Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-01-16-Speech-3-059"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20020116.6.3-059"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President! Prime Minister, you have chosen More Europe as the theme for your presidency. Liberal Democrats hope that this will be reflected in your commitment to enlargement of the European Union. Just as this House insisted on Iberian enlargement some 15 years ago, despite doubts in certain national capitals, so we will militate for an early and successful eastward enlargement in which 2002 will be crucial. We will judge your presidency primarily by your achievements in preparing the reunification of our continent. The reform of the Council that you talk about is most welcome. We hope that you will ensure that the Council abides by its undertaking to allow public access to documents and that it seeks better relations with this House, which, sadly, does not get a mention in your programme until page 20. This House is the true democratic forum of our continent and we want to see its rights respected. If for my Group something is missing in this document it is a recognition of Europe's different regions and cultures. It reads to me as a rather Castilian programme that does not reflect entirely the Spain which I have visited and the Spain that is represented in my Group. What has become of the work of the eminent Director-General in the Commission, Mr Eneko Landaburu? Your second definition of More Europe talks about 'signifying the European nature of Spanish society.' Our second definition of More Europe would be that it signifies the contribution of all Iberian cultures and the flowering thereof among other European cultures in the creation of a Europe whose strength is not that of a monolithic state with deciduous development, but one of unity through diversity. In wishing you every success, Prime Minister, I look forward to a vigorous debate with the Spanish Presidency. We wish you success, too, in your efforts to guide smoothly the introduction of the euro. As one who saw in the New Year in France, I am particularly grateful for Spain's role in lending Chirac and Jospin a little small change. Perhaps next time you see Tony Blair you will hand him a few coins as well and ask him whether his indecision is final. British entry into the euro would certainly mean the kind of More Europe we would like to see. Your vision of the future speaks of new transnational challenges. Relations between India and Pakistan are deeply worrying but Afghanistan must be uppermost in our minds. Soon the bombing must stop and the building must begin. We must respond to the plight of the people through generous giving from our aid budget and more help in patrolling the peace. Your programme speaks of a war against terrorism. This is no conventional war and it will not be won with conventional weapons. Some of us fear that military intelligence, which is leading to bombing and military solutions, may be causing collateral damage and storing up other problems for the future. We hope that Europe can offset this collateral damage by adding to our armoury emotional intelligence, recognising that political problems often require political solutions. You kindly referred to my report on terrorism, adopted on 6 September last year. I would draw your attention, too, to our resolution on cooperation between the United States and the European Union in the fight against terrorism. Liberal Democrats view with deep unease the divergence between the US approach of emergency laws and military tribunals and the rights-based approach that we want for the Union. We insist that you can be both tough on terrorism and true to our Treaties. You will take forward the building of the area of freedom, security and justice defined in the Amsterdam Treaty. Your presidency programme asserts that current exceptional circumstances require putting security first. If this is true we will nonetheless push you to make sure that freedom and justice are not far behind. In drafting a programme like this any presidency faces a dilemma. We recognise that. A list of priorities soon becomes a universal catalogue. Each Member State brings something different to the party. While we welcome the input that Spain can make to the Barcelona Process and Euro-Med, we are nonetheless fascinated to read in your programme that the European Union's northern dimension is one of your priorities. We will follow development in this matter closely."@en3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, hr. ministerpræsident, De har valgt "mere Europa" som temaet for Deres formandskab, og De Liberale håber, at dette tema vil blive afspejlet i udvidelsen af EU. Parlamentet insisterede på udvidelse med Spanien for 15 år siden, selv om der var mange, der tvivlede, og vi vil også arbejde for en snarlig og vellykket udvidelse mod øst, og 2002 vil være et afgørende år. Deres formandskab vil hovedsageligt blive bedømt på Deres resultater i forbindelse med forberedelsen af vores kontinents genforening. Reformen af Rådet, som De nævner, er meget velkommen. Vi håber, at De vil sikre, at Rådet overholder reglerne om offentlig adgang til dokumenter, og at det vil forsøge at forbedre relationerne med Parlamentet, som desværre først nævnes i programmet på side 20. Parlamentet er det rette demokratiske forum for vores kontinent, og vi ønsker at sikre vores rettigheder. Efter min gruppes opfattelse mangler der i programmet en anerkendelse af Europas forskellige regioner og kulturer. Det forekommer mig at være et ret kastiliansk program, som ikke helt afspejler holdningen i det Spanien, som jeg har besøgt, og det Spanien, som er repræsenteret i min gruppe. Hvad med det arbejde, som Kommissionens eminente generaldirektør, hr. Eneko Landaburu, har udført? Deres anden definition af "mere Europa" omhandler de europæiske karaktertræk i det spanske samfund. Vores anden definition af "mere Europa" er, at der er tale om bidrag fra alle iberiske kulturer og opblomstringen deraf blandt andre europæiske kulturer i opbygningen af et Europa, hvis styrke det er at være en enhed gennem diversitet og ikke en monolitisk stat med en uholdbar udvikling. Jeg ønsker Dem held og lykke, hr. ministerpræsident, og ser frem til en engageret debat med det spanske formandskab. Vi ønsker Dem også held og lykke med håndteringen af euroens indførelse. Jeg tilbragte nytåret i Frankrig, og jeg er særlig glad for Spaniens rolle i forbindelse med euroen. Og måske kan De, næste gang De ser Tony Blair, hjælpe ham med hans ubeslutsomhed. Britisk deltagelse i euroen vil være af stor betydning for den form for "mere Europa", som vi ønsker. Deres fremtidsvision indeholder også transnationale udfordringer. Relationerne mellem Indien og Pakistan er dybt bekymrende, men Afghanistan skal have førsteprioritet. Krigen må snart slutte og genopbygningen starte. Vi må hjælpe befolkningen gennem økonomisk støtte og opretholdelse af freden. Programmet taler om bekæmpelse af terrorisme. Det er ikke en konventionel krig, og den kan ikke vindes med konventionelle våben. Vi er nogle, der frygter, at militær intelligens med bombning og militære løsninger kan forårsage indirekte skade og give problemer i fremtiden. Vi håber, at Europa kan mindske de indirekte skader ved at tilføje følelsesmæssig intelligens, idet vi anerkender at politiske problemer ofte kræver politiske løsninger. De har meget venligt henvist til min betænkning om terrorisme, som blev vedtaget den 6. september sidste år. Jeg vil også gerne henlede Deres opmærksomhed på vores beslutning om samarbejde mellem USA og EU i forbindelse med bekæmpelsen af terrorisme. De Liberale ser med stor bekymring på afstanden mellem USA's fremgangsmåde med nødlove og militærdomstole og den rettighedsbaserede fremgangsmåde, som vi ønsker for Unionen. Vi vil fastholde, at man både kan være stærk modstander af terrorisme og samtidig overholde vores traktater. De vil prioritere opbygningen af et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed som defineret i Amsterdam-traktaten. Deres formandskabsprogram fastsætter, at sikkerhed er vigtigst på grund af de nuværende exceptionelle omstændigheder. Vi vil ikke desto mindre presse på for at sikre, at frihed og retfærdighed følger lige efter. I udarbejdelsen af et program som dette står ethvert formandskab over for et dilemma. Alle medlemsstaterne har forskellige prioriteter. Selv om vi anerkender Spaniens input til Barcelona-processen og Euro-Med, er vi ikke desto mindre fascinerede over at se i programmet, at EU's nordlige dimension er en af Deres prioriteter. Vi vil nøje følge udviklingen i denne sag."@da1
"Herr Präsident! Herr Ministerpräsident, Sie haben Ihren Ratsvorsitz unter das Motto „Mehr Europa“ gestellt. Die Liberaldemokraten hoffen, dass sich dieses Motto in ihrem Engagement für die Erweiterung der Europäischen Union widerspiegeln wird. Ebenso engagiert wie sich dieses Haus vor etwa 15 Jahren trotz der Zweifel, die in den Regierungen bestimmter Mitgliedstaaten bestanden, für die Aufnahme der Länder der iberischen Halbinsel eingesetzt hat, werden wir uns für eine baldige und erfolgreiche Osterweiterung einsetzen, für die das Jahr 2002 von entscheidender Bedeutung sein wird. Wir werden Ihren Ratsvorsitz vor allem an Ihren Erfolgen messen, die Sie bei der Vorbereitung auf die Wiedervereinigung unseres Kontinents erreicht haben. Die von Ihnen erwähnte Reform des Rates ist höchst begrüßenswert. Wir hoffen, dass Sie sicherstellen werden, dass der Rat seine Verpflichtung im Hinblick auf den öffentlichen Zugang zu Dokumenten einhält und an einer Verbesserung seiner Beziehungen zu diesem Hohen Haus arbeitet, das in Ihrem Programm leider erst auf Seite 20 erwähnt wird. Dieses Haus ist das wahre demokratische Forum in Europa und wir fordern, dass seine Rechte respektiert werden. Das Einzige, was aus der Sicht meiner Fraktion in diesem Programm fehlt, ist die Anerkennung der unterschiedlichen Regionen und Kulturen in Europa. Für mich ist Ihr Programm ein kastilisches Programm, das nicht für das ganze Spanien steht, das ich besucht habe und das in meiner Fraktion vertreten ist. Was ist aus der Arbeit des angesehenen Generaldirektors der Kommission, Herrn Eneko Landaburu, geworden? In Ihrer zweiten Definition von „Mehr Europa“ wird die europäische Natur der spanischen Gesellschaft beschrieben. Unsere zweite Definition von „Mehr Europa“ wäre, dass unter diesem Motto der Beitrag aller iberischen Kulturen, und deren Gedeihen unter den anderen europäischen Kulturen, zum Aufbau eines Europa zu verstehen ist, dessen Stärke nicht die eines monolithischen Staates mit vergänglicher Entwicklung, sondern die Einheit durch Vielfalt ist. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, Herr Ministerpräsident, und freue mich auf eine lebhafte Debatte mit dem spanischen Ratsvorsitz. Wir wünschen Ihnen ferner Erfolg bei Ihren Bemühungen um die reibungslose Einführung des Euro. Ich habe den Jahreswechsel in Frankreich verbracht und bin deshalb besonders dankbar, dass Spanien Chirac und Jospin mit ein bisschen Kleingeld aushelfen konnte. Wenn Sie Tony Blair das nächste Mal treffen, können Sie ihm ja vielleicht auch ein paar Münzen geben und ihn fragen, ob er bei seiner Unentschlossenheit bleibt. Die Einführung des Euro in Großbritannien wäre sicher ein Schritt, den wir in Richtung „Mehr Europa“ begrüßen würden. In Ihrer Zukunftsvision haben Sie neue transnationalen Herausforderungen erwähnt. Die Beziehungen zwischen Indien und Pakistan geben Anlass zu großer Sorge, aber unsere Aufmerksamkeit muss in erster Linie Afghanistan gelten. Die Bombardierungen müssen bald eingestellt werden und der Aufbau muss beginnen. Wir müssen die Not und das Elend der Bevölkerung durch großzügige Hilfe lindern und die Maßnahmen zur Friedenssicherung umfassender unterstützen. Ein Schwerpunkt Ihres Programms ist der Kampf gegen den Terrorismus. Dies ist kein konventioneller Kampf und er kann mit konventionellen Waffen nicht gewonnen werden. Einige von uns befürchten, dass die militärische Aufklärung und die darauf folgenden Bombardierungen und Militäraktionen Kollateralschäden verursachen und Probleme schaffen, die sich erst in der Zukunft äußern. Wir hoffen, dass Europa diesen Kollateralschäden etwas entgegensetzen kann, indem es unser militärisches Arsenal durch emotionale Intelligenz ergänzt, weil politische Probleme häufig politische Lösungen erfordern. Sie haben meinen Bericht über die Rolle der Union beim Kampf gegen den Terrorismus erwähnt, der am 6. September vergangenen Jahres verabschiedet wurde. Ich möchte Sie außerdem auf unseren Entschließungsantrag über die Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union beim Kampf gegen Terrorismus aufmerksam machen. Mit großer Sorge betrachten die Liberaldemokraten die sich anbahnende Kluft zwischen dem amerikanischen Ansatz von Ausnahmegesetzen und Militärgerichten und dem auf Rechten beruhenden Ansatz, den wir in der Union verfolgen. Wir sind davon überzeugt, dass es möglich ist, hart gegen den Terrorismus vorzugehen, ohne dass wir dabei unsere Verträge missachten. Sie werden den Aufbau des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts vorantreiben, der im Vertrag von Amsterdam verankert ist. Im Programm Ihres Ratsvorsitzes betonen Sie, dass die gegenwärtigen außergewöhnlichen Umstände es erfordern, der Sicherheit höchste Priorität einzuräumen. Wenn das stimmt, werden wir trotzdem darauf drängen, dass Sie sicherstellen, dass die Freiheit und das Recht nicht in den Hintergrund geraten. Bei der Ausarbeitung eines solchen Programms steht jeder Ratsvorsitz vor einem Dilemma. Wir wissen das. Eine Liste von Prioritäten wird schnell zu einem umfangreichen Katalog. Jeder Mitgliedstaat bringt etwas anderes ein. Wir begrüßen den Beitrag, den Spanien zum Barcelona-Prozess und zu Euro-Med leisten kann, aber wir haben mit großem Erstaunen in Ihrem Programm gelesen, dass darüber hinaus auch die Nördliche Dimension der Europäischen Union zu Ihren Schwerpunkten zählt. Wir werden die Entwicklungen in diesem Bereich genau verfolgen."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, επιλέξατε το θέμα “Περισσότερη Ευρώπη” για την Προεδρία σας. Οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες ελπίζουν αυτό να αντικατοπτριστεί στη δέσμευσή σας όσον αφορά τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακριβώς όπως το Σώμα επέμεινε στη διεύρυνση προς την ιβηρική χερσόνησο πριν από 15 περίπου χρόνια, παρά τις αμφιβολίες που υπήρχαν σε ορισμένες εθνικές πρωτεύουσες, έτσι και τώρα θα αγωνιστούμε υπέρ μιας ταχείας και επιτυχημένης διεύρυνσης προς ανατολάς, για την οποία το έτος 2002 θα είναι κρίσιμο. Θα κρίνουμε την Προεδρία σας κυρίως βάσει των επιτευγμάτων σας στην προετοιμασία της επανένωσης της ηπείρου μας. Η μεταρρύθμιση του Συμβουλίου για την οποία μιλάτε γίνεται δεκτή με πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Ελπίζουμε πως θα εξασφαλίσετε ότι το Συμβούλιο θα τηρήσει την υπόσχεσή του να επιτρέψει την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα και ότι θα επιδιώξει καλύτερες σχέσεις με το Σώμα, το οποίο, δυστυχώς, δεν αναφέρεται στο πρόγραμμά σας πριν από τη σελίδα 20. Το Σώμα αυτό είναι το αληθινό δημοκρατικό βήμα συζητήσεων της ηπείρου μας και επιθυμούμε τα δικαιώματά του να γίνονται σεβαστά. Αν κάτι λείπει από το έγγραφο, αυτό είναι, κατά τη γνώμη της Ομάδας μου, η αναγνώριση των διαφορετικών περιφερειών και πολιτισμών της Ευρώπης. Μου φαίνεται σαν ένα μάλλον καστιλιάνικο πρόγραμμα που δεν αντικατοπτρίζει συνολικά την Ισπανία την οποία έχω επισκεφτεί και την Ισπανία που εκπροσωπείται στην Ομάδα μου. Τι απέγινε η εργασία του έγκριτου Γενικού Διευθυντή της Επιτροπής, του κ. Eneko Landaburu; Ο δεύτερος ορισμός σας για “Περισσότερη Ευρώπη” μιλά για τη “σημασιοδότηση της ευρωπαϊκής φύσης της ισπανικής κοινωνίας”. Ο δεύτερος δικός μας ορισμός για “Περισσότερη Ευρώπη” θα ήταν ότι σημαίνει τη συνεισφορά όλων των πολιτισμών της Ιβηρικής και την άνθησή τους ανάμεσα στους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς πολιτισμούς για τη δημιουργία μιας Ευρώπης, της οποίας η ισχύς δεν εδράζεται σε ένα μονολιθικό κράτος με πρόσκαιρη ανάπτυξη, αλλά στην ενότητα μέσα από την ποικιλομορφία. Ευχόμενος σας κάθε επιτυχία, κύριε Πρωθυπουργέ, προσβλέπω σε μια δυναμική ανταλλαγή απόψεων με την ισπανική Προεδρία. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία, επίσης, στις προσπάθειές σας να κατευθύνετε ομαλά την εισαγωγή του ευρώ. Ως κάποιος που υποδέχθηκε το νέο χρόνο στη Γαλλία, είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για το ρόλο της Ισπανίας να δανείσει στον Σιράκ και τον Ζοσπέν μερικά ψιλά. Ίσως την επόμενη φορά που θα δείτε τον Τόνυ Μπλερ να δώσετε και σ’ αυτόν μερικά και να τον ρωτήσετε αν η αναποφασιστικότητά του είναι οριστική. Η προσχώρηση της Βρετανίας στη ζώνη του ευρώ θα σήμαινε σίγουρα το είδος της Περισσότερης Ευρώπης που θα θέλαμε να δούμε. Το όραμά σας για το μέλλον κάνει λόγο για νέες διεθνικές αλλαγές. Οι σχέσεις μεταξύ της Ινδίας και του Πακιστάν είναι πολύ ανησυχητικές, αλλά στη σκέψη μας πρέπει να κυριαρχεί το Αφγανιστάν. Σύντομα οι βομβαρδισμοί πρέπει να σταματήσουν και πρέπει να αρχίσει η ανοικοδόμηση. Πρέπει να ανταποκριθούμε στις δοκιμασίες του λαού με γενναιόδωρες παροχές από τον προϋπολογισμό μας για τη βοήθεια και συμβάλλοντας περισσότερο στην περιφρούρηση της ειρήνης. Το πρόγραμμά σας κάνει λόγο για πόλεμο κατά της τρομοκρατίας. Δεν πρόκειται για συμβατικό πόλεμο και δεν θα νικηθεί με συμβατικά όπλα. Ορισμένοι από εμάς φοβούνται ότι η κατασκοπεία, που οδηγεί στους βομβαρδισμούς και τις στρατιωτικές λύσεις, ενδέχεται να προξενεί παράπλευρες ζημίες και να επισωρεύει προβλήματα για το μέλλον. Ελπίζουμε ότι η Ευρώπη μπορεί να αντισταθμίσει αυτές τις παράπλευρες ζημίες προσθέτοντας στο οπλοστάσιό μας τη συναισθηματική νοημοσύνη, αναγνωρίζοντας ότι τα πολιτικά προβλήματα απαιτούν συχνά πολιτικές λύσεις. Μου κάνατε την τιμή να αναφερθείτε στην έκθεσή μου για την τρομοκρατία, που εγκρίθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου του περασμένου έτους. Θα επιστήσω την προσοχή σας, επίσης, στο ψήφισμά μας για τη συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες βλέπουν με μεγάλη ανησυχία την απόκλιση μεταξύ της προσέγγισης των ΗΠΑ για τη νομοθεσία εκτάκτου ανάγκης και τα στρατοδικεία και της προσέγγισης που βασίζεται στα δικαιώματα, την οποία εμείς επιθυμούμε για την Ένωση. Επιμένουμε ότι μπορεί κανείς να είναι ταυτόχρονα σκληρός απέναντι στην τρομοκρατία και πιστός στις Συνθήκες μας. Θα προωθήσετε την οικοδόμηση του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης που προσδιορίζεται στη Συνθήκη του Άμστερνταμ. Το πρόγραμμα της Προεδρίας σας υποστηρίζει ότι οι σημερινές έκτακτες συνθήκες επιτάσσουν να δοθεί προτεραιότητα στην ασφάλεια. Αν αυτό αληθεύει, θα σας πιέσουμε παρόλα ταύτα για να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα παραγκωνιστεί η ελευθερία και η δικαιοσύνη. Κατά το σχεδιασμό ενός προγράμματος όπως αυτό, κάθε Προεδρία αντιμετωπίζει ένα δίλημμα. Το αναγνωρίζουμε. Ένας κατάλογος προτεραιοτήτων σύντομα μεταβάλλεται σε γενικό κατάλογο. Κάθε κράτος μέλος προσθέτει και κάτι διαφορετικό. Ενώ χαιρετίζουμε τη συμβολή που μπορεί να έχει η Ισπανία στη διαδικασία της Βαρκελώνης και τη συμφωνία Euro-Med, εντυπωσιαζόμαστε, εντούτοις, όταν διαβάζουμε στο πρόγραμμά σας ότι η βόρεια διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μία από τις προτεραιότητές σας. Θα παρακολουθήσουμε στενά την εξέλιξη του θέματος αυτού."@el8
"(EN) Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, usted ha elegido Más Europa como lema de su Presidencia. Los Liberales Demócratas esperamos que eso se refleje en su compromiso con la ampliación de la Unión Europa. Del mismo modo que esta Asamblea insistió en la ampliación ibérica hace unos quince años, a pesar de las dudas que prevalecían en algunas capitales nacionales, defenderemos una pronta y fructífera ampliación hacia el Este, para la que 2002 tendrá una importancia decisiva. Juzgaremos su Presidencia principalmente por sus logros en la preparación para la reunificación de nuestro continente. La reforma del Consejo de la que usted habla la acogemos con la máxima satisfacción. Esperamos que usted se asegure de que el Consejo cumple su promesa de permitir el acceso público a los documentos y que intente mejorar sus relaciones con esta Asamblea, algo que, lamentablemente, no se menciona en su programa hasta la página 20. Esta Asamblea es el auténtico foro democrático de nuestro continente y queremos que se respeten sus derechos. Si hay algo que mi Grupo echa en falta en dicho documento, es el reconocimiento de las diferentes regiones y culturas de Europa. A mis ojos parece un programa bastante castellano que no refleja del todo la España que he visitado y la España que está representada en mi Grupo. ¿Qué ha sido del trabajo del eminente Director General de la Comisión, Sr. Eneko Landaburu? Su segunda definición de Más Europa dice que "denota el carácter esencialmente europeo de la sociedad española...". Nuestra segunda definición de Más Europa sería que denote la contribución de todas las culturas ibéricas y el florecimiento de éstas entre otras culturas europeas en la creación de una Europa cuya fuerza no sea la de un Estado monolítico con un desarrollo efímero, sino uno de unidad a través de la diversidad. Le deseo mucho éxito, señor Presidente, y espero con interés poder celebrar un debate enérgico con la Presidencia española. Le deseamos éxito, también, en sus esfuerzos por dirigir sin aspavientos la introducción del euro. Como alguien que ha recibido el Año Nuevo en Francia, estoy especialmente agradecido por el papel de España en el préstamo a Chirac y Jospin de un poco de cambio. La próxima vez que vea a Tony Blair podría entregarle unas monedas también y preguntarle si su indecisión es definitiva. La entrada de Gran Bretaña en el euro significaría sin ninguna duda el tipo de Más Europa que deseamos. Su visión del futuro habla de nuevos retos transnacionales. Las relaciones entre India y Pakistán son muy preocupantes, pero Afganistán debe ocupar un lugar prioritario en nuestros pensamientos. Pronto deberá ponerse fin a los bombardeos y comenzar la reconstrucción. Debemos responder a la difícil situación por la que atraviesa la población con ofertas generosas con cargo a nuestro presupuesto para ayuda humanitaria y con una mayor colaboración en la tarea de velar por la paz. Su programa habla de guerra contra el terrorismo. Ésta no es una guerra convencional y no se ganará con armas convencionales. Algunos tememos que la inteligencia militar, que está dando lugar a bombardeos y soluciones militares, causen daños colaterales y vayan acumulando otros problemas para el futuro. Esperamos que Europa pueda compensar estos daños colaterales sumando a nuestro arsenal inteligencia emocional y reconociendo que los problemas políticos exigen a menudo soluciones políticas. Usted ha tenido la amabilidad de hacer referencia a mi informe sobre terrorismo, aprobado el pasado 6 de septiembre. Me gustaría llamar su atención, también, sobre nuestra resolución relativa a la cooperación entre los Estados Unidos y la Unión Europea en la lucha contra el terrorismo. Los Liberales Demócratas asistimos con profunda preocupación a la divergencia que existe entre el enfoque estadounidense de la legislación penal de excepción y los tribunales militares y el enfoque basado en los derechos que queremos para la Unión. Insistimos en que se puede ser duro con el terrorismo y fiel a nuestros Tratados. Usted impulsará la construcción del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia definido en el Tratado de Amsterdam. Su programa de presidencia reafirma que las actuales circunstancias excepcionales exigen anteponer la seguridad. Aunque eso sea cierto, le presionaremos para que garantice que la libertad y la justicia siguen de cerca. Al redactar un programa como éste, cualquier presidencia se enfrenta a un dilema. Lo reconocemos. La lista de prioridades no tarda en convertirse en un catálogo universal. Cada Estado miembro aporta algo distinto al colectivo. Aunque saludamos la aportación que España puede hacer al Proceso de Barcelona y a Euro-Med, nos sentimos fascinados al leer en su programa que la dimensión septentrional es una de sus prioridades. Seguiremos de cerca el desarrollo en esta cuestión."@es12
"Arvoisa puhemies, arvoisa pääministeri, olette valinnut "Enemmän Eurooppaa" puheenjohtajakautenne aiheeksi. Liberaalidemokraattien ryhmä toivoo, että tämä näkyy siinä, miten sitoudutte Euroopan unionin laajentumiseen. Aivan kuten parlamentti halusi unionin laajentuvan Espanjaan noin 15 vuotta sitten eräiden kansallisten pääkaupunkien edustajien esittämistä epäilyistä huolimatta, kannatamme aikaista ja onnistunutta laajentumista itään, ja tältä osin vuosi 2002 on ratkaisevassa asemassa. Arvioimme puheenjohtajakauttanne ensisijaisesti siltä kannalta, miten olette onnistunut valmistelemaan maanosamme jälleenyhdistämistä. Neuvoston uudistaminen, jonka mainitsette, on myös hyvin tärkeä asia. Toivomme teidän varmistavan, että neuvosto noudattaa sitoutumistaan siihen, että kansalaisten annetaan tutustua asiakirjoihin, ja että se pyrkii parantamaan suhteitaan parlamenttiimme, joka mainitaan valitettavasti ohjelmassanne vasta sivulla 20. Parlamentti on maanosamme todellinen demokraattinen foorumi, ja haluamme, että sen oikeuksia kunnioitetaan. Ryhmäni mielestä asiakirjassa ei ole huomioitu riittävästi Euroopan alueiden ja kulttuurien eroavuutta. Ohjelma tuntuu minusta kovin kastilialaiselta, eikä siinä heijastella täysin sitä Espanjaa, johon olen tutustunut ja joka on edustettuna ryhmässäni. Mitä on tullut komission arvostetun pääjohtajan, Eneko Landaburun tekemästä työstä? "Enemmän Eurooppaa" -tavoitteeseen liittyvässä toisessa määritelmässänne puhutaan espanjalaisen yhteiskunnan eurooppalaisen luonteen osoittamisesta. Me taas määrittelemme tavoitteen siten, että se merkitsee kaikkien Iberian niemimaan kulttuurien osallisuutta ja kukoistamista muiden eurooppalaisten kulttuurien joukossa, jotta voitaisiin luoda sellainen Eurooppa, jonka voima ei piile massiivisessa valtiossa, jonka kehitys on ohimenevää, vaan yhtenäisyydessä, joka perustuu moninaisuuteen. Arvoisa pääministeri, toivotan teille menestystä ja odotan kiinnostuneena kiihkeitä keskusteluja, joita voimme käydä puheenjohtajavaltio Espanjan kanssa. Toivotamme teille myös onnea, kun pyritte ohjaamaan sujuvasti euron käyttöönottoa. Juhlin uutta vuotta Ranskassa, ja olen erityisen kiitollinen siitä, miten Espanja lainasi Jacques Chiracille ja Lionel Jospinille vaihtorahaa. Kun tapaatte Tony Blairin seuraavan kerran, ojentanette hänellekin pari kolikkoa ja kysynette häneltä, onko hänen päättämättömyytensä lopullista. Ison-Britannian osallistuminen euron käyttöönottoon olisi juuri sillä tavalla "Enemmän Eurooppaa" -tavoitteen mukaista, että kannattaisimme sitä. Puhutte tulevaisuudenkuvanne yhteydessä uusista kansainvälisistä haasteista. Intian ja Pakistanin väliset suhteet ovat hyvin huolestuttavia, mutta Afganistanin tilanteen on oltava päällimmäisenä mielessämme. Pommituksien on lakattava pian, ja jälleenrakentaminen on aloitettava. Meidän on vastattava ihmisten ahdinkoon myöntämällä heille runsaasti tukea avustusmäärärahoistamme ja lisäämällä osallistumistamme rauhanturvaamiseen. Ohjelmassanne puhutaan terrorismin vastaisesta sodasta. Kyse ei ole tavanomaisesta sodasta, eikä sitä voiteta tavanomaisin asein. Jotkut meistä pelkäävät, että sotilastiedustelu, joka johtaa siihen, että turvaudutaan pommituksiin ja sotilaallisiin ratkaisuihin, voi aiheuttaa siviiliuhreja ja muiden ongelmien kerääntymisen tulevaisuuteen. Toivomme, että Eurooppa voi tasoittaa siviiliuhrien määrää siten, että aseistukseemme lisätään tunneäly, jonka avulla voimme myöntää, että poliittiset ongelmat edellyttävät usein poliittisia ratkaisuja. Viittasitte ystävällisesti mietintööni, joka koskee terrorismia ja joka hyväksyttiin 6. syyskuuta. Haluaisin kiinnittää huomionne myös päätöslauselmaamme, joka koskee Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välistä yhteistyötä terrorismin torjumiseksi. Liberaalidemokraattinen ryhmä toteaa hyvin huolestuneena, miten suuri ero on Yhdysvaltojen lähestymistavan, jonka perusteella on laadittu poikkeuslakeja ja perustettu sotilastuomioistuimia, ja sen lähestymistavan välillä, jonka haluamme unionin omaksuvan ja joka perustuu oikeuksien noudattamiseen. Korostamme, että on mahdollista asennoitua armottomasti terrorismiin ja noudattaa samalla perustamissopimuksiamme. Pyritte edistämään vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvaa aluetta, joka on määritelty Amsterdamin sopimuksessa. Puheenjohtajakautenne ohjelmassa vakuutetaan, että nykyiset poikkeukselliset olot edellyttävät turvallisuuden asettamista etusijalle. Jos näin on, painostamme teitä kuitenkin varmistamaan, että vapautta ja oikeuttakaan ei unohdeta. Myönnämme, että jokainen puheenjohtajavaltio joutuu kohtaamaan tiettyjä ristiriitoja laatiessaan tällaisen ohjelman. Prioriteettien luettelosta tulee pian kansainvälinen luettelo. Jokainen jäsenvaltio tuo siihen oman lisänsä. Vaikka suhtaudummekin myönteisesti siihen, miten Espanja voi edistää Barcelonan prosessia ja Euro-Välimeri-kumppanuutta, on kuitenkin viehättävää, että ohjelmassanne lukee, että Euroopan unionin pohjoinen ulottuvuus on eräs prioriteeteistanne. Seuraamme tiiviisti asian kehittymistä."@fi5
"Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre, "plus d'Europe" est le thème que vous avez choisi pour votre présidence. Les libéraux démocrates espèrent que cela se reflétera dans votre engagement en faveur de l'élargissement de l'Union européenne. Tout comme cette Assemblée avait insisté, en dépit des doutes exprimés par certaines capitales, sur l'élargissement à la péninsule ibérique il y a une quinzaine d'années, nous militerons en faveur d'un élargissement à l'est aussi précoce que fructueux et 2002 sera une date cruciale dans ce processus. Nous jugerons principalement votre présidence sur le succès de vos préparatifs à la réunification de notre continent. La réforme du Conseil dont vous faites mention est tout à fait bienvenue. Nous espérons que vous veillerez à ce que le Conseil respecte son engagement de permettre l'accès du public aux documents et recherche de meilleures relations avec cette Assemblée qui - hélas ! - n'est pas mentionnée avant la page 20 de votre programme. Cette Assemblée est le véritable forum démocratique de notre continent et nous voulons que ses droits soient respectés. Si une chose manque dans ce document aux yeux de mon groupe, c'est la reconnaissance des différentes régions et cultures de l'Europe. Il me semble qu'il s'agit d'un programme plutôt castillan, qui ne reflète pas entièrement l'Espagne que j'ai visitée et celle représentée au sein de mon groupe. Qu'est devenu le travail de l'éminent directeur général de la Commission, M. Eneko Landaburu ? Votre seconde définition du concept "plus d'Europe" implique de rendre compte de la nature européenne de la société espagnole. Notre seconde définition de ce concept serait qu'il implique la contribution de toutes les cultures ibériques et leur épanouissement parmi les autres cultures européennes en vue de la création d'une Europe dont la force n'est pas celle d'un État monolithique au développement caduc mais celle de l'unité dans la diversité. Vous adressant mes meilleurs vœux de succès, Monsieur le Premier Ministre, j'espère tenir un débat vigoureux avec la présidence espagnole. Nous vous adressons également nos vœux de succès dans vos efforts en vue d'accompagner en douceur l'introduction de l'euro. Ayant assisté au passage à l'année nouvelle en France, je sais particulièrement gré à l'Espagne du rôle qu'elle a joué afin de faire quelque peu évoluer MM. Chirac et Jospin. La prochaine fois que vous verrez Tony Blair, peut-être pourriez-vous également lui céder quelques pièces et lui demander si son indécision est définitive. L'entrée de la Grande-Bretagne dans la zone euro signifierait à coup sûr le genre de "plus d'Europe" que nous souhaiterions voir. Votre vision de l'avenir évoque de nouveaux défis transnationaux. Si les relations entre l'Inde et le Pakistan sont sources d'inquiétude, l'Afghanistan doit occuper la première place dans nos esprits. Les bombardements doivent cesser au plus tôt et la reconstruction débuter. Nous devons répondre à la situation critique des populations en accordant une aide généreuse à partir de notre budget d'assistance et en participant davantage au maintien de la paix. Votre programme parle d'une guerre contre le terrorisme. Il ne s'agit pas d'une guerre conventionnelle et on ne peut l'emporter avec des armes conventionnelles. Certains d'entre nous craignent que les renseignements militaires, source de bombardements et de solutions militaires, n'engendrent des dégâts collatéraux et des problèmes supplémentaires pour l'avenir. Nous espérons que l'Europe pourra compenser ces dégâts collatéraux en ajoutant à notre arsenal les renseignements émotionnels, attendu que les problèmes politiques exigent souvent une solution politique. Vous avez eu la gentillesse de faire référence à mon rapport sur le terrorisme, adopté le 6 septembre dernier. J'attirerai également votre attention sur notre résolution relative à la coopération entre les États-Unis et l'Union européenne dans la lutte contre le terrorisme. Les libéraux démocrates observent avec un profond malaise la divergence entre l'approche américaine, fondée sur des lois d'urgence et des tribunaux militaires, et l'approche fondée sur les droits que nous voulons pour l'Union. Nous soulignons avec insistance qu'il est possible d'être à la fois dur avec le terrorisme et fidèle à nos Traités. Vous poursuivrez l'élaboration de l'espace de liberté, de sécurité et de justice défini dans le traité d'Amsterdam. Le programme de votre présidence affirme que les circonstances exceptionnelles qui prévalent exigent d'accorder la priorité à la sécurité. Si c'est exact, nous vous pousserons néanmoins à veiller à ce que liberté et justice ne soient pas à la traîne. En rédigeant un tel programme, toute présidence est confrontée à un dilemme. Nous en avons conscience. Une liste de priorités devient vite un catalogue universel. Chaque État membre amène quelque chose de différent. Si nous nous réjouissons de ce que l'Espagne peut apporter au processus de Barcelone et au partenariat euroméditerranéen, nous n'en sommes pas moins fascinés de lire dans votre programme que la dimension septentrionale de l'Union européenne est l'une de vos priorités. Nous suivrons de près l'évolution à cet égard."@fr6
"Signor Presidente, signor Primo ministro, lei ha scelto "più Europa" come motto per la Presidenza. Il gruppo ELDR spera che questa scelta si rifletta nell'impegno per l'ampliamento dell'Unione europea. Come circa 15 anni fa il Parlamento ha insistito per l'allargamento alla penisola iberica nonostante i dubbi di alcuni Stati, ora ci batteremo per un rapido e fruttuoso ampliamento a est, per il quale il 2002 sarà cruciale. Giudicheremo la Presidenza innanzitutto in base ai risultati che otterrà nel preparare la riunificazione del nostro continente. La riforma del Consiglio cui lei ha accennato incontra il nostro favore. Speriamo che lei assicuri il rispetto da parte del Consiglio degli impegni presi per consentire l'accesso pubblico ai documenti e che si sforzi di migliorare le relazioni con il Parlamento, di cui sfortunatamente nel suo programma non si fa cenno fino a pagina 20. L'Assemblea è il vero europeo e vogliamo che i suoi diritti siano rispettati. Secondo il mio gruppo, un aspetto carente di questo documento è il riconoscimento delle diverse regioni e culture europee. Mi sembra un programma castigliano, che non riflette interamente la Spagna che ho visitato e che è rappresentata nel mio gruppo. Che ne è del lavoro del Direttore generale della Commissione, Eneko Landàburu? La seconda accezione da lei data al motto "più Europa" "denota il carattere essenzialmente europeo della società spagnola". A nostro parere, la seconda definizione di "più Europa" dovrebbe sottolineare il contributo di tutte le culture iberiche e la loro fioritura tra altre culture europee nella creazione di un'Europa la cui forza non è quella di uno Stato monolitico con uno sviluppo caduco, ma quella dell'unità attraverso la diversità. Nell'augurarle successo, signor Primo ministro, aspetto con ansia un acceso dibattito con la Presidenza spagnola. Le auguriamo di avere successo nell'intento di garantire una transizione fluida all'euro. Poiché mi trovavo in Francia all'inizio dell’anno, sono grato per il ruolo della Spagna nel concedere a Chirac e Jospin qualche spicciolo. Forse la prossima volta che vedrà Tony Blair, darà qualche monetina anche a lui, chiedendogli se la sua indecisione è definitiva. L'ingresso britannico nell'euro significherebbe concretizzare il concetto di "più Europa" che vorremmo. Per quanto riguarda la visione del futuro ha parlato di nuove minacce transnazionali. Le relazioni tra India e Pakistan sono preoccupanti, ma l'Afghanistan deve essere in cima ai nostri pensieri. I bombardamenti devono finire al più presto e deve cominciare la ricostruzione. Dobbiamo far fronte alla situazione della popolazione stanziando con generosità i fondi di bilancio destinati agli aiuti e dando un maggiore contributo per vigilare sulla pace. Il programma contempla una guerra contro il terrorismo. Non è una guerra convenzionale che si può vincere con armi convenzionali. Alcuni di noi temono che l' militare da cui dipendono i bombardamenti e le soluzioni militari possa causare danni collaterali e creare un cumulo di altri problemi per il futuro. Speriamo che l'Europa riesca a compensare i danni collaterali aggiungendo al nostro arsenale un' sensibile e la consapevolezza che spesso i problemi politici richiedono soluzioni politiche. Lei ha fatto riferimento alla mia relazione sul terrorismo, approvata il 6 settembre dello scorso anno. Vorrei richiamare l’attenzione anche sulla risoluzione del Parlamento relativa alla cooperazione tra Stati Uniti e Unione europea nella lotta contro il terrorismo. Il gruppo ELDR guarda con profondo disagio alla divergenza tra l'approccio degli Stati Uniti - che fanno ricorso a leggi d'emergenza e a tribunali militari - e quello fondato sui diritti che auspichiamo per l'Unione. Insistiamo perché lei sia duro contro il terrorismo e fedele ai Trattati. Lei porterà avanti la costruzione dello spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia definito nel Trattato di Amsterdam. Il programma della Presidenza sostiene che le attuali circostanze eccezionali richiedono di mettere la sicurezza al primo posto. Anche se questo è vero, la esorteremo ad assicurare che libertà e giustizia non vengano tralasciate. Nel tracciare un programma del genere qualsiasi Presidenza si trova di fronte a un dilemma. Gliene diamo atto. Una lista di priorità diventa ben presto un catalogo universale. Ogni Stato membro apporta un suo contributo. Se da un lato accogliamo favorevolmente il contributo che la Spagna può dare al processo di Barcellona e a Euromed, siamo lusingati leggendo nel suo programma che una delle priorità è la dimensione settentrionale dell'Unione europea. Seguiremo da vicino gli sviluppi della questione."@it9
"Mr President! Prime Minister, you have chosen More Europe as the theme for your presidency. Liberal Democrats hope that this will be reflected in your commitment to enlargement of the European Union. Just as this House insisted on Iberian enlargement some 15 years ago, despite doubts in certain national capitals, so we will militate for an early and successful eastward enlargement in which 2002 will be crucial. We will judge your presidency primarily by your achievements in preparing the reunification of our continent. The reform of the Council that you talk about is most welcome. We hope that you will ensure that the Council abides by its undertaking to allow public access to documents and that it seeks better relations with this House, which, sadly, does not get a mention in your programme until page 20. This House is the true democratic forum of our continent and we want to see its rights respected. If for my Group something is missing in this document it is a recognition of Europe's different regions and cultures. It reads to me as a rather Castilian programme that does not reflect entirely the Spain which I have visited and the Spain that is represented in my Group. What has become of the work of the eminent Director-General in the Commission, Mr Eneko Landaburu? Your second definition of More Europe talks about 'signifying the European nature of Spanish society.' Our second definition of More Europe would be that it signifies the contribution of all Iberian cultures and the flowering thereof among other European cultures in the creation of a Europe whose strength is not that of a monolithic state with deciduous development, but one of unity through diversity. In wishing you every success, Prime Minister, I look forward to a vigorous debate with the Spanish Presidency. We wish you success, too, in your efforts to guide smoothly the introduction of the euro. As one who saw in the New Year in France, I am particularly grateful for Spain's role in lending Chirac and Jospin a little small change. Perhaps next time you see Tony Blair you will hand him a few coins as well and ask him whether his indecision is final. British entry into the euro would certainly mean the kind of More Europe we would like to see. Your vision of the future speaks of new transnational challenges. Relations between India and Pakistan are deeply worrying but Afghanistan must be uppermost in our minds. Soon the bombing must stop and the building must begin. We must respond to the plight of the people through generous giving from our aid budget and more help in patrolling the peace. Your programme speaks of a war against terrorism. This is no conventional war and it will not be won with conventional weapons. Some of us fear that military intelligence, which is leading to bombing and military solutions, may be causing collateral damage and storing up other problems for the future. We hope that Europe can offset this collateral damage by adding to our armoury emotional intelligence, recognising that political problems often require political solutions. You kindly referred to my report on terrorism, adopted on 6 September last year. I would draw your attention, too, to our resolution on cooperation between the United States and the European Union in the fight against terrorism. Liberal Democrats view with deep unease the divergence between the US approach of emergency laws and military tribunals and the rights-based approach that we want for the Union. We insist that you can be both tough on terrorism and true to our Treaties. You will take forward the building of the area of freedom, security and justice defined in the Amsterdam Treaty. Your presidency programme asserts that current exceptional circumstances require putting security first. If this is true we will nonetheless push you to make sure that freedom and justice are not far behind. In drafting a programme like this any presidency faces a dilemma. We recognise that. A list of priorities soon becomes a universal catalogue. Each Member State brings something different to the party. While we welcome the input that Spain can make to the Barcelona Process and Euro-Med, we are nonetheless fascinated to read in your programme that the European Union's northern dimension is one of your priorities. We will follow development in this matter closely."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter! Premier, u hebt “meer Europa” gekozen als thema voor uw voorzitterschap. De Europese Liberale en Democratische Partij hoopt dat dit zal blijken uit uw inzet voor de uitbreiding van de Europese Unie. Zoals dit Parlement zo’n 15 jaar geleden ondanks twijfels van bepaalde landen aandrong op de toetreding van Spanje en Portugal, zo willen we nu pleiten voor een tijdige en geslaagde uitbreiding in oostelijke richting waarbij 2002 een cruciale rol zal spelen. We zullen uw voorzitterschap in de eerste plaats beoordelen op grond van uw verrichtingen met betrekking tot de voorbereidingen op de hereniging van ons continent. De hervorming van de Raad waarover u spreekt, wordt ten zeerste verwelkomd. We hopen dat u ervoor zult zorgen dat de Raad zich aan zijn belofte houdt, documenten toegankelijk maakt voor het publiek en streeft naar een betere verstandhouding met dit Parlement, waarover u helaas pas op pagina 20 van uw programma iets schrijft. Dit Parlement is hét democratische forum van dit continent en we zien graag dat de rechten ervan worden gerespecteerd. Als er in de ogen van mijn fractie in dit document iets ontbreekt, is het de erkenning van de verschillende regio’s en culturen van Europa. Het komt op mij over als een nogal Castiliaans programma dat niet helemaal strookt met het Spanje dat ik heb bezocht en het Spanje dat in mijn fractie is vertegenwoordigd. Wat is er geworden van het werk van de eminente directeur-generaal in de Commissie, de heer Eneko Landaburu? In uw tweede definitie van “meer Europa” spreekt u van de Europese aard van de Spaanse samenleving. Onze tweede definitie van “meer Europa” zou duiden op een bijdrage van alle Iberische culturen, en de bloei ervan in andere Europese culturen, bij het gestalte geven aan een Europa dat eenheid schept door verscheidenheid en niet aan een monolithische staat met een onbestendige ontwikkeling. Ik wens u alle succes, premier, en ik zie uit naar een levendig debat met het Spaans voorzitterschap. Wij wensen u ook succes bij uw pogingen de invoering van de euro soepel te begeleiden. Ik heb het Nieuwjaar in Frankrijk ingeluid en ik ben Spanje bijzonder dankbaar dat het Chirac en Jospin wat kleingeld heeft willen voorschieten. De volgende keer dat u Tony Blair spreekt kunt u hem misschien ook wat kleingeld aanbieden en hem vragen of hij bij zijn besluiteloosheid blijft. Het besluit van de Britten om mee te doen met de euro zou ons inziens een flinke stap in de richting van “meer Europa” zijn. U spreekt in uw toekomstvisie van nieuwe transnationale uitdagingen. De betrekkingen tussen India en Pakistan zijn zeer verontrustend, maar onze eerste zorg betreft Afghanistan. Er moet een einde komen aan de bombardementen en een begin worden gemaakt met de wederopbouw. We moeten het noodlijdende volk helpen door op royale wijze ruimte te maken in onze begroting voor ontwikkelingshulp en door meer hulp te bieden bij de handhaving van de vrede. U spreekt in uw programma van een oorlog tegen het terrorisme. Het betreft hier geen conventionele oorlog en deze oorlog kan niet met conventionele wapens worden gewonnen. Sommigen van ons vrezen dat de activiteiten van inlichtingendiensten, die bombardementen en militaire oplossingen opleveren, tot collaterale schade en een ophoping van andere problemen zullen leiden. We hopen dat Europa deze collaterale schade kan ondervangen door verstandig te handelen en in te zien dat politieke problemen vaak om een politieke oplossing vragen. U verwees naar mijn verslag over terrorisme dat op 6 september vorig jaar is aangenomen. Ik zou u ook willen wijzen op onze resolutie over samenwerking tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie in de strijd tegen het terrorisme. De liberaal-democraten kijken met verontrusting naar de discrepantie tussen de noodwetten en de militaire tribunalen van de VS enerzijds en de benadering van de Unie met de nadruk op rechten anderzijds. Het is onze stellige overtuiging dat het terrorisme moet kunnen worden aangepakt zonder dat wij onze Verdragen onrecht aan doen. Het is uw voornemen verder gestalte te geven aan de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid zoals omschreven in het Verdrag van Amsterdam. In het programma van uw voorzitterschap wordt gesteld dat veiligheid met het oog op de huidige uitzonderlijke omstandigheden op de eerste plaats moet komen. Als dat zo is, willen we er echter bij u op aandringen dat vrijheid en rechtvaardigheid daar niet ver bij achterblijven. Ieder voorzitterschap staat bij het opstellen van het programma voor een dilemma, en wij kunnen het weten. Een lijst met prioriteiten krijgt al gauw een universeel karakter. Iedere lidstaat heeft zijn eigen inbreng. Wij verwelkomen de bijdrage die Spanje kan leveren aan het proces van Barcelona en Euro-Med, maar we hebben met fascinatie in uw programma gelezen dat de noordelijke dimensie van de Europese Unie tot uw prioriteiten behoort. We zullen de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend volgen."@nl2
"Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, o senhor escolheu a expressão “Mais Europa” como tema para a sua Presidência. Os Liberais-Democratas esperam que este tema se reflicta no seu empenho no alargamento da União Europeia. Da mesma forma que esta assembleia insistiu no alargamento aos países ibéricos há cerca de 15 anos, apesar das dúvidas existentes em certas capitais nacionais, militaremos em prol de um alargamento a Leste a breve prazo e coroado de êxito, no qual o ano de 2002 será crucial. Vamos julgar a sua Presidência, em primeiro lugar, pelos êxitos alcançados na preparação da reunificação do nosso continente. A reforma do Conselho de que fala é extremamente bem-vinda. Esperamos que nos garanta que o Conselho manterá o seu compromisso de permitir o acesso do público aos documentos e que procurará estabelecer melhores relações com esta assembleia, a qual, lamentavelmente, não é objecto de qualquer referência no seu programa até à página 20. Esta assembleia é o verdadeiro fórum democrático do nosso continente e pretendemos ver respeitados os seus direitos. Na opinião do meu grupo, se alguma coisa falta neste documento, é um reconhecimento das diferentes regiões e culturas da Europa. A sua leitura afigura-se-me como a de um programa bastante castelhano que não reflecte inteiramente a Espanha que visitei e a Espanha que está representada no meu grupo. O que é feito do trabalho do distinto Director-Geral da Comissão, Eneko Landaburu? A sua segunda definição de “Mais Europa” diz que ela “significa a natureza europeia da sociedade espanhola”. A nossa segunda definição de “Mais Europa” seria que ela significa a contribuição de todas as culturas ibéricas e o florescimento das mesmas entre outras culturas europeias, na criação de uma Europa cuja força não é a de um Estado monolítico com um desenvolvimento caduco, mas a da unidade na diversidade. Desejo-lhe muito êxito, Senhor Primeiro-Ministro, e aguardo com grande interesse a oportunidade de travar um debate vigoroso com a Presidência espanhola. Desejamos-lhe muitos êxitos, também, nos seus esforços para conduzir sem sobressaltos a introdução do euro. Eu, que assisti à chegada do Ano Novo em França, estou particularmente grato pelo papel desempenhado pela Espanha, que emprestou alguns trocos a Jaccques Chirac e Lionel Jospin. Talvez na próxima ocasião em que o Senhor Primeiro-Ministro vir Tony Blair lhe possa dar também algumas moedas e perguntar-lhe se vai manter definitivamente a sua indecisão. A adesão da Grã-Bretanha ao euro significaria decerto o tipo de “Mais Europa” a que o Senhor Primeiro-Ministro gostaria de assistir. A sua visão do futuro fala de novos desafios transnacionais. As relações entre a Índia e o Paquistão são extremamente preocupantes, mas é o Paquistão que devemos ter presente em primeiro lugar. Os bombardeamentos têm de acabar em breve e há que começar a reconstrução. Temos de responder à situação crítica em que o povo se encontra com uma dádiva generosa retirada do nosso orçamento para iniciativas de auxílio e um maior contributo para fiscalizar a manutenção da paz. O seu programa fala de uma guerra contra o terrorismo. Não é uma guerra convencional e não será ganha com armas convencionais. Alguns de nós receiam que o raciocínio de natureza militar, que conduz aos bombardeamentos e às soluções militares, possa estar a causar danos colaterais e a acumular outros problemas para o futuro. Esperamos que a Europa possa contrabalançar estes danos colaterais acrescentando aos nossos arsenais um tipo de raciocínio de natureza mais emocional que reconheça que os problemas políticos exigem muitas vezes soluções políticas. O Senhor Primeiro-Ministro teve a gentileza de fazer referência ao meu relatório sobre terrorismo que foi aprovado a 6 de Setembro do ano que passou. Gostaria de chamar também a sua atenção para a nossa resolução sobre a cooperação entre os Estados Unidos e a União Europeia na luta contra o terrorismo. Os Liberais Democratas vêem com profunda inquietação as divergências existentes entre a abordagem dos EUA, com as leis relativas ao estado de emergência e os tribunais militares, e a abordagem baseada nos direitos, que é a que queremos para a União. Insistimos em que se pode ser simultaneamente duro em relação ao terrorismo e fiel aos nossos Tratados. O Senhor Presidente em exercício vai levar por diante a construção de um espaço de liberdade, de segurança e de justiça definido no Tratado de Amesterdão. O programa da sua Presidência afirma que as circunstâncias excepcionais que actualmente se verificam exigem que se coloque em primeiro lugar a segurança. Mesmo que isso seja verdade, vamos insistir consigo para que assegure que a liberdade e a justiça não fiquem muito para trás. Ao elaborar um programa como este, qualquer Presidência se confronta com um dilema. Reconhecemos que assim é. A lista de prioridades transforma-se rapidamente num catálogo universal. Cada um dos Estados-Membros traz consigo qualquer coisa diferente. Embora nos congratulemos com o contributo que a Espanha pode dar ao Processo de Barcelona e ao Euro-Med, ficamos, todavia, fascinados ao ler no seu programa que a dimensão setentrional da União Europeia é uma das suas prioridades. Vamos acompanhar de perto os desenvolvimentos nesta matéria."@pt11
"Herr talman, herr premiärminister! Ni har valt ”Mer Europa” som tema för ert ordförandeskap. Liberaldemokraterna hoppas att detta kommer att återspeglas i ert åtagande att utvidga Europeiska unionen. På samma sätt som denna kammare insisterade på en iberisk utvidgning för ett femtontal år sedan, trots tvivel i vissa nationella huvudstäder, kommer vi att strida för en tidig och lyckosam östutvidgning, för vilken år 2002 kommer att vara centralt. Vårt omdöme om ert ordförandeskap kommer i första hand att avgöras av era insatser för att förbereda vår kontinents återförening. Den reform av rådet som ni talar om är mycket välkommen. Vi hoppas att ni kommer att se till att rådet står fast vid sitt löfte att medge allmän tillgång till handlingar och att det strävar efter bättre förbindelser med denna kammare, som tyvärr inte omnämns i ert program förrän på sidan 20. Denna kammare är vår kontinents verkliga demokratiska forum, och vi vill att dess rättigheter skall respekteras. Om det finns något som min grupp saknar i detta dokument, så är det ett erkännande av Europas olika regioner och kulturer. Det är i mina ögon ett ganska så kastilianskt program, som inte fullt återspeglar det Spanien som jag har besökt och det Spanien som är företrätt i min grupp. Vad har det blivit av arbetet av den utomordentligt skicklige generaldirektören i kommissionen, Eneko Landaburu? I er andra definition av ”Mer Europa” sägs att mottot ”anger det spanska samhällets europeiska karaktär”. Vår andra definition av ”Mer Europa” skulle bli att det anger bidraget av alla iberiska kulturer, och deras blomning bland andra europeiska kulturer, i skapandet av ett Europa vars styrka inte är den hos en enhetlig stat med flyktig utveckling, utan en som bygger på enhet genom mångfald. Jag önskar er all framgång, herr premiärminister, och ser fram emot en livaktig debatt med det spanska ordförandeskapet. Vi önskar är även framgång i era strävanden att se till att övergången till euron blir mjuk. Som en som såg vad som hände i Frankrike vid nyårsskiftet är jag särskilt tacksam för att Spanien skänker Chirac och Jospin lite småpengar. Nästa gång ni träffar Tony Blair kan ni kanske ge några mynt även till honom och fråga om hans obeslutsamhet är slutgiltig. Ett brittiskt deltagande i eurosamarbetet skulle med säkerhet innebära den sortens ”Mer Europa” som vi skulle vilja se. Er vision av framtiden omfattar nya gränsöverskridande utmaningar. Förbindelserna mellan Indien och Pakistan är djupt oroande, men vi måste i första hand ägna oss åt Afghanistan. Snart måste bombningarna upphöra och byggandet ta vid. Vi måste svara på folkets svåra belägenhet genom att vara generösa i vår biståndsbudget och genom att ge mer hjälp när det gäller övervakning av freden. I ert program talas om ett krig mot terrorism. Detta är inget konventionellt krig, och det kommer inte att vinnas med konventionella vapen. Några av oss fruktar att militär underrättelseverksamhet, som leder till bombningar och militära lösningar, kan orsaka oavsiktliga förluster bland civilbefolkningen och medföra att andra problem skjuts på framtiden. Vi hoppas att Europa kan motverka dessa oavsiktliga förluster bland civilbefolkningen genom att till vår arsenal lägga emotionell underrättelseverksamhet, i det att vi inser att politiska problem ofta kräver politiska lösningar. Ni hade vänligheten att hänvisa till mitt betänkande om terrorism, som antogs den 6 september förra året. Jag skulle vilja fästa er uppmärksamhet även på vår resolution om samarbete mellan Förenta staterna och Europeiska unionen i kampen mot terrorism. Liberaldemokraterna ser med stor oro på motsättningen mellan Förenta staternas tillvägagångssätt med undantagslagar och militärdomstolar och det rättighetsbaserade tillvägagångssätt som vi vill ha för unionen. Vi hävdar bestämt att det går att både vara hård mot terrorism och följa våra fördrag. Ni kommer att gå vidare med byggandet av det område med frihet, säkerhet och rättvisa som definieras i Amsterdamfördraget. I ert ordförandeskapsprogram hävdas att rådande exceptionella omständigheter kräver att säkerheten sätts främst. Om det är sant kommer vi trots det att ligga efter er för att se till att frihet och rättvisa inte kommer långt efter. Vid utarbetande av program som detta ställs varje ordförandeskap inför ett dilemma. Vi är medvetna om det. En förteckning över prioriteringar blir snart en allomfattande katalog. Varje medlemsstat bidrar med någonting nytt. På samma gång som vi välkomnar den insats som Spanien kan göra för Barcelonaprocessen och partnerskapet mellan Europa och Medelhavsområdet, fascineras vi likväl när vi läser i ert program att Europeiska unionens nordliga dimension är en av era prioriteringar. Vi kommer noga att följa utvecklingen på detta område."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph