciones a los que denominamos eurorealistas, de todos los países y que, por ejemplo, al menos uno de los tres representantes de dos países –dos del Parlamento y uno del gobierno- fuera una persona con una postura eurorealista. Prometió que trabajaría para ello y nos pidió que hiciéramos campaña con tal fin. Su segunda promesa fue que defendería la celebración de un referéndum posterior. Mi pregunta al Sr. Aznar es si él también pedirá una representación amplia y garantizará la celebración posterior de referéndums. ¿Contribuirá a garantizar la elaboración de dos borradores diferentes, una constitución para un estado federal democrático y un acuerdo democrático entre países independientes, para que la gente pueda ver la diferencia? ¿Participará en la celebración de un referédum indicativo sobre dos propuestas diferentes? ¿Intervendrá a la hora de consultar la opinión de la gente y convocará así una Conferencia Intergubernamental con vistas a la elaboración de un compromiso? Debemos debatir cómo puede vincular la Carta a las instituciones sin colidir con las constituciones y el Tribunal de Derechos Humanos. Cómo una división en dos del Tratado no impida la posibilidad de celebrar referéndums en las modificaciones. Cómo más de treinta formas de decisión pueden verse reducidas a tres formas transparentes. Cómo debemos formular el derecho de veto en cuestiones fundamentales sin paralizar todo. Cómo se vinculará a los parlamentos nacionales a esta cooperación y si pueden asumir la iniciativa, el monopolio y el catálogo de competencias de la Comisión. Y cómo garantizaremos que no suceda como sucedió con el principio de legalidad. Y por último, quiero preguntarle con respecto a la transparencia, como hiciera asimismo el Sr. Graham Watson, señor Aznar, si modificará la postura de España y se asegurará de que el Parlamento reciba lo mismo que recibe el Consejo de Ministros. Como amigo de España, le doy la bienvenida y espero que nos sorprenda y ponga en práctica la transparencia, algo que Suecia no llevó a cabo y en favor de lo cual Bélgica no trabajó."@es12
"Arvoisa puhemies, myös parlamentin pienin ryhmä, Demokratian ja monimuotoisuuden Eurooppa -ryhmä, haluaa toivottaa neuvoston puheenjohtaja Aznarin tervetulleeksi, ja me haluaisimme puhua hieman valmistelukunnasta, jonka 105 jäsentä aloittaa toimintansa 1. maaliskuuta ja jonka kokoonpano on hyvin yksipuolinen ja joka työskentelee 14 jäsenestä koostuvan puhemiehistön kanssa, jonka koostumus vaikuttaa niin ikään yksipuoliselta. Haluaisin kehottaa teitä varmistamaan, että näiden 14 jäsenen joukkoon kuuluu edustajia myös sen 49 prosentin joukosta, joka hylkäsi kansanäänestyksessä Maastrichtin sopimuksen, tai sen yli 50 prosentin joukosta, joka on kannattanut hylkäävää kantaa kahdessa Tanskassa järjestetyssä kansanäänestyksessä. Mielestäni on erittäin epätarkoituksenmukaista, että puhemiehistö kootaan 14 edustajasta, jotka ajattelevat samoin ja saavat aikaan tuloksen, joka hylätään 3–4 vuoden kuluttua kansanäänestyksessä. Olisi käytännöllisempää, jos aloittaisimme saman tien vuoropuhelun eri näkökantoja edustavien kansalaisten kanssa, ja saisimme siten aikaan kestävän kompromissin. Parlamentin SOS Demokratia -ryhmällä, joka on tavallaan liittovaltion kannattajien vastakohta ja yhteistyökumppani avoimuus- ja toissijaisuuskysymyksissä, on ollut loistava kokous pääministeri Verhofstadtin kanssa, ja se haluaa järjestää vastaavan kokouksen teidänkin kanssanne. Edellä mainitussa kokouksessa pääministeri Verhofstadt lupasi kaksi mielenkiintoista asiaa: Ensimmäiseksi hän kehotti, että kaikkiin valtuuskuntiin pitäisi kuulua niin kutsuttuja eurorealisteja kaikista jäsenvaltioista ja että esimerkiksi ainakin yksi kahden valtion kolmesta edustajasta – kaksi parlamentin ja yksi hallituksen edustaja – edustaisi eurorealistien kantaa. Hän lupasi työskennellä tämän asian puolesta, ja hän kehotti meitä laatimaan kampanjoita tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Lisäksi hän lupasi kannattaa myöhemmin järjestettävää kansanäänestystä. Kysymykseni neuvoston puheenjohtaja Aznarille on: kannattaako hänkin laajapohjaista edustusta ja varmistaako hän, että myöhemmin järjestetään kansanäänestyksiä? Aikooko hän tehdä osuutensa, jotta voitaisiin olla varmoja, että laadimme kaksi eri luonnosta, joista ensimmäinen on demokraattisen liittovaltion perustuslaki ja toinen itsenäisten valtioiden välinen demokraattinen sopimus, jotta kansalaiset voisivat nähdä niiden erot? Kannattaako hän sitä, että näistä kahdesta eri ehdotuksesta järjestetään neuvoa-antava kansanäänestys? Kannattaako hän sitä, että kansalaisten mielipidettä kysytään, minkä jälkeen koolle kutsuttaisiin hallitustenvälinen konferenssi kompromissin laatimista varten? Meidän on keskusteltava siitä, kuinka peruskirja voi sitoa toimielimiä ilman, että se on samanaikaisesti ristiriidassa perustuslakien ja ihmisoikeustuomioistuimen päätösten kanssa. Meidän on keskusteltava siitä, kuinka perustamissopimuksen jakaminen kahteen osaan estää muun muassa kansanäänestysten järjestämisen muutosten yhteydessä. Meidän on keskusteltava siitä, kuinka yli 30 päätöksentekomuotoa voidaan supistaa kolmeen selkeään muotoon. Meidän on keskusteltava siitä, kuinka meidän on muotoiltava elintärkeitä asioita koskeva veto-oikeus, ilman että koko päätöksentekoprosessi lamaantuu. Meidän on keskusteltava siitä, kuinka jäsenvaltioiden parlamentit otetaan mukaan yhteistyöhön, ja voivatko ne ottaa vastuulleen komission aloiteoikeuden, yksinoikeuden ja toimivallan piiriin kuuluvien asioiden luettelon. Ja lopuksi meidän on vielä keskusteltava siitä, kuinka varmistamme, että tässä asiassa ei käy kuten kävi laillisuusperiaatteen kanssa. Neuvoston puheenjohtaja Aznar, haluaisin esittää teille lopuksi kysymyksen avoimuudesta, jota jäsen Graham Watsonkin käsitteli, toisin sanoen, muutatteko Espanjan kantaa ja aiotteko varmistaa, että parlamentti saa samat asiakirjat kuin ministerineuvostokin. Espanjan ystävänä toivotan teidät erityisen tervetulleeksi tänne, ja toivon, että te yllätätte ja toteutatte sen avoimuuden, jota Ruotsi ei pystynyt toteuttamaan ja jonka puolesta Belgia ei työskennellyt. ."@fi5
"Monsieur le Président, le plus petit groupe représenté au Parlement - le groupe pour l’Europe des démocraties - tient également à souhaiter la bienvenue au président en exercice du Conseil, M. Aznar. Je souhaiterais dire quelques mots sur la Convention, qui débutera le 1er mars avec 105 membres dont la composition sera très peu représentative, ainsi qu’avec un Présidium composé de 14 membres et dont la composition semble tout aussi peu représentative. Je vous demande de veiller à ce que figurent également parmi ces 14 membres des représentants des 49 % de Français qui ont voté "non" à Maastricht ou des quelque 50 % de Danois qui ont voté "non" lors de deux référendums. Je ne trouve pas qu’il soit normal de former un Présidium composé de 14 membres aux idées identiques et qui produiront un document final qui, après trois ou quatre ans, sera rejeté par référendum. Il serait plus utile d’entamer dès à présent un dialogue avec ceux qui ont des points de vue divergents et trouver ainsi un compromis durable. L’intergroupe parlementaire "SOS-Démocratie", qui représente, d’une certaine manière, le pôle contraire à l’option fédéraliste et qui constitue un partenaire pour les questions de transparence et de proximité, a eu un entretien très intéressant avec M. Verhofstadt et nous aimerions vous rencontrer également, M. Aznar. M. Verhofstadt avait, lors de cet entretien, pris deux engagements intéressants : Primo, il a demandé que toutes les délégations comprennent des "euroréalistes" des différents États et que, par exemple, au moins un des trois représentants de deux pays - deux représentants du parlement et un représentant du gouvernement - soit un "euroréaliste". Il s’est engagé à œuvrer en ce sens et il nous a demandé de faire campagne pour qu’il en soit ainsi. En deuxième lieu, il s’est engagé à préconiser dans la foulée la tenue d’un référendum. La question que je pose à M. Aznar est donc la suivante : Allez-vous également demander une représentation plus large ainsi que l’organisation ultérieure d’un référendum ? Comptez-vous veiller à ce que deux projets différents soient élaborés - d’une part, une constitution pour un État fédéral démocratique et, d’autre part, un pacte démocratique conclu entre États indépendants de sorte que les citoyens puissent voir la différence ? Accepterez-vous qu’un référendum consultatif soit organisé sur ces deux propositions différentes ? Êtes-vous prêt à demander à la population ce qu’elle pense et reconvoquer ensuite une conférence intergouvernementale dans le but de trouver un compromis ? Il y a plusieurs points que nous devrons discuter : Comment la Charte sera-t-elle capable d’unir les institutions sans s’opposer aux constitutions nationales et à la Cour des droits de l’homme ? Comment une division du traité en deux parties n’empêchera-t-elle pas la tenue de référendums en cas de modifications ? Comment plus d’une trentaine de formes décisionnelles pourront-elles être réduites à seulement trois formes claires et précises ? Comment un droit de veto pourra-t-il être formulé pour des questions capitales sans paralyser l’ensemble ? Comment les parlements nationaux pourront-ils être associés à la coopération et pourront-ils assumer les initiatives, le monopole et les compétences dévolus à la Commission et, enfin, comment pourra-t-on veiller à ce que les choses ne se passent pas comme elles se passaient avec le principe de légalité ? Je voudrais enfin vous demander, Monsieur Aznar, si, en matière de transparence - et M. Graham Watson en a également parlé - vous comptez modifier la position de l’Espagne et veiller à ce que le Parlement obtienne les mêmes documents que le Conseil de Ministres. J’ai des liens d’amitié avec l’Espagne ; c’est pourquoi je vous souhaite la bienvenue. J’espère que vous nous surprendrez et que vous réaliserez la transparence que la Suède n’est pas parvenue à mener à bien et dont la Belgique ne s’est pas préoccupée. ."@fr6
"Signor Presidente, anche il gruppo più piccolo al Parlamento, il gruppo EDD, dà il benvenuto al Presidente del Consiglio Aznar e vorrebbe accennare alla Convenzione che inizierà il 1° marzo con 105 membri e che sarà composta in modo molto sbilanciato, con un ufficio di presidenza costituito da 14 membri e che sembra poco equilibrato. La esorto a fare in modo che tra i 14 membri vi sia qualcuno che rappresenti il 49 per cento che ha votato no al su Maastricht in Francia o il 50 per cento abbondante che ha votato no in occasione di alcuni in Danimarca. Mi pare controproducente costituire un ufficio di presidenza con 14 rappresentanti che pensano nello stesso modo e producono un risultato che poi dopo circa 3-4 anni finirà per essere rovesciato da un E’ più opportuno avviare immediatamente un dialogo con i vari punti di vista esistenti, garantendo così un compromesso stabile. L’intergruppo del Parlamento "SOS Democrazia" che in certo modo è il polo opposto dei federalisti e il di cooperazione in materia di questioni di trasparenza e vicinanza, ha avuto un significativo incontro con il Primo ministro Verhofstadt e chiede di poter avere un incontro simile anche con lei. Durante l’incontro Verhofstadt ha promesso due cose interessanti. In primo luogo ha fatto presente quanto fosse importante che in tutte le delegazioni fossero rappresentati gli eurorealisti di tutti i paesi e che, ad esempio, almeno uno dei tre rappresentanti di due paesi - due del parlamento e uno del governo - avesse una posizione eurorealista Ha promesso che avrebbe lavorato per questo e ci ha invitato a lanciare campagne in tal senso. In secondo luogo ha promesso che avrebbe sostenuto un successivo . La mia domanda al Presidente Aznar è se anche lui incoraggerà un’ampia rappresentanza e farà in modo che si tengano dei . Egli contribuirà a fare in modo che vengano elaborati due progetti diversi, una costituzione per uno Stato federale democratico e un accordo democratico tra paesi indipendenti, affinché la gente possa vedere la differenza? Contribuirà ad organizzare un consultivo su due proposte diverse? Contribuirà a chiedere alla gente che cosa pensa e convocherà una CIG per elaborare un compromesso? Dovremo discutere di come la Carta può vincolare le istituzioni senza entrare in contrasto con le costituzioni e con la Corte europea dei diritti dell’uomo; di come una suddivisione del trattato in due parti non abbia come unica conseguenza quella di limitare la possibilità di in caso di modifiche; di come più di trenta forme decisionali possano essere ridotte a tre forme facilmente comprensibili; di come prevedere il diritto di veto nelle questioni essenziali senza paralizzare tutto; di come i parlamenti devono essere coinvolti nella cooperazione e della loro possibilità di assumere l’iniziativa; del monopolio e del catalogo di competenze della Commissione; di come fare in modo che le cose non vadano come sono andate con il principio di legalità. Infine, per quanto riguarda la trasparenza, come ha fatto l’onorevole Watson, vorrei chiederle, Presidente Aznar, se modificherà la posizione della Spagna e farà in modo che il Parlamento riceva quanto riceve il Consiglio dei Ministri. In quanto amico della Spagna, le rivolgo un benvenuto particolare e spero che lei ci sorprenda e metta in pratica la trasparenza che la Svezia non è riuscita ad attuare e per la quale il Belgio non ha lavorato. ."@it9
"Mr President, the smallest group in Parliament, the Group for a Europe of Democracies and Diversities, also wishes to welcome the President-in-Office of the Council, Mr Aznar, and we should like to talk a little about the Convention, which will begin on 1 March. It will have a very unevenly balanced membership of 105 people and a 14-member praesidium which also looks as if it will be very unevenly balanced. I would call upon you to ensure that these 14 members also include representatives of the 49% who voted ‘no’ in the referendum on Maastricht in France and of the near enough 50% who voted ‘no’ in a couple of referendums in Denmark. I think it very inappropriate to put together a praesidium of 14 representatives who think alike and who will produce a result which, after three or four years, then ends up being overturned in a referendum. It would be more practical to secure a lasting compromise by entering into dialogue straight away with the different points of view to be found among the various populations. The intergroup here in Parliament, which is called ‘SOS Democracy’ and whose members are in a way the federalists’ polar opposites, as well as partners cooperating on issues of transparency and proximity to the people, has had an excellent meeting with Mr Verhofstadt and also wishes to request a corresponding meeting with yourself. During the meeting with Mr Verhofstadt, the latter made two interesting pledges. Firstly, he called for all the delegations from all the countries to include those we call Eurorealists and urged that, for example, at least one of the three representatives – two from the national parliament and one from the government – from two of the countries should be someone with a Eurorealist approach. He pledged that he would work towards these goals and called upon us to campaign for them. His second pledge was that he would support a subsequent referendum. My question to Mr Aznar is as to whether he too would call for broad representation and ensure that referendums subsequently take place. Will he be involved in ensuring that two different drafts are prepared: a constitution for a democratic federal state, and a democratic agreement between independent countries, so that people can see the difference? Will he be a party to holding a consultative referendum on two different proposals? Will be involved in asking people what they think and have an intergovernmental conference called for the purpose of preparing a compromise? We must discuss how the Charter can bind the institutions together without coming into conflict with the constitutions and the European Court of Human Rights; how a division of the Treaty into two parts will not simply make it less likely that there will be referendums in the event of Treaty changes; how more than thirty forms of decision can be reduced to three clear forms of decision; how we are to formulate a right of veto on crucial issues without paralysing the whole process; how the national parliaments are to be associated with the cooperation process and whether they can assume the Commission’s initiative, monopoly and competence catalogue; and how it can be ensured that matters do not just go the same way as did the rule of law. In connection with the issue of openness, which Mr Watson also addressed, I should like finally to ask you, Mr Aznar, whether you will change Spain’s position and ensure that Parliament receives the same documentation as the Council of Ministers. As a friend of Spain, I particularly welcome you to Parliament, and I hope that you will surprise us by implementing that openness which Sweden did not get anywhere with and which Belgium did not work to bring about. ."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, ook de kleinste fractie van het Parlement, de Fractie voor een Europa van Democratie en Diversiteit, begroet de voorzitter van de Raad, de heer Aznar. Wij willen het graag hebben over de Conventie die op 1 maart van start gaat met een groep van 105 leden die zeer willekeurig is samengesteld en met een bureau van 14 leden dat eveneens zeer willekeurig is samengesteld. Ik verzoek u erop toe te zien dat deze 14 leden ook de 49% nee-stemmers bij het referendum over het Verdrag van Maastricht in Frankrijk en de meer dan 50% nee-stemmers bij meerdere referenda in Denemarken, vertegenwoordigen. Het lijkt mij weinig zinvol een bureau samen te stellen van 14 afgevaardigden die allemaal hetzelfde standpunt innemen en een resultaat produceren dat na 3 of 4 jaar in een referendum verworpen zal worden. Het is praktischer onmiddellijk een dialoog met de bevolking aan te gaan om de verschillende standpunten te kennen en zodoende een duurzaam compromis te bereiken. De interparlementaire groep in het Parlement die "SOS-democratie" heet en in zekere zin de tegenhanger is van de federalisten en een gesprekspartner voor aangelegenheden in verband met openheid en subsidiariteit, heeft een uitstekende bijeenkomst met de heer Verhofstadt gehad. Wij zullen een verzoek indienen voor een gelijkaardige bijeenkomst met u. Tijdens deze bijeenkomst beloofde de heer Verhofstadt twee interessante dingen: Ten eerste is hij er voorstander van dat er in alle delegaties zogenaamde eurorealisten uit alle landen zetelen en dat bijvoorbeeld ten minste één van de drie afgevaardigden van twee landen - twee van het parlement en één van de regering - een persoon met een eurorealistische visie zou zijn. Hij beloofde hiervoor te pleiten en verzocht ons campagne te voeren om dit doel te bereiken. Zijn tweede belofte was dat hij zal pleiten voor een volksraadpleging over het resultaat. Ik wil de heer Aznar vragen of hij eveneens zal aandringen op een brede vertegenwoordiging en een referendum achteraf? Zal hij ervoor zorgen dat er twee verschillende ontwerpteksten worden geschreven, een grondwet voor een democratische bondsstaat en een democratische overeenkomst tussen zelfstandige landen, zodat de bevolking het verschil kan zien? Is hij bereid om over twee verschillende voorstellen een informatieve volksraadpleging te houden? Zal hij de bevolking naar hun mening vragen en daarna een intergouvernementele conferentie samenroepen om een compromis op te stellen? Wij moeten bekijken hoe het Handvest de instellingen kan binden zonder in conflict te komen met de grondwetten en met het Hof voor de Rechten van de Mens, en of een opsplitsing van het Verdrag in twee afzonderlijke delen de mogelijkheid om bij Verdragswijzigingen een referendum te houden, niet uitsluit. Ook moeten wij bekijken hoe dertig soorten besluiten tot drie overzichtelijke besluiten herleid kunnen worden, hoe we een vetorecht kunnen gebruiken wanneer vitale belangen op het spel staan, zonder het besluitvormingsproces volledig lam te leggen, hoe de nationale parlementen bij de samenwerking betrokken kunnen worden en of zij het initiatiefrecht, het monopolie en alle bevoegdheden van de Commissie kunnen overnemen, en hoe wij kunnen voorkomen dat we een herhaling krijgen van wat er met het legaliteitsprincipe is gebeurd. Tot slot wil ik u, mijnheer Aznar, met betrekking tot de openheid, waarover ook Graham Watson het had, vragen of u van plan bent de Spaanse houding te wijzigen en ervoor te zorgen dat het Parlement dezelfde documenten krijgt als de Raad. Als vriend van Spanje heet ik u welkom en hoop ik dat u ons zult verrassen met de totstandbrenging van openheid, iets waarin Zweden niet geslaagd is en waarvoor België zich niet heeft ingezet. ."@nl2
"Senhor Presidente, o grupo mais pequeno do Parlamento, o Grupo da Europa das Democracias, gostaria igualmente de dar as boas vindas ao Presidente em exercício do Conselho, Senhor José Maria Aznar, e de tecer algumas considerações sobre a convenção que irá começar em 1 de Março próximo com 105 membros, a qual terá uma composição muito desequilibrada e cuja presidência, constituída por 14 membros, aparentemente também terá uma composição desequilibrada. Gostaria, portanto, de instá-lo a que garanta a participação, entre esses 14 membros, de representantes dos 49% que votaram “não” no referendo sobre Maastricht realizado em França, ou dos cerca de 50% que votaram “não” nos referendos realizados na Dinamarca. Afigura-se-me inadequado formar uma presidência com 14 membros que pensam todos da mesma forma e que vão produzir um resultado que será derrotado em referendo daqui a 3 ou 4 anos. Afigura-se-me mais útil encetar o diálogo com as diferentes opiniões que reinam entre a população, assegurando desse modo um compromisso duradouro. O Intergrupo parlamentar designado “SOS Democracia” e que, até certo ponto, constitui o pólo oposto aos federalistas e parceiro de colaboração nas questões de abertura e proximidade, teve uma excelente reunião com o senhor Primeiro-Ministro Verhofstadt e gostaríamos de ter uma reunião idêntica com V.Exa. Durante a citada reunião, o senhor Verhofstadt prometeu dois aspectos de interesse: Primeiro, instava a que em todas as delegações houvesse representantes dos chamados “eurorealistas”, de todos países, e que, por exemplo, pelo menos um dos três representantes dos dois países – dois do parlamento e um do governo – fosse uma personalidade de tendência eurorealista. O senhor Primeiro-Ministro Verhofstadt prometeu que iria trabalhar neste sentido e instou para que todos fizéssemos campanha também nesse sentido. Em segundo lugar, o Senhor Primeiro-Ministro Verhofstadt prometeu que iria ser a favor de um subsequente referendo. Pergunto, assim, ao senhor Presidente em exercício do Conselho, José Maria Aznar, se também irá instar para que se verifique uma representação mais ampla e garantir a realização posterior de um referendo? Irá contribuir para garantir a elaboração de dois projectos, um projecto de constituição para um estado federal democrático e um acordo democrático entre países independentes, permitindo às populações ver a diferença? Está o senhor disposto a consultar a opinião das pessoas e, em seguida, convocar uma conferência intergovernamental com vista a chegar a um compromisso? É necessário discutir de que forma a Carta poderá vincular as instituições, sem entrar em colisão com as constituições nacionais e com o Tribunal dos Direitos do Homem. A divisão do Tratado em duas partes não irá apenas impedir a realização de referendos em caso de alteração? Como poderão mais de trinta formas diferentes de decisão ser reduzidas para três formas mais perceptíveis? Como vai ser formulado o nosso direito de veto em questões cruciais sem com isso paralisar tudo? Como vincular os parlamentos nacionais à cooperação e será que vão poder assumir a iniciativa, monopólio e catálogo de competências da Comissão? E como impedir que esta questão acabe da mesma forma como acabou o princípio da legalidade? Para terminar, e relativamente à questão da abertura, igualmente abordada pelo senhor deputado Graham Watson, gostaria de perguntar a V.Exa., Senhor Presidente Aznar, se tenciona alterar a posição da Espanha e garantir a atribuição ao Parlamento do mesmo que foi atribuído ao Conselho de Ministros? Como amigo da Espanha desejo-lhe especialmente as boas vindas e espero que V.Exa. nos possa surpreender pela positiva, realizando a abertura que a Suécia não logrou realizar e para a qual a Bélgica não trabalhou."@pt11
"Herr talman! Den minsta gruppen i parlamentet, Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa, skulle också vilja bjuda rådsordföranden Aznar välkommen. Vi vill gärna tala lite om konventet som startar den 1 mars med 105 medlemmar, vilket kommer att vara mycket skevt sammansatt och innefatta ett presidium som består av 14 medlemmar, vilket även detta ser ut att få en mycket skev sammansättning. Jag skulle vilja uppmana er att se till att det bland dessa 14 medlemmar också finns företrädare för de 49 procent som röstade nej vid folkomröstningen om Maastricht i Frankrike, eller för de gott och väl 50 procenten som röstade nej vid ett par folkomröstningar i Danmark. För mig förefaller det mycket opraktiskt att sätta ihop ett presidium med 14 företrädare som tänker lika och får fram ett resultat som sedan efter 3-4 år till slut kastas omkull i en folkomröstning. Det hade varit mer praktiskt att från början konfrontera de olika ståndpunkterna bland befolkningarna och säkra en hållbar kompromiss. Intergruppen här i parlamentet, som heter ”SOS Demokrati”, och som på ett sätt utgör federalisternas motpol och samarbetspartner i öppenhets- och närhetsfrågor, har haft ett utmärkt möte med Verhofstadt och kommer också att be om ett motsvarande möte med er. Under detta möte lovade Verhofstadt två intressanta saker: Han uppmanade till att det i alla delegationer skulle finnas det vi kallar för Europarealister, från alla länder, och att till exempel minst en av tre företrädare från två länder – två från parlamentet och en från regeringen – skulle vara en person med en Europarealistisk ståndpunkt. Han lovade att han skulle arbeta för detta och uppmanade oss att kämpa för att uppnå det. Hans andra löfte var att han skulle förorda en efterföljande folkomröstning. Min fråga till Aznar är om han också kommer att uppmana till att det skall vara en bred representation, och se till att det blir folkomröstningar efteråt? Kommer han att vara med om att se till att det utarbetas två olika utkast, en författning för en demokratisk förbundsstat och en demokratisk överenskommelse mellan självständiga länder, så att folk kan se skillnaden? Kommer han att vara med om att avhålla en vägledande folkomröstning om två olika förslag? Kommer han att vara med om att fråga folk vad de tycker, och sedan kalla till en regeringskonferens för att man skall kunna nå fram till en kompromiss? Vi skall diskutera hur stadgan kan förplikta institutionerna utan att det uppstår en konflikt med författningarna och domstolen för de mänskliga rättigheterna. Hur en indelning av fördraget i två delar inte enbart stoppar möjligheten till folkomröstningar genom ändringar. Hur över trettio beslutsformer kan reduceras till tre överblickbara sådana. Hur vi skall utforma en vetorätt i väsentliga frågor utan att förorsaka en total förlamning. Hur de nationella parlamenten skall knytas till samarbetet, och om de kan ta över kommissionens initiativ, monopol och befogenhetsfördelning, och hur man skall se till att det inte går på samma sätt som med legalitetsprincipen. Till sist vill jag när det gäller öppenheten, vilken även Graham Watson var inne på, fråga er herr Aznar om ni tänker förändra Spaniens ståndpunkt och se till att parlamentet får det samma som ministerrådet. Som en vän av Spanien önskar jag er särskilt välkommen här och jag hoppas att ni kommer att överraska och genomföra den öppenhet som Sverige inte lyckades med, och som Belgien inte arbetade för. ."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Bienvenido"1,13,5,2,8,10,3,9,6

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph