Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-12-13-Speech-4-145"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20011213.11.4-145"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"The Commission shares Parliament’s concern about the humanitarian, economic and social problems caused by a variety of unexploded ordnance such as cluster bombs and the particular difficulties of clearing contaminated areas. A number of studies on cluster bombs show that no less than 10% of delivered cluster bomblets fail to explode on impact and that the remaining unexploded ones tend to have effects similar to anti-personnel landmines. They also are victim-activated and provoke fatal or disabling injuries as serious as those caused by landmines. The Commission has taken due note of the proposal submitted by the International Committee of the Red Cross to address the problems caused by cluster bombs and other 'explosive remnants of war' at the review conference of the UN Convention on the Prohibition or Restriction on the Use of Certain Conventional Weapons. This approach is broadly shared by the EU. At the review conference, which is being held in Geneva from 11 to 21 December 2001, the EU will present a common position on the issue of the unexploded remnants of war, requesting concrete steps to address this issue under the CCW framework. With this in mind, we have carried out diplomatic to prepare the ground for a successful outcome of the Geneva meeting. Parliament's initiative is therefore particularly timely and welcome. The Commission will closely follow developments at the CCW review conference. On an operational level, the Commission is already providing an indirect but tangible contribution to the reduction of the threat posed by cluster bombs and other unexploded ordnance through the legal and budgetary instrument of the anti-personnel landmines regulation. Mine clearance carried out under this regulation encompasses clearance of other unexploded ordnance. We are already engaged in such broader clearance activities in countries such as Laos and the Federal Republic of Yugoslavia and Kosovo, where the anti-personnel landmine problem is very clearly connected to unexploded ordnance pollution. Mine clearance is also supported as part of ECHO-funded humanitarian aid in many countries and as part of development activities when we are carrying out ECHO-financed reconstruction work or building roads, etc. in a number of countries. A week ago, in Kabul, I saw de-mining activities funded by ECHO. Through two organisations we have employed something like 1 500 to 2 000 local Afghan staff who are continually working on de-mining. We walked on marked paths in areas where I counted 30 to 40 recent non-exploded cluster bombs. They do not necessarily stay on the surface of the ground. If a neighbouring cluster bomblet explodes it may bury a few others and functionally they become anti-personnel landmines. They have three functions: armour penetration capability, spraying shards of shrapnel from the casing, and starting a fire. It was a very morbid experience but it gives me real satisfaction that we are funding this kind of activity on a large scale. Certainly this is a main priority in the present situation where we are working to make it possible for the refugees to return home safely."@en3
lpv:translated text
"Kommissionen deler Parlamentets bekymring over de humanitære, økonomiske og sociale problemer, som forskellig ueksploderet ammunition, herunder fragmentationsbomber, forårsager, samt over de særlige problemer i forbindelse med rydningen af forurenede områder. En række undersøgelser af fragmentationsbomber viser, at ikke mindre end 10% af de nedkastede fragmentationsbomber ikke eksploderer ved nedslag, og at de resterende ueksploderede bomber har nogenlunde samme effekt som personelminer. De udløses også af offeret og forårsager dødbringende eller invaliderende skader, der er lige så alvorlige som skaderne fra landminer. Kommissionen har noteret sig forslaget fra Den Internationale Røde Kors Komité om at se på de problemer i forbindelse med fragmentationsbomber og andet eksplosivt krigsmateriel, som blev fremlagt på konferencen vedrørende revision af FN-konventionen om forbud mod eller begrænsning af anvendelsen af visse konventionelle våben. EU er i store træk enige i denne fremgangsmåde. På revisionskonferencen i Genève den 11.-21. december 2001 fremlægger EU en fælles holdning til spørgsmålet om ueksploderet krigsmateriel og opfordrer til konkrete tiltag på dette område inden for rammerne af konventionen om konventionelle våben. Med dette i tankerne har vi rettet diplomatiske henvendelser for at bane vejen for et vellykket resultat af mødet i Genève. Parlamentets initiativ kommer således på det helt rigtige tidspunkt. Kommissionen vil nøje følge udviklingen på revisionskonferencen for konventionen om konventionelle våben. På det operationelle plan yder Kommissionen allerede indirekte, men håndgribelige bidrag til begrænsningen af truslen fra fragmentationsbomber og anden ueksploderet ammunition gennem det juridiske instrument og budgetinstrumentet i forordningen om personelminer. Minerydning, som udføres i henhold til forordningen, omfatter de facto-rydning af anden ueksploderet ammunition. Vi er allerede involveret i sådanne større rydningsaktiviteter i lande som Laos og Forbundsrepublikken Jugoslavien og Kosovo, hvor problemet med personelminer helt tydeligt er forbundet med forureningen fra ueksploderet ammunition. Minerydning støttes også via den ECHO-finansierede humanitære bistand i mange lande og som en del af udviklingsaktiviteterne, når der i en række lande gennemføres ECHO-finansierede genopbygningsarbejder, eller der bygges veje osv. For en uge siden var jeg selv vidne til minerydning i Kabul, som finansieres af ECHO. Vi har gennem to organisationer ansat mellem 1.500 og 2.000 lokale afghanere, som udelukkende beskæftiger sig med minerydning. Vi fulgte afmærkede stier i områder, hvor jeg talte 30-40 nye ueksploderede fragmentationsbomber. De ligger ikke nødvendigvis på jordoverfladen. Hvis en nærliggende fragmentationsbombe eksploderer, kan den begrave andre, som så i praksis omdannes til personelminer. De har tre funktioner: panserindtrængningsevne, spredning af metalfragmenter fra metalhylstret og brandstiftelse. Det var en meget makaber oplevelse, men det glæder mig meget, at vi i allerhøjeste grad er med til at finansiere disse aktiviteter. Det er uden tvivl en hovedprioritet i den nuværende situation, hvor vi arbejder på at gøre det sikkert for flygtningene at vende hjem."@da1
"Die Kommission teilt die Sorge des Parlaments um die humanitären, wirtschaftlichen und sozialen Probleme, die durch eine Vielzahl nicht explodierter Kampfmittel, beispielsweise Streubomben, verursacht werden und um die besonderen Schwierigkeiten bei der Räumung verseuchter Gebiete. Mehrere Untersuchungen über Streubomben belegen, dass nicht weniger als 10 % der so genannten Bomblets beim Aufprall nicht explodieren und dass diese nicht explodierten kleineren Sprengkörper ähnliche Wirkungen wie die Antipersonen-Landminen hervorrufen können. Auch sie sind opferaktiviert und führen wie die Landminen zu tödlichen Verletzungen oder zu schweren Verstümmelungen. Die Kommission hat den vom Internationalen Komitee des Roten Kreuzes unterbreiteten Vorschlag, die von Streubomben und anderen aus dem Krieg zurückgebliebenen Explosivkörpern verursachten Probleme auf der Überprüfungskonferenz des UN-Übereinkommens über das Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes bestimmter konventioneller Waffen zur Sprache zu bringen, gebührend zur Kenntnis genommen. Dieses Vorgehen findet die breite Zustimmung der EU. Auf der Überprüfungskonferenz, die vom 11.-21. Dezember 2001 in Genf stattfindet, wird die EU einen Gemeinsamen Standpunkt zur Frage nicht explodierter Kriegsrückstände vorlegen und konkrete Schritte fordern, damit dieses Problem im Rahmen des CCW-Übereinkommens Berücksichtigung findet. Zu diesem Zweck haben wir diplomatischen Demarchen unternommen, um den Boden für einen erfolgreichen Verlauf der Genfer Tagung zu bereiten. Die Initiative des Parlaments kommt daher gerade zum rechten Zeitpunkt und ist nachdrücklich zu begrüßen. Die Kommission wird die Entwicklungen auf der CCW-Überprüfungskonferenz aufmerksam verfolgen. Auf operationeller Ebene leistet die Kommission über das Rechts- und Haushaltsinstrument der Verordnung zu den Antipersonen-Landminen bereits einen indirekten, aber realen Beitrag zur Verringerung der von Streubomben und anderen nicht explodierten Sprengkörpern ausgehenden Gefahren. Die im Rahmen dieser Verordnung vorgenommene Minenräumung umfasst de facto auch die Räumung anderer nicht explodierter Sprengkörper. Wir engagieren uns bereits für derartige umfangreichere Räumungsaktivitäten in Ländern wie Laos sowie in der Bundesrepublik Jugoslawien und im Kosovo, wo das Problem der Antipersonen-Landminen in ganz deutlichem Zusammenhang mit der Verseuchung durch nicht explodierte Sprengkörper steht. Die Minenräumung wird in vielen Ländern auch im Rahmen der mit ECHO-Mitteln finanzierten humanitären Hilfe und im Rahmen von Entwicklungsaktivitäten gefördert, wenn wir in einer Reihe von Ländern über ECHO finanzierte Wiederaufbauarbeit leisten oder Straßen bauen usw. Vor einer Woche konnte ich in Kabul über ECHO finanzierte Minenräumarbeiten verfolgen. Über zwei Organisationen beschäftigen wir etwa 1 500 bis 2 000 afghanische Mitarbeiter, die ständig mit dem Minenräumen befasst sind. Wir gingen auf markierten Wegen in Gebieten, wo ich 30-40 erst jüngst eingesetzte, nicht explodierte Bomblets zählte. Sie bleiben nicht zwangsläufig auf der Erdoberfläche liegen. Wenn ein kleiner Sprengkörper in der Nähe explodiert, kann er mehrere andere verschütten, die dann wie Antipersonen-Landminen wirken. Sie haben drei Funktionen: Sie können Panzer brechen, Schrapnellsplitter von der Ummantelung verstreuen und einen Brand auslösen. Es war ein sehr makabres Erlebnis, aber es verleiht mir echte Befriedigung, dass wir solche Aktivitäten im großen Rahmen finanzieren. In der gegenwärtigen Situation, da wir daran arbeiten, den Flüchtlingen eine sichere Heimkehr zu ermöglichen, zählt das gewiss zu den vorrangigen Aufgaben."@de7,7
"Η Επιτροπή συμμερίζεται την ανησυχία του Κοινοβουλίου σχετικά με τα ανθρωπιστικά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα τα οποία προκαλεί η ποικιλία πυρομαχικών που δεν έχουν εκραγεί και οι ιδιαίτερες δυσκολίες της εκκαθάρισης των πληττομένων περιοχών. Από διάφορες μελέτες για τις βόμβες διασποράς προκύπτει ότι τουλάχιστον το 10% των βομβιδίων που διασπείρονται δεν εκρήγνυνται κατά την πρόσκρουση και ότι όσα απομένουν χωρίς να εκραγούν τείνουν να προκαλούν επιπτώσεις παρόμοιες με εκείνες των ναρκών κατά προσωπικού. Μπορούν και αυτά να ενεργοποιηθούν από τα θύματα και προξενούν θανατηφόρους ή μόνιμους τραυματισμούς τόσο σοβαρούς όσο και αυτοί που προκαλούνται από τις νάρκες κατά προσωπικού. Η Επιτροπή έλαβε δεόντως υπόψη της την πρόταση που υπέβαλε η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούν οι βόμβες διασποράς και άλλα “εκρηκτικά υπολείμματα του πολέμου” κατά τη διάσκεψη για την επαναξέταση της Σύμβασης του ΟΗΕ σχετικά με την απαγόρευση ή τον περιορισμό της χρησιμοποίησης ορισμένων συμβατικών όπλων. Η ΕΕ συμφωνεί σε γενικές γραμμές με την προσέγγιση αυτή. Κατά τη διάσκεψη επανεξέτασης, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί στη Γενεύη από τις 11 έως τις 21 Δεκεμβρίου 2001, η ΕΕ θα παρουσιάσει κοινή θέση για το ζήτημα των υπολειμμάτων του πολέμου που δεν έχουν εκραγεί, ζητώντας να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση του θέματος στο πλαίσιο της Σύμβασης για τα συμβατικά όπλα (CCW). Έχοντας κατά νου τα ανωτέρω, πραγματοποιήσαμε διπλωματικά διαβήματα ώστε να προετοιμάσουμε το έδαφος για την επιτυχή έκβαση της συνάντησης της Γενεύης. Η πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου είναι συνεπώς ιδιαιτέρως επίκαιρη και ευπρόσδεκτη. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις της διάσκεψης επανεξέτασης της CCW. Στο επιχειρησιακό επίπεδο, η Επιτροπή συμβάλλει ήδη, με τρόπο έμμεσο αλλά απτό, στη μείωση της απειλής που επιβάλλουν οι βόμβες διασποράς και άλλα πυρομαχικά που δεν έχουν εκραγεί μέσω του νομικού και δημοσιονομικού μέσου του κανονισμού για τις νάρκες κατά του προσωπικού. Η αποναρκοθέτηση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του εν λόγω κανονισμού περιλαμβάνει τη εκκαθάριση άλλων πυρομαχικών που δεν έχουν εκραγεί. Έχουμε ήδη αναλάβει ανάλογες δραστηριότητες ευρύτερης εκκαθάρισης σε χώρες όπως το Λάος, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας και το Κοσσυφοπέδιο, όπου το πρόβλημα των ναρκών κατά προσωπικού συνδέεται σαφέστατα με τη ρύπανση λόγω πυρομαχικών που δεν έχουν εκραγεί. Η αποναρκοθέτηση στηρίζεται επίσης στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης από το ECHO ανθρωπιστικής βοήθειας σε πολλές χώρες, καθώς και στο πλαίσιο αναπτυξιακών δραστηριοτήτων, όταν εκτελούμε εργασίες ανασυγκρότησης, οδικά έργα κλπ. χρηματοδοτούμενα από το ECHO σε ορισμένες χώρες. Πριν μια εβδομάδα, στην Καμπούλ, παρακολούθησα εργασίες αποναρκοθέτησης χρηματοδοτούμενες από το ECHO. Μέσω δύο οργανώσεων, έχουμε χρησιμοποιήσει περίπου 1 500 έως 2 000 εντόπιους Αφγανούς, μέλη του προσωπικού, οι οποίοι εργάζονται συνεχώς για την αποναρκοθέτηση. Περπατήσαμε σε χαραγμένες διόδους σε περιοχές όπου μέτρησα 30 με 40 πρόσφατες βόμβες διασποράς που δεν είχαν εκραγεί. Δεν παραμένουν αναγκαστικά στην επιφάνεια του εδάφους. Αν εκραγεί ένα βομβίδιο που βρίσκεται κοντά, μπορεί να θάψει μερικά άλλα, τα οποία καθίστανται, από λειτουργική άποψη, νάρκες κατά προσωπικού. Η λειτουργία τους είναι τριπλή: διαπερνούν την αμυντική θωράκιση, διαχέουν μεταλλικά θραύσματα καλύκων και προκαλούν πυρκαϊές. Η εμπειρία ήταν εξαιρετικά θλιβερή, αλλά το γεγονός ότι χρηματοδοτούμε δραστηριότητες αυτού του είδους σε ευρεία κλίμακα μου προξενεί αληθινή ικανοποίηση. Ασφαλώς, αποτελούν κύρια προτεραιότητα υπό την παρούσα κατάσταση, στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλουμε για να μπορέσουν οι πρόσφυγες να επιστρέψουν με ασφάλεια στις εστίες τους."@el8
"(EN) La Comisión comparte la preocupación del Parlamento por los problemas humanitarios, económicos y sociales causados por las distintas municiones sin explotar, como las bombas de fragmentación, y por las dificultades especiales para limpiar zonas contaminadas. Varios estudios sobre las bombas de fragmentación demuestran que nada menos que el 10% de las submuniciones de estas bombas no explotan con el impacto y que las que permanecen sin explotar suelen tener efectos similares a los de las minas terrestres antipersonas. También son activadas por las víctimas y provocan la muerte o causan lesiones tan graves como las que causan las minas terrestres. La Comisión ha tomado buena nota de la propuesta presentada por el Comité Internacional de la Cruz Roja para que se trate sobre los problemas causados por las bombas de fragmentación y otros "remanentes explosivos de la guerra" en la Conferencia sobre la revisión de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Prohibición y Restricción de Ciertas Armas Convencionales. La Unión Europea comparte ampliamente este enfoque. En la Conferencia sobre la revisión, que se celebrará en Ginebra del 11 al 21 de diciembre de 2001, la Unión Europea presentará una posición común sobre el tema de los remanentes sin explotar de la guerra, pedirá que se adopten medidas concretas para buscar solución a este problema en el marco de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales. Con este propósito, hemos llevado a cabo gestiones diplomáticas para allanar el terreno que propicie un resultado fructífero de la Conferencia de Ginebra. La iniciativa del Parlamento es, por consiguiente, especialmente oportuna y positiva. La Comisión seguirá de cerca el desarrollo de la Conferencia sobre la revisión de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales. A nivel operativo, la Comisión ya ha comenzado a hacer una contribución indirecta, pero tangible, a la reducción de la amenaza que representan las bombas de fragmentación y otras municiones sin explotar a través del instrumento jurídico y presupuestario del Reglamento sobre minas terrestres antipersonas. La limpieza de minas llevada a cabo en virtud de dicho reglamento incluye, de hecho, la limpieza de otras municiones sin explotar. Ya hemos comenzado a tomar parte en actividades mucho más amplias de limpieza en países como Laos y la República Federativa de Yugoslavia y Kosovo, donde el problema de las minas terrestres antipersonas está claramente relacionado con la contaminación por munición sin explotar. La limpieza de minas también está respaldada en muchos países como parte de la ayuda humanitaria financiada con cargo a ECHO y como parte también de las actividades de desarrollo cuando realizamos trabajos de reconstrucción o construimos carreteras, etcétera en distintos países con cargo a ECHO. Hace una semana presencié en Kabul actividades de limpieza de minas financiadas por ECHO. A través de dos organizaciones, hemos contratado a algo así como entre 1.500 y 2.000 personas afganas que trabajan continuamente en la limpieza de minas. Marchábamos por unos senderos marcados en zonas en las que llegué a contar entre 30 y 40 submuniciones de bombas de fragmentación sin explotar. Estas submuniciones no permanecen necesariamente en la superficie. Cuando una submunición de una bomba de fragmentación explota, puede enterrar otras submuniciones y, a todos los efectos, se convierten en minas terrestres antipersonas. Tienen tres funciones: perforación de la coraza de vehículos blindados, fragmentación en cargas explosivas que se desintegran de la cubierta e incendiaria tras el impacto. Fue una experiencia muy morbosa, pero me produce auténtica satisfacción que estemos financiando este tipo de actividades a gran escala. No hay ninguna duda de que es una de las principales prioridades en la actual situación, cuando estamos trabajando para hacer posible el regreso sin peligros de los refugiados a sus hogares."@es12
"Komissio on parlamentin tavoin huolestunut humanitaarisista, taloudellisista ja sosiaalisista ongelmista, joita erinäiset räjähtämättömät taisteluvälineet, kuten rypälepommit, aiheuttavat, sekä erityisistä ongelmista, jotka liittyvät saastuneiden alueiden raivaamiseen. Rypälepommeista tehdyt tutkimukset osoittavat, että peräti 10 prosenttia rypälepommeista ei räjähdä osuessaan maahan, ja että jäljelle jääneillä räjähtämättömillä pommeilla on samanlainen vaikutus kuin henkilömiinoillakin. Pommit räjähtävät uhrin astuessa niiden päälle, ja ne aiheuttavat uhrille kuolettavia vammoja tai vammauttavat hänet yhtä vakavasti kuin maamiinatkin. Komissio on pannut asianmukaisesti merkille Kansainvälisen Punaisen Ristin tekemän ehdotuksen, jonka avulla pyritään selvittämään rypälepommien ja muiden "räjähtävien sodan jäänteiden" aiheuttamia ongelmia konferenssissa, jossa käsitellään tavanomaisten aseiden käytön ja käytön kielloista tai rajoituksista tehdyn YK:n yleissopimuksen tarkistamista. EU on laajalti samaa mieltä tästä lähestymistavasta. Yleissopimuksen tarkistamista käsittelevässä konferenssissa, joka pidetään Genevessä 11.–21. joulukuuta 2001, EU esittää yhteisen kannan, joka koskee räjähtämättömiä sodan jäänteitä ja jossa vaaditaan konkreettisiin toimiin ryhtymistä tämän asian ratkaisemiseksi yleissopimuksen puitteissa. Tätä silmällä pitäen olemme ryhtyneet diplomaattisiin toimiin luodaksemme perustan Geneven kokouksen onnistunutta lopputulosta varten. Tästä syystä parlamentin aloite on erityisen hyvin ajoitettu ja myönteinen. Komissio seuraa tiiviisti yleissopimuksen tarkistamista käsittelevän konferenssin tapahtumia. Kun on kyse toiminnallisesta tasosta, komissio osallistuu jo epäsuorasti mutta konkreettisesti rypälepommien ja muiden räjähtämättömien taisteluvälineiden vähentämiseen oikeudellisen ja talousarvioon liittyvän välineen eli henkilömiinoja koskevan asetuksen avulla. Tämän asetuksen mukaisesti miinanraivauksella tarkoitetaan tosiasiallisesti myös muiden räjähtämättömien taisteluvälineiden raivausta. Olemme jo ryhtyneet tällaisiin laajempiin raivaustoimiin sellaisissa maissa kuin Laosissa, Jugoslavian liittotasavallassa ja Kosovossa, joissa henkilömiinat liittyvät hyvin selvästi räjähtämättömien taisteluvälineiden aiheuttamaan maaperän saastumiseen. Miinanraivausta tuetaan myös osana Euroopan yhteisön humanitaarisen avun toimiston ECHO:n rahoittamaa humanitaarista apua, joka kohdistuu moniin maihin, sekä osana kehittämistoimia, kun teemme ECHO:n rahoittamaa jälleenrakennustyötä tai rakennamme teitä ja muita vastaavia eräissä maissa. Tutustuin viikko sitten Kabulissa ECHO:n rahoittamaan miinanraivaustoimintaan. Kahden järjestön välityksellä on työllistetty noin 1 500–2 000 afganistanilaista, jotka työskentelevät jatkuvasti miinanraivauksen parissa. Kuljimme merkityillä poluilla alueilla, joilla laskin olevan 30–40 äskettäin pudonnutta räjähtämätöntä rypälepommia. Ne eivät välttämättä jää maan pinnalle. Jos jokin rypälepommi räjähtää, se voi haudata muita pommeja, jolloin niistä tulee henkilömiinoja. Niillä on kolme tehtävää: panssarien läpäiseminen, kranaatinsirpaleiden levittäminen ja tulipalojen sytyttäminen. Kokemus oli hyvin karmaiseva, mutta olen todella tyytyväinen siihen, että tuemme tällaisia toimia laajamittaisesti. Asia on tosiaan asetettava etusijalle nykyisessä tilanteessa, kun pyrimme siihen, että pakolaiset voisivat palata koteihinsa turvallisesti."@fi5,5
"La Commission partage les préoccupations du Parlement quant aux problèmes humanitaires, économiques et sociaux qu'engendrent un large éventail de munitions non explosées, telles que les bombes à fragmentation, et les difficultés particulières qu'implique le nettoyage des zones contaminées. Un certain nombre d'études menées sur les bombes à fragmentation montrent que pas moins de 10 % des charges de ces bombes n'explosent pas au moment de l'impact et que ces charges tendent à avoir des effets similaires à ceux des mines antipersonnel. Elles sont elles aussi activées par la victime et provoquent des blessures fatales ou invalidantes aussi graves que celles causées par les mines antipersonnel. La Commission a pris bonne note de la proposition soumise par le Comité international de la Croix-Rouge qui vise à aborder les problèmes causés par les bombes à fragmentation et autres "débris de munitions explosifs" lors de la conférence d'examen de la Convention des Nations unies sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques (CCW). Cette approche est très largement partagée par l'UE. Lors de la conférence d'examen, qui se tient à Genève du 11 au 21 décembre 2001, l'UE présentera une position commune sur la question des débris de munitions explosifs et demandera que des soient prises des mesures concrètes pour traiter cette question dans le cadre de la CCW. C'est en ayant cela à l'esprit que nous avons entamé des démarches diplomatiques préparatoires en vue d'assurer le succès de la rencontre de Genève. Dès lors, l'initiative du Parlement est particulièrement opportune et bienvenue. La Commission suivra de près les développements qui interviendront dans le cadre de la conférence d'examen de la CCW. Au niveau opérationnel, la Commission apporte d'ores et déjà une contribution indirecte mais tangible à la réduction de la menace posée par les bombes à fragmentation et autres munitions non explosées par le biais de l'instrument juridique et budgétaire du règlement relatif aux mines antipersonnel. Les opérations de déminage effectuées dans le cadre de ce règlement comprennent l'élimination d'autres munitions non explosées. Nous sommes dès à présent engagés dans de telles activités dans des pays tels que le Laos, la république fédérale de Yougoslavie et le Kosovo, où le problème des mines antipersonnel est indubitablement lié à celui des autres munitions non explosées. Le déminage est également appuyé dans le cadre de l'aide humanitaire fournie au titre d'ECHO dans de nombreux pays et dans le cadre des activités de développement lorsque nous conduisons, via le financement d'ECHO, des travaux de reconstruction, de construction de routes ou d'autre nature dans un certain nombre de pays. Il y a une semaine, j'ai assisté à des activités de déminage financées par ECHO à Kaboul. Nous y employons, via deux organisations, quelque 1 500 à 2 000 travailleurs afghans qui participent en permanence à des opérations de déminage. Nous avons cheminé sur des pistes balisées où j'ai pu compter 30 à 40 % de bombes à fragmentation récentes non explosées. Elles ne restent pas nécessairement au niveau du sol. Si une des charges d'une telle bombe explose, elle peut très bien enterrer quelques charges non explosées qui deviennent dès lors, sur le plan fonctionnel, des mines antipersonnel. Elles ont trois fonctions : capacité de pénétrer un blindage, dispersion de shrapnels en provenance de l'enveloppe et déclenchement d'un incendie. Ce fut une expérience très morbide mais je suis vraiment satisfait que nous financions à grande échelle ce genre d'activité. C'est à coup sûr une priorité dans la situation actuelle, alors que nous travaillons à permettre le retour des réfugiés en toute sécurité."@fr6
"Signor Presidente, la Commissione condivide le preoccupazioni del Parlamento in merito ai problemi umanitari, economici e sociali provocati da vari tipi di ordigni inesplosi (come le bombe dirompenti), nonché, in particolare, dalle difficoltà inerenti alla bonifica delle zone infestate. Numerosi studi effettuati sulle bombe dirompenti dimostrano che almeno il 10 per cento delle bombe sganciate non esplode al momento dell'impatto e gli ordigni inesplosi di questo tipo hanno tendenzialmente effetti simili a quelli delle mine antiuomo: anch'essi sono attivati dalle vittime e anch'essi possono risultare mortali o provocare ferite invalidanti non meno gravi di quelle cagionate dalle mine antiuomo. La Commissione ha preso debita nota della proposta avanzata dal comitato internazionale della Croce Rossa al fine di risolvere i problemi causati dalle bombe dirompenti e da altri "residuati bellici inesplosi" in occasione della Conferenza di revisione della Convenzione delle Nazioni Unite sul divieto o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali. Tale approccio è ampiamente condiviso dall'Unione europea. Alla Conferenza di revisione che si terrà a Ginevra dall'11 al 21 dicembre 2001, l'Unione presenterà una posizione comune in materia di residuati bellici inesplosi con la richiesta di adottare misure concrete per affrontare questo problema nell'ambito della Convenzione sulle armi convenzionali. In tale prospettiva, abbiamo compiuto passi diplomatici per preparare il terreno ad un esito favorevole della riunione di Ginevra. L'iniziativa del Parlamento risulta perciò particolarmente opportuna e tempestiva. La Commissione seguirà da vicino gli sviluppi della Conferenza di revisione della Convenzione sulle armi convenzionali. A livello operativo, la Commissione - per mezzo dello strumento giuridico e di bilancio del regolamento sulle mine antiuomo - contribuisce già, in maniera indiretta ma tangibile, a mitigare la minaccia posta dalle bombe dirompenti e da altri ordigni inesplosi. La bonifica dalle mine svolta in base a questo regolamento comprende anche la bonifica da altri ordigni inesplosi. Abbiamo già intrapreso tali operazioni più vaste di sminamento in paesi come Laos, Repubblica federale di Iugoslavia e Kosovo, ove il problema delle mine antiuomo si collega in maniera del tutto evidente con quello della presenza di altri ordigni inesplosi. La bonifica dalle mine trova anche un'altra forma di sostegno, in quanto rientra - in molti paesi - nei piani di aiuti umanitari finanziati da ECHO, nonché in quelle attività di sviluppo che svolgiamo nell'ambito dei lavori di costruzione stradale o di ricostruzione. Una settimana fa, a Kabul, ho assistito all'opera di sminamento finanziata da ECHO. Tramite due organizzazioni, abbiamo impiegato circa 1.500 o 2.000 lavoratori locali afghani che proseguono senza sosta la bonifica. Abbiamo seguito percorsi tracciati all'interno di zone in cui ho contato da 30 a 40 bombe dirompenti, lanciate di recente e inesplose. Questi ordigni non rimangono necessariamente in superficie; se un'altra bomba dello stesso tipo esplode nelle vicinanze, essa può seppellirne diverse altre, che a questo punto equivalgono in pratica a mine antiuomo. Hanno tre funzioni: penetrano il rivestimento dei mezzi corazzati, proiettano frammenti di dall'involucro e appiccano incendi. E' stata un'esperienza sinistra, ma ho tratto una sincera soddisfazione dal fatto che noi finanziamo questo tipo di attività su vasta scala. Si tratta chiaramente di una delle principali priorità dell'attuale situazione nella quale ci adoperiamo per consentire ai profughi un ritorno sicuro alle proprie case."@it9
"The Commission shares Parliament’s concern about the humanitarian, economic and social problems caused by a variety of unexploded ordnance such as cluster bombs and the particular difficulties of clearing contaminated areas. A number of studies on cluster bombs show that no less than 10% of delivered cluster bomblets fail to explode on impact and that the remaining unexploded ones tend to have effects similar to anti-personnel landmines. They also are victim-activated and provoke fatal or disabling injuries as serious as those caused by landmines. The Commission has taken due note of the proposal submitted by the International Committee of the Red Cross to address the problems caused by cluster bombs and other 'explosive remnants of war' at the review conference of the UN Convention on the Prohibition or Restriction on the Use of Certain Conventional Weapons. This approach is broadly shared by the EU. At the review conference, which is being held in Geneva from 11 to 21 December 2001, the EU will present a common position on the issue of the unexploded remnants of war, requesting concrete steps to address this issue under the CCW framework. With this in mind, we have carried out diplomatic to prepare the ground for a successful outcome of the Geneva meeting. Parliament's initiative is therefore particularly timely and welcome. The Commission will closely follow developments at the CCW review conference. On an operational level, the Commission is already providing an indirect but tangible contribution to the reduction of the threat posed by cluster bombs and other unexploded ordnance through the legal and budgetary instrument of the anti-personnel landmines regulation. Mine clearance carried out under this regulation encompasses clearance of other unexploded ordnance. We are already engaged in such broader clearance activities in countries such as Laos and the Federal Republic of Yugoslavia and Kosovo, where the anti-personnel landmine problem is very clearly connected to unexploded ordnance pollution. Mine clearance is also supported as part of ECHO-funded humanitarian aid in many countries and as part of development activities when we are carrying out ECHO-financed reconstruction work or building roads, etc. in a number of countries. A week ago, in Kabul, I saw de-mining activities funded by ECHO. Through two organisations we have employed something like 1 500 to 2 000 local Afghan staff who are continually working on de-mining. We walked on marked paths in areas where I counted 30 to 40 recent non-exploded cluster bombs. They do not necessarily stay on the surface of the ground. If a neighbouring cluster bomblet explodes it may bury a few others and functionally they become anti-personnel landmines. They have three functions: armour penetration capability, spraying shards of shrapnel from the casing, and starting a fire. It was a very morbid experience but it gives me real satisfaction that we are funding this kind of activity on a large scale. Certainly this is a main priority in the present situation where we are working to make it possible for the refugees to return home safely."@lv10
". De Commissie deelt de zorg van het Parlement over de humanitaire, economische en sociale problemen die worden veroorzaakt door verschillende vormen van niet-geëxplodeerde oorlogsmunitie als fragmentatiebommen en over de specifieke moeilijkheden die gepaard gaan met het schoonmaken van verontreinigde gebieden. Uit een aantal studies over fragmentatiebommen blijkt dat ten minste 10 procent van de bommetjes bij inslag niet ontploft en dat de resterende niet-geëxplodeerde exemplaren vaak soortgelijke effecten hebben als antipersoneelmijnen. Ook deze worden door de slachtoffers zelf geactiveerd en veroorzaken fatale verwondingen of invaliditeit die even ernstig zijn als in het geval van landmijnen. De Commissie heeft nota genomen van het voorstel van het Internationale Comité van het Rode Kruis om de problemen veroorzaakt door fragmentatiebommen en andere ‘explosieve restanten van oorlogsmateriaal’ aan de orde te stellen tijdens de conferentie tot herziening van het VN-Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens. Deze benadering wordt breed door de EU ondersteund. Tijdens de herzieningsconferentie, die van 11 tot en met 21 december 2001 in Genève wordt gehouden, zal de EU een gemeenschappelijk standpunt verwoorden over het vraagstuk van de niet-geëxplodeerde restanten van oorlogsmateriaal en verzoeken om concrete stappen om deze kwestie in het kader van het CWV aan te pakken. Met dit in het achterhoofd hebben we diplomatieke actie ondernomen om een geslaagde uitkomst van de bijeenkomst in Genève mogelijk te maken. Het initiatief van het Parlement komt derhalve precies op tijd en is bijzonder welkom. De Commissie zal de ontwikkelingen tijdens de conferentie tot herziening van het CWV nauwlettend volgen. Op operationeel niveau levert de Commissie reeds een indirecte maar tastbare bijdrage aan de vermindering van de dreiging van fragmentatiebommen en andere niet-geëxplodeerde oorlogsmunitie via het wettelijke en budgettaire instrument van de antipersoneelmijnenverordening. Krachtens deze verordening behelst het ruimen van mijnen ook het opruimen van andere niet-geëxplodeerde oorlogsmunitie. We zijn reeds bij zulke bredere opruimactiviteiten betrokken in landen als Laos, de Federale Republiek Joegoslavië en Kosovo, waar het probleem van antipersoneelmijnen zeer duidelijk verbonden is met verontreiniging door niet-geëxplodeerde oorlogsmunitie. Het ruimen van mijnen wordt in vele landen ook ondersteund als onderdeel van door ECHO gefinancierde humanitaire steun en als onderdeel van ontwikkelingsactiviteiten in een aantal landen waar we met financiële bijstand van ECHO aan wederopbouw werken, wegen bouwen, enzovoort. Een week geleden was ik in Kabul aanwezig bij mijnenruimactiviteiten die door ECHO worden gefinancierd. Via twee organisaties hebben we zo’n 1500 tot 2000 Afghanen in dienst genomen die voortdurend bezig zijn met mijnen ruimen. We liepen op gemarkeerde paden in gebieden waar ik 30 tot 40 recente, niet-geëxplodeerde fragmentatiebommen telde. Ze blijven niet noodzakelijkerwijs aan de oppervlakte liggen. Als een naburig bommetje explodeert, kunnen daardoor enkele andere onder het zand worden begraven, waardoor ze dezelfde werking krijgen als antipersoneelmijnen. Ze hebben drie functies: ze boren zich door pantservoertuigen heen, projecteren granaatscherven naar alle kanten en veroorzaken brand. Het was een uiterst morbide ervaring, maar het geeft me een voldaan gevoel dat we dit soort activiteiten op grote schaal financieren. In de huidige situatie heeft dit beslist hoge prioriteit, nu we werken aan mogelijkheden om de vluchtelingen in staat te stellen veilig naar huis terug te keren."@nl2
"A Comissão partilha a preocupação do Parlamento relativamente aos problemas humanitários, económicos e sociais causados por diversos tipos de material por explodir, como as bombas de fragmentação, e às dificuldades particulares de limpeza das áreas afectadas. Determinados estudos sobre as bombas de fragmentação mostram que pelo menos 10% dos componentes de bombas de fragmentação dispersos não explodem com o impacto e que os restantes componentes não explodidos tendem a ter efeitos semelhantes aos das minas terrestres antipessoal. São igualmente activados pelas vítimas e provocam ferimentos fatais ou incapacitantes tão graves quanto os causados por minas terrestres. A Comissão tomou a devida nota da proposta apresentada pelo Comité Internacional da Cruz Vermelha para tratar os problemas relacionados com as bombas de fragmentação e outros “restos explosivos de material de guerra” na Conferência de revisão da Convenção das Nações Unidas sobre a Proibição ou Restrição do Uso de Certas Armas Convencionais”. Esta abordagem é amplamente partilhada na União Europeia. Na conferência de revisão, que se realiza em Genebra de 11 a 21 de Dezembro de 2001, a União Europeia vai apresentar uma posição comum sobre a questão dos restos explosivos de material de guerra, exigindo passos concretos para abordar a questão no quadro da Convenção sobre a Proibição ou Restrição do Uso de Certas Armas Convencionais. Tendo isto presente, efectuámos diligências diplomáticas no sentido de preparar o terreno para assegurar um resultado frutuoso da reunião de Genebra. A iniciativa do Parlamento é, por conseguinte, particularmente oportuna e bem-vinda. A Comissão irá acompanhar atentamente os desenvolvimentos na conferência de revisão da Convenção sobre a Proibição ou Restrição do Uso de Certas Armas Convencionais. A nível operacional, a Convenção está já a prestar um contributo indirecto mas tangível para a redução da ameaça causada pelas bombas de fragmentação e outros materiais por explodir através do instrumento jurídico e orçamental do regulamento sobre minas terrestres antipessoal. A desminagem efectuada ao abrigo deste regulamento abrange a limpeza de outros materiais por explodir. Estamos já empenhados nestas operações de limpeza alargadas em países como o Laos, a República Federal da Jugoslávia e o Kosovo, onde o problema das minas terrestres antipessoal está muito claramente ligado à presença de materiais por explodir. A limpeza de minas é também apoiada ao abrigo da ajuda humanitária financiada pelo ECHO em muitos países e como parte de actividades de desenvolvimento, sempre que levamos a cabo obras de reconstrução financiadas pelo ECHO ou construção de estradas, etc., num determinado número de países. Há uma semana, em Cabul, assisti a actividades de desminagem financiadas pelo ECHO. Através de duas organizações, empregámos qualquer coisa como 1 500 a 2 000 trabalhadores locais, afegãos, que estão a trabalhar em permanência na desminagem. Andámos por caminhos marcados em áreas onde contei entre 30 a 40 bombas de fragmentação recentes não explodidas. Estas não se encontram forçosamente à superfície da terra. No caso de componentes de bombas de fragmentação explodirem na vizinhança, podem enterrar determinado número de outras, e estas tornam-se, no plano funcional, minas terrestres antipessoal. Têm três funções: capacidade de penetração em blindagem, disseminação de estilhaços de granada e capacidade de provocar fogo. Passei por uma experiência bastante mórbida, mas dá-me uma grande satisfação o facto de estarmos a financiar este tipo de actividade em grande escala. É, certamente, uma grande prioridade na situação actual, em que estamos a trabalhar para que os refugiados possam regressar em segurança à sua terra."@pt11
"Kommissionen delar parlamentets oro över de mänskliga, ekonomiska och sociala problem som orsakas av olika former av outlöst ammunition såsom splitterbomber och de särskilda svårigheterna med att röja kontaminerade områden. Ett antal studier av splitterbomber visar att inte mindre än 10 procent av de multipelbomber som släpps inte exploderar vid nedslaget och att de kvarliggande icke detonerade bomberna tenderar att ha effekter som liknar dem de antipersonella landminorna har. Även de aktiveras av offren och vållar olyckor med dödlig eller invalidiserande utgång som är lika allvarliga som de olyckor som landminorna orsakar. Kommissionen har noterat det förslag som lagts fram av Internationella rödakorskommittén om att ta itu med de problem som orsakats av splitterbomber och annat ”explosivt kvarlämnat krigsmaterial” vid översynskonferensen om FN:s konvention om förbud mot eller inskränkningar i användningen av vissa konventionella vapen (CCW). Det här angreppssättet delas till stora delar av EU. Vid översynskonferensen, som hålls i Genève 11-21 december 2001, kommer EU att lägga fram en gemensam ståndpunkt om frågan om icke detonerat kvarlämnat krigsmaterial, och begära konkreta åtgärder för att ta itu med den här frågan inom ramen för CCW. Med detta i åtanke har vi genomfört diplomatiska för att bereda marken för ett framgångsrikt slutresultat av Genèvemötet. Parlamentets initiativ kommer därför i rätt tid och är välkommet. Kommissionen kommer att nära följa utvecklingen vid översynskonferensen om CCW. På en operativ nivå ger kommissionen redan ett indirekt men påtagligt bidrag till att minska det hot som splitterbomber och annan outlöst ammunition utgör genom det rättsliga och budgetära instrumentet förordningen om antipersonella landminor. Minröjning som genomförs under den här förordningen omfattar röjning av annan outlöst ammunition. Vi är redan involverade i sådana bredare röjningsaktiviteter i länder som Laos och Förbundsrepubliken Jugoslavien och Kosovo, där problemet med antipersonella landminor är mycket tydligt kopplat till föroreningar som orsakats av ammunition. Stöd ges också till minröjning som en del av det bistånd som ECHO finansierar i många länder och som del av biståndsaktiviteterna när vi utför återuppbyggnadsarbete eller bygger vägar osv. i ett antal länder, finansierat av ECHO. För en vecka sedan såg jag i Kabul minröjningsaktiviteter som finansieras av ECHO. Genom två organisationer har vi på plats anställt i storleksordningen 1 500-2 000 afghaner, vilka håller på att arbeta med minröjning. Vi gick på markerade stigar där jag räknade till 30-40 nya outlösta splitterbomber. De stannar inte nödvändigtvis kvar på markytan. Om en splitterbomb i närheten exploderar kan den begrava några andra och i praktiken blir de antipersonella landminor. De har tre funktioner: förmåga att genomtränga pansar, sprida skärvor av granatsplitter från hylsan och starta bränder. Det var en mycket morbid upplevelse, men det ger mig verklig tillfredsställelse att vi finansierar den här sortens aktivitet i stor skala. Det är faktiskt en huvudprioritet i den nuvarande situationen, när vi arbetar för att göra det möjligt för flyktingarna att tryggt återvända hem."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Nielson,"8,10,3,12
"de facto"13,8,10,3,11,9,6
"demarcher"13
"shrapnel"9

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph