Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-12-17-Speech-1-036"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:spoken text
"Fru formand, min mor lærte mig, at man skal tie stille, hvis ikke man har noget godt at sige, men hvordan skal man så kommentere valget af Giscard d'Estaing, Amato og Dehaene som ledere af konventet. Man kan selvfølgelig rose udnævnelsen af de tre vise mænd med den storslåede fortid som et godt signal til de kinesiske ledere om, hvordan vi promoverer kvinder og unge i EU. Men hvad siger vores egne kvinder og unge til, at Unionens fremtid nu skal dirigeres af dem, der har ansvaret for, at hovedparten af vore love i dag vedtages af embedsmænd og ministre bag lukkede døre? Min gruppe forventer, at fremtidens ledere får plads i konventet, og at konventet også åbnes for den halvdel af vælgerne, som stemte nej ved folkeafstemningerne i Frankrig, Danmark, Irland, og som kunne have stemt nej i andre lande, hvis man havde turdet spørge. Unionens kritikere, Eurorealisterne, bør i det mindste have én plads i hver enkelt national delegation, og jeg vil gerne takke Verhofstadt for at have støttet kravet, da SOS-demokrati havde møde med ham. Den danske statsminister har allerede tilbudt de danske unionskritikere en plads. Konventet bør udarbejde to tekster, en forfatning, som den ønskes af flertallet, og en aftale mellem selvstændige nationer, som samarbejder om grænseoverskridende emner, som vi ikke selv kan løse i vore egne landes parlamenter. De to forslag kan så sendes til vejledende folkeafstemning i alle medlemslande, så vore politikere kan se, hvad borgerne ønsker, inden de indkalder en officiel regeringskonference til at ændre i bestående traktater. De to forslag bør udarbejdes som færdige udkast, der kunne vedtages, hvis man ellers ville. Konventet bør derfor arbejde grundigt og have tilknyttet de nødvendige eksperter til at hjælpe både med flertals- og mindretalsindstillingen. De to udkast bør også diskuteres løbende i de nationale parlamenter og ved offentlige møder i medlemslandene. Amsterdamtraktatens afløser skal ikke komme som en overraskelse, men som et resultat af en demokratisk proces. Den demokratiske proces er mindst lige så vigtig som indholdet, hvor det ikke kun er Amatos, Dehaenes og Giscards fremtid, det er alle europæeres fremtid, som nu står på spil."@da1
lpv:translated text
"Fru talman! Min mor lärde mig att man skall tiga stilla om man inte har något gott att säga, men hur skall man då kommentera valet av Giscard d'Estaing, Amato och Dehaene som ledare av konventet. Man kan naturligtvis lovprisa utnämningen av de tre vise männen med ett storslaget förflutet som en fin signal till de kinesiska ledarna om hur vi främjar kvinnor och ungdomar inom EU. Men vad säger våra egna kvinnor och ungdomar om att Europeiska unionens framtid nu skall formas av dem som bär ansvaret för att merparten av våra lagar i dag antas av ämbetsmän och ministrar bakom stängda dörrar? Min grupp förväntar sig att framtidens ledare får en plats i konventet och att konventet också öppnas för den del av väljarna som röstade nej vid folkomröstningarna i Frankrike, Danmark och Irland, samt de som kunde ha röstat nej i andra länder, om man hade vågat fråga dem. Europeiska unionens kritiker, Eurorealisterna, bör åtminstone få en plats i varje enskild nationell delegation, och jag vill gärna tacka herr Verhofstadt för att han stödde kravet vid mötet med SOS-demokrati. Den danske statsministern har redan erbjudit de danska unionskritikerna en plats. Konventet bör utarbeta två texter, en författning enligt majoritetens önskemål, och ett avtal mellan självständiga nationer som samarbetar om de gränsöverskridande frågor som vi inte själva kan lösa i våra egna länders parlament. De två förslagen kan sedan sändas för vägledande folkomröstning i alla medlemsländer, så att våra politiker får veta vad medborgarna önskar innan de kallar till en officiell regeringskonferens för att ändra i befintliga fördrag. De två förslagen bör utarbetas som utkast, klara att kunna antas om man så skulle vilja. Konventet bör därför arbeta grundligt och engagera nödvändiga experter för att hjälpa till både med majoritets- och minoritetsrekommendationen. De två utkasten bör också diskuteras fortlöpande i de nationella parlamenten och vid offentliga möten i medlemsländerna. Amsterdamfördragets efterträdare skall inte komma som en överraskning utan som ett resultat av en demokratisk process. Den demokratiska processen är minst lika viktig som innehållet och det är inte bara Amatos, Dehaenes och Giscards, utan alla européers, framtid som nu står på spel."@sv13
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, äitini opetti minulle, että on parempi vaieta, jos ei ole mitään järkevää sanottavaa, mutta miten silloin voisi kommentoida Giscard d'Estaingin, Amaton ja Dehaenen valintaa valmistelukunnan johtoon. Voimme tietenkin kiittää siitä, että kolmen viisaan miehen, joilla on loistava menneisyys, valinta toimii hyvänä merkkinä Kiinan johtajille siitä, miten otamme naiset ja nuoret huomioon Euroopan unionissa. Mitä omat naisemme ja nuoremme kuitenkin sanovat siitä, että unionin tulevaisuudesta päättävät jatkossa sellaiset henkilöt, jotka ovat vastuussa siitä, että virkamiehet ja ministerit hyväksyvät nykyään suurimman osan lainsäädännöstämme suljettujen ovien takana? Ryhmäni olettaa, että tulevaisuuden johtajat pääsevät valmistelukuntaan ja että valmistelukunta olisi avoin edes niille valitsijoille, jotka olivat vastustavalla kannalla Ranskassa, Tanskassa ja Irlannissa järjestetyissä kansanäänestyksissä ja jotka olisivat voineet olla vastustavalla kannalla muissakin maissa, jos näiden maiden kansalaisten mielipidettä olisi uskallettu kysyä. Unionin arvostelijoilla, eurorealisteilla, pitää ainakin olla yksi paikka jokaisessa kansallisessa valtuuskunnassa, ja haluaisinkin kiittää neuvoston edustaja Verhofstadtia, että hän tuki vaatimusta, silloin kuin SOS-demokrati -ryhmä tapasi hänet. Tanskan pääministeri on jo tarjonnut tanskalaisille unionin vastustajille paikan. Valmistelukunnan pitää laatia kaksi tekstiä, joista toinen laaditaan perustuslain muotoon enemmistön toivomusten mukaisesti ja toinen sellaiseksi sopimukseksi, joka solmitaan itsenäisten kansakuntien välillä, jotka tekevät yhteistyötä sellaisissa rajat ylittävissä kysymyksissä, joita emme itse pysty ratkaisemaan omien valtioidemme parlamenteissa. Näistä kahdesta ehdotuksesta voitaisiin sen jälkeen järjestää kansanäänestys kaikissa jäsenvaltioissa, jotta poliitikkomme saisivat tietää, mitä kansalaiset haluavat, ennen kuin he kutsuvat koolle virallisen hallitustenvälisen konferenssin muuttamaan voimassa olevia perussopimuksia. Nämä kaksi ehdotusta on laadittava valmiiden luonnosten muotoon, jotka voitaisiin hyväksyä, jos niin haluttaisiin. Valmistelukunnan pitää sen vuoksi tehdä perusteellista työtä ja sen pitää ottaa työhön mukaan tarvittavia asiantuntijoita, jotka voivat auttaa niin enemmistö- kuin vähemmistökannanotoissakin. Näistä kahdesta ehdotuksesta pitää myös keskustella jatkuvasti kansallisissa parlamenteissa ja jäsenvaltioissa järjestettävissä julkisissa kokouksissa. Amsterdamin sopimusta seuraavan perustamissopimuksen ei pidä tulla yllätyksenä, vaan sen on oltava demokraattisen prosessin tulos. Demokraattinen prosessi on ainakin yhtä tärkeä kuin ehdotuksen sisältö, koska kyseessä ei ole vain Amaton, Dehaenen ja Giscardin tulevaisuus vaan kaikkien eurooppalaisten tulevaisuus."@fi5
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Mevrouw de Voorzitter, mijn moeder heeft mij geleerd te zwijgen, tenzij je iets zinvols te zeggen hebt. Hoe moet je dan de verkiezing van de heren Giscard d'Estaing, Amato en Dehaene als hoofd van de Conventie becommentariëren? Uiteraard kun je de benoeming van de drie wijze mannen met hun grootse verleden prijzen als een helder signaal aan de Chinese leiders inzake de manier waarop wij vrouwen en jongeren in de Europese Unie naar voren schuiven. Maar wat zeggen onze eigen vrouwen en jongeren ervan dat de toekomst van de Unie nu zal worden gedirigeerd door diegenen die ervoor verantwoordelijk zijn dat het merendeel van onze wetten vandaag de dag door ambtenaren en ministers achter gesloten deuren wordt aangenomen? Mijn fractie verwacht dat de leiders van de toekomst zitting krijgen in de Conventie en dat de Conventie ook openstaat voor die helft van de kiezers die bij de referenda in Frankrijk, Denmarken en Ierland tegen hebben gestemd, en die ook in andere landen hadden kunnen tegenstemmen als men het aangedurfd had hen de vraag voor te leggen. De critici van de Unie, de Eurorealisten, moeten op zijn minst één plek in elke afzonderlijke nationale delegatie hebben en ik wil graag de heer Verhofstadt bedanken voor zijn steun voor deze eis bij zijn ontmoeting met SOS-democratie. De Deense minister-president heeft de Deense critici van de Unie reeds een plaats aangeboden. De Conventie dient twee teksten uit te werken, een grondwet zoals die door de meerderheid wordt gewenst en een overeenkomst tussen zelfstandige naties die samenwerken bij grensoverschrijdende zaken die we niet zelf in de parlementen van onze eigen landen kunnen oplossen. De twee voorstellen kunnen vervolgens in alle lidstaten worden voorgelegd in een raadgevend referendum, zodat onze politici kunnen zien wat de burgers willen voordat ze een officiële intergouvernementele conferentie bijeenroepen om wijzigingen in bestaande verdragen aan te brengen. De twee voorstellen moeten worden uitgewerkt in de vorm van kant en klare concepten, die zo kunnen worden aangenomen, vooropgesteld dat men dat wil. De Conventie moet derhalve grondig te werk gaan en moet de noodzakelijke deskundigen kunnen inschakelen ter assistentie bij zowel het meerderheids- als het minderheidsstandpunt. De twee concepten moeten ook voortdurend in de nationale parlementen en op openbare bijeenkomsten in de lidstaten besproken worden. De vervanger van het Verdrag van Amsterdam dient niet als een verrassing te komen, maar als het resultaat van een democratisch proces. Het democratisch proces is minstens zo belangrijk als de inhoud, waarbij niet alleen de toekomst van de heren Amato, Dehaene en Giscard, maar de toekomst van alle Europeanen op het spel staat."@nl2
lpv:translated text
"Κυρία Πρόεδρε, η μητέρα μου με έμαθε ότι πρέπει να σωπαίνω αν δεν έχω τίποτα καλό να πω, αλλά τότε πώς να σχολιάσω την επιλογή των κκ. Giscard d’Estaing, Amato και Dehaene ως επικεφαλής της Συνέλευσης; Θα μπορούσα να επαινέσω τον διορισμό των τριών σοφών μάγων με το μεγαλοπρεπές παρελθόν, το οποίο αποτελεί ζηλευτό μήνυμα στους κινέζους ηγέτες για το πώς προωθούμε τις γυναίκες και τους νέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι λένε οι γυναίκες και οι νέοι των λαών μας όταν βλέπουν ότι το μέλλον της Ένωσης θα διαμορφωθεί τελικά από τους ανθρώπους που ευθύνονται για το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των νόμων μας σήμερα ψηφίζονται από υπαλλήλους και υπουργούς κεκλεισμένων των θυρών; Η Ομάδα μου προσδοκεί ότι η Συνέλευση θα αποκτήσει τους ηγέτες του μέλλοντος και ότι θα ανοίξει τις τάξεις της και για το άλλο μισό των εκλογέων, οι οποίοι ψήφισαν “όχι” στα δημοψηφίσματα στη Γαλλία, τη Δανία, την Ιρλανδία και οι οποίοι θα είχαν ψηφίσει “όχι” και σε άλλα κράτη εάν οι ηγέτες τους είχαν τολμήσει να τους ρωτήσουν. Οι επικριτές της Ένωσης, οι ευρωρεαλιστές, πρέπει να έχουν τουλάχιστον μία θέση σε κάθε εθνική αντιπροσωπεία, και θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Verhofstadt που στήριξε αυτή την απαίτηση όταν συναντήθηκε μαζί του η SOS-Δημοκρατία. Ο δανός πρωθυπουργός έχει ήδη προσφέρει στους δανούς επικριτές της Ένωσης μία θέση. Η συνέλευση πρέπει να επεξεργαστεί δύο κείμενα, ένα Σύνταγμα, το οποίο είναι αυτό που επιθυμεί η πλειοψηφία, και μια συμφωνία μεταξύ ανεξάρτητων εθνών τα οποία συνεργάζονται σε διασυνοριακά θέματα που δεν μπορούν να επιλυθούν από το κοινοβούλιο του κάθε κράτους. Οι δύο προτάσεις μπορούν στη συνέχεια να τεθούν σε ένα καθοδηγητικό δημοψήφισμα σε όλα τα κράτη μέλη, ώστε οι πολιτικοί μας να δουν τι είναι αυτό που επιθυμούν οι πολίτες προτού συγκαλέσουν την επίσημη Διακυβερνητική Διάσκεψη που θα έχει στόχο την τροποποίηση των ισχυουσών συνθηκών. Οι δύο προτάσεις πρέπει να διαμορφωθούν ως ολοκληρωμένα σχέδια, τα οποία θα μπορούν να ψηφιστούν εάν το θέλουμε. Η Συνέλευση πρέπει λοιπόν να εργαστεί σε βάθος και να αποκτήσει τους απαραίτητους ειδικούς που θα βοηθήσουν τόσο με τη θέση της πλειοψηφίας όσο και με τη θέση της μειοψηφίας. Τα δύο σχέδια πρέπει παράλληλα να συζητηθούν στα εθνικά κοινοβούλια και σε δημόσιες συζητήσεις σε κάθε κράτος μέλος. Ο αντικαταστάτης της Συνθήκης του Άμστερνταμ δεν πρέπει να μας ενσκήψει ως έκπληξη αλλά ως το αποτέλεσμα μιας δημοκρατικής διαδικασίας. Η δημοκρατική διαδικασία είναι αναμφισβήτητα εξίσου σημαντική όσο και το περιεχόμενο, διότι δεν είναι μόνο το μέλλον των κκ. Amato, Dehaene και Giscard που διακυβεύεται, αλλά το μέλλον όλων των Ευρωπαίων."@el8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Madam President, my mother taught me that you should keep quiet if you have nothing worthwhile to say, but how are the elections of Mr Giscard d'Estaing, Mr Amato and Mr Dehaene as leaders of the Convention to be commented upon? We can of course commend the appointment of the three wise men with their splendid careers behind them as a good signal to the Chinese leaders as to how we promote women and young people in the European Union. What, however, do our own women and young people say about the fact that the future of the EU is now to be directed by those responsible for the majority of our laws’ now being adopted by officials and Ministers behind closed doors? My group expects the leaders of the future to be given places in the Convention, which it also expects to be opened up to that 50 per cent of the electorate who voted ‘no’ in the referenda in France, Denmark and Ireland and who might have voted ‘no’ in other countries if the latter had had the courage to ask them. The critics of the EU, or Eurorealists, ought at least to have one place in every single national delegation, and I should like to thank Mr Verhofstadt for having supported this demand when SOS Democracy had a meeting with him. The Danish Prime Minister has already offered the Danish critics of the EU a place. The Convention should draft two texts: a constitution, as desired by the majority, and an agreement between independent nations which cooperate on cross-border matters that we cannot solve ourselves in our own countries’ parliaments. The two proposals can therefore be subject to consultative referenda in all the Member States so that our politicians can see what people want before they call an official Intergovernmental Conference for the purpose of making changes to existing treaties. The two proposals should be prepared as completed drafts that can be adopted if desired. The Convention should therefore do some detailed work and employ the necessary experts to help with both the majority and minority approaches. There should also be ongoing debates on the two drafts in the national parliaments and at public meetings in the Member States. The successor to the Treaty of Amsterdam must not come as a surprise but as the result of a democratic process. The democratic process is at least as important as the content of the new treaty, in which it is not only the future of Mr Amato, Mr Dehaene and Mr Giscard d’Estaing that is now at stake, but that of all Europeans."@lv10
lpv:translated text
"Frau Präsidentin, meine Mutter hat mir beigebracht zu schweigen, wenn man nichts Gutes zu sagen hat, aber wie kann man dann etwas über die Wahl der Herren Giscard d’Estaing, Amato und Dehaene zum Dreierpräsidium überhaupt etwas sagen? Man kann natürlich die Wahl von drei klugen Männern mit einer großartigen Vergangenheit als positives Signal an die chinesischen Führer begrüßen, das zeigt, wie wir in der Europäischen Union Frauen und junge Politiker fördern. Aber was halten unsere eigenen Frauen und jungen Politiker davon, dass die Zukunft der Union jetzt in die Hände von Personen gelegt wird, die dafür verantwortlich sind, dass die meisten unserer Gesetze heute von Beamten und Ministern hinter verschlossenen Türen verabschiedet werden? Meine Fraktion erwartet, dass die zukünftigen Entscheider einen Platz im Konvent erhalten und dass der Konvent auch der Hälfte jener Wähler offen steht, die in den Volksabstimmungen in Frankreich, Dänemark und Irland mit Nein gestimmt haben, und die auch in anderen Ländern mit Nein gestimmt hätten, wenn man sich getraut hätte sie zu fragen. Die Kritiker der Union, die Eurorealisten, müssen wenigstens einen Platz in jeder einzelnen nationalen Delegation bekommen, und ich möchte Herrn Verhofstadt dafür danken, dass er diese Forderung bei einem Treffen mit SOS-Demokratie unterstützt hat. Der dänische Ministerpräsident hat den dänischen Unionskritikern bereits einen Platz angeboten. Der Konvent sollte zwei Texte erarbeiten, eine Verfassung, wie sie von der Mehrheit gewünscht wird, und eine Vereinbarung zwischen selbständigen Nationen, die in grenzübergreifenden Fragen zusammenarbeiten, die mit Hilfe der Parlamente des eigenen Landes nicht gelöst werden können. Über diese beiden Entwürfe kann dann in allen Mitgliedstaaten in Volksabstimmungen konsultativ entschieden werden, damit unsere Politiker sehen können, was die Bürger wünschen, bevor sie eine offizielle Regierungskonferenz einberufen, um bestehende Verträge zu ändern. Die beiden Vorschläge sollten als fertige Vorlagen ausgearbeitet werden, die gegebenenfalls beschlossen werden können. Der Konvent muss daher gründliche Arbeit leisten und die notwendigen Fachleute zur Verfügung haben, die sich mit den Texten der Mehrheits- und Minderheitsempfehlung befassen können. Die beiden Entwürfe sollten ferner laufend in den nationalen Parlamenten und öffentlichen Versammlungen in den Mitgliedsstaaten diskutiert werden. Der Nachfolger des Vertrags von Amsterdam soll niemanden überraschen, sondern das Ergebnis eines demokratischen Verfahrens sein. Das demokratische Verfahren ist mindestens ebenso wichtig wie der Inhalt; es geht nicht nur um die Zukunft der Herren Amatos, Dehaene und Giscard d’Estaing, es geht um die Zukunft aller Europäer."@de7
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Madam President, my mother taught me that you should keep quiet if you have nothing worthwhile to say, but how are the elections of Mr Giscard d'Estaing, Mr Amato and Mr Dehaene as leaders of the Convention to be commented upon? We can of course commend the appointment of the three wise men with their splendid careers behind them as a good signal to the Chinese leaders as to how we promote women and young people in the European Union. What, however, do our own women and young people say about the fact that the future of the EU is now to be directed by those responsible for the majority of our laws’ now being adopted by officials and Ministers behind closed doors? My group expects the leaders of the future to be given places in the Convention, which it also expects to be opened up to that 50 per cent of the electorate who voted ‘no’ in the referenda in France, Denmark and Ireland and who might have voted ‘no’ in other countries if the latter had had the courage to ask them. The critics of the EU, or Eurorealists, ought at least to have one place in every single national delegation, and I should like to thank Mr Verhofstadt for having supported this demand when SOS Democracy had a meeting with him. The Danish Prime Minister has already offered the Danish critics of the EU a place. The Convention should draft two texts: a constitution, as desired by the majority, and an agreement between independent nations which cooperate on cross-border matters that we cannot solve ourselves in our own countries’ parliaments. The two proposals can therefore be subject to consultative referenda in all the Member States so that our politicians can see what people want before they call an official Intergovernmental Conference for the purpose of making changes to existing treaties. The two proposals should be prepared as completed drafts that can be adopted if desired. The Convention should therefore do some detailed work and employ the necessary experts to help with both the majority and minority approaches. There should also be ongoing debates on the two drafts in the national parliaments and at public meetings in the Member States. The successor to the Treaty of Amsterdam must not come as a surprise but as the result of a democratic process. The democratic process is at least as important as the content of the new treaty, in which it is not only the future of Mr Amato, Mr Dehaene and Mr Giscard d’Estaing that is now at stake, but that of all Europeans."@en3
lpv:translated text
"(DA) Señora Presidenta, mi madre me enseñó que uno debe estar callado cuando no tiene nada bueno que decir, sin embargo, cómo se va a comentar entonces la elección de Giscard d'Estaing, Amato y Dehaene como líderes de la Convención. Por supuesto se puede elogiar el nombramiento de los tres sabios de pasado grandioso como una buena señal a los líderes chinos de cómo promovemos a las mujeres y a los jóvenes en la Unión Europea. Sin embargo, ¿qué dicen nuestras propias mujeres y jóvenes sobre que el futuro de la Unión vaya a ser dirigido ahora por los responsables de que la mayoría de nuestras leyes hoy sean aprobadas por funcionarios y ministros detrás de puertas cerradas? Mi Grupo espera que los líderes del futuro tengan sitio en la Convención y que la Convención también se abra a la mitad de los electores que votaron no en los referéndums celebrados en Francia, Dinamarca e Irlanda y que podrían haber votado no en otros países si se hubieran atrevido a preguntarles. Los críticos de la Unión, los eurorealistas, deben al menos tener un puesto en cada una de las delegaciones nacionales, y me gustaría dar las gracias al Sr. Verhofstadt por haber respaldado esta reivindicación cuando SOS-Democracia se reunió con él. El Primer Ministro danés ya ha ofrecido un puesto a los críticos daneses de la Unión. La Convención debe elaborar dos textos, una constitución, que responda al deseo de la mayoría, y un acuerdo entre naciones independientes que cooperan en temas transfronterizos que nosotros mismos no podemos solucionar en nuestros propios parlamentos. Las dos propuestas pueden ser enviadas entonces a referéndums indicativos en todos los países miembros de modo que nuestros políticos puedan ver qué quieren los ciudadanos antes de que convoquen una Conferencia intergubernamental oficial para modificar los tratados existentes. Las dos propuestas deben ser elaboradas como borradores definitivos que pudieran ser aprobados si así se quisiera. La Convención debe trabajar por tanto a fondo y contar con los expertos necesarios para que la ayuden tanto con la propuesta mayoritaria como con la minoritaria. Los dos borradores deben asimismo ser debatidos llegado el momento en los parlamentos nacionales y en sesiones públicas en los países miembros. El relevo del Tratado de Amsterdam no debe ser una sorpresa, sino el resultado de un proceso democrático. El proceso democrático es igual de importante que el contenido, puesto que no es sólo el futuro de Giscard, Dehaene y Amato el que ahora está en juego, sino el futuro de todos los europeos."@es12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Signora Presidente, mia madre mi ha insegnato che, se non si ha nulla di utile da dire, è meglio tacere, ma come si deve commentare allora l’elezione di Giscard d'Estaing, Amato a Dehaene alla guida della Convenzione. Naturalmente si può plaudere alla designazione di tre uomini saggi con un grande passato, ciò può essere visto come un segnale positivo ai dirigenti cinesi che dimostra come noi promuoviamo le donne e i giovani all’interno dell’Unione europea. Ma che cosa dicono le nostre donne e i nostri giovani in merito al fatto che il futuro dell’Unione sarà ora governato da coloro che sono i responsabili se oggi la maggior parte delle nostre leggi viene adottata da funzionari e ministri a porte chiuse? Il mio gruppo si aspetta che i dirigenti del futuro trovino un posto nella Convenzione, e che la Convenzione venga aperta anche alla metà degli elettori che hanno votato no in occasione dei in Francia, Danimarca, Irlanda, e che avrebbero potuto votare no in altri paesi, se si avesse avuto il coraggio di consultarli. I critici rispetto all’Unione, gli eurorealisti, devono almeno avere un posto in ogni delegazione nazionale, e vorrei ringraziare il Primo ministro belga Verhofstadt per aver sostenuto la richiesta, quando SOS-democrazia si è incontrata con lui. Il Primo ministro danese ha già offerto un posto agli eurocritici danesi. La Convenzione deve elaborare due testi, una costituzione come auspicata dalla maggioranza, e un accordo tra nazioni indipendenti, che cooperano nell’ambito di quei temi transnazionali che non possiamo trattare da soli nei parlamenti dei nostri paesi. Le due proposte possono poi essere sottoposte a consultivi in tutti i paesi membri, affinché i nostri politici possano capire che cosa vogliono gli elettori prima di convocare una Conferenza intergovernativa ufficiale tesa ad apportare modifiche ai Trattati esistenti. Le due proposte devono essere elaborate come progetti definitivi che potrebbero essere adottati, se davvero lo si volesse. La Convenzione deve quindi lavorare in modo approfondito coinvolgendo gli esperti necessari in grado di fornire un contributo sia per la posizione di maggioranza che per quella di minoranza. I due progetti devono essere anche discussi periodicamente nei parlamenti nazionali e durante riunioni pubbliche nei paesi membri. Il sostituto del Trattato di Amsterdam non deve essere una sorpresa, ma il risultato di un processo democratico. Il processo democratico è importante almeno quanto il contenuto, e qui ad essere in gioco non è solo il futuro di Amato, Dehaene e Giscard, ma il futuro di tutti gli europei."@it9
lpv:translated text
"Senhor Presidente, a minha mãe ensinou-me que quando não se tem nada de bom para dizer é melhor ficar calado, mas então como comentar a eleição de Giscard d’Estaing, Amato e Dehaene como líderes da Convenção? Naturalmente é possível elogiar a nomeação dos três homens sábios com passados notáveis, como um bom sinal para os dirigentes chineses sobre a forma como promovemos as mulheres e os jovens na União Europeia. Mas, o que dirão as nossas mulheres e os nossos jovens relativamente ao facto do futuro da União ser agora dirigido por aqueles sobre os quais recai a principal responsabilidade por as nossas leis serem actualmente aprovadas por funcionários e ministros à porta fechada? O meu grupo espera que os futuros dirigentes tenham lugar na Convenção e que esta fique também aberta à metade dos eleitores que votaram contra no referendo realizado na França, na Dinamarca e na Irlanda, o que também poderia ter acontecido noutros países se se tivesse ousado consultar as respectivas populações. Os críticos da União, os euro-realistas, devem, no mínimo, ter um assento em cada delegação nacional, e gostaria de agradecer ao Presidente do Conselho, Senhor Verhofstadt, pelo apoio a essa exigência, quando o SOS-Democracia reuniu com ele. O Primeiro-Ministro dinamarquês já ofereceu um lugar aos críticos da União dinamarqueses. A Convenção deverá elaborar dois textos, uma Constituição, tal como pretende a maioria, e um acordo entre nações independentes que colaboram em questões do domínio transfronteiriço não susceptíveis de serem resolvidas ao nível dos parlamentos nacionais. As duas propostas poderão, em seguida, ser sujeitas a referendo em todos os Estados-Membros, para que os nossos políticos possam saber o que é que desejam os cidadãos, antes de convocarem uma Cimeira Intergovernamental para alteração dos Tratados em vigor. As duas propostas deverão ser elaboradas como propostas finais susceptíveis de ser aprovadas, se assim se entender. A Convenção deverá, por esse motivo, trabalhar arduamente, apoiada pelos necessários peritos, na apresentação do documento que representa a vontade da maioria e do documento que representa a vontade da minoria. As duas propostas devem também ser objecto de debate nos parlamentos nacionais e em reuniões públicas realizadas nos Estados-Membros. O substituto do Tratado de Amesterdão não deverá surgir como uma surpresa, mas como resultado de um processo democrático. O processo democrático é, no mínimo, tão importante quanto o conteúdo, não estando apenas em causa o futuro dos senhores Amato, Dehaene e Giscard, mas o futuro de todos os europeus."@pt11
lpv:translated text
"Madame la Présidente, ma mère m'a appris qu'il fallait se taire si l'on n'avait rien de bien à dire, mais comment alors commenter le choix de MM. Giscard d'Estaing, Amato et Dehaene à la direction de la Convention ? On peut bien entendu saluer la nomination de ces trois sages au passé prestigieux comme un bon signal montrant aux dirigeants chinois comment nous promouvons les femmes et les jeunes dans l'Union européenne. Mais que pensent nos femmes et nos jeunes du fait que l'avenir de l'Union sera désormais dans les mains de ceux grâce à qui la plus grande partie de notre législation est aujourd'hui décidée à huis clos par des fonctionnaires et des ministres ? Mon groupe espère que les dirigeants de l'avenir trouveront place au sein de la Convention et que cette Convention s'ouvrira aussi à l'autre moitié des électeurs, ceux qui ont voté non lors des référendums en France, au Danemark, en Irlande, et qui auraient pu voter non dans d'autres pays si on avait osé le leur demander. Les critiques de l'Union, les Euroréalistes, devraient au moins pouvoir siéger dans chaque délégation nationale, et je remercie M. Verhofstadt pour avoir soutenu la demande de SOS-démocratie de le rencontrer. Le premier ministre danois a déjà offert un siège aux critiques de l'Union danois. La Convention doit élaborer deux textes, une constitution approuvée par la majorité et un accord entre nations indépendantes collaborant sur des dossiers transfrontaliers que nous ne pouvons traiter nous-mêmes au sein de nos parlements nationaux. Les deux propositions peuvent donc être soumises à un référendum instructif dans tous les États membres afin que nos décideurs politiques puissent connaître le souhait des citoyens avant de réunir une conférence intergouvernementale officielle pour modifier les Traités existants. Les deux propositions doivent être élaborées comme des projets complets pouvant être approuvés par ceux qui le souhaitent. La Convention doit dès lors effectuer un travail approfondi et s'adjoindre les services des experts nécessaires pour la conseiller sur les positions tant majoritaires que minoritaires. Les deux projets doivent également être discutés dans les parlements nationaux et de manière publique dans les États membres. Le successeur du traité d'Amsterdam ne doit pas constituer une surprise mais l'aboutissement d'un processus démocratique. Ce processus démocratique est au moins aussi important que le contenu lui-même, car il ne s'agit pas uniquement de l'avenir de MM. Amato, Dehaene ou Giscard, c'est l'avenir de tous les Européens qui est aujourd'hui en jeu."@fr6,6
lpv:translated text
"Madame la Présidente, ma mère m'a appris qu'il fallait se taire si l'on n'avait rien de bien à dire, mais comment alors commenter le choix de MM. Giscard d'Estaing, Amato et Dehaene à la direction de la Convention ? On peut bien entendu saluer la nomination de ces trois sages au passé prestigieux comme un bon signal montrant aux dirigeants chinois comment nous promouvons les femmes et les jeunes dans l'Union européenne. Mais que pensent nos femmes et nos jeunes du fait que l'avenir de l'Union sera désormais dans les mains de ceux grâce à qui la plus grande partie de notre législation est aujourd'hui décidée à huis clos par des fonctionnaires et des ministres ? Mon groupe espère que les dirigeants de l'avenir trouveront place au sein de la Convention et que cette Convention s'ouvrira aussi à l'autre moitié des électeurs, ceux qui ont voté non lors des référendums en France, au Danemark, en Irlande, et qui auraient pu voter non dans d'autres pays si on avait osé le leur demander. Les critiques de l'Union, les Euroréalistes, devraient au moins pouvoir siéger dans chaque délégation nationale, et je remercie M. Verhofstadt pour avoir soutenu la demande de SOS-démocratie de le rencontrer. Le premier ministre danois a déjà offert un siège aux critiques de l'Union danois. La Convention doit élaborer deux textes, une constitution approuvée par la majorité et un accord entre nations indépendantes collaborant sur des dossiers transfrontaliers que nous ne pouvons traiter nous-mêmes au sein de nos parlements nationaux. Les deux propositions peuvent donc être soumises à un référendum instructif dans tous les États membres afin que nos décideurs politiques puissent connaître le souhait des citoyens avant de réunir une conférence intergouvernementale officielle pour modifier les Traités existants. Les deux propositions doivent être élaborées comme des projets complets pouvant être approuvés par ceux qui le souhaitent. La Convention doit dès lors effectuer un travail approfondi et s'adjoindre les services des experts nécessaires pour la conseiller sur les positions tant majoritaires que minoritaires. Les deux projets doivent également être discutés dans les parlements nationaux et de manière publique dans les États membres. Le successeur du traité d'Amsterdam ne doit pas constituer une surprise mais l'aboutissement d'un processus démocratique. Ce processus démocratique est au moins aussi important que le contenu lui-même, car il ne s'agit pas uniquement de l'avenir de MM. Amato, Dehaene ou Giscard, c'est l'avenir de tous les Européens qui est aujourd'hui en jeu."@fr6,6
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20011217.3.1-036"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph