Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-12-10-Speech-1-088"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20011210.5.1-088"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Signora Presidente, Commissario Liikanen, il nuovo quadro regolamentare per le telecomunicazioni sostituisce il regime comunitario che ha comportato l'apertura dei mercati nazionali in Europa e chiuso l'epoca dei monopoli. A fondamento della revisione del quadro comunitario delle telecomunicazioni, la Commissione europea aveva manifestato l'intento di ridurre gli oneri di regolazione in ragione degli obiettivi di liberalizzazione raggiunti sulla base del modello ancora in vigore. L'obiettivo era, infatti, quello di assicurare una maggiore fiducia nelle forze del mercato per favorire la competitività del mercato europeo e incoraggiare gli investimenti sui mercati emergenti, favorendo l'offerta di servizi innovativi. La revisione del modello vigente dovrebbe pertanto avere lo scopo di traghettare progressivamente il mercato delle telecomunicazioni dalla fase di liberalizzazione ad una fase di concorrenza effettiva e consolidata. La relazione tra evoluzione del quadro regolamentare e dinamica dei mercati dovrebbe essere perseguita da un approccio che favorisca condizioni competitive, garantendo la rapida diffusione dei servizi innovativi, in modo da orientare il mercato e la futura esclusiva applicazione della normativa in progressiva sostituzione delle norme regolative . Il nuovo modello dovrebbe instaurare una fase transitoria che favorisca questo passaggio verso un mercato delle telecomunicazioni che possa essere gestito in modo omogeneo a qualsiasi altro settore economico, nel rigoroso rispetto della disciplina a tutela della concorrenza. Questo fine può essere perseguito da un corpo di regole armonizzate a livello europeo, connotate dalla caratteristica della transitorietà e dalla eccezionalità; in altri termini, la regolazione che qui stiamo discutendo e approvando deve prevedere le condizioni per la sua eliminazione, una volta che sarà raggiunto un sufficiente livello di concorrenza. Tali regole dovranno essere mantenute ad un livello minimo in termini di prescrizioni e d'intensità, per garantire la proporzionalità dell'intervento in relazione agli obiettivi regolamentari. Considerata la flessibilità del nuovo modello, che estende con grande discrezionalità gli ambiti di intervento delle autorità internazionali di regolazione, la struttura portante del nuovo quadro regolatorio deve essere rappresentata dall'esigenza di assicurare il potere di supervisione che la Commissione ha previsto nei confronti delle autorità nazionali, al fine di assicurare un'interpretazione corretta del nuovo quadro, tale da evitare effetti distorsivi sulla competitività del mercato europeo in un'area geografica rispetto ad un'altra. Infatti, in assenza di un potere centralizzato a livello europeo che permetta di valutare la coerenza finale delle decisioni nazionali in relazione agli obiettivi comunitari, il nuovo quadro regolamentare rischia di non raggiungere gli obiettivi che si era proposto. A questo fine, Presidente Daems, Commissario Liikanen, mi permetto di illustrare un emendamento che assieme ad altri 51 colleghi di diversi gruppi politici ho presentato proprio alla direttiva del collega Paasilinna, che tanto bene ha lavorato alla sua proposta concernente la direttiva quadro delle telecomunicazioni. Tale emendamento mira a dare più chiarezza agli operatori, ad evitare la segmentazione nell'applicazione del diritto comunitario nei diversi Stati membri e ad assicurare lo sviluppo di un vero mercato interno delle telecomunicazioni. L'adozione della mia proposta faciliterebbe l'armonizzazione, la quale può essere raggiunta solo grazie alla previsione di un potere definito in modo inequivoco e tale da consentire alla Commissione europea di intervenire per garantire che l'applicazione della disciplina comunitaria sia coerente agli obiettivi e segua le medesime finalità in tutti gli Stati membri. L'armonizzazione e il potere centralizzato sono alla base della costruzione del mercato paneuropeo delle telecomunicazioni. Questo è quello che vogliono gli operatori, questo è quello che vuole il mercato, Presidente Daems, Commissario Liikanen. Il mercato vuole la costruzione di un mercato paneuropeo delle telecomunicazioni, mentre spesso la miopia delle autorità nazionali tende in questa fase a frenare questo processo evolutivo; per questa ragione ho proposto questo emendamento che spero possa essere considerato positivamente dalla Presidenza belga, dal Consiglio, dalla Commissione e da quest'Aula."@it9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Fru formand, kommissær Liikanen, det nye retsgrundlag for telekommunikation erstatter den fællesskabsordning, der medførte en åbning af de nationale markeder i Europa og afsluttede monopolernes tid. Til støtte for revisionen af EU's retsgrundlag for telekommunikation gav Kommissionen udtryk for, at den havde til hensigt at reducere reguleringsomkostningerne som følge af de målsætninger om liberalisering, man havde nået på baggrund af den model, der stadig var gældende. Formålet var nemlig at sikre en større tillid til markedskræfterne for at styrke det europæiske markeds konkurrenceevne og fremme investeringerne på de nye markeder ved at øge udbuddet af innovative tjenesteydelser. Revideringen af den gældende model bør derfor have til formål gradvist at føre telekommunikationsmarkedet fra liberaliseringsfasen til en fase med reel og konstant konkurrence. Der bør følges op på forbindelsen mellem retsgrundlagets udvikling og markedsmekanismen med en fremsynet indfaldsvinkel, som fremmer konkurrencebetingelserne og sikrer de innovative tjenesteydelsers hurtige udbredelse, så der skabes nogle retningslinjer for markedet og for den kommende og udelukkende anvendelse af konkurrencelovgivningen, som gradvist erstatter ex ante-reglerne. Den nye model burde medføre en overgangsfase, der letter denne overgang til et telekommunikationsmarked, som kan administreres på samme måde som en hvilken som helst anden økonomisk sektor og med fuld respekt for konkurrencelovgivningen. Denne målsætning kan nås ved hjælp af et sæt harmoniserede ex ante-regler på EU-plan, som kendetegnes af deres midlertidige og undtagelsesvise karakter. I den ex ante-regulering, som vi drøfter og vedtager her, skal der med andre ord tages højde for, at den skal ophæves, når først man har nået et tilstrækkeligt konkurrenceniveau. Disse ex ante-regler skal fastholdes på et minimumsniveau, når det gælder forskrifter og intensitet, så man sikrer, at indgrebet står i forhold til reguleringsmålsætningerne. I betragtning af fleksibiliteten i den nye model, der på en meget skønsmæssig måde gør de internationale reguleringsmyndigheders indgrebsområder mere omfattende, skal den bærende del i det nye retsgrundlag være behovet for at sikre Kommissionens beføjelse til at overvåge de nationale myndigheder, så det nye retsgrundlag fortolkes korrekt, og så man undgår konkurrenceforvridninger på det europæiske marked i ét geografisk område i forhold til et andet. Hvis der ikke er noget centraliseret organ på europæisk plan, som gør det muligt at vurdere de nationale beslutningers endelige overensstemmelse med EU-målsætningerne, er der nemlig risiko for, at man ikke når de mål, man havde sat sig med det nye retsgrundlag. I den forbindelse, hr. Daems, kommissær Liikanen, vil jeg gerne gøre rede for et ændringsforslag, som jeg har stillet sammen med 51 andre kolleger fra forskellige politiske grupper til netop hr. Paasilinnas forslag til lovgivningsmæssig beslutning. Hr. Paasilinna har gjort et glimrende stykke arbejde med sit forslag om rammedirektivet om telekommunikation. Ændringsforslaget tager sigte på skabe større klarhed for operatørerne, på at undgå en segmentering i fællesskabsrettens anvendelse i de forskellige medlemsstater og på at sikre udviklingen af et sandt indre marked for telekommunikation. Vedtagelsen af mit forslag ville lette harmoniseringen, som udelukkende kan opnås, såfremt der tages højde for en klart defineret beføjelse, der gør det muligt for Kommissionen at gribe ind for at sikre, at fællesskabslovgivningens anvendelse er i overensstemmelse med målsætningerne og har de samme mål i alle medlemsstaterne. Harmoniseringen og den centrale styring er grundlaget for indførelsen af det paneuropæiske telekommunikationsmarked. Hr. Daems, kommissær Liikanen, dette er, hvad operatørerne ønsker, og hvad markedet ønsker. Markedet ønsker, at der indføres et paneuropæisk telekommunikationsmarked, mens de nationale myndigheders snæversynethed i denne fase ofte er tilbøjelig til at bremse denne udviklingsproces. Derfor stillede jeg dette ændringsforslag, som jeg håber, at det belgiske formandskab, Rådet, Kommissionen og Parlamentet vil se med positive øjne på."@da1
"Frau Präsidentin, Herr Kommissar Liikanen! Der neue Rechtsrahmen für die Telekommunikation tritt an die Stelle des gemeinschaftlichen Regelwerks, welches die Öffnung der nationalen Märkte in Europa und das Ende des Monopolzeitalters bewirkte. Die Europäische Kommission hatte die Überprüfung des gemeinschaftlichen Rechtsrahmens für Telekommunikation damit begründet, den Regulierungsaufwand angesichts der auf der Grundlage des noch gültigen Modells erreichten Liberalisierungsziele verringern zu wollen. Das Ziel bestand nämlich darin, mehr Vertrauen in die Marktkräfte zu schaffen, um die Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Marktes zu erhöhen und Investitionen auf den entstehenden Märkten zu fördern, indem das Angebot an innovativen Diensten begünstigt wird. Die Überarbeitung des geltenden Modells sollte deshalb darauf abzielen, den Telekommunikationsmarkt schrittweise von der Phase der Liberalisierung in eine Phase des effektiven und konsolidierten Wettbewerbs hinüberzuleiten. Der Zusammenhang zwischen der Weiterentwicklung des Rechtsrahmens und der Dynamik der Märkte sollte mit einem wettbewerbsfördernden Ansatz bei gleichzeitiger Gewährleistung einer schnellen Verbreitung der innovativen Dienste angestrebt werden, um den Markt und die künftige ausschließliche Anwendung der Kartellverbotsvorschriften, die allmählich an die Stelle der vorab festgelegten Regeln treten werden, zu steuern. Das neue Modell sollte eine Übergangsphase einleiten, die diese Umstellung auf einen Telekommunikationsmarkt, der wie jeder andere Wirtschaftssektor auch unter strikter Wahrung der Wettbewerbsregeln verwaltet werden kann, erleichtert. Dieses Ziel kann mit Hilfe eines Pakets von vorab auf europäischer Ebene harmonisierten Regeln verfolgt werden, die sich dadurch auszeichnen, dass sie Übergangs- und Ausnahmecharakter besitzen; anders gesagt, die Regelung, die wir heute behandeln und vorab annehmen werden, muss die Bedingungen für ihre Aufhebung vorsehen, wenn sich herausstellt, dass ein ausreichendes Wettbewerbsniveau erreicht ist. Diese Vorabregeln müssen hinsichtlich der Vorschriften und Intensität auf einem minimalen Niveau gehalten werden, um zu gewährleisten, dass die Interventionen den Regulierungszielen angemessen sind. In Anbetracht der Flexibilität des neuen Modells, welches die Interventionsmöglichkeiten der nationalen Regulierungsbehörden ausweitet und letzteren einen großen Ermessensspielraum belässt, muss sich der neue Regulierungsrahmen von Grund auf an der Notwendigkeit orientieren, der Kommission gegenüber den nationalen Behörden die Überwachungsbefugnis einzuräumen, um eine korrekte Auslegung des neuen Rechtsrahmens zu gewährleisten und somit Wettbewerbsverzerrungen auf dem europäischen Markt bzw. zwischen verschiedenen geografischen Gebieten zu vermeiden. Fehlt es nämlich an einer Zentralgewalt auf europäischer Ebene, welche die Bewertung der letztendlichen Übereinstimmung der einzelstaatlichen Entscheidungen mit den Gemeinschaftszielen gestattet, so besteht die Gefahr, dass der neue Rechtsrahmen die angestrebten Ziele nicht erreicht. In diesem Sinne erlaube ich mir, Herr Ratspräsident Daems und Herr Kommissar Liikanen, einen Änderungsantrag zu erläutern, den ich zusammen mit 51 weiteren Kolleginnen und Kollegen speziell zu der vom Kollegen Paasilinna behandelten Richtlinie eingereicht habe – der bezüglich des Vorschlags für die Telekomrahmenrichtlinie eine wirklich gute Arbeit geleistet hat. Ziel und Zweck dieses Änderungsantrags bestehen darin, den Wirtschaftsteilnehmern mehr Klarheit zu verschaffen, eine uneinheitliche Anwendung des Gemeinschaftsrechts in den verschiedenen Mitgliedstaaten zu verhindern und die Entwicklung eines wahrhaften Telekommunikationsbinnenmarktes zu gewährleisten. Die Annahme meines Vorschlags würde die Harmonisierung erleichtern, die nur erreicht werden kann, wenn der Europäischen Kommission eine eindeutig festgelegte Befugnis eingeräumt wird, kraft deren sie intervenieren kann, um sicherzustellen, dass die Anwendung der Gemeinschaftsvorschriften mit den Zielsetzungen übereinstimmt und in allen Mitgliedstaaten dieselben Anliegen verfolgt. Die Harmonisierung und die Zentralgewalt bilden die Grundlage für die Schaffung des gesamteuropäischen Telekommunikationsmarktes. Das ist es, was sowohl die Wirtschaftsteilnehmer als auch der Markt wollen, Herr Ratspräsident Daems und Herr Kommissar Liikanen. Der Markt will die Errichtung eines gesamteuropäischen Telekommunikationsmarktes, während die kurzsichtigen nationalen Behörden in dieser Phase häufig dazu neigen, diesen Entwicklungsprozess zu hemmen; aus diesem Grund habe ich diesen Änderungsantrag eingereicht, von dem ich hoffe, dass er vom belgischen Vorsitz, vom Rat, von der Kommission und von diesem Hohen Haus positiv aufgenommen wird."@de7
"Κυρία Πρόεδρε, Επίτροπε Liikanen, το νέο κανονιστικό πλαίσιο για τις τηλεπικοινωνίες αντικαθιστά το κοινοτικό καθεστώς που επέφερε το άνοιγμα των εθνικών αγορών στην Ευρώπη και έκλεισε την εποχή των μονοπωλίων. Ως θεμελίωση της αναθεώρησης του κοινοτικού πλαισίου των τηλεπικοινωνιών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε εκδηλώσει την πρόθεση να μειώσει τις κανονιστικές υποχρεώσεις αναλογικά προς τους στόχους ελευθέρωσης που έχουν επιτευχθεί βάσει του ακόμη ισχύοντος προτύπου. Πράγματι, ο στόχος ήταν να επιτευχθεί μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της αγοράς, για να προαχθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αγοράς και να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις στις αναδυόμενες αγορές, ευνοώντας την προσφορά καινοτόμων υπηρεσιών. Η αναθεώρηση του ισχύοντος προτύπου θα πρέπει, επομένως, να αποσκοπεί στην προοδευτική μετάβαση της αγοράς τηλεπικοινωνιών από τη φάση της ελευθέρωσης σε μία φάση αποτελεσματικού και παγιωμένου ανταγωνισμού. Η σχέση μεταξύ της εξέλιξης του κανονιστικού πλαισίου και της δυναμικής των αγορών θα πρέπει να επιδιωχθεί με μια προσέγγιση η οποία θα προωθεί ανταγωνιστικές συνθήκες, εξασφαλίζοντας την ταχεία διάδοση των καινοτόμων υπηρεσιών, ούτως ώστε να προσανατολίσει την αγορά και την μελλοντική αποκλειστική εφαρμογή της αντιολιγοπωλιακής νομοθεσίας, που θα αντικαταστήσει προοδευτικά τους εκ των προτέρων ρυθμιστικούς κανόνες. Το νέο πρότυπο θα πρέπει να καθιερώσει μια μεταβατική φάση που θα ευνοεί αυτή τη μετάβαση προς μια αγορά τηλεπικοινωνιών, η οποία θα μπορεί να υπόκειται σε ομοιόμορφη διαχείριση με οποιονδήποτε άλλο οικονομικό τομέα, με αυστηρή τήρηση της αρχής της προστασίας του ανταγωνισμού. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιδιωχθεί με ένα σύνολο εκ των προτέρων εναρμονισμένων κανόνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με μεταβατικό και εξαιρετικό χαρακτήρα· με άλλα λόγια, η ρύθμιση για την οποία συζητούμε εδώ και την οποία εγκρίνουμε εκ των προτέρων πρέπει να προβλέπει τις προϋποθέσεις για την κατάργησή της, όταν θα έχει επιτευχθεί επαρκές επίπεδο ανταγωνισμού. Αυτοί οι εκ των προτέρων κανόνες θα πρέπει να διατηρηθούν σε ένα ελάχιστο επίπεδο από άποψη προδιαγραφών και έντασης, για να διασφαλιστεί η αναλογικότητα της παρέμβασης προς τους κανονιστικούς στόχους. Λαμβανομένης υπόψη της ευελιξίας του νέου προτύπου, που επεκτείνει με μεγάλη διακριτική ευχέρεια τα πεδία παρέμβασης των διεθνών κανονιστικών αρχών, η φέρουσα διάρθρωση του νέου κανονιστικού πλαισίου πρέπει να συνίσταται στην απαίτηση εξασφάλισης της δυνατότητας επίβλεψης που έχει προβλέψει η Επιτροπή επί των εθνικών αρχών, προκειμένου να εξασφαλισθεί μια ορθή ερμηνεία του νέου πλαισίου, με την οποία θα μπορέσουν να αποφευχθούν ενδεχόμενες στρεβλωτικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αγοράς σε μια γεωγραφική περιοχή έναντι μιας άλλης. Πράγματι, χωρίς μια κεντρική εξουσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που να επιτρέπει την αξιολόγηση της τελικής συνέπειας των εθνικών αποφάσεων προς τους κοινοτικούς στόχους, υπάρχει κίνδυνος το νέο κανονιστικό πλαίσιο να μην επιτύχει τους στόχους που είχε θέσει. Γι’ αυτό, Πρόεδρε Daems, Επίτροπε Liikanen, επιτρέψτε μου να παρουσιάσω αναλυτικότερα μία τροπολογία που υπέβαλα μαζί με άλλους 51 συναδέλφους από διάφορες πολιτικές ομάδες ειδικά επί της οδηγίας του συναδέλφου Paasilinna, ο οποίος εργάστηκε πολύ ωραία στην πρότασή του σχετικά με την οδηγία πλαίσιο για τις τηλεπικοινωνίες. Η τροπολογία αυτή έχει σκοπό τη μεγαλύτερη αποσαφήνιση των φορέων παροχής υπηρεσιών, την αποφυγή του κατακερματισμού όσον αφορά την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου στα διάφορα κράτη μέλη και την εξασφάλιση της ανάπτυξης μιας πραγματικής εσωτερικής αγοράς τηλεπικοινωνιών. Η υιοθέτηση της πρότασής μου θα διευκόλυνε την εναρμόνιση, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο χάρη στην πρόβλεψη μιας εξουσίας που θα οριστεί κατά τρόπο αδιαμφισβήτητο και θα επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρεμβαίνει για να διασφαλίζει ότι η εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας είναι συνεπής προς τους στόχους και ότι ακολουθεί τους ίδιους σκοπούς σε όλα τα κράτη μέλη. Η εναρμόνιση και η κεντρική εξουσία βρίσκονται στη βάση της οικοδόμησης της πανευρωπαϊκής αγοράς τηλεπικοινωνιών. Αυτό θέλουν οι φορείς εκμετάλλευσης, αυτό θέλει η αγορά, Πρόεδρε Daems, Επίτροπε Liikanen. Η αγορά θέλει την οικοδόμηση μιας πανευρωπαϊκής αγοράς τηλεπικοινωνιών, ενώ συχνά η μυωπία των εθνικών αρχών τείνει σ’ αυτή τη φάση να φρενάρει αυτήν την εξελικτική διαδικασία· γι’ αυτό και πρότεινα αυτήν την τροπολογία, που ελπίζω να μπορέσει να αντιμετωπιστεί θετικά από τη βελγική Προεδρία, από το Συμβούλιο, από την Επιτροπή και από αυτήν την Αίθουσα."@el8
". Madam President, Commissioner Liikanen, the new regulatory framework for telecommunications replaces the Community system which opened up the national markets in Europe and brought the era of monopolies to a close. By way of justifying the revision of the Community telecommunications framework, the European Commission stated its intention to reduce the regulatory burdens according to the liberalisation objectives achieved on the basis of the model still in force. The aim was, in fact, to secure greater confidence in market forces in order to boost the competitiveness of the European market and encourage investment in the emerging markets, facilitating the provision of innovative services. The purpose of the revision of the prevailing model should, therefore, have the aim of gradually moving the telecommunications market on from its liberalisation phase to a phase of genuine, consolidated competition. The relationship between the development of the regulatory framework and the dynamics of the markets should be pursued using a forward-looking approach which favours competitive conditions, ensuring the rapid distribution of innovative services, in order to provide direction for the market and the future exclusive application of the procurement rules which are gradually replacing rules. The new model should introduce a transitional phase that fosters this transition to a telecommunications market that can be managed in the same way as any other economic sector in strict respect for competition rules. This end can be achieved by a body of rules harmonised at European level which are characterised by the fact that they are temporary and exceptional; in other words, the regulation that we are discussing and approving must provide for it to be abolished when a sufficient level of competition has been achieved. These rules must be kept to a minimum as regards requirements and strength, in order to ensure that intervention is proportionate to the regulatory objectives. In view of the flexibility of the new model, which very prudently extends the scope of intervention of the international regulatory authorities, the main thrust of the new regulatory framework must be the need to guarantee the supervisory power that the Commission has laid down in respect of the national authorities, in order to ensure correct interpretation of the new framework and thereby avoid distortion of the competitiveness of the European market between geographical areas. In fact, with the absence of a centralised authority at European level making it possible to assess the ultimate consistency of national decisions with Community objectives, the new regulatory framework is in danger of not achieving its objectives. To this end, Mr Daems, Commissioner Liikanen, allow me to illustrate an amendment which I tabled together with 51 Members from different political groups precisely to Mr Paasilinna’s directive. Mr Paasilinna has worked very hard on his proposal on the framework directive on telecommunications. This amendment seeks to make things clearer for operators, to avoid fragmentation in the application of Community law in the various Member States and to ensure the development of a genuine internal telecommunications market. The adoption of my proposal would facilitate harmonisation, which can only be achieved by establishing unambiguously defined power allowing the European Commission to intervene to guarantee that the application of Community law is coherent with objectives and pursues the same goals in all the Member States. Harmonisation and centralised power are the basis for the development of the pan-European telecommunications market. This what the operators want, this is what the market wants, Mr Daems, Commissioner Liikanen. The market wants the development of a pan-European telecommunications market, whereas the short-sightedness of the national authorities often tends to slow down that process of development in this phase; that is why I tabled this amendment which, I hope, will be taken into due consideration by the Belgian Presidency, the Council, the Commission and this House."@en3
". – (IT) Señora Presidenta, señor Comisario Liikanen, el nuevo marco reglamentario para las telecomunicaciones sustituye el régimen comunitario que propició la apertura de los mercados nacionales en Europa y el fin de la época de los monopolios. Para fundamentar la revisión del marco comunitario de las telecomunicaciones, la Comisión Europea había manifestado la intención de reducir las tasas de regulación en razón de los objetivos de liberalización alcanzados sobre la base del modelo aún vigente. En efecto, el objetivo consistía en infundir una mayor confianza en las fuerzas de mercado a fin de favorecer la competitividad del mercado europeo y promover la inversión en los mercados emergentes, favoreciendo la oferta de servicios innovadores. Por tanto, la revisión del modelo vigente debería hacerse con vistas a hacer pasar en el mercado de las telecomunicaciones el progresivo tránsito de la fase de liberalización a una fase de competencia efectiva y consolidada. La relación entre la evolución del marco reglamentario y la dinámica de los mercados debería establecerse desde una perspectiva que favorezca las condiciones competitivas, garantizando la rápida difusión de los servicios innovadores a fin de orientar el mercado y la futura aplicación exclusiva de la normativa en paulatina sustitución de las normas reguladoras . El nuevo modelo debería instaurar una fase transitoria que facilite este pasaje hacia un mercado de las telecomunicaciones cuya gestión pueda efectuarse de manera análoga a la de cualquier otro sector económico, siempre dentro del riguroso respeto de la disciplina tutelada por la competencia. El logro de este objetivo puede basarse en el empleo de un cuerpo de normas armonizadas en el nivel europeo y caracterizadas por la transitoriedad y la excepcionalidad; en otras palabras, el reglamento que estamos debatiendo aquí y que hemos de aprobar debe incluir las condiciones de su propia eliminación en el momento en que se haya alcanzado un adecuado nivel de competencia. A fin de garantizar la proporcionalidad de la intervención en relación con los objetivos reglamentarios, convendrá mantener estas normas en unos niveles de prescripciones e intensidad mínimos. Teniendo en cuenta la flexibilidad del nuevo modelo, que amplía con gran discrecionalidad el ámbito de intervención de las autoridades reguladoras internacionales, la estructura básica del nuevo marco normativo debe caracterizarse por la exigencia de garantizar la facultad de supervisión de las resoluciones de las autoridades nacionales prevista por la Comisión con el fin de garantizar la interpretación correcta del nuevo marco y evitar, así, efectos distorsionantes para la competitividad del mercado europeo en las distintas áreas geográficas. De hecho, la falta de un poder centralizado en el nivel europeo que permita evaluar la coherencia final de las decisiones nacionales en relación con los objetivos comunitarios plantea una seria amenaza para el logro de los propios objetivos del nuevo marco reglamentario. A este respecto, Presidente Daems, Comisario Liikanen, me permito exponer una enmienda que, junto a otros 51 miembros de diversos Grupos políticos, he presentado precisamente a la directiva del Sr. Paasilinna, que con tanto tino ha trabajado en su propuesta referente a la directiva relativa a las telecomunicaciones. Mediante la mencionada enmienda se pretende otorgar una mayor claridad al papel de los operadores, evitar la segmentación en la aplicación del derecho comunitario en los distintos Estados miembros y asegurar el desarrollo de un verdadero mercado interior de las telecomunicaciones. La adopción de mi propuesta facilitaría la armonización, que sólo se logrará gracias a la previsión de un poder definido de manera inequívoca mediante el cual la Comisión Europea pueda intervenir para garantizar que la aplicación de la disciplina comunitaria sea coherente con los objetivos y persiga los mismos fines en todos los Estados miembros. La armonización y el poder centralizado son esenciales para la construcción del mercado paneuropeo de las telecomunicaciones. Es eso lo que desean los operadores, es lo que desea el mercado, Presidente Daems, Comisario Liikanen. El mercado desea la creación de un mercado paneuropeo de las telecomunicaciones; en cambio, es a menudo la miopía de las autoridades nacionales la que tiende a frenar en la actualidad ese proceso evolutivo. Por esa razón, he propuesto esta enmienda con la esperanza de que goce de la consideración de la Presidencia belga, del Consejo, de la Comisión y de esta Asamblea."@es12
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen Liikanen, televiestintäalan uusi sääntelykehys korvaa yhteisöjärjestelmän, joka on saanut aikaan Euroopan kansallisten markkinoiden avautumisen ja lopettanut monopolien aikakauden. Televiestinnän sääntelykehyksen tarkistamisen lähtökohtana Euroopan komissio ilmaisi aikeensa vähentää sääntelyyn liittyviä velvoitteita vielä voimassa olevan järjestelmän avulla saavutettujen vapauttamistavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena oli parantaa luottamusta markkinavoimiin Euroopan markkinoiden kilpailukyvyn edistämiseksi ja sijoitusten kannustamiseksi avautuvilla markkinoilla innovatiivisten palvelujen tarjoamista suosivalla tavalla. Nykyisen mallin tarkistamisella pitäisi siis pyrkiä luotsaamaan televiestintämarkkinat asteittain vapauttamisvaiheesta todellisen ja vakiintuneen kilpailun vaiheeseen. Sääntelykehyksen kehittämisen ja markkinadynamiikan väliseen tasapainoon pitäisi pyrkiä kaukokatseisella lähestymistavalla, jossa suositaan kilpailua ja taataan innovatiivisten palveluiden nopea leviäminen niin, että markkinoilla ja pelkkään kilpailulainsäädäntöön perustuvalla järjestelmällä korvataan asteittain velvollisuudet. Uuteen malliin tulisi sisältyä siirtymävaihe, jolla tuetaan siirtymistä sellaisiin televiestintämarkkinoihin, joita voidaan hallinnoida niin kuin mitä tahansa muutakin talouden alaa tiukkojen kilpailusäännösten nojalla. Tähän voidaan pyrkiä Euroopan tasolla yhteensovitetuilla velvollisuuksilla, jotka ovat luonteeltaan tilapäisiä ja poikkeuksellisia; toisin sanoen, sääntelyn, josta täällä keskustelemme ja jota hyväksymme periaatteella on tehtävä itsensä tarpeettomaksi, kun riittävä kilpailutaso on saavutettu. Tällaisten velvollisuuksien rajoittavuus ja tehokkuus on pidettävä mahdollisimman vähäisenä, jotta voidaan taata, että toimet ovat suhteessa sääntelytavoitteisiin. Kun otetaan huomioon tämän uuden, hyvin hallitusti kansainvälisten sääntelyviranomaisten toimintavaltuuksia laajentavan mallin joustavuus, uuden sääntelykehyksen lähtökohtana on oltava tarve taata komission valvontaoikeudet suhteessa kansallisiin sääntelyviranomaisiin, jotta voidaan taata oikea tulkinta sellaisesta uudesta sääntelykehyksestä, jolla voidaan välttää Euroopan markkinoiden kilpailua vääristävät vaikutukset eri maantieteellisten alueiden välillä. Koska todellakaan ei ole keskitettyä Euroopan tason elintä, joka voisi viime kädessä arvioida kansallisten päätösten ja yhteisön tavoitteiden yhdenmukaisuutta, uusi sääntelykehys ei ehkä saavuta sille asetettuja tavoitteita. Tästä syystä, arvoisa puheenjohtaja Daems, arvoisa komission jäsen Liikanen, sallinette minun esitellä tarkistuksen, jonka olen esittänyt yhdessä 51:n eri poliittisiin ryhmiin kuuluvan kollegan kanssa ja joka koskee juuri kollega Paasilinnan – joka on tehnyt oikein hyvää työtä televiestintädirektiiviä koskevan ehdotuksensa parissa – direktiiviä. Tällä tarkistuksella pyritään selkeyttämään operaattorien asemaa, estämään yhteisön oikeuden erilainen soveltaminen eri jäsenvaltioissa ja takaamaan televiestintäalan todellisten sisämarkkinoiden kehitys. Ehdotukseni hyväksyminen helpottaisi yhteensovittamista, johon voidaan päästä vain sellaisten yksiselitteisesti määriteltyjen valtuuksien avulla, joilla Euroopan komissio voi puuttua asioihin taatakseen, että yhteisön säännöksiä sovelletaan tavoitteiden mukaisesti ja samoihin päämääriin pyrkien kaikissa jäsenvaltioissa. Yhteensovittaminen ja keskitetyt valtuudet ovat yleiseurooppalaisten televiestintämarkkinoiden rakentamisen perusta. Tätä operaattorit haluavat ja tätä markkinat tarvitsevat, arvoisa puheenjohtaja Daems ja arvoisa komission jäsen Liikanen. Markkinat tarvitsevat yleiseurooppalaisia televiestintämarkkinoita, mutta usein tässä vaiheessa kansallisten viranomaisten lyhytnäköisyys jarruttaa tätä kehitysprosessia; tästä syystä ehdotin tätä tarkistusta, johon toivon puheenjohtajavaltio Belgian, neuvoston, komission ja parlamentin suhtautuvan myönteisesti."@fi5
"Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire Liikanen, le nouveau cadre réglementaire des télécommunications remplace le régime communautaire qui a entraîné l'ouverture des marchés nationaux en Europe et mis fin à l'ère des monopoles. À l'origine de la révision du cadre communautaire des télécommunications, il y a l'intention de la Commission européenne de réduire les charges de régulation ; les objectifs de libéralisation atteints sur la base du modèle encore en vigueur motivaient cette intention. L'objectif était, en effet, d'assurer plus de confiance dans les forces du marché afin de favoriser la compétitivité du marché européen et d'encourager les investissements sur les marchés émergeants, en favorisant l'offre de services innovateurs. La révision du modèle en vigueur devrait donc avoir pour objectif d'amener progressivement le marché des télécommunications de la phase de libéralisation à une phase de concurrence effective et consolidée. La relation entre évolution du cadre réglementaire et dynamique des marchés devrait être poursuivie selon une approche orientée vers l'avenir qui favorise des conditions concurrentielles et garantisse la diffusion rapide de services innovateurs, de façon à orienter le marché et la future application exclusive de la législation antitrust, qui remplacera progressivement les réglementations . Le nouveau modèle devrait instaurer une phase transitoire qui favorise ce passage vers un marché des télécommunications qui puisse être géré de manière analogue à tous les autres secteurs économiques dans le respect rigoureux de la discipline de la concurrence. Cet objectif peut être poursuivi par un corpus de règles harmonisées au niveau européen, se distinguant par leur caractère transitoire et exceptionnel ; en d'autres termes, la régulation dont nous discutons en ce moment et que nous allons approuver doit prévoir les conditions de son élimination, dès qu'un niveau suffisant de concurrence aura été atteint. Ces règles devront être maintenues à un niveau minimum en termes de prescriptions et d'intensité et ce, afin de garantir que l'intervention soit proportionnelle aux objectifs réglementaires. Si l'on considère la flexibilité du nouveau modèle qui, par le pouvoir discrétionnaire étendu dont il est doté, élargit le cadre des interventions des autorités internationales de régulation, la structure portante du nouveau cadre réglementaire doit être représentée par l'exigence d'assurer le pouvoir de supervision que la Commission a prévu d'attribuer aux autorités nationales et ce, afin d'assurer une interprétation correcte du nouveau cadre, qui soit en mesure d'éviter des effets de distorsion de la compétitivité du marché européen dans une zone géographique par rapport à une autre. En effet, en l'absence d'un pouvoir centralisé au niveau européen qui permette d'évaluer la cohérence finale des décisions nationales en rapport avec les objectifs communautaires, le nouveau cadre réglementaire risque de ne pas atteindre les objectifs qu'il s'était proposés. Dans cette optique, je me permets, Monsieur le Président Daems, Monsieur le Commissaire Liikanen, de vous exposer un amendement, que j'ai déposé avec 51 collègues de différents groupes politiques, à la directive de M. Paasilinna, qui a si bien travaillé sur cette proposition concernant la directive-cadre des télécommunications. Cet amendement vise à donner plus de clarté aux opérateurs, à éviter la segmentation dans l'application du droit communautaire dans les différents États membres et à assurer le développement d'un vrai marché intérieur des télécommunications. L'adoption de ma proposition faciliterait l'harmonisation, laquelle ne peut être atteinte que grâce à la prévision d'un pouvoir défini sans équivoque et permettant à la Commission européenne d'intervenir pour garantir que l'application de la discipline communautaire soit cohérente avec les objectifs et suive les mêmes objectifs dans tous les États membres. L'harmonisation et le pouvoir centralisé sont à la base de la construction du marché paneuropéen des télécommunications. C'est cela que veulent les opérateurs, c'est cela que veut le marché, Monsieur Daems, Monsieur Liikanen. Le marché veut la construction d'un marché paneuropéen des télécommunications, alors que la myopie des États membres tend souvent, dans cette phase, à freiner ce processus évolutif. C'est pour cette raison que j'ai proposé cet amendement, et j'espère qu'il pourra être considéré positivement par la présidence belge, par le Conseil, par la Commission et par cette Assemblée."@fr6
". Madam President, Commissioner Liikanen, the new regulatory framework for telecommunications replaces the Community system which opened up the national markets in Europe and brought the era of monopolies to a close. By way of justifying the revision of the Community telecommunications framework, the European Commission stated its intention to reduce the regulatory burdens according to the liberalisation objectives achieved on the basis of the model still in force. The aim was, in fact, to secure greater confidence in market forces in order to boost the competitiveness of the European market and encourage investment in the emerging markets, facilitating the provision of innovative services. The purpose of the revision of the prevailing model should, therefore, have the aim of gradually moving the telecommunications market on from its liberalisation phase to a phase of genuine, consolidated competition. The relationship between the development of the regulatory framework and the dynamics of the markets should be pursued using a forward-looking approach which favours competitive conditions, ensuring the rapid distribution of innovative services, in order to provide direction for the market and the future exclusive application of the procurement rules which are gradually replacing rules. The new model should introduce a transitional phase that fosters this transition to a telecommunications market that can be managed in the same way as any other economic sector in strict respect for competition rules. This end can be achieved by a body of rules harmonised at European level which are characterised by the fact that they are temporary and exceptional; in other words, the regulation that we are discussing and approving must provide for it to be abolished when a sufficient level of competition has been achieved. These rules must be kept to a minimum as regards requirements and strength, in order to ensure that intervention is proportionate to the regulatory objectives. In view of the flexibility of the new model, which very prudently extends the scope of intervention of the international regulatory authorities, the main thrust of the new regulatory framework must be the need to guarantee the supervisory power that the Commission has laid down in respect of the national authorities, in order to ensure correct interpretation of the new framework and thereby avoid distortion of the competitiveness of the European market between geographical areas. In fact, with the absence of a centralised authority at European level making it possible to assess the ultimate consistency of national decisions with Community objectives, the new regulatory framework is in danger of not achieving its objectives. To this end, Mr Daems, Commissioner Liikanen, allow me to illustrate an amendment which I tabled together with 51 Members from different political groups precisely to Mr Paasilinna’s directive. Mr Paasilinna has worked very hard on his proposal on the framework directive on telecommunications. This amendment seeks to make things clearer for operators, to avoid fragmentation in the application of Community law in the various Member States and to ensure the development of a genuine internal telecommunications market. The adoption of my proposal would facilitate harmonisation, which can only be achieved by establishing unambiguously defined power allowing the European Commission to intervene to guarantee that the application of Community law is coherent with objectives and pursues the same goals in all the Member States. Harmonisation and centralised power are the basis for the development of the pan-European telecommunications market. This what the operators want, this is what the market wants, Mr Daems, Commissioner Liikanen. The market wants the development of a pan-European telecommunications market, whereas the short-sightedness of the national authorities often tends to slow down that process of development in this phase; that is why I tabled this amendment which, I hope, will be taken into due consideration by the Belgian Presidency, the Council, the Commission and this House."@lv10
"− Mevrouw de Voorzitter, commissaris Liikanen, het nieuwe regelgevingskader voor de telecommunicatiesector vervangt het communautaire regime dat heeft geleid tot de opening van de nationale markten in Europa en het einde van het tijdperk van de monopolies. Als grondslag voor de herziening van het communautair kader voor de telecommunicatiesector had de Europese Commissie laten blijken dat zij van plan was de reguleringslast te verminderen, gezien de onder het vigerende model bereikte liberaliseringsresultaten. Het doel was namelijk een groter vertrouwen in de marktkrachten te verzekeren om het concurrentievermogen van de Europese markt te bevorderen, investeringen in opkomende markten aan te moedigen en zodoende het aanbod van innovatieve diensten te verbeteren. De herziening van het vigerende model zou daarom tot doel moeten hebben de telecommunicatiemarkt te “sturen” bij de overgang van de liberaliseringsfase naar een daadwerkelijk geconsolideerde mededingingsfase. Met betrekking tot de relatie tussen het regelgevingsproces en de ontwikkeling van de markten dient een aanpak te worden gebruikt die toegesneden is op de toekomstige kenmerken van de markt, namelijk zorgen voor concurrerende omstandigheden en een snelle verspreiding van vernieuwende diensten, gericht op de exclusieve toepassing van de antitrustregels ter vervanging van de regels. In het nieuwe model moet een overgangsperiode worden ingesteld, waarin de overgang wordt bevorderd naar een telecommunicatiemarkt die op dezelfde manier als alle andere sectoren kan worden beheerd en waarin de bescherming van de concurrentie strikt wordt gehandhaafd. Daartoe kan worden gewerkt met een op Europees niveau geharmoniseerd corpus van regels, die dan een voorlopig en buitengewoon karakter krijgen. Dat corpus van regels dient met andere woorden aan te geven hoe de betrokken regels afgeschaft kunnen worden zodra er sprake is van voldoende mededinging. Het is bovendien zaak de intensiteit en de voorschriften van deze regels zo beperkt mogelijk te houden, om te garanderen dat zij beantwoorden aan de doelstellingen van de regelgeving. Met het oog op de flexibiliteit van het nieuwe model, waarin de discretionaire ruimte van de internationale regelgevende autoriteiten aanzienlijk wordt uitgebreid, moet de dragende structuur van het nieuwe regelgevende kader worden gevormd door de behoefte de toezichthoudende taak van de Commissie ten opzichte van de nationale autoriteiten te bekrachtigen; dit met als doel een correcte interpretatie van het nieuwe kader om te voorkomen dat de concurrentie tussen de verschillende regio’s van de Europese markt wordt verstoord. Zonder een gecentraliseerde instelling op Europees niveau, die de samenhang van de nationale beschikkingen ten aanzien van de communautaire doelstellingen in het oog houdt, bestaat het risico dat het nieuwe regelgevingskader de gestelde doelen niet verwezenlijkt. Voorzitter Daems, commissaris Liikanen, staat u mij toe dat ik daarom een amendement toelicht dat ik samen met 51 collega’s uit verschillende fracties heb ingediend op de richtlijn van de heer Paasilinna, die uitstekend werk heeft geleverd met zijn voorstel voor de Kaderrichtlijn telecommunicatiediensten. Doel van het amendement is de operatoren meer duidelijkheid te bieden, fragmentatie bij de toepassing van het communautair recht in de verschillende lidstaten te voorkomen, en de ontwikkeling van een werkelijk gemeenschappelijke markt in de sector telecommunicatie te garanderen. Mijn voorstel vergemakkelijkt de harmonisering. Die kan alleen worden bereikt dankzij een ondubbelzinnig vastgestelde bevoegdheid, zodat de Europese Commissie door haar optreden kan garanderen dat de communautaire discipline wordt toegepast op een manier die coherent is met de doelstellingen en waarmee in alle lidstaten dezelfde doelen worden nagestreefd. Harmonisering en gecentraliseerde bevoegdheid zijn de grondslagen van de pan-Europese telecommunicatiemarkt. Voorzitter Daems, commissaris Liikanen, dat is wat de markt en de marktspelers willen. De markt wil dat er een pan-Europese telecommunicatiemarkt wordt opgebouwd, terwijl bijziende nationale autoriteiten dit ontwikkelingsproces in deze fase vaak proberen af te remmen. Daarom heb ik dit amendement ingediend. Ik hoop dat het Belgische voorzitterschap, de Raad, de Commissie en dit Parlement het positief zullen ontvangen."@nl2
"Senhora Presidente, Senhor Comissário Liikanen, o novo quadro regulamentar para as telecomunicações substitui o regime comunitário que implicou a abertura dos mercados nacionais na Europa e encerrou a época dos monopólios. Com base na revisão do quadro comunitário das telecomunicações, a Comissão Europeia havia manifestado a intenção de reduzir os encargos de regulação devido aos objectivos de liberalização conseguidos com base no modelo ainda em vigor. O objectivo era, efectivamente, assegurar uma maior confiança nas forças do mercado para promover a competitividade do mercado europeu e incentivar os investimentos nos mercados emergentes, favorecendo a oferta de serviços inovadores. A revisão do modelo vigente deveria, portanto, ter como objectivo fazer passar progressivamente o mercado das telecomunicações da fase de liberalização a uma fase de concorrência efectiva e consolidada. A relação entre evolução do quadro regulamentar e dinâmica dos mercados deverá ser conseguida através de uma abordagem que favoreça condições competitivas, garantindo a rápida difusão dos serviços inovadores, por forma a orientar o mercado e a futura aplicação exclusiva da legislação em substituição progressiva das normas reguladoras . O novo modelo deverá instaurar uma fase transitória que favoreça esta passagem a um mercado das telecomunicações que possa ser gerido de forma semelhante a qualquer outro sector económico, no rigoroso respeito da disciplina em defesa da concorrência. Este objectivo poderá ser alcançado por um conjunto de regras harmonizadas a nível europeu, caracterizadas pelo seu carácter transitório e excepcional; por outras palavras, a regulação que estamos aqui a discutir e a aprovar deve prever as condições da sua eliminação, logo que se tenha atingido um nível adequado de concorrência. Estas regras deverão ser mantidas num nível mínimo em termos de prescrições e de intensidade, para garantir a proporcionalidade da intervenção em relação aos objectivos regulamentares. Tendo em conta a flexibilidade do novo modelo, que alarga com uma grande discricionariedade os âmbitos de intervenção das autoridades reguladoras internacionais, a estrutura fundamental do novo quadro regulamentar deve ser representada pela necessidade de assegurar o poder de supervisão que a Comissão previu relativamente às autoridades nacionais, a fim de garantir uma interpretação correcta do novo quadro, por forma a evitar efeitos distorcivos sobre a competitividade do mercado europeu numa área geográfica relativamente a outra. Com efeito, na ausência de um poder centralizado a nível europeu que permita avaliar a coerência final das decisões nacionais em relação aos objectivos comunitários, o novo quadro regulamentar corre o risco de não alcançar os objectivos que se tinha proposto. Para tal, Senhor Presidente Daems, Senhor Comissário Liikanen, permito-me ilustrar uma alteração que apresentei juntamente com outros 51 colegas de diferentes grupos políticos, precisamente à directiva do colega Paasilinna, que realizou um excelente trabalho no que respeita à sua proposta relativa à directiva-quadro das telecomunicações. Essa alteração visa conferir maior clareza aos operadores, evitar a segmentação na aplicação do direito comunitário nos vários Estados-Membros e assegurar o desenvolvimento de um verdadeiro mercado interno das telecomunicações. A adopção da minha proposta facilitaria a harmonização, a qual só pode ser conseguida com a previsão de um poder definido de forma inequívoca e susceptível de permitir à Comissão Europeia intervir para garantir que a aplicação da disciplina comunitária seja coerente com os objectivos e siga as mesmas finalidades em todos os Estados-Membros. A harmonização e o poder centralizado estão na base da construção do mercado pan-europeu das telecomunicações. É isto que querem os operadores, é isto que quer o mercado, Senhor Presidente Daems, Senhor Comissário Liikanen. O mercado quer a criação de um mercado pan-europeu das telecomunicações, ao passo que, muitas vezes, a miopia das autoridades nacionais tende, nesta fase, a travar este processo evolutivo; por este motivo, propus esta alteração, que, espero, possa ser considerada positiva pela Presidência belga, pelo Conselho, pela Comissão e por esta assembleia."@pt11
"Fru talman, kommissionär Liikanen! Den nya rättsliga ramen för telekommunikationssektorn ersätter det gemenskapssystem som ledde till att de nationella marknaderna i Europa öppnades och att monopolens epok upphörde. Som grund för översynen av gemenskapens rättsliga ram för telekommunikationerna har Europeiska kommissionen lagt fram sin avsikt att minska regleringsbördan som en följd av de avregleringsmål som har uppnåtts på basis av den ännu gällande modellen. Målet var ju just det att skapa en större tilltro till marknadskrafterna för att öka konkurrensen på den europeiska marknaden och ge incitament till investeringar på de nya marknaderna genom att främja utbudet av nydanande tjänster. Översynen av den gällande modellen borde därför ha till syfte att successivt föra telekommunikationsmarknaden från avreglering till effektiv och konsoliderad konkurrens. Förhållandet mellan utveckling av den rättsliga ramen och marknadsdynamik bör kännetecknas av en framåtsyftande inställning som främjar konkurrens och säkerställer en snabb utbredning av nya tjänster, så att marknaden får kännedom om dem och om antitrustreglerna som i framtiden successivt skall ta över efter de nuvarande bestämmelserna. Den nya modellen bör leda till en övergångsfas som gynnar denna omvandling till en telekommunikationsmarknad som kan styras på samma sätt som alla andra ekonomiska sektorer med fullt följande av konkurrenslagstiftningen. Detta mål kan man uppnå genom ett regelverk som är harmoniserat på EU-nivå och har övergångs- och undantagskaraktär. Den reglering vi diskuterar och antar här skall med andra ord innehålla bestämmelser för under vilka förutsättningar den skall avskaffas när väl en tillräcklig konkurrens har uppnåtts. Dessa regler skall hållas på en miniminivå vad beträffar föreskrifter och omfattning för att säkerställa att ingreppet står i proportion till målen med regleringen. Med tanke på den nya modellens flexibilitet, som ger de internationella övervakningsmyndigheterna stor frihet att välja var de vill ingripa, måste den bärande strukturen i det nya regelverket vara behovet att säkerställa den övervakande befogenhet som kommissionen tänker sig gentemot de nationella myndigheterna i syfte att garantera en korrekt tolkning av den nya ramen för att undvika snedvridande effekter på konkurrensen på den europeiska marknaden mellan olika geografiska områden. I avsaknad av en centraliserad makt på europeisk nivå som kan utvärdera om de nationella besluten överensstämmer med gemenskapens målsättningar riskerar den nya rättsliga ramen de facto att inte uppnå uppsatta mål. Ordförande Daems, kommissionär Liikanen! Låt mig i detta syfte beskriva ett ändringsförslag till Paasilinnas direktiv som jag har lagt fram tillsammans med 51 kolleger från olika politiska grupper. Paasilinna har verkligen gjort ett gott arbete med sitt förslag till ramdirektiv för telekommunikationerna. Detta ändringsförslag siktar till att ge operatörerna större klarhet, att förhindra att gemenskapsrätten tillämpas segmentariskt i olika medlemsstater och att säkerställa att en verklig inre marknad för telekommunikationer utvecklas. Om mitt förslag antas underlätta harmoniseringen, som bara kan uppnås om man inför klart avgränsade befogenheter för Europeiska kommissionen att ingripa för att tillse att gemenskapslagstiftningen tillämpas på ett sätt som överensstämmer med målsättningarna och med samma inriktning i alla medlemsstater. Harmoniseringen och den centraliserade makten ligger till grund för byggandet av en paneuropeisk marknad för telekommunikationer. Detta är vad operatörerna vill, detta är vad marknaden vill, ordförande Daems och kommissionär Liikanen. Marknaden vill ha en paneuropeisk marknad för telekommunikationer, men ofta tenderar de nationella myndigheternas trångsynthet att bromsa denna utveckling i den här fasen. Därför har jag lagt fram detta ändringsförslag som jag hoppas kan tas emot positivt av det belgiska ordförandeskapet, rådet, kommissionen och kammaren."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Brunetta (PPE-DE )"12
"ex ante"13,5,2,10,3,12,11,9,6
"forward-looking-"7

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph