Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-12-17-Speech-1-097"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20011217.3.1-097"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, at the Laeken Summit, the heads of government agreed to set up a constitutional Convention on the future of Europe which includes the possible incorporation of the Charter of Fundamental Rights, with its costly, social and economic rights, and the direct election of a European Commission President, which I oppose. I welcome, however, calls for the EU to become more democratic, transparent and efficient, for an enhanced role for the national parliamentarians and a menu of options to choose from in 2004. The EU already possesses its own anthem, flag, citizenship, army, currency etc. and a whole host of quasi-federal institutions. To pretend, as the Labour Government in Britain is already doing, that this Convention is simply an opportunity to limit the power of the Union at the expense of the states is ridiculous. This Convention is much more reminiscent of the American nation-building exercise in Philadelphia in 1787. The political elites of Europe are ever more distanced from their electorates. How representative of European opinion are Valéry Giscard D'Estaing, Dehaene and Amato? If this is the court, the jury is a loaded one. How representative will the Convention be of the peoples of Europe? We should be preparing urgently for enlargement by solving the Amsterdam leftovers, and reforming the CAP and the structural funds representing 80% of the budget of the EU, not preparing for grand constitutional reform of little relevance to the concerns and aspirations of the electorate. How will extending QMV to delicate areas like social security and taxation help? And what has been done to resolve the problems of the much-needed EU patent because of the obsession with multilingualism in the institutions? In the European Union there is idealism born out of a desire to see a Europe of peace and prosperity, an objective we can all share. I come from a country with centuries-old, uninterrupted democratic traditions and I want to say two things to the believers in a European super-state. Firstly, the EU is not the origin but the expression of peace in post-war Europe, which is underpinned by democracy in the nation-states and respect for the rule of law. Secondly, idealistic political changes instituted by the political elites which do not have the broad support of the people will be like structures built on sand. Do not run before you can walk. When the peoples of Europe want a single European state, that will be the time to call for a European Convention, and not before. I wish you a happy Christmas."@en3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, på topmødet i Laeken enedes regeringscheferne om at indkalde et forfatningsmæssigt konvent om Europas fremtid, som omfatter en eventuel indarbejdelse af chartret om grundlæggende rettigheder med dets bekostelige sociale og økonomiske rettigheder og det direkte valg af en formand for Europa-Kommissionen, hvilket jeg er imod. Jeg bifalder imidlertid, at EU tilskyndes til at blive mere demokratisk, gennemsigtigt og effektivt, og at der tilskyndes til, at de nationale parlamentsmedlemmer får en mere fremtrædende rolle og en vifte af muligheder at vælge fra i 2004. EU har allerede egen hymne, eget flag, eget borgerskab, egen hær, egen valuta osv. samt en lang række kvasiføderale institutioner. At lade som om, ligesom Labour-regeringen i Storbritannien allerede gør, at dette konvent alene er en mulighed for at begrænse Unionens magt på bekostning af staterne er latterligt. Dette konvent minder langt mere om den amerikanske opbygning af nationen i Philadelphia i 1787. Den politiske elite i Europa er mere end nogensinde langt fra vælgerne. I hvor høj grad repræsenterer Valéry Giscard d'Estaing, Dehaene og Amato den europæiske mening? Hvis dette er retten, er juryen ikke uvildig. I hvor høj grad repræsenterer konventet befolkningerne i Europa? Vi bør hurtigst muligt forberede udvidelsen ved at tage fat på de resterende punkter fra Amsterdam og reformere den fælles landbrugspolitik og strukturfondene, som tegner sig for 80% af EU's budget, i stedet for at forberede en storslået forfatningsmæssig reform, som ikke er særlig relevant for vælgernes interesser og forhåbninger. På hvilken måde hjælper det at udvide afstemningerne med kvalificeret flertal til også at omfatte delikate områder som social sikring og beskatning? Og hvad er der gjort for at løse problemerne med det særdeles påkrævede EU-patent som følge af besættelsen med flersprogetheden i institutionerne? I EU affødes idealisme af et ønske om et Europa med fred og velstand, et mål, som vi alle kan tilslutte os. Jeg kommer fra et land med århundredgamle, uforstyrrede demokratiske traditioner, og jeg vil gerne sige to ting til dem, som tror på en europæisk superstat. For det første har freden ikke sin oprindelse i EU, men EU er et udtryk for fred i efterkrigstidens Europa, som understøttes af demokrati i de nationale stater og respekt for retsstaten. For det andet bliver idealistiske politiske ændringer, iværksat af den politiske elite, som ikke har befolkningens brede opbakning, som sandslotte. Man må kravle, før man kan gå. Først når befolkningen i Europa ønsker en enkelt europæisk stat, er det tid til at indkalde et europæisk konvent, ikke før. Glædelig jul."@da1
"Herr Präsident, auf dem Gipfel von Laeken kamen die Regierungschefs überein, einen Verfassungskonvent zur Zukunft Europas einzusetzen, der gegebenenfalls die Umwandlung der Charta der Grundrechte mit ihren kostspieligen sozialen und ökonomischen Rechten in eine Verfassung sowie die Direktwahl des Präsidenten der Europäischen Kommission vorsieht. Das lehne ich ab. Ich begrüße jedoch Forderungen nach mehr Demokratie, Transparenz und Effizienz in der EU, nach mehr Mitspracherecht für die Abgeordneten der nationalen Parlamente und nach der Vorlage von Optionen, so dass wir 2004 gezielt unsere Wahl treffen können. Die EU verfügt bereits über eine eigene Hymne, Flagge, Staatsbürgerschaft, Armee, Währung u. a. sowie eine Vielzahl quasiföderalistischer Institutionen. So zu tun, als biete der Konvent die Möglichkeit, die auf Kosten der Staaten gehende Macht der Union einzuschränken, wie uns die britische Labour-Regierung derzeit glauben machen will, das ist lächerlich. Dieser Konvent erinnert vielmehr an die Bestrebungen zur Bildung eines amerikanischen Bundesstaates im Jahre 1787 in Philadelphia. Die politische Elite Europas entfernt sich immer mehr von ihrer Wählern. Wie repräsentativ sind Valéry Giscard D'Estaing, Dehaene und Amato in Bezug auf die Meinung der europäischen Bürger? Wäre dies ein Gericht, dann wären die Geschworenen befangen. Wie repräsentativ wird der Konvent für die Völker Europas sein? Wir sollten uns vordringlich auf die Erweiterung vorbereiten und dazu die in Amsterdam offen gebliebenen Fragen klären. Wir sollten die GAP und die Strukturfonds reformieren, die 80 % des Haushaltes der EU verschlingen, anstatt uns mit großartigen Verfassungsreformen zu beschäftigen, die für die Sorgen und Bestrebungen der Wähler kaum von Belang sind. Wie sinnvoll ist die Ausdehnung der Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit auf heikle Bereiche wie die soziale Sicherheit und die Besteuerung? Und was wurde angesichts der Obsession mit der Mehrsprachigkeit in den Organen zur Lösung der Probleme im Zusammenhang mit dem dringend erforderlichen europäischen Patent unternommen? Der in der Europäischen Union vorhandene Idealismus entspringt dem Wunsch nach Frieden und Wohlstand in Europa, einem Wunsch, den wir alle teilen. Ich komme aus einem Land mit jahrhundertealten demokratischen und von keiner Diktatur unterbrochenen Traditionen, und ich möchte, an die Adresse der Verfechter eines europäischen Superstaates gerichtet, zwei Dinge sagen. Erstens: die EU ist nicht Ursprung, sondern Ausdruck des Friedens im Nachkriegseuropa, der unterstützt wird durch die Demokratie in den Nationalstaaten und die Achtung der Rechtsstaatlichkeit. Zweitens fehlt von der politischen Elite eingeleiteten idealistischen politischen Veränderungen, die nicht die breite Unterstützung der Bürger genießen, ein festes Fundament. Man sollte nicht laufen, bevor man gehen kann. Ein europäischer Konvent sollte erst dann einberufen werden, wenn die Völker Europas selbst einen europäischen Einheitsstaat wollen, nicht schon vorher. Ich wünsche Ihnen Frohe Weihnachten."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, στη Σύνοδο Κορυφής του Λάκεν, οι αρχηγοί των κυβερνήσεων συμφώνησαν να συγκροτήσουν μία συνταγματική Συνέλευση για το μέλλον της Ευρώπης, στην οποία περιλαμβάνεται η πιθανή ενσωμάτωση στη Συνθήκη του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, με τα δαπανηρά κοινωνικά και οικονομικά του δικαιώματα, και η άμεση εκλογή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θέματα στα οποία αντιτίθεμαι. Συμφωνώ, ωστόσο, με το αίτημα για μεγαλύτερο εκδημοκρατισμό, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα της ΕΕ, για ενίσχυση του ρόλου των εθνικών κοινοβουλευτικών εκπροσώπων και με τη διαμόρφωση ενός μεγάλου εύρους θεμάτων για τη Διάσκεψη του 2004. Η ΕΕ ήδη διαθέτει τον δικό της εθνικό ύμνο, σημαία, ιθαγένεια, στρατό, νόμισμα κλπ. και μία ολόκληρη στρατιά ημι-ομοσπονδιακών θεσμικών οργάνων. Το να διατεινόμαστε, όπως κάνει ήδη η κυβέρνηση των εργατικών στη Βρετανία, ότι η Συνέλευση αυτή είναι απλώς μια ευκαιρία για περιορισμό των εξουσιών της ΕΕ εις βάρος των κρατών μελών είναι φαιδρό. Η Συνέλευση αυτή θυμίζει περισσότερο το έργο της οικοδόμησης του αμερικανικού έθνους στη Φιλαδέλφεια το 1787. Οι πολιτικές ελίτ της Ευρώπης είναι περισσότερο από ποτέ απομακρυσμένες από τα εκλογικά τους σώματα. Πόσο αντιπροσωπευτικοί της ευρωπαϊκής άποψης μπορούν να είναι οι κύριοι Valéry Giscard d’Estaing, Dehaene και Amato; Εάν αυτό είναι το δικαστήριο, τότε το σώμα των ενόρκων είναι μονόπλευρο. Πόσο αντιπροσωπευτική θα είναι η Συνέλευση για τους λαούς της Ευρώπης; Θα έπρεπε να προετοιμάζουμε επειγόντως τη διεύρυνση, επιλύοντας τα θέματα που έμειναν εκκρεμή στο Άμστερνταμ και με τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ και των διαρθρωτικών ταμείων που αντιπροσωπεύουν το 80% του κοινοτικού προϋπολογισμού, όχι να ετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη συνταγματική μεταρρύθμιση, που έχει πολύ μικρή σχέση με τις ανησυχίες και τις επιθυμίες του εκλογικού σώματος. Πώς μπορεί να βοηθήσει η επέκταση της διαδικασίας ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία σε τομείς όπως είναι η κοινωνική ασφάλιση και η φορολογία; Και τι έχει γίνει για την επίλυση των προβλημάτων του τόσο αναγκαίου ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας λόγω της εμμονής για πολυγλωσσία στα θεσμικά όργανα; Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ιδεαλισμός γεννάται από την επιθυμία να δούμε μία Ευρώπη όπου θα βασιλεύει η ειρήνη και η ευημερία, ένα στόχο που συμμεριζόμαστε όλοι μας. Προέρχομαι από μία χώρα με μία αδιατάρακτη δημοκρατική παράδοση αιώνων και θέλω να πω δύο πράγματα σε όσους πιστεύουν στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού υπερκράτους. Πρώτον, η ΕΕ δεν είναι η πηγή αλλά η έκφραση της ειρήνης στην μεταπολεμική Ευρώπη, η οποία χαρακτηρίζεται από τα δημοκρατικά πολιτεύματα των εθνών-κρατών που την απαρτίζουν και το σεβασμό στο κράτος δικαίου. Δεύτερον, οι ιδεαλιστικές πολιτικές μεταρρυθμίσεις που θεσμοθετούνται από πολιτικές ελίτ και δεν έχουν την ευρεία υποστήριξη των πολιτών είναι σαν κτίσματα στην άμμο. Μην επιχειρείτε να τρέξετε πριν μπορέσετε να περπατήσετε. Όταν οι λαοί της Ευρώπης θελήσουν ένα ενιαίο ευρωπαϊκό κράτος, τότε θα έχει έλθει ο καιρός για τη συγκρότηση μιας Ευρωπαϊκής Συνέλευσης, όχι νωρίτερα. Σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα."@el8
"(EN) Señor Presidente, en la Cumbre de Laeken, los Jefes de Gobierno acordaron establecer una Convención constitucional sobre el futuro de Europa que incluye la posible incorporación de la Carta de los Derechos Fundamentales, con sus valiosos derechos sociales y económicos, y la elección directa del Presidente de la Comisión Europea, a lo que me opongo. No obstante, acojo favorablemente los llamamientos en favor de que la UE se haga más democrática, transparente y eficiente, en favor de un mayor protagonismo de los diputados nacionales y un menú de opciones de entre las que elegir en 2004. La UE ya posee sus propios himno, bandera, ciudadanía, ejército, moneda, etc. y toda una serie de instituciones casi federales. Intentar hacer creer, como está haciendo el Gobierno Laborista en Gran Bretaña, que esta Convención es sencillamente una oportunidad para limitar el poder de la Unión a expensas de los Estados es ridículo. Esta Convención recuerda mucho más al ejercicio de Filadelfia en 1787 que derivó en la constitución de la nación. Las altas esferas políticas de Europa están cada vez más alejadas de sus electorados. ¿En qué medida representan Valéry Giscard D'Estaing, Dehaene y Amato la opinión europea? Si ésta es la corte, el jurado es tendencioso. ¿En qué medida representará la Convención a los pueblos de Europa? Deberíamos prepararnos urgentemente para la ampliación, resolviendo los flecos que quedaron en Amsterdam y reformando la PAC y los Fondos Estructurales, que representan el 80% del presupuesto de la UE, en vez de preparar una grandiosa reforma constitucional de escasa relevancia para las preocupaciones y aspiraciones del electorado. ¿De qué servirá ampliar la votación por mayoría cualificada a ámbitos delicados como la Seguridad Social y el régimen fiscal? ¿Y qué se ha hecho para resolver los problemas de la tan necesaria patente comunitaria a raíz de la obsesión de multilingüismo en las instituciones? En la Unión Europea existe un idealismo surgido del deseo de ver una Europa de paz y prosperidad, un objetivo que todos compartimos. Provengo de un país con una tradición democrática ininterrumpida durante siglos y quiero decir dos cosas a los que creen en un Superestado europeo. En primer lugar, la UE no es el origen, sino la expresión de la paz en la Europa de la posguerra, que está sostenida por la democracia en los Estados-nación y el respeto del Estado de derecho. En segundo lugar, los cambios políticos idealistas, instituidos por las altas esferas políticas, que no cuentan con el amplio respaldo de la población serán como estructuras levantadas sobre la arena. Hay que aprender a andar antes de echar a correr. Cuando los pueblos de Europa quieran un solo Estado europeo, habrá llegado la hora de convocar una Convención europea, pero no antes. Les deseo feliz Navidad."@es12
"Arvoisa puhemies, Laekenin huippukokouksessa hallitusten johtajat päättivät nimittää perustuslaillisen valmistelukunnan käsittelemään Euroopan tulevaisuutta, johon sisältyy Euroopan unionin perusoikeuskirjan mahdollinen sisällyttäminen kalliine sosiaali- ja talousoikeuksineen ja komission puheenjohtajan suora valinta, mitä vastustan. Suhtaudun kuitenkin myönteisesti vaatimuksiin, että EU:sta pitää tulla nykyistä demokraattisempi, avoimempi ja tehokkaampi ja että kansallisten parlamenttien asemaa pitää vahvistaa ja että tarjotaan valinnanmahdollisuuksia vuodeksi 2004. EU:lla on oma kansallislaulu, lippu, kansalaisuus, armeija, valuutta jne. ja koko joukko puolifederalistisia laitoksia. On naurettavaa teeskennellä, kuten Ison-Britannian Labour-hallitus jo tekee, että tämä valmistelukunta merkitsee pelkästään mahdollisuutta rajoittaa unionin valtaa jäsenvaltioiden hyväksi. Tämä valmistelukunta muistuttaa ennemminkin Amerikan kansankunnan rakentamisharjoitusta Philadelphiassa vuonna 1787. Euroopan poliittinen eliitti on yhtä kaukana äänestäjistään kuin ennenkin. Missä määrin Valéry Giscard D'Estaing, Dehaene ja Amato edustavat Euroopan unionin mielipidettä? Jos tämä on tuomioistuin, valamiehistö ei ole ennakkoluuloton. Missä määrin valmistelukunta edustaa Euroopan kansoja? Meidän pitäisi valmistautua kiireellisesti Euroopan unionin laajentumiseen ratkaisemalla Amsterdamissa käsittelemättä jääneet kysymykset ja uudistamalla yhteinen maatalouspolitiikka ja rakennerahastot, jotka muodostavat 80 prosenttia EU:n talousarviosta, eikä valmistella suurta perustuslaillista uudistusta, jolla on vähän merkitystä äänestäjien huolien ja toiveiden kannalta. Mitä apua on määräenemmistöpäätösten laajentamisesta aroille alueille, kuten sosiaaliturvaan ja verotukseen? Mitä on tehty, jotta ratkaistaisiin erittäin tarpeellisen yhteisöpatentin ongelmat, jotka johtuvat monikielisyyden pakkomielteestä toimielimissä? Euroopan unionissa on idealismia, joka on syntynyt halusta nähdä rauhan ja hyvinvoinnin Eurooppa, tavoite, joka on meille kaikille yhteinen. Olen kotoisin maasta, jossa on vuosisatoja vanhat keskeytymättömät demokraattiset perinteet, ja haluan sanoa kaksi asiaa niille, jotka uskovat eurooppalaiseen supervaltioon. Ensiksi EU ei ole sodanjälkeisen Euroopan rauhan syy vaan seuraus, ja sen perustana ovat kansallisvaltioiden demokratia ja lain kunnioitus. Toiseksi idealistiset poliittiset muutokset, joita poliittinen eliitti tekee ja joilla ei ole kansan laajaa kannatusta, ovat hiekalle rakennettuja rakennelmia. Ei pidä juosta ennen kuin oppii kävelemään. Kun Euroopan kansat haluavat yhden eurooppalaisen valtion, on aika kutsua koolle eurooppalainen valmistelukunta, ei ennen sitä. Toivotan teille hyvää joulua."@fi5
"Monsieur le Président, au Sommet de Laeken, les chefs de gouvernement ont décidé de créer une Convention sur l'avenir de l'Europe qui inclut la possibilité de l'incorporation de la Charte des droits fondamentaux, avec ses précieux droits sociaux et économiques, et de l'élection directe du président de la Commission européenne, à laquelle je suis opposé. Je salue cependant les appels à une UE plus démocratique, plus transparente et plus efficace, à un renforcement du rôle des parlementaires nationaux et à une série d'options sur lesquelles se baser en 2004. L'UE a déjà un hymne, un drapeau, une citoyenneté, une armée, une monnaie ainsi qu'une foule d'institutions quasi fédérales. Prétendre, comme le fait le gouvernement travailliste au Royaume-Uni, que cette Convention n'est qu'une occasion pour limiter le pouvoir de l'Union au détriment des États est ridicule. Cette Convention rappelle davantage l'exercice de constitution de la nation américaine de 1787, à Philadelphie. Les élites politiques d'Europe sont de plus en plus distanciées de leur électorat. À quel point MM. Giscard D'Estaing, Dehaene et Amato sont-ils représentatifs de l'opinion européenne ? Si ceci est le tribunal, le jury est truqué. Dans quelle mesure la Convention sera-t-elle représentative des peuples d'Europe ? Nous devrions nous préparer d'urgence à l'élargissement en réglant les "reliquats" d'Amsterdam et en réformant la PAC et les fonds structurels qui représentent 80 % du budget de l'UE et non en préparant une grande réforme constitutionnelle peu pertinente par rapport aux préoccupations et aspirations de l'électorat. En quoi l'extension de la règle du vote à la majorité qualifiée à des domaines sensibles tels que la sécurité sociale et la fiscalité va-t-elle être utile ? Et qu'a-t-on fait pour résoudre les problèmes du tant attendu brevet européen, problèmes dus à l'obsession du multilinguisme dans les institutions ? Dans l'Union européenne, il y a de l'idéalisme né du désir de voir une Europe de paix et de prospérité, un objectif que nous pouvons tous partager. Je viens d'un pays ayant des traditions démocratiques ininterrompues depuis des siècles et je voudrais dire deux choses aux adeptes d'un super-État européen. Premièrement, l'UE n'est pas l'origine mais l'expression de la paix dans l'Europe d'après-guerre, laquelle est soutenue par la démocratie dans les États nations et le respect de l'État de droit. Deuxièmement, les changements politiques idéalistes institués par les élites politiques ne bénéficiant pas du large soutien des citoyens seront comme des structures bâties sur du sable. Ne courez pas avant de savoir marcher. Lorsque les peuples d'Europe souhaiteront un État européen unique, il sera temps de convoquer une Convention européenne à cet effet, pas avant. Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de Noël."@fr6
"Signor Presidente, al Vertice di Laeken i Capi di governo hanno convenuto di creare una Convenzione o assemblea costituente sul futuro dell’Europa, che comprenda la possibile inclusione della Carta dei diritti fondamentali con i suoi onerosi diritti sociali ed economici e con l’elezione diretta del Presidente della Commissione europea, eventualità alla quale mi oppongo. Apprezzo comunque gli appelli per un’Unione europea più democratica, trasparente ed efficiente, per un ruolo più fattivo dei parlamentari nazionali e per una serie di opzioni tra cui scegliere nel 2004. L’Unione ha già il suo inno, la sua bandiera, la sua cittadinanza, il suo esercito, la sua moneta, eccetera, nonché tutta una schiera di Istituzioni quasi federali. E’ però ridicolo affermare – come fa il governo laburista nel Regno Unito – che la Convenzione costituisce solo un’opportunità per limitare i poteri dell’Unione a scapito degli Stati. Questa Convenzione rievoca direttamente l’atto di fondazione degli USA nel 1787. Le politiche in Europa sono sempre più distanti dai loro elettori. Quanto rappresentano l’opinione degli europei figure come Giscard d’Estaing, Dehaene e Amato? Se questo fosse un tribunale, la giuria sarebbe truccata. Mi chiedo quanto la Convenzione rappresenti i popoli europei. Dovremmo prepararci con urgenza per l’ampliamento risolvendo le questioni lasciate aperte ad Amsterdam e riformando la PAC e i Fondi strutturali, che rappresentano l’80 percento del bilancio dell’UE; di certo non dovremmo pensare ora a riforme costituzionali grandiose, ma di scarso impatto per le preoccupazioni e le aspirazioni degli elettori. Che apporto potrà dare l’estensione del voto a maggioranza qualificata a settori quali la previdenza sociale e il fisco? Che cosa è stato fatto per risolvere i problemi del tanto necessario brevetto europeo causati dall’ossessione del multilinguismo nelle Istituzioni? Nell’Unione europea c’è un idealismo derivante dal desiderio di vedere un’Europa di pace e prosperità – obiettivo da noi tutti condiviso. Vengo da un paese che vanta tradizioni democratiche antiche e ininterrotte da secoli e vorrei dire un paio di cose ai sostenitori del superstato europeo. Anzitutto l’Unione non è l’origine, bensì l’espressione della pace nell’Europa del dopoguerra, consolidata dalla democrazia negli Stati nazionali e dal rispetto per lo Stato di diritto. In secondo luogo, i cambiamenti politici idealistici, voluti dalle politiche che non contano sull’ampio consenso della gente, sono come edifici costruiti sulla sabbia. Non si può correre prima di imparare a camminare. Il momento giusto per convocare una Convenzione europea giungerà solo quando i popoli europei vorranno uno Stato europeo unico. A voi tutti auguro buon Natale."@it9
"Mr President, at the Laeken Summit, the heads of government agreed to set up a constitutional Convention on the future of Europe which includes the possible incorporation of the Charter of Fundamental Rights, with its costly, social and economic rights, and the direct election of a European Commission President, which I oppose. I welcome, however, calls for the EU to become more democratic, transparent and efficient, for an enhanced role for the national parliamentarians and a menu of options to choose from in 2004. The EU already possesses its own anthem, flag, citizenship, army, currency etc. and a whole host of quasi-federal institutions. To pretend, as the Labour Government in Britain is already doing, that this Convention is simply an opportunity to limit the power of the Union at the expense of the states is ridiculous. This Convention is much more reminiscent of the American nation-building exercise in Philadelphia in 1787. The political elites of Europe are ever more distanced from their electorates. How representative of European opinion are Valéry Giscard D'Estaing, Dehaene and Amato? If this is the court, the jury is a loaded one. How representative will the Convention be of the peoples of Europe? We should be preparing urgently for enlargement by solving the Amsterdam leftovers, and reforming the CAP and the structural funds representing 80% of the budget of the EU, not preparing for grand constitutional reform of little relevance to the concerns and aspirations of the electorate. How will extending QMV to delicate areas like social security and taxation help? And what has been done to resolve the problems of the much-needed EU patent because of the obsession with multilingualism in the institutions? In the European Union there is idealism born out of a desire to see a Europe of peace and prosperity, an objective we can all share. I come from a country with centuries-old, uninterrupted democratic traditions and I want to say two things to the believers in a European super-state. Firstly, the EU is not the origin but the expression of peace in post-war Europe, which is underpinned by democracy in the nation-states and respect for the rule of law. Secondly, idealistic political changes instituted by the political elites which do not have the broad support of the people will be like structures built on sand. Do not run before you can walk. When the peoples of Europe want a single European state, that will be the time to call for a European Convention, and not before. I wish you a happy Christmas."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, op de Top van Laken zijn de regeringsleiders overeengekomen een constitutionele Conventie in te stellen over de toekomst van Europa, met inbegrip van de mogelijke opneming van het Handvest van de grondrechten, met zijn kostbare sociale en economische rechten, en de directe verkiezing van de voorzitter van de Europese Commissie, waar ik tegen ben. Ik verwelkom echter oproepen aan het adres van de EU om democratischer, transparanter en efficiënter te worden, en oproepen voor een grotere rol voor de nationale parlementariërs en een menu aan keuzemogelijkheden dat in 2004 kan worden voorgelegd. De EU heeft al een eigen volkslied, vlag, burgerschap, leger, munteenheid enzovoort en een groot aantal quasi-federale instellingen. Het is belachelijk om, zoals de Labour-regering in Groot-Brittannië nu al doet, te doen alsof deze Conventie gewoon een kans is om de macht van de Unie te beperken ten nadele van de staten. Deze Conventie lijkt veel meer op de oefening in Philadelphia in 1787 waarin de Amerikaanse natie werd gebouwd. De politieke elites van Europa komen steeds verder af te staan van hun electoraat. Hoe representatief zijn Valéry Giscard d’Estaing, Dehaene en Amato voor de Europese opinie? Als dit een rechtszaal is, is dit een zware jury. Hoe representatief zal de Conventie zijn voor de volken van Europa? We moeten ons dringend voorbereiden op de uitbreiding door de resterende problemen van Amsterdam op te lossen, en we moeten het GLB en de structuurfondsen hervormen, die 80% van het budget van de EU vormen, niet grootse constitutionele hervormingen voorbereiden die weinig relevantie hebben voor de zorgen en verlangens van het electoraat. Wat is het nut van uitbreiding van het stemmen bij gekwalificeerde meerderheid tot delicate terreinen zoals sociale zekerheid en belastingheffing? En wat wordt er gedaan om de problemen rond het broodnodige EU-octrooi op te lossen die zijn ontstaan als gevolg van de obsessie met meertaligheid in de instellingen? In de Europese Unie bestaat een idealisme dat is voortgekomen uit het verlangen naar een Europa van vrede en welvaart, een doelstelling waar we allemaal achter kunnen staan. Ik kom uit een land met eeuwenoude, ononderbroken democratische tradities en ik wil graag twee dingen zeggen tegen degenen die in een Europese superstaat geloven. Op de eerste plaats is de EU niet de bron maar de uitdrukking van vrede in het naoorlogse Europa, die wordt geschraagd door democratie in de natiestaten en respect voor de rechtstaat. Op de tweede plaats zijn idealistische politieke veranderingen die op gang worden gebracht door de politieke elites, maar niet breed worden gedragen door de mensen, als zandkastelen. Probeer niet de rennen voordat je kunt lopen. Het juiste moment om een Europese Conventie bijeen te roepen is het moment waarop de volken van Europa één Europese staat willen, en niet eerder. Ik wens u prettige kerstdagen."@nl2
"Senhor Presidente, na Cimeira de Laeken, os Chefes de Estado e de Governo concordaram em realizar uma Convenção constitucional sobre o futuro da Europa, que inclua possivelmente a Carta dos Direitos Fundamentais, com os seus onerosos direitos sociais e económicos e a eleição direita do Presidente da Comissão Europeia, de que discordo. No entanto, congratulo-me com os apelos para que a UE se torne mais democrática, transparente e eficaz, para que os deputados dos parlamentos nacionais desempenhem um papel mais substancial e para que se determine um conjunto de opções, entre as quais possamos escolher em 2004. A UE possui já o seu próprio hino, bandeira, cidadania, exército, moeda, e outros atributos, assim como uma verdadeira prole de instituições federais. Fazer crer, como o está já a fazer o Governo do Partido Trabalhista no Reino Unido, que esta Convenção não é mais do que uma oportunidade para se limitarem os poderes da União em detrimento dos Estados é ridículo. Esta Convenção inspira-se muito mais no exercício americano de construção de uma nação, em Filadélfia, em 1787. As elites políticas da Europa estão cada vez mais distantes dos seus eleitorados. Quão representativos da opinião europeia serão Valéry Giscard D'Estaing, Jean-Luc Dehaene e Giuliano Amato? Se este é o Tribunal, o júri é parcial. Quão representativa dos povos da Europa será a Convenção? Deveríamos estar a preparar-nos com urgência para o alargamento, resolvendo os assuntos que ficaram pendentes em Amesterdão e procedendo à reforma da PAC e dos Fundos Estruturais que representam 80% do orçamento da UE e não a preparar uma grande reforma constitucional, que pouca relevância terá para as preocupações e aspirações do eleitorado. Em que poderá ajudar o alargamento da votação por maioria qualificada a domínios sensíveis como a segurança social e a tributação? E que terá sido feito para resolver os problemas da tão necessária patente europeia, por causa da obsessão com o multilinguismo nas Instituições? Existe, na União Europeia, um idealismo nascido do desejo de ver salvaguardada uma Europa de paz e prosperidade, objectivo que todos nós podemos partilhar. Sou oriundo de um país com vários séculos de tradição democrática ininterrupta e faço questão de dirigir aqui dois comentários aos que acreditam num superestado europeu. Em primeiro lugar, a UE não é a origem, mas sim a expressão, da paz na Europa do pós-guerra, assente na democracia dos Estados-nação e no respeito pelo Estado de direito. Em segundo lugar, as modificações políticas idealistas, instituídas pelas elites políticas, que não gozem do amplo apoio dos povos serão como castelos de areia. Não ponhamos o carro à frente dos bois. Quando os povos da Europa quiserem um Estado europeu único, terá então chegado o momento de convocar uma Convenção Europeia; não antes. Desejo a todos um Feliz Natal."@pt11
"Herr talman! Vid toppmötet i Laeken enades regeringarna om att inrätta ett konstitutionellt konvent om Europas framtid, vilket inbegriper möjligheten att införliva stadgan om de grundläggande rättigheterna med dess värdefulla sociala och ekonomiska rättigheter och att ordföranden för Europeiska kommissionen utses genom direkta val, vilket jag är emot. Jag välkomnar emellertid kraven på att Europeiska unionen måste bli mer demokratisk, öppen och effektiv, att de nationella parlamentens roll skall stärkas och att vi skall få en meny med alternativ att välja bland år 2004. Europeiska unionen har redan en egen nationalsång, en flagga, ett eget medborgarskap, en armé, en egen valuta och så vidare, och en hel mängd kvasifederala institutioner. Att göra gällande, som Labourregeringen i Förenade kungariket redan gör, att detta konvent bara är ett sätt att begränsa unionens makt på bekostnad av medlemsstaterna är löjligt. Detta konvent påminner snarare om den amerikanska metoden att bygga upp nationer från Philadelphia år 1787. Europas politiska elit är mer distanserad från sina väljare än någonsin. Hur representativa för Europeiska unionen är Valéry Giscard d'Estaing, Dehaene och Amato? Om detta är domstolen, är juryn partisk. Hur representativt kommer konventet vara för Europas folk? Vi måste brådskande förbereda oss för utvidgningen genom att lösa frågor som blivit kvar från Amsterdam, reformera gemenskapens jordbrukspolitik och strukturfonderna, vilka utgör 80 procent av Europeiska unionens budget, inte förbereda för en storslagen konstitutionell reform som har lite att göra med de frågor som bekymrar väljarkåren och vad väljarna vill. Hur kommer åtgärden att utvidga den kvalificerade majoritetsomröstningen till känsliga områden som socialförsäkringar och skatter att hjälpa? Vad har blivit gjort för att lösa problemen med det välbehövliga EU-patentet, problem som till stor del beror på institutionernas fixering vid mångspråklighet? I Europeiska unionen finns det en idealism som har fötts ur önskan att se ett fredligt och välmående Europa, ett mål vi alla kan dela. Jag kommer från ett land som har oavbrutna demokratiska traditioner sedan århundraden tillbaka. Jag vill säga två saker till dem som tror på en europeisk superstat. För det första är inte Europeiska unionen ursprunget utan uttrycket för fred i efterkrigstidens Europa, vilket underbyggs av att det råder demokrati och respekt för rättssäkerheten i nationsstaterna. För det andra kommer idealistiska politiska förändringar som instiftas av den politiska eliten och som inte har brett stöd från folket att bli strukturer som byggs på sand. Man skall inte springa innan man kan gå. När Europas folk vill ha en inre europeisk stat är det dags att begära ett europeiskt konvent, inte innan dess. Jag önskar er en god jul."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph