Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2002-01-15-Speech-2-005"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20020115.1.2-005"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Good morning colleagues. This Parliament must continue to be multilingual. Eleven languages make 110 combinations. Twenty-two languages make 462 combinations. Thirty-five languages make 1 090 combinations. Can you imagine a translation from Finnish, via English and French, to Polish? With direct translation some will vote for budget line 2 while others are still voting on budget line 1. With more than one relay our system will not work. If we do not go for reform, then most of us will no longer be able to use our own language. In two years we might have ten new Member States. Our buildings are not prepared for that. Soon even more countries – from the Ukraine to the Balkans – will be applicant countries. We risk a Babel-like confusion. Our next President must dedicate himself to internal reform and successful enlargement. Indeed our next President will not have much time to travel around. We need a craftsman, a handyman, rather than a statesman. All of us will be to blame if we are not prepared for enlargement by 2004. How we vote today is part of that responsibility. Every vote for me is a clear signal to Mr Cox and Mr Martin: limit your ambitions to enlargement and internal reform. Today we lose a lot of time over badly prepared votes. If journalists ask how we voted, we do not always know. If we knew, we would not have time to serve our people. We would then be bad MEPs. Leave it to the committees to prepare the votes. Let the plenary deal with the important political issues. Give us at least one week to consult and consider how we will vote. Today many Members are not allowed to speak in debates. If you represent a small delegation in a big group, or an alternative view, the group whips will seldom allow you to speak. Give every Member the right to speak at least three times a year. Leave one-third of the speaking time for real debates. Let us corner the commissioner when he or she states that the Commission can accept Amendment No 3 and rejects Amendments Nos 2, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Today common decision-making takes place between the Commission and the Council. They share the information. Even in the conciliation committees our Members have no access to working documents, legal notes or Minutes. Does "common" really mean "unilateral"? In the committees the Members discuss draft laws based on outdated drafts. Behind us sit young civil servants from the permanent representations. The Commission and the Council have all the information we cannot get. I have been here for 22 years. In that time as an elected Member, I have never received adequate information from the committee. To get information I have to find sources like journalists. Our next President must ensure that all information is available to all of us and, if necessary, take the Commission and the Council to court. Today, 70% of all laws are passed by junior civil servants in working groups. Fifteen percent are settled by the ambassadors. Only 15% reach the level of the ministers who then read manuscripts prepared by civil servants. Democracy was born in Europe and buried in the Commission and the Council. Our next President should re-establish democracy. He should inspire us to discuss whether our future Europe should be the federalist vision of a democratic EU or a Europe of democracies. Our next President should unite all elected representatives from national parliaments and the European Parliament in moving law-making from behind closed doors into the open, from civil servants to elected Members. For what is now needed I offer my skills and energy. But all I ask is to borrow your vote in the first round: firstly, because it might be your only chance to vote for me; secondly, because many votes will test the groups behind Mr Cox and Mr Martin. This time we need a practical and politically-neutral shop steward to serve all of us. Give yourself a better choice. Improve on both Cox and Martin by voting Mr Bonde from office number 007. By the end of the day we will have a better presidency thanks to those who drafted the "fair chair platform" and created the first real electoral battle in our history. The next chair will have a real mandate. He deserves our full support."@en3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Godmorgen, kære kolleger. Dette skal fortsat være et flersproget Parlament. 11 sprog giver 110 kombinationer. 22 sprog giver 462 kombinationer. 35 sprog giver 1.090 kombinationer. Kan De forestille Dem en oversættelse fra finsk via engelsk og fransk til polsk? Med direkte oversættelse vil nogle stemme om budgetkonto 2, mens andre stadig stemmer om budgetkonto 1. Systemet kommer ikke til at fungere med mere end et relæ. Hvis vi ikke går ind for reformer, vil mange af os ikke længere kunne bruge vores eget sprog. Om to år har vi måske 10 nye medlemsstater. Det er bygningerne ikke forberedt til. Snart bliver endnu flere lande - fra Ukraine til Balkan - ansøgerlande. Vi risikerer en babylonisk forvirring. Vores næste formand skal arbejde hårdt for interne reformer og en vellykket udvidelse. Faktisk får vores næste formand ikke meget tid til at rejse. Vi har brug for en håndværker, en altmuligmand, ikke en statsmand. Vi vil alle kunne bebrejdes det, hvis vi ikke i 2004 er forberedt på udvidelsen. Afstemningen i dag er en del af det ansvar. Enhver stemme på mig er et klart signal til hr. Cox og hr. Martin: Begræns Deres ambitioner til udvidelse og intern reform. I dag spilder vi en masse tid på grund af dårligt forberedte afstemninger. Når journalister spørger os, hvordan vi stemte, ved vi det ikke altid. Hvis vi brugte den fornødne tid til afstemninger, ville vi ikke have tid til andet. Vi ville i så fald være dårlige parlamentsmedlemmer. Lad udvalgene forberede afstemningerne. Lad plenarforsamlingen tage sig af de vigtige politiske spørgsmål. Giv os i det mindste en uge til at rådføre os og overveje, hvordan vi agter at stemme. I dag har mange medlemmer ikke mulighed for at deltage i debatten i plenarforsamlingen. Hvis man repræsenterer en lille del af en stor politisk gruppe - eller et alternativt synspunkt - lader gruppekoordinatorerne sjældent en tale. Giv alle medlemmer ret til at tale mindst tre gange om året. Lad en tredjedel af taletiden blive brugt til reel debat. Lad os tvinge kommissæren op i et hjørne, når han eller hun angiver, at Kommissionen kan acceptere ændringsforslag 3, men forkaster ændringsforslag 2, 4, 5, 6, 7, 8 og 9. I dag foregår den fælles beslutningstagning mellem Kommissionen og Rådet. De deler informationen. Selv i Forligsudvalget har vores medlemmer ikke adgang til arbejdsdokumenter, juridiske notater og referater. Betyder "fælles" virkelig "unilateral"? Medlemmerne drøfter i udvalgene lovforslag, som er baseret på forældede udkast. Bag os sidder unge tjenestemænd fra de faste repræsentationer. Kommissionen og Rådet har alle de informationer, vi ikke kan få fat i. Jeg har været her i 22 år. Som folkevalgt har jeg aldrig fået den nødvendige information i udvalgene. Vores næste formand skal sikre, at den nødvendige information er tilgængelig for os alle, og - hvis det er nødvendigt - stille Kommissionen og Rådet for Domstolen. I dag vedtages 70% af al lovgivning af yngre tjenestemænd i arbejdsgrupper. 15% afgøres af ambassadører. Kun 15% når op på ministerplan, som derefter læser manuskripter, der er udarbejdet af tjenestemændene. Demokratiet blev født i Europa og begravet i Kommissionen og Rådet. Vores næste formand skal genskabe demokratiet. Han skal inspirere os til at drøfte, hvorvidt det fremtidige Europa bør være en føderalistisk vision af et demokratisk EU eller et Europa bestående af demokratier. Vores næste formand skal forene samtlige valgte repræsentanter fra de nationale parlamenter og Europa-Parlamentet og flytte lovgivningen bag lukkede døre ud i det fri, fra tjenestemænd til de valgte medlemmer. Jeg tilbyder mine evner og energi til det, der er brug for at gøre nu. Alt, hvad jeg beder om, er at få Deres stemme i første runde. For det første fordi det måske bliver Deres eneste chance for at stemme på mig, for det andet fordi mange stemmer vil teste grupperne bag hr. Cox og hr. Martin. Denne gang har vi brug for en praktisk og politisk neutral tillidsmand, som tjener os alle. Giv Dem selv et bedre valg. Gør det bedre end både hr. Cox og hr. Martin, og stem på hr. Bonde fra kontor 007. Når dagen er omme, vil vi have et bedre formandskab takket være dem, som etablerede valggrundlaget og skabte det første virkelige valgslag i historien. Den næste formand får et virkeligt mandat. Han fortjener vores fulde støtte."@da1
"Guten Morgen liebe Kolleginnen und Kollegen. Dieses Parlament muss weiterhin mehrsprachig bleiben. Elf Sprachen ergeben 110 Kombinationen. 22 Sprachen ergeben 462 Kombinationen. Und 35 Sprachen ergeben 1 090 Kombinationsmöglichkeiten. Können Sie sich eine Übersetzung aus dem Finnischen via Englisch und Französisch ins Polnische vorstellen? Einige werden bei direkter Übersetzung bereits zur Haushaltslinie 2 abstimmen, während andere noch immer bei Haushaltslinie 1 sind. Unser System wird mit mehr als einer Relaissprache nicht funktionieren. Wenn wir keine Reform durchführen, wird es den meisten von uns nicht mehr möglich sein, die eigene Sprache zu verwenden. In zwei Jahren könnten wir zehn neue Mitgliedstaaten haben. Unsere Gebäude sind dafür nicht ausgelegt. Bald werden sogar noch mehr Staaten - von der Ukraine bis zum Balkan - Beitrittsländer sein. Wir riskieren eine Konfusion ähnlich der von Babel. Unser nächster Präsident muss sich der internen Reform und einer erfolgreichen Erweiterung widmen. Zum Reisen wird ihm da nicht viel Zeit verbleiben. Wir brauchen eher einen Mann für alles, einen, der Hand anlegt, als einen Staatsmann. Jeder von uns wird zur Verantwortung gezogen werden müssen, sind wir nicht bis spätestens 2004 auf die Erweiterung vorbereitet. Unsere heutige Stimmenabgabe ist Teil dieser Verantwortung. Jede Stimme für mich ist ein klares Signal an Herrn Cox und Herrn Martin, ihre Ambitionen auf die erfolgreiche Erweiterung und interne Reform zu beschränken. Mit dem jetzigen System verlieren wir viel Zeit, weil die Abstimmungen schlecht vorbereitet sind. Fragen uns die Journalisten, wie wir abgestimmt haben, wissen wir es nicht in jedem Fall. Wüssten wir es, hätten wir keine Zeit, den Menschen zu dienen. Folglich wären wir schlechte Mitglieder des Europäische Parlaments. Überlassen Sie es den Ausschüssen, die Abstimmungen vorzubereiten. Betrauen wir doch das Plenum mit den wichtigen politischen Themen. Geben Sie uns mindestens eine Woche, um uns zu konsultieren und darüber nachzudenken, wie wir abstimmen. Noch ist es vielen Abgeordneten nicht gestattet, in den Aussprachen das Wort zu ergreifen. Vertritt man eine kleine Abordnung innerhalb einer großen Fraktion oder eine alternative Haltung, werden es die Fraktionsvorsitzenden selten zulassen, dass man spricht. Gestatten Sie jedem Mitglied mindestens dreimal im Jahr Redezeit. Behalten Sie ein Drittel der Redezeit für echte Aussprachen vor. Lassen Sie uns die Kommissionsmitglieder in die Enge treiben, wenn sie erklären, dass die Kommission Änderungsantrag 3 annimmt, Änderungsanträge 2, 4, 5, 6, 7, 8 und 9 aber ablehnt. Die gemeinsame Entscheidungsfindung erfolgt heute zwischen der Kommission und dem Rat. Ihnen allein stehen alle Informationen zur Verfügung. Selbst in den Vermittlungsausschüssen haben unsere Mitglieder keinen Zugang zu Arbeitsunterlagen, Rechtsvorschriften oder Protokollen. Bedeutet „gemeinsam“ in Wirklichkeit etwa „einseitig“? Die Mitglieder in den Ausschüssen diskutieren geplante Rechtsvorschriften auf der Grundlage überholter Entwürfe. Hinter uns sitzen junge Beamte aus den Ständigen Vertretungen. Die Kommission und der Rat verfügen über all die Informationen, die für uns unzugänglich sind. Ich bin seit 22 Jahren hier. Als gewählter Abgeordneter habe ich in dieser ganzen Zeit nie angemessene Informationen aus dem Ausschuss erhalten. Wie die Journalisten muss ich Quellen finden, um Informationen zu erlangen. Unser nächster Präsident muss gewährleisten, dass sämtliche Informationen für jeden von uns zugänglich sind und wenn nötig die Kommission und den Rat vor Gericht bringen. 70 % aller Rechtsvorschriften werden heutzutage von Nachwuchsbeamten in Arbeitsgruppen verabschiedet. 15 % werden von den Botschaftern angenommen. Nur 15 % erreichen die Ebene der Minister, die dann die von Beamten ausgearbeiteten Manuskripte lesen. Die Demokratie wurde in Europa geboren und in der Kommission und dem Rat begraben. Unser zukünftiger Präsident sollte die Demokratie wiederherstellen. Er sollte uns anregen, darüber zu diskutieren, ob unser zukünftiges Europa die föderalistische Vision einer demokratischen EU oder ein Europa der Demokratien sein sollte. Unser nächster Präsident sollte alle gewählten Vertreter der nationalen Parlamente und des Europäischen Parlaments darin einen, die Rechtsetzung hinter verschlossenen Türen hervorzuholen und in die Öffentlichkeit sowie von Beamten auf gewählte Mitglieder zu übertragen. Für die Aufgaben, die es zu bewältigen gibt, biete ich all mein Können und all meine Energie an. Geben Sie mir Ihre Stimme im ersten Wahldurchgang – um mehr bitte ich Sie nicht, denn erstens könnte dies Ihre einzige Möglichkeit sein, für mich zu stimmen, und zweitens werden viele bei der Stimmabgabe die Fraktionen hinter Herrn Cox und Herrn Martin testen wollen. Diesmal benötigen wir einen praxisorientierten und politisch neutralen Obmann, der im Dienst von uns allen steht. Treffen Sie die richtige Wahl. Sie treffen eine bessere Wahl, als Herr Cox und Herr Martin sind, wenn Sie für Herrn Bonde aus dem Büro Nummer 007 stimmen. Dank jener, die die „Plattform für einen fairen Vorsitz“ ausgearbeitet und den ersten richtigen Wahlkampf in unserer Geschichte bewirkt haben, werden wir letztlich über ein erneuertes Präsidentenamt verfügen. Der nächste Präsident wird also ein echtes Mandat haben. Er verdient unsere volle Unterstützung."@de7
"Καλημέρα συνάδελφοι. Αυτό το Κοινοβούλιο πρέπει να εξακολουθήσει να είναι πολύγλωσσο. Οι έντεκα γλώσσες δημιουργούν 110 συνδυασμούς. Οι είκοσι δύο γλώσσες 462 συνδυασμούς. Οι τριάντα πέντε γλώσσες 1 090 συνδυασμούς. Μπορείτε άραγε να φανταστείτε μία μετάφραση από τα φινλανδικά στα πολωνικά μέσω των αγγλικών ή των γαλλικών; Mε την άμεση μετάφραση, ορισμένοι θα ψηφίζουν για τον κονδύλιο 2 του προϋπολογισμού, την ώρα που κάποιοι άλλοι θα ψηφίζουν ακόμη για το κονδύλιο 1. Με περισσότερες από μια έμμεσες διερμηνείες, το σύστημά μας θα πάψει να λειτουργεί. Εάν δεν προχωρήσουμε σε μεταρρύθμιση, τότε οι περισσότεροι από εμάς δεν θα μπορούμε πλέον να χρησιμοποιούμε τη γλώσσα μας. Σε δύο χρόνια μπορεί να έχουμε δέκα νέα κράτη μέλη. Τα κτίριά μας δεν είναι προετοιμασμένα για κάτι τέτοιο. Σύντομα, ακόμη περισσότερες χώρες – από την Ουκρανία μέχρι τα Βαλκάνια – θα είναι υποψήφιες προς ένταξη. Κινδυνεύουμε να δημιουργηθεί μια νέα Βαβέλ. Ο επόμενος Πρόεδρός μας θα πρέπει να αφοσιωθεί στα θέματα της εσωτερικής μεταρρύθμισης και της επιτυχούς διεύρυνσης. Πράγματι, ο επόμενος Πρόεδρός μας δεν θα έχει πολύ χρόνο για ταξίδια. Χρειαζόμαστε μάλλον έναν άνθρωπο των έργων, έναν εργάτη παρά έναν πολιτικό. Και θα είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι, εάν δεν έχουμε προετοιμαστεί για τη διεύρυνση ως το 2004. Ο τρόπος που θα ψηφίσουμε σήμερα είναι μέρος αυτής της ευθύνης. Κάθε ψήφος υπέρ μου αποτελεί το εξής σαφές μήνυμα προς τους κκ. Cox και Martin: περιορίστε τις φιλοδοξίες σας στα θέματα διεύρυνσης και εσωτερικής μεταρρύθμισης. Σήμερα, χάνουμε πολύ χρόνο λόγω κακής προετοιμασίας των ψηφοφοριών. Εάν μας ρωτήσουν οι δημοσιογράφοι πώς ψηφίσαμε, δεν ξέρουμε πάντοτε να τους πούμε. Εάν ξέραμε, τότε δεν θα είχαμε χρόνο να υπηρετήσουμε το λαό μας. Και τότε θα ήμασταν κακοί βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αφήστε το θέμα της προετοιμασίας των ψηφοφοριών στις επιτροπές. Δώστε στην Ολομέλεια τη δυνατότητα να ασχοληθεί με τα σημαντικά πολιτικά θέματα. Δώστε μας τουλάχιστον μία εβδομάδα για να διεξάγουμε διαβουλεύσεις και να σκεπτόμαστε πώς θα ψηφίσουμε. Σήμερα, πολλοί βουλευτές δεν έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν το λόγο κατά τις συζητήσεις. Εάν κάποιος εκπροσωπεί μια μικρή αντιπροσωπεία σε μια μεγάλη Ομάδα, ή μια εναλλακτική θέση, τότε οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι της Ομάδας σπανίως τον αφήνουν να μιλήσει. Δώστε σε κάθε βουλευτή το δικαίωμα να λαμβάνει το λόγο τουλάχιστον τρεις φορές το χρόνο. Αφήστε το ένα τρίτο του χρόνου αγόρευσης για πραγματικές συζητήσεις. Αφήστε μας να στριμώχνουμε στον τοίχο τον/την Επίτροπο, όταν δηλώνει ότι η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει την τροπολογία αριθ. 3 και απορρίπτει τις τροπολογίες αριθ. 2, 4, 5, 6, 7, 8 και 9. Σήμερα, η διαδικασία από κοινού λήψης αποφάσεων πραγματοποιείται μεταξύ Επιτροπής και Συμβουλίου. Εκείνοι μοιράζονται την πληροφόρηση. Ακόμη και στις επιτροπές συνδιαλλαγής, οι βουλευτές μας δεν έχουν πρόσβαση σε έγγραφα εργασίας, νομικά σημειώματα ή συνοπτικά πρακτικά. Μήπως στην πραγματικότητα “από κοινού” σημαίνει “μονομερώς”; Στις επιτροπές οι βουλευτές συζητούν για σχέδια νόμου με βάση παρωχημένα σχέδια. Πίσω μας κάθονται νεαροί δημόσιοι υπάλληλοι από τις μόνιμες αντιπροσωπείες. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο διαθέτουν όλες τις πληροφορίες που δεν μπορούμε να αποκτήσουμε. Βρίσκομαι εδώ 22 χρόνια. Σε όλο αυτό το διάστημα που είμαι εκλεγμένος βουλευτής δεν έχω λάβει ποτέ επαρκή πληροφόρηση από την επιτροπή. Για να λάβω πληροφορίες, πρέπει να ανακαλύπτω πηγές, όπως δημοσιογράφους. Ο επόμενος Πρόεδρός μας θα πρέπει να διασφαλίσει ότι όλες οι πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες σε όλους μας και ότι, εάν χρειαστεί, θα παραπέμψει την Επιτροπή και το Συμβούλιο στη δικαιοσύνη. Σήμερα, το 70% όλων των νόμων εγκρίνονται από χαμηλόβαθμους δημοσίους υπαλλήλους σε ομάδες εργασίας. Το 15% ρυθμίζεται από τους πρέσβεις. Μόνο το 15% φτάνει στο επίπεδο των υπουργών, οι οποίοι τότε διαβάζουν χειρόγραφα που έχουν εκπονήσει δημόσιοι υπάλληλοι. Η δημοκρατία γεννήθηκε στην Ευρώπη και θάφτηκε στην Επιτροπή και το Συμβούλιο. Ο επόμενος Πρόεδρός μας θα πρέπει να επανεδραιώσει τη δημοκρατία. Θα πρέπει να μας δώσει το έναυσμα για να συζητήσουμε εάν η μελλοντική Ευρώπη θα αποτελέσει την υλοποίηση του ομοσπονδιακού οράματος μιας δημοκρατικής ΕΕ ή μιας Ευρώπης δημοκρατιών. Ο επόμενος Πρόεδρός μας θα πρέπει να ενώσει όλους τους αιρετούς εκπροσώπους των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για τη μετατροπή της νομοθετικής διαδικασίας από διαδικασία κεκλεισμένων των θυρών σε ανοικτή διαδικασία, από διαδικασία δημοσίων υπαλλήλων σε διαδικασία εκλεγμένων βουλευτών. Για όσα πρέπει να γίνουν, εγώ προσφέρω τις ικανότητες και την ενεργητικότητά μου. Όμως το μόνο που ζητώ είναι να δανειστώ την ψήφο σας για τον πρώτο γύρο: πρώτον, επειδή μπορεί να είναι η μόνη σας ευκαιρία να με ψηφίσετε και δεύτερον, επειδή οι πολλές ψήφοι θα θέσουν σε δοκιμασία τις Ομάδες που βρίσκονται πίσω από τους κκ. Cox και Martin. Αυτή τη φορά χρειαζόμαστε έναν πρακτικό και πολιτικά ουδέτερο εκπρόσωπο για να υπηρετήσει όλους μας. Δώστε στον εαυτό σας μια καλύτερη επιλογή. Επιλέξτε κάποιον καλύτερο, τόσο από τον Cox όσο και από τον Martin, ψηφίζοντας τον κ. Bonde του γραφείου 007. Στο τέλος της ημέρας, θα έχουμε μια καλύτερη προεδρία, χάρις σε εκείνους που σχεδίασαν την “πλατφόρμα της δίκαιης προεδρίας” και δημιούργησαν την πρώτη πραγματική εκλογική μάχη στην ιστορία μας. Ο επόμενος πρόεδρος θα διαθέτει πραγματική εντολή και αξίζει την πλήρη υποστήριξή μας."@el8
"(EN) Buenos días, Señorías. Este Parlamento debe seguir siendo multilingüe. Once lenguas hacen 110 combinaciones. Veintidós lenguas hacen 462 combinaciones. Treinta y cinco lenguas hacen 1.090 combinaciones. ¿Pueden imaginar sus Señorías una traducción del finlandés al polaco pasando por el inglés y el francés? Con traducción directa habrá quienes voten a favor de la línea presupuestaria 2, mientras otros estarán votando sobre la línea presupuestaria 1. Con más de un relevo nuestro sistema no funcionará. Si no nos lanzamos a la reforma, la mayoría de nosotros no podrá utilizar su propia lengua. En el plazo de dos años podríamos tener diez nuevos Estados miembros. Nuestros edificios no están preparados para eso. Pronto más países aún -desde Ucrania a los Balcanes- serán países candidatos. Nos arriesgamos a caer en una confusión babélica. Nuestro próximo Presidente debe dedicarse a la reforma interna y a una ampliación lograda. De hecho, nuestro próximo Presidente no dispondrá de demasiado tiempo para viajar. Necesitamos un artesano, un manitas, más que un estadista. Si no estamos preparados para la ampliación en 2004, todos nosotros tendremos la culpa. La forma como votemos hoy es parte de esa responsabilidad. Todo voto a mi favor es una señal clara al Sr. Cox y al Sr. Martin: limiten sus ambiciones a la ampliación y la reforma interna. Hoy perdemos mucho tiempo en votaciones muy mal preparadas. Si los periodistas nos preguntan cómo votamos, no siempre sabemos responder. Si lo supiéramos, no dispondríamos de demasiado tiempo para estar al servicio de nuestros ciudadanos. Entonces seríamos malos diputados al PE. Dejemos que sean las comisiones las que preparen las votaciones. Dejemos que el Pleno aborde las cuestiones políticas importantes. Concédasenos al menos una semana para consultar y reflexionar sobre cómo votaremos. Hoy no se permite a muchos diputados hablar en los debates. Si representas a una pequeña delegación o una opinión diferente, los encargados de la disciplina de un Grupo grande raras veces te permitirán hablar. Concédase a todos los diputados el derecho a hablar al menos tres veces al año. Resérvese una tercera parte del tiempo de uso de la palabra para debates reales. Acorralemos al Comisario o la Comisaria cuando diga que la Comisión puede aceptar la enmienda nº 3 y rechaza las enmiendas núms. 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hoy la adaptación de decisiones en común corre a cargo de la Comisión y del Consejo. Comparten la información. Ni siquiera en los comités de conciliación tienen acceso nuestros diputados a los documentos de trabajo, notas jurídicas o actas. ¿Significa "común" en realidad "unilateral"? En las comisiones los diputados examinan proyectos legislativos sobre borradores anticuados. Detrás de nosotros se sientan jóvenes funcionarios de las representaciones permanentes. La Comisión y el Consejo disponen de toda la información que nosotros no podemos conseguir. Yo llevo aquí 22 años. En este tiempo como diputado elegido, nunca he recibido información adecuada de los comités. Para obtener información, debo recurrir a fuentes como los periodistas. Nuestro próximo Presidente debe velar por que todos nosotros dispongamos de toda la información y, si es necesario, llevar a la Comisión y al Consejo ante los tribunales. Hoy el 70 por ciento de toda la legislación es aprobada por jóvenes funcionarios en los grupos de trabajo. La decisión sobre el quince por ciento corre a cargo de los embajadores. Sólo el 15 por ciento llega al nivel de los ministros, que, además, leen manuscritos preparados por funcionarios. La democracia nació en Europa y fue enterrada en la Comisión y el Consejo. Nuestro próximo Presidente debe restablecer la democracia. Debe inspirarnos para que debatamos si nuestra futura Europa debe ser la de la concepción federalista de una UE democrática o una Europa de democracias. Nuestro próximo Presidente debe unir a todos los representantes elegidos de los parlamentos nacionales y del Parlamento Europeo para sacar la labor legislativa de detrás de las puertas, volverla transparente y hacer que pase de los funcionarios a los diputados elegidos. Para lo que ahora hace falta ofrezco mis conocimientos y mi energía. Pero lo único que pido a sus Señorías es que me presten su voto en la primera ronda: en primer lugar, porque podría ser su única oportunidad de votarme; en segundo lugar, porque un gran número de votos será una prueba para los Grupos que respaldan al Sr. Cox y al Sr. Martin. Esta vez necesitamos un representante práctico y políticamente neutral para que esté al servicio de todos nosotros. Concédanse una opción mejor. Votando al Sr. Bonde de la oficina número 007 aprovecharán mejor su voto que votando a Cox y Martin. A fin de cuentas, vamos a tener una mejor Presidencia gracias a quienes redactaron la "plataforma en pro de una Presidencia imparcial" y originaron la primera batalla electoral real de nuestra historia. La próxima Presidencia tendrá un mandato real. Merece nuestro apoyo total."@es12
"Hyvää huomenta, kollegat. Parlamentin on oltava jatkossakin monikielinen. 11 kieltä muodostaa 110 yhdistelmää. 22 kieltä muodostaa 462 yhdistelmää. 35 kieltä muodostaa 1090 yhdistelmää. Voitteko kuvitella tulkkausta suomesta englannin ja ranskan kautta puolaksi? Suoran tulkkauksen kannattajat äänestävät budjettikohtaa 2, kun taas toiset äänestävät edelleen budjettikohtaa 1. Jos tulkkauksessa käytetään yhden releen sijasta useampia, järjestelmämme ei toimi. Jos emme pyri uudistamaan sitä, useimmat meistä eivät voi käyttää enää omaa kieltään. Kahden vuoden kuluttua meillä saattaa olla kymmenen uutta jäsenvaltiota. Rakennuksemme eivät ole valmiita siihen. Pian yhä uusista maista – Ukrainasta Balkanille – tulee ehdokasvaltioita. Meitä uhkaa Baabelin kaltainen sekasorto. Seuraavan puhemiehemme on omistauduttava sisäiselle uudistukselle ja onnistuneelle laajentumiselle. Seuraavalla puhemiehellämme ei ole todellakaan paljon aikaa matkustella. Me tarvitsemme käsityöläisen, kätevän ihmisen, pikemminkin kuin valtiomiehen. On kaikkien meidän syytämme, jos emme ole valmiita laajentumiseen vuoteen 2004 mennessä. Osa sitä vastuuta on se, miten me äänestämme tänään. Jokainen minulle annettu ääni on selkeä viesti jäsen Coxille ja jäsen Martinille: rajoittakaa kunnianhimonne laajentumiseen ja sisäiseen uudistukseen. Me menetämme tällä hetkellä paljon aikaa huonosti valmisteltujen äänestysten vuoksi. Jos toimittajat kysyvät, miten me äänestimme, me emme aina tiedä sitä. Jos tietäisimme, meillä ei olisi aikaa palvella kansalaisiamme. Me olisimme sitten huonoja parlamentin jäseniä. Jättäkää äänestysten valmisteleminen valiokuntien tehtäväksi. Antakaa täysistunnon käsitellä tärkeitä poliittisia asioita. Antakaa meille vähintään viikko aikaa neuvotella ja miettiä, miten äänestämme. Tällä hetkellä moni jäsen ei saa käyttää puheenvuoroa keskusteluissa. Jos edustaa pientä valtuuskuntaa isossa ryhmässä tai vaihtoehtoista näkemystä, ryhmäpiiskurit antavat harvoin käyttää puheenvuoron. Antakaa jokaiselle jäsenelle oikeus käyttää puheenvuoro ainakin kolmesti vuodessa. Jättäkää kolmasosa puheajasta varsinaisille keskusteluille. Antakaa meidän panna komission jäsen ahtaalle, kun hän ilmoittaa, että komissio voi hyväksyä tarkistuksen 3 ja hylkää tarkistukset 2, 4, 5, 6, 7, 8 ja 9. Tällä hetkellä yleinen päätöksenteko tapahtuu komission ja neuvoston välillä. Ne jakavat tiedon keskenään. Edes sovittelukomiteoissa meidän jäsenemme eivät saa käyttöönsä työasiakirjoja, oikeudellisia huomautuksia tai pöytäkirjoja. Tarkoittaako "yleinen" todellakin "yksipuolista"? Valiokunnissa jäsenet keskustelevat lakiehdotuksista, jotka perustuvat vanhentuneisiin suunnitelmiin. Meidän takanamme istuu pysyvien edustustojen nuoria virkamiehiä. Komissiolla ja neuvostolla on kaikki se tieto, jota me emme saa. Olen ollut täällä 22 vuotta. Tänä aikana, kun olen toiminut kansalaisten valitsemana parlamentin jäsenenä, en ole saanut koskaan riittävästi tietoa valiokunnalta. Saadakseni tietoa minun on etsittävä toimittajien tapaisia lähteitä. Seuraavan puhemiehemme on varmistettava, että kaikki tieto on kaikkien meidän saatavilla, ja tarpeen vaatiessa haastettava komissio ja neuvosto oikeuteen. Tällä hetkellä nuoremmat virkamiehet hyväksyvät työryhmissä 70 prosenttia kaikista laeista. Lähettiläät lyövät lukkoon 15 prosenttia laeista. Vain 15 prosenttia pääsee ministeritasolle, jossa ministerit lukevat sitten virkamiesten valmistelemia käsikirjoituksia. Demokratia syntyi Euroopassa, ja se haudattiin komissiossa ja neuvostossa. Seuraavan puhemiehemme pitäisi palauttaa demokratia. Hänen pitäisi innostaa meitä keskustelemaan siitä, pitäisikö tulevaisuuden Eurooppamme olla liittovaltioon perustuva näkemys demokraattisesta EU:sta vai demokratioiden Eurooppa. Seuraavan puhemiehemme pitäisi yhdistää kaikki kansalaisten valitsemat kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin edustajat siirtämään lainsäädäntö suljettujen ovien takaa avoimeksi, virkamiehiltä kansalaisten valitsemille parlamenttien jäsenille. Tarjoan taitoni ja tarmoni siihen, mitä nyt tarvitaan. Pyydän kuitenkin ainoastaan saada lainata ääniänne ensimmäisellä kierroksella: ensinnäkin, koska se saattaa olla teidän ainoa mahdollisuutenne äänestää minua, ja toiseksi, koska suuri äänimäärä panee koetukselle jäsen Coxin ja jäsen Martinin takana olevat ryhmittymät. Me tarvitsemme tällä kertaa käytännöllisen ja poliittisesti neutraalin luottamusmiehen palvelemaan meitä kaikkia. Antakaa itsellenne parempi vaihtoehto. Tehkää sekä jäsen Coxista että jäsen Martinista parempia äänestämällä Bondea työhuoneesta numero 007. Iltaan mennessä meillä on parempi puhemies niiden ansiosta, jotka hahmottelivat ns. oikeudenmukaisen puhemiehen toimintaohjelman ( ) ja saivat aikaan historiamme ensimmäisen todellisen vaalitaistelun. Seuraavalla puhemiehellä on todelliset valtuudet. Hän ansaitsee täyden tukemme."@fi5
"Bonjour, chers collègues. Ce Parlement doit demeurer plurilingue. Onze langues impliquent 110 combinaisons. Vingt-deux langues impliquent 462 combinaisons. Trente-cinq langues en impliquent 1 090. Pouvez-vous imaginer qu'on traduise du finnois au polonais en passant par l'anglais et le français ? Avec un tel mode de traduction directe, certains députés se prononceront sur la ligne budgétaire 2 tandis que d'autres voteront encore sur la ligne 1. Notre système ne fonctionnera pas avec plus d'un relais. Si nous ne nous engageons pas sur la voie de la réforme, la plupart d'entre nous ne sera plus en mesure d'utiliser sa langue maternelle. Dix nouveaux États membres pourraient se joindre à nous dans deux ans. Nos bâtiments ne sont pas conçus pour les accueillir. Bientôt, d'autres pays - de l'Ukraine aux pays des Balkans - seront candidats. Nous risquons de sombrer dans le babélisme. Notre prochain président doit se consacrer à la réforme interne et au succès de l'élargissement. En fait, notre prochain président n'aura guère le temps de voyager. Nous avons besoin d'un artisan, d'un bricoleur, plutôt que d'un homme d'État. Nous serons tous à blâmer si nous ne sommes pas prêts pour l'élargissement d'ici à 2004. Notre vote d'aujourd'hui forme une part de cette responsabilité. Chaque vote en ma faveur constitue un signal clair pour MM. Cox et Martin : limitez vos ambitions à l'élargissement et aux réformes internes. Actuellement, nous perdons un temps considérable sur des votes mal préparés. Et, quand les journalistes nous demandent comment nous avons voté, nous ne le savons pas toujours. Si nous le savions, nous n'aurions pas le temps de servir nos concitoyens. Nous serions alors de mauvais députés européens. Laissez aux commissions le soin de préparer les votes. Que l'Assemblée plénière traite des importantes questions politiques. Laissez-nous au moins une semaine pour mener des consultations et envisager notre vote. À l'heure actuelle, de nombreux députés ne peuvent s'exprimer lors des débats. Si vous représentez une petite délégation au sein d'un groupe important, si vous défendez une opinion dissidente, les chefs de file vous laisseront rarement l'occasion de vous exprimer. Que chaque député ait le droit de s'exprimer au moins trois fois par an ; qu'un tiers du temps de parole soit consacré à de véritables débats. Qu'il nous soit possible d'acculer un commissaire lorsqu'il déclare que la Commission peut accepter l'amendement 3 et rejette les amendements 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Pour l'heure, la Commission et le Conseil se partagent la prise de décision commune. Ils partagent l'information. Même au sein des comités de conciliation, nos représentants n'ont pas accès aux documents de travail, aux notes juridiques ou aux procès-verbaux. "Commun" signifie-t-il réellement "unilatéral" ? Au sein des commissions, les députés discutent de projets législatifs sur la base de documents surannés, tandis que siègent derrière nous de jeunes fonctionnaires des représentations permanentes. Le Conseil et la Commission disposent de toute l'information que nous ne pouvons obtenir. Je suis ici depuis 22 ans. Sur tout ce temps où j'ai siégé comme parlementaire élu, je n'ai jamais reçu une information adéquate de la part de la commission concernée. Pour l'obtenir, je dois me tourner vers des sources telles que les journalistes. Notre prochain président doit veiller à ce que nous puissions tous accéder à l'information et, le cas échéant, traduire en justice la Commission et le Conseil. À l'heure actuelle, 70 % des actes législatifs sont adoptés par de jeunes fonctionnaires au sein de groupes de travail. Quinze pour cent des actes sont réglés par les ambassadeurs. Seuls 15 % atteignent le niveau des ministres qui lisent alors des documents préparés par l'administration. La démocratie est née en Europe et a été enterrée au sein de la Commission et du Conseil. Notre prochain président devrait rétablir la démocratie. Il devrait nous amener à nous demander si notre Europe future devrait adopter la vision fédéraliste d'une UE démocratique ou être une Europe des démocraties. Notre prochain président devrait rechercher l'unité de tous les représentants élus des parlements nationaux et du Parlement européen afin qu'ils fassent passer le processus législatif du huis clos au grand jour, des fonctionnaires aux représentants élus. Pour toutes ces choses nécessaires, je vous offre mes compétences et mon énergie. Mais je ne demande rien de plus que votre vote au premier tour : primo, parce que ce pourrait être votre seule chance de voter pour moi ; secundo, car le fait de recueillir de nombreux suffrages mettra à l'épreuve les groupes qui soutiennent MM. Cox et Martin. Nous avons besoin, cette fois-ci, d'un intendant doté du sens pratique et de la neutralité politique pour servir chacun d'entre nous. Octroyez-vous un meilleur choix. Aspirez à mieux que Cox et Martin en votant pour M. Bonde, du bureau 007. Au bout du compte, nous disposerons d'une meilleure présidence grâce à ceux qui se seront prononcés en faveur de la "fair chair platform" (plateforme pour une présidence équitable) et auront engendré la première véritable bataille politique de notre histoire. Le prochain président aura un réel mandat. Il mérite notre plein appui."@fr6
"Buongiorno, onorevoli colleghi, questo Parlamento deve continuare ad essere multilingue. Undici lingue comportano 110 combinazioni. Ventidue lingue comportano 462 combinazioni. Trentacinque lingue comportano 1090 combinazioni. Ve l’immaginate un’interpretazione dal finlandese, via l’inglese e il francese verso il polacco? Con l’interpretazione diretta capita che alcuni votino la linea di bilancio n. 2 mentre altri stanno ancora votando la linea di bilancio n. 1. Con più di un “ ” il nostro sistema non funzionerà. Se non procediamo a una riforma la maggior parte di noi non potrà più usare la propria lingua. Nel giro di due anni potrebbero esserci dieci paesi membri in più. I nostri edifici non sono pronti per questo. Ben presto molti altri paesi, dall’Ucraina ai Balcani, saranno candidati e pertanto rischiamo una confusione babelica. Il nostro futuro Presidente dovrà impegnarsi nella riforma interna e nella riuscita dell’ampliamento e quindi non avrà molto tempo a disposizione per viaggiare. Abbiamo bisogno di un artigiano, di un tuttofare più che di uno statista. Se entro il 2004 non saremo pronti per l’ampliamento tutti noi saremo degni di biasimo. Il modo in cui voteremo oggi rientra in tale responsabilità. Ogni voto a mio favore sarà un chiaro segnale agli onorevoli Cox e Martin per dire: “nelle vostre ambizioni limitatevi all’ampliamento e alla riforma interna”. Attualmente perdiamo molto tempo a causa di votazioni preparate male. Se un giornalista ci chiede come abbiamo votato non sempre lo sappiamo. Per saperlo dovremmo sottrarre il tempo al servizio dei nostri cittadini. Saremmo allora dei cattivi deputati del Parlamento europeo. Lasciamo che siano le commissioni parlamentari a preparare le votazioni e che la seduta plenaria si occupi delle questioni politiche importanti, che si possa disporre di almeno una settimana per consultarci e riflettere su come votare. Oggi come oggi, molti deputati non possono intervenire nelle discussioni. Se si è rappresentanti di una piccola delegazione in seno a un grande gruppo, o di un’opinione alternativa, di rado il coordinatore del gruppo permette di intervenire. Diamo ad ogni deputato la possibilità di intervenire almeno tre volte l’anno. Utilizziamo un terzo del tempo di parola per le discussioni reali. Costringiamo i Commissari a difendersi quando per esempio dichiarano che la Commissione accetta l’emendamento n. 3 e respinge gli emendamenti nn. 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Attualmente, il processo decisionale comune avviene fra la Commissione e il Consiglio che condividono le informazioni. Persino nei comitati di conciliazione i nostri deputati non hanno accesso ai documenti di lavoro, alle note giuridiche o ai processi verbali. Ma allora il termine “comune” significa “unilaterale”? Nelle commissioni parlamentari i deputati discutono progetti di legge basati su versioni obsolete. Alle nostre spalle siedono giovani funzionari delle rappresentanze permanenti. La Commissione e il Consiglio dispongono di tutte le informazioni che noi non otteniamo. Siedo in questo Parlamento da 22 anni e in qualità di membro eletto non ho mai ricevuto l’informazione adeguata dalla commissione parlamentare. Per ottenere informazioni devo rivolgermi ad altre fonti come i giornalisti. Il nostro futuro Presidente deve garantirci la possibilità di accedere a tutte le informazioni disponibili e se necessario adire la Corte di giustizia contro la Commissione e il Consiglio. Al presente, il 70 percento degli atti legislativi è approvato da funzionari di basso grado nei gruppi di lavoro. Il 15 percento è definito dagli ambasciatori e soltanto il restante 15 percento arriva a livello ministeriale dove i ministri leggono documenti preparati dai funzionari. La democrazia è nata in Europea ed è stata sepolta dalla Commissione e dal Consiglio. Il nostro futuro Presidente dovrà ripristinare la democrazia, egli dovrebbe spronarci a discutere se la nostra futura Europa debba essere quella della visione federalista di una Unione europea democratica o un’Europa di democrazie. Il nostro futuro Presidente dovrebbe riunire i rappresentanti eletti dei parlamenti nazionali e il Parlamento europeo per consentire al processo legislativo di non svolgersi più dietro porte chiuse tra funzionari ma nella trasparenza tra deputati eletti. Considerate quindi tutte queste esigenze, offro le mie capacità e la mia energia. Tutto quello che vi chiedo è di darmi il vostro voto al primo turno di votazioni: in primo luogo, perché potrebbe essere la vostra unica occasione di votare per me; in secondo luogo, perché molti voti metterebbero alla prova i gruppi che sostengono gli onorevoli Cox e Martin. Questa volta abbiamo bisogno di un rappresentante realista e politicamente neutrale per essere al servizio di tutti. Concedetevi il lusso di una scelta migliore e fate un passo in più rispetto alla scelta di Cox o Martin votando per Bonde, ufficio n. 007. Entro oggi avremo una Presidenza migliore grazie a coloro che hanno elaborato la “piattaforma per una presidenza equa” e hanno dato il via alla prima autentica battaglia elettorale della nostra storia. La prossima Presidenza avrà un mandato reale e merita il nostro pieno appoggio."@it9
"Good morning colleagues. This Parliament must continue to be multilingual. Eleven languages make 110 combinations. Twenty-two languages make 462 combinations. Thirty-five languages make 1 090 combinations. Can you imagine a translation from Finnish, via English and French, to Polish? With direct translation some will vote for budget line 2 while others are still voting on budget line 1. With more than one relay our system will not work. If we do not go for reform, then most of us will no longer be able to use our own language. In two years we might have ten new Member States. Our buildings are not prepared for that. Soon even more countries – from the Ukraine to the Balkans – will be applicant countries. We risk a Babel-like confusion. Our next President must dedicate himself to internal reform and successful enlargement. Indeed our next President will not have much time to travel around. We need a craftsman, a handyman, rather than a statesman. All of us will be to blame if we are not prepared for enlargement by 2004. How we vote today is part of that responsibility. Every vote for me is a clear signal to Mr Cox and Mr Martin: limit your ambitions to enlargement and internal reform. Today we lose a lot of time over badly prepared votes. If journalists ask how we voted, we do not always know. If we knew, we would not have time to serve our people. We would then be bad MEPs. Leave it to the committees to prepare the votes. Let the plenary deal with the important political issues. Give us at least one week to consult and consider how we will vote. Today many Members are not allowed to speak in debates. If you represent a small delegation in a big group, or an alternative view, the group whips will seldom allow you to speak. Give every Member the right to speak at least three times a year. Leave one-third of the speaking time for real debates. Let us corner the commissioner when he or she states that the Commission can accept Amendment No 3 and rejects Amendments Nos 2, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Today common decision-making takes place between the Commission and the Council. They share the information. Even in the conciliation committees our Members have no access to working documents, legal notes or Minutes. Does "common" really mean "unilateral"? In the committees the Members discuss draft laws based on outdated drafts. Behind us sit young civil servants from the permanent representations. The Commission and the Council have all the information we cannot get. I have been here for 22 years. In that time as an elected Member, I have never received adequate information from the committee. To get information I have to find sources like journalists. Our next President must ensure that all information is available to all of us and, if necessary, take the Commission and the Council to court. Today, 70% of all laws are passed by junior civil servants in working groups. Fifteen percent are settled by the ambassadors. Only 15% reach the level of the ministers who then read manuscripts prepared by civil servants. Democracy was born in Europe and buried in the Commission and the Council. Our next President should re-establish democracy. He should inspire us to discuss whether our future Europe should be the federalist vision of a democratic EU or a Europe of democracies. Our next President should unite all elected representatives from national parliaments and the European Parliament in moving law-making from behind closed doors into the open, from civil servants to elected Members. For what is now needed I offer my skills and energy. But all I ask is to borrow your vote in the first round: firstly, because it might be your only chance to vote for me; secondly, because many votes will test the groups behind Mr Cox and Mr Martin. This time we need a practical and politically-neutral shop steward to serve all of us. Give yourself a better choice. Improve on both Cox and Martin by voting Mr Bonde from office number 007. By the end of the day we will have a better presidency thanks to those who drafted the "fair chair platform" and created the first real electoral battle in our history. The next chair will have a real mandate. He deserves our full support."@lv10
"Goedemorgen collega’s. Dit Parlement moet meertalig blijven. Elf talen zorgen voor 110 combinaties, tweeëntwintig talen voor 462 combinaties en vijfendertig talen voor 1090 combinaties. Kunt u zich een vertaling indenken uit het Fins naar het Pools via het Engels en het Frans? Bij een rechtstreekse vertaling zullen sommigen al aan het stemmen zijn over begrotingslijn 2 terwijl de anderen nog bij begrotingslijn 1 zijn. Met meer dan één relais zal ons systeem spaak lopen. Zonder hervormingen zullen de meesten van ons hun eigen taal niet meer kunnen gebruiken. Over twee jaar zijn er misschien wel tien nieuwe lidstaten. Onze gebouwen zijn daar evenmin op berekend. Binnenkort zullen wij nog meer kandidaat-landen hebben, van Oekraïne tot de Balkanlanden. Wij dreigen daarmee ten prooi te vallen aan een Babylonische spraakverwarring. Onze nieuwe Voorzitter zal zich met al zijn kracht moeten inzetten voor de interne hervormingen en een succesvolle uitbreiding. Hij zal zijn reiskoffer dan ook voorlopig wel in de kast kunnen laten. Wij hebben een praktisch iemand, een vakman als Voorzitter nodig en niet zozeer een staatsman. Als blijkt dat wij onvoldoende zijn voorbereid op de uitbreiding van 2004, zal dat onze schuld zijn. De manier waarop wij vandaag stemmen, maakt deel uit van die verantwoordelijkheid. Elke stem op mij is een duidelijke boodschap aan de heren Cox en Martin: beperkt uw ambities tot de uitbreiding en de interne hervormingen. Er gaat tegenwoordig veel tijd verloren door slecht voorbereide stemmingen. Als journalisten vragen hoe wij hebben gestemd, blijkt soms dat wij het antwoord schuldig moeten blijven. Als wij het wel hadden geweten, zou er geen tijd zijn geweest om de belangen van onze mensen te behartigen. In dat geval zouden wij slechte EP-leden zijn geweest. Als de voorbereiding op de stemmingen werd overgelaten aan de commissies zou de plenaire vergadering zich kunnen buigen over de belangrijke politieke vraagstukken. Geeft u ons tenminste één week om overleg te plegen en na te denken over hoe wij zullen stemmen. Veel leden mogen in debatten niet het woord voeren. In de grote fracties zorgen de bewakers van de partijdiscipline er wel voor dat kleine minderheidsgroepen of individuele afgevaardigden met afwijkende opvattingen nauwelijks aan bod komen. Elke afgevaardigde zou het recht moeten hebben om ten minste drie keer per jaar het woord te voeren. Eenderde van de spreektijd zou gereserveerd moeten worden voor echte debatten. Voorts zullen wij de commissarissen die zeggen dat de Commissie amendement 3 kan accepteren maar de amendementen 2, 4, 5, 6, 7, 8 en 9 verwerpt, steviger aan moeten pakken. Gemeenschappelijke besluitvorming komt in de praktijk neer op onderonsjes tussen de Commissie en de Raad. Daar wordt de informatie wel uitgewisseld. Onze afgevaardigden daarentegen hebben geen inzage in allerlei werkdocumenten, juridische nota’s of notulen, zelfs niet in bemiddelingscomités. Betekent "gemeenschappelijk" dan heus "unilateraal"? Als afgevaardigden zich in commissies over wetsontwerpen buigen, bladeren zij in documenten die niet meer actueel zijn. Achter ons zitten jonge ambtenaren van de permanente vertegenwoordigingen. De Commissie en de Raad beschikken over alle informatie die wij ontberen. Ik ben al 22 jaar gekozen lid en in al die tijd heb ik nog nooit echt goede informatie gekregen van een commissie. Om aan de juiste informatie te komen moet ik voortdurend andere bronnen aanboren, en bijvoorbeeld naar journalisten gaan. Het is de taak van onze volgende Voorzitter alle informatie toegankelijk te maken voor eenieder onder ons en zo nodig de Commissie en de Raad voor het gerecht te dagen. Zeventig procent van alle wetgeving is momenteel in handen van jonge ambtenaren in werkgroepen. De ambassadeurs nemen vijftien procent voor hun rekening. De overige vijftien procent bereikt het niveau van de ministers, en die buigen zich dan over documenten die door ambtenaren zijn opgesteld. De democratie is geboren in Europa en in de Commissie en de Raad ten grave gedragen. Het is aan de volgende Voorzitter om de democratie weer tot leven te wekken. Hij dient ons te inspireren tot deelname aan de discussie over de vraag of wij in de toekomst een federaal Europa of een Europa van democratieën willen. Onder leiding van onze volgende Voorzitter dienen alle gekozen vertegenwoordigers van de nationale parlementen en het Europees Parlement zich op te maken voor massaal verzet tegen de achterkamertjespolitiek. Bovendien moet de nieuwe Voorzitter ervoor zorgen dat wetgevende taken worden overgeheveld van ambtenaren naar gekozen parlementariërs. Ik zal mijn uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de dringend noodzakelijke maatregelen worden getroffen. Ik vraag u maar één ding: stemt u in de eerste stemronde om mij. Ten eerste omdat het misschien de enige kans is op mij te stemmen, en ten tweede omdat een groot aantal stemmen op mij zijn uitwerking op de fracties achter de heer Cox en de heer Martin zeker niet zal missen. Wij hebben dit keer behoefte aan een Voorzitter met een praktische en politiek neutrale instelling, aan een Voorzitter die op de winkel past en voor iedereen een open oor en oog heeft. Permitteert u zich een betere keuze! Het kan beter dan Cox of Martin; stem op Bonde van kantoor nummer 007! Dankzij degenen die meegewerkt hebben aan het " " en de eerste heuse verkiezingsstrijd in onze geschiedenis hebben georganiseerd, zullen wij aan het eind van de dag een beter voorzitterschap hebben. De volgende Voorzitter zal beschikken over een echt mandaat. Hij verdient onze volle ondersteuning."@nl2
"Bom dia, colegas. Este Parlamento deve continuar a ser multilingue. Onze línguas formam 110 combinações. Vinte e duas línguas formam 462 combinações. Trinta e cinco línguas formam 1 090 combinações. Imaginam como é que vai ser uma tradução do finlandês para o polaco, através do inglês e do francês? Com a tradução directa, uns estão a votar sobre a rubrica orçamental 2, enquanto outros ainda estão votar sobre a rubrica orçamental 1. Com um sistema de traduções intermédias, o nosso sistema não vai funcionar. Se não fizermos uma reforma, a maior parte de nós não vai poder usar a sua língua. Dentro de dois anos podemos ter dez novos Estados-Membros. As nossas instalações não estão preparadas para isso. Dentro em breve outros países, desde a Ucrânia até aos Balcãs, vão candidatar-se à adesão, e arriscamo-nos a criar uma nova torre de Babel. O nosso próximo Presidente deve dedicar-se à reforma interna e ao êxito do alargamento. Não vai ter muito tempo para andar a passear! Precisamos de um artesão, de alguém que seja um braço direito, e não de um estadista. Vai ser culpa de todos nós se não estivermos preparados para o alargamento em 2004, e essa responsabilidade dependerá, em parte, da forma como votarmos hoje. Todos os votos a meu favor enviarão uma mensagem aos senhores deputados Cox e Martin: limitem as vossas ambições ao alargamento e à reforma interna. Actualmente perdemos muito tempo com votações mal preparadas. Quando os jornalistas nos perguntam em que é que votámos, nem sempre sabemos responder. Se o soubéssemos, não teríamos tempo para prestar um bom serviço ao nosso povo, e seríamos maus eurodeputados. Compete às comissões prepararem as votações, e o plenário deve debater as questões políticas importantes. Dêem-nos pelo menos uma semana para consultas e para pensar como é que vamos votar. Hoje em dia muitos deputados não conseguem intervir nos debates. Quando representamos uma pequena delegação ou uma posição alternativa, os presidentes dos grupos raramente nos deixam intervir. Todos os deputados deviam poder usar da palavra pelo menos três vezes por ano, e um terço do tempo de palavra devia ser reservado para os debates que são realmente importantes. Temos de ter força perante um Comissário ou uma Comissária que diz que pode aceitar a alteração 3 e que não pode aceitar as alterações 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Actualmente, as decisões são tomadas pela Comissão e pelo Conselho; são eles que detêm a informação. Inclusive nos comités de conciliação, os nossos deputados não têm acesso aos documentos de trabalho, às notas jurídicas ou às actas. Será que “comum” significa realmente “unilateral”? Nas comissões, os deputados discutem as propostas legislativas com base em versões desactualizadas. Atrás de nós estão sentados jovens funcionários públicos das representações permanentes. Mas a Comissão e o Conselho têm acesso a toda a informação que nós não conseguimos obter. Estou aqui há 22 anos, e durante todo esse tempo em que fui um deputado eleito nunca consegui que a comissão me desse as informações necessárias. Quando queria informações, tinha de procurar outras fontes, tais como os jornalistas. O nosso próximo Presidente deve certificar-se de que todos nós teremos acesso a todas as informações disponíveis e, se necessário, deverá levar a tribunal a Comissão e o Conselho. Hoje em dia toda a legislação é decidida pelos funcionários públicos de nível intermédio dos grupos de trabalho. 15% é decidida pelos embaixadores. Só 15% chega ao nível dos ministros, que, nessa altura, lêem os manuscritos elaborados pelos funcionários. A democracia nasceu na Europa e foi enterrada pela Comissão e pelo Conselho. O nosso próximo Presidente deve restaurar a democracia. Deve estimular-nos a discutir se a nossa Europa do futuro será a visão federalista de uma UE democrática ou uma Europa das democracias. O nosso próximo Presidente deve promover a união entre todos os representantes eleitos dos parlamentos nacionais e do Parlamento Europeu, para que possam obrigar a que o processo de decisão deixe de ter lugar à porta fechada, a que seja aberto ao público, a que as decisões deixem de ser tomadas pelos funcionários, para passarem a ser da responsabilidades dos deputados eleitos. Ponho à vossa disposição as minhas capacidades e a minha energia, para o que for necessário. Mas tudo o que vos peço é que me dêem o vosso voto na primeira volta: em primeiro lugar, porque pode ser a vossa única oportunidade de votarem em mim e, em segundo lugar, porque, se me derem muitos votos, isso vai ser um teste para os grupos que apoiam os deputados Cox e Martin. Desta vez precisamos de um porta-voz prático e politicamente neutro, que nos sirva a todos. Façam uma escolha melhor. E votar no deputado Bonde, do gabinete 007, será escolher melhor do que votar nos deputados Cox e Martin. No fim do dia vamos ter uma presidência melhor, graças aos autores da “plataforma da presidência justa”, que foram responsáveis pela primeira disputa eleitoral autêntica da nossa história. A próxima presidência terá um mandato claro. Merece o nosso apoio."@pt11
"God morgon, kolleger! Detta parlament måste fortsätta att vara flerspråkigt. Elva språk utgör 110 kombinationer. 22 språk utgör 462 kombinationer. 35 språk utgör 1 090 kombinationer. Kan ni föreställa er en översättning från finska, via engelska och franska, till polska? Med direkta översättningar kommer en del att rösta för budgetpost 2, samtidigt som andra fortfarande röstar för budgetpost 1. Med fler än en reläöversättning, kommer vårt system inte att fungera. Om vi inte ser till att genomföra reformer, så kommer de flesta av oss inte längre att kunna använda vårt modersmål. Om två år kanske vi har tio nya medlemsstater. Våra byggnader är inte avsedda för så många. Snart kommer ännu fler länder – från Ukraina till Balkanområdet – att bli ansökarländer. Vi riskerar att få en förvirring liknande Babels torn. Vår nästa talman måste engagera sig i den interna reformeringen och en framgångsrik utvidgning. Det är faktiskt så att vår nästa talman inte kommer att få mycket tid över till att resa omkring. Vi behöver en hantverkare, en händig person, snarare än en statsman. Vi är alla skyldiga om vi inte är förberedda för utvidgningen senast 2004. Det sätt på vilket vi röstar i dag är en del av detta ansvar. Alla röster på mig är en tydlig signal till Cox och Martin: Begränsa era strävanden till utvidgning och inre reformer. I dagsläget förlorar vi mycket tid på dåligt förberedda omröstningar. Om journalister frågar hur vi röstade, vet vi inte alltid det. Om vi visste, skulle vi inte ha tid att tjäna medborgarna. Vi skulle då vara dåliga parlamentsledamöter. Låt utskotten förbereda omröstningarna. Låt kammaren ha hand om de viktiga politiska frågorna. Ge oss åtminstone en vecka att fundera över hur vi skall rösta. I dag får många ledamöter inte möjlighet att tala under debatterna. Om man företräder en liten delegation i en stor grupp, eller ett alternativt synsätt, får man sällan tillåtelse att tala av gruppens inpiskare. Ge alla ledamöter rätt att tala minst tre gånger per år. Reservera en tredjedel av talartiden för faktiska debatter. Låt oss fråga ut kommissionären när han eller hon säger att kommissionen kan godta ändringsförslag 3 och förkastar ändringsförslagen 2, 4, 5, 6, 7, 8 och 9. I dagsläget sker det allmänna beslutsfattandet mellan kommissionen och rådet. De delar på informationen. Inte ens i förlikningskommittéerna har våra ledamöter tillgång till arbetsdokument, rättsliga anmärkningar eller protokoll. Betyder ”allmän” egentligen ”ensidig”? I utskotten diskuterar ledamöterna lagförslag som grundas på föråldrade förslag. Bakom oss sitter unga tjänstemän från de ständiga representationerna. Kommissionen och rådet har all information som vi inte får tillgång till. Jag har varit här i 22 år. Under denna tid som vald ledamot har jag aldrig fått adekvat information från utskottet. För att få information måste jag hitta källor som, t.ex., journalister. Vår nästa talman måste se till att vi får tillgång till all information och, om nödvändigt, dra kommissionen och rådet inför domstol. I dag antas 70 procent av lagstiftningen av lägre tjänstemän i arbetsgrupperna. 15 procent fastställs av ambassadörerna. Bara 15 procent hamnar på ministernivå, och de läser handlingar som utarbetats av tjänstemän. Demokratin föddes i Europa och begravdes i kommissionen och rådet. Vår nästa talman måste återupprätta demokratin. Han måste ge oss inspiration att diskutera om vårt framtida Europa skall vara den federalistiska visionen av ett demokratiskt EU, eller ett Europa som består av demokratier. Vår nästa talman måste förena alla valda företrädare från nationella parlament och Europaparlamentet, och se till att lagstiftningen inte sker bakom stängda dörrar, utan sker på ett öppet sätt – genom valda ledamöter, inte genom tjänstemän. Jag erbjuder min erfarenhet och energi i samband med det arbete som nu krävs. Men allt jag vill är att låna era röster i den första omgången: först och främst därför att det kan vara er enda möjlighet att rösta på mig; för det andra, därför att många röster kommer att pröva grupperna bakom Cox och Martin. Denna gång behöver vi en praktiskt lagd och politiskt neutral förtroendeman för att tjäna våra syften. Gör ett bra val. Gå ett steg längre än om ni röstar på Cox och Martin, genom att rösta på Bonde med kontorsnummer 007. När det kommer till kritan, kommer vi att få en bättre talman tack vare dem som utarbetade ”the fair chair platform” och skapade den första riktiga valkampen i vår historia. Nästa ordförandeskap kommer att få ett verkligt mandat. Han förtjänar vårt fullständiga stöd."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"chair platform"5
"fair chair platform"2

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph