Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-12-10-Speech-1-093"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Tack så mycket. Herr talman, herr kommissionär och herr Daems! Jag instämmer naturligtvis med mina kollegers lovord till herr Daems för alla hans ansträngningar, och självfallet också för allt som fru Marcel har bidragit till. Jag återkommer strax till den saken, jag vill nämligen tacka mina kolleger också, och då framför allt föredragandena, för det angenäma samarbetet fram till nu. För vi måste inse att det är tack vare parlamentets gemensamma strävan som vi har kunnat utarbeta det här paketet. Det har naturligtvis varit alldeles uppenbart för rådet att vi inte viker oss på vissa väsentliga punkter, framför allt i fråga om att vi vill ha en inre marknad för telekommunikationstjänster där företag och konsumenter kan dra nytta av framstegen i ett enat Europa. Och det uppnår vi endast på det här sättet. Därför är det av stor vikt att vi gemensam utarbetar bra förfaringssätt och att de övervakas av kommissionen. Vad jag saknar i paketet som rådet har lagt fram är ett tydligt uttalande om en europeisk standard för digital interaktiv television, och min grupp tycker att detta är mycket beklagligt. Det är uppenbart att Europa inte är någon organisation som lär sig. För de överväldigande framgångarna med GSM-standarden, som har varit till nytta för konsumenter och företag och även kommer att vara det i framtiden, är uppenbarligen inte tillräckligt övertygande för rådet för att nu våga inta en tydligt ståndpunkt, och då på området för digital television. Därför vill jag fråga kommissionär Liikanen om han, i likhet med sin företrädare Bangemann, är beredd att göra det, om han vill verka för MHP-plattformen och jag ber honom också om en tydlig tidsplan för detta. Det paket som nu har lagts fram, och det har ni antagligen förstått, den här kompromissen är godtagbar för min grupp och jag hoppas bara, jag hoppas att herr Daems vill bekräfta det, att det kommer att utföras enligt lagens bokstav i samtliga medlemsstater. Och jag upprepar, i samtliga medlemsstater."@sv13
lpv:translated text
"Tak, hr. formand, hr. kommissær og hr. telekommunikationsminister Daems. Jeg tilslutter mig naturligvis min kollegas rosende ord til hr. Daems for alle hans bestræbelser, som også fru Marcel naturligvis har bidraget meget til. Det kommer jeg tilbage til om lidt, jeg vil nemlig også takke alle mine kolleger, først og fremmest ordførerne, for det behagelige og intensive samarbejde indtil nu. For vi må være klar over, at det, der nu foreligger, kun findes takket være den enighed, hvormed vi her i Parlamentet har arbejdet på denne pakke. Det har naturligvis været krystalklart for Rådet, at vi ikke ville afvige fra væsentlige punkter, først og fremmest på det punkt, at vi vil have et indre marked for telekommunikation, hvor virksomheder og forbrugere kan drage nytte af de resultater, som er opnået i Europa. Og det opnår vi kun på denne måde. Derfor er det væsentligt, at vi aftaler gode procedurer med hinanden, og at disse i sidste instans overvåges af Kommissionen. Hvad jeg savner i den pakke, som Rådet forelægger os, er en tydelig udtalelse om én europæisk standard for digitalt interaktivt tv, og det beklager min gruppe meget. Det er jo tydeligt, at Europa ikke er en organisation, der lærer. For den overvældende succes med gsm-standarden, som forbrugere og virksomheder har haft fordel af og også vil have fordel af i fremtiden, er åbenbart ikke overbevisende nok for Rådet til nu at turde indtage en klar holdning på området digitalt tv. Jeg spørger derfor kommissær Liikanen, om han, i sin forgænger Bangemanns fodspor, vil gøre dette og fremme MHP-platformen, og jeg anmoder ham også om at fremlægge en tydelig tidsplan herfor. Den pakke, som nu foreligger, det har De nok forstået, dette kompromis er acceptabelt for min gruppe, og jeg håber blot, og forhåbentlig vil hr. Daems bekræfte det, at den vil blive gennemført i overensstemmelse med lovens ordlyd i alle medlemsstater. Og jeg gentager, i alle medlemsstater."@da1
lpv:translated text
"Kiitokset teille arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen ja arvoisa ministeri Daems. Yhdyn luonnollisesti kollegoideni kiitoksen sanoihin, joita he osoittivat ministeri Daemsille kaikkien hänen ponnistelujensa johdosta, joihin myös Marcel on luonnollisesti vaikuttanut paljon. Palaan vielä hetkiseksi tähän asiaan. Haluan nimittäin kiittää kaikkia kollegoitani ja ennen kaikkea esittelijöitä tähän saakka tehdystä miellyttävästä ja tehokkaasta yhteistyöstä. Meidän on ymmärrettävä, että siitä, mitä nyt on edessämme, on kiittäminen pelkästään yksimielisyyttä, jota olemme osoittaneet työskennellessämme tämän paketin parissa tässä parlamentissa. Neuvostolle on ollut luonnollisesti päivänselvää, että pidämme pintamme oleellisen tärkeissä asioissa ja ennen kaikkea siinä, että haluamme televiestinnälle yhteismarkkinat, joilla yritykset ja kuluttajat voivat hyötyä yhteisen Euroopan saavutuksista. Saavutamme sen pelkästään tällä tavalla. Siksi on oleellisen tärkeää, että sovimme keskenämme hyvistä menettelyistä ja että komissio loppujen lopuksi valvoo niitä. Jään kaipaaman neuvoston meille esittämästä paketista selkeää kantaa vuorovaikutteisen digitaalitelevision eurooppalaisesta standardista, ja ryhmäni on hyvin pettynyt tästä puutteesta. Onhan selvää, että Eurooppa ei ole opetteleva organisaatio. GSM-standardin valtava menestys, josta kuluttajat ja yritykset ovat hyötyneet ja hyötyvät myös tulevaisuudessa, ei ilmeisesti vakuuta neuvostoa riittävästi, jotta se uskaltaisi nyt kerrankin ottaa selkeän kannan, ja sama pätee digitaalitelevision alalla. Siksi kysyn arvoisalta komission jäsen Liikaselta, haluaako hän tehdä niin seuraten edeltäjänsä komission jäsen Bangemannin jalanjälkiä ja haluaako hän edistää MHP-standardia. Pyydän häntä myös esittämään siitä selkeän aikataulun. Olette varmaankin ymmärtäneet, että tämä käsiteltävänämme oleva paketti, siis tämä kompromissi, on ryhmäni mielestä hyväksyttävissä, ja toivon ainoastaan – toivon myös, että ministeri Daems vahvistaa tämän – että se pannaan täytäntöön lain kirjaimen mukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa, ja toistan vielä, että kaikissa jäsenvaltioissa."@fi5
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Daems. Θα ήθελα και εγώ φυσικά να συγχαρώ, όπως και οι προλαλήσαντες, τον κ. Daems για τις προσπάθειες που κατέβαλε, προσπάθειες στις οποίες συνέβαλε τα μάλλα και η κ. Marcel. Θα επανέλθω στο σημείο αυτό σε λίγο, αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους, και ιδιαίτερα τους εισηγητές, για την ευχάριστη και έντονη συνεργασία που είχαμε μέχρι τώρα. Διότι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το τελικό αποτέλεσμα οφείλεται αποκλειστικά στην σύμπνοια, με την οποία εργασθήκαμε στο Κοινοβούλιο για την δέσμη αυτή. Το Συμβούλιο διαπίστωσε με απόλυτη σαφήνεια ότι με κανένα τρόπο δεν θα υποχωρούσαμε σε διάφορα ουσιαστικά ζητήματα, κυρίως όσον αφορά την ενιαία εσωτερική αγορά τηλεπικοινωνιών την οποία επιδιώκουμε και τα πλεονεκτήματα που ζητούμε για τους καταναλωτές από το επίτευγμα της ενιαίας Ευρώπης. Τέτοια επιτεύγματα μπορούμε να επιτύχουμε μόνο με αυτόν τον τρόπο. Για το λόγο αυτό είναι απολύτως απαραίτητο να συμφωνήσουμε μεταξύ μας για την εφαρμογή σωστών διαδικασιών, για τη σωστή εφαρμογή των οποίων θα φροντίζει τελικά η Επιτροπή. Αυτό που δεν βλέπω στην δέσμη που μας υπέβαλε το Συμβούλιο είναι μία σαφής δήλωση σχετικά με ευρωπαϊκό πρότυπο ψηφιακής διαδραστικής τηλεόρασης και η Ομάδα μου λυπάται ιδιαίτερα για την απουσία αυτή. Διαπιστώνουμε ότι η Ευρώπη δεν διδάσκεται από το παρελθόν. Το λέω αυτό διότι προφανώς η εντυπωσιακή επιτυχία του προτύπου GSM, το οποίο ήταν και θα είναι και στο μέλλον προς όφελος τόσο των καταναλωτών όσο και των επιχειρήσεων, δεν είναι αρκετά πειστικό για το Συμβούλιο, έτσι ώστε να έχει το θάρρος να δεχθεί ένα σαφές πρότυπο στον τομέα της ψηφιακής τηλεόρασης. Για τον λόγο αυτόν θα ήθελα να ρωτήσω τον Επίτροπο Liikaanen εάν, ακολουθώντας τον προκάτοχό του, κ. Bangemann, θέλει να κάνει κάτι τέτοιο και να προωθήσει την πλατφόρμα MHP. Τον καλώ επίσης να μας δώσει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για το στόχο αυτό. Η δέσμη την οποία συζητούμε την στιγμή αυτή, όπως θα έχετε διαπιστώσει, αποτελεί συμβιβαστική λύση, την οποία μπορεί να δεχθεί η Ομάδα μου. Ελπίζω μόνο, και ελπίζω να μου το επιβεβαιώσει ο κ. Daems, ότι η δέσμη αυτή θα εφαρμοσθεί κατά γράμμα σε όλα τα κράτη μέλη. Επαναλαμβάνω: σε όλα τα κράτη μέλη."@el8
lpv:translated text
"Thank you, Mr President, Commissioner and Minister Daems. Needless to say, I would naturally like to echo the words of praise expressed by my fellow MEPs for Mr Daems for all his efforts, to which Mrs Marcel has also greatly contributed, of course. I will return to this in a moment, for I would also like to thank all my fellow MEPs, and especially the rapporteurs, for the pleasant and close working relationship so far. For we must realise that what is before us was only possible thanks to the unanimity with which we in this Parliament have worked on this package. It was, of course, abundantly clear to the Council that we were not going to yield an inch on essential points, especially on the score that we want one internal market where companies and consumers can benefit from the achievements of that one Europe. And we can only achieve this in this way. That is why it is crucial for us to agree on sound procedures that are ultimately monitored by the Commission. What I miss in the Council’s package before us, is a clear stand on one European standard for digital interactive television, something which my group deeply regrets. What is clear is that Europe does not seem to be learning from past experience. Indeed, the overwhelming success of the mobile phone standard, from which consumers and companies have benefited and will do so in future, apparently failed to convince the Council enough to dare adopt a clear stand for once, namely in the field of digital television. I would therefore ask Commissioner Liikaanen whether he, following in the footsteps of his predecessor, Mr Bangemann, would be prepared to do this and would like to promote the MHP platform. I would ask him at the same time to present a clear timeframe for this. You will have understood by now that the package that is before us, this compromise, is acceptable to my group, and I only hope that Mr Daems is prepared to confirm this. For then it will be implemented to the letter of the law in Member States."@lv10
lpv:spoken text
"− Dank u wel voorzitter, mijnheer de commissaris en mijnheer de minister Daems. Ik sluit mij natuurlijk aan bij de lovende woorden van mijn collega’s aan het adres van de heer Daems voor al zijn inspanningen waaraan ook mevrouw Marcel natuurlijk veel heeft bijgedragen. Ik kom daar zo nog even op terug, ik wil namelijk ook al mijn collega's bedanken, en dan vooral de rapporteurs, voor de plezierige en intensieve samenwerking tot nu toe. Want we moeten wel beseffen dat wat er nu voorligt alleen maar te danken is aan de eensgezindheid waarmee wij hier in dit Parlement aan dit pakket gewerkt hebben. Het is de Raad natuurlijk kristalhelder geweest dat wij op essentiële punten van geen wijken weten, vooral op het punt dat wij één interne markt voor telecom willen waar bedrijven en consumenten kunnen profiteren van de verworvenheden van dat ene Europa. En dat bereiken wij alleen op deze manier. Daarom is het essentieel dat we goede procedures met elkaar afspreken en dat die uiteindelijk bewaakt worden door de Commissie. Wat ik mis in het pakket dat de Raad ons voorlegt, is een duidelijke uitspraak over één Europese standaard voor digitale interactieve televisie en mijn fractie betreurt dat zeer. Het is wel duidelijk dat Europa geen lerende organisatie is. Want het overweldigende succes van de gsm-standaard, waar consumenten en bedrijven van geprofiteerd hebben en ook in de toekomst van zullen profiteren, is blijkbaar voor de Raad niet overtuigend genoeg om nu eens een keer een duidelijk standpunt in te durven nemen en dan wel het gebied van digitale televisie. Ik vraag daarom aan commissaris Liikaanen of hij dat, in de voetsporen van zijn voorganger Bangemann, wèl wil doen en het MHP-platform wil promoten en ik vraag hem ook met een duidelijk tijdplan daarvoor te komen. Het pakket dat nu voorligt, u zult dat wel begrepen hebben, dit compromis is voor mijn fractie aanvaardbaar en ik hoop alleen, en ik hoop dat de heer Daems dat wil bevestigen, dat het zal worden uitgevoerd naar de letter der wet in alle lidstaten. En ik herhaal, in alle lidstaten."@nl2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"all"10,3
lpv:translated text
"Thank you, Mr President, Commissioner and Minister Daems. Needless to say, I would naturally like to echo the words of praise expressed by my fellow MEPs for Mr Daems for all his efforts, to which Mrs Marcel has also greatly contributed, of course. I will return to this in a moment, for I would also like to thank all my fellow MEPs, and especially the rapporteurs, for the pleasant and close working relationship so far. For we must realise that what is before us was only possible thanks to the unanimity with which we in this Parliament have worked on this package. It was, of course, abundantly clear to the Council that we were not going to yield an inch on essential points, especially on the score that we want one internal market where companies and consumers can benefit from the achievements of that one Europe. And we can only achieve this in this way. That is why it is crucial for us to agree on sound procedures that are ultimately monitored by the Commission. What I miss in the Council’s package before us, is a clear stand on one European standard for digital interactive television, something which my group deeply regrets. What is clear is that Europe does not seem to be learning from past experience. Indeed, the overwhelming success of the mobile phone standard, from which consumers and companies have benefited and will do so in future, apparently failed to convince the Council enough to dare adopt a clear stand for once, namely in the field of digital television. I would therefore ask Commissioner Liikaanen whether he, following in the footsteps of his predecessor, Mr Bangemann, would be prepared to do this and would like to promote the MHP platform. I would ask him at the same time to present a clear timeframe for this. You will have understood by now that the package that is before us, this compromise, is acceptable to my group, and I only hope that Mr Daems is prepared to confirm this. For then it will be implemented to the letter of the law in Member States."@en3
lpv:unclassifiedMetadata
"all"10,3
lpv:translated text
"(NL) Muchas gracias, señor Presidente, señor Comisario y señor Ministro Daems. Me sumo, naturalmente, a las palabras de elogio de mis colegas dirigidas al Sr. Daems por todos sus esfuerzos en los que la Sra. Marcel también ha contribuido lo suyo. Volveré sobre este tema luego, pero primero quisiera dar las gracias a todos mis colegas, en especial a todos los ponentes, por la forma tan agradable e intensiva en que hemos colaborado hasta ahora. Porque hemos de darnos cuenta de que lo presentado aquí es fruto de la armonía con la que hemos trabajado en este Parlamento sobre este paquete. El Consejo ha entendido perfectamente que no hemos querido ceder en los puntos esenciales, sobre todo en relación con nuestro afán de conseguir un mercado único interior para las telecomunicaciones en el que las empresas y consumidores puedan beneficiarse de los logros de esta Europa unida. Y eso sólo se puede conseguir de esta forma. Por eso, es esencial que lleguemos a unos acuerdos sobre los procedimientos adecuados y que los vigile en última instancia la Comisión. Por otra parte, lo que echo en falta en este paquete es una clara apuesta por un estándar común europeo para la televisión digital interactiva y mi Grupo lo lamenta seriamente. Lo que sí queda claro es que Europa no es una institución que aprenda fácilmente. Porque el enorme éxito del estándar común de telefonía móvil GSM, del que tanto los consumidores como las empresas se han beneficiado y seguirán beneficiándose en el futuro, no es, por lo visto, un argumento lo suficientemente convincente para el Consejo como para atreverse por una vez a adoptar una postura clara inequívoca en materia de la televisión digital. Por lo tanto, pido al Comisario Liikaanen que sí lo haga, siguiendo los pasos de su antecesor Bangemann, y que promueva la plataforma API y, al mismo tiempo, solicito que nos dé un calendario para ello. Señorías, el paquete que se ha presentado ahora, ya lo habrán entendido, este acuerdo es aceptable para mi Grupo y espero únicamente, además espero que el Sr. Daems me lo pueda confirmar, que se aplique la ley al pie de la letra en todos los Estados miembros. Repito, en todos los Estados miembros."@es12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Vielen Dank Herr Präsident, Herr Kommissar und Herr Minister Daems. Ich schließe mich natürlich den lobenden Worten meiner Kolleginnen und Kollegen an die Adresse von Herrn Daems für all seine Bemühungen an, zu denen auch Frau Marcel natürlich viel beigetragen hat. Ich komme gleich noch darauf zurück, ich möchte nämlich auch allen meinen Kolleginnen und Kollegen, vor allem den Berichterstattern, für die bisherige angenehme und intensive Zusammenarbeit danken. Wir müssen uns nämlich alle darüber im Klaren sein, dass das, was jetzt auf dem Tisch liegt, nur der Einträchtigkeit zu verdanken ist, mit der wir hier im Parlament an diesem Paket gearbeitet haben. Es ist dem Rat natürlich vollkommen deutlich gewesen, dass wir in wesentlichen Punkten nicht nachgeben würden, vor allem in dem Punkt, dass wir einen einzigen Binnenmarkt für Telekommunikation wollen, in dem Unternehmen und Verbraucher von den Errungenschaften des geeinten Europas profitieren können. Und das erreichen wir nur auf diese Art und Weise. Aus diesem Grunde ist es sehr wichtig, dass wir zielgerichtete Verfahren miteinander entwickeln und dass diese letztlich von der Kommission überwacht werden. Ich vermisse in dem vom Rat vorgelegten Paket eine deutliche Aussage zu einer einheitlichen europäischen Norm für interaktives digitales Fernsehen, und meine Fraktion bedauert das sehr. Es zeigt sich deutlich, dass Europa nicht lernfähig ist. Der überwältigende Erfolg des GSM-Standards, von dem Verbraucher und Unternehmen profitiert haben und auch künftig profitieren werden, ist offensichtlich für den Rat nicht überzeugend genug, es zu wagen, nun einmal einen deutlichen Standpunkt einzunehmen, und zwar im Bereich digitales Fernsehen. Ich bitte daher Kommissar Liikaanen, in die Fußspuren seines Vorgängers Bangemann zu treten und dies doch zu tun und die MHP-Plattform zu fördern. Ich fordere ihn auch auf, einen klaren Zeitplan dafür vorzulegen. Wie Sie meinen Ausführungen entnommen haben werden, ist das jetzt vorliegende Paket, dieser Kompromiss für meine Fraktion annehmbar, und ich hoffe nur - Herr Minister Daems wird das hoffentlich bestätigen -, dass es nach dem Buchstaben des Gesetzes in allen Mitgliedstaaten umgesetzt wird. Und ich wiederhole: in allen Mitgliedstaaten."@de7
lpv:translated text
"Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhor Comissário e Senhor Ministro Daems. Associo--me, naturalmente, às palavras de louvor dos meus colegas para com o Senhor Ministro Daems, por todos os esforços que desenvolveu e para os quais a Senhora Ministra Marcel, evidentemente, também contribuiu muito. Já voltarei a este ponto, queria nomeadamente agradecer aos meus colegas, principalmente aos relatores, pela agradável e intensa cooperação que temos mantido até agora. Temos de estar cientes de que o resultado que temos perante nós se deve à unanimidade com que, no Parlamento, trabalhámos neste pacote. Foi, evidentemente, claríssimo para o Conselho que em aspectos essenciais esquecemos diferenças, em especial na questão de querermos um mercado interno das telecomunicações em que os consumidores e as empresas possam beneficiar das conquistas da Europa. É algo que só conseguimos dessa maneira. É por isso que é essencial acordarmos em bons procedimentos uns com os outros e, em última análise, estarmos sob a vigilância da Comissão. Do que sinto falta no pacote que o Conselho nos propõe é de uma posição clara sobre uma norma europeia única para a televisão digital, e o meu grupo lamenta vivamente essa ausência. Verifica-se claramente que a Europa não é uma organização que aprenda. O sucesso estrondoso da norma GSM, com que os consumidores e as empresas beneficiaram e vão beneficiar no futuro, não é, ao que se vê, suficiente para convencer o Conselho a, mais uma vez, ousar adoptar uma posição clara, desta vez no domínio da televisão digital. Pergunto, por isso, ao Senhor Comissário Liikanen se, seguindo as pisadas do seu antecessor Martin Bangemann, tenciona fazê-lo e se tenciona promover a norma MHP, pedindo-lhe ainda que apresente um calendário claro para esse efeito. O pacote que nos é submetido, tê-lo-ão compreendido, este compromisso, é aceitável para o meu grupo político, e só espero, esperando também que o Senhor Ministro Daems o confirme, que seja aplicado rápida e rigorosamente em todos os Estados-Membros. Repito: em todos os Estados-Membros."@pt11
lpv:translated text
"Grazie, signor Presidente, signor Commissario e signor ministro Daems. Naturalmente mi associo alle lodi espresse dai miei colleghi all'indirizzo del Ministro Daems per tutti i suoi sforzi, ai quali per certo ha dato un consistente contributo anche il Ministro signora Marcel. Su questo punto ritornerò tra poco, infatti voglio ringraziare tutti i miei colleghi, e soprattutto i relatori, per la piacevole e intensa collaborazione che abbiamo avuto finora. Dobbiamo infatti renderci conto che la proposta sul tappeto è unicamente merito dell'unanimità con cui abbiamo lavorato a questo pacchetto in questo Parlamento. Il Consiglio chiaramente non ha avuto dubbi che su punti essenziali non intendevamo cedere, soprattutto per quanto riguarda la volontà di creare un mercato interno per le telecomunicazioni, in cui aziende e consumatori possano beneficiare delle conquiste dell'Europa unita. Tale obiettivo lo raggiungiamo solo in questo modo. Pertanto è essenziale concordare le procedure più adeguate che devono poi essere controllate dalla Commissione. Nel pacchetto che il Consiglio ci ha presentato, non ritrovo una dichiarazione chiara a favore di uno standard europeo per la televisione digitale interattiva e il mio gruppo lo deplora infinitamente. E' evidente che l'Europa non è un'organizzazione dall'apprendimento facile, poiché l'enorme successo dello standard GSM, del quale hanno beneficiato e continueranno a beneficiare anche in futuro aziende e consumatori, per il Consiglio evidentemente non è abbastanza convincente per osare assumere una posizione chiara in materia di televisione digitale. Pertanto chiedo al Commissario Liikaanen se intende farlo, seguendo le orme del suo predecessore Bangemann, e se intende promuovere la piattaforma MHP, e gli chiedo anche di presentarci un calendario chiaro. Avrete già capito che questo compromesso, il pacchetto in oggetto, è accettabile per il mio gruppo e io spero solo, e mi auguro che il Ministro Daems me lo voglia confermare, che venga attuato secondo la legge in tutti gli Stati membri. Ripeto, in tutti gli Stati membri."@it9
lpv:translated text
"Je vous remercie Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire et Monsieur le Ministre Daems. Je m'associe bien évidemment aux éloges de mes collègues adressés à M. Daems pour tous ses efforts, auxquels Mme Marcel a beaucoup contribué. Je reviendrai sur le sujet dans un instant ; je tiens, en effet, à remercier également tous mes collègues et surtout les rapporteurs, pour la collaboration agréable et intensive que nous avons connue jusqu'ici. Nous devons, en effet, prendre conscience que nous ne devons le présent texte qu'à l'unanimité dont nous avons fait preuve dans ce Parlement, dans l'élaboration de ce paquet. Le Conseil a bien évidemment compris qu'il est impossible de nous faire céder sur des points essentiels, surtout sur le fait que nous voulons un marché intérieur unique pour les télécommunications qui permette aux entreprises et aux consommateurs de bénéficier des acquis de cette Europe unique. Et ce n'est que de cette manière que nous l'atteindrons. Aussi est-il essentiel que nous déterminions ensemble de bonnes procédures et qu'elles soient, en fin de compte, contrôlées par la Commission. Ce que je regrette dans le paquet proposé par le Conseil, c'est l'absence de proposition claire d'une seule norme européenne en matière de télévision interactive numérique et mon groupe le déplore particulièrement. Il est bien clair que l'Europe n'est pas une organisation en apprentissage. Le succès retentissant de la norme GSM, dont ont bénéficié, et bénéficieront encore à l'avenir, les consommateurs et les entreprises n'est apparemment pas assez convaincant pour que le Conseil ose prendre une position claire dans le domaine de la télévision numérique. Je demande, dès lors, au commissaire Liikanen s'il est disposé à le faire, dans le sillage de son prédécesseur, M. Bangemann, et à promouvoir la plate-forme MHP et je lui demande aussi de proposer un calendrier clair à cette fin. Vous l'aurez compris, le présent paquet, ce compromis est acceptable pour mon groupe et j'espère seulement, tout en espérant que M. Daems le confirmera, qu'il sera mis en œuvre selon la lettre de la loi dans tous les États membres. Et je le répète, dans tous les États membres."@fr6
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20011210.5.1-093"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spokenAs

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph