Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-12-10-Speech-1-081"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20011210.4.1-081"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - Frau Präsidentin, Herr Kommissar, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Im Vergleich zu Herrn Titford bin ich der Überzeugung, dass die Errichtung einer effizienten unabhängigen europäischen Lebensmittelbehörde als Frühwarnsystem sehr zu begrüßen ist. Sie soll als transparent arbeitende wissenschaftliche Referenzstelle für die Kommission, das Parlament, die Mitgliedstaaten fungieren, muss aber auch für Hersteller und Verbraucher offen sein. Beratung, Information und Risikokommunikation für den Verbraucher sollen zur Stärkung des Vertrauens in unsere Nahrungsmittel beitragen. Lebensmittelsicherheit ist die fundamentale Voraussetzung für die Verbraucher, die sich gesund ernähren wollen, und dafür müssen wir hier Sorge tragen. Die Lebensmittelskandale der letzten Jahre haben gezeigt, dass es insbesondere auf die konsequente Umsetzung von Richtlinien sowie die Kontrolle von Nahrungs- und Futtermitteln vor Ort ankommt. Die optimale Vernetzung der wissenschaftlichen Einrichtungen dieser Behörde mit den Kontrollorganen in den Mitgliedstaaten ist die unerlässliche Voraussetzung für eine lückenlose Rückverfolgbarkeit der Produktion. Dies schafft Sicherheit vom Produzenten zum Verbraucher. Importierte Lebensmittel müssen genauso sicher sein wie in der EU produzierte Nahrungsmittel. Strenge Kontrollen an den jetzigen EU-Außengrenzen bei der Einfuhr von Lebensmitteln sind Garanten für diese Sicherheit. Parallel dazu müssen den mittel- und osteuropäischen Ländern bereits vor dem Beitritt funktionsfähige Systeme zur Überwachung der Sicherheit, der Lebensmittel und der Futtermittel eingerichtet werden. Eine wichtige Problematik aber wird durch die vorliegende Verordnung nicht gelöst, nämlich die Abgrenzung zwischen Lebensmitteln und Arzneimitteln. Es ist notwendig, den Graubereich zwischen den beiden Produktkategorien, Lebensmittel und Arzneimittel, so gering wie möglich zu halten. Gelingt dies nicht, so wird dies neue Abgrenzungsprobleme und Rechtsunsicherheiten zur Folge haben. Deshalb ist es dringend notwendig, darauf zu achten, bei der Revision der Arzneimittelgesetzgebung eine EU-weit eindeutige Definition von Lebens- bzw. Arzneimitteln festzuschreiben, also eine klare Abgrenzung, denn nur durch klare Definitionen tragen wir zu mehr Sicherheit der Verbraucher bei."@de7
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Fru formand, hr. kommissær, kære kolleger, i modsætning til hr. Titford er jeg overbevist om, at oprettelsen af en effektiv uafhængig europæisk fødevareautoritet skal hilses velkommen som et varslingssystem. Den skal fungere som et gennemsigtigt videnskabeligt referenceorgan for Kommissionen, Parlamentet og medlemsstaterne, men må også være åben for producenter og forbrugere. Rådgivning, information og risikokommunikation for forbrugeren skal bidrage til at styrke tilliden til vores fødevarer. Fødevaresikkerhed er den grundlæggende betingelse for forbrugere, der gerne vil spise sundt, og det må vi tage hensyn til her. De seneste års fødevareskandaler har vist, at det især handler om en konsekvent gennemførelse af lokale direktiver samt kontrol af fødevarer og foder. Det optimale net af denne myndigheds videnskabelige institutioner med kontrolorganer i medlemsstaterne er en nødvendig forudsætning for at sikre en komplet produktionsoprindelse. Det skaber sikkerhed fra producent til forbruger. Importerede fødevarer skal være lige så sikre som de fødevarer, der produceres i EU. Strenge kontrolforanstaltninger ved de eksisterende ydre EU-grænser ved import af fødevarer er garanter for denne sikkerhed. Parallelt hermed skal der allerede inden tiltrædelsen være oprettet funktionsdygtige systemer til kontrol af sikkerhed, fødevarer og foder i de central- og østeuropæiske lande. Men der er en væsentlig problematik, der ikke bliver løst med den foreliggende forordning, nemlig en afgrænsning af fødevarer og lægemidler. Det er nødvendigt at holde den gråzone, der er mellem de to produktkategorier fødevarer og lægemidler, så snæver som mulig. Hvis det ikke lykkes, vil det medføre nye afgrænsningsproblemer og uafklarede retsforhold. Derfor er det meget vigtigt, at vi er opmærksomme på, at der i forbindelse med en revision af lægemiddellovgivningen skal fastlægges en entydig definition af fødevarer og lægemidler på EU-plan, altså en tydelig afgrænsning, for kun med entydige definitioner bidrager vi til øget sikkerhed for forbrugerne."@da1
". Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, σε αντίθεση με τον κ. Titford, είμαι πεπεισμένη ότι η σύσταση μιας αποτελεσματικής, ανεξάρτητης Ευρωπαϊκής Αρχής Τροφίμων ως συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης είναι έντονα επιδοκιμαστέα. Στόχος είναι να λειτουργεί με διαφανή τρόπο, ως επιστημονικό όργανο αναφοράς για την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη, αλλά θα πρέπει να είναι επίσης ανοικτή στους παραγωγούς και τους καταναλωτές. Η διαβούλευση, η πληροφόρηση και η γνωστοποίηση του κινδύνου όσον αφορά τους καταναλωτές θα συμβάλουν στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης στα τρόφιμά μας. Η ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τους καταναλωτές που θέλουν να τρέφονται με υγιεινά προϊόντα, και είναι καθήκον μας να την εξασφαλίσουμε. Τα σκάνδαλα σε σχέση με ορισμένα προϊόντα διατροφής τα τελευταία χρόνια κατέδειξαν ότι η συνεπής εφαρμογή οδηγιών καθώς και ο επιτόπιος έλεγχος των τροφίμων και ζωοτροφών έχουν ιδιαίτερη σημασία. Η άρτια δικτύωση των επιστημονικών υπηρεσιών της Αρχής αυτής με τα όργανα ελέγχου στα κράτη μέλη αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια ανιχνευσιμότητα της παραγωγής χωρίς κενά. Αυτό δημιουργεί ασφάλεια από το στάδιο του παραγωγού έως το στάδιο του καταναλωτή. Τα εισαγόμενα τρόφιμα πρέπει να είναι εξίσου ασφαλή με τα προϊόντα που παράγονται στην ΕΕ. Οι αυστηροί έλεγχοι στα σημερινά εξωτερικά σύνορα της ΕΕ κατά την εισαγωγή τροφίμων αποτελούν εγγύηση για την ασφάλεια αυτή. Ταυτόχρονα, στα κράτη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης πρέπει, ήδη πριν την προσχώρησή τους στην ΕΕ, να καθιερωθούν λειτουργικά συστήματα για την παρακολούθηση της ασφάλειας των τροφών και των ζωοτροφών. Ωστόσο, ένα σημαντικό πρόβλημα δεν επιλύεται από τον παρόντα κανονισμό, δηλαδή ο διαχωρισμός μεταξύ προϊόντων διατροφής και φαρμακευτικών προϊόντων. Είναι απαραίτητο να περιοριστεί όσο το δυνατό περισσότερο η γκρίζα ζώνη μεταξύ των δύο κατηγοριών προϊόντων. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, τότε θα προκύψουν νέα προβλήματα οριοθέτησης και νομικές αβεβαιότητες. Συνεπώς, είναι εξαιρετικά απαραίτητο να αναληφθεί μέριμνα ώστε, κατά την αναθεώρηση της νομοθεσίας για τα φαρμακευτικά προϊόντα, να προσδιοριστούν σαφώς οι όροι “προϊόντα διατροφής” και “φαρμακευτικά προϊόντα” σε ευρωπαϊκή κλίμακα, δηλαδή να επιτευχθεί μια σαφής οριοθέτηση, διότι μόνο με σαφείς ορισμούς θα συμβάλουμε στην ενίσχυση της ασφάλειας των καταναλωτών."@el8
"Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, unlike Mr Titford, I am convinced that setting up an efficient and independent European Food Authority as an early warning system is something very much to be welcomed. It should act as a transparently functioning scientific reference point for the Commission, Parliament and the Member States, but it should also be open for producers and consumers. Advice, information and risk communications for consumers can help to increase our confidence in the food we eat. Food safety is a fundamental requirement for consumers who want to eat healthily and we must take responsibility for that here. The food scandals over the past few years have demonstrated that we need, in particular, consistent implementation of directives and on-the-spot controls on food and animal feed. If we are to achieve seamless traceability of production, it is essential to optimise the way we link the scientific facilities of this Authority with the control authorities in the Member States. This will ensure safety in the whole chain from producer to consumer. And imported food must be just as safe as food produced in the EU. This safety can be guaranteed by imposing strict controls on food imports at the EU's present external borders. In parallel to this, the countries of Central and Eastern Europe need to establish properly functioning systems for monitoring the safety of food and animal feed before accession. However, one important problem will not be solved by the regulation before us today, and that is the dividing line between food and medical products. We need to minimise the grey area between these two product categories, food and medical products, as far as possible. If we do not succeed in this, the result will be new demarcation problems and legal uncertainty. That is why it is a matter of urgent necessity for us to make sure that when legislation on medical products is reviewed, an unambiguous EU-wide definition of food and medical products is established, so that there is a clear dividing line, because we can only improve safety for the consumer if we establish a clear definition."@en3
"(DE) Señora Presidenta, señor Comisario, distinguidos colegas, al contrario que el Sr. Titford soy de la convicción de que hay que celebrar la creación de una Autoridad Alimentaria Europea, eficiente e independiente, como sistema de alarma previa. Debe servir de centro de referencia transparente y científico para la Comisión, el Parlamento y los Estados miembros, pero debe estar también abierta a los productores y a los consumidores. La Información, el asesoramiento y la comunicación de los riesgos para los consumidores contribuirán a fortalecer la confianza en nuestros productos alimentarios. La seguridad alimentaria es el requisito fundamental para los consumidores que quieran alimentarse de manera sana y debemos velar por esto. Los escándalos alimentarios de los últimos años han mostrado que es necesario, en especial, una traslación consecuente de las directivas así como el control de los productos alimentarios y de alimentación animal. Una conexión óptima de los centros científicos de esta Autoridad con los órganos de control de los Estados miembros es el requisito imprescindible para una trazabilidad perfecta de los productos. Esto genera seguridad del productor al consumidor. Los productos alimentarios importados deben ser tan seguros como los que se producen en la UE. Los controles estrictos en las actuales fronteras exteriores de la UE durante la importación de los productos alimentarios son los garantes de esta seguridad. Al mismo tiempo, antes de la adhesión se deben instituir en los países del centro y del este de Europa sistemas capaces para el control de la seguridad de los productos alimentarios para consumo humano y para consumo de los animales. Sin embargo, con el presente reglamento no se soluciona una problemática importante, en concreto, la delimitación entre productos alimentarios y medicamentos. Es necesario mantener tan reducida como sea posible la zona gris entre las dos categorías de productos, productos alimentarios y medicamentos. Si esto no se logra, se generarán nuevos problemas de delimitación e inseguridades jurídicas. Por esta razón, es urgentemente necesario velar para que en la revisión de la legislación relativa a los medicamentos se dicte una definición inequívoca de productos alimentarios y de medicamentos, es decir, una clara delimitación, pues sólo mediante definiciones claras contribuiremos a una mayor seguridad de los consumidores."@es12
". Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, toisin kuin jäsen Titford olen vakuuttunut siitä, että varhaisvaroitusjärjestelmänä toimivan tehokkaan, riippumattoman Euroopan elintarvikeviranomaisen perustaminen on erittäin hyvä asia. Sen pitää toimia avoimesti työskentelevänä tieteellisenä vertailuasemana komissiolle, parlamentille ja jäsenvaltioille, mutta sen on oltava avoin myös valmistajille ja kuluttajille. Kuluttajien neuvonnan, heille tiedottamisen ja riskiviestinnän avulla on tarkoitus vahvistaa luottamusta elintarvikkeisiimme. Tieto elintarvikkeiden turvallisuudesta on perusvaatimus niiden kuluttajien kannalta, jotka haluavat syödä terveellisesti, ja siitä meidän on täällä huolehdittava. Viime vuosin elintarvikeskandaalit ovat osoittaneet, että direktiivien johdonmukainen täytäntöönpano ja ravinnon ja rehujen valvonta niiden tuotantopaikalla on erittäin tärkeää. Tämän viranomaisen tieteellisten laitosten mahdollisimman hyvä verkottuminen jäsenvaltioissa olevien valvontaelinten kanssa on aivan välttämätöntä tuotannon jäljitettävyyden kannalta. Se luo turvallisuutta ketjussa tuottajalta kuluttajalle. Tuontielintarvikkeiden on oltava yhtä turvallisia kuin EU:ssa tuotettujen elintarvikkeiden. Tarkat valvontatoimet nykyisillä EU:n ulkorajoilla elintarvikkeiden tuonnin yhteydessä takaavat tämän turvallisuuden. Samanaikaisesti Keski- ja Itä-Euroopan maihin on luotava toimivat järjestelmät elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuuden valvomiseksi jo ennen maiden unioniin liittymistä. Nyt käsiteltävänä oleva asetus ei kuitenkaan ratkaise erästä merkittävää ongelma-aluetta, nimittäin elintarvikkeiden ja lääkevalmisteiden välistä eroa. On välttämätöntä, että näiden kahden tuoteryhmän, elintarvikkeiden ja lääkevalmisteiden välinen niin sanottu harmaa alue pidetään mahdollisimman pienenä. Jos tässä ei onnistuta, seuraa uusia rajaamisongelmia ja oikeudellista epävarmuutta. Sen vuoksi on ehdottoman välttämätöntä huolehtia siitä, että lääkevalmisteita koskevaa lainsäädäntöä uudistettaessa koko EU:n alueelle vahvistetaan elintarvikkeiden ja lääkevalmisteiden yksiselitteinen määritelmä, ne siis rajataan selvästi, sillä ainoastaan määrittelemällä ne selvästi kuluttajien turvallisuutta voidaan parantaa."@fi5
"Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, contrairement à M. Titford, je suis convaincue que l'institution d'une Autorité alimentaire européenne efficace et indépendante comme système d'alarme préventive est tout à fait la bienvenue. Elle doit devenir l'organe scientifique transparent de référence pour la Commission, le Parlement, les États membres, mais elle doit être aussi ouverte aux producteurs et aux consommateurs. Ses conseils, ses informations et la communication de risques aux consommateurs doivent contribuer à renforcer la confiance dans nos aliments. La sécurité alimentaire est la condition fondamentale pour les consommateurs qui veulent manger sain, et nous devons en faire une de nos préoccupations. Les scandales alimentaires des dernières années ont montré que les choses dépendent en particulier d'une application conséquente des directives et du contrôle de l'alimentation et des aliments pour animaux sur le terrain. Une mise en réseau optimale des antennes scientifiques de cette autorité avec les organes de contrôle dans les États membres est la condition primordiale pour une traçabilité ininterrompue de la production. C'est ce qui crée la sécurité du producteur au consommateur. Les aliments importés doivent être aussi sûrs que les aliments produits dans l'Union européenne. Des contrôles stricts des importations d'aliments aux frontières extérieures actuelles de l'UE sont la garantie de cette sécurité. En parallèle à cela, les pays d'Europe centrale et orientale doivent être équipés, dès avant leur adhésion, de systèmes de surveillance de la sécurité de l'alimentation et des aliments pour animaux qui soient en mesure de fonctionner. Il y a cependant une problématique importante qui n'est pas résolue par le présent règlement, à savoir la délimitation entre aliments et médicaments. Il est nécessaire de maintenir au niveau le plus réduit possible la zone floue entre les deux catégories de produits, les aliments et les médicaments. Si l'on n'y parvient pas, cela entraînera de nouveaux problèmes de délimitation et d'insécurité juridique. C'est pourquoi il est nécessaire et urgent de veiller à ce que, lors de la révision de la législation sur les médicaments, on définisse clairement, au niveau européen, ce que sont les aliments et ce que sont les médicaments, et que l'on arrive ainsi à une délimitation sans équivoque, car seules des définitions claires contribuent à accroître la sécurité pour les consommateurs."@fr6
"Signora Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, diversamente dall’onorevole Titford io sono convinta che l’istituzione di un’Autorità europea per gli alimenti efficiente e indipendente in quanto sistema di allarme precoce sia auspicabile. Tale autorità deve agire da ente di riferimento scientifico trasparente per la Commissione, il Parlamento e gli Stati membri, ma deve anche essere aperta nei confronti di produttori e consumatori. La consultazione, l’informazione e la comunicazione del rischio per il consumatore devono contribuire a rafforzare la fiducia nei nostri alimenti. La sicurezza alimentare è il presupposto fondamentale per i consumatori che desiderano alimentarsi in modo sano e di ciò noi dobbiamo farci carico. Gli scandali alimentari degli ultimi anni hanno dimostrato che ciò che conta soprattutto è l’attuazione coerente delle direttive nonché i controlli degli alimenti e dei mangimi in loco. La messa in rete ottimale degli istituti scientifici facenti capo a tale autorità con gli organi di controllo negli Stati membri è la condizione indispensabile per una tracciabilità assoluta della produzione. Da ciò nasce sicurezza, dal produttore al consumatore. Anche gli alimenti importati devono essere sicuri tanto quanto quelli prodotti nell’UE. Controlli severi alle attuali frontiere esterne dell’UE al momento dell’importazione dei prodotti alimentari sono la garanzia di tale sicurezza. In parallelo devono essere istituiti efficaci sistemi di supervisione della sicurezza, degli alimenti e dei mangimi nei paesi dell’Europa centrale e orientale prima dell’adesione. Il regolamento in esame non risolve tuttavia un’importante problematica: la delimitazione tra alimenti e farmaci. E’ necessario restringere il più possibile la zona grigia tra le due categorie di prodotti: alimenti e farmaci. In caso contrario si origineranno nuovi problemi di delimitazione e nuove incertezze giuridiche. Pertanto è urgente fare in modo che, contestualmente alla revisione della legislazione alimentare, si fissi una definizione univoca a livello UE di alimenti e farmaci, dunque una chiara delimitazione, perché soltanto tramite definizioni chiare si contribuisce ad una maggiore sicurezza dei consumatori."@it9
"Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, unlike Mr Titford, I am convinced that setting up an efficient and independent European Food Authority as an early warning system is something very much to be welcomed. It should act as a transparently functioning scientific reference point for the Commission, Parliament and the Member States, but it should also be open for producers and consumers. Advice, information and risk communications for consumers can help to increase our confidence in the food we eat. Food safety is a fundamental requirement for consumers who want to eat healthily and we must take responsibility for that here. The food scandals over the past few years have demonstrated that we need, in particular, consistent implementation of directives and on-the-spot controls on food and animal feed. If we are to achieve seamless traceability of production, it is essential to optimise the way we link the scientific facilities of this Authority with the control authorities in the Member States. This will ensure safety in the whole chain from producer to consumer. And imported food must be just as safe as food produced in the EU. This safety can be guaranteed by imposing strict controls on food imports at the EU's present external borders. In parallel to this, the countries of Central and Eastern Europe need to establish properly functioning systems for monitoring the safety of food and animal feed before accession. However, one important problem will not be solved by the regulation before us today, and that is the dividing line between food and medical products. We need to minimise the grey area between these two product categories, food and medical products, as far as possible. If we do not succeed in this, the result will be new demarcation problems and legal uncertainty. That is why it is a matter of urgent necessity for us to make sure that when legislation on medical products is reviewed, an unambiguous EU-wide definition of food and medical products is established, so that there is a clear dividing line, because we can only improve safety for the consumer if we establish a clear definition."@lv10
"− Mevrouw de Voorzitter, mijnheer de commissaris, geachte collega’s, in tegenstelling tot de heer Titford ben ik van mening dat de oprichting van een efficiënte en onafhankelijke Europese Voedselautoriteit als juist zeer toe te juichen is. Ze moet fungeren als een transparant wetenschappelijk referentiepunt, niet alleen voor de Commissie, het Parlement en de lidstaten, maar ook voor producenten en consumenten. Wanneer wij de consument adviseren en informeren over de risico’s, dan moet dat het vertrouwen in onze voedingsmiddelen vergroten. Voedselveiligheid is een basisvoorwaarde voor consumenten die gezond willen eten. Wij moeten daarvoor zorg dragen. De voedselschandalen van de afgelopen jaren hebben laten zien dat het vooral aankomt op consequente omzetting van de richtlijnen en op lokale controle van levensmiddelen en diervoeders. Er moet een optimale koppeling tot stand worden gebracht tussen de wetenschappelijke instituten van deze Autoriteit en de inspecties in de lidstaten. Dat is een absoluut noodzakelijke voorwaarde voor een waterdichte controle van de voedselproductie. Dat biedt zekerheid van producent tot consument. Geïmporteerde levensmiddelen moeten net zo veilig zijn als voedingsmiddelen die in de EU zijn geproduceerd. Strenge controles aan de huidige buitengrenzen van de EU op de invoer van levensmiddelen moeten voor die veiligheid garant staan. Tegelijkertijd moeten er in de landen van Midden- en Oost-Europa nog vóór de toetreding goed functionerende systemen komen voor toezicht op de veiligheid van levensmiddelen en diervoeders. Een belangrijk probleem wordt echter door de nu voorgestelde verordening niet opgelost, namelijk de afbakening tussen levensmiddelen en geneesmiddelen. Het grijze gebied tussen beide productcategorieën, levensmiddelen en geneesmiddelen, moet zo klein mogelijk blijven. Lukt dit niet, dan zal dat nieuwe afbakeningsproblemen en rechtsonzekerheid tot gevolg hebben. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat wij er bij de herziening van de geneesmiddelenwetgeving op toezien dat er een definitie van levensmiddelen en van geneesmiddelen wordt vastgelegd die voor de hele EU eenduidig is. Er moet dus een duidelijke afbakening komen, want alleen door heldere definities dragen wij bij aan meer veiligheid voor de consument."@nl2
"Senhora Presidente, Senhor Comissário, estimados colegas, ao contrário do deputado Titford, é minha convicção que é de saudar a criação de uma Autoridade Alimentar Europeia, eficiente e independente, como sistema de alerta precoce. Deve funcionar como um centro científico de referência transparente e eficiente para a Comissão, o Parlamento e os Estados-Membros, mas também deve estar aberta aos produtores e aos consumidores. O aconselhamento, a informação e a comunicação de riscos para o consumidor devem contribuir para o reforço da confiança nos nossos produtos alimentares. A segurança dos alimentos é um requisito fundamental para os consumidores que querem alimentar-se de forma saudável e temos de zelar por isso. Os escândalos dos últimos anos com produtos alimentares mostraram que o problema se coloca especialmente no que respeita à transposição consequente das directivas bem como ao controlo dos produtos alimentares e dos alimentos para animais. Uma ligação óptima dos centros científicos desta Autoridade com os órgãos de controlo dos Estados-Membros é a condição indispensável para assegurar a total rastreabilidade dos produtos. Isso gera segurança desde o produtor até ao consumidor. Os produtos alimentares importados devem ser tão seguros quanto os produzidos na União Europeia. Controlos rigorosos nas actuais fronteiras externas da União Europeia aquando da importação dos produtos alimentares são a garantia desta segurança. Paralelamente, antes da adesão dos países da Europa Central e Oriental, devem ser criados sistemas funcionais para controlar a segurança dos produtos alimentares e dos alimentos para animais. Subsiste, porém, um problema importante que não fica resolvido com este regulamento, a saber, a delimitação entre produtos alimentares e medicamentos. É necessário reduzir tanto quanto possível esta zona cinzenta entre estas duas categorias de produtos, alimentos e medicamentos. Se isso não for conseguido, terá como consequência novos problemas de delimitação e inseguranças jurídicas. Daí a necessidade urgente de se zelar pelo estabelecimento de uma definição inequívoca de produtos alimentares e medicamentos, a nível de toda a União Europeia, quando se proceder à revisão da legislação sobre medicamentos, ou seja, há que estabelecer uma delimitação clara, pois só através de definições claras contribuiremos para uma maior segurança dos consumidores."@pt11
". Fru talman, herr kommissionär, ärade kolleger! I motsats till Titford är jag övertygad om att man verkligen kan välkomna inrättandet av en effektiv oberoende europeisk livsmedelsmyndighet som ett system för tidig varning. Den skall fungera som en öppet arbetande vetenskaplig referensenhet för kommissionen, parlamentet och medlemsstaterna, men måste också vara öppen för tillverkare och konsumenter. Rådgivning, information och riskkommunikation för konsumenten skall bidra till att stärka förtroendet för våra livsmedel. Livsmedelssäkerhet är en grundläggande förutsättning för konsumenterna, som vill äta sunt, och därför måste vi här se till detta. Livsmedelsskandalerna under de senaste åren har visat att det är särskilt viktigt att direktiv och kontroller av livsmedel och foder genomförs lokalt på ett konsekvent sätt. Ett optimalt nätverk mellan denna myndighets vetenskapliga inrättningar och kontrollorganen i medlemsstaterna är en oeftergivlig förutsättning för att produkterna skall kunna spåras utan luckor. Detta skapar säkerhet från producenten till konsumenten. Importerade livsmedel måste vara lika säkra som födoämnen som produceras i EU. Stränga kontroller vid de nuvarande yttre gränserna i EU vid införandet av livsmedel skall garantera denna säkerhet. Parallellt med detta måste de central- och östeuropeiska länderna redan före anslutningen inrätta funktionsdugliga system för att övervaka säkerheten, livsmedlen och djurfodret. Ett viktigt problem löser man dock inte genom föreliggande förordning, nämligen avgränsningen mellan livsmedel och läkemedel. Det är nödvändigt att hålla gråzonen mellan de båda produktkategorierna, livsmedel och läkemedel, så liten som möjligt. Om detta inte lyckas kommer det att leda till nya avgränsningsproblem och rättslig osäkerhet. Därför är det absolut nödvändigt att se till att man vid översynen av lagstiftningen om läkemedel fastslår en entydig definition av livsmedel respektive läkemedel för hela EU, alltså en klar avgränsning, ty bara med hjälp av klara definitioner kan vi bidra till mer säkerhet för konsumenten."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph