Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-12-10-Speech-1-091"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20011210.5.1-091"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"− Mijnheer de voorzitter, mijnheer de Raadsvoorzitter, mijnheer de commissaris, ik dank op de eerste plaats de Raadsvoorzitter voor zijn klipklare taal, want hij zegt dus simpelweg: het is take it or leave it. Maar ik bewonder hem in de eerste plaats toch om zijn enorme doorzettingsvermogen en vooral ook omdat we dit resultaat hebben bereikt. Ik moet vaststellen dat één belangrijke zin in het betoog van de Raadsvoorzitter mij het meest heeft aangesproken, namelijk het accent op de interne markt. We hebben helaas te lang met een Raad moeten werken waarvan wij het gevoel hadden dat daar het woord interne markt niet meer bestond. Dankzij u, en ik mag wel zeggen dankzij veel van mijn collega's hier in het Europees Parlement, is dat weer gelukkig naar voren gekomen. Voorzitter, het gaat er natuurlijk om dat we meer competitie zullen krijgen, meer spelers, MVNO's, etcetera en dat is natuurlijk prima. Het gaat om het delicate evenwicht van enerzijds regels en anderzijds mogelijkheden voor verdere marktontwikkeling. We zitten in die overgangsfase en we moeten zo snel mogelijk naar een normale situatie, af van ex ante, richting ex post noem ik het maar heel eenvoudig. Dat betekent dus dat je het geheel van regels, van marktinterventies, dat we nu hebben, moet afwegen tegen de vraag: is dat nou eigenlijk toekomst-proof? Ik denk dat dat één van de evalutiecriteria zal moeten zijn voor de Commissie, om voortdurend in de gaten te houden of we niet sneller door kunnen gaan in de richting van wat ik meer normale markt noem, dus ex post. Dan gaat het natuurlijk ook om de vraag: wat heeft de consument eraan? Krijgen we meer service en vooral lagere prijzen? Ik ben dus blij met het compromisvoorstel van de Raad met betrekking tot internationale en ik vraag nu aan de commissaris: wat gaat de Commissie eraan doen om te zorgen dat wij volgend jaar, als het weer zomervakantie is, niet overstelpt worden met klachten van onze kiezers dat het nog steeds heel duur is, dat het bellen van een vast naar een mobiel toestel nog steeds veel te veel kost. Dat zijn vragen die onze burgers bezig houden en wij moeten op dat punt gewoon resultaat laten zien. Artikel 6 is al veel genoemd. Je kunt daar verschillende appreciaties bij hebben. Ik ben blij dat de Raad uiteindelijk door de zure appel heen heeft gebeten en heeft geconstateerd dat bij een interne markt een zelfstandige rol van de Commissie hoort. In de volgende ronde vechten we verder, omdat wat u nu biedt naar mijn overtuiging te weinig is en omdat voor een interne markt er meer zou moeten zijn. Maar ook op dat punt moet je een zekere vorm van realisme natuurlijk vaststellen. Ik heb begrepen dat u daarmee ook de herzieningsclausule eigenlijk interpreteert in de zin van: gaan naar die ene interne markt. Ofschoon u amendement 36 niet heeft aanvaard, heeft u dat wel materieel gedaan en daarvoor ben ik u buitengewoon erkentelijk. Tot slot denk ik dat het van groot belang is als wij met betrekking tot de digitale TV van de Commissie horen welke stappen zij kan gaan ondernemen om uiteindelijk zo snel mogelijk die ene Europese standaard te gaan vaststellen. Voorzitter, het gaat om de Europese toekomst, het gaat om het realiseren van de doelstelling van Lissabon en daar heeft de Commissie, denk ik, nu ook een hoofdrol in te spelen."@nl2
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, hr. formand for Rådet, hr. kommissær, jeg takker først og fremmest rådsformanden for hans krystalklare sprog, for han siger altså simpelthen: Tag det, eller lad det ligge. Men jeg beundrer ham først og fremmest på grund af hans enorme udholdenhed og frem for alt også, fordi vi har opnået dette resultat. Jeg må konstatere, at der var en vigtig sætning i rådsformandens tale, der tiltalte mig mest, nemlig prioriteringen af det indre marked. Vi har desværre måttet arbejde for længe med et Råd, for hvilket ordene "indre marked" efter vores opfattelse ikke længere eksisterede. Takket være Dem, og jeg kan også sige takket være mange af mine kolleger her i Europa-Parlamentet, er det heldigvis igen nævnt. Det drejer sig naturligvis om, at vi får større konkurrence, flere aktører, operatører af virtuelle mobilnet osv., og det er naturligvis udmærket. Det drejer sig om den følsomme balance mellem dels regler, dels muligheder for yderligere markedsudvikling. Vi befinder os i denne overgangsfase, og vi skal hurtigst muligt nå frem til en normal situation, væk fra ex ante, i retning af ex post kalder jeg det ganske enkelt. Det betyder altså, at man skal afveje reglerne som helhed, markedsinterventionerne, det, som vi har nu, mod spørgsmålet: Kan det egentlig klare fremtiden? Jeg tror, at det skal være et af evalueringskriterierne for Kommissionen, nemlig vedvarende at holde øje med, om vi ikke kan fortsætte hurtigere i retning af, hvad jeg kalder et mere normalt marked, altså ex post. Det drejer sig naturligvis også om spørgsmålet: Hvad har forbrugerne ud af det? Får vi bedre service og frem for alt lavere priser? Jeg er således glad for Rådets kompromisforslag om international og jeg spørger nu kommissæren, hvad Kommissionen vil gøre for at sørge for, at vi til næste år, når det igen er sommerferie, ikke overlæsses med klager fra vores vælgere om, at det stadig er meget dyrt, og at det stadig koster alt for meget at ringe fra en almindelig telefon til en mobiltelefon. Det er spørgsmål, som optager vores borgere, og vi må simpelthen vise resultater på dette punkt. Artikel 6 er ofte blevet nævnt. Man kan vurdere det på forskellige måder. Jeg er glad for, at Rådet i sidste instans har bidt i det sure æble og har konstateret, at det hører med til et indre marked, at Kommissionen spiller en selvstændig rolle. I næste runde kæmper vi videre, fordi det, som De nu tilbyder, efter min overbevisning er for lidt, og fordi der bør være mere til et indre marked. Men også på dette punkt må man naturligvis konstatere en vis form for realisme. Jeg har forstået, at De egentlig dermed også fortolker revisionsklausulen sådan: Vi går i retning af det indre marked. Selv om De ikke har godkendt ændringsforslag 36, har De dog gjort det uformelt, og det er jeg Dem overordentlig taknemmelig for. Endelig tror jeg, at det er meget vigtigt, at vi af Kommissionen får at vide, hvilke skridt den kan tage for i sidste instans hurtigst muligt at fastsætte en europæisk standard for digitalt tv. Hr. formand, det gælder Europas fremtid, det gælder gennemførelsen af målsætningen fra Lissabon, og her skal Kommissionen efter min mening nu også spille en hovedrolle."@da1
"Herr Präsident, Herr Ratspräsident, Herr Kommissar! Ich danke zunächst dem Herrn Ratspräsidenten für seine deutliche Sprache, denn er sagt uns schlichtweg: . An erster Stelle bewundere ich ihn jedoch wegen seines enormen Durchsetzungsvermögens und insbesondere auch dafür, dass wir dieses Ergebnis erzielt haben. Ich muss feststellen, dass mich ein wichtiger Satz in den Ausführungen des Herrn Ratspräsidenten am meisten angesprochen hat, nämlich die Betonung des Binnenmarkts. Wir haben leider zu lange mit einem Rat arbeiten müssen, bei dem wir das Gefühl hatten, er kenne das Wort Binnenmarkt nicht mehr. Dank Ihnen, und ich darf auch sagen, dank vieler meiner Kolleginnen und Kollegen hier im Europäischen Parlament, ist dieser Begriff glücklicherweise wieder in den Vordergrund gerückt. Herr Präsident, es geht natürlich darum, dass wir mehr Wettbewerb bekommen werden, mehr Akteure, MVNO usw., und das ist selbstverständlich sehr zu begrüßen. Es geht um das sensible Gleichgewicht zwischen Regeln auf der einen Seite und Möglichkeiten für eine Fortentwicklung des Marktes auf der anderen Seite. Wir befinden uns in dieser Übergangsphase und müssen so schnell wie möglich zu einer normalen Situation gelangen. Ich bezeichne das jetzt einmal ganz einfach als: weg von hin zu . Das bedeutet also, den aktuellen Komplex von Vorschriften, von Marktinterventionen, gegen die Frage abzuwägen: Ist das eigentlich zukunftssicher? Meines Erachtens muss dies eines der Bewertungskriterien für die Kommission bei ihrer permanenten Prüfung sein, ob wir nicht schneller in die Richtung fortschreiten können, die ich als mehr normalen Markt bezeichne, also . Des Weiteren geht es natürlich auch um die Frage: Welchen Nutzen hat der Verbraucher dadurch? Bekommen wir mehr Service und vor allem niedrigere Preise? Ich begrüße daher den Kompromissvorschlag des Rats zum internationalen Roaming und frage jetzt den Kommissar: Was wird die Kommission unternehmen, damit wir nächstes Jahr in den Sommerferien nicht wieder mit Beschwerden unserer Wähler überhäuft werden, dass Telefonieren noch immer sehr viel kostet und Anrufe von einem Festanschluss zu einem Mobiltelefon noch immer viel zu teuer sind. Das sind Fragen, die unsere Bürger beschäftigen, und wir müssen in diesem Punkt einfach mit Ergebnissen aufwarten. Artikel 6 wurde bereits mehrfach erwähnt. Man kann dazu verschiedener Meinung sein. Ich bin froh, dass der Rat letztendlich in den sauren Apfel gebissen und erkannt hat, dass die Kommission in einem Binnenmarkt eine selbständige Rolle wahrnehmen muss. In der nächsten Runde kämpfen wir weiter, da Ihr jetziges Angebot meiner Überzeugung nach nicht ausreicht und für einen Binnenmarkt mehr erforderlich ist. Aber auch in diesem Punkt muss man natürlich eine gewisse Form von Realismus feststellen. Ich habe verstanden, dass Sie damit auch die Revisionsklausel im Grunde genommen im dem Sinne interpretieren: hin zu diesem einen Binnenmarkt. Auch wenn Sie Änderungsantrag 36 nicht angenommen haben, so haben Sie es faktisch doch getan, und dafür bin ich Ihnen außerordentlich dankbar. Abschließend halte ich es für sehr wichtig, dass uns die Kommission mitteilt, welche Schritte sie in Bezug auf das digitale Fernsehen unternehmen kann, um letztlich so schnell wie möglich zu einer einheitlichen europäischen Norm zu gelangen. Herr Präsident, es geht um die Zukunft Europas, um die Umsetzung der Zielsetzung von Lissabon, und dabei kommt der Kommission meines Erachtens nun auch eine Hauptrolle zu."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του Συμβουλίου για τη σαφέστατη γλώσσα που χρησιμοποίησε, διότι με απλά λόγια μας είπε: take it or leave it (ή δεχθείτε το ή απορρίψτε το). Τον θαυμάζω όμως πρώτα από όλα για την τεράστια επιμονή του και κυρίως για το γεγονός ότι καταλήξαμε στο αποτέλεσμα αυτό. Με εντυπωσίασε ιδιαίτερα μία σημαντική πρόταση στην παρέμβαση του Προέδρου του Συμβουλίου, η έμφαση δηλαδή που έδωσε στην εσωτερική αγορά. Δυστυχώς, για πάρα πολύ καιρό αναγκαστήκαμε να συνεργαστούμε με ένα Συμβούλιο το οποίο μας έδινε την εντύπωση ότι δεν ήθελε ούτε καν να πιάσει στο στόμα του την φράση “εσωτερική αγορά”. Χάρη σε εσάς, αλλά και χάρη στους συναδέλφους βουλευτές, υπάρχει και πάλι επιτέλους πρόοδος στο ζήτημα της εσωτερικής αγοράς. Κύριε Πρόεδρε, φυσικά θέλουμε να έχουμε περισσότερο ανταγωνισμό, περισσότερους παίκτες κ.ο.κ. – κανένα πρόβλημα βέβαια με αυτό. Χρειάζεται να εξευρεθεί μία ευαίσθητη ισορροπία μεταξύ αφενός των κανόνων και αφετέρου των δυνατοτήτων για μεγαλύτερη ανάπτυξη της αγοράς. Βρισκόμαστε σε μία μεταβατική φάση και θα πρέπει το ταχύτερο δυνατό να περάσουμε σε μία κανονική κατάσταση, από την εκ των προτέρων (ex ante), να περάσουμε σε μία φάση εκ των υστέρων (ex post), για να το πω έτσι απλά. Αυτό σημαίνει επομένως ότι θα πρέπει να σταθμίσουμε το σύνολο των κανόνων, δηλαδή των παρεμβάσεων στην αγορά, που έχουμε σήμερα, ως προς το ερώτημα: μπορούν να ισχύουν όλα αυτά και στο μέλλον; Πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να αποτελέσει ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να παρακολουθεί δηλαδή διαρκώς την κατάσταση με προσοχή, για να διαπιστώνει εάν θα μπορούσαμε να κινηθούμε ταχύτερα προς την κατεύθυνση αυτού που θα αποκαλούσα περισσότερο κανονική αγορά, δηλαδή σε μία κατάσταση ex post (εκ των υστέρων). Τίθεται στην περίπτωση αυτή βέβαια και το ερώτημα: τί κέρδος έχει από όλα αυτά ο καταναλωτής; Του παρέχονται μήπως περισσότερες υπηρεσίες και, κυρίως , χαμηλότερες τιμές; Με χαροποιεί επομένως η συμβιβαστική πρόταση του Συμβουλίου, όσον αφορά τις διεθνείς περιαγωγές (roaming) και ερωτώ τον Επίτροπο: τι θα πράξει η Επιτροπή, προκειμένου του χρόνου κατά τις θερινές διακοπές να μην κατακλυσθούμε από παράπονα των εκλογέων μας για το γεγονός ότι οι περιαγωγές παραμένουν πανάκριβες, όπως επίσης και τα τηλεφωνήματα από σταθερή σε κινητή συσκευή. Τα ζητήματα αυτά απασχολούν τους πολίτες μας και χρειάζεται πραγματικά να καταλήξουμε σε απτά αποτελέσματα για την αντιμετώπισή τους. Το άρθρο 6 αναφέρθηκε ήδη συχνά. Υπάρχουν διιστάμενες απόψεις επ’ αυτού. Χαίρομαι που το Συμβούλιο ήπιε τελικά το πικρό ποτήριο και διαπίστωσε ότι η Επιτροπή οφείλει να διαδραματίσει έναν ανεξάρτητο ρόλο στην εσωτερική αγορά. Θα συνεχίσουμε την μάχη μας κατά τον επόμενο γύρο, διότι θεωρώ αυτά που προσφέρετε πολύ λίγα και διότι θα πρέπει να σημειωθεί περισσότερη πρόοδος υπέρ της εσωτερικής αγοράς, αν και βέβαια χρειάζεται κάποιος ρεαλισμός στο σημείο αυτό. Από ό,τι βλέπω, ερμηνεύετε την ρήτρα αναθεώρησης ως εξής: ας περάσουμε στην ενιαία εσωτερική αγορά και, παρόλο που δεν κάνατε δεκτή την τροπολογία 36, την δέχεστε στην πράξη, γεγονός για το οποίο σας είμαι εξαιρετικά ευγνώμων. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό να μας αναφέρει η Επιτροπή σχετικά με την ψηφιακή τηλεόραση τι μέτρα μπορεί να λάβει, προκειμένου να καταλήξουμε το ταχύτερο δυνατό σε ενιαίες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Κύριε Πρόεδρε, πρόκειται για το μέλλον της Ευρώπης, πρόκειται για την επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας και η Επιτροπή έχει, πιστεύω, να διαδραματίσει ιθύνοντα ρόλο."@el8
"Mr President, Mr President-in-Office of the Council, Commissioner, I would firstly like to thank the President-in-Office for his straight-forward language, for he is simply saying ‘take it or leave it’. But first and foremost, I admire his enormous perseverance, particularly in the light of the fact that we have arrived at this result. I have to say that one important sentence in the speech of the President-in-Office stood out for me, namely the emphasis he placed on the internal market. Unfortunately, we have had to work for too long with a Council that no longer appeared to embrace the concept of internal market. Thanks to you, and I should say, thanks to many of my fellow MEPs here in the European Parliament, this has now been rectified, fortunately. Needless to say, what is at issue is that we will face more competition, more players, Mobile Virtual Network Operators, etc., and there is nothing wrong with that, of course. It is about striking a fine balance between rules on the one hand, and scope for further market development on the other. We are in this transitional phase, and we must aim for normality as quickly as possible, away from ex ante, towards ex post, to put it in simple terms. This means, therefore, that we must weigh up the whole set of rules and market interventions against the question as to whether this is really future-proof. In my opinion, this will need to be one of the assessment criteria for the Commission, to constantly monitor whether we could proceed any faster towards what I refer to as a more normal market, ex post, in other words. This also naturally leads on to the question: what will the consumer gain from this? Will we receive more service and lower prices, in particular? I am therefore pleased with the Council’s compromise proposal with regard to international roaming, and I would ask the Commissioner now: what steps will the Commission take in order to ensure that next year, during the summer holidays, we will not be inundated with complaints by our voters that it is still very expensive, that the cost of ringing from a landline to a mobile line is still too high. These are the questions which are important to our citizens, and we must simply get results on this score. Article 6 has been mentioned many times. One can appreciate it at different levels. I am pleased that the Council eventually took the bull by the horns and has stated that an internal market requires an independent role by the Commission. We will continue to fight in the next round, because what you are now offering is too little in my opinion, and more is needed for an internal market, but also on that score, we must of course establish a certain kind of realism. As I understand it, you have on that basis, in fact, interpreted the revision clause along the lines of ‘move towards this single internal market’. Although you have not adopted Amendment No 36, you have done so at a practical level, and I am extremely grateful to you for this. Finally, in my view, it is very important for us to hear from the Commission what steps it intends to take with regard to digital television, so as to be able to lay down this one European standard as soon as possible. This is about Europe’s future, about achieving the objective of Lisbon, and I believe that the Commission now also has a key role to play in this."@en3
"(NL) Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, en primer lugar quisiera dar las gracias al Presidente del Consejo por su forma tan clara y directa de expresarse, ya que dice simplemente: lo toman o lo dejan. Pero le admiro sobre todo tanto por la gran perseverancia con la que ha trabajado como por el resultado que hemos alcanzado. He de reconocer que una frase importante de la intervención del Presidente del Consejo me ha llegado profundamente, que ha sido cuando ha resaltado la importancia del mercado interior. Lamentablemente, hemos tenido que trabajar demasiado tiempo con un Consejo que nos daba la sensación de que las palabras "mercado interior" ya no existían. Gracias a usted, y también puedo decir que gracias a muchos de mis colegas del Parlamento Europeo, estas palabras han vuelto a pasar a primer plano. Señor Presidente, se trata de que vamos a tener mayor competitividad, más jugadores, más operadores de redes móviles virtuales, etcétera, y todo esto es, naturalmente, muy positivo. Se trata de encontrar un delicado equilibrio entre unas reglas establecidas por una parte, y las posibilidades de seguir desarrollando el mercado, por otra. Estamos ahora inmersos en una fase de transición y hemos de llegar lo más pronto posible a una situación de normalidad, no a algo previo o posterior, sino hacia algo definitivo por decirlo de forma sencilla. Por lo tanto, nos tenemos que hacer la pregunta de si el conjunto de normas y de intervenciones en el mercado que tenemos ahora, resistirá en el futuro. Me parece que esto deber ser uno de los criterios de evaluación de la Comisión, que tiene que valorar constantemente si no podemos avanzar con mayor rapidez hacia lo que yo llamo un mercado normalizado, o sea, el mercado definitivo. Naturalmente, también hemos de preguntarnos: ¿en qué se beneficia el consumidor? ¿Vamos a tener más servicios por menos dinero? Por eso, estoy contento con la propuesta del Consejo con respecto al internacional y quisiera preguntar al Comisario: ¿qué piensa hacer la Comisión para evitar el año que viene, cuando empiecen las vacaciones de verano, que los electores nos bombardeen con quejas de que todo esto sigue siendo demasiado caro, que las llamadas de un teléfono fijo a uno móvil siguen costando demasiado? Estas son las cuestiones que preocupan a los ciudadanos y es en este ámbito simplemente donde tenemos que mostrar resultados. Por otra parte, el artículo 6 ha sido mencionado ya muchas veces. Está claro que se puede valorar de diferentes maneras. Por mi parte, me alegro de que el Consejo por fin haya hecho de tripas corazón y haya reconocido que en el mercado interior le corresponde a la Comisión tener un papel más independiente. En la ronda siguiente seguiremos luchando, porque creo que lo que usted ofrece ahora es muy escaso porque para un mercado interior de verdad hay que ofrecer más. Pero también en esta cuestión hay que actuar con cierta dosis de realismo. Además, he entendido de sus palabras que usted interpreta la cláusula de revisión como algo en el sentido de ir avanzando hacia ese mercado único interior. A pesar de que no ha adoptado la enmienda 36, en la práctica sí la ha aceptado, por lo cual le estoy muy agradecido. Como última cuestión, creo que es de suma importancia que la Comisión nos explique qué pasos piensa tomar en el tema de la televisión digital para que se llegue a establecer lo más rápido posible ese estándar común europeo. Señor Presidente, se trata del futuro europeo, se trata de la realización de los objetivos de Lisboa y, en mi opinión, la Comisión debe desempeñar el papel de protagonista en ello."@es12
"Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja ja arvoisa komission jäsen, haluan aluksi kiittää neuvoston puheenjohtajaa hänen todella selkeästä kielenkäytöstään, sillä hän sanoo yksinkertaisesti, että ottakaa tai jättäkää. Ihailen kuitenkin ensi kädessä hänen valtavaa sinnikkyyttään ja erityisesti myös sitä, että olemme päässeet tähän tulokseen. Minun on todettava, että minua kosketti neuvoston puheenjohtajan esityksessä eniten yksi tärkeä lause, nimittäin sisämarkkinoiden painottaminen. Olemme valitettavasti joutuneet liian kauan toimimaan sellaisen neuvoston kanssa, josta meille on tullut vaikutelma, että siellä ei enää puhuta sisämarkkinoista. Teidän ansiostanne ja – sallinette minun sanoa näin – monien kollegojeni ansiosta täällä Euroopan parlamentissa, sisämarkkinat on onneksi otettu jälleen esille. Arvoisa puhemies, kysymys on luonnollisesti siitä, että saamme lisää kilpailua ja lisää toimijoita, kuten MVNO:ita (virtuaalisen matkaviestinverkon operaattoreita), mikä on tietenkin hienoa. On kysymys herkästä tasapanoista yhtäältä sääntöjen ja toisaalta niiden mahdollisuuksien välillä, joita on markkinoiden kehittämiseksi edelleen. Elämme siirtymäkautta, ja meidän on päästävä mahdollisimman nopeasti normaaliin tilanteeseen, hyvin yksinkertaisesti sanottuna ennakkovaiheesta jälkivaiheeseen. Tämä siis tarkoittaa, että sääntöjen ja markkinainterventioiden kokonaisuutta, joka meillä nyt on, täytyy arvioida kysymällä, onko se nyt oikeastaan kestävä tulevaisuutta ajatellen. Tämän pitäisi mielestäni olla yksi komission käyttämistä arviointiperusteista kiinnitettäessä jatkuvasti huomiota siihen, emmekö voisi jatkaa nopeammin siihen suuntaan, jota nimitän normaalimmiksi markkinoiksi, siis jälkivaiheeksi. Sitten on luonnollisesti myös kysymys siitä, mitä kuluttaja hyötyy tästä. Saammeko enemmän palveluja ja ennen kaikkea edullisempia hintoja? Olen tyytyväinen neuvoston kompromissiehdotukseen, joka koskee kansainvälistä verkkovierailua, ja kysyn nyt arvoisalta komission jäseneltä, mitä komissio aikoo tehdä huolehtiakseen siitä, että emme ensi kesänä, kun on jälleen kesäloma, huku äänestäjiemme valituksiin siitä, että hinnat ovat yhä liian korkeita ja että soittaminen kiinteän verkon puhelimesta matkapuhelimeen maksaa yhä aivan liikaa. Nämä kysymykset kiinnostavat kansalaisiamme, ja meidän on yksinkertaisesti saatava aikaan tuloksia tässä asiassa. On mainittu jo monta kertaa 6 artikla. Siitä voidaan olla monta mieltä. Olen tyytyväinen siihen, että neuvosto on lopultakin antanut periksi ja todennut, että komissiolle kuuluu riippumaton rooli sisämarkkinoilla. Taistelemme edelleen seuraavalla kierroksella, koska mielestäni tarjoatte nyt liian vähän ja koska sisämarkkinoita varten tarvittaisiin enemmän, mutta myös tässä asiassa on luonnollisesti todettava olevan tietynlaista realismia. Olen ymmärtänyt, että tulkitsette siten myös korjauslauseketta oikeastaan siinä mielessä, että siirrytään yhteismarkkinoihin, ja vaikka ette ole hyväksynyt tarkistusta 36, olette kuitenkin tehnyt sen konkreettisesti, mistä olen erityisen kiitollinen. Sitten lopuksi, mielestäni on hyvin tärkeää, että kuulemme komissiolta digitaalitelevision tiimoilta, millaisia askelia se voi ottaa, jotta lopultakin voitaisiin mahdollisimman pikaisesti vahvistaa yksi eurooppalainen standardi. Arvoisa puhemies, on kysymys Euroopan tulevaisuudesta ja Lissabonin tavoitteiden toteuttamisesta, ja tässä komissiolla on nyt mielestäni myös tärkeä rooli täytettävänään."@fi5
"Monsieur le Président, Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Commissaire, je remercie avant tout le président du Conseil pour sa franchise, car il dit tout simplement que c'est à prendre ou à laisser. Mais je l'admire surtout pour son énorme persévérance et aussi parce que nous sommes parvenus à ce résultat. Je dois dire qu'une phrase importante m'a particulièrement frappé dans le discours du président du Conseil, et c'est l'accent mis sur le marché intérieur. Pendant trop longtemps hélas, nous avons dû collaborer avec un Conseil dont nous avions le sentiment que le terme de marché intérieur n'y était plus prononcé. Grâce à vous, et je puis dire grâce à de nombreux collègues ici au Parlement européen, ce concept a heureusement été de nouveau avancé. Monsieur le Président, le fait est que nous aurons davantage de concurrence, davantage d'acteurs, de MVNO (opérateurs mobiles virtuels) etc. - c'est, bien sûr, une bonne chose. L'essentiel est l'équilibre délicat entre, d'une part, des règles et, d'autre part, des possibilités de poursuivre le développement du marché. Nous sommes dans cette phase de transition et nous devons parvenir le plus tôt possible à une situation normale, d'ex ante, vers ex post, pour parler très simplement. Aussi devons-nous évaluer l'ensemble des règles, des interventions sur le marché que nous connaissons à l'heure actuelle, en fonction de la question suivante : est-ce que le tout résistera à l'avenir ? Je pense qu'un des critères d'évaluation de la Commission européenne devra être d'examiner sans cesse si nous ne pouvons aller plus vite dans la direction de ce que j'appelle un marché plus normal, ex post donc. Un autre point crucial reste, évidemment, la question de savoir quel en est l'avantage pour le consommateur ? Obtiendrons-nous davantage de services et surtout des prix inférieurs ? Aussi suis-je satisfait de la proposition de compromis du Conseil en matière de connexion internationale et j'interroge à présent le commissaire : que va faire la Commission pour veiller à ce que l'année prochaine, avec le retour des vacances d'été, nous ne soyons pas submergés de plaintes émanant de nos électeurs arguant que les coûts sont encore très élevés, que les frais de communication d'un téléphone fixe vers un téléphone mobile sont encore bien trop élevés. Ce sont des questions qui préoccupent nos citoyens et, sur ce point, nous devons simplement montrer des résultats. L'article 6 a déjà été cité à de nombreuses reprises. Différentes appréciations sont possibles. Je me réjouis de ce que le Conseil ait enfin avalé la pilule et ait constaté qu'un marché intérieur requiert un rôle indépendant de la Commission. Nous poursuivrons notre combat au prochain tour, parce que je suis convaincu que ce que vous nous offrez aujourd'hui est insuffisant et qu'un marché intérieur requiert davantage, tout en étant obligé de constater une certaine forme de réalisme sur ce point. J'ai cru comprendre que vous interprétiez la clause de réexamen dans le sens d'aller vers ce marché intérieur et bien que vous n'ayez pas accepté l'amendement 36, vous l'avez fait d'un point de vue matériel et je vous en suis particulièrement reconnaissant. Enfin, Monsieur le Président, je pense qu'il est fondamental que nous apprenions de la Commission quelles mesures elle peut prendre au sujet de la télévision numérique en vue de fixer le plus rapidement possible cette norme unique européenne. Monsieur le Président, il s'agit de l'avenir de l'Europe, de la réalisation des objectifs de Lisbonne et j'estime que la Commission a elle aussi un rôle crucial à jouer en la matière à présent."@fr6
"Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, signor Commissario, innanzi tutto ringrazio il Presidente del Consiglio per il suo linguaggio chiaro. Egli infatti in poche parole dice: o prendere o lasciare. Ma lo ammiro soprattutto per la sua enorme resistenza e anche per il fatto di essere giunti a questo risultato. Debbo constatare che una frase importante nell'intervento del Presidente del Consiglio mi ha colpito particolarmente, cioè l'accento posto sul mercato interno. Purtroppo per troppo tempo abbiamo dovuto lavorare con un Consiglio che avevamo la sensazione non pensasse più al mercato interno. Grazie a lei, e posso anche dire grazie a molti dei miei colleghi qui al Parlamento europeo, questo aspetto è stato nuovamente messo in primo piano. Signor Presidente, l'importante è che avremo più concorrenza, più protagonisti, MVNO eccetera, il che ovviamente è un bene. Il punto chiave è il delicato equilibrio fra le norme da un lato e le possibilità per un ulteriore sviluppo del mercato dall'altro. Ci troviamo nella fase transitoria e dobbiamo passare il prima possibile a una situazione di normalità, semplicemente via dalla fase in direzione della fase . Ciò significa che occorre valutare il complesso di norme e di interventi di mercato attuali rispetto al seguente interrogativo: potranno resistere alla prova del futuro? A mio parere questo deve essere uno dei criteri di valutazione per la Commissione europea, per tenere costantemente sotto controllo se non sia possibile andare più velocemente verso quello che chiamo un mercato più normale, la fase . Poi c'è la questione dei benefici per il consumatore. Avremo un servizio maggiore e soprattutto prezzi più bassi? Mi rallegro della proposta di compromesso del Consiglio sul internazionale e chiedo ora al Commissario che cosa la Commissione intenda fare per garantire che l'anno prossimo, durante le prossime vacanze estive, non si venga nuovamente inondati di reclami da parte dei nostri elettori che ci diranno che ancora è troppo caro, che telefonare da un telefono fisso a uno mobile costa ancora troppo. Sono tutte questioni che interessano i nostri cittadini e dobbiamo far vedere dei risultati su questo punto. L'articolo 6 è già stato citato molte volte. Lo si può interpretare in vario modo. Io mi rallegro che alla fine il Consiglio abbia inghiottito il rospo ed abbia constatato che il mercato interno deve essere accompagnato da un ruolo indipendente della Commissione. Nel prossimo continueremo a lottare, perché quanto ci offrite a mio parere è troppo poco e perché per un mercato interno si dovrebbe fare di più. Tuttavia anche su questo aspetto bisogna constatare una certa forma di realismo. Ho capito che interpretate la clausola di revisione in questo senso: andiamo verso il mercato interno. Sebbene non abbiate accolto l'emendamento n. 36, materialmente poi lo avete accettato e per questo vi sono enormemente riconoscente. Infine, signor Presidente, penso che sia essenziale sentire dalla Commissione quali passi intende intraprendere in relazione alla TV digitale, per creare quanto prima questo famoso standard europeo. Signor Presidente, ne va del futuro dell'Europa, della realizzazione dell'obiettivo di Lisbona e io credo che la Commissione adesso abbia un ruolo di protagonista da svolgere."@it9
"Mr President, Mr President-in-Office of the Council, Commissioner, I would firstly like to thank the President-in-Office for his straight-forward language, for he is simply saying ‘take it or leave it’. But first and foremost, I admire his enormous perseverance, particularly in the light of the fact that we have arrived at this result. I have to say that one important sentence in the speech of the President-in-Office stood out for me, namely the emphasis he placed on the internal market. Unfortunately, we have had to work for too long with a Council that no longer appeared to embrace the concept of internal market. Thanks to you, and I should say, thanks to many of my fellow MEPs here in the European Parliament, this has now been rectified, fortunately. Needless to say, what is at issue is that we will face more competition, more players, Mobile Virtual Network Operators, etc., and there is nothing wrong with that, of course. It is about striking a fine balance between rules on the one hand, and scope for further market development on the other. We are in this transitional phase, and we must aim for normality as quickly as possible, away from ex ante, towards ex post, to put it in simple terms. This means, therefore, that we must weigh up the whole set of rules and market interventions against the question as to whether this is really future-proof. In my opinion, this will need to be one of the assessment criteria for the Commission, to constantly monitor whether we could proceed any faster towards what I refer to as a more normal market, ex post, in other words. This also naturally leads on to the question: what will the consumer gain from this? Will we receive more service and lower prices, in particular? I am therefore pleased with the Council’s compromise proposal with regard to international roaming, and I would ask the Commissioner now: what steps will the Commission take in order to ensure that next year, during the summer holidays, we will not be inundated with complaints by our voters that it is still very expensive, that the cost of ringing from a landline to a mobile line is still too high. These are the questions which are important to our citizens, and we must simply get results on this score. Article 6 has been mentioned many times. One can appreciate it at different levels. I am pleased that the Council eventually took the bull by the horns and has stated that an internal market requires an independent role by the Commission. We will continue to fight in the next round, because what you are now offering is too little in my opinion, and more is needed for an internal market, but also on that score, we must of course establish a certain kind of realism. As I understand it, you have on that basis, in fact, interpreted the revision clause along the lines of ‘move towards this single internal market’. Although you have not adopted Amendment No 36, you have done so at a practical level, and I am extremely grateful to you for this. Finally, in my view, it is very important for us to hear from the Commission what steps it intends to take with regard to digital television, so as to be able to lay down this one European standard as soon as possible. This is about Europe’s future, about achieving the objective of Lisbon, and I believe that the Commission now also has a key role to play in this."@lv10
"Senhor Presidente, Senhor Presidente do Conselho, Senhor Comissário, agradeço em primeiro lugar ao Senhor Presidente do Conselho o seu discurso muito claro, já que diz simplesmente isto: é pegar ou largar. Mas admiro-o em primeiro lugar pela sua enorme perseverança e principalmente por termos chegado a este resultado. Tenho de dizer que houve um aspecto do discurso do Senhor Presidente do Conselho que me tocou particularmente, que foi o de ter colocado a tónica no mercado interno. Infelizmente, durante demasiado tempo, tivemos de trabalhar com um Conselho que dava a impressão de ter eliminado a expressão “mercado interno” do seu vocabulário. Graças ao Senhor Presidente do Conselho, e também, posso dizer, graças a muitos dos meus colegas do Parlamento Europeu, essa dimensão, felizmente, voltou a evidenciar-se. Senhor Presidente, está em causa, evidentemente, termos mais concorrência, mais operadores, operadores de redes virtuais móveis (MVNO), etc., e isso, naturalmente, é muito bom. Está em causa o equilíbrio delicado entre, por um lado, regras e, por outro lado, possibilidades de maior desenvolvimento do mercado. Encontramo-nos na fase de transição e temos de passar, tão rapidamente quanto possível, a uma situação normal, passar do ao para falar em termos simples. Significa isto que o Parlamento tem de ponderar o conjunto de regras e de intervenções no mercado que actualmente temos, relativamente a esta questão: resiste ao futuro? Penso que um dos critérios de avaliação da Comissão Europeia deve ser o de estar permanentemente atenta e ver se não podemos avançar mais rapidamente em direcção àquilo a que chamo uma situação mais normal, logo . Trata-se também, portanto, desta questão: qual é o benefício para o consumidor? Ficamos com mais serviço e, sobretudo, com melhores preços? Congratulo-me, por esta razão, com a proposta de compromisso do Conselho sobre o internacional, e pergunto ao Senhor Comissário: o que vai a Comissão fazer no sentido de assegurar que, no próximo ano, nas próximas férias de Verão, não sejamos submersos com reclamações dos nossos eleitores a dizer que continua a ser muito caro e que as chamadas da rede fixa para a rede móvel continuam a ser muito caras? São questões que preocupam os nossos cidadãos e temos de mostrar resultados neste capítulo. O artigo 6º já foi muito referido. Podem-se fazer diversas apreciações. Regozijo-me pelo facto de o Conselho ter acabado por ser razoável e ter constatado que, num mercado interno, há um papel autónomo a desempenhar pela Comissão. Na próxima ronda, vamos continuar a lutar, já que o que agora nos é oferecido é, em meu entender, pouco, e um mercado interno precisa de mais. Mas também quanto a este ponto há que constatar uma certa forma de realismo. Segundo compreendi, o Conselho, desse modo, também interpreta a cláusula de revisão deste modo: passe-se ao mercado interno. Se bem que não tenham aceite a alteração 36, fizeram-no na prática, e estou extremamente reconhecido por isso. Por fim, penso que é da maior importância que, relativamente à televisão digital, a Comissão nos diga que passos pode dar para assegurar a adopção, o mais rapidamente possível, de uma norma europeia única. Senhor Presidente, está em causa o futuro da Europa, está em causa a realização dos objectivos de Lisboa, e neste capítulo, julgo eu, a Comissão também tem um papel capital a desempenhar."@pt11
"Herr talman, herr rådsordförande, herr kommissionär! Först vill jag tacka rådets ordförande för de klara beskeden, för i all enkelhet säger han alltså: take it or leave it. Men i första hand beundrar jag honom för hans enorma ihärdighet och framför allt för att vi har nått det här resultatet. Jag måste säga att en viktig mening i rådsordförandens anförande tilltalade mig mest, nämligen tonvikten vid den inre marknaden. Tyvärr har vi under alltför lång tid varit tvungna att arbeta med ett råd som gav intryck av att inte längre använda sig av ordet inre marknad. Tack vare er, och tack vare många av mina kolleger här i Europaparlamentet, har det ordet tagits i bruk igen. Herr talman! Det handlar naturligtvis om att vi kommer att få större konkurrens, fler spelare, mobila virtuella nätverksoperatörer etcetera och det är naturligtvis utmärkt. Det handlar om den svåra balansen mellan bestämmelser å ena sidan och svårigheter för vidare marknadsutveckling å andra sidan. Vi befinner oss i en övergångsfas och vi måste så snabbt som möjligt se till att situationen normaliseras, att gå från på förhand mot i efterhand kallar jag det i all enkelhet. Det innebär alltså att man måste avväga helheten av bestämmelser, av marknadsinterventioner, mot frågan: är det här verkligen säkert i framtiden? Jag tror att det är ett av de bedömningskriterier kommissionen måste använda sig av för att hela tiden vara uppmärksam på om vi inte kan gå snabbare i riktning mot vad jag kallar en mer normal marknad, alltså i efterhand. Då är frågan naturligtvis: vilka fördelar innebär det för konsumenterna? Får vi bättre service och framför allt lägre priser? Jag är alltså nöjd med rådets kompromissförslag vad beträffar internationell och nu frågar jag kommissionären: vad kommer kommissionen att göra för att se till att vi nästa år, under sommarsemestern, inte blir översköljda av klagomål från väljarna om att det fortfarande är alldeles för dyrt, att det fortfarande kostar alldeles för mycket att ringa från en fast telefon till en mobiltelefon. Det är frågor som våra väljare ställer sig och på den punkten måste vi helt enkelt visa resultat. Artikel 6 har redan nämnts många gånger. Man kan se på den på olika sätt. Det gläder mig att rådet till slut har bitit i det sura äpplet och konstaterat att kommissionens roll på en inre marknad måste vara självständig. Under nästa omgång kämpar vi vidare, eftersom det ni nu erbjuder enligt min övertygelse är för lite och eftersom det borde finnas mer för en inre marknad. Men även på den punkten måste man naturligtvis konstatera en viss form av realism. Jag har förstått att ni därmed egentligen också tolkar översynsklausulen som: att gå från den där inre marknaden. Även om ni inte har godtagit ändringsförslag 36 så har ni åtminstone gjort det materiellt och det är jag oerhört tacksam för. Slutligen tror jag att det är av stor vikt att vi i fråga om digital television får höra från kommissionen vilka åtgärder den kan vidta för att så snabbt som möjligt slå fast en europeisk standard. Herr talman! Det handlar om Europas framtid, det handlar om att realisera de målsättningar som fastslogs i Lissabon, och enligt mig måste kommissionen i det sammanhanget spela huvudrollen."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"ex ante"7,11,9
"ex post"7,11,9
"roaming"13,2,1,11,9

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph